Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI

3 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Indkaldelse af ideer og forslag Udbygning af Panum Komplekset April 2011

24 Hvad er VVM? ForkortelsenVVMstårforVurderingafVirkningerpåMiljøet.VVMreglerneforanlægpålandfremgåraf miljøministerietsbekendtgørelseomvurderingafvisseoffentligeogprivateanlægsvirkningpåmiljøet (VVM)imedføraflovomplanlægning,bekendtgørelsenr.1510af15.december2010.Reglernesikrer,at byggeoganlægsprojekter,dermåantagesatkunnepåvirkemiljøetvæsentligt,kunkanrealiseresmed baggrundiensåkaldtvvmredegørelse. FormåletmedVVMredegørelseneratgivedetbedstmuligegrundlagforbådeoffentligdebatogforden endeligebeslutningomprojektetsrealisering. IndenVVMredegørelsenbliverudarbejdet,indkaldesideerogforslagtildetviderearbejde.Detkanf.eks. væreideertilhvilkemiljøpåvirkninger,derskaltillæggessærligvægtogforslagomalternativer. VVMredegørelsenpåviser,beskriverogvurdereranlæggetsdirekteogindirektevirkningerpå: mennesker,faunaogflora jordbund,vand,luft,klimaoglandskab materiellegoderogkulturarv,og samspilletmellemdissefaktorer Redegørelsengiverensamletbeskrivelseafprojektetogdetsmiljøkonsekvenser,somkandannegrundlag forsåvelenoffentligdebatsomdenendeligebeslutningomprojektetsgennemførelse.vvm redegørelsenoffentliggøressammenmedettillægtilkommuneplanen. KommuneplantillæggetogVVMredegørelsenudarbejdesideflestetilfældeafkommunalbestyrelsen.I nogletilfældevaretagermiljøministerietsdecentraleenhednaturstyrelsenroskildeimidlertid opgaven.detgælderbl.a.foranlæg,hvorstatenerbygherreellergodkendendemyndighedefteranden lovgivningellersomkræverplanlægningimereendtokommuner. ForslagtilkommuneplantillægmedVVMredegørelse UdbygningafPanumKomplekset Redaktionoggrafisktilrettelæggelse:NaturstyrelsenRoskilde Udgivetapril2011af NaturstyrelsenRoskilde NyØstergade Roskilde Telefon Kuninternetudgave Copyright KortogMatrikelstyrelsen ISBN: ISBE:

25 Udbygning af Panum Komplekset Indkaldelseafideerogforslag ForslagtilKommuneplantillæg Ikketekniskresume VVMredegørelse Sammenfattenderedegørelse Kommuneplantillæg April2011

26 Baggrund Medbaggrundietønskeomatstyrkeforskningsoguddannelses miljøetpåpanumkomplekset,ønskeruniversitetsogbygningssty relsen,isamarbejdemedkøbenhavnsuniversitet,atudbyggedet eksisterendepanummedlaboratoriefaciliteter,undervisningsfacili teter,auditorierogkantinefaciliteter. PanumerbeliggendepåKøbenhavnsUniversitetsNørreCampus, somudoverdetsundhedsvidenskabeligefakultetrummerenrække andrevidenskabeligefakulteterogvidensinstitutioner.samletbe tegnesområdetvidensbydelnørrecampus.udbygningenskalmed virketilatfremmesynergienmellemvidensinstitutioner,erhvervog byliv. PanumliggerientrekantoggrænsermodvestoptilNørreAlléog DeGamlesBy,modNordøstoptilTagensvejogRigshospitalet,mod sydøstoptilblegdamsvejogboligområderpåindrenørrebroog modsydflankeresarealetafjohanneskirkeogsankthanstorv.

27 Nærværendeindkaldelseafideerogforslagomhandlerudbygnings projektet,somervalgtefterenarkitektkonkurrence.projektetbe skrivesnærmereiafsnit2. Projekteterderudovernærmereomtaltpåhhv.Universitetsog BygningsstyrelsensogKøbenhavnsUniversitetshjemmesider: byggeri/byggeprojekter/udbygningafpanum komplekset/view Påhjemmesidernefindesdesudenkonkurrencematerialet,doku menteromvalgafvinderforslaget,tidsplanerogenrækkeandredo kumenteromprojektet. UniversitetsogBygningsstyrelsenerBygherrepåprojektet,som gennemføresisamarbejdemedkøbenhavnsuniversitet. Dabygherrenerenstatsliginstitution,erdetenandenstatsliginsti tution,naturstyrelsenroskilde,dererdenansvarligevvmmyndig hed. NaturstyrelsenRoskildeharden afgjort,atprojekteter VVMpligtigtpågrundlagafenscreeningsafgørelse.Afgørelsenbe tyder,atdetikkekanudelukkes,atgennemførelsenafprojektetkan påvirkemiljøetvæsentligt. IkonsekvensherafskalNaturstyrelsenudarbejdeenVVM redegørelseogettilhørendekommuneplantillægforprojektet.

28 Projektet EnprojektkonkurrenceomudbygningenafPanumkompleksetblev lanceretijuni2010.konkurrencenblevvundetafetrådgiverteam medarkitektfirmaetc.f.møllerispidsen. Udbygningenkommeroverordnetsettilatomfattefølgende: Enmax75mhøjlaboratoriebygninginklusivekælderpåialt m 2 Indgangsparti,kantineogundervisningsfaciliteterpåca. 5000m 2 Auditorierpåca.1.500m 2 Cykelkælderpåca.1.400m 2 Udbygningenvilbeståafenstjerneformetunderbygning,hvorfra laboratoriebygningenrejsersig.byggerieterstatterdelvist9000m 2 afdeeksisterendebygninger,derrivesnedførbyggerietsættesi gangi2012.

29 Laboratoriebygningenvilfå16etageroverjordenogénkældereta ge.medenhøjdepåmaksimalt75m,vildenfåsammehøjdesom helikopterlandingspladsenpårigshospitaletpådenandensideaf Tagensvej. Dentotalebygningsmassebliverca m 3. Densamledeudbygningforventesatdækkeetarealpå7.500m 2 af densamledepanumgrundpå69.349m 2.Arealerneudenomnybyg gerietvilbliveindrettetsomencampuspark,derforbinderdetnye Panummeddeeksisterendebygningerogdeøvrigeinstitutioneri området.parkenindrettesmedbeplantning,stier,terrasser,cykelsti oggangsti. Byggerietforventesumiddelbartatgenerere600nyearbejdspladser menpåsigtforventesdenendeligekapacitetatendemed900nye arbejdspladser. Derfjernesetantalparkeringspladserogderetablerescykelparke ringflerestederiområdetogiendelafkælderetagenunderlabora toriebygningen. Indretningenafarealerneerfortsatunderplanlægning.Etforeløbigt udkasttilindretningfremgårafnedenståendeoversigtstegning:

30 Udbygningenforventesatståfærdigindenudgangenaf2014. SemereomvinderforslagetpåC.F.Møllershjemmeside: heartofcopenhageni12911.html

31 Miljøpåvirkninger VVMscreeningenharvist,atrealiseringafprojektetkantænkesat medføreenrækkemiljøpåvirkninger,somkanværevæsentlige.dis sebeskriveskortnedenfor Anlægsfasen Byggerietforventesatkunnegennemførespå2,5årframedio2012 tiludgangenaf2014. Detforventesatsærligtnedrivningafeksisterendebygningersamt etableringaffundamentfordetnyebyggerikangiveanledningtil støjgener.støjgenernevilværemidlertidigeogsærligtknyttedetil denførstedelafanlægsfasen. Idenførstedelafanlægsfasenvilderligeledeskunneforekomme anlægsrelateredevibrationer,somkanværegenerendeformenne sker,derborogfærdesiområdet.vibrationervilsærligtforekomme iforbindelsemedetableringaffundamentoggenerneerderfor midlertidige. Bådestøjogvibrationsforårsagendeaktiviteterforventesbegræn settildagtimernepåhverdage. Vibrationerkan,udoveratkunnevirkegenerende,ogsågiveanled ningtil,atsårbarebygningerpåvirkesogslårrevner. Anlægsaktiviteternekanligeledesgiveanledningtilstøvgenerog eventuelttilforøgelseafluftforureningen(bl.a.no x )iområdet. Støvgenerkanforebyggesmedsprinkling.Områdeteralleredebela stetmedluftforureningfraisærtrafik.detekstrabidragframaski nerianlægsfasenkanværemedtilatforstærkeproblemet. Miljøpåvirkningerknyttettilanlægsfasenvilblivenærmereunder søgtogvurderetivvmredegørelsen. Bygningshøjde Laboratoriebygningenvil,medsinhøjdepåmax.75m,kommetilat virkesometmarkantelementiområdetsskyline.bygningenvilvæ

32 redenhøjesteiområdetogvilhavesammehøjdesomrigshospita letshelikopterplatform.byggerietsesiprofilherunder. Udformning,orientering,placering,farveogmaterialevalgvilhave betydningforbygningensbetydningforområdetskarakter.højden kanligeledeshavebetydningforsikkerhedenforhelikopterepå Rigshospitalet,hvisbygningenbliverhøjereendrigshospitalet.Disse forholdbehandlesnærmereivvmredegørelsen. Lys,skyggeogrefleksioner En75mhøjbygningvilkastelængereskyggerenddeeksisterende bygningeriområdet.materialevalg,facon,orienteringogplacering villigeledeshavebetydningforbygningenslysogskyggevirkninger ogeventuellerefleksioner. Bygningensgeometriogfacadens3dimionsionelleopbygningbe grænserrefleksionerogplaceringpågrundensikresdet,atskygge effekterkunrammerarealerudenforpanumsegneikortereperio der.derkanværeskyggegenervedbygningerpågrunden,somder formuligviskanoplevedårligerearbejdsmiljøforholdsomfølgeaf påvirkningen. DisseforholdbelysesnærmereiVVMredegørelsen.

33 Vindforhold Højebygninger,somdenforeslåedelaboratoriebygning,kangive anledningtil,atderdanneskraftigekastevindeogturbulensom kringbygningensbase.nedadgåendeluftstrømmelangsbygningen vilsugesomkringdenshjørnerogkunnegivekraftigevindeherog hvirvelvindemellemdenhøjeogdeomkringliggendelaverebygnin ger.etableringaflæværnogbeplantningerkanværemedtilatbry devindenpåarealerneomkringudbygningen.vindforholdeneun dersøgesnærmereivvmprocessen. Kulturmiljø Dererflerebevaringsværdigebygninger,pladserogkulturmiljøeri områdetidetheletaget,somvilkunnepåvirkesafudbygningenog afdenhøjelaboratoriebygning.johanneskirkenherunder,erénaf områdetsbevaringsværdigebygninger,somhervisualiseressam menmedlaboratoriebygningensetfrasankthanstorv.

34 Udbygningensbetydningforkulturmiljøetundersøgesnærmerei VVMredegørelsen. Arbejdspladser Denyebygningerforventesatrumme600arbejdspladser,hvorafde flesteernyemensenmindredelflyttesfradebygninger,derrives ned.bygningenerforberedttilatkunnerummeoptil900arbejds pladser.detfuldepotentialeforventesikkeatbliveudnyttetiden førsteårrække. Medflerearbejdspladsermedfølgerenøgettrafikmængdeogpres påvejeogkollektivetransportformeriområdet.flerearbejdsplad serkanogsåforventesatmedføreøgetaktivitetforbutikker,restau ranterogcaféeriområdet.konsekvenserneafflerearbejdspladser ogmerefærdseliområdetvilblivenærmerebelystivvmredegø relsen.

35 Miljøvurderingafkommuneplantillægget NaturstyrelsenRoskildeudarbejderetforslagtiletkommuneplantil lægforudbygningensamtidigmed,atarbejdetmedvvmredegørel senfindersted. Ifølgebekendtgørelsenr.936afden24.september2009aflovom miljøvurderingafplanerogprogrammerskalallelovbundneplaner ligeledesmiljøvurderes.kommuneplantillæggetskalsåledesmiljø vurderespåsammemådesomselveudbygningsprojektet. Indenmiljøvurderingenafplanensættesigangskalandreoffentlige myndigheder,somkantænkesatbliveberørtafprojektet,havelej lighedtilatudtalesigomeventuelleforholddekunnetænkesig nærmereundersøgt. Dadereretstortoverlapmellemdetomiljøvurderinger,erdetbe sluttetatdesamlesiénogsammerapport.miljøvurderingenaf plantillæggetvilderforindsættessometsærskiltafsnitidensamle demiljøredegørelseforudbygning. Denneindkaldelseafideerogforslagersåledesenhøringiforhold tilbekendtgørelsenr.936.høringsperiodeneroverensstemmende medindkaldelseafideerogforslagogafsluttesden11.maj2011. Bådeoffentlighedenogeventuellemyndigheder,dervilkunneberø resafudbygningen,fårlejlighedtilatudtalesigomdensamlede miljørapport.

36 Denvidereproces Ideer og forslag Tilbrugfordetviderearbejdemedatvurderevirkningernepåmil jøet,indkaldernaturstyrelsenroskildeforslagogideertil,hvilkemil jøforholdderskalfokuserespåivvmredegørelsen. Viskalhavedineideerogforslagskriftligtibreveller senest den11.maj2011. Forslagogideerskalmærkesmedjournalnummer:NST ogindsendestil: NaturstyrelsenRoskilde NyØstergade Roskilde FlereoplysningerkanfåsafNaturstyrelsenRoskildehos: Denvidereproces Nåridefasenerafsluttet,sammenfatterNaturstyrelsenRoskildede indkomneforslagogdeforhold,dereridentificeretidentidligere VVMscreening,ietscopingnotat,derfastlægger,hvilkemiljøfor holdderskallæggessærligvægtpåidetviderevvmforløb. NaturstyrelsenRoskildevilherefterudarbejdeVVMredegørelse, sombeskriverogvurderermiljøkonsekvenserneafudvidelsenafpa numinstituttet.redegørelsenvilblandtandetvurderestøjogvi brationsforholdianlægsfasen,vindforhold,lysogskyggeforhold samtpåvirkningenafdeeksisterendebyrum,områdetskarakterog samspilletmeddebevaringsværdigebygningeriområdet.dertil kommereventuelleforholdsombringespåbaneniløbetafidefa sen.

37 Tidsplan Denvidereprocesvilforløbeefterplanenbeskrevetiskemaetne denfor: 2011 AKTIVITET mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oplægidéfase x Indkaldelseafideerogforslag 4uger Udarbejdelseafscopingnotat x x x VVMredegørelse Forslagtilkommuneplantillæg ogvvmtilladelse Miljøvurderingaf Kommuneplantillæg Offentlighøring8uger x x (x) x x x x x x Sammenfattenderedegørelse (udarbejdes) KommenteringiKøbenhavns Kommune x x EndeligVVMtilladelseog Kommuneplantillæg(udste x delse) RetningsgivendetidsplanforVVMprocesseniforbindelsemedudbygningenaf PanumKomplekse

38 Deltag i debatten Husk Anfør venligst navn og adresse på brevet samt j.nr. NST Der er flere oplysninger om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside Miljøministeriet Naturstyrelsen Ny Østergade Roskilde Telefon

39

40 Udbygning af Panum-komplekset Rammetidsplan Id Opgavenavn Startdato Slut Varighed 1 Myndighedsforhold (plan- og byggemyndigheder) ma to dage 2 Kommuneplantillæg med VVM og SMV ma fr dage 3 Screening af projektet ma fr dage 4 Idéfase: offentlighøring, myndighedsinput og scooping ma fr dage 5 Udarbejdelse af VVM og SMV ma fr dage 6 Udarbejdelse af kommuneplantillæg ma fr dage 7 Offentlighøring af kommuneplantillæg med VVM og SMV ma fr dage 8 Sammenfattende redegørelse, høring af forslag i KK og udstedelse af KT. ma fr dage 9 Ny Lokalplan ma fr dage 10 Startredegørelse ma fr dage 11 Internhøring - lokaludvalgene, andre kommunale instanser, Bymuseet m.fl. ma fr dage 12 Udarbejdelse af lokalplanforslag ma fr dage 13 Lokalplanforslaget i offentlig høring ma fr dage 14 Eventuelle ændringsforslag på baggrund af høringssvar ma fr dage 15 Endelig vedtagelse af lokalplanen ma fr dage 16 Godkendt lokalplan fr fr dage 17 Myndighedsbehandling og byggetilladelser ma fr dage 18 Ibrugtagningstilladelse ma to dage Mobilisering af brugere og projektkonkurrencen to ma dage 21 Mobilisering af brugerorganisation ma ma dage 22 Projektkonkurrence fase 1 to ti dage 23 Eventuel projektkonkurrence fase 2 on ma dage 24 Stand-still periode ti ma dage Byggeprogram ti to dage 27 Afrunding af program til endeligt byggeprogram ti fr dage 28 TR-modtager mundtlig/skriftligt feedback fr fr dage 29 TR-opretter BP ma ma dage 30 TR-modtager detaljeret skriftlige kommentarer ma ma dage 31 Løbende fremsendelse af kapitler fra BP til BHG/brugerne ma fr dage 32 TR aflevering af byggeprogram og rumskemaer on on dage 33 Endelig bygherre godkendelse to to dage 34 Bygherregodkendelse ma fr dage 35 Styregruppemøde - Vibrationer/Svingninger ma ma dage 36 Styregruppemøde nr. 5 - helhedsplan VVM mv. ti ti dage 37 Styregruppemøde nr. 6 - godkendelse af byggeprogram fr fr dage Dispositionsforslag ti ma dage 40 Dispositionsforslag (arealer, kvalitet, materialer, funktionalitet) ti fr dage 41 Økonomisk overslag (baseret på bygningsdele) ti fr dage 42 Bygherregodkendelse fr ma dage Projektforslag ma fr dage 45 Projektforslag ma fr dage 46 Økonomisk overslag (baseret på bygningsdele) ma fr dage 47 Bygherregodkendelse to ma dage 48 Folketingets behandling af aktstykket fr fr dage Projektering, udbudsmateriale og udbud ma fr dage 51 Projekt/udbudsmat. - midlertidig kantine og andre interims faciliteter ma fr dage 52 Projekt/udbudsmat. - oprensing af grund, ledninger, nedrivn. af bygn. 1 og 9 ma fr dage 53 Projekt/udbudsmat. - byggegrube fr fr dage 54 Myndighedsprojekt ma fr dage 55 Bygherregodkendelse ma fr dage 56 Hovedprojekt (detail og udbudsmateriale) ma fr dage 57 Bygherregodkendelse ma fr dage 58 Entrepriseudbud - midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter ma fr dage 59 Entrepriseudbud - oprensing af grund, ledninger, nedrivn. af pavillion, bygn. 1 og 9 fr to dage 60 Entrepriseudbud - byggegrube ma fr dage 61 Entrepriseudbud i fag-/storentrepriser - bygning ma fr dage Udførelse ti on dage 64 Myndigheder - Nye tilkørselsanlæg, forsyninger, ledninger mv. ma ti dage 65 Etablering af midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter ma fr dage 66 Oprensning af grund, ledninger og nedrivning - pavillion, bygning 1 og 9 ma fr dage 67 Byggegrube ma to dage 68 Bygning - fag/storentrepriser fr ma dage 69 Aflevering / overdragelse til bygherre fr fr dag 70 Mangelafhjælpning ma ma dage 71 Commissioning ti ma dage 72 Indflytning ma ti dage 73 Ibrugtagning ma ma dag 74 Idriftssætning og entreprenør drift over 2 år ma on dage 75 Overdragelse af driften til lejer to on dage M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J Projektkonkurrence Projektkonkurrence - Fase 2 UBST Midlertidige faciliteter, nedrivnings-, grave- og hovedbyggetilladelse Aktstykke - VIGTIGT - lokalplan skal være godkendt inden behandling af aktstykke Licitation og kontrahering - midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter Licitation og kontrahering - oprensing af grund, ledninger og nedrivning af pavillion, bygning 1 og 9 Licitation og kontrahering - byggegrube Licitation og kontrahering - bygning Myndighedsarbejder Midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter Oprensning af grund, ledninger og nedrivning - bygning 1 og 9 Byggegrube Ibrugtagningstilladelse Aflevering - sidste entreprise Mangelafhjælpning Ibrugtagning NOTE; Varighed er angivet i arbejdsdage Forkortelser: MYN - Myndigheder, BHR - Bygherre, TR - Totalrådgiver, ENT - Fag- eller storentreprenør

41 Panum tårn max 83.5 Helikopterplatform Rigshospitalet Eksisterende Panum Terræn 8.7 Indgang 8.7 Grundvand 3.5 Kælder Sankt Johannes Kirke Kollegie Tagensvej Park Juliane Maries Vej Rigshospitalet Rigshospitalet

42 KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om udbygning af Panum-komplekset Juni 2010 COMPETITION BRIEF Project competition for the extension of the Panum complex June 2010

43 0 Forord Invitation Vision Introduktion til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Konkurrenceforudsætninger Området Det eksisterende Panum-kompleks Planforhold Trafikale forhold Kunstnerisk udsmykning Tilgængelighed Energi Bygningsarealnøgletal Økonomi Rammetidsplan Opgaven Byggeopgave Helhedsplan By-arkitektoniske intentioner Byggeriets udtryk og funktion Flow- og transportveje - mellem nyt og eksisterende Panum Særlige temaer i relation til opgaven Fremtidens forskningsmiljøer Fleksibilitet og foranderlighed Energi og bæredygtighed Byggeri i højden Summarisk vejledende rumprogram Laboratorieudvidelsen Kantine, undervisningslokale og auditorium Konkurrencetekniske betingelser Konkurrenceform og deltagere Konkurrencens sekretær Konkurrencematerialet Forespørgsler Konkurrenceforslagets indhold Forslagets udførelse og omfang Indlevering Jury Bedømmelseskriterier Bedømmelsens afvikling Vederlag Udstilling af forslagene Rettigheder Forsikring... 90

44 0 Preface Invitation Vision Introduction to the Faculty of Health Sciences Competition Prerequisites Area The Existing Panum Complex Planning Conditions Traffic Conditions Artistic Decoration Accessibility Energy Building Area Key Figures Finances Framework Time Schedule The Objective Construction Objective Master Plan Urban Architectural Intentions Building Expression and Function Flow and Transport Routes Between New and Existing Panum Special Themes in Relation to the Objective The Research Environments of the Future Flexibility and Changeability Energy and Sustainability High-rise Construction Summary of the Suggested Room Programme Laboratory Extension Canteen, Classroom and Lecture Hall Technical Competition Terms and Conditions Competition Form and Competitors Competition Secretary Competition Material Enquiries Contents of the Competition Proposal Contents and Execution of the Competition Proposal Delivery Jury Assessment Criteria Assessment Process Fee Exhibition of Proposals Rights Insurance... 90

45 Forord Preface Etableringen af nye forskningsfaciliteter på Panum skal danne rammen om et unikt centrum for international og sundhedsvidenskabelig vidensproduktion i verdensklasse midt i København. Det er en drøm, der kan realiseres. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskning er nemlig inde i en positiv udvikling. Fakultetet har de seneste år haft stor succes med at tiltrække offentlige og private midler. Det betyder, at fakultetet kan tiltrække topforskere fra hele verden, hvilket vil bidrage til at fastholde og tiltrække yderligere talentmasse og bevillinger til København. Ved at samle spydspidser fra det eksisterende Panum med stærke internationale kræfter skal forskerne i fællesskab skabe vigtige resultater til gavn for sundhedsvidenskaben. Men der er behov for flere og bedre laboratoriefaciliteter. Derfor skal Panum udbygges. I de nye laboratoriefaciliteter skal der være fokus på grundforskning, hvilket giver mulighed for at etablere nye platforme for translationel, tværdisciplinær og international forskning. Udbygningen af Panum-komplekset er af stor betydning: > Nye laboratoriefaciliteter giver mulighed for at modtage flere bevillinger og etablere nye centre, som bidrager til at tiltrække flere dygtige forskere. Møder mellem forskere i verdensklasse skaber nye resultater i verdensklasse. Samtidig vil nye bevillinger resultere i ny og bedre forskning, udvikling og innovation i Danmark. > Udvidelsen af de fysiske rammer giver i højere grad Københavns Universitet mulighed for at indbyde partnere udefra til nye samarbejder. The establishment of new research facilities at Panum shall create the setting for a unique centre for world-class international health science knowledge production in the heart of Copenhagen. It is a dream that can be realised. The Faculty of Health Sciences research is experiencing very positive development. In recent years, the Faculty has succeeded in obtaining both public and private funding. This means that the Faculty is able to attract top researchers from across the world, to retaining and attracting further talents and grants to Copenhagen. By uniting spearheads from the existing Panum with strong international capacities, researchers will create important results for the benefit of health sciences and the society. However, more and better laboratory facilities are needed. This is why Panum is to be extended. In the new laboratory facilities, focus will be on basic research, which will make it possible to establish new platforms for translational and interdisciplinary research. The extension of the Panum complex is of great significance: > New laboratory facilities open provide the possibility of receiving more grants and establishing new centres, which will help attract more qualified researchers. Encounters between world-class researchers will create world-class results. New grants will also result in new and better research, development and innovation in Denmark. > The extension of the physical framework will radically improve the University of Copenhagen s options for inviting partners 3

46 UDBYGNING AF PANUM-KOMPLEKSET EXTENSION OF THE PANUM COMPLEX De kan få plads midt i det akademiske miljø og nye møder og interaktion skaber innovation. Når Københavns Universitet åbner sig for eksterne partnere, kan grundforskningens resultater formidles til den anvendte forskning og kan dermed bedre omsættes til klinisk brug, nye produkter og virksomheder. > Øget internationalisering i form af tiltrækning af frontforskere fra hele verden vil løfte niveauet for dansk biomedicinsk forskning og uddannelse. Forskningen vil blive tilført global forskningskultur, videndeling og nye globale netværk, og forskerstuderende og kandidater fra SUND vil blive dygtigere og bredere fagligt funderet. Det primære sigte med udbygningen af Panum er at få nye effektive og tidssvarende laboratoriefaciliteter. Den nye udbygning vil ikke blot løfte eksisterende forskningsmiljøer, men også sikre, at universitetet fremover kan tiltrække og huse den globale elite, som skaber fremtidens vækst og fornyelse. Derudover skal udbygningen fremme samspillet med omverdenen og den omkringliggende by. Universitetet er en central vidensbærer, som skal dele ud af sin viden. Synliggørelse af universitetets aktiviteter bidrager til at vække interesse for viden, forskning og uddannelse og til at tiltrække dygtige studerende samt forskningsmidler, samtidig med at byen og bylivet omkring Panum vil blive tilført værdi. from outside to join in collaboration. They can be given space in the midst of an academic environment and new meetings and interaction will create innovation. When the University of Copenhagen opens up to external partners, the results of basic research can be developed into applied research and thus better be converted into clinical use, new products and enterprises. > Increased internationalisation through the engagement of frontline researchers from across the world will raise the level of Danish biomedical research and education. Research will be enriched by a global research culture, knowledge sharing and new global networks, and research students and graduates from SUND (the Faculty of Health Sciences) will become more proficient and gain a wider academic foundation. The primary objective of the Panum extension is to achieve new, efficient and modern laboratory facilities. The new extension will not only lift existing research environments, but also ensure that in the future, the University will be able to attract and house the global elite that creates growth and renewal. Furthermore, the extension is to further the interplay with the immediate surroundings and the city. The University is a pivotal carrier of knowledge, which must share its expertise. By rendering its activities visible, the University contributes to arousing interest in knowledge, research and education and to attracting competent students and research funds, while at the same time, the city and urban life around Panum gain new value. Jens Peter Jacobsen Direktør Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Peter Jacobsen University Director Danish U niversity and Property Agency Ralf Hemmingsen Rektor Københavns Universitet Ralf Hemmingsen Rector University of Copenhagen 4

47 Invitation Invitation KU s bygninger i Nørre Campus The University of Copenhagen s buildings at North Campus Universitets- og Bygningsstyrelsen indbyder i samarbejde med Københavns Universitet de prækvalificerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om udbygning af Panum-komplekset på Indre Nørrebro i København. Konkurrencen omfatter forslag til: > m 2 biomedicinske laboratoriefaciliteter og fællesfunktioner > m 2 kantine og undervisningsfaciliteter > m 2 auditorier. The Danish University and Property Agency in collaboration with the University of Copenhagen invites the prequalified consultants to participate in the project competition for the extension of the Panum complex at the Inner Nørrebro district of Copenhagen. The competition comprises proposals for: > 30,000 m 2 biomedical laboratory facilities and common functions > 3,500 m 2 canteen and classroom facilities > 1,500 m 2 lecture halls. 5

48 LERSØPARKEN TA G EN SV EJ PLADS E BYV J L PARKA VE GA DE DS GA RK AN R SI DE TETSPARKEN KJELDS SK SKT. KT T.. K SKT KJE KJ ELDS LDS PLADS PL ADS EFELL E ER OCK CKEF KEF ELLL LLER ROCKEFELLER SET OMPLEKSET MPLEKS KOMPLEKSET FREDRIK BAJERS PLADS NS NUM PANUM GE TA LD NØRRE ALLÉ VE J DE SKT. HANS TORV SRS UNIV UNI IV VERSITETS UNIVERSITETSP PAR ARKEN PARKEN LÉ CO BIS MA TA G EN S VE J E GAD ESØ ARR NS LL GU GA NØ R RE BR OG AD E BE RG S DE GAMLES BY SJÆ FE UN I VIBENSHUS GADE TEG ALDERSRO LV RUNDDEL Æ RK SG VIBEKEVANG AD GSV P KRA ÆNG E BISKO E VE RM U N DS GA DE FO G E DM AR KE N 1: km BIO CE NT ER ON PROFES ON PROFESSIONSSKO KOLEN HØJSKOLEN METROP OP METROPOL SIGURDSGADE DE HARALDSGADE KVARTERET M I ME RS GA DE NØRREBROS NØRREB NØRRE RE EBR EBROS RUNDDEL RU RUND ND DDE D DDEL L G LYN 500m AL LÉ VEJ JAGT ØS TE R V S VE J FÆLLEDPARKEN FR ED ER IK PT RIGSHOSP IGSHOSPITALET RIGSHOSPITALET BR O FR E D EN SB RO CAM CIT TY CAMPUS CAM AMPUS P CITY ALLEN LLEN LEN EN ØBRO-HALLEN HALLE NU RN GUNNAR GU UNNAR SENS PLADS HANSENS PARKEN STADION BRUMLEBY SØ TRIANGLEN EN N S AM ED RT SO The master plan should include a plan for the layout of the entire competition area with the new facilities, creation of an open space and landscape > A master plan for the competition area. In addition, the competition comprises proposals for: The laboratory extension is the primary construction object. The canteen and classroom facilities as well as the lecture halls should be designed in a way that makes it possible to establish them in independent stages. DR ON N I N GL OU ISE S ØSTERBROGADE LERSØ 100m STATIO NØRREBRO STAT S O STATION TATI NØRREB N EBRO 0 CAMPUS FREDER DERIKSBERG IKS IKSB ERG US FREDERIKSBERG DERIKSBE IKSBERG BE ERG CAMPUS Konkurrencen omfatter derudover forslag til: > Helhedsplan for konkurrenceområdet. Helhedsplanen skal anvise en samlet disponering af konkurrenceområdet med de nye faciliteter, pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af udearealer. Helhedsplanen skal dels understøtte E AD TV JAG Laboratorie-udvidelsen er den primære byggeopgave. Kantine- og undervisningsfaciliteter samt auditorierne skal udformes på en måde, som gør det muligt at opføre dem i uafhængige etaper. Kort over Vidensinstitutionerne Map of the knowledge institutions 6 DO SS ER IN G SO RT ED AM ØG RS TE ØS BL EG DA M SV EJ BL EG DA M SV EJ SO RT ED AM SS Ø HE NR IK NØRRE ALLÉ BO RG M ES TE R JE HA NS RP EN ES S AL TR LÉ EN GS VE J NØRRE ALLÉ GA DE JAG TV EJ E DE AD REFSNÆSG E AD SG AD E SG EJ FÆLL EDVE J RÅ TITANGADE E DM AN DS GA DE RG S BE LD GU OR TH HA RA LD EJ TV JAG

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk

Exhibitions Installations Performances. International art lab across art forms. Hotel Pro Forma. Denmark. mail@hotelproforma.dk Exhibitions Installations Performances Hotel Pro Forma Denmark International art lab across art forms mail@hotelproforma.dk hotelproforma.dk facebook.com/hotelproforma twitter.com/hotelproforma youtube.com/hotelproforma

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest NIELS BOHR RAMBLA NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest 1 Indholdsfortegnelse Vision 5 Niels Bohr Rambla - en grøn forbindelse 11 Niels Bohr Rambla - et nyt koncept 19 Vidensbydelsruten 27 Samarbejde

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre

Copenhagen Plant Science Centre Copenhagen Plant Science Centre Konkurrenceprogram Competition Brief Indhold Forord...2 Invitation...4 Introduktion til Copenhagen Plant Science Centre...6 Vision...7 Vejledende rumprogram...40 Rumprogrambeskrivelse...42

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/

Byens Havn. Baggrund og fomål Status og plan. For mere information http://www.byenshavn.dk/ Byens Havn Baggrund og fomål Status og plan For mere information http://www.byenshavn.dk/ BAGGRUND MandagMorgens kompetenceregnskab for Sønderjylland Lavt uddannelsesniveau i forhold til resten af Danmark

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere