Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ 2YHUVLJWVNRUW L PnOHVWRN PHWHU VLGH DI

3 8GE\JQLQJ DI 3DQXP NRPSOHNVHW 990 VFUHHQLQJ.RUWELODJ L PnOHVWRN VLGH DI

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Indkaldelse af ideer og forslag Udbygning af Panum Komplekset April 2011

24 Hvad er VVM? ForkortelsenVVMstårforVurderingafVirkningerpåMiljøet.VVMreglerneforanlægpålandfremgåraf miljøministerietsbekendtgørelseomvurderingafvisseoffentligeogprivateanlægsvirkningpåmiljøet (VVM)imedføraflovomplanlægning,bekendtgørelsenr.1510af15.december2010.Reglernesikrer,at byggeoganlægsprojekter,dermåantagesatkunnepåvirkemiljøetvæsentligt,kunkanrealiseresmed baggrundiensåkaldtvvmredegørelse. FormåletmedVVMredegørelseneratgivedetbedstmuligegrundlagforbådeoffentligdebatogforden endeligebeslutningomprojektetsrealisering. IndenVVMredegørelsenbliverudarbejdet,indkaldesideerogforslagtildetviderearbejde.Detkanf.eks. væreideertilhvilkemiljøpåvirkninger,derskaltillæggessærligvægtogforslagomalternativer. VVMredegørelsenpåviser,beskriverogvurdereranlæggetsdirekteogindirektevirkningerpå: mennesker,faunaogflora jordbund,vand,luft,klimaoglandskab materiellegoderogkulturarv,og samspilletmellemdissefaktorer Redegørelsengiverensamletbeskrivelseafprojektetogdetsmiljøkonsekvenser,somkandannegrundlag forsåvelenoffentligdebatsomdenendeligebeslutningomprojektetsgennemførelse.vvm redegørelsenoffentliggøressammenmedettillægtilkommuneplanen. KommuneplantillæggetogVVMredegørelsenudarbejdesideflestetilfældeafkommunalbestyrelsen.I nogletilfældevaretagermiljøministerietsdecentraleenhednaturstyrelsenroskildeimidlertid opgaven.detgælderbl.a.foranlæg,hvorstatenerbygherreellergodkendendemyndighedefteranden lovgivningellersomkræverplanlægningimereendtokommuner. ForslagtilkommuneplantillægmedVVMredegørelse UdbygningafPanumKomplekset Redaktionoggrafisktilrettelæggelse:NaturstyrelsenRoskilde Udgivetapril2011af NaturstyrelsenRoskilde NyØstergade Roskilde Telefon Kuninternetudgave Copyright KortogMatrikelstyrelsen ISBN: ISBE:

25 Udbygning af Panum Komplekset Indkaldelseafideerogforslag ForslagtilKommuneplantillæg Ikketekniskresume VVMredegørelse Sammenfattenderedegørelse Kommuneplantillæg April2011

26 Baggrund Medbaggrundietønskeomatstyrkeforskningsoguddannelses miljøetpåpanumkomplekset,ønskeruniversitetsogbygningssty relsen,isamarbejdemedkøbenhavnsuniversitet,atudbyggedet eksisterendepanummedlaboratoriefaciliteter,undervisningsfacili teter,auditorierogkantinefaciliteter. PanumerbeliggendepåKøbenhavnsUniversitetsNørreCampus, somudoverdetsundhedsvidenskabeligefakultetrummerenrække andrevidenskabeligefakulteterogvidensinstitutioner.samletbe tegnesområdetvidensbydelnørrecampus.udbygningenskalmed virketilatfremmesynergienmellemvidensinstitutioner,erhvervog byliv. PanumliggerientrekantoggrænsermodvestoptilNørreAlléog DeGamlesBy,modNordøstoptilTagensvejogRigshospitalet,mod sydøstoptilblegdamsvejogboligområderpåindrenørrebroog modsydflankeresarealetafjohanneskirkeogsankthanstorv.

27 Nærværendeindkaldelseafideerogforslagomhandlerudbygnings projektet,somervalgtefterenarkitektkonkurrence.projektetbe skrivesnærmereiafsnit2. Projekteterderudovernærmereomtaltpåhhv.Universitetsog BygningsstyrelsensogKøbenhavnsUniversitetshjemmesider: byggeri/byggeprojekter/udbygningafpanum komplekset/view Påhjemmesidernefindesdesudenkonkurrencematerialet,doku menteromvalgafvinderforslaget,tidsplanerogenrækkeandredo kumenteromprojektet. UniversitetsogBygningsstyrelsenerBygherrepåprojektet,som gennemføresisamarbejdemedkøbenhavnsuniversitet. Dabygherrenerenstatsliginstitution,erdetenandenstatsliginsti tution,naturstyrelsenroskilde,dererdenansvarligevvmmyndig hed. NaturstyrelsenRoskildeharden afgjort,atprojekteter VVMpligtigtpågrundlagafenscreeningsafgørelse.Afgørelsenbe tyder,atdetikkekanudelukkes,atgennemførelsenafprojektetkan påvirkemiljøetvæsentligt. IkonsekvensherafskalNaturstyrelsenudarbejdeenVVM redegørelseogettilhørendekommuneplantillægforprojektet.

28 Projektet EnprojektkonkurrenceomudbygningenafPanumkompleksetblev lanceretijuni2010.konkurrencenblevvundetafetrådgiverteam medarkitektfirmaetc.f.møllerispidsen. Udbygningenkommeroverordnetsettilatomfattefølgende: Enmax75mhøjlaboratoriebygninginklusivekælderpåialt m 2 Indgangsparti,kantineogundervisningsfaciliteterpåca. 5000m 2 Auditorierpåca.1.500m 2 Cykelkælderpåca.1.400m 2 Udbygningenvilbeståafenstjerneformetunderbygning,hvorfra laboratoriebygningenrejsersig.byggerieterstatterdelvist9000m 2 afdeeksisterendebygninger,derrivesnedførbyggerietsættesi gangi2012.

29 Laboratoriebygningenvilfå16etageroverjordenogénkældereta ge.medenhøjdepåmaksimalt75m,vildenfåsammehøjdesom helikopterlandingspladsenpårigshospitaletpådenandensideaf Tagensvej. Dentotalebygningsmassebliverca m 3. Densamledeudbygningforventesatdækkeetarealpå7.500m 2 af densamledepanumgrundpå69.349m 2.Arealerneudenomnybyg gerietvilbliveindrettetsomencampuspark,derforbinderdetnye Panummeddeeksisterendebygningerogdeøvrigeinstitutioneri området.parkenindrettesmedbeplantning,stier,terrasser,cykelsti oggangsti. Byggerietforventesumiddelbartatgenerere600nyearbejdspladser menpåsigtforventesdenendeligekapacitetatendemed900nye arbejdspladser. Derfjernesetantalparkeringspladserogderetablerescykelparke ringflerestederiområdetogiendelafkælderetagenunderlabora toriebygningen. Indretningenafarealerneerfortsatunderplanlægning.Etforeløbigt udkasttilindretningfremgårafnedenståendeoversigtstegning:

30 Udbygningenforventesatståfærdigindenudgangenaf2014. SemereomvinderforslagetpåC.F.Møllershjemmeside: heartofcopenhageni12911.html

31 Miljøpåvirkninger VVMscreeningenharvist,atrealiseringafprojektetkantænkesat medføreenrækkemiljøpåvirkninger,somkanværevæsentlige.dis sebeskriveskortnedenfor Anlægsfasen Byggerietforventesatkunnegennemførespå2,5årframedio2012 tiludgangenaf2014. Detforventesatsærligtnedrivningafeksisterendebygningersamt etableringaffundamentfordetnyebyggerikangiveanledningtil støjgener.støjgenernevilværemidlertidigeogsærligtknyttedetil denførstedelafanlægsfasen. Idenførstedelafanlægsfasenvilderligeledeskunneforekomme anlægsrelateredevibrationer,somkanværegenerendeformenne sker,derborogfærdesiområdet.vibrationervilsærligtforekomme iforbindelsemedetableringaffundamentoggenerneerderfor midlertidige. Bådestøjogvibrationsforårsagendeaktiviteterforventesbegræn settildagtimernepåhverdage. Vibrationerkan,udoveratkunnevirkegenerende,ogsågiveanled ningtil,atsårbarebygningerpåvirkesogslårrevner. Anlægsaktiviteternekanligeledesgiveanledningtilstøvgenerog eventuelttilforøgelseafluftforureningen(bl.a.no x )iområdet. Støvgenerkanforebyggesmedsprinkling.Områdeteralleredebela stetmedluftforureningfraisærtrafik.detekstrabidragframaski nerianlægsfasenkanværemedtilatforstærkeproblemet. Miljøpåvirkningerknyttettilanlægsfasenvilblivenærmereunder søgtogvurderetivvmredegørelsen. Bygningshøjde Laboratoriebygningenvil,medsinhøjdepåmax.75m,kommetilat virkesometmarkantelementiområdetsskyline.bygningenvilvæ

32 redenhøjesteiområdetogvilhavesammehøjdesomrigshospita letshelikopterplatform.byggerietsesiprofilherunder. Udformning,orientering,placering,farveogmaterialevalgvilhave betydningforbygningensbetydningforområdetskarakter.højden kanligeledeshavebetydningforsikkerhedenforhelikopterepå Rigshospitalet,hvisbygningenbliverhøjereendrigshospitalet.Disse forholdbehandlesnærmereivvmredegørelsen. Lys,skyggeogrefleksioner En75mhøjbygningvilkastelængereskyggerenddeeksisterende bygningeriområdet.materialevalg,facon,orienteringogplacering villigeledeshavebetydningforbygningenslysogskyggevirkninger ogeventuellerefleksioner. Bygningensgeometriogfacadens3dimionsionelleopbygningbe grænserrefleksionerogplaceringpågrundensikresdet,atskygge effekterkunrammerarealerudenforpanumsegneikortereperio der.derkanværeskyggegenervedbygningerpågrunden,somder formuligviskanoplevedårligerearbejdsmiljøforholdsomfølgeaf påvirkningen. DisseforholdbelysesnærmereiVVMredegørelsen.

33 Vindforhold Højebygninger,somdenforeslåedelaboratoriebygning,kangive anledningtil,atderdanneskraftigekastevindeogturbulensom kringbygningensbase.nedadgåendeluftstrømmelangsbygningen vilsugesomkringdenshjørnerogkunnegivekraftigevindeherog hvirvelvindemellemdenhøjeogdeomkringliggendelaverebygnin ger.etableringaflæværnogbeplantningerkanværemedtilatbry devindenpåarealerneomkringudbygningen.vindforholdeneun dersøgesnærmereivvmprocessen. Kulturmiljø Dererflerebevaringsværdigebygninger,pladserogkulturmiljøeri områdetidetheletaget,somvilkunnepåvirkesafudbygningenog afdenhøjelaboratoriebygning.johanneskirkenherunder,erénaf områdetsbevaringsværdigebygninger,somhervisualiseressam menmedlaboratoriebygningensetfrasankthanstorv.

34 Udbygningensbetydningforkulturmiljøetundersøgesnærmerei VVMredegørelsen. Arbejdspladser Denyebygningerforventesatrumme600arbejdspladser,hvorafde flesteernyemensenmindredelflyttesfradebygninger,derrives ned.bygningenerforberedttilatkunnerummeoptil900arbejds pladser.detfuldepotentialeforventesikkeatbliveudnyttetiden førsteårrække. Medflerearbejdspladsermedfølgerenøgettrafikmængdeogpres påvejeogkollektivetransportformeriområdet.flerearbejdsplad serkanogsåforventesatmedføreøgetaktivitetforbutikker,restau ranterogcaféeriområdet.konsekvenserneafflerearbejdspladser ogmerefærdseliområdetvilblivenærmerebelystivvmredegø relsen.

35 Miljøvurderingafkommuneplantillægget NaturstyrelsenRoskildeudarbejderetforslagtiletkommuneplantil lægforudbygningensamtidigmed,atarbejdetmedvvmredegørel senfindersted. Ifølgebekendtgørelsenr.936afden24.september2009aflovom miljøvurderingafplanerogprogrammerskalallelovbundneplaner ligeledesmiljøvurderes.kommuneplantillæggetskalsåledesmiljø vurderespåsammemådesomselveudbygningsprojektet. Indenmiljøvurderingenafplanensættesigangskalandreoffentlige myndigheder,somkantænkesatbliveberørtafprojektet,havelej lighedtilatudtalesigomeventuelleforholddekunnetænkesig nærmereundersøgt. Dadereretstortoverlapmellemdetomiljøvurderinger,erdetbe sluttetatdesamlesiénogsammerapport.miljøvurderingenaf plantillæggetvilderforindsættessometsærskiltafsnitidensamle demiljøredegørelseforudbygning. Denneindkaldelseafideerogforslagersåledesenhøringiforhold tilbekendtgørelsenr.936.høringsperiodeneroverensstemmende medindkaldelseafideerogforslagogafsluttesden11.maj2011. Bådeoffentlighedenogeventuellemyndigheder,dervilkunneberø resafudbygningen,fårlejlighedtilatudtalesigomdensamlede miljørapport.

36 Denvidereproces Ideer og forslag Tilbrugfordetviderearbejdemedatvurderevirkningernepåmil jøet,indkaldernaturstyrelsenroskildeforslagogideertil,hvilkemil jøforholdderskalfokuserespåivvmredegørelsen. Viskalhavedineideerogforslagskriftligtibreveller senest den11.maj2011. Forslagogideerskalmærkesmedjournalnummer:NST ogindsendestil: NaturstyrelsenRoskilde NyØstergade Roskilde FlereoplysningerkanfåsafNaturstyrelsenRoskildehos: Denvidereproces Nåridefasenerafsluttet,sammenfatterNaturstyrelsenRoskildede indkomneforslagogdeforhold,dereridentificeretidentidligere VVMscreening,ietscopingnotat,derfastlægger,hvilkemiljøfor holdderskallæggessærligvægtpåidetviderevvmforløb. NaturstyrelsenRoskildevilherefterudarbejdeVVMredegørelse, sombeskriverogvurderermiljøkonsekvenserneafudvidelsenafpa numinstituttet.redegørelsenvilblandtandetvurderestøjogvi brationsforholdianlægsfasen,vindforhold,lysogskyggeforhold samtpåvirkningenafdeeksisterendebyrum,områdetskarakterog samspilletmeddebevaringsværdigebygningeriområdet.dertil kommereventuelleforholdsombringespåbaneniløbetafidefa sen.

37 Tidsplan Denvidereprocesvilforløbeefterplanenbeskrevetiskemaetne denfor: 2011 AKTIVITET mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Oplægidéfase x Indkaldelseafideerogforslag 4uger Udarbejdelseafscopingnotat x x x VVMredegørelse Forslagtilkommuneplantillæg ogvvmtilladelse Miljøvurderingaf Kommuneplantillæg Offentlighøring8uger x x (x) x x x x x x Sammenfattenderedegørelse (udarbejdes) KommenteringiKøbenhavns Kommune x x EndeligVVMtilladelseog Kommuneplantillæg(udste x delse) RetningsgivendetidsplanforVVMprocesseniforbindelsemedudbygningenaf PanumKomplekse

38 Deltag i debatten Husk Anfør venligst navn og adresse på brevet samt j.nr. NST Der er flere oplysninger om projektet på Naturstyrelsens hjemmeside Miljøministeriet Naturstyrelsen Ny Østergade Roskilde Telefon

39

40 Udbygning af Panum-komplekset Rammetidsplan Id Opgavenavn Startdato Slut Varighed 1 Myndighedsforhold (plan- og byggemyndigheder) ma to dage 2 Kommuneplantillæg med VVM og SMV ma fr dage 3 Screening af projektet ma fr dage 4 Idéfase: offentlighøring, myndighedsinput og scooping ma fr dage 5 Udarbejdelse af VVM og SMV ma fr dage 6 Udarbejdelse af kommuneplantillæg ma fr dage 7 Offentlighøring af kommuneplantillæg med VVM og SMV ma fr dage 8 Sammenfattende redegørelse, høring af forslag i KK og udstedelse af KT. ma fr dage 9 Ny Lokalplan ma fr dage 10 Startredegørelse ma fr dage 11 Internhøring - lokaludvalgene, andre kommunale instanser, Bymuseet m.fl. ma fr dage 12 Udarbejdelse af lokalplanforslag ma fr dage 13 Lokalplanforslaget i offentlig høring ma fr dage 14 Eventuelle ændringsforslag på baggrund af høringssvar ma fr dage 15 Endelig vedtagelse af lokalplanen ma fr dage 16 Godkendt lokalplan fr fr dage 17 Myndighedsbehandling og byggetilladelser ma fr dage 18 Ibrugtagningstilladelse ma to dage Mobilisering af brugere og projektkonkurrencen to ma dage 21 Mobilisering af brugerorganisation ma ma dage 22 Projektkonkurrence fase 1 to ti dage 23 Eventuel projektkonkurrence fase 2 on ma dage 24 Stand-still periode ti ma dage Byggeprogram ti to dage 27 Afrunding af program til endeligt byggeprogram ti fr dage 28 TR-modtager mundtlig/skriftligt feedback fr fr dage 29 TR-opretter BP ma ma dage 30 TR-modtager detaljeret skriftlige kommentarer ma ma dage 31 Løbende fremsendelse af kapitler fra BP til BHG/brugerne ma fr dage 32 TR aflevering af byggeprogram og rumskemaer on on dage 33 Endelig bygherre godkendelse to to dage 34 Bygherregodkendelse ma fr dage 35 Styregruppemøde - Vibrationer/Svingninger ma ma dage 36 Styregruppemøde nr. 5 - helhedsplan VVM mv. ti ti dage 37 Styregruppemøde nr. 6 - godkendelse af byggeprogram fr fr dage Dispositionsforslag ti ma dage 40 Dispositionsforslag (arealer, kvalitet, materialer, funktionalitet) ti fr dage 41 Økonomisk overslag (baseret på bygningsdele) ti fr dage 42 Bygherregodkendelse fr ma dage Projektforslag ma fr dage 45 Projektforslag ma fr dage 46 Økonomisk overslag (baseret på bygningsdele) ma fr dage 47 Bygherregodkendelse to ma dage 48 Folketingets behandling af aktstykket fr fr dage Projektering, udbudsmateriale og udbud ma fr dage 51 Projekt/udbudsmat. - midlertidig kantine og andre interims faciliteter ma fr dage 52 Projekt/udbudsmat. - oprensing af grund, ledninger, nedrivn. af bygn. 1 og 9 ma fr dage 53 Projekt/udbudsmat. - byggegrube fr fr dage 54 Myndighedsprojekt ma fr dage 55 Bygherregodkendelse ma fr dage 56 Hovedprojekt (detail og udbudsmateriale) ma fr dage 57 Bygherregodkendelse ma fr dage 58 Entrepriseudbud - midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter ma fr dage 59 Entrepriseudbud - oprensing af grund, ledninger, nedrivn. af pavillion, bygn. 1 og 9 fr to dage 60 Entrepriseudbud - byggegrube ma fr dage 61 Entrepriseudbud i fag-/storentrepriser - bygning ma fr dage Udførelse ti on dage 64 Myndigheder - Nye tilkørselsanlæg, forsyninger, ledninger mv. ma ti dage 65 Etablering af midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter ma fr dage 66 Oprensning af grund, ledninger og nedrivning - pavillion, bygning 1 og 9 ma fr dage 67 Byggegrube ma to dage 68 Bygning - fag/storentrepriser fr ma dage 69 Aflevering / overdragelse til bygherre fr fr dag 70 Mangelafhjælpning ma ma dage 71 Commissioning ti ma dage 72 Indflytning ma ti dage 73 Ibrugtagning ma ma dag 74 Idriftssætning og entreprenør drift over 2 år ma on dage 75 Overdragelse af driften til lejer to on dage M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J Projektkonkurrence Projektkonkurrence - Fase 2 UBST Midlertidige faciliteter, nedrivnings-, grave- og hovedbyggetilladelse Aktstykke - VIGTIGT - lokalplan skal være godkendt inden behandling af aktstykke Licitation og kontrahering - midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter Licitation og kontrahering - oprensing af grund, ledninger og nedrivning af pavillion, bygning 1 og 9 Licitation og kontrahering - byggegrube Licitation og kontrahering - bygning Myndighedsarbejder Midlertidig kantine og øvrige interims faciliteter Oprensning af grund, ledninger og nedrivning - bygning 1 og 9 Byggegrube Ibrugtagningstilladelse Aflevering - sidste entreprise Mangelafhjælpning Ibrugtagning NOTE; Varighed er angivet i arbejdsdage Forkortelser: MYN - Myndigheder, BHR - Bygherre, TR - Totalrådgiver, ENT - Fag- eller storentreprenør

41 Panum tårn max 83.5 Helikopterplatform Rigshospitalet Eksisterende Panum Terræn 8.7 Indgang 8.7 Grundvand 3.5 Kælder Sankt Johannes Kirke Kollegie Tagensvej Park Juliane Maries Vej Rigshospitalet Rigshospitalet

42 KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om udbygning af Panum-komplekset Juni 2010 COMPETITION BRIEF Project competition for the extension of the Panum complex June 2010

43 0 Forord Invitation Vision Introduktion til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Konkurrenceforudsætninger Området Det eksisterende Panum-kompleks Planforhold Trafikale forhold Kunstnerisk udsmykning Tilgængelighed Energi Bygningsarealnøgletal Økonomi Rammetidsplan Opgaven Byggeopgave Helhedsplan By-arkitektoniske intentioner Byggeriets udtryk og funktion Flow- og transportveje - mellem nyt og eksisterende Panum Særlige temaer i relation til opgaven Fremtidens forskningsmiljøer Fleksibilitet og foranderlighed Energi og bæredygtighed Byggeri i højden Summarisk vejledende rumprogram Laboratorieudvidelsen Kantine, undervisningslokale og auditorium Konkurrencetekniske betingelser Konkurrenceform og deltagere Konkurrencens sekretær Konkurrencematerialet Forespørgsler Konkurrenceforslagets indhold Forslagets udførelse og omfang Indlevering Jury Bedømmelseskriterier Bedømmelsens afvikling Vederlag Udstilling af forslagene Rettigheder Forsikring... 90

44 0 Preface Invitation Vision Introduction to the Faculty of Health Sciences Competition Prerequisites Area The Existing Panum Complex Planning Conditions Traffic Conditions Artistic Decoration Accessibility Energy Building Area Key Figures Finances Framework Time Schedule The Objective Construction Objective Master Plan Urban Architectural Intentions Building Expression and Function Flow and Transport Routes Between New and Existing Panum Special Themes in Relation to the Objective The Research Environments of the Future Flexibility and Changeability Energy and Sustainability High-rise Construction Summary of the Suggested Room Programme Laboratory Extension Canteen, Classroom and Lecture Hall Technical Competition Terms and Conditions Competition Form and Competitors Competition Secretary Competition Material Enquiries Contents of the Competition Proposal Contents and Execution of the Competition Proposal Delivery Jury Assessment Criteria Assessment Process Fee Exhibition of Proposals Rights Insurance... 90

45 Forord Preface Etableringen af nye forskningsfaciliteter på Panum skal danne rammen om et unikt centrum for international og sundhedsvidenskabelig vidensproduktion i verdensklasse midt i København. Det er en drøm, der kan realiseres. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskning er nemlig inde i en positiv udvikling. Fakultetet har de seneste år haft stor succes med at tiltrække offentlige og private midler. Det betyder, at fakultetet kan tiltrække topforskere fra hele verden, hvilket vil bidrage til at fastholde og tiltrække yderligere talentmasse og bevillinger til København. Ved at samle spydspidser fra det eksisterende Panum med stærke internationale kræfter skal forskerne i fællesskab skabe vigtige resultater til gavn for sundhedsvidenskaben. Men der er behov for flere og bedre laboratoriefaciliteter. Derfor skal Panum udbygges. I de nye laboratoriefaciliteter skal der være fokus på grundforskning, hvilket giver mulighed for at etablere nye platforme for translationel, tværdisciplinær og international forskning. Udbygningen af Panum-komplekset er af stor betydning: > Nye laboratoriefaciliteter giver mulighed for at modtage flere bevillinger og etablere nye centre, som bidrager til at tiltrække flere dygtige forskere. Møder mellem forskere i verdensklasse skaber nye resultater i verdensklasse. Samtidig vil nye bevillinger resultere i ny og bedre forskning, udvikling og innovation i Danmark. > Udvidelsen af de fysiske rammer giver i højere grad Københavns Universitet mulighed for at indbyde partnere udefra til nye samarbejder. The establishment of new research facilities at Panum shall create the setting for a unique centre for world-class international health science knowledge production in the heart of Copenhagen. It is a dream that can be realised. The Faculty of Health Sciences research is experiencing very positive development. In recent years, the Faculty has succeeded in obtaining both public and private funding. This means that the Faculty is able to attract top researchers from across the world, to retaining and attracting further talents and grants to Copenhagen. By uniting spearheads from the existing Panum with strong international capacities, researchers will create important results for the benefit of health sciences and the society. However, more and better laboratory facilities are needed. This is why Panum is to be extended. In the new laboratory facilities, focus will be on basic research, which will make it possible to establish new platforms for translational and interdisciplinary research. The extension of the Panum complex is of great significance: > New laboratory facilities open provide the possibility of receiving more grants and establishing new centres, which will help attract more qualified researchers. Encounters between world-class researchers will create world-class results. New grants will also result in new and better research, development and innovation in Denmark. > The extension of the physical framework will radically improve the University of Copenhagen s options for inviting partners 3

46 UDBYGNING AF PANUM-KOMPLEKSET EXTENSION OF THE PANUM COMPLEX De kan få plads midt i det akademiske miljø og nye møder og interaktion skaber innovation. Når Københavns Universitet åbner sig for eksterne partnere, kan grundforskningens resultater formidles til den anvendte forskning og kan dermed bedre omsættes til klinisk brug, nye produkter og virksomheder. > Øget internationalisering i form af tiltrækning af frontforskere fra hele verden vil løfte niveauet for dansk biomedicinsk forskning og uddannelse. Forskningen vil blive tilført global forskningskultur, videndeling og nye globale netværk, og forskerstuderende og kandidater fra SUND vil blive dygtigere og bredere fagligt funderet. Det primære sigte med udbygningen af Panum er at få nye effektive og tidssvarende laboratoriefaciliteter. Den nye udbygning vil ikke blot løfte eksisterende forskningsmiljøer, men også sikre, at universitetet fremover kan tiltrække og huse den globale elite, som skaber fremtidens vækst og fornyelse. Derudover skal udbygningen fremme samspillet med omverdenen og den omkringliggende by. Universitetet er en central vidensbærer, som skal dele ud af sin viden. Synliggørelse af universitetets aktiviteter bidrager til at vække interesse for viden, forskning og uddannelse og til at tiltrække dygtige studerende samt forskningsmidler, samtidig med at byen og bylivet omkring Panum vil blive tilført værdi. from outside to join in collaboration. They can be given space in the midst of an academic environment and new meetings and interaction will create innovation. When the University of Copenhagen opens up to external partners, the results of basic research can be developed into applied research and thus better be converted into clinical use, new products and enterprises. > Increased internationalisation through the engagement of frontline researchers from across the world will raise the level of Danish biomedical research and education. Research will be enriched by a global research culture, knowledge sharing and new global networks, and research students and graduates from SUND (the Faculty of Health Sciences) will become more proficient and gain a wider academic foundation. The primary objective of the Panum extension is to achieve new, efficient and modern laboratory facilities. The new extension will not only lift existing research environments, but also ensure that in the future, the University will be able to attract and house the global elite that creates growth and renewal. Furthermore, the extension is to further the interplay with the immediate surroundings and the city. The University is a pivotal carrier of knowledge, which must share its expertise. By rendering its activities visible, the University contributes to arousing interest in knowledge, research and education and to attracting competent students and research funds, while at the same time, the city and urban life around Panum gain new value. Jens Peter Jacobsen Direktør Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Peter Jacobsen University Director Danish U niversity and Property Agency Ralf Hemmingsen Rektor Københavns Universitet Ralf Hemmingsen Rector University of Copenhagen 4

47 Invitation Invitation KU s bygninger i Nørre Campus The University of Copenhagen s buildings at North Campus Universitets- og Bygningsstyrelsen indbyder i samarbejde med Københavns Universitet de prækvalificerede rådgivergrupper til at deltage i projektkonkurrencen om udbygning af Panum-komplekset på Indre Nørrebro i København. Konkurrencen omfatter forslag til: > m 2 biomedicinske laboratoriefaciliteter og fællesfunktioner > m 2 kantine og undervisningsfaciliteter > m 2 auditorier. The Danish University and Property Agency in collaboration with the University of Copenhagen invites the prequalified consultants to participate in the project competition for the extension of the Panum complex at the Inner Nørrebro district of Copenhagen. The competition comprises proposals for: > 30,000 m 2 biomedical laboratory facilities and common functions > 3,500 m 2 canteen and classroom facilities > 1,500 m 2 lecture halls. 5

48 LERSØPARKEN TA G EN SV EJ PLADS E BYV J L PARKA VE GA DE DS GA RK AN R SI DE TETSPARKEN KJELDS SK SKT. KT T.. K SKT KJE KJ ELDS LDS PLADS PL ADS EFELL E ER OCK CKEF KEF ELLL LLER ROCKEFELLER SET OMPLEKSET MPLEKS KOMPLEKSET FREDRIK BAJERS PLADS NS NUM PANUM GE TA LD NØRRE ALLÉ VE J DE SKT. HANS TORV SRS UNIV UNI IV VERSITETS UNIVERSITETSP PAR ARKEN PARKEN LÉ CO BIS MA TA G EN S VE J E GAD ESØ ARR NS LL GU GA NØ R RE BR OG AD E BE RG S DE GAMLES BY SJÆ FE UN I VIBENSHUS GADE TEG ALDERSRO LV RUNDDEL Æ RK SG VIBEKEVANG AD GSV P KRA ÆNG E BISKO E VE RM U N DS GA DE FO G E DM AR KE N 1: km BIO CE NT ER ON PROFES ON PROFESSIONSSKO KOLEN HØJSKOLEN METROP OP METROPOL SIGURDSGADE DE HARALDSGADE KVARTERET M I ME RS GA DE NØRREBROS NØRREB NØRRE RE EBR EBROS RUNDDEL RU RUND ND DDE D DDEL L G LYN 500m AL LÉ VEJ JAGT ØS TE R V S VE J FÆLLEDPARKEN FR ED ER IK PT RIGSHOSP IGSHOSPITALET RIGSHOSPITALET BR O FR E D EN SB RO CAM CIT TY CAMPUS CAM AMPUS P CITY ALLEN LLEN LEN EN ØBRO-HALLEN HALLE NU RN GUNNAR GU UNNAR SENS PLADS HANSENS PARKEN STADION BRUMLEBY SØ TRIANGLEN EN N S AM ED RT SO The master plan should include a plan for the layout of the entire competition area with the new facilities, creation of an open space and landscape > A master plan for the competition area. In addition, the competition comprises proposals for: The laboratory extension is the primary construction object. The canteen and classroom facilities as well as the lecture halls should be designed in a way that makes it possible to establish them in independent stages. DR ON N I N GL OU ISE S ØSTERBROGADE LERSØ 100m STATIO NØRREBRO STAT S O STATION TATI NØRREB N EBRO 0 CAMPUS FREDER DERIKSBERG IKS IKSB ERG US FREDERIKSBERG DERIKSBE IKSBERG BE ERG CAMPUS Konkurrencen omfatter derudover forslag til: > Helhedsplan for konkurrenceområdet. Helhedsplanen skal anvise en samlet disponering af konkurrenceområdet med de nye faciliteter, pladsdannelse og landskabelig bearbejdning af udearealer. Helhedsplanen skal dels understøtte E AD TV JAG Laboratorie-udvidelsen er den primære byggeopgave. Kantine- og undervisningsfaciliteter samt auditorierne skal udformes på en måde, som gør det muligt at opføre dem i uafhængige etaper. Kort over Vidensinstitutionerne Map of the knowledge institutions 6 DO SS ER IN G SO RT ED AM ØG RS TE ØS BL EG DA M SV EJ BL EG DA M SV EJ SO RT ED AM SS Ø HE NR IK NØRRE ALLÉ BO RG M ES TE R JE HA NS RP EN ES S AL TR LÉ EN GS VE J NØRRE ALLÉ GA DE JAG TV EJ E DE AD REFSNÆSG E AD SG AD E SG EJ FÆLL EDVE J RÅ TITANGADE E DM AN DS GA DE RG S BE LD GU OR TH HA RA LD EJ TV JAG

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Land og By og Mad En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer

Land og By og Mad En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer En undersøgelse af potentialer for landdistriktsudvikling ved nye madbårne land-by relationer PIA HEIKE JOHANSEN OG HANNIBAL HOFF OG ASK GREVE JØRGENSEN CENTER FOR LANDDISTRIKTSFORSKNING Syddansk Universitet

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr.

PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR AARHUS UNIVERSITET. Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. PARCELHUSHAVEN EN DEL AF BYENS NATUR Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 90 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] PARCELHUSHAVEN

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week:

DK Company. DK Company during Copenhagen Fashion Week: CIFF C3 09-10 DK Company DK Company during Copenhagen Fashion Week: Blue Willi s / By Blue Willi s... CIFF, E-013 Choise... CIFF, E-013 Cream / Cream de Luxe...CIFF, C3-010 Creamie... CIFFKIDS, H-007 Deluca...CIFF,

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Biblioteker og social kapital

Biblioteker og social kapital Biblioteker og social kapital Et diskuterende litteraturstudie af nyere forskning Af Kristian Nagel Delica Abstract Dette litteraturstudie giver et overblik over danske og internationale studier af bibliotekets

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere