Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen vedtægtsændring 8 regnskab revision: Bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revideret af en betalt registreret revisor. 7. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Tina Molberg 9. Valg af revisor. Afgående: Leo Aarlund ønsker ikke genvalg. 10. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3. Han blev valgt. Per Mogensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen, overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Kaj bryder omtalte bl.a. vedligeholdelse af vandværksgrunden, og de omkostninger der vil være i forbindelse med reetablering og den løbende vedligeholdelse. Ivan Berthels, Karen Maries Vej 1 foreslog at der blev indgået en aftale med en nabo omkring vedligeholdelsen, han vil gerne stille sig til rådighed. Ivan og Palle Thøgersen vil arbejde videre med dette. Per Mogensen spurgte om der var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var der ikke. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 1

2 Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Efter gennemgangen af regnskabet blev der spurgt til forrentning af vores giro (bank) indestående. Palle oplyste at vi ikke får det store i forrentning omkring 1% det er svært lige for tiden at få højere rente. Der blev herefter stillet forslag om yderligere investeringer i obligationer Der er et ønske om specifikation af omkostninger til Generalforsamling, møder og kurser Dette vil fremover blive udspecificeret. (Efter generalforsamlingen har Palle Thøgersen udspecificeret dette for 2013/2014 og de ,70 fremkommer således: Generalforsamling Fortæring ved bestyrelsesmøder 8 stk I alt ) Herudover efterlyses der sammenligningstal for realiseret det foregående år. Der var også et spørgsmål angående vandprøver, da omkostningen synes lille. Kaj oplyste at når vi alene distribuere vand er der krav om 3 vandprøver pr. år, og de bliver naturligvis taget. Vi er tilsluttet en samarbejdsaftale som Odder Kommune har indgået med leverandøren, hvorfor omkostningen kan holdes nede. Herudover var der spørgsmål til kontorleje. Kaj redegjorde for dette, det drejer som om betaling til Palle for leje af kontor og de forbundne faciliteter i denne forbindelse. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet, herunder redegjorde Palle for omkostningen til renovering/etablering af flowmåler på Omkostningerne er afholdt og drejer sig renoveringen af ledningsnettet på Næsvej. Der var spørgsmål angående møder og kurser idet dette er indarbejdet med Palle oplyste at vi i løbet af efteråret skal afholde omkostninger til lovpligtige hygiejne- og administrationskurser. Budgettet og takstblad blev godkendt 2

3 Ad 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde forslag til til ændringer i vedtægterne, så det fremover lyder: 4 generalforsamling side 2 linje 6 Generalforsamlingen indkaldes i forbindelse med udsendelse af vandregningen, samt ved opslag i de på området værende opslagstavler og på hjemmesiden med 14 dages varsel fra datoen for offentliggørelsen. 4 generalforsamlingen side 2 punkt 5 i dagsorden Eventuelle indkomne forslag til dagsordenen 8 regnskaber linje 2 Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen to valgte revisorer, bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revidere af en betalt registreret/statsautoriseret revisor. Under generalforsamlingen blev det påpeget at Alternative skal forstås som muligheden for at have en foreningsvalgt revisor og en betalt registreret/statsautoriseret revisor på samme tid. I forbindelse med evt. skifte af revisor til en autoriseret revisor blev der spurgt til omkostninger i denne forbindelse. Morten Sørensen oplyste at der var et tilbud på men at bestyrelsen havde valgt ikke at tage ekstern revisor under hensyntagende til det nuværende administrative set-up og midler i selskabet. Der var herudover ikke indkommet forslag. Ændringerne blev vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. Nyvalgt blev: Tina Molberg P.B.Vej 53 Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Tina Molberg. Preben Jensen blev genvalgt. Preben er 1. suppleant. Nyvalgt blev: Ivan Bethel, Karen Mariesvej 1. Ad 8. Valg af revisor. Leo Alund blev, trods tidligere oplyst at han ikke ønskede genvalgt, genvalgt for en 2-årig periode ( ) Ib Øgaard, Thorasvej 11 blev sidste år valgt for en toårig periode ( ). 3

4 Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Leif Møllgard, Lundgaardsvej 18 blev valgt som revisorsuppleant. Ad 10. Eventuelt. Der var ingen der ønskede ordet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Morten Sørensen Referatet sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt på vandværkets internet side. 4

5 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Bestyrelsens beretning 2013/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk ( Vandværket ) er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar, og har siden dets etablering i 1986 distribueret vand til de knapt 400 andelshaverne. Vandet købes hos Aarhus Vand, idet der ved vandværkets start blev indgået en leveringsaftale med det daværende Århus Kommunale Værker. Vandværkets bestyrelse omfatter i hht. vedtægterne 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode og med to medlemmer på valg på lige år og tre på ulige år. I 2013 valgte to tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke at genopstille; to nye medlemmer Anders Laursen og Morten Sørensen blev indvalgt sammen med Palle Thøgersen, der genopstillede. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende fordeling af ansvar: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Anders Laursen, teknisk ansvarlig (valgt for perioden ) - Morten Sørensen, sekretær inkl. med hjemmesideansvar (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Mht. til servicering af ledningsnettet blev valgt fortsat at benytte Hov VVS. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Tina Molberg deltog. 2 Danske myndighedskrav og andet overordnet med betydning for os og vores vandkøb Vandværkets virke fremgår af vedtægterne, men desuden er der en række myndighedskrav, som vandværket skal leve op til, ligesom det er omfattet af Odder Kommunes vandforsynings-plan. Mht. det sidste pågår der aktuelt planlægning af en ny samlet vandplan for kommunen, hvor nogle af de centrale debatemner er, hvordan man bedst muligt sikrer vandforsyningsområderne, og hvilke vandværker, der skal forsyne hvem. Udgangspunktet for Kysing Næs Fælles Vandværk har været at fastholde vores nuværende status som et distributionsselskab, der ikke selv producerer vand, og med aktuelt Aarhus Vand, som vandleverandør. Dette skyldes de forhold, som var årsag til Kysing Næs Fælles Vandværk s etablering, nemlig at alle de tidligere små, lokale vandværker på Kysing Næs havde problemer med nitrat i vandet, og derfor opgav at lave nye boringer. Samtidig har det været naturligt at tage afsæt i et uforandret forsyningsområde, dvs. at dække Kysing Næs til og med Naturistcampingpladsen. Dette har der været forståelse for i Odder Kommune, og som det ser ud lige nu, vil den nye Vandplan kun perifert påvirke vores vandværks virke. Det skal samtidig anføres, at da vi ikke selv indvinder vand eller har planer om det, undgår vi at skulle tage del i den til tider ret voldsomme debat, om hvordan nuværende og fremtidige boringer sikres. Således i Odder Vandråd og Kommune en heftig debat under navnet BNBO, der står for Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 1

6 BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Den må flere vandværker derfor bruge rigtigt mange ressourcer på, da vandværkernes og lodsejernes interesser ikke altid er sammenfaldene Som også nævnt sidste år er der en klar tendens til at andre love og overordnede spilleregler på vandforsyningsområdet løbende skærpes på den ene og anden måde. Det betyder samtidig, at det løbende bliver mere krævende at drive en vandforsyning. Ud over det med vandplanlægningen har i det forgangne driftsår især følgende myndighedsforhold haft relevans for os: a) Kvalitetssikringskravet, der har afsæt i Miljøministeriets/Naturstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg fra februar Kvalitetsbekendtgørelsen fastlægger forskellige kvalitetssikringsmæssige krav, men naturligvis især rettet mod produktion af vand. Konsekvenserne for os - der leverer mere end m 3 vand pr. år men væsentlig mindre end næste grænse på m 3 - er, at et bestyrelsesmedlem i løbet af 2014 skal have deltaget i et kursus om elementær vandværkshygiejne, samt at vi i et Ledelses-/Kvalitetssystem skal have vurderet og belyst, hvor der kan være særlig sundhedsmæssig risiko i vores forsyning. Her er det dog igen en lettelse, at vi kun dækker distributionssiden, der er langt mindre risikabel end det at pumpe vandet og og behandle det. b) Ny Drikkevandsbekendtgørelse af 26. marts 2014, der giver anledning til mindre justeringer i vores vandanalyser c) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Regulativ, der i lighed med sidste revision forventes at føre til, at der hen over 2. halvår og i samarbejde med Odder Vandråd og Odder Kommune fastlægges et nyt regulativ. d) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Fastlæggelse af takster for vand, der muligvis kan aflede mindre, informative justeringer i vores takstblad e) Prisloftskravet, der har afsæt i Vandsektorloven fra 2009, og som nu er ved at blive udmøntet i praksis. Da vores årlige vanddistribution ligger i størrelsesordenen m3 og kravet først gælder fra en årlig produktion på over m3 vand, så er vi dog ikke underlagt denne lovgivning, som bl.a. lægger bånd på, hvad der må hensættes til renovering og forbedringer. Det har dog indirekte betydning qua, at vi - som alene et distributionsselskab - skal købe vandet hos en stor forsyning. Ved generalforsamlingen sidste år blev således nævnt, at Prisloftskravet havde ført til, at Odder Vands pris var faldet, og at nogle fra forsyningen forventede, at man også fremover kunne holde den lavere pris. Dette gjorde, at vi blev nødt til at overveje at skifte vandleverandør, idet forskellen så ud til at kunne betale en alternativ tilslutning i løbet af 5 år. Imidlertid viste realiteterne da Odders nye vandværk i 2014 skulle indregnes - at vandprisen ikke kunne holde. Dette resulterende i, at både Odder Vandværks faste og variable afgift blev godt og vel fordoblet. Det tidligere regnestykke for vores evt. tilslutning holdt således ikke længe. Bestyrelsen besluttede derfor helt at sætte dette på stand-by, inkl. med frigivelse af det investeringsbeløb, som vi havde holdt tilbage som mulig egenfinansiering. Det betød samtidig, at det igen blev relevant at overveje renovering af de ledningsstrækninger, som vi de seneste år har haft fokus på, hvilket jeg kommer tilbage til. Det kan i øvrigt nævnes, at der aktuelt pågår en voldsom debat om en revision af Prisloftskravet, da praksis har vist, at det mere er et stykke skrivebordsarbejde, som koster mange penge, end noget der fører til reelt lavere vandpriser. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 2

7 Hvad angår aftalen med Aarhus Vand, så opstod der i øvrigt i efteråret 2014 en vis usikkerhed, da nogle af Århus Vands driftsfolk ikke mente, at man havde det fulde driftsansvar for ledningen. Det modsatte fremgik imidlertid af den gældende forsyningsaftale fra 1986, som vi havde present. Efter at have forespurgt, om vi skulle hjælpe med det gamle aftalegrundlag, meldte man dog tilbage, at de - efter også at have søgt i egne arkiver nu var enige i vores opfattelse af fordelingen. Dvs. at Aarhus Vand har det fulde ansvar for ledningen, og denne uddybning er nu bilagt den oprindelige aftale, såfremt diskussionen skulle opstå igen. 3 Vores ledningsnet og øvrige forsyning 3.1 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed samt løbende vedligehold og renovering I den foregående periode, dvs oplevede vi, at vandtabet var på 11,2 %, hvilket bestemt ikke var tilfredsstillende. For forsyningsåret 2013/14 er det derfor glædeligt at kunne konstatere:. - At vandkøbet hos Århus Vand fra 1. juni 2013 til 1. juni 2013 udgjorde m 3, hvilket er ca.7 pct. lavere end i den foregående periode (2012/2013), hvor det udgjorde m 3 - At den solgte vandmængde var omtrent uforandret med m 3 mod den foregående periodes m 3 At det resulterende vandtab/spild var faldet til 932 m 3, mod et spild i perioden 2012/2013 på 2334 m 3: dvs. nu et procentuelt tab på 4,8 pct. mod de tidligere nævnte 11,2 pct. Nu lyder 932 m 3 eller 4,8 pct. også af meget, men det ligger klart inden for de grænser, som man kan forvente af målere, som er kalibreret/verificeret i hht. gældende lovgivning. Yderligere kunne en sammenligning mellem, hvad Aarhus Vands hovedmåler og vores referencemåler tyde på, at forskellen mellem vandkøb og vandsalg faktisk er nærmere 3 pct. Så konklusionen er, at driften for perioden har været tilfredsstillende. For yderligere at sikre sig mod vandtab har bestyrelsen: 1. Løbende fulgt forbruget på den nye flowmåler for at forvisse os om, at det i natteperioder med lavt vandforbrug lå på nul eller næsten nul; yderligere arbejdes med en automatisk overvågning, så der gives SMS-alarm til bestyrelsesmedlemmer, hvis forbruget i nattetimerne afviger for meget fra nul. 2. Taget fat i de tidligere renoveringsplaner for Næsvej efter at alternativet med vand fra Odder ikke var relevant. Mht. renoveringsarbejdet, så blev beslutningen at det som vanligt skulle udbydes til min. 3 VVSfirmaer i området, og gennemførelsesmæssigt blev forårsmånederne af 2014 valgt. Licitationen viste, at firmaet Ken Skovby var billigst. Renoveringen, der har omfattet hovedledning og de problematiske stikledninger, blev afsluttet medio juni med til en samlet pris på kr ,50 inkl.. moms og en ekstra målerbrønd ved Næsvej 66. Arbejdet, der blev fulgt tæt af bestyrelsens teknisk ansvarlige Anders Laursen, synes gennemført uden væsentlige gener og problemer, bortset fra, at bestyrelsen må erkende, at vi ikke havde givet vejudvalget et rimeligt varsel om arbejdet. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

8 Der udestår af de planlagte renoveringsarbejder den tilsvarende ledningsstrækning på Lundgaardsvej med tilsvarende problematiske stikledninger, ligesom der om godt 4 år skal tages højde for udskiftning af målere til i størrelsesordenen kr. Ud over ledningsrenoveringen kan anføres, at der i perioden også er sket udskiftning af Aarhus Vands hovedventil pga. en mindre lækage. 3.2 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Vandkvaliteten er, som den har været de sidste år, fuldt tilfredsstillende og uproblematisk. Ønsker man selv at forvisse sig om dette, kan man fortsat gå ind Vandværkets hjemmeside og via et lidt kompliceret arkiv bladre sig frem til vandprøverne. Også vandets hårdhed er stabil, dvs. med en hårdhed på 15 o dh på hårdhedsskalaen, der svarer til middel til temmelig hårdt vand. 3.3 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det i dag helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Aktuelt synes der ikke at være noget, som peger på problemer i den retning. 3.4 Beredskab såfremt uheldet er ude og gerne så der kan varsles pr. mail Beredskabsplanen er - som grundigt informeret om ved tidligere beretninger - den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til, selv om vandet kommer fra Århus-siden. Der er ikke siden sidste generalforsamling sket væsentlige ændringer vedr. beredskabsplanen. 4 Vandværksgrunden og dens vedligehold Ved sidste generalforsamling blev kort nævnt problemer med vedligeholdet af Vandværksgrunden på Karen Mariesvej, idet brændenælderne stod højt, samtidig med at den kontraktmæssige ansvarlige for grundens vedligehold Kysing Næs Grundejerforening af 13/ havde varslet en prisstigning på 50% af vedligeholdelsesbeløbet. Kort tid efter indløb så fra de omkringliggende beboere en klage til både Vandværket og til Grundejerforeningen. Det blev efterfølgende aftalt, at Vandværket fra 1. januar 2014 selv skulle overtage ansvaret for at gøre forholdene rimelige. Dette er der så i løbet af foråret blevet fulgt op på, og vi mener at der nu er fundet en hensigtsmæssig løsning. Det skal i øvrigt anføres, at det viste sig, at den adkomstberigtigelse til vandværksgrunden, som i 1994 blev aftalt mellem Vandværket og Grundejerforeningen - og underskrevet af begge parter, ikke var blevet tinglyst, hvilket gav anledning lidt forvirring. For vandværkets virke er dette dog uproblematisk, og da grunden yderligere ligger i fællesarealet og som følge af forskellige klausuler er værdisat til nul kroner, har det ikke den store betydning. 5 Vandværkets øvrige forhold inkl. forsikring, revision og information Vandværket administrative set-up baserer sig fortsat på et indkøbt IT-system WinVand udviklet til vandforsyninger. Indbetaling af andelshavernes vandafregninger sker via bankoverførsel/giro til en Business-online konto hos Danske Bank, og udbetalinger er sikret, så de kun kan finde sted ved on-linegodkendelse både af kasserer plus et af to mulige bestyrelsesmedlemmer. Administration og regnskab kører fortsat vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som tidligere år en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

9 Forsikringsmæssigt er Vandværket dækket af en All Risk-forsikring, som oprindelig blev tegnet ud fra FVD s anbefalinger. Forsikringen inkluderer også en bestyrelsesansvarsforsikring mod underslæb, men for at denne skal have virkning er stillet krav om at vandværkets regnskab revideres af en registreret/autoriseret revisor. Dette er ikke nødvendigvis opfyldt af den nuværende vedtægtsbestemte løsning med i dag med to ulønnede, revisionskyndige revisorer udpeget af generalforsamlingen. Bestyrelsen har drøftet dette og forslår derfor en vedtægtsændring, så der på generalforsamlingen kan vælges: Enten som hidtil to personligt udpegede revisorer eller én registreret/autoriseret revisor. Vedtægtsændringen kan så være gældende fra fornyet godkendelse ved generalforsamlingen i For 2013 foreslår bestyrelsen dog fortsat valgt to ulønnede revisorer. Vandværkets primære formidling sker via udsendte breve og dokumenter samt hjemmesiden. Mht. sidstnævnte fik vandværket i starten af 2013 selv råderet over indlagte informationer. For hele perioden 2013/2014 er relevante dokumenter derfor løbende blevet indlagt på siden, herunder referat fra sidste generalforsamling og indkaldelse til den aktuelle generalforsamling. 6 Driftsårets betydning for budget og takster og en benchmarking heraf Endelig skal anføres, at de gennemgåede forhold har resulteret i, at vandværkets bestyrelse har besluttet at indstille til en mindre stigning i taksterne, som det vil afspejle sig af Kasserens senere gennemgang. Det skal dog bemærkes, at skulle det senere blive fundet hensigtsmæssigt at fremrykke investering i renovering af yderligere ledningsstrækninger, så vil det - for at sikre en tilstrækkelig kassebeholdning til at kunne klare fx akut opståede lækage- og forureningsproblemer - kunne blive nødvendigt med yderligere prisstigninger de kommende år. Vi har samtidig - som vanligt - benyttet lejligheden til prismæssigt at benchmarke os prismæssigt med vandforsyningerne i naboområderne, dvs. Odder, Malling og Århus. Sidste år har som nævnt Odder Vand haft en betydelig stigning, og også i Malling har der været pæn stigning i vandprisen. Derimod er prisen hos Aarhus Vand faldet lidt i fht. sidste år, hvilket også influerer på vores vandkøb. Ved at sammenligne omkostningerne hos de forskellige leverandører med en forsyningssituation som vores, dvs. med ca. 50 helårshuse og 350 sommerhuse og et i dag samlet vandforbrug på ca m3/år, så bliver resultatet, at prisen for vand for en tilsvarende bebyggelse i Odder, Malling og Århus ville være hhv. 14 pct., 25 pct. og 16 pct. højere end vores. Så vandprisen er stadig ganske rimelig hos os. Jeg vil slutte her med en tak til den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og engageret indsats i den forgangne periode, der har budt på flere udfordringer end vanligt. Og tak naturligvis til suppleanterne for deltagelsen i det møde, som de var indbudt til. En særlig tak til Lars, som har besluttet, at det nu efter 7 år (fra 2007) i bestyrelsen skal være slut. Lars har gennem årene ydet en flot indsats med særlig fokus på målerne og beredskabet samt på forskellige ad hoc opgaver. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5