ÅRSSKRIF T AROSIA A A R H U S K AT E D R A L S K O L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSSKRIF T AROSIA A A R H U S K AT E D R A L S K O L E 2 0 0 8-2 0 0 9"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT AROSIA AARHUS KATEDRALSKOLE

2 Skoleåret Det er mandag i den første ferieuge. Skoleåret er afsluttet i et pragtfuldt dansk sommervejr i ugen, hvor studenterne sprang ud, studenterfesten blev afholdt og dimissionen vendte tilbage til vores charmerende skolegård. Jo, vejret var med studenterne 2009 og alle os andre. For Katedralskolen som en statslig, selvstændig, selvejende institution har det været et år, hvor nogle af de bolde, som blev kastet op i luften sidste år, er blevet grebet i luften af de rette personer, og løsninger er fundet, nogle er skitseret, og andre bolde svæver endnu i luften. Inden jeg skal konkretisere ovennævnte udsagn, er det vigtigt for mig at pege på nogle meget vigtige beslutninger, som skolens bestyrelse tog på et halvdags strategimøde uden for skolens bygninger den 30. april i år. Der var blevet udarbejdet oplæg af eleverne, lærerne og undertegnede på ledelsens vegne, og ud fra dette materiale havde bestyrelsen en spændende diskussion af en række af skolens omdrejningspunkter i denne uhyre omskiftelige tid for gymnasieverdenen, hvor der sker ændringer hele tiden. Da mødet sluttede efter flere timers debat, opsamlede bestyrelsesformanden Jan Halle drøftelsen på følgende måde, som alle var enige om. Konklusionen rækker frem til 2015: Aarhus Katedralskole skal blive på adressen Skolegyde 1 p.g.a. den centrale beliggenhed og historien Skolen skal være kreativ og tolerant Internationalt gymnasium med IB God arbejdsglæde med engagerede lærere Højt fagligt niveau med fagudbud inden for de fire hovedområder Disse punkter bliver hermed udgangspunktet for de næste års arbejde for os alle, hvad jeg er meget glad for. Hvad angår boldene, der blev sendt i luften sidste år, er status følgende: For det første er vi i dette skoleår kommet et stort skridt nærmere med hensyn til at leje Baghuset Mejlgade 8 af Århus Kommune. Der har været mange kontakter, dialogen har været konstruktiv, og vi afventer nu kommunens udspil om en lejeaftale. Indtil da har vi udarbejdet en låneordning med kommunen via Magistratafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Skolen har fået en flot behandling af de nuværende brugere af Baghuset, Frivilligcenter Århus, som vi er meget taknemmelig for. Angående huslejen har vi naturligvis orienteret Undervisningsministeriet om vores behov for at forøge antallet af elev- og lærerarbejdspladser samt få lidt flere undervisningslokaler, grupperum, mødelokaler og kontorer. Det er skolens ønske, at ovenstående kommende lejemål vil indgå i bygningsoverdragelsen pr. 1. januar For det andet har vi fået bevilget alle midlerne til at renovere det sidste naturvidenskabelige lokale R12 i sommerferien, samtidig med at Arbejdstilsynets påbud bliver efterkommet. Vi er særdeles glade for, at Undervisningsministeriet og Universitets- og Bygningsstyrelsen har bevilget penge til endeligt at løse denne gamle sag. Plads til én til... For det tredje, hvad gælder påbudet om at forbedre indeklimaet i undervisningslokalerne m.h.t. luftkvalitet og temperatur, har skolen netop fået besked på, at projektet skal være afsluttet senest den 1. november Da bygningerne som bekendt er fredede, skal der udføres et større analysearbejde med mange parter, før udførelsen af arbejdet kan begynde i sommerferien Arbejdet vurderes til at tage minimum 3 måneder. For at få udsættelse af Arbejdstilsynets påbud er der søgt fristforlængelse på skolens vegne af det rådgivende ingeniørfirma, som har opgaven. Skolens sikkerhedsudvalg skal straks efter sommerferien iværksætte en fast udluftningsprocedure som midlertidig foranstaltning. For det fjerde er status vedrørende IB på Aarhus Katedralskole, at ansøgningen til IBO-organisationen er blevet godkendt, og der er aftalt besøg af organisationen i november måned i år. En række af skolens lærere sendes på kursus i sommerferien og Boldene er stadig i luften 1

3 Mange elever så lyset allerede første skoledag efteråret med henblik på at påbegynde den internationale gymnasieuddannelse på skolen selvfølgelig under forudsætning af dels den sidste og endelige formelle godkendelse af IB, dels af godkendelse fra Undervisningsministeriets side. Som sagen står nu i ministeriet, kan uddannelsen begynde august Til sidst skal jeg omtale et punkt, som vi på skolen har drøftet mange gange, som de fleste uddannelsesinstitutioner også gør det løbende nemlig, hvorledes skal skolen ledes pædagogisk? De sidste fire år har stillet store krav til personale og ledelse. Implementeringen af gymnasiereformen fra 2005 og de årlige ændringer og justeringer har været noget af en udfordring for alle. Samtidig har vi oplevet en stor tilgang af nye kolleger i de sidste 3 år bl.a. fordi der reelt er kommet 3 klasser mere på skolen. I denne fase har det daglige pædagogiske ansvar ligget hos de tre uddannelsesledere. Der er blevet nedsat centrale arbej dsgrupper, som diskuterede og afstak rammerne for de mange nye ting, der fulgte med gymnasiereformen. Der har været behov for ændringer og justeringer på baggrund af vores egne ind vundne erfaringer, men så sandelig også på grund af de mange ændringer og justeringer, som er kommet fra officiel side. I løbet af skoleåret formulerede lærerne ved forskellige lejligheder ønsket om at få én pædagogisk leder. I begyndelsen var det meget svært at få konkretiseret, hvad der reelt lå bag dette ønske, og hvad en sådan person skulle være i stand til. For at få mere styr på indholdet i ønsket, genoptog vi faggruppemøder mellem en ledelsesrepræsentant og faggrupperne noget der døde ud de første år af reformen, da fokus og energien på det tidspunkt lå andre steder. I løbet af foråret 2009 blev der afholdt faggruppemøder med idræt, historie, engelsk, kemi og naturgeografi. Et blandt flere dagsordenpunkter var pædagogisk ledelse. På disse meget konstruktive møder nærmede vi os en større forståelse af, hvad der bør og kan forstås ved pædagogisk ledelse og én pædagogisk leder. Ikke dermed sagt, at der er fuld enighed mellem ledelse og lærere herom. Flere af de ting, der kom frem på møderne, vil blive taget op og arbejdet med i det kommende år. Blandt andet vil faggruppemøder med ledelsesrepræsentanten blive videreført og skemalagt. Endvidere påtager uddannelsesleder Johnny Odgaard sig ansvaret for at være den pædagogiske leder, man kan gå til, når der er behov for afklaringer af pædagogiske spørgsmål eller problemer. Ledelsen mener ikke, at der findes en person, som kan være ekspert på samtlige de områder, der vedrører pædagogik i en gymnasieskole. Men det er vigtigt, at der er en person, som kan spotte, hvor der er behov for at sætte ind og tage initiativ hertil. Blandt andet har det vist sig, at de tiltag, der er blevet foretaget for at modtage og indsluse nye kollegaer specielt årsvikarer uden pædagogikum har været utilstrækkelige. Det bliver også et af fokuspunkterne for det kommende skoleår, hvor antallet af nye medarbejdere dog er halveret i forhold til sidste år. Der er behov for mere vejledning og supervision af disse nye medarbejdere. Det skal vi finde nye måder at løse på. Der opstår af og til klasserumsproblemer, som den enkelte lærer kan have svært ved at tackle specielt hvis man er ny og uprøvet. Også på dette punkt, skal der udarbejdes hensigtsmæssige rammer for, hvorledes der kan hjælpes i disse tilfælde på en konstruktiv og fremadrettet måde. Så sammen med arbejdet med Den attraktive arbejdsplads er der også spændende udfordringer på den pædagogiske front, og i bund og grund hænger de to ting jo sammen! Lars Scheibel 2 Fokuspunkter i fokus

4 Personalia Ved dette skoleårs start kunne skolen byde velkommen til et rekordagtigt stort antal nye kolleger. Således blev adjunkt Bjarke Møller Madsen (ma, fy), adjunkt Malthe Trold Kirkegaard (id), adjunkt Carsten Hammer Andersen (en, id), adjunkt Niels Berendt Jørgensen (hi, ty), lektor Inge Olesen (bi, ge), Vicki Bjerre (id, en) og lektor Margit Stougaard Christiansen (fy, ke) alle ansat i faste stillinger, mens Elke Camilla Munthe (da, ps), Søren Garsdal Rasmussen (mu, sa), Charlotte Haulund (en, re), Jens Jønsson (bi, ma), Sofie Hyldig Reimick (re, hi), Dorthe Belinda Tandskov (ps, en), Thomas Malthe Christensen (sa, ol), Hågen Jensen Dietz (ty, id), Nicholas Balsgart (ke, bi), Simon M. Christensen (en, sa) og Helle Juul Hansen (fy, ma) alle blev ansat i årsvikarstillinger. Andreas Schiørring (hi, id), Britta Handrup Johnsen (en, re) og Lilia Margrethe Kristensen (da, sp) blev ansat i toårige uddannelsesstillinger sammen med Anne Oxvig (mu, da), der skulle afslutte sidste år af uddannelsen på skolen. Ved skoleårets slutning har Anne Oxvig således sammen med Dorthe Hesselholt (mu, en, bk) og Marlene Petersen (en, da) bestået pædagogikum. Ved årsskiftet sagde skolen farvel til lektor Birthe Lorentzen efter 21 års ansættelse ved skolen. Ved afskedsreceptionen sagde Lars Scheibel blandt andet: Du har efter længere tids overvejelser besluttet, at nu vil du stoppe på skolen, og det gjorde du formelt med udgangen af september måned. Du blev cand.mag. på Aarhus Universitet i 1979 med fagene musik og kunsthistorie og i 1986 tog du også eksamen i engelsk. Du tog pædagogikum fra Viborg Katedralskole i 1980 og jeg vil gerne citere fra din udtalelse. Der står allersidst - meget præcist synes jeg: Med sin naturlige myndighed, lune og ligefremme væsen har Birthe Lorentzen været i stand til at vinde elevernes tillid og skabe et godt arbejdsklima i klassen. Du er en glimrende lærer. Du har været aktiv i pædagogisk råd og har været medlem af en række udvalg. Du har spillet til mange juleafslutninger og dimissioner. Jeg beundrer dig meget for dit altid gode humør uanset dit dårlige helbred. Jeg vil håbe for dig, at solen vil skinne lidt mere på dig de kommende år og at du vil nyde livet med Niels. En buket og et klem til Birthe Søren Peter Sørensen har haft orlov for at prøve nye udfordringer på Forlaget Systime som interaktionsdesigner i et ITprojekt. Peter Thyssen har fortsat orlov for at varetage stillingen som rådmand i Århus Byråd. Joan Gerlev Eriksen har haft barselsorlov hele skoleåret, Marianne Jørgensen fra september, Charlotte Haulund fra december og Helle Juul Hansen fra marts. Jens Hvidtved Larsen, Kristian Foldager, Anders Ølsgaard Larsen og Nicholas Balsgart har alle holdt fædreorlov i løbet af skoleåret. Dorthe Bollerup Jensen har i efteråret haft 2 måneders orlov til en rejse til Australien. Fra årsskiftet har Morten Winther Bülow haft orlov for at afprøve nye jobplaner med opstart af virksomhed med bogproduktion og undervisningstilbud i Hanoi. I samme periode har Få går - Flere kommer 3

5 Janne Bisgaard Wikman ligeledes haft orlov. I foråret har Ditte Kirstine Nørskov Nielsen haft 4 måneders orlov til en rejse med familien til New Zealand. I forbindelse hermed blev Balder Skov Asmussen (sa), Marie Nørgaard (re), Nils Braad Pedersen (en, sa) og Simon Skov Skjoldborg (en) ansat i vikariater. Ved årets dimission kunne skolen sige farvel til lektor Susanne Richardt Kall, der har valgt at fratræde sin stilling. I den forbindelse sagde Lars Scheibel: Sidst i april måned kom Susanne Kall en formiddag på kontoret i fuld fart som altid og spurgte mig, om vi kunne tale sammen samme eftermiddag. Hun havde en nyhed til mig og nyheden viste sig at være en bombe set med mine øjne: Susanne ville holde som gymnasielærer med udgangen af dette skoleår. Det havde jeg ikke troet nu! Du blev cand.mag. januar 1979 med fagene dansk og historie fra Aarhus Universitet, og i foråret samme år tog du kursus i praktisk undervisningsfærdighed på Århus Statsgymnasium. Du blev kvoteansat i skoleåret 1979/80 på Katedralskolen, og den 1. august 1980 blev du fastansat på skolen med rektor Quortrups ord i indstillingsskrivelsen til Direktoratet for gymnasieskoler og HF : Hun har arbejdet til stor tilfredshed for alle parter. Så kort og præcist var begrundelsen, ikke flere ord og jeg vil så tilføje, at det har du gjort i alle årene lige siden. Du har været med til at lave udvekslingsrejser mange gange, sidst i dette skoleår. Du har været med til at udarbejde materialet til dansk, historie og den større skriftlige opgave og den sidste skrivevejledning til SRP-opgaven samt de øvrige store opgaver, et flot pædagogisk arbejde. Du har været censor ved den større skriftlige opgave i historie. Du har været anmelder i Noter, historielærernes fagblad. Du har været formand med stor entusiasme for det faglige pædagogiske område. Du har været vejleder for mange lærerkandidater, som har været meget glade for din vejledning. Umiddelbart før skolen lukkede til sommerferien opsagde adjunkt Joan Gerlev Eriksen sin stilling ved skolen på grund af jobskifte til Aalborg. Arne Frier Susanne på vej til rektoralt knus og buket 4 En bombe på rektors kontor

6 Parafraser over Pablo Picassos Pigerne fra Avignon Kathrine Dahl Kaack 1.n Per Sloth Aagaard 1.l Sarah Vase Kvist 1.n Anna Lindgaard Jensen 1.l Inaluk Hede Pedersen 1.n 5

7 Undervisningspersonale AA Jess Aare lektor da, ge Nordvestpassagen Århus N CH Carsten Hammer Andersen adjunkt en, id Frederik d. II s Allé Skanderborg JA Johannes H. Andersen lektor en, id Valmuevej Risskov LA Lizzie Andersen lektor en, fr Valmuevej Risskov FA Frantz Erik Aschengreen lektor en, id Stensvej Odder BS Balder Skov Asmussen vikar sa Helge Rodes Vej 11, 1. Tv Århus V BA Nicholas Balsgart årsvikar ke, bi Marselis Boulevard Århus C NB Nicolaj Holm Bang adjunkt bi, id Neptunvej 66, 2. Tv Viby J IB Inga Basten lektor ty, sp Sjællandsgade Århus C VB Vicki Bjerre adjunkt en, id Skåde Højgårdsvej Højbjerg BJ Dorthe Bollerup-Jensen lektor en, id Stenbækvej Brabrand MN Morten Winther Bülow lektor sa, ge Tippethøj Ry 6 29 klasser i skoleåret med i alt 714 elever

8 OC Oskar Christensen lektor fy, ma, na Kalendervej Århus V SC Simon M. Christensen årsvikar en, sa Strandparken 6, St Århus C TC Thomas Malthe Christensen årsvikar ol, sa Junivej Århus V MC Margit S. Christiansen lektor fy, ke Skelagervej Århus N PD Peder Dalby lektor fy, ma, na Ovesdal Mårslet DI Hågen Jensen Dietz årsvikar ty, id Gl. Bygade Odder JD Jørgen Dyreborg lektor da, id, fi Ingerslevs Boulevard th 8000 Århus C ED Philip Edmonds lektor en, fr, dr Studstrupvej 13 C 8541 Skødstrup KE Karen Engholm lektor en, sp Carit Etlarsvej Århus V JG Joan Gjerlev Eriksen adjunkt mu, da Løkkegade 16 B, II 9000 Aalborg KF Kristian Foldager lektor fy, ma Savonlinnavej Silkeborg FF Flemming Forsberg lektor it, fr, ol, kursusleder Rolfsgade Viby J Fordelingen af klasser var: ni 1.g klasser, ni 2.g klasser 7

9 AF Arne Frier vicerektor Pilevej Risskov PF Peter Funch lektor ty, sp, kursusleder, studievejleder Særeng Århus N AG Anette Valentin Gregersen adjunkt ke, ma Skejbygårdsvej Risskov LG Laurits Gregersen lektor da, re, fi Tårbækvej Århus C HA Bernhard Hagen lektor hi, it, sa Martin Vahls Vej 11, 2mf 8000 Århus C AK Anne Kjær Hansen lektor ty, bk Skolesvinget Risskov HS Hans-Jørgen Søgaard Hansen lektor sa, ge, eø Sejs Søvej Silkeborg HJ Helle Juul Hansen årsvikar fy, ma Illerupvej 25, 2.th 8200 Århus N JØ Jørn Ørum Hansen lektor da, ty Castenschioldsvej Højbjerg LH Poul Lindhard Hansen lektor bi, studievejleder Holtevej Århus C LU Charlotte Haulund årsvikar en, re Grauballe Gudenåvej Silkeborg DH Dorthe Hesselholt udd.kandidat mu, en, bk Peder Skrams Gade 21, Århus N 8 og ni 3.g klasser alle tre årgange fordelt på 10 studieretninger.

10 LI Lisbeth Iversen lektor ty, re Skrænten Risskov KW Kirsten Wellner Jensen lektor ol, la, gr Jens Munks Vej Århus N ML Marianne Ladegaard Jensen lektor ty, bk Lindevej Viby J JO Britta Handrup Johnsen udd.kandidat en, re Nørreskovvej 19, 2. Tv Hinnerup JJ Jens Jønsson årsvikar bi, ma Thunøgade 48, St Århus C MJ Marianne Benoni Jørgensen lektor ma, ps Birkevej 20 b 8240 Risskov NJ Niels Berendt Jørgensen adjunkt hi, ty Illerupvej 71, st.th Århus N SK Susanne Richardt Kall lektor da, hi Hamphøjvej Højbjerg PO Peter Kennebo lektor da, re, studievejleder Plantagevej Skanderborg MK Malte S. Trold Kirkegaard adjunkt id Stejlbjerg 41 B 8543 Hornslet BK Birgitte Knuhtsen lektor en, ty Skåde Højgårdsvej Højbjerg KK Karen Kolding lektor hi, ps Skejbygårdsvej Risskov Der blev undervist i følgende fag: almen sprogforståelse, 9

11 RK René Kramme adjunkt ke, fy, as Vestre Ringgade 156, 1.tv Århus C LK Lilia Margrethe Kristensen udd.kand. sp, da Strandvejen 8A, st.tv Århus C PK Poul Roed Kristensen lektor ma, fy, na, as Willemoesgade Århus N SD Sine Dalsgaard Kristensen lektor re, da, læsevejleder Egelundsvej Risskov AL Anders Ølsgaard Larsen adjunkt en, fi Roald Amundsens Vej Århus N JH Jens Hvidtved Larsen adjunkt mu, id Ravnsøvej Ry HF Helle Fruerskov Lorenzen adjunkt hi, id Tromsøgade Århus N BL Birthe Elisabeth Lorentzen lektor mu, en, bk Glesborg Bygade Glesborg BM Bjarke Møller Madsen, adjunkt fy, ma Ternebakkevej Horsens CM Elke Camilla Munthe årsvikar da, ps Odensegade 21, 2.tv 8000 Århus C AN Anders Ole Nielsen lektor ma, fy, na Rosenhaven Skødstrup DN Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen adjunkt sa, en Silkeborgvej 56, 2.tv Århus C 10 almen studieforberedelse, billedkunst, biologi, dansk, dramatik, engelsk,

12 NI Hanne Kristine Nielsen lektor ty, id uddannelseleder Hørhavevej 77 A 8270 Højbjerg NØ Marie Nørgaard vikar re Skovparken Hedensted NG Søs Nørgaard lektor fr, id, studievejleder Fritz Sybergsvej Højbjerg OD Johnny Odgaard lektor fy, ma, na uddannelseleder Langballevej Mårslet BF Bjarne Falch Olesen lektor sa, hi Sjællandsgade 133, Århus C IO Inge Olesen lektor bi, ge Allégade 37, Jeksen 8362 Hørning OL Kirsten Olsen lektor bk, fr, de Absalonsgade Århus C LO Lars Peter Overgaard, lektor ma, fy, as, na Søskrænten Viby J AO Anne Oxvig udd.kand. da, mu Majsvænget Malling HP Henrik Parbo lektor ke, fy Grumstolsvej Højbjerg FP Frits Pedersen lektor fr, it, bk Tornhøjvej Viby J NH Nils-Henrik Pedersen lektor fy, ma, na Egelundsvej Risskov erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, italiensk, 11

13 PE Marlene Petersen udd.kand. da, en Østergårds Allé Hørning NP Nils Braad Petersen vikar hi Rundhøj Allé 103, st.tv Højbjerg KP Kirsten Mau Poulsen lektor da, id Kastanievej Viby J LR Lisbeth Rasmussen lektor da, id Saralyst Alle Højbjerg MR Mette Louise G. Rasmussen adjunkt hi, re bibliotekar Gammel Kirkevej Hjortshøj SG Søren Garsdal Rasmussen årsvikar mu, sa Åparken 8, Århus C RE Sofie Hyldig Reimick årsvikar re, hi Hallssti 19, 2.th 8000 Århus C LS Lars Kielland Scheibel rektor L.P. Bechs Vej Risskov AS Andreas Schiørring udd.kand. hi, id Kaserneboulevarden 7, 4.tv Århus C SI Simon Skov Skjoldborg vikar en Ormedamsvej Skanderborg SV Vibeke Svaneborg lektor ma, mu kursusleder Lykkensdalsvej 2D 8220 Brabrand ST Jens Studsgaard Sørensen lektor ma, fy, dl, na, as webmaster Skolevangs Alle Risskov 12 kemi, latin, matematik, musik, naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb,

14 SØ Johnny Sørensen lektor da, hi uddannelsesleder Sangsvanevej Mørke SR Søren Peter Sørensen lektor bi, da orlov Ørnebakken Lystrup DT Dorthe Belinda Tandskov årsvikar ps, en Elstedvej Lystrup TE Peter Jefsen Terkelsen lektor la, gr, ol, ty Laurentiigade Randers C TT Thue Thesbjerg adjunkt mu, id, dr Virupvej 46J 8530 Hjortshøj JT Jens Thomsen lektor bk, da Willemoesgade 4, 2.tv Århus N AT Anna Marie Thøstesen lektor bi, ge Vesterlundsvej 89 C 8600 Silkeborg VP Karen Vibe-Pedersen lektor bi, ke, fy, na Brovænget Egå JB Janne Bisgaard Wikman adjunkt hi, sa Silkeborgvej 272d Åbyhøj ZI Karen Zink lektor en, id F. Vestergaardsgade 26, 3.tv Århus C MØ Michael Øe lektor hi, sa Knasten 80 B 9260 Gistrup oldtidskundskab, psykologi, religion, samfundsfag, spansk og 13

15 Administrativt personale NN Ann Andersen sekretær Dalsagervej Egå CB Charlotte Brøndum sekretær Vælddalen Hadsten CR Christina Riis Arndt sekretær Grøndalsvej Viby J LM Laila Møldrup sekretær Søndermarken 32, Søften 8382 Hinnerup MF Marianne Frier rengøringsassistent Svanlevej 43, Kolt 8361 Hasselager MO Jette Baade Mortensen assistent bogdepotet Siøvej Hadsten EK Evald Kristensen it-supporter Knudrisgade 31, st 8000 Århus C LE Ole Larsen pedel Brendstrupvej Århus N HV Johnny Hvitved pedelmedhjælper Bakkegårdsvej Risskov PJ Peter Jespersen pedelmedhjælper Astridsvej 7, Brabrand 14 tysk!

16 Kalender August Planlægningsdage 13. Skolestart g-tutortime, 1.g-intro til intranet rln introtur Houens Odde kat introtur Houens Odde hed introtur Houens Odde 22. Fredagscafé 25. Elevorganisationerne præsenterer sig for 1.g erne g folkedans i Festsalen g-Introfest September 4. 3.d ekskursion til Molslaboratoriet 8. Fællestime om Grundtvig ved Henning Tjørnehøj Henning Tjørnehøj Skolestart Chris Minh Doky Houens Odde 9. Forældreaften for 1.g erne (1dkrt) 11. Forældreaften for 1.g erne (1aehln) 12. Fredagscafé 17. Fællestime med Chris Minh Doky for musikelever Generalforsamling Aarhus Katedralskoles Venner Elevrådsweekend 22. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 24. PR-møde 25. Information om Studie Retnings Projektet (SRP) 3.g 2.l på biologiekskursion Club Chats for Cats i spisefrikvarteret 26. Skolefest Oktober 1. Uddannelseskaravanen for 2.g og 3.g 2. Skolebestyrelsesmøde 9. Korstævne (1.te, 2.te, 3.te, 2.g3.gMU) 10. Fredagscafé Kulturnat Århus, musikelever opfører rytmisk korkoncert Efterårsferie Det tager kun tre år... 15

17 21. 2.g3.g dramatikholdet på ekskursion til København 22. Musikcafé 24. Fredagscafé 27. Demokratidag for alle elever med oplæg af Johanne Schmidt-Nielsen 28. Fællestime med J-P Réginal for alle elever med fransk Introduktion til Studievalg Østjylland 1.g Pædagogisk aften g elever i studiepraktik på Handelshøjskole og Universitetet Johanne Schmidt-Nielsenl Martin Hall 17. Karakterer 2.g 1.g orientering om studieretningsvalg Lærerforsamling 3.g 18. Heimdalforedrag med Kristian Hornsleth 19. Studievalg 2.g 20. Karakterer 1.g Lærerforsamling for 2.g 21. Fællestime med den italienske konsul i Århus, Henning Holmen Møller, for alle elever med italiensk 24. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 25. Studievalg 2.g Fællestime for 2.g + 3.g med Martin Hall PR-aftenmøde 26. Lærerforsamling for 1.g (kathe) 27. Lærerforsamling for 1.g (drln) 28. Julebazarrevy Julebazar November 3. Fællestime om det amerikanske præsidentvalg med Tonny Brems Knudsen 4. Introduktion til Studievalg Østjylland 1.g 5. OD-dag Musical 12. Karrierevalg 2.g+3.g Karakterer 3.g 14. Sikkerhedsudvalgsmøde Skolefest Julebazar December 3. Musikcafé 4. SRP-opgaver udleveres til 3.g erne 16 En bred vifte af fællestimer

18 4. Skolebestyrelsesmøde Studieretningsprojekt for 3.g erne Brobygning: Besøg af 4 hold 9. klasser 15. Vintereksamensplan offentliggøres g da/hi opgave skrivedag g erne afleverer studieretningsprojekt 2.g erne afleverer dansk-/historieopgave 19. Juleafslutning i Århus Domkirke Januar 5. Skolestart Vintereksamen 2.k biologi 8. 3.g-orientering AT-synops 9. Fredagscafé 13. Forældremøde 1.k 14. Præsentation af AT-ressourcerum 3.g Forældremøde 1.a Vintereksamen 2.a biologi 15. Forældremøde 1.t 16. Præsentation af Studieretningsopgaven SRO 2.g 17. Internt MGP Intergymnasialt MGP 2009 Juleafslutning 19. Forældremøde 1.h 20. Forældremøde 1.e 21. Forældremøde 1.d 22. MGK-orienteringsaften 23. Gamle elevers fest 26. Forældremøde 1.r 28. Forældremøde 1.l ln kemi på ekskursion til København Forældremøde 1.n 31. Intergymnasialt MGP Brobygning er ikke kun for ingeniører! 17

19 Februar 2. Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 3. Koncert med Kattens kor i spisefrikvarteret 4. Orienteringsmøde for kommende elever 24. Lærerforsamling 3.g 25. Fællestime samfundsfag med Poul Nyrup Rasmussen og Dan Jørgensen Lærerforsamling 2.g Musikcafé Poul Nyrup Rasmussen Dan Jørgensen Orienteringsmøde g temadag musik og billedkunst PR-aftenmøde 27. Karakterer 1.g Skolefest 6. SRO afleveres Valgfagsorientering 1.g og 2.g Vinterferie 18. Valgfagsskema afleveres 20. Karakterer 2.g og 3.g Marts 2. 3.g afleverer synopsopgave 3. Åbning af 2.e s udstilling i forbindelse med samarbejdsprojekt med Moesgaard 4. Lærerforsamling 1.g 5. Orienteringsmøde om IB 6. Terminsprøver Terminsprøver Rejseuge 2.g Brobygning 8. klasse 20. Fredagscafé 24. Heimdal og Katedralskolens Venner præsenterer: Fra Kundskabens Træ til Kærestesorger 18 Kan vi ikke gøre det lidt bedre?

20 Dronningebal 28. Dronningebal 30. Skolebestyrelsesmøde 31. Fællestime bigbandkoncert for alle musikhold April 1. 2.g orientering om synops Forårskoncert 2. Erhvervsøkonomiholdet deltager i EBG semifinale Club Chats for Cats i 10-pausen Påskeferie 14. Fællestime EU valgkamp med Mikkel Schøler (S) og Jens-Kristian Lütken (V) for 3.g samf. 17. Besøg af 30 nordiske skoleledere 21. Studievalg 3.g Erhvervsøkonomiholdet deltager i EBG finalen i Finansrådet i København Pædagogisk aften 24. Studievalg 3.g Fredagscafé 27. Optagelsesprøver kommende elever 28. PR-møde 29. Musikcafé 30. Eksamensorientering Dramatikholdet præsenterer to eksamensforestillinger Strategimøde i skolebestyrelsen h besøger Heilig-Geist-Gymnasium i Menden Royal festaften i Scandinavian Congress Center 19

21 Maj 1. Indendørs fodboldturnering h genbesøg fra Heilig-Geist-Gymnasium i Menden 3. Årskarakterer i afsluttende fag 1.g, 2.g og 3.g 4. Club Chats for Cats i 10-pausen Bestyrelsesmøde Aarhus Katedralskoles Venner 6. Sidste skoledag 3.g Revy Eksamensplan offentliggøres AT-synopsprøver 2.g 29. Sidste skoledag 1.g Juni Pinsedag 2. AT-synopsprøver 2.g Revyholdet Eksamensplan Studenterne fejres i skolegården 5. Grundlovsdag 24. Sidste eksamensdag 3.g Studenterfest 25. Lærerforsamling 1.g og 2.g 26. Dimission/sommerfrokost 27. Sommerferie Torsdag den 25.juni 7. Skriftlig eksamen starter Forstudenterfest 8. St. Bededag 21. Kr. Himmelfartsdag g synops afleveres 27. Sidste skoledag 2.g 20 Jordbær, kransekage og champagne

22 Familiar Faces Anna Meldgaard Hansen 3.r 21

23 Dimission 2009 Rektors tale til studenterne 2009 Kære studenter Faktorernes orden er ligegyldig, har vi alle lært i skolen, men det gælder ikke siddepladserne i skolegården i dag. Studenterne sidder på ærespladserne forrest foran scenen, ikke for at jeg bedre kan se ned på jer, men fordi I er dagens midtpunkter. I har i dag kronet mange års skolearbejde med en studentereksamen. Det er en præstation, som I kan glæde jer over resten af livet. Eksamensbeviset, I får lidt senere, er et stykke papir, der ændrer alverden. Skulle I være i tvivl om dette udsagns rigtighed, så kan I bare spørge nogen, der ikke har et bevis. Jeres eksamen er det helt store akademiske turpas, som giver adgang til en overdådighed af muligheder, og turpasset kan heldigvis ikke købes for penge. Det kan kun skaffes ved seriøst arbejde og en dokumenteret evne til ved givne lejligheder at demonstrere i praksis, at man sagt på jysk i et eller andet fornuftigt omfang ved, hvad man taler om, når man bliver spurgt. Det har I alle sammen gjort, I der sidder på de forreste rækker. Hver og en af jer har gjort det. Det skal I huske, næste gang I bliver rådvilde, usikre, overraskede eller forvirrede. I ved noget, og I kan noget, og I har ved egen indsats bevist, at det er sådan, det er. Lærte I så det, I skulle? Det kan ingen besvare i dag, men først senere, når I hver især er kommet videre i livet. Personligt tør jeg godt sige, at jeg på jeres vegne er optimist. Jeg er overbevist om, at I vil klare jer uden for skolens beskyttede bygninger. Jeg vil lade præsident Barack Obama være den første, som fortæller jer, hvorledes det står til ude i verden: At vi befinder os midt i en krise, står nu helt klart. Vores land er i krig mod et vidtrækkende netværk af vold og had. Vores økonomi er slemt svækket. Det er en konsekvens af grådighed og uansvarlighed hos nogle, men også vores manglende evne til at træffe barske valg og forberede nationen på en ny tidsalder. Nogle har mistet deres hjem, jobs er forsvundet, og forretninger og firmaer har måttet smække døren i. Vores sundhedssystem er for dyrt, vores skoler er utilstrækkelige for mange, og hver dag bringer nye beviser på, at den måde, vi bruger energi på, styrker vores fjender og truer vores planet. Disse ord fra Obamas indsættelsestale kan vi som danskere kun på mange måder desværre nikke genkendende til. Vi har også oplevet grådighed og uansvarlighed, vi har også i Danmark 22 I ved noget, og I kan noget!

24 som kollektiv undladt at træffe barske valg, og hvad angår arbejdsløshed, problemerne i sygehusvæsenet, uddannelsessystemet, energiforhold, må vi bare erkende, at der er mange, mange forhold, som vi bør kunne forbedre. Der er mange, der siger, at verden er blevet et mindre værdifuldt system, idet alle materielle værdier er faldet i værdi, som aktier, huse, pensionskonti o.s.v. Verden er så at sige blevet mindre værd, og hvis vi skulle sælge os selv til en fremmed planet, ville vi opnå en lavere pris end tidligere. Men er det nu sandt? Er det rigtigt, at vi som en hel klode er blevet mindre værd? De værdier, som fandtes i går, eksisterer vel også i dag? Måske har vi endda opbygget nye, flere og mere bæredygtige værdier? Man kunne sige, at vi alle har haft brug for at tænke os om. Vi har været nede i maskinrummet, som en kendt erhvervsleder har udtalt, og tilbage ved rødderne for at se, hvad vi laver og for at forstå finanskrisen, lavkonjunkturen, depressionen på en anderledes og mere håndgribelig måde. Mange har udsat sig selv for et syretjek og spurgt sig selv om, hvad der er den hårde kerne i de inderste og mest basale værdier. Hvad kæmper jeg for? Og hvordan kæmper jeg, for det jeg vil? Svarene på disse spørgsmål håber og tror jeg bliver for flere og flere mennesker, at man vender tilbage til helt klassiske og bevaringsværdige værdier som: At opføre sig ordentligt At tage hensyn til sine medmennesker på en værdig, passende og respektfuld måde At passe på naturen At holde sit ord At være hæderlig At være ærlig At være ansvarlig Kulturhistorikeren Henrik Jensen er inde på samme overvejelser i sin sidste bog Nutidens værdier i historisk lys. Kort fortalt fortæller han, hvorledes de vestlige samfund i århundreder blev holdt sammen af folks pligtfølelse både op- og nedadtil i samfundet, og han påstår, at pligtkulturen i dag er blevet afløst af en rettighedskultur, hvor folk først og fremmest tænker på egne rettigheder og forsømmer deres pligter. Henrik Jensen udtrykker det på denne måde, at der går en skillelinje ned gennem menneskeheden mellem ordentlige mennesker, som gør deres pligt, og så de andre, som ikke gør det. Han synes, at vi er blevet dårligere til at være høflige og til at tage hensyn. Vi springer over i køen, hilser ikke på kassedamen Op fra maskinrummet til syretjek 23

25 i supermarkedet, vi holder ikke døren for hinanden, vi giver ikke plads på fortovet, lader ældre mennesker og mødre med småbørn stå op i toget og bussen og møder ikke vores medmennesker med den venlighed, som ville gøre livet lettere og mere behageligt for både os selv og alle andre. Henrik Jensen forklarer manglen på hensyntagen med vores opdragelse. Hverken forældre eller børn er opdraget til det. Vi sporer vores børn ind på en vej, hvor de først og fremmest går efter det, som er bedst for dem selv, siger han. Man vil gerne have, at ens børn når målet, og så skal de hellere opdrages til at have albuer end at kunne vise tilbageholdenhed og høflighed. Det er klart, at man ikke kan ændre værdier fra den ene dag til den anden. Kulturen er en supertanker, som kun kan ændre retning meget langsomt. Obama sagde det således i sin store tale: De værdier, som vor succes afhænger af, er ikke nye. Hårdt arbejde, ærlighed, mod, fair play, tolerance, loyalitet og patriotisme. Det, der kræves af os nu, er en ny æra af ansvarlighed. Hver eneste amerikaner skal anerkende, at vi har pligt over for os selv, vores nation og for omverdenen. Man kan sige det lidt mere jordnært, at vi skal erkende, at vi har nogle forpligtelser over for samfundet og for hinanden i stort og småt. Danmarkshistoriens mindste årgange er født i firserne, altså lige før jer kære studenter. Generation Y er de blevet kaldt. De er vokset op som projektbørn, har stort set aldrig manglet noget, og siden 6. klasse har de skrevet logbøger og uddannelsesplaner for at finde ud af, hvad de ville. Jeg tror, at I ligner denne generation meget, og jeg tror også som ungdomsforskeren Jens Christian Nielsen, at I har de kompetencer, det moderne arbejdsmarked efterlyser: I er selvstændige, men også sociale netværkere. I er omstillingsparate, har ambitioner og er klar til at tage en ekstra tørn, hvis I er engagerede. Alt det, der efterspørges, når I læser dagens jobannoncer. Men ønsker erhvervslederne, at I skal blive hængende i deres virksomhed, er de nødt til at forstå den indstilling, I unge møder arbejdslivet med ikke mindst jeres dobbeltsidighed: I er både individualister og fællesskabssøgende. Jeg tror også, det kommer til at gælde for jer, at I senere kan komme til at ønske at arbejde sammen med andre i team eller netværk, og at I vil lægge vægt på at være med til at skabe socialt samvær og et godt arbejdsklima. Kære studenter Det er på høje tid at sige farvel og tak for de år, hvor I pustede masser af livsglæde ind i Kattens gamle bygninger. Benny Andersen siger det på denne måde: Det er på tide vandet koger jorden brænder verden venter da Alexander var på Cæsars alder 24 I er både individualister og fællesskabssøgende.

26 var han allerede Den Store da Cæsar var i min alder var han allerede færdig de spildte ikke tiden tiden spildte ikke dem de brugte tiden som en skjorte sov med den på spiste med den på blev begravet i den og her sidder jeg holder avis holder jul holder igen lader bedrifter gå min næse forbi i håbløs restance med opdagelser verden venter ikke da Mozart var fem år da Jesus var tolv da Columbus lettede anker da Homer da Rembrandt da Pasteur da Darwin da Dalgas da Vinci da Gama Damokles det er på høje tid det er over tiden min hat min frakke mine cykelspænder det er nu eller aldrig Men i disse internationaliseringstider skal I til afsked få et kunst værk fra 2003 af Maurizio Nannucci, som jeg så i Venedig i foråret i Neon Tubes. Der stod: Changing Place Changing Time Changing Thoughts Changing Future Og hermed dimitterer jeg årets studenter Tillykke og pas godt på jer selv. Da capo 25

27 Studenter k Anders Grønborg Andersen Jonathan Trier Brikner Josefine Christensen Line Christensen Carina Cupit Tim Frank Daugaard Silke Fensman Pernille Tornøe Frederiksen Mette Grünberger Peter Grøngaard Emma Wang Hansen Sally Marie Malou B. Hersom Christina Hovgaard Nanna Sofie Østerby Jørgensen Aida Sadat Amini Karmark Lucia Elisabeth Kyle Charlotte Kølkjær Nikoline Henny Baron Müller Larsen Sigurd Karmark Larsen Nicoline Lokdam Sine Morris Marie Elisabeth Nielsen Natascha Toft Roelsgaard Maria Rye Vangsted Emilie Sloth Ølgaard 3.a Peter Hougaard Agerholm Ulrik Wagner Andersen Søren Karim Bech Anita Beikpour Ida Liv Berndt Daniel Kloppenborg Degn Alexandra Wedderkopp Emelianov Elisabeth Lønkjær Eskildsen Cecilie Sjørup Fisker Tine Gia Rosenkilde Fjeldsted Morten Sønderskov Frydensberg Olafia Katrin Indridadottir Anton Bech Jørgensen Astrid Bjørn Jørgensen Emma Bess Fløe Jørgensen Niklas Sjøbeck Jørgensen Johanne Amalie Lodberg Marianne Ostenfeldt Mortensen Anne-Cecilie Kring Simonsen Mikaeline Dissing Stavnsbjerg Line Viborg 3.t Hannah Lube Glien Andersen Jonatan Rose Andersen Lars Harhoff Andersen Thomas Skovgaard Andersen Christina Bossen Maja Brødsgaard Sune Kjærsgaard Dahlgreen Nikoline Gjøderum-Svenningsen Krestine Wagner Hansen Lean Heuch Hansen Rasmus Meldgaard Harboe Line Emilie Cummings Jensen Niklas Vestman Jensen Anna Klein Juhl Julian Michael Svejgaard Jørgensen Emilie Caroline Hensberg Lund Astrid Marie Engberg Ralund Tine Doering Damm Reuther Maria Cecilie Hørning Ridder Christine Schultz Casper Hedegaard Simonsen Asbjørn Laursen Storgaard Liv Bloch Sørensen Mette Biil Sørensen Stine Thorbøll Naja Bager Vistisen studenter dimitterede i 2009

28 3.h Malin Amdrup-Simonsen Johanne Greibe Andersen Camilla Borg Bahnsen Kit Aagaard Bøggild Sidsel Bøndergaard Rie Carlsen Peter Dan-Weibel Johannes Flintholm Sebastian Gerdes Anne Dahl Hansen Mila Nadine Mabillon Johan Lau Munkholm Natalie Nielsen Naya Marie Nord Mette Østergaard Pedersen Saila Naomi Stausholm Marianne Merrild Tønnesen Simon Øvlisen 3.e Kasper Fonnesbæk Andersen Christina Ugelsø Bak Cæcilie Balling Simon Kyed Bovin Jakob Rørbæk Breinholt Emma Schjødt Callesen Otto Exner Carstens Signe Elbrønd Mikkel Eriksen Christian Haldrup Bjarke von Holck Asbjørn Kennedy Jakobsen Alexander Jonassen Søren Hannibal Krabbe-Keblovszki Rasmus Kraghede Aske Bejder Kristensen Anders Juhl Lehmann Joakim Jull Ludvigsen Marie Mathiesen Anne Damgaard Møller Maja Lundager Pedersen Kathrine Tholstrup Rørsgaard Aja Borby Ørtenblad 3.d Nicoline Kerzel Duel Nanna Feldthaus Filip Yang Vincents Fisker Louise Holm Thomas Thorgaard Iversen Anne Sommer Hjuler Jakobsen Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Kathrine Elmose Jørgensen Marie Østergaard Jørgensen Søren Schmidt Kammer Anna Weile Kjær Jens Kristian Kogut Mikkel Lundbech Erik Elgaard Mikkelsen Jo Anna Nedergaard Victoria Ladegaard Nellemann Thomas Kanne Nordqvist Holger Vandel Rasmussen Andreas Redsted Rasmus Rosendal Astrid Heidemann Simonsen Kristian Quistgaard Steensen Christian Søgaard-Jensen Ida Marie Gedbjerg Sørensen Maria Budtz Sørensen 3.r Hasse Rønde Aagaard Amalie Ovesen Agerbæk Nicoline Mouritzen Auken Marie Becker 3. k a t h e d r l n passerer scenen 27

29 Marie Ågård Bennike Julie Elgaard Brink Kathrine Simone Bøttern Toto Christensen Mads Gregersen Maria Møller Grenander Anna Meldgaard Hansen Marie Hvid Julie Nebel Højbjerg Katrine Majlund Jensen Mia Malene Johannsen Lærke Dahl Klausen Hedvig Maria K. Mikkelsen Astrid Munk Natascha Navne Astrid Højlund Nielsen Benjamin Bach Nielsen Cæcilie Højberg Poulsen Stine Skov Rasmussen Anne Siggaard Emily Skjøttgaard Smith Mai Westersø Thorbjørnsen Kasper Vestergaard Aysha Østergaard 3.l Helene Stark Sloth Aagaard Sarah Hjorth Andersen Andreas Helbo Beck Iben Buus Thomas Qvist Christensen Niclas Perchet Dahl Niels Falk Eriksen Jonas Legaard Erraia Kristian Fog-Poulsen Mahmoud Walid Hamdan Anna Lind Hansen Emma Hedegaard Malte Heinrich David Alexander Gade Jeppesen Niklas Kling Kristian Kreiberg Marie Bækgaard Laursen Daniel Frank Lausen Emil Ravn Madsen Nanna Konge Nielsen Aik Marco Makinen Petersen Hans Jacob Petersen Aleksander H. Rendtslev Lau Skorstengaard Anette Svenningsen Jos Dalvad Vesterdal 3.n Judith Maria Erdmann Katrine Graversen Astrid Winther Hansen Tina Blach Holst Louise Skov Iversen Fawz Jajo Chayen Daniel Kashi Caroline Langfeldt Knabe Ann-Katarina Lindgaard Mathilde Lykkegaard Madsen Kirsten Schou Nørgaard Anine Svinth Olesen Cecilie Køllner Olsen Sif Antonia Munck Pedersen Andreas Prætorius AnneSofie Mark Raunkjær Henriette Fie Persson Schmølz Mie Schønemann Johanne Hollands Steffensen Josefine Steffensen Ida Andersen Tambjerg Andreas Lippert Tange Luna Mia Tindbæk Ditte Egholm Villadsen Mia Malene Lundgaard 28 -og modtager bevis, knus, klem og et ord med på vejen.

30 Studentertalen 2009 Kære medstudenter. Tillykke med huerne! Jeg ved godt hvad nogen af jer tænker. Skal han nu spille på et eller andet igen?. Men nej, denne gang har jeg ingen, hverken store eller små keyboards, medmusikudvalgsformænd eller husorkestre ved min side. Hverken Vampyrtranvestitter fra Rocky Horror, eller Birthe Kjærs dansk top kan hjælpe mig nu, jeg står netop i den ganske uvante situation at jeg rent faktisk skal forsøge at sige jer noget klogt. Og jeg ser det som en stor ære at være den der får lov til det. I disse sidste minutter af den 3 år lange rejse vi har været på, er der ikke mange ord tilbage, der er ikke mange handlinger tilbage før vores fælles referenceramme officielt hører op med at eksistere, før vi har fået hver vores eksamensbevis, har fået det symbolske glas champagne, og er på vej hjem med vores forældre. Men hvad er det så der er slut? Hvad er det vi rejser hjem fra? I husker vel ligesom jeg den allerførste dag på skolen. Der var store og seje 2.- og 3. G ere, der var supersut og elevrådsforkvinder, der var gulddrenge og 3. Druk. I husker sikkert også Scheibels stort anlagte ord i hans allerførste tale i vores allerførste samling, hvor vi som så mange gange senere var stuvet sammen i festsalen: Det vil blive de bedste år i jeres liv. Om det blev det? Den lader vi lige stå et øjeblik. Hvis jeg skal trække på mine personlige erfaringer, skal det ikke være nogen hemmelighed at jeg brugte lang tid på rigtigt at træde ind i fællesskabet. Under det lange, flippede efterskolehår gemte sig et par usædvanligt rynkede efterskoleøjenbryn, der selvfølgelig ikke troede på hvad denne repræsentant for ufrie liv, stod og sagde til mig. Meget af min første tid på gymnasiet var egentlig en kamp for at acceptere at jeg ikke længere var velsignet med hvad jeg troede var det virkelige liv; efterskoler og alt hvad de stod for. Et nyt sted som Århus Katedralskole er svært at indfinde sig til uden videre, og vi har alle haft vores ture med skolesystemet, det evindelige lektiehav og fraværsprocenterne. Det er der ingen grund til at benægte. Heller ikke i en studentertale. Men en vigtigere erfaring er at vi sammen overlevede disse ture. Vi der sidder her i dag har klaret hvert enkelt hårdt sekund, minut og skoleuge, for at nå til netop det punkt vi er nået til nu. Og jeg tror John Lennons ord her udtrykker det smukt og simpelt. Life is what happens to you, while you are busy making other plans. Denne dimmisionsdato stod mejslet ind i min og mange andres bevidsthed i hele 1. G. Men efterhånden skete der noget højst mærkværdigt. Hvad der skulle overståes blev ligeså stille vores liv; vi fik de bedste venner man kunne forestille sig, vi udviklede os personligt i fællesskabets ramme, et fællesskab der ligeså stille flød ud af de faste rammer i klasserne. Og i takt med at jeg personligt hoppede mere og mere ind i det fællesskab der var gutterne, klassen, årgangen og skolen, ja så forsvandt denne dato ligeså stille ud i glemselen, og jeg tænkte ikke mere på den før, ja før jeg fik tildelt den ære at holde den studentertale jeg holder for jer nu. Livet var pludseligt kommet helt ind til benet, ubemærket var Katedralskolen blevet det liv der just happened mens jeg egentlig gik og planlagde hvordan jeg kunne komme væk og igennem hurtigst muligt. Undervejs faldt de faglige udfordringer fra dette system af fag, karakterer og skemaer dog ikke. Vi er kun det andet skud på stammen af årgange der er gået igennem den stort anlagte nye reform, og den forvirring der har ramt både lærere og elever i malstrømmen af nye krav, er nok til mange studentertaler i sig selv. Men på trods af alt dette, på trods af de udfordringer et skolesystem alle dage har krævet af sine elever, er det dog fantastisk i sig selv at vi klarede os igennem hvad der som beskrevet kunne være et helvede. De lange SRP-nætter står skarpt i min hukommelse sammen med Pustervig og Mølleparken en fredag eftermiddag. Side om side står den evige dårlige sam Life is what happens to you, while you are busy making other plans 29

31 vittighed over måske at være bagud med lektierne med kantinens kaffe, vennerne, festerne, og hvad der ellers gjorde det hele overkommeligt. For jeg ville gerne stå og hylde de faglige udfordringer vi har mødt på gymnasiet. Jeg ville gerne sømmeligt udrede hvordan det var proteinsyntesen, den litterære artikel, de økonomiske teorier og historiens vingesus der fik os igennem. Men selvom der givetvis har været adskillige lykkelige nye indsigter vundet i lærernes alle dage kompetente undervisning, var gymnasiet ikke den succes det er blevet hvis det ikke var for den strøm af fællesskaber, forelskelser og venskaber der fulgte trop i hælene på hver eneste aflevering, som der viste sit ansigt lige bag hver eneste eksamen. Det faglige har været grundlaget for hvorfor vi overhovedet var her, men læren om livet har fyldt mindst ligeså meget for alle. Gransker man således de sidste tre år, springer et væld af billeder frem. Der var dem der elskede at færdes i skolegården i hvert frikvarter, og der var dem der helst holdt sig til de trygge klasselokaler. Der var K-pigerne, der var T-drengene, der var de to Heimdal-formænd med kaffekopper limet fast på hænderne. Der var endeløse rækker af morgensamlinger uden morgenunderholdning, smøger på drengetoilettet, bajere i friblokke, til fester, efter skole, i det hele taget en forfærdelig masse bajere. Scheibel med cykelhjelm. DGS- og velfærdsaktivisten, blokader, nedlæggelse af undervisningen og navnebrødrene der i 1. G snuppede elevrådsformandsposten. Der var fester og fredagscafeer, musikcafeer og Melodi Grand Prix. Der var skiture for de smarte og Pragture for de fattige. Der var dansk-historieopgaven, AT, AP, SRO, SRP, ja i det hele taget en masse bureaukratiske forkortelser, der viste at være gode for at holde en oppe en hel nat inden afleveringsdagen, kun for at blogge på konferencen om hvor åndssvag eller uoverkommelig opgaven var, mere end for at skrive den færdig og gå i seng. Omvendt var der utallige og store indsigter vundet i alt fra sprogfilosofi til fysikkens love, viden der fremover vil sidde ligeså fast forankret i os som minderne. Alle disse billeder vil vække genklang hos mange. De har eksisteret i det fælles rum vores årgang i løbet af årene har stablet på benene. Som nævnt forsvandt dimmisionsdatoen fra mit sind i løbet af 1. G, Århus Katedralskole overrumplede simpelthen i sit væsen og liv den trang jeg havde til kun at skue frem mod slutningen af det hele. Mine skyklapper smed jeg så at sige hen ad vejen. Nogle brændte deres skyklapper den første dag. Andre tager dem først af i dag, hvor de får huen på i stedet. Så mangfoldigt er synet på gymnasietiden, og det er der ingen grund til at benægte. Jeg kan kun fortælle jer min egen opfattelse af de år der er gået, og håbe at I på et eller andet tidspunkt kan nikke genkendende til mine ord. Det altså vigtigt at huske på alle de historier der ikke er blevet fortalt... Selvhøjtidelig som jeg er, vil jeg jo gerne forsøge at fortælle HISTORIEN om Aarhus Katedralskole årgang Men det lader sig ikke gøre, da de ord jeg fortæller jer nu, netop kun er min synsvinkel, de er netop kun mit perspektiv. Der gemmer sig tusinder og atter tusinder af historier bag øjnene på alle jer smukke mennesker med hvide huer på. Der gemmer sig 217 personlige vinkler på hvordan historien om årgangen kunne fortælles... Der gemmer sig 217 studentertaler der aldrig bliver fortalt. Dér ligger minderne og erindringerne, dér ligger Århus Katedralskole. Og det er smukt sådan. Ikke fordi jeg er glad for at i kun skal høre på mig i dag. Men fordi det har et andet skær af evighed over sig, at vide at fællesskabet er skjult på denne fantastiske måde. Som i et hav er overfladevandet alt det vi ser og fornemmer, alt det vi er midt i. Heroppe valser vi rundt med hue på hovedet, en blå bog i den ene hånd og et eksamensbevis i den anden. Men det der driver os gennem bølgerne, det der bærer vores vægt, det er alt det nede i dybet, det vi har glemt hvordan føles, det der aldrig bliver fortalt. Hermed ligger historien om os og hvad vi gjorde i virkeligheden i alle jer. I alle de øl vi skal ud og drikke til studenterfesterne, i al den kaffe vi skal slubre sammen på cafeerne, i al den gensynsglæde der åbenbares når vi ser hinanden efter månedslange udenlandsrejser. Min oplevelse af denne fælles bevidsthed, denne fælles referenceramme af minder, endte så rent faktisk med at gøre oplevel sen af at gå her til de bedste år i mit liv. Den banale ordfloskel møder ny styrke med vores fælles historie, og jeg ved at mange af jer har det på samme måde. Tak for tre fantastiske år til jer alle, jeg ønsker jer al mulig held og lykke med at indtage verden. Tak for jeres tid. Julian Michael Svejgaard Jørgensen 30 Nogle brændte deres skyklapper den første dag. Andre tager dem først af i dag, hvor de får huen på i stedet.

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet.

Horn/Fårvang I.F. Vi giver en kop kaffe/the til forældre, trænere og ledere. Der vil være kaffe/the på kanden hele dagen i cafeteriet. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til stævne for U 17 MAB søndag den 23 oktober 2011 i Sorring Hallen, Skolebakken 16, 8641 Sorring. Taberne på de forskellige baner, tæller

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub takker de deltagende klubber, spillere og forældre, der vil være med til at gøre vestjysk BANK Forårsstævne 2015 til en god

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser:

Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Forårsstævneprogram Børnedage 10. 11. marts 2012 Århus Stadionhal, Stadion Allé 70, 8000 Århus C Entrepriser: Voksne: 50 kr. Børn: 25 kr. LØRDAG DEN 10. MARTS 09.00 Faneinstruktion 09.10 Faneindmarch 09.25

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

S k o l e å r e t 2007-2008

S k o l e å r e t 2007-2008 S k o l e å r e t 2007-2008 Når denne artikel skrives til årsskriftet, er der 3 uger tilbage af det gamle skoleår, og det har været et særdeles begivenhedsrigt skoleår, hvor man slet ikke kan yde fuld

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013

RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 05-05-2013 14:29:28 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Ry-stævnet 50m 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 98282 Kristine R. Christensen 07-282 Jelling FS Skydning 200/18 200/15 400/33 2 84520 Rasmus Kirkholt

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Dimissionstale for 2-årigt HF den 28. juni 2013 på Randers HF & VUC. Dagen før var du kun en lille tøs for lille og for bange til at gå løs

Dimissionstale for 2-årigt HF den 28. juni 2013 på Randers HF & VUC. Dagen før var du kun en lille tøs for lille og for bange til at gå løs Dimissionstale for 2-årigt HF den 28. juni 2013 på Randers HF & VUC ved rektor Bertel Pedersen Tiden den er gået med raske vingeslag det er lang tid siden den første dag men jeg ka' stadig huske dit smil

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

på en række vitale områder for skolen, og indtil nu har erfaringerne været rigtig gode. Der har været et meget konstruktivt

på en række vitale områder for skolen, og indtil nu har erfaringerne været rigtig gode. Der har været et meget konstruktivt SKOLEÅRET 2006-07 Et nyt kapitel i skolens historie skal skrives. Århus Amt lukkede og slukkede 31. december 2006 som en følge af kommunalreformen, og 1. januar 2007 blev Aarhus Katedralskole en statslig,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Byder velkommen til U11 AB og U15AB stævne

Byder velkommen til U11 AB og U15AB stævne Byder velkommen til U11 AB og U15AB stævne i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens søndag den 19. februar 2012, fra kl. 8.30 Telefon: 7564 4166 Stævnetelefon: 2539 9410 Følg med på nettet:

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

file:///c:/users/jimmy/appdata/local/microsoft/windows/temporary%0internet%... Side af 0 Resultat Total - Officiel Stævne navn Talentstævne nr i 0 Udskriftsdato 9 januar 0 Stævne by Udskriftstidspunkt

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider file:///c:/users/thomas/desktop/resultat - Løb 7 og 8.html af 3 26--203 0:03 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn Klubmesterskab 203 Udskriftsdato 26 november 203 Stævne by Sla,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 11. juni 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Søndag den 11. november 2012 Holmegard Hallen, Glasværksvej

Læs mere

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen

Velkomst. vise jer det færdige resultat og ønsker jer en rigtig god fornøjelse. Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen Velkomst Nyborg Ungdomsskole byder jer alle rigtig hjertelig velkommen til dette års rockmusical Ulvetime. Dette år er noget ganske særligt, da det er rockmusicalens 20. forestilling og dermed vores 20-års

Læs mere