Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse Alternativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til besparelser til budget 2015-2018. Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse 2015 2016 2017 2018 Alternativ"

Transkript

1 Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget Alle beløb er i hele kr. Renholdelse Alternativ Spareforslag nr. 1 - Renhold overdrages til idrætsforeningerne I Vordingborg Kommune findes ca. 60 hektar sportsarealer. Tallet dækker både egentlige stadioner/boldbaner og mere uformelle sportspladser. Renhold beløber sig til 0,36 kr./m 2 årligt Et spareforslag kan være, at på ca. 40 hektar af sportsarealerne ophører Vordingborg Kommune med at opsamle og bortskaffe affald, og ansvaret for renhold overdrages til den sportsklub, som er tilknyttet og benytter anlægget. Undtaget er arealer, som i høj grad også anvendes af skoler o. lign., eller som ikke anvendes af en sportsklub. Brugerne vil sandsynligvis opleve det som en serviceforringelse, og man risikerer mere henkastet affald på arealerne. Spareforslag nr. 2 - Reduktion i antallet af affaldsbeholdere Kommunen tømmer årligt omkring 600 affaldsbeholdere rundt omkring i kommunen. Et spareforslag kan være at reducere antallet af affaldsbeholderne med 50 stk. Generelt har renholdelse stor bevågenhed hos borgerne, og fjernelsen af affaldsbeholdere vil givetvis opleves som en serviceforringelse. Borgerne skal så selv sørge for bortskaffelse af affaldet, og man risikerer en øget mængde af henkast affald rundt omkring i det offentlige rum. Fjernelsen af affaldsbeholderne kan eventuelt følges op af skiltning, der opfordrer til, at brugerne ikke henkaster affald, men selv søger for bortskaffelsen på korrekt vis.

2 Offentlige toiletter Alternativ Vordingborg Kommune har i alt 39 offentlige toiletter. Heraf har 18 åbnet året rundt, de øvrige er sæsonåbne. Generelt er toiletterne i så ringe stand, at det bliver vanskeligere at lave reparationer efter hærværk. Det er ikke fremmende for renholdelsen og det æstetiske udtryk. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca. 1,2 mio. kr. I budgettet er der ikke afsat midler af til renovering af de offentlige toiletter. Administration er pt. (maj) i gang med at lave et oplæg til en strategi for de offentlige toiletter. Oplægget er administrationens forslag til den fremtidige prioritering, drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Oplægget forventes klar til politisk behandling i juni måned. Spareforslag nr. 3 - Nedlægning af toiletter ved Askeby og Viemose rastepladser Fire af toiletterne er placeret ved rastepladserne ved Græsbjerg, Udby, Askeby og Viemose. Toiletter er åbent året rundt og der udføres renholdelse tre gange pr. uge året rundt Et spareforslag kan være at nedlægge toiletterne ved rastepladserne ved Askeby og Viemose, som er de mindst benyttede af de fire toiletter. Spareforslag nr. 4 - Nedlægning af toiletter Et spareforslag kan være at nedlægge de 5-6 mest nedslidte eller mindst benyttede toiletter. Spareforslag nr. 5 - Reduktion i åbningstiden 180 Alternativt aflåses halvdelen af helårstoiletterne i vinterhalvåret og åbnes kun i perioden primo april til ultimo september. En lukning af toiletter eller reduktion i åbningsperioden vil højst sandsynligt opleves som en serviceforringelse af borgerne. Borgerne vil være henvist til at anvende toiletfaciliteter andre steder, med risiko for at de omkringliggende områder anvendes som toilet i stedet.

3 Springvand Alternativ Spareforslag nr. 6 Reduceret drift Vordingborg Kommunen står for driften af syv springvand og vandkunst fordelt på fire i Præstø, to i Vordingborg og et i Stege. Flere af vandkunstværkerne er skabt af anerkendte kunstnere som f.eks. vandpavillonen ved Præstø Havn, skabt af den sydsjællandske kunstner Jeppe Hein. Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne omfatter opstart af springvandene i maj og lukning i okt., bekæmpelse af algevækst ved sæsonstart og afslutning samt vandforbrug, generel renholdelse og aflæsning af vandmålerne 2-3 gang pr. uge i sæsonen. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca kr. Derudover har der de senere år været udgifter på op til kr. til større reparationer på nogle af springvandene. Et spareforslag kan være at kun at igangsætte springvandene i turistsæsonen i juli og august, hvilket hovedsageligt reducerer udgifterne til renholdelse, tilsyn, el- og vandforbrug. Springvandene og vandkunsten fungerer som dekorative og æstetiske elementer i byrummet. Springvandene og vandkunsten er med til at skabe ro og inspiration som EOS i Vordingborg, men også som opfordring til leg som vandpavillonen i Præstø.

4 Blomsterprogrammet Alternativ Vordingborg Kommune er kendt for sine blomster, og blomsterudsmykningen er efterspurgt både blandt borgere, de handlende og turisterne. Blomsterkummer tilfører farver og frodighed til de smalle gader i bymidterne, og bidrager til at gøre købstæderne hyggelige og attraktive at besøge, at handle og leve i. Vordingborg Kommunes blomsterprogram består af ca. 650 enheder (kummer, kuber, ampler, altankasser, tilplantede bede mv.) årligt. Programmet er opdelt i en forårs- og en sommer etape, hvoraf sommerudsmykningen den mest omfattende. Blomsterprogrammet er siden kommunesammenlægningen reduceret i flere omgange, og er nu skåret ind til kun at omfatte de centrale pladser og handelsstrøg i de tre købstæder. Blomsterprogrammet koster ca. 1 mio. kr. årligt, hvilket dækker produktion og tilplantning af kummerne i eget væksthus, transporten til de tre købstæder, samt pasning og vanding af blomsterne i al den tid de står ude. Spareforslag nr. 7 - Nedlægning af forårsprogrammet Et spareforlag kan være at afskaffe forårsetapen. Blomsterprogrammet vil fremover kun udgøres af en sommeretape fra omkring Grundlovsdag og frem til slutningen af oktober. Ved kun at fjerne forårsetapen undgås en udvanding af sommeretapen, som nok er den del, som ses af flest turister. Men kummerne med forårsblomster kommer på gaden på et tidspunkt, hvor mange glæder sig over de første forårstegn. Spareforslag nr. 8 - Nedlægning af blomsterprogrammet Et alternativ kan være nedlægning af hele blomsterprogrammet. Nedlægges hele blomsterprogrammet vil det betyde et mere trist gadebillede og en forringelse af de oplevelser, man kan få ved at færdes og opholde sig i handelsgaderne i de tre købstæder, hvilket givetvis vil medføre protester fra borgere og handelsforeninger i de berørte byer.

5 Festlige arrangementer Alternativ Spareforslag nr. 9 - Arrangørerne afholder selv udgifterne I forbindelse med afholdelse af Vordingborg Festuge, Tirsdagsmarked i Stege og Fransk Forår i Præstø udfører Vordingborg Kommune en del aktiviteter uden beregning for arrangørerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. kørsel af materiel, såsom lysmaster, festivalhegn og betonfødder samt levering, opsætning og nedtagning af skilte og afspærringer. Derudover udlåner kommunen mobile toiletvogne, betonfødder og vandtank uden beregning. Udgifterne beløber sig årligt til ca kr. Derudover er der ekstraordinære udgifter til afspærring af gader, fejning med fejemaskine, manuel opsamling af affald, opstilling og tømning af affaldsbeholdere samt tømning af toiletter med slamsuger. Udgifter som afholdes af Vordingborg Kommune. Arrangementerne har hvert år mange tusinde besøgende, lokale såvel som turister, og afvikles i høj grad på frivillig ulønnet basis. Et spareforslag kan være at arrangørerne selv afholder udgifterne til ovenstående aktiviteter. Flere af arrangementerne er afhængige af de ressourcer, de får af Vordingborg Kommune uden beregning til de forskellige aktiviteter. Som alternativ finansiering til den forslåede besparelse kan arrangørerne søge om midler gennem Udviklings- og markedsføringspuljen.

6 Spareforslag nr Arrangørerne afholder selv udgifterne til flagellér Vordingborg Kommune opstiller hvert år flagalléer i forbindelse med flagdage og forskellige arrangementer i de tre købstæder. Kommunen står for transport, opsætning og nedtagning af flagstænger samt hejsning af flag. Derudover afholder kommunen udgifterne til vedligeholdelse og indkøb af stænger og flag. Udgifterne beløber sig til ca kr. pr. år Er spareforslag kan være at arrangørerne afholder udgifterne til transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af. Det vil eksempelvis være i forbindelse med Vordingborg Festuge, Kulturnat i Vordingborg, Tirsdagsmarkederne i Stege og Fransk Forår i Præstø. Kommunen afholder fortsat udgifterne til opstilling og nedtagning i forbindelse med officielle flagdage, samt udgifterne til indkøb og vedligeholdelse af flagstænger og flag. Arrangørerne skal selv sørge for transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af.

7 Græsklipning Alternativ Spareforslag nr Harmonisering af klippehøjde Vordingborg Kommune klipper i dag græsarealer på idrætsanlæg, i parker og de kommunale grønne arealer, som beskrevet i Kvalitetsbeskrivelser for grønne områder. Græsset klippes typisk efter tilstandskrav angivet som en bestemt højde alt efter ønsket plejeniveau. Bl.a. er klippehøjden for hhv. sportsplæne og brugsplæne på 4 cm og 5 cm. Klipning i to forskellige højder kræver to forskellige græsklippere, hvilket medfører ekstra udgifter til transport, når begge græsklipperne skal slå sportsplæner og brugsplæner i samme område. Et spareforslag kan være at harmonisere klippehøjden så sportsplænerne og brugsplænerne klippes i én højde, hvis græsarealerne ligger i nærheden af hinanden. Brugerne vil givetvis opleve et lidt grovere udtryk. Endvidere risikerer man et større ukrudtstryk.

8 Spareforslag nr Kosmetisk klipning afskaffes Nogle arealers anvendelse kræver, at græsset er så kort, at man kan færdes/opholde sig/spille bold på det. På andre arealer klippes græsset hovedsageligt af kosmetiske årsager, for at opretholde hvad mange vil kalde et pænt og ordentligt udseende. Et spareforslag kan være at afskaffe den kosmetiske klipning, og kun de arealer(eller dele heraf) som har en praktisk funktion, klippes fortsat som græsplæne. Arealernes kanter klippes, så langt græs ikke lægger sig ud over fortove, stier o. lign. Evt. klippes stier gennem græsset, hvis arealet har funktion af gennemgangsområde. Enkelte arealer kan efter aftale klippes op til større arrangementer, men gro frit resten af året. Modellen er testet på plænerne ved Langebæk administrationsbygning fra 2012 og fremad, og de langhårede plæner fik meget forskelligartede reaktioner. Nogle syntes at det lange græs er smukt, når det vajer for vinden, og de glædede sig over, at der opstod levested for flere urter, insekter og sommerfugle, og dermed andre og mere varierede oplevelser end den klassiske græsplæne kan byde på. Andre mente at det lange græs så fuldstændigt forfærdeligt ud - som om huset var gået på tvangsauktion. Gennemføres forslaget, er omlægningen er reversibel, så arealerne nemt kan ændres til klippede plæner igen, hvis der skulle blive råd til at genoptage denne driftform. Er jorden meget næringsrig, kan der opstå problemer med især tidsler og brændenælder. Eventuel bortkørsel af det afklippede græs er relativt kostbart, så hvis det ikke kan blive liggende, er besparelsen tilsvarende lille. Det vil kræve en nærmere analyse af hvilke arealer der kan omlægges.

9 Rabatslåning Alternativ Spareforslag nr Effektivisering af rabatslåning Rabatterne langs de kommunale veje i det åbne land slås i dag efter Arbejdsbeskrivelser for drift af vejarealer. Udgifterne til rabatklipning langs de kommunale veje i det åbne land udgør ca. 2 mio. kr. pr. år. Græsslåningen udføres i perioderne medio maj til ultimo juni, samt medio august til ultimo oktober. Der er 4 rabatklippere i gang på samme tid for at nå slåningen indenfor de fastsatte perioder. Derudover er der allokeret en del mandskab til slåning omkring faste genstande i samme periode. Et spareforslag kan være at definere hvilke rabatstrækninger og arealer det nødvendigt at slå af hensyn til trafiksikkerheden. Strækninger som ikke skal slås af hensyn til trafiksikkerheden, kan så slås hvert år for at hindre træopvækst. Rabatslåningen er det seneste år blev effektiviseret, og det vurderes at der kan spares yderligere 5 % ved kun at klippe for trafiksikkerhed. Dele rabatstrækningerne vil fremstå med et groft udtryk, og op til 1 meter højt græs. Der må forventes borgerhenvendelser, når dele af rabatterne fremstår udslåede. Spareforslag nr Brug af skiveskærer Rabatslåning sker traditionelt ved brug af slagleklipper. Slagleklipperen knuser græsafklippet, der efterfølgende synker ned i græsset. Et spareforslag kan være at bruge skiveskærer i forbindelse med rabatslåning på udvalgte strækninger. Ved brug skiveskærer er fremkørselshastigheden dobbelt så hurtig. Ulempen er, at afklippet skæres af, og slås ikke i stykker, og ligger sig dermed sig ovenpå jorden, hvorfor der er risiko for, at afklippet blæser ud på kørebanen ved kraftig blæst. Risiko for græsafklip på kørebanen i forbindelse med blæsevejr.

10 Borde og bænke Alternativ Spareforslag nr Reduktion i antallet af borde og bænke Hvert år opsætter og nedtager Vej-, Park- og Havneservice omkring borde- og bænkesæt rundt omkring i kommunen. En stor del af borde og bænkene hjemtages i vintermånederne, hvor de istandsættes og klargøres til næste års udsætning. Udgifterne til vedligeholdelse, opsætning og hjemtagning beløber sig årligt til ca kr Et sparforslag kan være at reducere antallet af borde og bænke med 25 %. Borgerne vil sandsynlig vis opleve det som en serviceforringelse, at man ikke kan gøre ophold, eksempelvis ved træthed, til samvær o. lign. Man har tidligere forsøgt at fjerne borde og bænke i forbindelse med besparelser. Dette medførte en del opmærksomhed hos borgerne, hvilket også må forventes i denne omgang. I forbindelse med besparelsen kan man eventuelt udarbejde principper for, hvor kommunen ønsker at opstille borde og bænke.

11 Skolebusser Alternativ Forslag nr Opstrammet visiteringspraksis eller nedlæggelse af ruter Kommunens udgift til befordring af elever i folkeskolen udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Heraf udgjorde alene skolebusdriften ca. 7,9 mio. kr. Omkostningerne til skolebusdriften er igennem de seneste år øget grundet et øget befordringsbehov i forbindelse med ny skolestruktur. For at kompensere for dette, blev der i 2013 overflyttet et årligt budget på kr. fra skolesekretariatet til kørselskontoret. Kommunens befordringsregulativ for skoleelever tillader alle skoleelever at påstige skolebusserne, hvorfor de også benyttes af mange SFO-børn, elever på private skoler samt af elever i folkeskolerne, som ikke er befordringsberettiget. Det forventes, at der kan spares et betydeligt beløb, såfremt der indføres skolebuskort til kun befordringsberettigede elever i folkeskolen eller såfremt nogle af de nuværende busafgange nedlægges. For øjeblikket udføres med en ekstern konsulent en undersøgelse af dette. Da en ændret og opstrammet visiteringspraksis til skolebusserne eller nedlæggelse af hele ruter, vil få betydelige konsekvenser for skolevejen for mange børn i kommunen, vil en evt. beslutning om dette, også skulle forelægges politisk i skoleudvalget, hvilket senest skal ske på møderne i juni 2014.

12 Ejendomscenter Alternativ Spareforslag nr. 17 Ejendomscenterfunktion etape Ejendomscenterfunktion: Godkendelse, etablering af og opstart af en ejendomscenterfunktion, hvor al bygningsdrift, herunder udvendig og indvendig bygningsvedligehold, forbrug, serviceaftaler m.m., på sigt, styres centralt. Løst inventar og specielle installationer er undtaget. For at få en naturlig sammenhæng med øvrige serviceydelser, herunder den centrale rengøringsordning, er det bygningsområderne, skoler, daginstitutioner, sundhedscentre og administrationsbygninger der kunne indgå i en ejendomscenterfunktion. I 2015 forventes projektet at blive implementeret og der vil, når effektiviseringspotentialet er gennembearbejdet, foreligge forventede yderligere besparelsesforslag til budget : Opstart af en Ejendomscenterfunktion kræver politisk behandling, herunder godkendelse af alle berørte udvalg og af kommunalbestyrelsen inden projektet kan realiseres. Det forventes at driftsbudgetter og eksisterende personaleresurser, der p.t. varetager serviceledelsen, økonomistyring, kontering og opfølgning m.m., for så vidt angår ejendomsdrift under de enkelte udvalg og berørte bygninger, tilføres stab Kommunal Bygninger. Det forudsættes at endvidere at Teknik og Miljøudvalget fremadrettet har ansvaret for Ejendomscenterfunktion. Byfornyelse Alternativ Spareforslag nr Byfornyelse Besparelsen kan realiseres grundet begyndende gradvis udløb af de realkreditlån til etablering af Andelsboligforeninger, som kommunen - jf. tidligere Byfornyelseslovgivning - giver støtte til.

13 Natura Alternativ Spareforslag nr. 19 Natura handleplaner Der er udarbejdet og i godkendt kommunale handleplaner for de 8 Natura2000 områder, der er udpeget i Vordingborg Kommune. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Når handleplanerne er vedtaget, skal kommunerne udføre de konkrete tiltag som sikrer målene for Natura2000-området inden udgangen af år Handleplanerne beskriver en række indsatser der skal gennemføres for de enkelte Natura2000-områder. Indsatserne omfatter bla hegning, slåning og rydning, samt kommunal medfinansiering af projekter. Der er budgetteret kr i 2015 til opgaven. Et spareforslag kan være at reducere budgettet til opfølgning på Natura2000 handleplanerne Administrationen vil få begrænset muligheden for indgå aftaler om naturpleje og imødekomme lodsejerønsker. Der vil være risiko for, at der ikke kan ske indfrielse af målene i handleplanerne inden Strukturtilpasning Alternativ Spareforslag nr. 20 Strukturtilpasning Vej, Park og Havneservice I Vej-, Park- og Havneservice kan der findes besparelser ved tilpasning af organisationen på baggrund af organisationsændringen pr. 1/ Yderligere vurderes det muligt at udlicitere opgaver tilknyttet virksomhedens slamsuger, da pt. er nedslidt og skal udskiftes inden 1/

14 Skolebusdrift Alternativ Spareforslag nr. 21 Skolebusdrift Ny skolebusdrift fra skoleår 2014/15 Omkostningerne til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 7,5 mio. kr. Den nye skolereform forventes at medføre, at de nuværende 4 daglige ture kl. 8, 13, 14, 15 med skolebusserne kan reduceres grundet reduceret behov for hjemkørsel kl. 13. Det anslås, at dette kan medføre en reduceret omkostning på ca. 10% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af gældende lovgivning og de beslutninger, som vedtages om skoleundervisningen i BUF. Trafik og Park har endvidere i 2014 indkøbt en rådgiverydelse om anvendelse af et nyt GIS-planlægnings-program, som forventes at kunne danne smartere befordring for de befordringsberettigede. Det er endnu uafklaret, hvor mange af de ikke-befordringsberettigede elever, herunder privat- og friskoleelever, som i dag benytter skolebussen, der vil blive berørt af en planlægning, som kun tager hensyn til de befordringsberettigede. De endelige skolebusruter vil i løbet af juni kunne planlægges ud fra tilbagemeldinger fra skoler/elever/forældre om det forventede brug af skolebusserne. Det anslås, at en smartere planlægning kan reducere skolebus-omkostningerne med mindst 5% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af det serviceniveau, som besluttes i et evt. revideret befordringsregulativ. Vejbelysning Alternativ Spareforslag nr. 22 Vejbelysning Vordingborg Kommune har overtaget vejbelysningen fra Vordingborg Forsyning, og skal i år udbyde driften af denne. Det forventes, at der kan opnås besparelse på op til kr i forbindelse med udbuddet.

Forslag til besparelser til budget Trafik og Park, Vej-, Park- og Havneservice og Kommunale Bygninger. Renholdelse Forslag Alternativ

Forslag til besparelser til budget Trafik og Park, Vej-, Park- og Havneservice og Kommunale Bygninger. Renholdelse Forslag Alternativ Forslag til besparelser til budget 2015-2018 Trafik og Park, Vej-, Park- og Havneservice og Kommunale Bygninger Renholdelse Forslag Alternativ Spareforslag nr. 1 - Renhold overdrages til idrætsforeningerne

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017

Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Budget 2017 Oversigt over udmøntning af reduktion i servicerammen 18-08-2016 Udvalg: Budget 2017 Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 Tilsyn, vandløbsvæsen 0,124-0,075-0,075-0,075-0,075 2 Bekæmpelse

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme

FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og

Læs mere

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG

Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter PROJEKTBESKRIVELSE OPLÆG Ejendomscenter Projektbeskrivelse Baggrund: I administrationens aftale med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014, under Internt samarbejde på tværs

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt

MPU 5 12 Driftsbesparelse på miljøområdet I alt Miljø- og Planlægningsudvalget er Nr. Politikområde Bestilling MPU 1 11 Reduktion af aktiviteter vedrørende trafiksikkerhed -45.000-45.000-45.000-45.000 MPU 2 11 Mindre service på veje og mindre forskønnelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder

Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Langs kørebanen Brugsplæne Naturgræs Fælledgræs Overdrev Strandeng Græsarmering Oversigter

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-201 x Forslag Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har

Læs mere

Boldbaner og idrætsanlæg 2009

Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Boldbaner og idrætsanlæg 2009 Dialogmøde mellem boldklubberne, Børne- og kulturforvaltningen og Park & Vejforsyningen. Torsdag den 25. juni 2009 kl. 19.00 21.00 Side 1 Pleje og vedligehold af boldbaner

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budget 2015 drift Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Natur og Klima: 1. -66-89 -99-99 I alt -66-89 -99-99 1: Rammebesparelse hidrørende fra den generelle budgetprocedure. I forbindelse med den generelle budgetprocedure er det blevet besluttet, at der på

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Spørgsmål/Svar til Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Senest ajourført: 13. april 2015 Nedenstående oversigt indeholder de spørgsmål, Nordfyns

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Høringsnotat fælles ejendomsdrift

Høringsnotat fælles ejendomsdrift 19-05-2015 Kit Kristine Meyer Direkte: 7257 7338 Mail: kit@jammerbugt.dk Sagsnr.: 82.00.00-G00-4-12 Høringsnotat fælles ejendomsdrift I forbindelse med høring vedrørende fælles ejendomsdrift i Jammerbugt

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Strategi for offentlige toiletter

Strategi for offentlige toiletter Strategi for offentlige toiletter Rev. august 2015 Indhold Indledning... 3 Målsætning... 4 Principper... 5 Tryghed, ren- og vedligeholdelse...5 Geografisk placering...5 Toilettyper... 6 Offentlige toiletter

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015

NOTAT. Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 NOTAT Sagsbehandler: Thomas Eglin Oprettet: 18-08-2015 Sagsnr.: 15/18407 Dokumentnr.: 117164/15 Oplæg om offentlige toiletter i Vordingborg Kommune Nærværende notat er et oplæg om Vordingborg Kommunes

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning.

Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Indsamling af husholdningsaffald ifm. indførelse af ny ordning. Baggrund I forbindelse med at der skal ændres på affaldsindsamlingen i Hjørring Kommune har tanken om at kommunen skal forestå hele eller

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet:

Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: Byggeri og Beredskab - beredskabsområdet: 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 1: Ændrede lovkrav 235 235 235 235 2: Pumpe oversvøm. 235 I alt 470 235 235 235 1: Ændrede lovkrav Folketinget har indgået et nyt

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler,

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder

Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder Driftsarbejder i Ikast-Brande Kommune veje og grønne områder Teknisk Områdes driftsarbejder 2016 Overordnet niveau Forord Græs, stier, veje, autoværn, snerydning, genbrug, rottebekæmpelse og gadelys dette

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter

ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter ODDER KOMMUNES Praksis for vedligeholdelse af grøftekanter side 1 Godkendt af Miljø- og Teknikudvalget 24-6- 2014 Dokument nr. : 2014-71464 Indhold Indledning... 3 Fokus på grøftekanter... 3 Planens indhold...

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder

Gladsaxe Kommune Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder Gladsaxe Kommune 22.12.2009 Supplerende kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 1 Indholdsfortegnelse 1. Græs 4 2. Udstyr. 5 Saltværn... 5 3. Renholdelse.. 6 Almindelig renholdelse... 6 Glatførebekæmpelse.8

Læs mere

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder

Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Kim Reenberg, Kim Sommer & Lisbeth Garder Linda Kampmann 27. november 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej & sti

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Movia trafikbestiller-konference den 9. juni 2016 Kommunalt kørselskontor Af fagleder Bo Kuno Christensen, Vordingborg kommune Geografi Vordingborg kommune: 45.000 indbyggere 3 købstæder Vordingborg (12.000)

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3

Notat. Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Reference Nr. Spørgsmål / svar RETTELSESBLAD NR. 3 Notat Viborg Kommune Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. 24. april 2013 RETTELSESBLAD NR. 3 Reference Nr. Spørgsmål / svar ØV pkt. 4.4 72 Spørgsmål: Følgende vilkår er gældende for entreprenøren.

Læs mere

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen.

Mulighederne for at høste økonomiske gevinster ved arealoptimering vil kunne øges ved at tænke på tværs af organisationen. PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Serviceområdet indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Afdelingen varetager vedligeholdelse af tag,

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden,

tavler og vejinventar kan ses af trafikanterne, vegetation ikke hænger ud og er til gene for trafiksikkerheden, TEKNISK FORVALTNING Drifts- og Anlægsafdelingen Standard for pleje af græsarealer langs veje i Thisted Kommune Standarden omhandler vedligehold af vejarealer, som ikke tjener som færdselsareal, det vil

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S, GULDBORGSUND VARME A/S OG GULDBORGSUND VAND A/S ANNONCERING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER KRAVSPECIFIKATION JANUAR 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013.

Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Bilag 1 Status for første vækstsæson med HedeDanmark fra 1.5.2012 samt plan for 2013. Statusplan HedeDanmark, havde kun én måned til at starte op i efter kontrakt indgåelse. Det betød at HedeDanmark fik

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere