Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende års driftsbidrag. 5. Indkomne forslag. 6. Forslag fra bestyrelsen vedtægtsændring 8 regnskab revision: Bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revideret af en betalt registreret revisor. 7. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen Tina Molberg 9. Valg af revisor. Afgående: Leo Aarlund ønsker ikke genvalg. 10. Valg af revisorsuppleant. Afgående: Leif Winther 10. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Mogensen, Pouli Nielsensvej 3. Han blev valgt. Per Mogensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og oplæste dagsordenen, overgav herefter ordet til Kaj Bryder for bestyrelsens beretning. Ad 2. Bestyrelsens beretning. v./ Kaj Bryder. Vedlagt som bilag. Kaj bryder omtalte bl.a. vedligeholdelse af vandværksgrunden, og de omkostninger der vil være i forbindelse med reetablering og den løbende vedligeholdelse. Ivan Berthels, Karen Maries Vej 1 foreslog at der blev indgået en aftale med en nabo omkring vedligeholdelsen, han vil gerne stille sig til rådighed. Ivan og Palle Thøgersen vil arbejde videre med dette. Per Mogensen spurgte om der var yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning. Det var der ikke. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 1

2 Ad 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Palle Thøgersen gennemgik regnskabet. Efter gennemgangen af regnskabet blev der spurgt til forrentning af vores giro (bank) indestående. Palle oplyste at vi ikke får det store i forrentning omkring 1% det er svært lige for tiden at få højere rente. Der blev herefter stillet forslag om yderligere investeringer i obligationer Der er et ønske om specifikation af omkostninger til Generalforsamling, møder og kurser Dette vil fremover blive udspecificeret. (Efter generalforsamlingen har Palle Thøgersen udspecificeret dette for 2013/2014 og de ,70 fremkommer således: Generalforsamling Fortæring ved bestyrelsesmøder 8 stk I alt ) Herudover efterlyses der sammenligningstal for realiseret det foregående år. Der var også et spørgsmål angående vandprøver, da omkostningen synes lille. Kaj oplyste at når vi alene distribuere vand er der krav om 3 vandprøver pr. år, og de bliver naturligvis taget. Vi er tilsluttet en samarbejdsaftale som Odder Kommune har indgået med leverandøren, hvorfor omkostningen kan holdes nede. Herudover var der spørgsmål til kontorleje. Kaj redegjorde for dette, det drejer som om betaling til Palle for leje af kontor og de forbundne faciliteter i denne forbindelse. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad. 4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af det kommende driftsbidrag. Palle Thøgersen gennemgik budgettet, herunder redegjorde Palle for omkostningen til renovering/etablering af flowmåler på Omkostningerne er afholdt og drejer sig renoveringen af ledningsnettet på Næsvej. Der var spørgsmål angående møder og kurser idet dette er indarbejdet med Palle oplyste at vi i løbet af efteråret skal afholde omkostninger til lovpligtige hygiejne- og administrationskurser. Budgettet og takstblad blev godkendt 2

3 Ad 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen havde forslag til til ændringer i vedtægterne, så det fremover lyder: 4 generalforsamling side 2 linje 6 Generalforsamlingen indkaldes i forbindelse med udsendelse af vandregningen, samt ved opslag i de på området værende opslagstavler og på hjemmesiden med 14 dages varsel fra datoen for offentliggørelsen. 4 generalforsamlingen side 2 punkt 5 i dagsorden Eventuelle indkomne forslag til dagsordenen 8 regnskaber linje 2 Regnskabet revideres af de af generalforsamlingen to valgte revisorer, bestyrelsen kan som alternativ vælge at lade regnskabet revidere af en betalt registreret/statsautoriseret revisor. Under generalforsamlingen blev det påpeget at Alternative skal forstås som muligheden for at have en foreningsvalgt revisor og en betalt registreret/statsautoriseret revisor på samme tid. I forbindelse med evt. skifte af revisor til en autoriseret revisor blev der spurgt til omkostninger i denne forbindelse. Morten Sørensen oplyste at der var et tilbud på men at bestyrelsen havde valgt ikke at tage ekstern revisor under hensyntagende til det nuværende administrative set-up og midler i selskabet. Der var herudover ikke indkommet forslag. Ændringerne blev vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse. Afgående: Kaj Bryder, villig til genvalg. Lars Eriksen, ønsker ikke genvalg. Nyvalgt blev: Tina Molberg P.B.Vej 53 Ad 7. Valg af 2 suppleanter. Afgående: Preben Jensen. Tina Molberg. Preben Jensen blev genvalgt. Preben er 1. suppleant. Nyvalgt blev: Ivan Bethel, Karen Mariesvej 1. Ad 8. Valg af revisor. Leo Alund blev, trods tidligere oplyst at han ikke ønskede genvalgt, genvalgt for en 2-årig periode ( ) Ib Øgaard, Thorasvej 11 blev sidste år valgt for en toårig periode ( ). 3

4 Ad 9. Valg af revisorsuppleant. Leif Møllgard, Lundgaardsvej 18 blev valgt som revisorsuppleant. Ad 10. Eventuelt. Der var ingen der ønskede ordet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og gav ordet til formanden. Herefter en tak til dirigenten, bestyrelsesmedlemmer, samt tak til generalforsamlingen for god ro og orden. Referent Morten Sørensen Referatet sendes direkte til alle i bestyrelsen samt de 2 suppleanter, samt på vandværkets internet side. 4

5 Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 6. august 2014 kl på Norsminde Gl. Kro. Bestyrelsens beretning 2013/ Kysing Næs Fælles Vandværk, bestyrelsen og dens fordeling af arbejdsområder Kysing Næs Fællesvandværk ( Vandværket ) er et A.m.b.A., dvs. et Andelsselskab med begrænset Ansvar, og har siden dets etablering i 1986 distribueret vand til de knapt 400 andelshaverne. Vandet købes hos Aarhus Vand, idet der ved vandværkets start blev indgået en leveringsaftale med det daværende Århus Kommunale Værker. Vandværkets bestyrelse omfatter i hht. vedtægterne 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode og med to medlemmer på valg på lige år og tre på ulige år. I 2013 valgte to tidligere bestyrelsesmedlemmer ikke at genopstille; to nye medlemmer Anders Laursen og Morten Sørensen blev indvalgt sammen med Palle Thøgersen, der genopstillede. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende fordeling af ansvar: - Palle Thøgersen, kasserer og forretningsfører (valgt for perioden ) - Anders Laursen, teknisk ansvarlig (valgt for perioden ) - Morten Sørensen, sekretær inkl. med hjemmesideansvar (valgt for perioden ) - Lars Eriksen, dækkende beredskabsplanen samt ad hoc opgaver (valgt for perioden ) - Undertegnede Kaj Bryder med formandsposten (valgt for perioden ). Mht. til servicering af ledningsnettet blev valgt fortsat at benytte Hov VVS. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 7 møder, hvor traditionen tro de to bestyrelsessuppleanter blev inviteret til at deltage i det ene, dvs. juni-mødet, hvor både Preben Jensen og Tina Molberg deltog. 2 Danske myndighedskrav og andet overordnet med betydning for os og vores vandkøb Vandværkets virke fremgår af vedtægterne, men desuden er der en række myndighedskrav, som vandværket skal leve op til, ligesom det er omfattet af Odder Kommunes vandforsynings-plan. Mht. det sidste pågår der aktuelt planlægning af en ny samlet vandplan for kommunen, hvor nogle af de centrale debatemner er, hvordan man bedst muligt sikrer vandforsyningsområderne, og hvilke vandværker, der skal forsyne hvem. Udgangspunktet for Kysing Næs Fælles Vandværk har været at fastholde vores nuværende status som et distributionsselskab, der ikke selv producerer vand, og med aktuelt Aarhus Vand, som vandleverandør. Dette skyldes de forhold, som var årsag til Kysing Næs Fælles Vandværk s etablering, nemlig at alle de tidligere små, lokale vandværker på Kysing Næs havde problemer med nitrat i vandet, og derfor opgav at lave nye boringer. Samtidig har det været naturligt at tage afsæt i et uforandret forsyningsområde, dvs. at dække Kysing Næs til og med Naturistcampingpladsen. Dette har der været forståelse for i Odder Kommune, og som det ser ud lige nu, vil den nye Vandplan kun perifert påvirke vores vandværks virke. Det skal samtidig anføres, at da vi ikke selv indvinder vand eller har planer om det, undgår vi at skulle tage del i den til tider ret voldsomme debat, om hvordan nuværende og fremtidige boringer sikres. Således i Odder Vandråd og Kommune en heftig debat under navnet BNBO, der står for Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 1

6 BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Den må flere vandværker derfor bruge rigtigt mange ressourcer på, da vandværkernes og lodsejernes interesser ikke altid er sammenfaldene Som også nævnt sidste år er der en klar tendens til at andre love og overordnede spilleregler på vandforsyningsområdet løbende skærpes på den ene og anden måde. Det betyder samtidig, at det løbende bliver mere krævende at drive en vandforsyning. Ud over det med vandplanlægningen har i det forgangne driftsår især følgende myndighedsforhold haft relevans for os: a) Kvalitetssikringskravet, der har afsæt i Miljøministeriets/Naturstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg fra februar Kvalitetsbekendtgørelsen fastlægger forskellige kvalitetssikringsmæssige krav, men naturligvis især rettet mod produktion af vand. Konsekvenserne for os - der leverer mere end m 3 vand pr. år men væsentlig mindre end næste grænse på m 3 - er, at et bestyrelsesmedlem i løbet af 2014 skal have deltaget i et kursus om elementær vandværkshygiejne, samt at vi i et Ledelses-/Kvalitetssystem skal have vurderet og belyst, hvor der kan være særlig sundhedsmæssig risiko i vores forsyning. Her er det dog igen en lettelse, at vi kun dækker distributionssiden, der er langt mindre risikabel end det at pumpe vandet og og behandle det. b) Ny Drikkevandsbekendtgørelse af 26. marts 2014, der giver anledning til mindre justeringer i vores vandanalyser c) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Regulativ, der i lighed med sidste revision forventes at føre til, at der hen over 2. halvår og i samarbejde med Odder Vandråd og Odder Kommune fastlægges et nyt regulativ. d) Ny vejledning fra Miljøministeriet vedr. Fastlæggelse af takster for vand, der muligvis kan aflede mindre, informative justeringer i vores takstblad e) Prisloftskravet, der har afsæt i Vandsektorloven fra 2009, og som nu er ved at blive udmøntet i praksis. Da vores årlige vanddistribution ligger i størrelsesordenen m3 og kravet først gælder fra en årlig produktion på over m3 vand, så er vi dog ikke underlagt denne lovgivning, som bl.a. lægger bånd på, hvad der må hensættes til renovering og forbedringer. Det har dog indirekte betydning qua, at vi - som alene et distributionsselskab - skal købe vandet hos en stor forsyning. Ved generalforsamlingen sidste år blev således nævnt, at Prisloftskravet havde ført til, at Odder Vands pris var faldet, og at nogle fra forsyningen forventede, at man også fremover kunne holde den lavere pris. Dette gjorde, at vi blev nødt til at overveje at skifte vandleverandør, idet forskellen så ud til at kunne betale en alternativ tilslutning i løbet af 5 år. Imidlertid viste realiteterne da Odders nye vandværk i 2014 skulle indregnes - at vandprisen ikke kunne holde. Dette resulterende i, at både Odder Vandværks faste og variable afgift blev godt og vel fordoblet. Det tidligere regnestykke for vores evt. tilslutning holdt således ikke længe. Bestyrelsen besluttede derfor helt at sætte dette på stand-by, inkl. med frigivelse af det investeringsbeløb, som vi havde holdt tilbage som mulig egenfinansiering. Det betød samtidig, at det igen blev relevant at overveje renovering af de ledningsstrækninger, som vi de seneste år har haft fokus på, hvilket jeg kommer tilbage til. Det kan i øvrigt nævnes, at der aktuelt pågår en voldsom debat om en revision af Prisloftskravet, da praksis har vist, at det mere er et stykke skrivebordsarbejde, som koster mange penge, end noget der fører til reelt lavere vandpriser. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 2

7 Hvad angår aftalen med Aarhus Vand, så opstod der i øvrigt i efteråret 2014 en vis usikkerhed, da nogle af Århus Vands driftsfolk ikke mente, at man havde det fulde driftsansvar for ledningen. Det modsatte fremgik imidlertid af den gældende forsyningsaftale fra 1986, som vi havde present. Efter at have forespurgt, om vi skulle hjælpe med det gamle aftalegrundlag, meldte man dog tilbage, at de - efter også at have søgt i egne arkiver nu var enige i vores opfattelse af fordelingen. Dvs. at Aarhus Vand har det fulde ansvar for ledningen, og denne uddybning er nu bilagt den oprindelige aftale, såfremt diskussionen skulle opstå igen. 3 Vores ledningsnet og øvrige forsyning 3.1 Ledningsnettets effektivt og pålidelighed samt løbende vedligehold og renovering I den foregående periode, dvs oplevede vi, at vandtabet var på 11,2 %, hvilket bestemt ikke var tilfredsstillende. For forsyningsåret 2013/14 er det derfor glædeligt at kunne konstatere:. - At vandkøbet hos Århus Vand fra 1. juni 2013 til 1. juni 2013 udgjorde m 3, hvilket er ca.7 pct. lavere end i den foregående periode (2012/2013), hvor det udgjorde m 3 - At den solgte vandmængde var omtrent uforandret med m 3 mod den foregående periodes m 3 At det resulterende vandtab/spild var faldet til 932 m 3, mod et spild i perioden 2012/2013 på 2334 m 3: dvs. nu et procentuelt tab på 4,8 pct. mod de tidligere nævnte 11,2 pct. Nu lyder 932 m 3 eller 4,8 pct. også af meget, men det ligger klart inden for de grænser, som man kan forvente af målere, som er kalibreret/verificeret i hht. gældende lovgivning. Yderligere kunne en sammenligning mellem, hvad Aarhus Vands hovedmåler og vores referencemåler tyde på, at forskellen mellem vandkøb og vandsalg faktisk er nærmere 3 pct. Så konklusionen er, at driften for perioden har været tilfredsstillende. For yderligere at sikre sig mod vandtab har bestyrelsen: 1. Løbende fulgt forbruget på den nye flowmåler for at forvisse os om, at det i natteperioder med lavt vandforbrug lå på nul eller næsten nul; yderligere arbejdes med en automatisk overvågning, så der gives SMS-alarm til bestyrelsesmedlemmer, hvis forbruget i nattetimerne afviger for meget fra nul. 2. Taget fat i de tidligere renoveringsplaner for Næsvej efter at alternativet med vand fra Odder ikke var relevant. Mht. renoveringsarbejdet, så blev beslutningen at det som vanligt skulle udbydes til min. 3 VVSfirmaer i området, og gennemførelsesmæssigt blev forårsmånederne af 2014 valgt. Licitationen viste, at firmaet Ken Skovby var billigst. Renoveringen, der har omfattet hovedledning og de problematiske stikledninger, blev afsluttet medio juni med til en samlet pris på kr ,50 inkl.. moms og en ekstra målerbrønd ved Næsvej 66. Arbejdet, der blev fulgt tæt af bestyrelsens teknisk ansvarlige Anders Laursen, synes gennemført uden væsentlige gener og problemer, bortset fra, at bestyrelsen må erkende, at vi ikke havde givet vejudvalget et rimeligt varsel om arbejdet. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 3

8 Der udestår af de planlagte renoveringsarbejder den tilsvarende ledningsstrækning på Lundgaardsvej med tilsvarende problematiske stikledninger, ligesom der om godt 4 år skal tages højde for udskiftning af målere til i størrelsesordenen kr. Ud over ledningsrenoveringen kan anføres, at der i perioden også er sket udskiftning af Aarhus Vands hovedventil pga. en mindre lækage. 3.2 Vandkvaliteten og dens pålidelighed Vandkvaliteten er, som den har været de sidste år, fuldt tilfredsstillende og uproblematisk. Ønsker man selv at forvisse sig om dette, kan man fortsat gå ind Vandværkets hjemmeside og via et lidt kompliceret arkiv bladre sig frem til vandprøverne. Også vandets hårdhed er stabil, dvs. med en hårdhed på 15 o dh på hårdhedsskalaen, der svarer til middel til temmelig hårdt vand. 3.3 Vandets tilstrækkelighed Hvad angår vandets tilstrækkelighed, så beror det i dag helt og holdent på, om Århus Vand har vand nok. Aktuelt synes der ikke at være noget, som peger på problemer i den retning. 3.4 Beredskab såfremt uheldet er ude og gerne så der kan varsles pr. mail Beredskabsplanen er - som grundigt informeret om ved tidligere beretninger - den plan, som man skal støtte sig til, såfremt der pludselig sker voldsomme lækager eller vandforureninger fra uheld. Da vores vandværk ligger i Odder Kommune, er det dog Odder Kommune, der har tilsynspligten, og det er dem, som beredskabsplanen reelt referer til, selv om vandet kommer fra Århus-siden. Der er ikke siden sidste generalforsamling sket væsentlige ændringer vedr. beredskabsplanen. 4 Vandværksgrunden og dens vedligehold Ved sidste generalforsamling blev kort nævnt problemer med vedligeholdet af Vandværksgrunden på Karen Mariesvej, idet brændenælderne stod højt, samtidig med at den kontraktmæssige ansvarlige for grundens vedligehold Kysing Næs Grundejerforening af 13/ havde varslet en prisstigning på 50% af vedligeholdelsesbeløbet. Kort tid efter indløb så fra de omkringliggende beboere en klage til både Vandværket og til Grundejerforeningen. Det blev efterfølgende aftalt, at Vandværket fra 1. januar 2014 selv skulle overtage ansvaret for at gøre forholdene rimelige. Dette er der så i løbet af foråret blevet fulgt op på, og vi mener at der nu er fundet en hensigtsmæssig løsning. Det skal i øvrigt anføres, at det viste sig, at den adkomstberigtigelse til vandværksgrunden, som i 1994 blev aftalt mellem Vandværket og Grundejerforeningen - og underskrevet af begge parter, ikke var blevet tinglyst, hvilket gav anledning lidt forvirring. For vandværkets virke er dette dog uproblematisk, og da grunden yderligere ligger i fællesarealet og som følge af forskellige klausuler er værdisat til nul kroner, har det ikke den store betydning. 5 Vandværkets øvrige forhold inkl. forsikring, revision og information Vandværket administrative set-up baserer sig fortsat på et indkøbt IT-system WinVand udviklet til vandforsyninger. Indbetaling af andelshavernes vandafregninger sker via bankoverførsel/giro til en Business-online konto hos Danske Bank, og udbetalinger er sikret, så de kun kan finde sted ved on-linegodkendelse både af kasserer plus et af to mulige bestyrelsesmedlemmer. Administration og regnskab kører fortsat vel, og at vandværket har en kasserer/forretningsfører, der selv klarer det regnskabsmæssige, er som tidligere år en væsentlig forudsætning for at holde omkostningerne nede. Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 4

9 Forsikringsmæssigt er Vandværket dækket af en All Risk-forsikring, som oprindelig blev tegnet ud fra FVD s anbefalinger. Forsikringen inkluderer også en bestyrelsesansvarsforsikring mod underslæb, men for at denne skal have virkning er stillet krav om at vandværkets regnskab revideres af en registreret/autoriseret revisor. Dette er ikke nødvendigvis opfyldt af den nuværende vedtægtsbestemte løsning med i dag med to ulønnede, revisionskyndige revisorer udpeget af generalforsamlingen. Bestyrelsen har drøftet dette og forslår derfor en vedtægtsændring, så der på generalforsamlingen kan vælges: Enten som hidtil to personligt udpegede revisorer eller én registreret/autoriseret revisor. Vedtægtsændringen kan så være gældende fra fornyet godkendelse ved generalforsamlingen i For 2013 foreslår bestyrelsen dog fortsat valgt to ulønnede revisorer. Vandværkets primære formidling sker via udsendte breve og dokumenter samt hjemmesiden. Mht. sidstnævnte fik vandværket i starten af 2013 selv råderet over indlagte informationer. For hele perioden 2013/2014 er relevante dokumenter derfor løbende blevet indlagt på siden, herunder referat fra sidste generalforsamling og indkaldelse til den aktuelle generalforsamling. 6 Driftsårets betydning for budget og takster og en benchmarking heraf Endelig skal anføres, at de gennemgåede forhold har resulteret i, at vandværkets bestyrelse har besluttet at indstille til en mindre stigning i taksterne, som det vil afspejle sig af Kasserens senere gennemgang. Det skal dog bemærkes, at skulle det senere blive fundet hensigtsmæssigt at fremrykke investering i renovering af yderligere ledningsstrækninger, så vil det - for at sikre en tilstrækkelig kassebeholdning til at kunne klare fx akut opståede lækage- og forureningsproblemer - kunne blive nødvendigt med yderligere prisstigninger de kommende år. Vi har samtidig - som vanligt - benyttet lejligheden til prismæssigt at benchmarke os prismæssigt med vandforsyningerne i naboområderne, dvs. Odder, Malling og Århus. Sidste år har som nævnt Odder Vand haft en betydelig stigning, og også i Malling har der været pæn stigning i vandprisen. Derimod er prisen hos Aarhus Vand faldet lidt i fht. sidste år, hvilket også influerer på vores vandkøb. Ved at sammenligne omkostningerne hos de forskellige leverandører med en forsyningssituation som vores, dvs. med ca. 50 helårshuse og 350 sommerhuse og et i dag samlet vandforbrug på ca m3/år, så bliver resultatet, at prisen for vand for en tilsvarende bebyggelse i Odder, Malling og Århus ville være hhv. 14 pct., 25 pct. og 16 pct. højere end vores. Så vandprisen er stadig ganske rimelig hos os. Jeg vil slutte her med en tak til den nuværende bestyrelse for godt samarbejde og engageret indsats i den forgangne periode, der har budt på flere udfordringer end vanligt. Og tak naturligvis til suppleanterne for deltagelsen i det møde, som de var indbudt til. En særlig tak til Lars, som har besluttet, at det nu efter 7 år (fra 2007) i bestyrelsen skal være slut. Lars har gennem årene ydet en flot indsats med særlig fokus på målerne og beredskabet samt på forskellige ad hoc opgaver. *** Kysing Næs Fælles Vandværk A.m.b.A. Generalforsamling Beretning 5

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling onsdag den 07. august 2013 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A., kladde Generalforsamling onsdag den 12. august 2015 kl. 19.00 på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA Ordinær generalforsamling i Sognegården Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19,00 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning 5. Regnskab 2010 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt Dagsorden: 1. Valg af dirigent : Bent Nielsen valgt 2. Bestyrelsens beretning for regnskabetsåret 2014: Formand John A. Christiansen gennemgik bestyrelsesberetningen. Der har i regnskabsåret været afholdt

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 46567.17.37./av VEDTÆGTER FOR JYDERUP ST. VANDVÆRK A.M.B.A. November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Vandværkets forsyningsområde... 3 3. Andelshavere

Læs mere

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen.

Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød de fremmødte teltager, indlægsholdere fra DVN samt repræsentanter fra Silkeborg Kommune velkommen. Referat af ordinær generalforsamling i Vandrådet i Silkeborg Kommune afholdt onsdag d. 17/4 2013 kl. 19 00 hos Silkeborg Forsyning Tietgens vej 3, Silkeborg. Velkomst v/formand Karl Ejner Nielsen der bød

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk

Generalforsamling I/S Lynge Vandværk MØDEREFERAT TITEL Generalforsamling I/S Lynge Vandværk DATO 19. maj 2015 STED Lynge Kro DELTAGERE Fra Bestyrelsen var følgende tilstede: Formand Svend Pedersen Kasserer Walther Thomsen Næstformand John

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Svenstrup Vandværk AmbA

Svenstrup Vandværk AmbA 1. Bestyrelsen Først vil jeg præsentere bestyrelsen: Generalforsamling 2015. Formandens beretning. a. Per Rasmussen næstformand b. Bent Jakobsen kasserer c. Kim Pedersen driftsleder d. Leif Jespersen bestyrelsesmedlem

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for. Andelsselskabet. Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Andelsselskabet Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted side 2 2 Formål side 2 3 Medlemmer side 2 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. FORSLAG TIL VEDTÆGTER MED ÆNDRING AF 8 STK 3 TIL VEDTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSMALING DEN 17/6 2015 PÅ TUNE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TUNE VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 5. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BORUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1: Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og selskabets navn er 2. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune. Borup Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Greve landsby vandværk primo mar. 2014

Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Greve landsby vandværk primo mar. 2014 Hjemmeside: www.grevelandsbyvand.dk Bestyrelsen indkalder herved i henhold til vandværkets vedtægter til Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Odder Vandværk A.m.b.a.

Odder Vandværk A.m.b.a. 295 Odder Vandværk A.m.b.a. Referat Generalforsamling Dato 30. mar. 2017 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 62 stemmesedler Der var i alt ca. 76 fremmødte Afbud Referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================

VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ VEDTÆGTER FOR Fensmark Vandværk A.m.b.a. ============================ Selskabet er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016.

Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl I Gormshallen. Bestyrelsens beretning for 2016. JELLING VANDVÆRK Referat fra Jelling Vandværks generalforsamling onsdag, den 28. marts 2017 kl. 19.30 I Gormshallen 1. Valg af dirigent Alfred Frandsen blev valgt 2. Bestyrelsens beretning ved for manden

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune.

VEDTÆGT. Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. RASK MØLLE VANDVÆRK VEDTÆGT 1 Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Rask Mølle Vandværk I/S, selskabet har hjemsted i Hedensted kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere