Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen vedtægtsændring 8 regnskab revision: Bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revideret af en betalt registreret revisor. 7. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Tina Molberg 9. Valg af revisor. Afgående: Leo Aarlund ønsker ikke genvalg. 10. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3. Han blev valgt. Per Mogensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen, overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Kaj bryder omtalte bl.a. vedligeholdelse af vandværksgrunden, og de omkostninger der vil være i forbindelse med reetablering og den løbende vedligeholdelse. Ivan Berthels, Karen Maries Vej 1 foreslog at der blev indgået en aftale med en nabo omkring vedligeholdelsen, han vil gerne stille sig til rådighed. Ivan og Palle Thøgersen vil arbejde videre med dette. Per Mogensen spurgte om der var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var der ikke. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 1

2 Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Efter gennemgangen af regnskabet blev der spurgt til forrentning af vores giro (bank) indestående. Palle oplyste at vi ikke får det store i forrentning omkring 1% det er svært lige for tiden at få højere rente. Der blev herefter stillet forslag om yderligere investeringer i obligationer Der er et ønske om specifikation af omkostninger til Generalforsamling, møder og kurser Dette vil fremover blive udspecificeret. (Efter generalforsamlingen har Palle Thøgersen udspecificeret dette for 2013/2014 og de ,70 fremkommer således: Generalforsamling Fortæring ved bestyrelsesmøder 8 stk I alt ) Herudover efterlyses der sammenligningstal for realiseret det foregående år. Der var også et spørgsmål angående vandprøver, da omkostningen synes lille. Kaj oplyste at når vi alene distribuere vand er der krav om 3 vandprøver pr. år, og de bliver naturligvis taget. Vi er tilsluttet en samarbejdsaftale som Odder Kommune har indgået med leverandøren, hvorfor omkostningen kan holdes nede. Herudover var der spørgsmål til kontorleje. Kaj redegjorde for dette, det drejer som om betaling til Palle for leje af kontor og de forbundne faciliteter i denne forbindelse. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet, herunder redegjorde Palle for omkostningen til renovering/etablering af flowmåler på Omkostningerne er afholdt og drejer sig renoveringen af ledningsnettet på Næsvej. Der var spørgsmål angående møder og kurser idet dette er indarbejdet med Palle oplyste at vi i løbet af efteråret skal afholde omkostninger til lovpligtige hygiejne- og administrationskurser. Budgettet og takstblad blev godkendt 2

3 Ad 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde forslag til til ændringer i vedtægterne, så det fremover lyder: 4 generalforsamling side 2 linje 6 Generalforsamlingen indkaldes i forbindelse med udsendelse af vandregningen, samt ved opslag i de på området værende opslagstavler og på hjemmesiden med 14 dages varsel fra datoen for offentliggørelsen. 4 generalforsamlingen side 2 punkt 5 i dagsorden Eventuelle indkomne forslag til dagsordenen 8 regnskaber linje 2 Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen to valgte revisorer, bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revidere af en betalt registreret/statsautoriseret revisor. Under generalforsamlingen blev det påpeget at Alternative skal forstås som muligheden for at have en foreningsvalgt revisor og en betalt registreret/statsautoriseret revisor på samme tid. I forbindelse med evt. skifte af revisor til en autoriseret revisor blev der spurgt til omkostninger i denne forbindelse. Morten Sørensen oplyste at der var et tilbud på men at bestyrelsen havde valgt ikke at tage ekstern revisor under hensyntagende til det nuværende administrative set-up og midler i selskabet. Der var herudover ikke indkommet forslag. Ændringerne blev vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. Nyvalgt blev: Tina Molberg P.B.Vej 53 Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Tina Molberg. Preben Jensen blev genvalgt. Preben er 1. suppleant. Nyvalgt blev: Ivan Bethel, Karen Mariesvej 1. Ad 8. Valg af revisor. Leo Alund blev, trods tidligere oplyst at han ikke ønskede genvalgt, genvalgt for en 2-årig periode ( ) Ib Øgaard, Thorasvej 11 blev sidste år valgt for en toårig periode ( ). 3

4 Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Leif Møllgard, Lundgaardsvej 18 blev valgt som revisorsuppleant. Ad 10. Eventuelt. Der var ingen der ønskede ordet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Morten Sørensen Referatet sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt på vandværkets internet side. 4

5 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Bestyrelsens beretning 2013/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk ( Vandværket ) er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar, og har siden dets etablering i 1986 distribueret vand til de knapt 400 andelshaverne. Vandet købes hos Aarhus Vand, idet der ved vandværkets start blev indgået en leveringsaftale med det daværende Århus Kommunale Værker. Vandværkets bestyrelse omfatter i hht. vedtægterne 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode og med to medlemmer på valg på lige år og tre på ulige år. I 2013 valgte to tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke at genopstille; to nye medlemmer Anders Laursen og Morten Sørensen blev indvalgt sammen med Palle Thøgersen, der genopstillede. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende fordeling af ansvar: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Anders Laursen, teknisk ansvarlig (valgt for perioden ) - Morten Sørensen, sekretær inkl. med hjemmesideansvar (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Mht. til servicering af ledningsnettet blev valgt fortsat at benytte Hov VVS. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Tina Molberg deltog. 2 Danske myndighedskrav og andet overordnet med betydning for os og vores vandkøb Vandværkets virke fremgår af vedtægterne, men desuden er der en række myndighedskrav, som vandværket skal leve op til, ligesom det er omfattet af Odder Kommunes vandforsynings-plan. Mht. det sidste pågår der aktuelt planlægning af en ny samlet vandplan for kommunen, hvor nogle af de centrale debatemner er, hvordan man bedst muligt sikrer vandforsyningsområderne, og hvilke vandværker, der skal forsyne hvem. Udgangspunktet for Kysing Næs Fælles Vandværk har været at fastholde vores nuværende status som et distributionsselskab, der ikke selv producerer vand, og med aktuelt Aarhus Vand, som vandleverandør. Dette skyldes de forhold, som var årsag til Kysing Næs Fælles Vandværk s etablering, nemlig at alle de tidligere små, lokale vandværker på Kysing Næs havde problemer med nitrat i vandet, og derfor opgav at lave nye boringer. Samtidig har det været naturligt at tage afsæt i et uforandret forsyningsområde, dvs. at dække Kysing Næs til og med Naturistcampingpladsen. Dette har der været forståelse for i Odder Kommune, og som det ser ud lige nu, vil den nye Vandplan kun perifert påvirke vores vandværks virke. Det skal samtidig anføres, at da vi ikke selv indvinder vand eller har planer om det, undgår vi at skulle tage del i den til tider ret voldsomme debat, om hvordan nuværende og fremtidige boringer sikres. Således i Odder Vandråd og Kommune en heftig debat under navnet BNBO, der står for Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 1

6 BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Den må flere vandværker derfor bruge rigtigt mange ressourcer på, da vandværkernes og lodsejernes interesser ikke altid er sammenfaldene Som også nævnt sidste år er der en klar tendens til at andre love og overordnede spilleregler på vandforsyningsområdet løbende skærpes på den ene og anden måde. Det betyder samtidig, at det løbende bliver mere krævende at drive en vandforsyning. Ud over det med vandplanlægningen har i det forgangne driftsår især følgende myndighedsforhold haft relevans for os: a) Kvalitetssikringskravet, der har afsæt i Miljøministeriets/Naturstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg fra februar Kvalitetsbekendtgørelsen fastlægger forskellige kvalitetssikringsmæssige krav, men naturligvis især rettet mod produktion af vand. Konsekvenserne for os - der leverer mere end m 3 vand pr. år men væsentlig mindre end næste grænse på m 3 - er, at et bestyrelsesmedlem i løbet af 2014 skal have deltaget i et kursus om elementær vandværkshygiejne, samt at vi i et Ledelses-/Kvalitetssystem skal have vurderet og belyst, hvor der kan være særlig sundhedsmæssig risiko i vores forsyning. Her er det dog igen en lettelse, at vi kun dækker distributionssiden, der er langt mindre risikabel end det at pumpe vandet og og behandle det. b) Ny Drikkevandsbekendtgørelse af 26. marts 2014, der giver anledning til mindre justeringer i vores vandanalyser c) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Regulativ, der i lighed med sidste revision forventes at føre til, at der hen over 2. halvår og i samarbejde med Odder Vandråd og Odder Kommune fastlægges et nyt regulativ. d) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Fastlæggelse af takster for vand, der muligvis kan aflede mindre, informative justeringer i vores takstblad e) Prisloftskravet, der har afsæt i Vandsektorloven fra 2009, og som nu er ved at blive udmøntet i praksis. Da vores årlige vanddistribution ligger i størrelsesordenen m3 og kravet først gælder fra en årlig produktion på over m3 vand, så er vi dog ikke underlagt denne lovgivning, som bl.a. lægger bånd på, hvad der må hensættes til renovering og forbedringer. Det har dog indirekte betydning qua, at vi - som alene et distributionsselskab - skal købe vandet hos en stor forsyning. Ved generalforsamlingen sidste år blev således nævnt, at Prisloftskravet havde ført til, at Odder Vands pris var faldet, og at nogle fra forsyningen forventede, at man også fremover kunne holde den lavere pris. Dette gjorde, at vi blev nødt til at overveje at skifte vandleverandør, idet forskellen så ud til at kunne betale en alternativ tilslutning i løbet af 5 år. Imidlertid viste realiteterne da Odders nye vandværk i 2014 skulle indregnes - at vandprisen ikke kunne holde. Dette resulterende i, at både Odder Vandværks faste og variable afgift blev godt og vel fordoblet. Det tidligere regnestykke for vores evt. tilslutning holdt således ikke længe. Bestyrelsen besluttede derfor helt at sætte dette på stand-by, inkl. med frigivelse af det investeringsbeløb, som vi havde holdt tilbage som mulig egenfinansiering. Det betød samtidig, at det igen blev relevant at overveje renovering af de ledningsstrækninger, som vi de seneste år har haft fokus på, hvilket jeg kommer tilbage til. Det kan i øvrigt nævnes, at der aktuelt pågår en voldsom debat om en revision af Prisloftskravet, da praksis har vist, at det mere er et stykke skrivebordsarbejde, som koster mange penge, end noget der fører til reelt lavere vandpriser. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 2

7 Hvad angår aftalen med Aarhus Vand, så opstod der i øvrigt i efteråret 2014 en vis usikkerhed, da nogle af Århus Vands driftsfolk ikke mente, at man havde det fulde driftsansvar for ledningen. Det modsatte fremgik imidlertid af den gældende forsyningsaftale fra 1986, som vi havde present. Efter at have forespurgt, om vi skulle hjælpe med det gamle aftalegrundlag, meldte man dog tilbage, at de - efter også at have søgt i egne arkiver nu var enige i vores opfattelse af fordelingen. Dvs. at Aarhus Vand har det fulde ansvar for ledningen, og denne uddybning er nu bilagt den oprindelige aftale, såfremt diskussionen skulle opstå igen. 3 Vores ledningsnet og øvrige forsyning 3.1 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed samt løbende vedligehold og renovering I den foregående periode, dvs oplevede vi, at vandtabet var på 11,2 %, hvilket bestemt ikke var tilfredsstillende. For forsyningsåret 2013/14 er det derfor glædeligt at kunne konstatere:. - At vandkøbet hos Århus Vand fra 1. juni 2013 til 1. juni 2013 udgjorde m 3, hvilket er ca.7 pct. lavere end i den foregående periode (2012/2013), hvor det udgjorde m 3 - At den solgte vandmængde var omtrent uforandret med m 3 mod den foregående periodes m 3 At det resulterende vandtab/spild var faldet til 932 m 3, mod et spild i perioden 2012/2013 på 2334 m 3: dvs. nu et procentuelt tab på 4,8 pct. mod de tidligere nævnte 11,2 pct. Nu lyder 932 m 3 eller 4,8 pct. også af meget, men det ligger klart inden for de grænser, som man kan forvente af målere, som er kalibreret/verificeret i hht. gældende lovgivning. Yderligere kunne en sammenligning mellem, hvad Aarhus Vands hovedmåler og vores referencemåler tyde på, at forskellen mellem vandkøb og vandsalg faktisk er nærmere 3 pct. Så konklusionen er, at driften for perioden har været tilfredsstillende. For yderligere at sikre sig mod vandtab har bestyrelsen: 1. Løbende fulgt forbruget på den nye flowmåler for at forvisse os om, at det i natteperioder med lavt vandforbrug lå på nul eller næsten nul; yderligere arbejdes med en automatisk overvågning, så der gives SMS-alarm til bestyrelsesmedlemmer, hvis forbruget i nattetimerne afviger for meget fra nul. 2. Taget fat i de tidligere renoveringsplaner for Næsvej efter at alternativet med vand fra Odder ikke var relevant. Mht. renoveringsarbejdet, så blev beslutningen at det som vanligt skulle udbydes til min. 3 VVSfirmaer i området, og gennemførelsesmæssigt blev forårsmånederne af 2014 valgt. Licitationen viste, at firmaet Ken Skovby var billigst. Renoveringen, der har omfattet hovedledning og de problematiske stikledninger, blev afsluttet medio juni med til en samlet pris på kr ,50 inkl.. moms og en ekstra målerbrønd ved Næsvej 66. Arbejdet, der blev fulgt tæt af bestyrelsens teknisk ansvarlige Anders Laursen, synes gennemført uden væsentlige gener og problemer, bortset fra, at bestyrelsen må erkende, at vi ikke havde givet vejudvalget et rimeligt varsel om arbejdet. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

8 Der udestår af de planlagte renoveringsarbejder den tilsvarende ledningsstrækning på Lundgaardsvej med tilsvarende problematiske stikledninger, ligesom der om godt 4 år skal tages højde for udskiftning af målere til i størrelsesordenen kr. Ud over ledningsrenoveringen kan anføres, at der i perioden også er sket udskiftning af Aarhus Vands hovedventil pga. en mindre lækage. 3.2 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Vandkvaliteten er, som den har været de sidste år, fuldt tilfredsstillende og uproblematisk. Ønsker man selv at forvisse sig om dette, kan man fortsat gå ind Vandværkets hjemmeside og via et lidt kompliceret arkiv bladre sig frem til vandprøverne. Også vandets hårdhed er stabil, dvs. med en hårdhed på 15 o dh på hårdhedsskalaen, der svarer til middel til temmelig hårdt vand. 3.3 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det i dag helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Aktuelt synes der ikke at være noget, som peger på problemer i den retning. 3.4 Beredskab såfremt uheldet er ude og gerne så der kan varsles pr. mail Beredskabsplanen er - som grundigt informeret om ved tidligere beretninger - den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til, selv om vandet kommer fra Århus-siden. Der er ikke siden sidste generalforsamling sket væsentlige ændringer vedr. beredskabsplanen. 4 Vandværksgrunden og dens vedligehold Ved sidste generalforsamling blev kort nævnt problemer med vedligeholdet af Vandværksgrunden på Karen Mariesvej, idet brændenælderne stod højt, samtidig med at den kontraktmæssige ansvarlige for grundens vedligehold Kysing Næs Grundejerforening af 13/ havde varslet en prisstigning på 50% af vedligeholdelsesbeløbet. Kort tid efter indløb så fra de omkringliggende beboere en klage til både Vandværket og til Grundejerforeningen. Det blev efterfølgende aftalt, at Vandværket fra 1. januar 2014 selv skulle overtage ansvaret for at gøre forholdene rimelige. Dette er der så i løbet af foråret blevet fulgt op på, og vi mener at der nu er fundet en hensigtsmæssig løsning. Det skal i øvrigt anføres, at det viste sig, at den adkomstberigtigelse til vandværksgrunden, som i 1994 blev aftalt mellem Vandværket og Grundejerforeningen - og underskrevet af begge parter, ikke var blevet tinglyst, hvilket gav anledning lidt forvirring. For vandværkets virke er dette dog uproblematisk, og da grunden yderligere ligger i fællesarealet og som følge af forskellige klausuler er værdisat til nul kroner, har det ikke den store betydning. 5 Vandværkets øvrige forhold inkl. forsikring, revision og information Vandværket administrative set-up baserer sig fortsat på et indkøbt IT-system WinVand udviklet til vandforsyninger. Indbetaling af andelshavernes vandafregninger sker via bankoverførsel/giro til en Business-online konto hos Danske Bank, og udbetalinger er sikret, så de kun kan finde sted ved on-linegodkendelse både af kasserer plus et af to mulige bestyrelsesmedlemmer. Administration og regnskab kører fortsat vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som tidligere år en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

9 Forsikringsmæssigt er Vandværket dækket af en All Risk-forsikring, som oprindelig blev tegnet ud fra FVD s anbefalinger. Forsikringen inkluderer også en bestyrelsesansvarsforsikring mod underslæb, men for at denne skal have virkning er stillet krav om at vandværkets regnskab revideres af en registreret/autoriseret revisor. Dette er ikke nødvendigvis opfyldt af den nuværende vedtægtsbestemte løsning med i dag med to ulønnede, revisionskyndige revisorer udpeget af generalforsamlingen. Bestyrelsen har drøftet dette og forslår derfor en vedtægtsændring, så der på generalforsamlingen kan vælges: Enten som hidtil to personligt udpegede revisorer eller én registreret/autoriseret revisor. Vedtægtsændringen kan så være gældende fra fornyet godkendelse ved generalforsamlingen i For 2013 foreslår bestyrelsen dog fortsat valgt to ulønnede revisorer. Vandværkets primære formidling sker via udsendte breve og dokumenter samt hjemmesiden. Mht. sidstnævnte fik vandværket i starten af 2013 selv råderet over indlagte informationer. For hele perioden 2013/2014 er relevante dokumenter derfor løbende blevet indlagt på siden, herunder referat fra sidste generalforsamling og indkaldelse til den aktuelle generalforsamling. 6 Driftsårets betydning for budget og takster og en benchmarking heraf Endelig skal anføres, at de gennemgåede forhold har resulteret i, at vandværkets bestyrelse har besluttet at indstille til en mindre stigning i taksterne, som det vil afspejle sig af Kasserens senere gennemgang. Det skal dog bemærkes, at skulle det senere blive fundet hensigtsmæssigt at fremrykke investering i renovering af yderligere ledningsstrækninger, så vil det - for at sikre en tilstrækkelig kassebeholdning til at kunne klare fx akut opståede lækage- og forureningsproblemer - kunne blive nødvendigt med yderligere prisstigninger de kommende år. Vi har samtidig - som vanligt - benyttet lejligheden til prismæssigt at benchmarke os prismæssigt med vandforsyningerne i naboområderne, dvs. Odder, Malling og Århus. Sidste år har som nævnt Odder Vand haft en betydelig stigning, og også i Malling har der været pæn stigning i vandprisen. Derimod er prisen hos Aarhus Vand faldet lidt i fht. sidste år, hvilket også influerer på vores vandkøb. Ved at sammenligne omkostningerne hos de forskellige leverandører med en forsyningssituation som vores, dvs. med ca. 50 helårshuse og 350 sommerhuse og et i dag samlet vandforbrug på ca m3/år, så bliver resultatet, at prisen for vand for en tilsvarende bebyggelse i Odder, Malling og Århus ville være hhv. 14 pct., 25 pct. og 16 pct. højere end vores. Så vandprisen er stadig ganske rimelig hos os. Jeg vil slutte her med en tak til den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og engageret indsats i den forgangne periode, der har budt på flere udfordringer end vanligt. Og tak naturligvis til suppleanterne for deltagelsen i det møde, som de var indbudt til. En særlig tak til Lars, som har besluttet, at det nu efter 7 år (fra 2007) i bestyrelsen skal være slut. Lars har gennem årene ydet en flot indsats med særlig fokus på målerne og beredskabet samt på forskellige ad hoc opgaver. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Næs Fællesvandværk Alm.b.A.

Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Næs Fællesvandværk Alm.b.A. Generalforsamling den 11. august 2010 kl. 19.00.på Norsminde GI. Kro. Dagsorden. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Broager Vandværk A.m.b.a.

Broager Vandværk A.m.b.a. Broager Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Broager Vandværk 1993 Vand er livets kilde / skån miljøet Navn og hjemsted 1. Selskabet, der er stiftet den 16. december 1929, er et andelsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk

Brunskær Vandværk A.m.b.a. www.brunsvand.dk best@brunsvand.dk Brunskær Vandværk A.m.b.a. Dagsorden: 1. Valg af dirigent I henhold til vedtægternes 8 indkaldes herved til: Ordinær generalforsamling Søndag den 22. juni 2014 kl. 10:30 i Østergård forsamlingshus, Karlebyvej

Læs mere

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning

Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning Vedtægter for I/S Dokkedal By Vandforsyning 1. Navn og hjemsted. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Dokkedal By Vandforsyning, og har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Formål. Selskabets formål

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune.

Medlemmerne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår som er fastsat i fællesregulativet for private vandværker i Egedal kommune. Vedtægter for Veksø Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. juli 1903, er et interessentskab, hvis navn er Veksø Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Egedal kommune. Selskabet

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 i Bramsnæsvighallen Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004

Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Sandersvigforeningen Generalforsamling 2004 Søndag, den. 4. juli 2003 kl. 10.00 på Den gamle Grænsekro, Frederikshøj i Taps (Den gamle Grænsekro ligger på hovedvej 170 mellem Christiansfeld og Kolding,

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S

VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR SØFTEN VANDVÆRK I/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets (i det følgende kaldet vandværket) navn er Søften Vandværk I/S og er stiftet den 30. december 1936. 1.2 Vandværket har hjemsted i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere