Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til. Puljeordninger"

Transkript

1 Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til Puljeordninger Senest revideret

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Formål 1 3. Generelle krav til administrationen af puljeordninger 1 4. Aftale 2 5. Finansiering 2 6. Puljekonsultationer 2 7. Planer og rapportering til Udenrigsministeriet 3 I. Konsultationer 3 II. Finansiel rapportering 5 III. Rapportering til OpenAid 6 IV. Statistiske oplysninger 6 V. Ad hoc rapportering 7 8. Principper for forvaltning af pulje og budget 7 9. Udbetaling af beløb under puljeordningen Samarbejdsorganisationerne Puljeordningens interne administration Udenrigsministeriets tilsyn Organisationer med bevillingskompetence over 5 mio. kr Oversigt over rapporterings- og regnskabsterminer 12

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Model for aftale Bilag 2: Model for opstilling af budget for puljemidler Bilag 3: Vejledning rapportering af tværgående hensyn Bilag 4: Model for puljeregnskab Bilag 5a-b: Revisionsinstrukser Bilag 6a: Skema til indrapportering af mistanke om uregelmæssigheder Bilag 6b: Form for reporting of irregularities Bilag 7a-b: Anciennitetsbaserede maksimumssatser for honorering af aktivitetsspecifik konsulentbistand Bilag 8a-b: Vejledning til udbetalingsanmodning; Formular til e-anmodning Bilag 9: Administrative tjeklister Bilag 10: Terms of Reference for Udenrigsministeriets tilsyn Bilag 11: Oversigt over terminer i årets løb

4 1. Indledning Udenrigsministeriet har indgået aftale om administrationen af puljeordninger med flere organisationer (i det følgende benævnt værtsorganisationer). Nærværende administrative retningslinjer beskriver de forvaltningsmæssige og faglige krav, som Udenrigsministeriet stiller til værtsorganisationerne for at kunne leve op til det overordnede bevillingsmæssige ansvar og for at skabe et præcist grundlag for Udenrigsministeriets tilsyn. Retningslinjerne beskæftiger sig med processerne omkring samarbejdet og præciserer værtsorganisationernes ansvar og pligter i forbindelse hermed, herunder i forhold til samarbejdsorganisationerne (danske organisationer, der gennemfører aktiviteter med midler fra puljeordningerne). Retningslinjerne er bilagt en model for aftale mellem Udenrigsministeriet og værtsorganisationen, revisionsinstrukser samt en række formater, der skal anvendes i det løbende samarbejde med Udenrigsministeriet. Retningslinjerne indgår som en del af Udenrigsministeriets overordnede retningslinjer for dansk bilateral bistand Aid management Guidelines, og er et levende dokument, der løbende vil blive revideret af Udenrigsministeriet. Det påhviler værtsorganisationerne at holde sig orienteret om ændringer i retningslinjerne, der offentliggøres på linket CSO-nyheder under Danida og Dem samarbejder vi med på Udenrigsministeriets hjemmeside. 2. Formål Puljeordningerne har til formål at understøtte mange mindre organisationers ønske om at arbejde med solidaritets- og udviklingsaktiviteter med partnerorganisationer i udviklingslandene. 3. Generelle krav til administrationen af puljeordninger Værtsorganisationerne skal til enhver tid opfylde følgende grundlæggende betingelser: Dokumentere længerevarende engagement og kontinuitet i arbejdet, kernekompetencer og fokusområder. Sikre høj kvalitet i forvaltningen af puljemidlerne, herunder iagttage god forvaltningsskik og udvise omkostningsbevidsthed i administrationen af puljeordningen. Have en antikorruptionspolitik og/eller et etisk kodeks for sit arbejde og forvaltningen af midler. Udvikle retningslinjer for udmøntning af den givne bevilling. Sikre at der er åbne og lettilgængelige opslag, således at ansøgerkredsen er bredt orienteret om retningslinjer for ansøgninger, tidsfrister, vurderingskriterier m.v. 1 S i d e

5 Sikre at der hos samarbejdsorganisationerne opretholdes og videreudvikles den fornødne administrative og faglige kapacitet til aktiviteternes gennemførelse og kvalitetssikring, herunder en professionel forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af aktiviteterne. Sikre at samarbejdsorganisationerne, deres partnere og andre, der får del i tilskudsmidlerne, ikke står opført på EU-Kommissionens sanktionsoversigt. Sikre at aktiviteterne under puljeordningerne bidrager til opfyldelse af danske udviklingspolitiske målsætninger jf. Retten til et bedre liv, Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde og regeringens udviklingspolitiske prioriteter samt Politik for Dansk Støtte til Civilsamfundet (Civilsamfundspolitikken). Herudover kan der være tale om særlige retningslinjer og principper for den enkelte ordning relateret til et tematisk fokus samt strategier som følge af konkrete justeringer af den danske udviklingspolitik. Sikre en høj kvalitet i udviklingsarbejdet. Dokumentere resultater af aktiviteter under puljeordningen. Tilse at samarbejdsorganisationerne har en stærk og vedvarende folkelig forankring. 4. Aftale Værtsorganisationen og Udenrigsministeriet indgår en stående aftale, der sammen med værtsorganisationens egne retningslinjer for udmøntning af den givne bevilling samt det på Finansloven opførte årlige tilsagn udgør grundlaget for samarbejdet. Som bilag 1 findes et eksempel på aftalen, som tilpasses i forhold til den konkrete puljeordning. 5. Finansiering Finansloven giver Udenrigsministeriet direkte hjemmel til at afgive tilsagn til hver enkelt puljeordning. Niveauet for ordningen fastsættes i hvert års Finanslov, hvori der ligeledes opstilles budgetoverslag for de kommende tre år. Der lægges i den forbindelse vægt på værtsorganisationens evne til at sikre høj kvalitet i udviklingsarbejdet og i forvaltningen af puljemidlerne samt evnen til at dokumentere resultater af aktiviteter under ordningen. 6. Puljekonsultationer Udenrigsministeriet afholder årlige konsultationer med puljeorganisationerne som følger: a) Der afholdes strategiske konsultationer mellem Udenrigsministeriet og organisationerne hvert fjerde år (fremover i 2017, 2021 osv.) b) I de mellemliggende år vil konsultationerne koncentrere sig om resultaterne fra det forløbne år samt om løbende ændringer i forhold til det strategiske oplæg. 2 S i d e

6 I alle år når relevant, vil konsultationerne behandle review rapporter, handlingsplaner til opfølgning på anbefalinger fra reviews, resultatet af tilsynsbesøg og handlingsplaner til opfølgning på anbefalinger fra tilsyn. 7. Planer og rapportering til Udenrigsministeriet Organisationerne skal senest 15. september indsende et oplæg til puljekonsultationen med Udenrigsministeriet. Oplægget indsendes i tre papirkopier samt elektronisk til med kopi til I. Konsultationer I.a. År med strategiske konsultationer (jf. 5. a) ovenfor): Oplægget skal beskrive udviklingen i det strategiske og organisatoriske arbejde af relevans for puljeordningens aktiviteter i en fireårs planperiode. Oplægget skrives på dansk eller engelsk og bør indeholde følgende punkter: Resumé på dansk på maksimum 1 side. Strategiudvikling og implementering. En narrativ redegørelse for implementeringen af strategier, herunder oplysninger om eventuelle geografiske og tematiske (re)fokuseringer, revisioner og større nye initiativer m.v. Eventuelle nye eller reviderede strategier vedlægges som bilag. Organisatorisk udvikling. En narrativ beskrivelse af foretagne/planlagte organisatoriske ændringer inden for puljeordningen, herunder tiltag indenfor kapacitetsudvikling, kvalitetssikring, korruptionsforebyggelse, monitorering, partnerskabsrelationer og andre eksterne kontaktflader. Der udvælges enkelte konkrete udviklingsmål vedrørende ovennævnte punkter med tilhørende indikatorer, som værtsorganisationen vil kunne måles på i den kommende periode, og som der forventes redegjort for i forbindelse med den næste puljekonsultation. Redegørelse for opfølgning på anbefalinger fra reviews og kapacitetsundersøgelser, fra seneste puljekonsultationer samt fra seneste forvaltningsmæssige tilsynsbesøg, hvis ikke dækket af ovennævnte punkter. Redegørelse for hvorledes værtsorganisationen tilskynder til, at samarbejdsorganisationerne arbejder med at styrke den folkelige forankring. En beskrivelse af oplysningsaktiviteter i Danmark under puljeordningen siden sidste rapportering og plan for nye oplysningsindsatser. Planen udarbejdes inden for rammerne af værtsorganisationens retningslinjer for oplysningsarbejde i Danmark, der tilsendes Udenrigsministeriet ved udarbejdelse og dernæst kun bilagt oplægget, hvis retningslinjerne er blevet revideret i perioden. 3 S i d e

7 Herudover indsendes senest 15. september hvert år en resultatberetning, der bør indeholde værtsorganisationens egen redegørelse for resultater under puljeordningen i det forgangne kalenderår med udgangspunkt i egne monitoreringssystemer. Længden heraf vil afhænge af puljeordningens aktivitetsniveau og følger ikke noget fast format defineret af Udenrigsministeriet. Redegørelsen skal som minimum tilstræbes at indeholde en beskrivelse af: aktiviteternes fremskridt i det seneste kalenderår, der tilpasses aktiviteternes karakter og indeholder en redegørelse for udviklingen i væsentlige forudsætninger og risici for målopfyldelse. afvigelser mellem planer og realiserede aktiviteter under puljeordningen, herunder planlagte/gennemførte initiativer i konsekvens heraf. væsentlige konklusioner fra eventuelt afholdte reviews, tilsynsbesøg eller evalueringer i monitoreringsperioden. I.b. Mellemliggende år (jf. 5.b) Der indsendes resultatberetning jf. ovenfor samt relevante øvrige bidrag i relation til stedfundne processer i det forgangne år. Budget Værtsorganisationen skal hvert år senest den 15. september indsende et budget, der dækker den kommende fireårs periode. Budgettet, der tager udgangspunkt i ovennævnte tilsagnsramme og budgetoverslag angives i DKK og udarbejdes med udgangspunkt i modellen i budgetskemaet i bilag 2. Budgettet præsenteres i følgende hovedposter: budget til programmer/projekter og personelprogrammer. Disse poster udgør, sammen med budget for værtsorganisationens udgifter i forbindelse hermed, herefter puljeordningens program- og projektaktiviteter, budget til øvrige aktiviteter, som dækker udgifter der vedrører aktiviteter med de danske organisationer samt oplysningsaktiviteter i Danmark i tilknytning til aktiviteterne (sidstnævnte må højst udgøre 2 pct. af program- og projektaktiviteter; med virkning fra 2015 dog 3 pct.), budget for revisionsudgifter i Danmark, administrationsvederlag (maksimum 7 pct. af det samlede budget, dog eksklusiv administrationsvederlaget kan alene tilskrives en gang). Udgifterne under de enkelte hovedposter skal specificeres. Valg af specifikationsgrad bør reflektere programmets/projektets karakter og aktivitetsniveau. I budgettet registreres ligeledes vægtningen af tværgående hensyn. Registreringen foretages i henhold til vejledningen i bilag 3. Budgettet godkendes af Udenrigsministeriet i forbindelse med de årlige puljekonsultationer. 4 S i d e

8 II. Finansiel rapportering Regnskabsaflæggelse Værtsorganisationen skal hvert år senest 15. september aflægge et revideret regnskab for puljeordningen påtegnet af ledelse og revisor og ledsaget af revisionsprotokollat. Regnskabet for puljeordningen skal udarbejdes med udgangspunkt i modellen i bilag 4. Optjente renter (både i Danmark og i udlandet) og kursgevinster kan anvendes til finansiering af nye aktiviteter under puljeordningen. Optjente renter og kursgevinster betragtes som en del af puljebevillingen. Der skal således redegøres for anvendelsen af optjente renter og kursgevinster på lige fod med øvrige puljemidler. Udgifterne under den enkelte aktivitet skal ikke specificeres i regnskabet for puljeordningen, men der skal i værtsorganisationen forefindes reviderede regnskaber for afsluttede aktiviteter samt specifikationer og dokumentation for igangværende aktiviteter. Afsluttede aktivitetsregnskaber skal omfatte alle udgifter både i udlandet og i Danmark og skal være revideret som angivet i revisionsafsnittet nedenfor. Som led i sit tilsyn med tilskudsmidlernes anvendelse skal Udenrigsministeriet kunne rekvirere regnskabsmateriale for enkeltaktiviteter til gennemsyn. Værtsorganisationen skal opbevare regnskabsmaterialet i overensstemmelse med bogføringslovens krav. Regnskabsmaterialet skal opbevares i fem år efter afslutningen af en finansieret aktivitet. Værtsorganisationen skal påse, at ubrugte midler vedrørende afsluttede aktiviteter tilbagebetales af samarbejdsorganisationerne. Ubrugte midler kan indgå i finansieringen af nye aktiviteter under puljeordningen. Regnskabet for puljeordningen skal som beskrevet nedenfor være revideret og ledsaget af et revisionsprotokollat. Regnskabet skal indeholde en fortegnelse over eventuelle udestående enkeltregnskaber eller regnskaber med forbehold fra revisor i Danmark. Regnskabet for puljeordningen skal desuden være ledsaget af en regnskabsberetning. Beretningen skal med udgangspunkt i regnskabet beskrive større budgetmæssige omallokeringer og regnskabsmæssige forklaringer på afvigelser. Der skal endvidere kommenteres på eventuelle revisionsforbehold, dels i regnskabet for puljeordningen, dels i afsluttende aktivitetsregnskaber samt på udestående aktivitetsregnskaber, herunder redegørelse for planlagte tiltag for løsning af eventuelle problemer og udeståender. Så snart værtsorganisationens almindelige organisationsregnskab er revideret og godkendt af organisationens forretningsudvalg eller kompetente forsamling og senest 15. september, skal det sammen med tilhørende revisionsprotokollat indsendes til Udenrigsministeriet, således at 5 S i d e

9 ministeriet kan danne sig et indtryk af værtsorganisationens generelle virksomhed og økonomiske status. Ved udarbejdelse af organisationsregnskabet skal der medtages oplysninger om eventuelle udviklingsaktiviteter, der finansieres fra andre statslige tilskudsområder eller fra internationale organisationer (EU, Verdensbanken, FN-systemet m.fl.). Revision Regnskab for puljeordningen skal revideres af en statsautoriseret revisor. Værtsorganisationens revisor har også det overordnede tilsyn med alle aktivitetsregnskaber under puljeordningen. Revisorskift skal meddeles Udenrigsministeriet med angivelse af årsag hertil. Som led i sit tilsyn med værtsorganisationens forvaltning stiller Udenrigsministeriet særlige krav til omfanget og karakteren af den revision, der skal finde sted af de statslige tilskudsmidler. Disse krav er indeholdt i den som bilag 5a vedlagte revisionsinstruks. Det påhviler værtsorganisationen at sørge for, at organisationens revisor skriftligt bekræfter at ville følge instruksens anvisninger, og at revisor i sin erklæring for regnskabet for puljeordningen attesterer, at revisionen er udført i overensstemmelse hermed. Udgifter til revision af regnskabet for puljeordninger budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. For bevillinger under kr. gælder den mindre omfattende revisionsinstruks i bilag 5b. Som led i sit overordnede tilsyn med eventuel revision i udlandet skal den danske revisor vurdere omfanget og kvaliteten af den revision, der er udført af de udenlandske revisorer. Rigsrevisionen og Udenrigsministeriet har som led i revision og tilsyn ret til at få adgang til alle projektdokumenter, rapporter, evalueringer, budget- og regnskabsmateriale m.v., der vedrører forvaltningen af tilskudsmidlerne. III. Rapportering til OpenAid Efter lancering af websitet OpenAid.dk skal der ikke som tidligere leveres rapportering til den årlige projekt- og programorientering (PPO), men Udenrigsministeriet vil i stedet på sitet oploade puljeorganisationernes resultatrapportering, der indsendes hvert år pr. 15. september. IV. Statistiske oplysninger Værtsorganisationen skal på anmodning fra Udenrigsministeriet på et hvilket som helst tidspunkt kunne levere statistiske oplysninger om igangværende og afsluttede aktiviteter under puljeordningen fordelt på lande, sektorer og år. 6 S i d e

10 V. Ad hoc rapportering Rapportering til Udenrigsministeriet skal i øvrigt finde sted, hvis der opstår alvorlige problemer med implementering af aktiviteterne eller væsentlige vanskeligheder i forhold til samarbejdsorganisationernes arbejde. Udenrigsministeriet er forpligtet til at underrette Rigsrevisionen når der opstår mistanke om uregelmæssigheder i forvaltningen af tilskudsmidler. Værtsorganisationen er derfor forpligtet til at underrette Udenrigsministeriet såfremt værtsorganisationen i forbindelse med forvaltningen af de statslige tilskudsmidler får begrundet mistanke om eller konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, støtte til terrorvirksomhed, økonomiske tab eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af midlerne. Igangsættes en ekstraordinær revision af en aktivitet eller en samarbejdsorganisations administration af tilskudsmidler skal værtsorganisationens revisor og Udenrigsministeriet underrettes. Tilsvarende skal værtsorganisationen sikre, at samarbejdsorganisationerne underretter værtsorganisationen, såfremt samarbejdsorganisationerne i forbindelse med forvaltningen af de statslige tilskudsmidler får begrundet mistanke om eller konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug, støtte til terrorvirksomhed, økonomiske tab eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af midlerne I sin underretning til Udenrigsministeriet skal værtsorganisationen så vidt muligt redegøre for omstændighederne og årsagerne til, at værtsorganisationens tilsyn og kontrolforanstaltninger ikke har kunnet forhindre de opståede forhold. Udenrigsministeriet underretter herefter Rigsrevisionen. Underretningen til Udenrigsministeriet skal ske i Skema til indrapportering af sager, hvor der er mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption som findes i bilag 6a og b i hhv. en dansk og en engelsk udgave. 8. Principper for forvaltning af pulje og budget Værtsorganisationen skal udarbejde egne retningslinjer for forvaltning af puljen under hensyntagen til god forvaltningspraksis, herunder transparens i forhold til opslag af ansøgningsrunder og behandling af ansøgninger samt habilitet i forhold til behandling af disse. Herudover skal værtsorganisationen udarbejde retningslinjer for de forskellige modaliteter, som partnerorganisationerne kan ansøge om puljemidlerne til. Retningslinjerne skal forelægges Udenrigsministeriet, som tillige skal orienteres, forinden der foretages væsentlige ændringer i materialet. Igangsættelse af aktiviteter kræver ikke forudgående forelæggelse for Udenrigsministeriet, med mindre værtsorganisationen har bevillingskompetence over 5 mio. kr., se nærmere i kapitel 13. Værtsorganisationen kan uden forudgående godkendelse af Udenrigsministeriet foretage omallokeringer af budgettets hovedposter og fordelinger efter følgende regler: 7 S i d e

11 der kan højst omdisponeres midler mellem hovedposterne program- og projektaktiviteter og øvrige aktiviteter med op til 10 pct. af posten øvrige aktiviteter under program- og projektaktiviteter kan der højst omdisponeres midler mellem underposterne projekter og personelprogrammer (1.a) og værtsorganisationens udgifter (1.b) med op til 10 pct. af 1.b. budgetfordelingen inden for øvrige aktiviteter kan, på nær udgifterne til oplysningsaktiviteter, omdisponeres med op til 10 pct. af budgettet for de underposter, hvorfra og hvortil midlerne flyttes. Udisponerede midler ved kan ved udgangen af et finansår overføres til det efterfølgende finansår. Dog kan der over en treårig periode maksimalt overføres udisponerede midler fra et år til det efterfølgende finansår svarende til gennemsnitlig 10 pct. af de enkelte års tilsagn. I de enkelte aktiviteter under puljeordningen kan der opereres med en budgetmargen på op til 10 pct., som samarbejdsorganisationen skal kunne anvende til uforudsete udgifter og til merudgifter som følge af ændret implementeringsforløb samt til indtrufne kurs-, pris- og lønændringer. Sådanne merudgifter skal afholdes inden for bevillingen til den enkelte aktivitet og kan således ikke danne grundlag for forhøjelser af bevillingen. I det overordnede budget kan budgetteres med aktivitetsspecifik faglig bistand, der udføres af værtsorganisationens faste medarbejdere, jf. nedenfor. Budgettet herfor skal baseres på skønnet tidsanvendelse og skal efterfølgende dokumenteres gennem tidsregistrering. Ved indgåelse af aftaler og kontrakter skal Udenrigsministeriets korruptionsklausul anvendes: No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practise, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practise will be grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a further consequence of any such practise can be the definite exclusion from any tendering for projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs. Administrationsvederlaget på 7 pct. skal ikke specificeres eller dokumenteres af værtsorganisationen, hverken i budget- eller regnskabsfasen. I budgetfasen beregnes administrationsvederlaget som 7 pct. af det samlede budget (eksklusiv administration). I regnskabsfasen ydes vederlaget med 7 pct. af det faktiske forbrug (eksklusiv administration). Det uspecificerede vederlag skal dække de generelle administrative udgifter for værtsorganisationen og/eller samarbejdsorganisationerne i forbindelse med forvaltningen af bevillingen (modaliteterne herfor skal fremgå af værtsorganisationens retningslinjer for udmøntning af bevillingen). 8 S i d e

12 Da grænsen mellem generelle administrationsudgifter og mere programspecifikke udgifter kan forekomme flydende, gives nedenfor en præcisering af, hvilke generelle administrationsudgifter der anses at falde inden for administrationsvederlagets dækningsområde: Kontorholdsudgifter (husleje, rengøring, kontorhold, transport, el og vand, støttepersonale og andre almindelige driftsudgifter), udgifter vedrørende personale, der udfører almindelig sagsbehandling herunder: a) mødevirksomhed vedrørende samarbejdet under puljeordningen, b) udarbejdelse af rulleplaner og forhandlingsoplæg, c) udgifter til rejser, der ikke er led i aktivitetsspecifik monitorering mv., d) rekruttering og udvælgelse af ikke-aktivitetsspecifikt personale, e) kontakt med Udenrigsministeriet, f) rapporteringsopgaver som led i programsamarbejdet, g) generelle budget- og regnskabsopgaver som led i programsamarbejdet, Ledelsens involvering i aktiviteter under puljeordningen (ved ledelsen forstås bl.a. værtsorganisationens generalsekretær/direktør og medlemmer af bestyrelse/forretningsudvalg). Udgifter til faglig, aktivitetsspecifik konsulentbistand, der udføres af værtsorganisationens faste medarbejderstab, kan optages henholdsvis under program- og projektaktiviteter og under øvrige aktiviteter på grundlag af registreret tidsanvendelse. Medtagelsen af sådanne udgifter skal i givet fald baseres på nedennævnte satser. Forudsætningen for at kunne medregne sådanne udgifter er, at disse på forhånd er budgetteret i forhold til aktiviteter, og at organisationen anvender et tidsregistreringssystem, hvormed det faktiske tidsforbrug opgøres og dokumenteres. Følgende aktiviteter anses at falde inden for aktivitetsspecifik konsulentbistand: Faglig vurdering af ansøgning og udarbejdelse af bevillingsgrundlag Faglig rådgivning, støtte og kapacitetsopbygning af samarbejdsorganisationer Faglig støtte til samarbejdsorganisationernes administration og regnskabsførelse Monitorering af igangværende aktiviteter herunder på tilsynsrejser Reviews af igangværende aktiviteter Evalueringer i forbindelse med afslutning af aktiviteter Rekruttering af aktivitetsspecifikt personale Oplysningsaktiviteter i Danmark Udvikling af aktivitetsspecifikke politikker, strategier og retningslinjer. Koordinering af aktiviteter med eksterne aktører 9 S i d e

13 De samlede udgifter, der i Danmark kan udgiftsføres over bevillingen, udgøres af a) de faktiske lønudgifter for de enkelte medarbejdere, dog maksimalt de anciennitetsbaserede maksimumssatser i bilag 7a-b og b) 80 pct. af a) i overhead til forholdsmæssig dækning af de generelle driftsomkostninger. Alle de nævnte aktivitetsspecifikke udgifter skal på forhånd være indarbejdet i budgettet og skal efterfølgende kunne dokumenteres i regnskab og rapportering for aktiviteten. Revisionsudgifter budgetteres særskilt og dækkes uden for administrationsvederlaget. Revision af værtsorganisationens og samarbejdsorganisationernes samlede årsregnskaber dækkes ikke af bevillingen. 9. Udbetaling af beløb under puljeordningen Værtsorganisationen indsender hvert halvår (januar og juli) en elektronisk anmodning om udbetaling af tilskudsmidler i henhold til vejledningen i bilag 8a. Til udbetalingsanmodningen vedhæftes indrapporteringsformular som vist i bilag 8b. Betalingsanmodningen udarbejdes på grundlag af det forventede forbrug, således at der ikke opbygges mere likviditet af statsmidler end påkrævet for aktiviteternes gennemførelse. Tilsvarende skal værtsorganisationen påse, at der ikke anvises større beløb end påkrævet til samarbejdsorganisationerne. Såfremt der i første halvår sker ændringer i det oprindelige budget, skal dette reflekteres som korrektion i den efterfølgende anmodning. Betalingsanmodningen skal være Udenrigsministeriet i hænde senest tre uger før overførselsdatoen. Det påhviler værtsorganisationen at sikre, at udbetalingsanmodninger fremsendes af personer, der er bemyndigede hertil. Puljemidlerne skal indsættes på en separat konto, adskilt fra værtsorganisationens øvrige midler. Dette gælder tilsvarende for videreførte tilskud til samarbejdsorganisationerne. Ved oprettelsen af den separate bankkonto i Danmark påhviler det værtsorganisationen at indgå skriftlig aftale med banken om, at de på kontoen til enhver tid indestående ubrugte puljemidler tilhører Udenrigsministeriet, og at banken ikke er berettiget til at modregne værtsorganisationens eventuelle gæld til banken i indeståendet eller gøre udlæg heri. Det påhviler ligeledes værtsorganisationen at sikre, at samarbejdsorganisationerne indgår tilsvarende aftaler. Samarbejdsorganisationen skal overfor værtsorganisationen kunne dokumentere overførsel af statslige tilskudsmidler fra samarbejdsorganisationens separate konto i Danmark til udlandet. For alle konti gælder, at det så vidt muligt skal sikres, at der ikke kan gøres udlæg i de statslige tilskudsmidler. 10 S i d e

14 10. Samarbejdsorganisationerne Administrative retningslinjer for forvaltning af tilskudsmidler fra Udenrigsministeriet til puljeordninger Værtsorganisationens samarbejde med samarbejdsorganisationerne bør altid hvile på skriftlige aftaler, der refererer til de af værtsorganisationen udarbejdede retningslinjer for udmøntning af tilskudsmidler. Værtsorganisationen skal i den forbindelse sikre, at samarbejdsorganisationerne underrettes om bestemmelserne i nærværende retningslinjer, og at samarbejdsorganisationerne har en antikorruptionspolitik og/eller et etisk kodeks for arbejdet og forvaltningen af midler. I aftaledokumentet skal endvidere indføjes Udenrigsministeriets korruptionsklausul. Det påhviler værtsorganisationen at sikre, at samarbejdsorganisationerne modtager den nødvendige træning/oplysning vedrørende puljeordningens antikorruptionspolitik og/eller etiske kodeks. Værtsorganisationen skal sikre, at samarbejdsorganisationernes forvaltning af og kontrol med overførte tilskudsmidler sker på forsvarlig og betryggende måde. Tilsvarende gælder for udstyr og andre aktiver, der er indkøbt for tilskudsmidlerne. Der skal finde en overdragelsesforretning sted med modtagernes kvittering for de overdragne effekter. Overdragelsesforretningen omfatter alle effekter med en værdi over den skattemæssige sats for straks afskrivning af småanskaffelser. Ubrugte midler skal tilbagebetales af samarbejdsorganisationen til værtsorganisationen. Værtsorganisationen skal arbejde på at sikre, at samarbejdsorganisationerne og deres partnere foretager ansættelse ud fra de principper, som er beskrevet i kapitel 11, i forbindelse med aktiviteter finansieret af puljemidlerne. Herudover skal det sikres, at udsendt personel, der arbejder i tilknytning til puljeaktiviteterne, ikke har løn- og ansættelsesvilkår, der overstiger vilkårene for rådgivere udsendt af Udenrigsministeriet. Værtsorganisationen skal endvidere i forhold til samarbejdsorganisationerne sikre at: bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser som led i arbejdet ikke anvendes privat af medarbejderne, men medgår til billiggørelse af andre tjenesterejser. flyrejser i tilknytning til aktiviteterne foregår på økonomiklasse og på den billigste rute til rådighed. 11. Puljeordningens interne administration Til vejledning for værtsorganisationens tilrettelæggelse af sin interne administration af puljeordningen vedlægges som bilag 9 en række administrative tjeklister, som i relevant omfang bør lægges til grund for det administrative arbejde med puljemidlerne. Ved besættelse af stillinger i forbindelse med aktiviteter under puljeordningen skal værtsorganisationen sikre, at der i Danmark anvendes åbne stillingsopslag og transparente udvælgelsesprocedurer, herunder at der ved udvælgelsen af kandidater ikke diskrimineres mod race, køn, handicap eller politisk og religiøst tilhørsforhold. Undtaget herfra er stillingsbesættelse som led 11 S i d e

15 i rotation. Værtsorganisationen skal endvidere sikre, at løn- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, konsulenter m.fl., der arbejder i direkte tilknytning til de statsfinansierede aktiviteter, ikke strider imod Udenrigsministeriets forskrifter herom. Værtsorganisationen skal endvidere sikre at: bonuspoints fra flyselskaber, der optjenes på rejser som led i arbejdet ikke anvendes privat af medarbejderne, men medgår til billiggørelse af andre tjenesterejser. flyrejser i tilknytning til aktiviteterne foregår på økonomiklasse og på den billigste rute til rådighed. 12. Udenrigsministeriets tilsyn Udenrigsministeriets løbende tilsyn med værtsorganisationens opfyldelse af de generelle krav (jf. kapitel 2) og med forvaltningen af tilskudsmidlerne sker gennem vurderingen af værtsorganisationens rapportering og regnskabsaflæggelse samt i forbindelse med puljekonsultationerne (jf. kapitel 5) og regelmæssige forvaltningsmæssige tilsynsbesøg, hvor værtsorganisationens økonomi og relaterede forhold drøftes, og hvor specifikke dele af program- og projektadministrationen gøres til genstand for grundigere gennemgang, bl.a. gennem stikprøvevis kontrol. Terms of Reference for Udenrigsministeriets tilsyn er vedlagt som bilag 10. Udenrigsministeriet gennemfører herudover med mellemrum kapacitetsanalyser og faglige reviews af puljeordningerne og deres aktiviteter. Endelig kan tilsynet udfolde sig gennem stikprøvevis besigtigelse af samarbejdsorganisationernes forvaltningspraksis, enten ved besøg fra København eller ved ambassadens foranstaltning samt ad hoc samtaler med samarbejdsorganisationernes ledelse og programmernes revisor efter aftale med værtsorganisationen. 13. Organisationer med bevillingskompetence over 5 mio. kr. Værtsorganisationer med en bevillingskompetence på over 5 mio. kr. til enkeltprojekter og programmer skal efter behandling i organisationens eget bevillingsorgan indsende udkast til bevillingsoplæg til kontoret for Humanitær Indsats, Civilsamfund og Personelbistand til forelæggelse i Udenrigsministeriets interne bevillingskomité. Sådanne udkast indsendes til ministeriet én måned før et givent møde. Tilmelding af dagsordenspunkter skal ske to måneder forinden. Bevillingskomitéens mødekalender kan ses på dette link. 14. Oversigt over rapporterings- og regnskabsterminer Med henblik på at følge de tidsfrister for rapportering, regnskabsaflæggelse m.v., der er indeholdt i den stående aftale og i disse retningslinjer, vedlægges som bilag 11 en oversigt med angivelse af terminer i årets løb. 12 S i d e

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Generelle retningslinjer for danske organisationer med rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer

Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Administrative retningslinjer for tilskudsforvaltning gennem private danske organisationer Revideret: Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med Rammeaftale med Udenrigsministeriet Senest revideret Indholdsoversigt Bilagsoversigt... 3 1. Indledning... 4 2. Rammeordningens overordnede formål...

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber

Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Administrative retningslinjer for puljer og faciliteter under den strategiske platform for innovative partnerskaber Revideret den 31. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet

Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Generelle retningslinjer for danske organisationer med programaftale med Udenrigsministeriet Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE ORGANISATIONS ANSVAR OG PLIGTER 1 3.

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET SEPTEMBER 2016 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?...

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET OKTOBER 2017 INDHOLD

Læs mere

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013)

Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Administrative retningslinjer for Støtteordning til fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen 2013) Revideret 9. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. DEN TILSKUDSMODTAGENDE

Læs mere

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ

VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ CIVILSAMFUNDSPULJEN NABOSKABSPULJEN PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN, NABOSKABSPULJEN OG PULJEN FOR KLIMA OG MILJØ REVIDERET MARTS 2017 Indhold

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET FEBRUAR 2017 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet 1 S i d e Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. PARTNERSKABSORDNINGENS OVERORDNEDE FORMÅL

Læs mere

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold

CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER Indhold CIVILSAMFUNDSPULJEN VEJLEDNING OM FORVALTNING AF BEVILLINGER FRA CIVILSAMFUNDSPULJEN REVIDERET SEPTEMBER 2015 Indhold 1. VEJLEDNINGENS GYLDIGHED... 2 2. HVORDAN SKAL VEJLEDNINGEN BRUGES?... 2 3. HVEM HAR

Læs mere

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet

Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet Kontoret for Humanitær Bistand, Udviklingspolitik og Civilsamfund Administrative retningslinjer for danske organisationer med humanitær partnerskabsaftale med Udenrigsministeriet August 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

DUFs Antikorruptionskodeks

DUFs Antikorruptionskodeks DUFs Antikorruptionskodeks Dette adfærdskodeks lægger en linje med nul tolerance over for korruption. Det vejledende princip er, at vi stiller høje krav til faglig etik samt til hver persons og organisations

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde

Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Danida Fellowship Centre December 2011 Generelle bestemmelser for bevillinger til udviklingsforskning støttet gennem Danmarks internationale udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 4

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06

RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 RIGSREVISIONEN København, den 13. september 2006 RN C604/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tidspunktet for orientering af Rigsrevisionen i tilfælde af svig og uregelmæssigheder mv. I. Indledning

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere