Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse Alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til besparelser til budget 2015-2018. Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse 2015 2016 2017 2018 Alternativ"

Transkript

1 Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget Alle beløb er i hele kr. Renholdelse Alternativ Spareforslag nr. 1 - Renhold overdrages til idrætsforeningerne I Vordingborg Kommune findes ca. 60 hektar sportsarealer. Tallet dækker både egentlige stadioner/boldbaner og mere uformelle sportspladser. Renhold beløber sig til 0,36 kr./m 2 årligt Et spareforslag kan være, at på ca. 40 hektar af sportsarealerne ophører Vordingborg Kommune med at opsamle og bortskaffe affald, og ansvaret for renhold overdrages til den sportsklub, som er tilknyttet og benytter anlægget. Undtaget er arealer, som i høj grad også anvendes af skoler o. lign., eller som ikke anvendes af en sportsklub. Brugerne vil sandsynligvis opleve det som en serviceforringelse, og man risikerer mere henkastet affald på arealerne. Spareforslag nr. 2 - Reduktion i antallet af affaldsbeholdere Kommunen tømmer årligt omkring 600 affaldsbeholdere rundt omkring i kommunen. Et spareforslag kan være at reducere antallet af affaldsbeholderne med 50 stk. Generelt har renholdelse stor bevågenhed hos borgerne, og fjernelsen af affaldsbeholdere vil givetvis opleves som en serviceforringelse. Borgerne skal så selv sørge for bortskaffelse af affaldet, og man risikerer en øget mængde af henkast affald rundt omkring i det offentlige rum. Fjernelsen af affaldsbeholderne kan eventuelt følges op af skiltning, der opfordrer til, at brugerne ikke henkaster affald, men selv søger for bortskaffelsen på korrekt vis.

2 Offentlige toiletter Alternativ Vordingborg Kommune har i alt 39 offentlige toiletter. Heraf har 18 åbnet året rundt, de øvrige er sæsonåbne. Generelt er toiletterne i så ringe stand, at det bliver vanskeligere at lave reparationer efter hærværk. Det er ikke fremmende for renholdelsen og det æstetiske udtryk. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca. 1,2 mio. kr. I budgettet er der ikke afsat midler af til renovering af de offentlige toiletter. Administration er pt. (maj) i gang med at lave et oplæg til en strategi for de offentlige toiletter. Oplægget er administrationens forslag til den fremtidige prioritering, drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Oplægget forventes klar til politisk behandling i juni måned. Spareforslag nr. 3 - Nedlægning af toiletter ved Askeby og Viemose rastepladser Fire af toiletterne er placeret ved rastepladserne ved Græsbjerg, Udby, Askeby og Viemose. Toiletter er åbent året rundt og der udføres renholdelse tre gange pr. uge året rundt Et spareforslag kan være at nedlægge toiletterne ved rastepladserne ved Askeby og Viemose, som er de mindst benyttede af de fire toiletter. Spareforslag nr. 4 - Nedlægning af toiletter Et spareforslag kan være at nedlægge de 5-6 mest nedslidte eller mindst benyttede toiletter. Spareforslag nr. 5 - Reduktion i åbningstiden 180 Alternativt aflåses halvdelen af helårstoiletterne i vinterhalvåret og åbnes kun i perioden primo april til ultimo september. En lukning af toiletter eller reduktion i åbningsperioden vil højst sandsynligt opleves som en serviceforringelse af borgerne. Borgerne vil være henvist til at anvende toiletfaciliteter andre steder, med risiko for at de omkringliggende områder anvendes som toilet i stedet.

3 Springvand Alternativ Spareforslag nr. 6 Reduceret drift Vordingborg Kommunen står for driften af syv springvand og vandkunst fordelt på fire i Præstø, to i Vordingborg og et i Stege. Flere af vandkunstværkerne er skabt af anerkendte kunstnere som f.eks. vandpavillonen ved Præstø Havn, skabt af den sydsjællandske kunstner Jeppe Hein. Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne omfatter opstart af springvandene i maj og lukning i okt., bekæmpelse af algevækst ved sæsonstart og afslutning samt vandforbrug, generel renholdelse og aflæsning af vandmålerne 2-3 gang pr. uge i sæsonen. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca kr. Derudover har der de senere år været udgifter på op til kr. til større reparationer på nogle af springvandene. Et spareforslag kan være at kun at igangsætte springvandene i turistsæsonen i juli og august, hvilket hovedsageligt reducerer udgifterne til renholdelse, tilsyn, el- og vandforbrug. Springvandene og vandkunsten fungerer som dekorative og æstetiske elementer i byrummet. Springvandene og vandkunsten er med til at skabe ro og inspiration som EOS i Vordingborg, men også som opfordring til leg som vandpavillonen i Præstø.

4 Blomsterprogrammet Alternativ Vordingborg Kommune er kendt for sine blomster, og blomsterudsmykningen er efterspurgt både blandt borgere, de handlende og turisterne. Blomsterkummer tilfører farver og frodighed til de smalle gader i bymidterne, og bidrager til at gøre købstæderne hyggelige og attraktive at besøge, at handle og leve i. Vordingborg Kommunes blomsterprogram består af ca. 650 enheder (kummer, kuber, ampler, altankasser, tilplantede bede mv.) årligt. Programmet er opdelt i en forårs- og en sommer etape, hvoraf sommerudsmykningen den mest omfattende. Blomsterprogrammet er siden kommunesammenlægningen reduceret i flere omgange, og er nu skåret ind til kun at omfatte de centrale pladser og handelsstrøg i de tre købstæder. Blomsterprogrammet koster ca. 1 mio. kr. årligt, hvilket dækker produktion og tilplantning af kummerne i eget væksthus, transporten til de tre købstæder, samt pasning og vanding af blomsterne i al den tid de står ude. Spareforslag nr. 7 - Nedlægning af forårsprogrammet Et spareforlag kan være at afskaffe forårsetapen. Blomsterprogrammet vil fremover kun udgøres af en sommeretape fra omkring Grundlovsdag og frem til slutningen af oktober. Ved kun at fjerne forårsetapen undgås en udvanding af sommeretapen, som nok er den del, som ses af flest turister. Men kummerne med forårsblomster kommer på gaden på et tidspunkt, hvor mange glæder sig over de første forårstegn. Spareforslag nr. 8 - Nedlægning af blomsterprogrammet Et alternativ kan være nedlægning af hele blomsterprogrammet. Nedlægges hele blomsterprogrammet vil det betyde et mere trist gadebillede og en forringelse af de oplevelser, man kan få ved at færdes og opholde sig i handelsgaderne i de tre købstæder, hvilket givetvis vil medføre protester fra borgere og handelsforeninger i de berørte byer.

5 Festlige arrangementer Alternativ Spareforslag nr. 9 - Arrangørerne afholder selv udgifterne I forbindelse med afholdelse af Vordingborg Festuge, Tirsdagsmarked i Stege og Fransk Forår i Præstø udfører Vordingborg Kommune en del aktiviteter uden beregning for arrangørerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. kørsel af materiel, såsom lysmaster, festivalhegn og betonfødder samt levering, opsætning og nedtagning af skilte og afspærringer. Derudover udlåner kommunen mobile toiletvogne, betonfødder og vandtank uden beregning. Udgifterne beløber sig årligt til ca kr. Derudover er der ekstraordinære udgifter til afspærring af gader, fejning med fejemaskine, manuel opsamling af affald, opstilling og tømning af affaldsbeholdere samt tømning af toiletter med slamsuger. Udgifter som afholdes af Vordingborg Kommune. Arrangementerne har hvert år mange tusinde besøgende, lokale såvel som turister, og afvikles i høj grad på frivillig ulønnet basis. Et spareforslag kan være at arrangørerne selv afholder udgifterne til ovenstående aktiviteter. Flere af arrangementerne er afhængige af de ressourcer, de får af Vordingborg Kommune uden beregning til de forskellige aktiviteter. Som alternativ finansiering til den forslåede besparelse kan arrangørerne søge om midler gennem Udviklings- og markedsføringspuljen.

6 Spareforslag nr Arrangørerne afholder selv udgifterne til flagellér Vordingborg Kommune opstiller hvert år flagalléer i forbindelse med flagdage og forskellige arrangementer i de tre købstæder. Kommunen står for transport, opsætning og nedtagning af flagstænger samt hejsning af flag. Derudover afholder kommunen udgifterne til vedligeholdelse og indkøb af stænger og flag. Udgifterne beløber sig til ca kr. pr. år Er spareforslag kan være at arrangørerne afholder udgifterne til transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af. Det vil eksempelvis være i forbindelse med Vordingborg Festuge, Kulturnat i Vordingborg, Tirsdagsmarkederne i Stege og Fransk Forår i Præstø. Kommunen afholder fortsat udgifterne til opstilling og nedtagning i forbindelse med officielle flagdage, samt udgifterne til indkøb og vedligeholdelse af flagstænger og flag. Arrangørerne skal selv sørge for transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af.

7 Græsklipning Alternativ Spareforslag nr Harmonisering af klippehøjde Vordingborg Kommune klipper i dag græsarealer på idrætsanlæg, i parker og de kommunale grønne arealer, som beskrevet i Kvalitetsbeskrivelser for grønne områder. Græsset klippes typisk efter tilstandskrav angivet som en bestemt højde alt efter ønsket plejeniveau. Bl.a. er klippehøjden for hhv. sportsplæne og brugsplæne på 4 cm og 5 cm. Klipning i to forskellige højder kræver to forskellige græsklippere, hvilket medfører ekstra udgifter til transport, når begge græsklipperne skal slå sportsplæner og brugsplæner i samme område. Et spareforslag kan være at harmonisere klippehøjden så sportsplænerne og brugsplænerne klippes i én højde, hvis græsarealerne ligger i nærheden af hinanden. Brugerne vil givetvis opleve et lidt grovere udtryk. Endvidere risikerer man et større ukrudtstryk.

8 Spareforslag nr Kosmetisk klipning afskaffes Nogle arealers anvendelse kræver, at græsset er så kort, at man kan færdes/opholde sig/spille bold på det. På andre arealer klippes græsset hovedsageligt af kosmetiske årsager, for at opretholde hvad mange vil kalde et pænt og ordentligt udseende. Et spareforslag kan være at afskaffe den kosmetiske klipning, og kun de arealer(eller dele heraf) som har en praktisk funktion, klippes fortsat som græsplæne. Arealernes kanter klippes, så langt græs ikke lægger sig ud over fortove, stier o. lign. Evt. klippes stier gennem græsset, hvis arealet har funktion af gennemgangsområde. Enkelte arealer kan efter aftale klippes op til større arrangementer, men gro frit resten af året. Modellen er testet på plænerne ved Langebæk administrationsbygning fra 2012 og fremad, og de langhårede plæner fik meget forskelligartede reaktioner. Nogle syntes at det lange græs er smukt, når det vajer for vinden, og de glædede sig over, at der opstod levested for flere urter, insekter og sommerfugle, og dermed andre og mere varierede oplevelser end den klassiske græsplæne kan byde på. Andre mente at det lange græs så fuldstændigt forfærdeligt ud - som om huset var gået på tvangsauktion. Gennemføres forslaget, er omlægningen er reversibel, så arealerne nemt kan ændres til klippede plæner igen, hvis der skulle blive råd til at genoptage denne driftform. Er jorden meget næringsrig, kan der opstå problemer med især tidsler og brændenælder. Eventuel bortkørsel af det afklippede græs er relativt kostbart, så hvis det ikke kan blive liggende, er besparelsen tilsvarende lille. Det vil kræve en nærmere analyse af hvilke arealer der kan omlægges.

9 Rabatslåning Alternativ Spareforslag nr Effektivisering af rabatslåning Rabatterne langs de kommunale veje i det åbne land slås i dag efter Arbejdsbeskrivelser for drift af vejarealer. Udgifterne til rabatklipning langs de kommunale veje i det åbne land udgør ca. 2 mio. kr. pr. år. Græsslåningen udføres i perioderne medio maj til ultimo juni, samt medio august til ultimo oktober. Der er 4 rabatklippere i gang på samme tid for at nå slåningen indenfor de fastsatte perioder. Derudover er der allokeret en del mandskab til slåning omkring faste genstande i samme periode. Et spareforslag kan være at definere hvilke rabatstrækninger og arealer det nødvendigt at slå af hensyn til trafiksikkerheden. Strækninger som ikke skal slås af hensyn til trafiksikkerheden, kan så slås hvert år for at hindre træopvækst. Rabatslåningen er det seneste år blev effektiviseret, og det vurderes at der kan spares yderligere 5 % ved kun at klippe for trafiksikkerhed. Dele rabatstrækningerne vil fremstå med et groft udtryk, og op til 1 meter højt græs. Der må forventes borgerhenvendelser, når dele af rabatterne fremstår udslåede. Spareforslag nr Brug af skiveskærer Rabatslåning sker traditionelt ved brug af slagleklipper. Slagleklipperen knuser græsafklippet, der efterfølgende synker ned i græsset. Et spareforslag kan være at bruge skiveskærer i forbindelse med rabatslåning på udvalgte strækninger. Ved brug skiveskærer er fremkørselshastigheden dobbelt så hurtig. Ulempen er, at afklippet skæres af, og slås ikke i stykker, og ligger sig dermed sig ovenpå jorden, hvorfor der er risiko for, at afklippet blæser ud på kørebanen ved kraftig blæst. Risiko for græsafklip på kørebanen i forbindelse med blæsevejr.

10 Borde og bænke Alternativ Spareforslag nr Reduktion i antallet af borde og bænke Hvert år opsætter og nedtager Vej-, Park- og Havneservice omkring borde- og bænkesæt rundt omkring i kommunen. En stor del af borde og bænkene hjemtages i vintermånederne, hvor de istandsættes og klargøres til næste års udsætning. Udgifterne til vedligeholdelse, opsætning og hjemtagning beløber sig årligt til ca kr Et sparforslag kan være at reducere antallet af borde og bænke med 25 %. Borgerne vil sandsynlig vis opleve det som en serviceforringelse, at man ikke kan gøre ophold, eksempelvis ved træthed, til samvær o. lign. Man har tidligere forsøgt at fjerne borde og bænke i forbindelse med besparelser. Dette medførte en del opmærksomhed hos borgerne, hvilket også må forventes i denne omgang. I forbindelse med besparelsen kan man eventuelt udarbejde principper for, hvor kommunen ønsker at opstille borde og bænke.

11 Skolebusser Alternativ Forslag nr Opstrammet visiteringspraksis eller nedlæggelse af ruter Kommunens udgift til befordring af elever i folkeskolen udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Heraf udgjorde alene skolebusdriften ca. 7,9 mio. kr. Omkostningerne til skolebusdriften er igennem de seneste år øget grundet et øget befordringsbehov i forbindelse med ny skolestruktur. For at kompensere for dette, blev der i 2013 overflyttet et årligt budget på kr. fra skolesekretariatet til kørselskontoret. Kommunens befordringsregulativ for skoleelever tillader alle skoleelever at påstige skolebusserne, hvorfor de også benyttes af mange SFO-børn, elever på private skoler samt af elever i folkeskolerne, som ikke er befordringsberettiget. Det forventes, at der kan spares et betydeligt beløb, såfremt der indføres skolebuskort til kun befordringsberettigede elever i folkeskolen eller såfremt nogle af de nuværende busafgange nedlægges. For øjeblikket udføres med en ekstern konsulent en undersøgelse af dette. Da en ændret og opstrammet visiteringspraksis til skolebusserne eller nedlæggelse af hele ruter, vil få betydelige konsekvenser for skolevejen for mange børn i kommunen, vil en evt. beslutning om dette, også skulle forelægges politisk i skoleudvalget, hvilket senest skal ske på møderne i juni 2014.

12 Ejendomscenter Alternativ Spareforslag nr. 17 Ejendomscenterfunktion etape Ejendomscenterfunktion: Godkendelse, etablering af og opstart af en ejendomscenterfunktion, hvor al bygningsdrift, herunder udvendig og indvendig bygningsvedligehold, forbrug, serviceaftaler m.m., på sigt, styres centralt. Løst inventar og specielle installationer er undtaget. For at få en naturlig sammenhæng med øvrige serviceydelser, herunder den centrale rengøringsordning, er det bygningsområderne, skoler, daginstitutioner, sundhedscentre og administrationsbygninger der kunne indgå i en ejendomscenterfunktion. I 2015 forventes projektet at blive implementeret og der vil, når effektiviseringspotentialet er gennembearbejdet, foreligge forventede yderligere besparelsesforslag til budget : Opstart af en Ejendomscenterfunktion kræver politisk behandling, herunder godkendelse af alle berørte udvalg og af kommunalbestyrelsen inden projektet kan realiseres. Det forventes at driftsbudgetter og eksisterende personaleresurser, der p.t. varetager serviceledelsen, økonomistyring, kontering og opfølgning m.m., for så vidt angår ejendomsdrift under de enkelte udvalg og berørte bygninger, tilføres stab Kommunal Bygninger. Det forudsættes at endvidere at Teknik og Miljøudvalget fremadrettet har ansvaret for Ejendomscenterfunktion. Byfornyelse Alternativ Spareforslag nr Byfornyelse Besparelsen kan realiseres grundet begyndende gradvis udløb af de realkreditlån til etablering af Andelsboligforeninger, som kommunen - jf. tidligere Byfornyelseslovgivning - giver støtte til.

13 Natura Alternativ Spareforslag nr. 19 Natura handleplaner Der er udarbejdet og i godkendt kommunale handleplaner for de 8 Natura2000 områder, der er udpeget i Vordingborg Kommune. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Når handleplanerne er vedtaget, skal kommunerne udføre de konkrete tiltag som sikrer målene for Natura2000-området inden udgangen af år Handleplanerne beskriver en række indsatser der skal gennemføres for de enkelte Natura2000-områder. Indsatserne omfatter bla hegning, slåning og rydning, samt kommunal medfinansiering af projekter. Der er budgetteret kr i 2015 til opgaven. Et spareforslag kan være at reducere budgettet til opfølgning på Natura2000 handleplanerne Administrationen vil få begrænset muligheden for indgå aftaler om naturpleje og imødekomme lodsejerønsker. Der vil være risiko for, at der ikke kan ske indfrielse af målene i handleplanerne inden Strukturtilpasning Alternativ Spareforslag nr. 20 Strukturtilpasning Vej, Park og Havneservice I Vej-, Park- og Havneservice kan der findes besparelser ved tilpasning af organisationen på baggrund af organisationsændringen pr. 1/ Yderligere vurderes det muligt at udlicitere opgaver tilknyttet virksomhedens slamsuger, da pt. er nedslidt og skal udskiftes inden 1/

14 Skolebusdrift Alternativ Spareforslag nr. 21 Skolebusdrift Ny skolebusdrift fra skoleår 2014/15 Omkostningerne til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 7,5 mio. kr. Den nye skolereform forventes at medføre, at de nuværende 4 daglige ture kl. 8, 13, 14, 15 med skolebusserne kan reduceres grundet reduceret behov for hjemkørsel kl. 13. Det anslås, at dette kan medføre en reduceret omkostning på ca. 10% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af gældende lovgivning og de beslutninger, som vedtages om skoleundervisningen i BUF. Trafik og Park har endvidere i 2014 indkøbt en rådgiverydelse om anvendelse af et nyt GIS-planlægnings-program, som forventes at kunne danne smartere befordring for de befordringsberettigede. Det er endnu uafklaret, hvor mange af de ikke-befordringsberettigede elever, herunder privat- og friskoleelever, som i dag benytter skolebussen, der vil blive berørt af en planlægning, som kun tager hensyn til de befordringsberettigede. De endelige skolebusruter vil i løbet af juni kunne planlægges ud fra tilbagemeldinger fra skoler/elever/forældre om det forventede brug af skolebusserne. Det anslås, at en smartere planlægning kan reducere skolebus-omkostningerne med mindst 5% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af det serviceniveau, som besluttes i et evt. revideret befordringsregulativ. Vejbelysning Alternativ Spareforslag nr. 22 Vejbelysning Vordingborg Kommune har overtaget vejbelysningen fra Vordingborg Forsyning, og skal i år udbyde driften af denne. Det forventes, at der kan opnås besparelse på op til kr i forbindelse med udbuddet.

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Borgermåling Arnborg

Borgermåling Arnborg Borgermåling Arnborg Borgermåling i Arnborg Indledning. Den 17. december 2012 var Arnborg Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer angivet som parker og grønne arealer, grønne

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet

Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013. Ekstraordinær Generalforsamling. Færdiggørelse af vejprojektet Bestyrelsens beretning siden ordinær generalforsamling 2013 Den tidligere formand trådte som bekendt tilbage ved sidste GF. Efterfølgende valgte næstformanden, Fritz, ligeledes at trække sig, hvorfor første

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

HADERSLEV KATEDRALSKOLE

HADERSLEV KATEDRALSKOLE HADERSLEV KATEDRALSKOLE SYSTEMATISK BYGNINGSVEDLIGEHOLD HVORFOR? Baggrunden for hvorfor Haderslev Katedralskole Valgte at købe et system til styring af systematisk bygningsvedligehold HADERSLEV KATEDRALSKOLE

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold

Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Planlægning og styring af bygningsdrift og -vedligehold Lidt historik SKI koordinerede i 2011, på vegne af en række skoler, udbud på byggesyn og vedligeholdelsesplaner. Flere end 20 skoler indgik samme

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver

Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver 1 af 7 21-08-2013 12:58 Baggrundspapir til kapitel 6 - Grønne opgaver Journal nr. 4/0106-0401-0008/ISA/JEBA Kapitel 6 i Konkurrenceredegørelsen 2006 ser på markedet for grønne opgaver. Grønne opgaver er

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Holbæk Kommune Teknik og Miljø

Holbæk Kommune Teknik og Miljø Holbæk Kommune Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for PARKDRIFT Godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid d. 23. maj 2011 1 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 1 PARKER... 4 2 GRØNNE AREALER... 10

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget

IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser

Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Bilag 5, Detailoplysninger vedr. overdragelsen af de bemandede legepladser Nedenstående beskriver specifikke oplysninger i forbindelse med overdragelsen af de bemandede legepladser. Notatet er inddelt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Strategi for offentlige toiletter

Strategi for offentlige toiletter Strategi for offentlige toiletter MAJ 04 Strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Indhold Indledning... 3 Målsætning... 4 Principper... 5 Status... 7 Ejer- og ansvarsforhold...7 Drift og

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen.

Notat. Centralisering af Servicefunktionen. (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen. Notat Centralisering af Servicefunktionen (pedeller) og den indvendige bygningsvedligeholdelse. Udarbejdet af: Torben Gregersen/ Lars-Bo Johansen Dato: 20. juli 2012 Sagsnummer.: 00.16.02-A00-2-22 Version:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Vilkår for udendørsarrangementer

Vilkår for udendørsarrangementer Erik Eriksens Gade 9.3th 2300 København S Att: Jeannie Mortensen Mail: jeanniemortensen@gmail.com Tlf: 50514560 København 11/06 2014 Bookingnr: KK028325 Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Kommune

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere