Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr December 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 310. December 1985 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 216 Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand Del ophævet i henhold til lokalplan nr KONGSBAK INFORMATIK December 1985

2 Århus kommune Lokalplan m: 216 Boligområde ved R~merhaven i Brabrand I I IStatistikornråde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad nr.: 54 1 Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor Dec. 1985

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 216 Boligområde ved RØmerhaven i Brabrand INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. BESKRIVELSEN side Lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Illustrerende snit... bilag 2 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til 5 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for omradet Udsnit af 5 15-rammerne for Arhus kommune... bilag 3 Tillæg nr. 123 til 5 15-rammerne for Arhus kommune Kortbilag til tillæg nr. 123 til 5 15-rammerne for Arhus kommune... bilag 4 Kortbilag til støjniveau... bilag 7 3. LOKALPLANEN Formal Område og opdeling Anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og parkeringsforhold S 6 Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer StØjforhold Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplankort... bilag 5 Matrikelkort... bilag 6 Træbevaringsplan... bilag 8 Vedtagelsespategning

5 Som det fremgår af indholdsfortegnelsen foran, er teksten opdelt i 3 hovedafsnit, 1. Beskrivelsen, 2. Redegqkelsen og 3. Lokalplanen. I det første afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - herunder planens retsvirkninger overfor bl.a. grundejere i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag 1), og snit (bilag 2), der skitsemassigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebygget. Afsnit 2 er en mere teknisk betonet redegørelse lo- for kalplanens forhold til den overordnede kommunale planlægning (se bilag 3 og 4). Men derudover bliver der også gjort rede for bydelens vej- og stiforhold, for den kollektive trafik samt for lokalplanområdets forsyning med el, vand, varme og kloak. Endelig udggr afsnit 3 s3 selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyggelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat et kort, som viser matrikulære forhold (bilag 6), et lokalplankort (bilag 5) og en træbevaringsplan (bilag 8).

6 1.l 1. BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens formal er at sikre mulighed for opførel- se af boligbebyggelse i fortsættelse af den eksiste- rende bebyggelse i RØmerhaven. De hidtidige planer for lokalplanomriidet er fastlagt i 5 15-rammernes omrade B0.8.9, indenfor hvilket om- rade der ikke er forudsat yderligere bebyggelse, bortset fra mindre anlæg til brug for omriidets beboere, dette Ønskes ændret, saledes at den viste bebyggelse p5 bilag 1, 2 og 5 kan gennemføres. Omriidet, som lokalplanen omfatter, er ved planens ud- arbejdelse privat ejet. Lokalplanomradet Landskabet, som skal danne baggrund for den foreslaede bebyggelse, kan betegnes som enestiiende i sit fremtoningsprægoger en del af smeltevandssystemet mod Brabrand SØ. Beplantningen på grunden er gammel skov, karakteriseret ved bøgetræernes dominans, men iblandet en række andre træformer som elm, IØn, birk o.m.a., der kan blive farlig for bøgeskovskarakteren.

7 1.2 Tilpasning af en stor bebyggelse i et så kontrastfyldt landskab som her kan give problemer - og opgaven kan lsses på flere måder. Her har man valgt at placere de lange blokke parallelt med terrænkurverne - en udvej der sikrer flestkarakter- fulde bsgetræer og giver mindst jordarbejde. På træbevaringsplanen, bilag 8, er eksisterende terræn- form markeret med fuldt optrukne linier, medens nye terrænformer markeres med punkteret linie, der viser det nævnte jordarbejde, og at vejarealet ikke betyder sgede fældninger. Af træbevaringsplanen fremgår, at det kun bliver nsdvendigt at fælde 4 store bsgetræer samt en stor ahorn. Foruden nævnte træer fældes tre birketræer i sydlige blok, ligesom der bliver fjernet en del kratagtigt beplantning over næsten hele arealet med efterfslgende plantning af en række små og store bsgetræer samt græssåning. Af hensyn til træerne foreslåes trafikarealer, vej- og parkeringsarealer - stenbelagte. Der er på illustrationsplanen, bilag 1, skitsemæssigt indpasset nogle stiforlsb i den nordsstlige del af lokalplanområdet. Det er tanken dermed, at der i skovområdet skal være mulighed for anlæg af smalle naturfodstier fra bebyggelsens stamvej rundt om den skitserede kvaterlegeplads og eventuelt videre med forbindelse frem til områdets nord/sst-grænse. Som det fremgår, er der ved indpasningen af bebyggelsen taget stsrst muligt hensyn til den eksisterende værdifulde beplantning, hvis skovkarakter ikke blot bevares, men forbedres til gavn for områdets beboere. Området er boligområde med ca. 120 boliger fordelt i to boligblokke. Den nordligste boligblok er 5 i etager og den sydligste i 4 etager. Boligblokkene skal

8 1.3 i princippet fremtræde som en fortsættelse af den ek- sisterende Rsmerhavebebyggelse. Nedrivninu De på lokalplanområdet eksisterende bygninger nedri- ves. Trafiksystemet Vejadgangen til boligerne i lokalplanområdet skal ske fra J.P. Larsens Vej via en ny vej, der forlaber langs boligblokkenes cdstside. I tilknytning til vejen udlægges der arealer til parkeringsformål såvel sst som vest for bebyggelsen. Der anlægges et fortov med forbindelse til fortovet i den nordlige side af J.P. Larsens Vej. Parkerinqsforhold Inden for lokalplanområdet anlægges 1 bilplads pr. lej- lighed, i alt ca. 120 stk. Herudover er der udlagt are- al til ca. 60 bilpladser, således at det samlede udlag- te parkeringsareal svarer til ca. 180 bilpladser eller 1,5 bilplads pr. bolig.

9

10

11 1.4 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggøre1- se af lokalplanen, og amtsrådet har godkendt det n0dvendige tillæg til S 15-rammerne, mg ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med vid re, der er indeholdt i planen. Byradet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under fonudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det omrade, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

12 REDEGØRELSEN RedegØrelse for lokalplanens forhold til 15-rammer- ne og til den Øvrige planlægning for området 15-rammer for Wrhus Kommune Se bilag 3, udsnit af 15-rammerne for Wrhus Kommune. Lokalplanområdet er i de af byrådet og MiljØministe- riet godkendte 15-rammer for Arhus Kommune beliggen- de i område B0.8.9, der er beliggende i byzone rammerne for omrade B0.8.9 foreskriver, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre a. -- at områdets anvendelse fastlægges boligformiil. til b. - at der ikke opføres yderligere bebyggelse, bortse fra enkelte mindre fællesanlæg til brug om- for rådets beboere. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med S 15-rammernes anvendelsesmuligheder. Derfor foreslåes S 15-rammerne ændret jvf. tillæg nr. 123, side 2.5 og bilag 4. Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan alene ske under forudsætning af, at Arhus Amtsråd godkender de ændrede S 15-rammer. Arhus Kommunes forslag til ændring af S 15-rammerne er gengivet pa side 2.5 og bilag nr. 4.

13 2.2 Kollektiv trafik Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbe- tjent direkte af linie 16 på J.P. Larsensvej, sekun- dært af linie 18 på Stenbækvej og linie 17 på Hovedgaden i Brabrand. Skoleforhold Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggen- de i Engdalsskolens skoledistrikt. Af hensyn til sko- levæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nødvendigt pi% et senere tids- punkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. BØrneinstitutionsforhold I området findes følgende børneinstitutioner: Vuggestue (normeret til 22 børn) : BØrnehave (normeret til 40 børn) : BØrnehave (normeret til 40 børn) : Fritidshjem (normeret til 60 børn): Integreret institution (normeret til 60 pl.) Engdalsvej 6. Hans Brogesvej 23. Engdalsvej 93A. Engdalsvej 18. Byleddet 22. Teknisk forsyning El-forsyning skal ske fra : Vandforsyning skal ske fra : Brabrand Elektricitetsselskab I/S Truevej Brabrand Arhus Kommunale Værker Bautave j Arhus V. Varmeforsyning skal ske fra: Arhus Kommunale Værker Bautave 1 j 8210 Arhus V.

14 2.3 "Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsvedtægt for Arhus Kommune, ved stadsingenisrens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 Abyhsj." Affaldsrum skal placeres i niveau med tilksrselsvej. Regnvand skal ledes til eksisterende regnvandssystem i området, der har aflsb gennem gangtunnel under jern- banen ud for Skovbakkevej til Brabrand SD. Spildevand skal ledes til eksisterende spildevandssystem i området, der har aflsb gennem gangtunneller un der jernbanen ud for Skovbakkevej til Aby renseanlæg Vest, hvor den fornsdne kapacitet er stede. til Trafikale forhold Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra J.P. Larsens Vej, der mod vest har forbindelse til Truevej, som igen via en tunnel under jernbanen og Silkeborg- vej skaber en forbindelse til Gl. Brabrand. Mod sst er J.P. Larsens Vej forbundet med Silkeborg- vej. Stitrafikanterne er sikret adgang til Gl. Brabrand og Engdalsskolen via J.P. Larsens Vej og en stitunnel un- der jernbanen og Silkeborgvej ved Skovbakkevej. Ved anlæg af smalle fodstier i skovområdet som vist på bilag 1, vil det være muligt at etablere stiad- gang for gående frem til områdets nord/sst-grænse med henblik på eventuelt at skabe forbindelse til Lykkendalsvej (via et allerede udlagt stiareal vest for matr. nr. 10 s) og til matr. nr. 5 - bz. Stsiforhold Indtil der foreligger en godkendt kommuneplan, vil der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skulle

15 2.4 foretages en vurdering af de stsjmæssige forhold med udgangspunkt i regionplanens bestemmelser herom. Området er primært belastet af trafikstsj fra J.P. Larsens Vej og Silkeborgvej og af togstsj fra jernba- nen mellem Arhus og Langå. Med udgangspunkt i stsjmålinger udfsrt på matr. nr. 5 - bx og 11 - h syd for J.P. Larsens Vej og ved anvendelse af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstsj, er stsjniveauet i tre punkter A, B og C, beregnet til henholdsvis 55, 53 og 51 db (A) på dsgnbasis (placeringen af måle- og beregningspunkter fremgår af bilag 7). Det er hermed dokumenteret, at lokalplanens bestemmelser om et maksimalt stajniveau på dsgnbasis 55 på db (A) udendsrs og 30 db (A) indendsrs kan overholdes. Lokalplanen indeholder derfor ikke bestemmelser om, at der i forbindelse med en opfsrelse af boliger inden for området skal udfsrestsjdmpende foranstaltninger.

16

17 2.5 Tillæg nr. 123 til 5 15-rammerne for Arhus Kommune Tillægget omfatter del af 5 15-rammernes omrade , se bilag 4 og bilag 5. Området, som tillægget omfatter, opdeles i to selvstændige 15-rammeområder, benævnt B0.8.9 og B0.8.14, sva- rende til 1okalplanomrZtdet. For område B gælder følgende rammer for indhol- det af lokalplanlægningen: a. b. C. d. e. - at området fastlægges til boligformål, og at bebyggelsesprocenten for omrildet under et ikke overstiger 40, -- at bebyggelsen ikke opføres med mere end 5 eta foruden kælder, - at bygningshøjden ikke m3 overstige 18 m, - at mindst 15% af omrddet anvendes til større samlede friarealer.

18 ...- -' i l \ SIGNATURFORKLARING : V E0 EL E OF C Lav bollgbebyggelse Etagebollgbebyggelie Blandet bollg. og erhvervsbebyggelw Erhvervsbebyggelse Ofientllge formil Centeromr.ide S Sommerhusbebyggelse A Cltyomrade RE Rekreatlve omrader Planlagte va]e og VejudvldelMr - I Planlagte busveje... Hovedstler - Del. og enkeltomradegrense [IIIIIIIII Lokalplanomradet Landzonearealer der piregnes overfort til byzone Lokalplan nr Landzonearealer Inden for, S 15- rammen O m c OBS! Målestoksforholdsangivelsen i tegningshovedet må ikke anvendes., 4._ - - ~ -_- - btadsarkitektens KONTOR I ARHCJC AFDELING C BYPLAh 1Il.N NQ 1854 D Tillæg nr. 123 til 15 rammerne 0 Byzonearealer der holdes uden for I 15. remmen -. rlfirr JUNI 1984

19

20 LOKALPLAN NR BOLIGOMMDE VED RØMERHAVEN I BRABRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr af juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS FORmL Lokalplanen har til formal: - at sikre områdets anvendelse til boligform i form af etageboliger, - at sikre en bebyggelse, som ved sin udfo ning tilpasser sig til og afslutter den eksisterende bebyggelse i RØmerhaven, samt bevare karakteren i området, - at tilstræben tilfredsstillende trafiksikkerhed, savel i omradet som ved forbindelsen med de tilgrænsende omrdder. 2. LOKALPLANENS OMMDE stk. 1 Lokalplanomrildet afgrænses som vist pa bilag 6 og omfatter følgende matrikelnumre: Den del af matr. nr. gbx og 1 Ih, der ligger nord for J. P. Larsens Ve j, matr. nr. 5, alle Brabrand by, Brabrand, samt alle parceller, der efter 1. maj 1983 udstykkes fra det nævnte lokalplanomrade. Se fodnote *. * Den nøjagtige grænsedefinition findes p3 materiale hos StadsingeniØrens forvaltningsafdeling.

21 3.2 stk. 2 Lokalplanomradet forbliver uændret byzone OMUDETS ANVENDELSE stk. 1 Omradet må kun anvendes til boligformal, og der må kun opføres etagebebyggelse. stk. 2 Etagebebyggelsens lejligheder m& ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. stk. 3 Magistratens 2. afdeling kan dog tillade, at der i etagebebyggelsens lejligheder drives en sådan virksomhed (damefrisør, lægevirksom- hed, arkitekt- og ingeniørvirksomhed, revi- sor, skomager og lignende), som almindeligvis kan udøves i beboelsesomrader, under forudsætning af: - at virksomheden drives den, af der bebor den pagældende bolig, - at virksomheden efter magistratens 2. afdelings skøn drives pa en sådan made, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligomrade ikke brydes, -- at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører for behov parkering, der ikke er plads til pb den pagældende ejendom. stk. 4 I lokalplanområdet kan med godkendelse af magistratens 2. afdeling opføres bygværker til kvarterets tekniske forsyning, nar de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gi- ves en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse, og i Øvrigt ikke virker skæmmende for omradet.

22 UDSTYKNINGER stk. 1 Udstykninger og ommatrikuleringer i området må kun ske efter 6n af magistratens 2. afdeling godkendt udstykningsplan. 5. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD stk. 1 Der udlægges arealer til nedennævnte veje og stier. a. Vej A-B i 7 m's bredde med vendeplads og tilslutning til J.P. Larsens Vej. b. Vej B-C i 7 m's bredde med vendeplads og tilslutning til vej A-B. c. Sti a-b i 3 m's bredde. stk. 2 Der reserveres parkeringsareal til 1,5 bilplads Pr bolig som angivet med raster på bilag TEKNISK FORSYNING Varmeforsyningen skal ske fra Arhus Kommunale Værker, Bautavej l, 8210 Arhus V. Vandforsyning til brandslukning etableres ved opstilling af brandhaner ved vej A-B BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område 1 stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40% for området som helhed. stk. 2 Bygninger må ikke opføres med mere end 4 og 5 etager foruden evt. kælder, som vist på lokalplankort, bilag 5.

23 3.4 stk. 3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag- flade må gives en højde, der overstiger 18 m over færdigt terræn p2 indgangssiden af den enkelte opgang. Som højdeplan for den nordligste blok er sternkant p& tag fastsat til max. kote 53,00, og for den sydligste blok er sternkanten på tag fastsat til max. kote 47,OO. Bygningsreglementets bestemmelser om bebyggel- sens højde i forhold til og vej naboskel gæl- der ikke for området. stk. 4 Bygninger i området skal i princippet placeres som vist på bilag 5. stk. 5 Bebyggelsens etageareal fordeles med lejligheder i størrelsen ca. 10% S ca. 100 m2 ca. 60% d ca. 85 m2 ca. 30% d ca. 70 m2 stk. 6 Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Terrænregulering på +/- 0,50 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden bygningsmyndighedens tilladelse BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN stk. 1 Skiltning og reklamering på ejendomme må kun finde sted med magistratens 2. afdelings tilladelse i hvert enkelt tilfælde. stk. 2 Til udvendige bygningssider må som det overvejende materiale kun anvendes røde mursten. Skrå tagflader skal være tegltage eller tagpap -

24 UBEBYGGEDE AREALER stk. 1 Beplantning af vej- og friarealer samt indretning af legepladser, skal ske efter godkendelse af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårdsforvaltningen. stk. 2 Den eksisterende skovbeplantning skal bevares som vist på bilag 8. stk. 3 Belysning af parkarealer, veje, parkerings- pladser, stier og andre lignende færdselsarea- ler må kun finde sted med parklamper. stk. 4 I området udlægges 2 stk. nærlegepladser S 600 m2 og 1 stk. kvarterlegeplads på 1200 m2 som vist på bilag STØJFORHOLD stk. 1 Ved opførelsen af ny bebyggelse bør det tilstræbes, at bebyggelsen og dennes opholdsarealer sikres det lavest mulige støjniveau. Dog er følgende Øvre grænser for støjniveauet gældende: stk. 2 Det skal sikres, at det konstante støjniveau, som trafikstøj påfører bebyggelsens udendørs opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis. stk. 3 Det skal sikres, at det konstante indendørs stqjjniveau, som trafikstøj påfører støjfølsomme opholdsrum, ikke overstiger 30 db(a) på

25 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE stk. 1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig varme- forsyning fra Arhus Kommunale Værker, Bauta- vej 1, 8210 Arhus V. stk. 2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før friarealerne er anlagt efter planer, godkendt af magistratens 1. afdeling, park- og kirkegårds- forvaltningen. stk. 3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de fælles legepladser er anlagt efter en plan, godkendt af magistratens 1. afdeling, parkog kirkegårdsforvaltningen. stk. 4 At de foreskrevne støjgrænser overholdes. stk. 5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før vej A-B og ca. 120 P-pladser er anlagt.

26

27

28

29 VEDTAGELSESPATEGNING Foranstdende er vedtaget som lokalplan nr. 216 i msdet den 9A-k Arhus -byrad, den -5-Fffi 1% Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den /$?& I henhold til kommuneplanlovens 5 30, stk. 3, begæres nærværende lokalplan nr. 216 tinglyst pd ejendommene, matr.nr. 5 p-og 5 bx, begge Brabrand By, Brabrand. JURIDISK-TEKNISK KONTOR, den E.b. Bodil Villurnsen