Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse Alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til besparelser til budget 2015-2018. Teknik- og Miljøudvalget. Renholdelse 2015 2016 2017 2018 Alternativ"

Transkript

1 Forslag til besparelser til budget Teknik- og Miljøudvalget Alle beløb er i hele kr. Renholdelse Alternativ Spareforslag nr. 1 - Renhold overdrages til idrætsforeningerne I Vordingborg Kommune findes ca. 60 hektar sportsarealer. Tallet dækker både egentlige stadioner/boldbaner og mere uformelle sportspladser. Renhold beløber sig til 0,36 kr./m 2 årligt Et spareforslag kan være, at på ca. 40 hektar af sportsarealerne ophører Vordingborg Kommune med at opsamle og bortskaffe affald, og ansvaret for renhold overdrages til den sportsklub, som er tilknyttet og benytter anlægget. Undtaget er arealer, som i høj grad også anvendes af skoler o. lign., eller som ikke anvendes af en sportsklub. Brugerne vil sandsynligvis opleve det som en serviceforringelse, og man risikerer mere henkastet affald på arealerne. Spareforslag nr. 2 - Reduktion i antallet af affaldsbeholdere Kommunen tømmer årligt omkring 600 affaldsbeholdere rundt omkring i kommunen. Et spareforslag kan være at reducere antallet af affaldsbeholderne med 50 stk. Generelt har renholdelse stor bevågenhed hos borgerne, og fjernelsen af affaldsbeholdere vil givetvis opleves som en serviceforringelse. Borgerne skal så selv sørge for bortskaffelse af affaldet, og man risikerer en øget mængde af henkast affald rundt omkring i det offentlige rum. Fjernelsen af affaldsbeholderne kan eventuelt følges op af skiltning, der opfordrer til, at brugerne ikke henkaster affald, men selv søger for bortskaffelsen på korrekt vis.

2 Offentlige toiletter Alternativ Vordingborg Kommune har i alt 39 offentlige toiletter. Heraf har 18 åbnet året rundt, de øvrige er sæsonåbne. Generelt er toiletterne i så ringe stand, at det bliver vanskeligere at lave reparationer efter hærværk. Det er ikke fremmende for renholdelsen og det æstetiske udtryk. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca. 1,2 mio. kr. I budgettet er der ikke afsat midler af til renovering af de offentlige toiletter. Administration er pt. (maj) i gang med at lave et oplæg til en strategi for de offentlige toiletter. Oplægget er administrationens forslag til den fremtidige prioritering, drift og vedligeholdelse af de offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Oplægget forventes klar til politisk behandling i juni måned. Spareforslag nr. 3 - Nedlægning af toiletter ved Askeby og Viemose rastepladser Fire af toiletterne er placeret ved rastepladserne ved Græsbjerg, Udby, Askeby og Viemose. Toiletter er åbent året rundt og der udføres renholdelse tre gange pr. uge året rundt Et spareforslag kan være at nedlægge toiletterne ved rastepladserne ved Askeby og Viemose, som er de mindst benyttede af de fire toiletter. Spareforslag nr. 4 - Nedlægning af toiletter Et spareforslag kan være at nedlægge de 5-6 mest nedslidte eller mindst benyttede toiletter. Spareforslag nr. 5 - Reduktion i åbningstiden 180 Alternativt aflåses halvdelen af helårstoiletterne i vinterhalvåret og åbnes kun i perioden primo april til ultimo september. En lukning af toiletter eller reduktion i åbningsperioden vil højst sandsynligt opleves som en serviceforringelse af borgerne. Borgerne vil være henvist til at anvende toiletfaciliteter andre steder, med risiko for at de omkringliggende områder anvendes som toilet i stedet.

3 Springvand Alternativ Spareforslag nr. 6 Reduceret drift Vordingborg Kommunen står for driften af syv springvand og vandkunst fordelt på fire i Præstø, to i Vordingborg og et i Stege. Flere af vandkunstværkerne er skabt af anerkendte kunstnere som f.eks. vandpavillonen ved Præstø Havn, skabt af den sydsjællandske kunstner Jeppe Hein. Drifts- og vedligeholdelsesopgaverne omfatter opstart af springvandene i maj og lukning i okt., bekæmpelse af algevækst ved sæsonstart og afslutning samt vandforbrug, generel renholdelse og aflæsning af vandmålerne 2-3 gang pr. uge i sæsonen. Den årlige udgift til drift og vedligeholdelse er på ca kr. Derudover har der de senere år været udgifter på op til kr. til større reparationer på nogle af springvandene. Et spareforslag kan være at kun at igangsætte springvandene i turistsæsonen i juli og august, hvilket hovedsageligt reducerer udgifterne til renholdelse, tilsyn, el- og vandforbrug. Springvandene og vandkunsten fungerer som dekorative og æstetiske elementer i byrummet. Springvandene og vandkunsten er med til at skabe ro og inspiration som EOS i Vordingborg, men også som opfordring til leg som vandpavillonen i Præstø.

4 Blomsterprogrammet Alternativ Vordingborg Kommune er kendt for sine blomster, og blomsterudsmykningen er efterspurgt både blandt borgere, de handlende og turisterne. Blomsterkummer tilfører farver og frodighed til de smalle gader i bymidterne, og bidrager til at gøre købstæderne hyggelige og attraktive at besøge, at handle og leve i. Vordingborg Kommunes blomsterprogram består af ca. 650 enheder (kummer, kuber, ampler, altankasser, tilplantede bede mv.) årligt. Programmet er opdelt i en forårs- og en sommer etape, hvoraf sommerudsmykningen den mest omfattende. Blomsterprogrammet er siden kommunesammenlægningen reduceret i flere omgange, og er nu skåret ind til kun at omfatte de centrale pladser og handelsstrøg i de tre købstæder. Blomsterprogrammet koster ca. 1 mio. kr. årligt, hvilket dækker produktion og tilplantning af kummerne i eget væksthus, transporten til de tre købstæder, samt pasning og vanding af blomsterne i al den tid de står ude. Spareforslag nr. 7 - Nedlægning af forårsprogrammet Et spareforlag kan være at afskaffe forårsetapen. Blomsterprogrammet vil fremover kun udgøres af en sommeretape fra omkring Grundlovsdag og frem til slutningen af oktober. Ved kun at fjerne forårsetapen undgås en udvanding af sommeretapen, som nok er den del, som ses af flest turister. Men kummerne med forårsblomster kommer på gaden på et tidspunkt, hvor mange glæder sig over de første forårstegn. Spareforslag nr. 8 - Nedlægning af blomsterprogrammet Et alternativ kan være nedlægning af hele blomsterprogrammet. Nedlægges hele blomsterprogrammet vil det betyde et mere trist gadebillede og en forringelse af de oplevelser, man kan få ved at færdes og opholde sig i handelsgaderne i de tre købstæder, hvilket givetvis vil medføre protester fra borgere og handelsforeninger i de berørte byer.

5 Festlige arrangementer Alternativ Spareforslag nr. 9 - Arrangørerne afholder selv udgifterne I forbindelse med afholdelse af Vordingborg Festuge, Tirsdagsmarked i Stege og Fransk Forår i Præstø udfører Vordingborg Kommune en del aktiviteter uden beregning for arrangørerne. Aktiviteterne omfatter bl.a. kørsel af materiel, såsom lysmaster, festivalhegn og betonfødder samt levering, opsætning og nedtagning af skilte og afspærringer. Derudover udlåner kommunen mobile toiletvogne, betonfødder og vandtank uden beregning. Udgifterne beløber sig årligt til ca kr. Derudover er der ekstraordinære udgifter til afspærring af gader, fejning med fejemaskine, manuel opsamling af affald, opstilling og tømning af affaldsbeholdere samt tømning af toiletter med slamsuger. Udgifter som afholdes af Vordingborg Kommune. Arrangementerne har hvert år mange tusinde besøgende, lokale såvel som turister, og afvikles i høj grad på frivillig ulønnet basis. Et spareforslag kan være at arrangørerne selv afholder udgifterne til ovenstående aktiviteter. Flere af arrangementerne er afhængige af de ressourcer, de får af Vordingborg Kommune uden beregning til de forskellige aktiviteter. Som alternativ finansiering til den forslåede besparelse kan arrangørerne søge om midler gennem Udviklings- og markedsføringspuljen.

6 Spareforslag nr Arrangørerne afholder selv udgifterne til flagellér Vordingborg Kommune opstiller hvert år flagalléer i forbindelse med flagdage og forskellige arrangementer i de tre købstæder. Kommunen står for transport, opsætning og nedtagning af flagstænger samt hejsning af flag. Derudover afholder kommunen udgifterne til vedligeholdelse og indkøb af stænger og flag. Udgifterne beløber sig til ca kr. pr. år Er spareforslag kan være at arrangørerne afholder udgifterne til transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af. Det vil eksempelvis være i forbindelse med Vordingborg Festuge, Kulturnat i Vordingborg, Tirsdagsmarkederne i Stege og Fransk Forår i Præstø. Kommunen afholder fortsat udgifterne til opstilling og nedtagning i forbindelse med officielle flagdage, samt udgifterne til indkøb og vedligeholdelse af flagstænger og flag. Arrangørerne skal selv sørge for transport, opsætning og nedtagning af flagalléer i forbindelse med arrangementer som kommunen ikke er arrangør af.

7 Græsklipning Alternativ Spareforslag nr Harmonisering af klippehøjde Vordingborg Kommune klipper i dag græsarealer på idrætsanlæg, i parker og de kommunale grønne arealer, som beskrevet i Kvalitetsbeskrivelser for grønne områder. Græsset klippes typisk efter tilstandskrav angivet som en bestemt højde alt efter ønsket plejeniveau. Bl.a. er klippehøjden for hhv. sportsplæne og brugsplæne på 4 cm og 5 cm. Klipning i to forskellige højder kræver to forskellige græsklippere, hvilket medfører ekstra udgifter til transport, når begge græsklipperne skal slå sportsplæner og brugsplæner i samme område. Et spareforslag kan være at harmonisere klippehøjden så sportsplænerne og brugsplænerne klippes i én højde, hvis græsarealerne ligger i nærheden af hinanden. Brugerne vil givetvis opleve et lidt grovere udtryk. Endvidere risikerer man et større ukrudtstryk.

8 Spareforslag nr Kosmetisk klipning afskaffes Nogle arealers anvendelse kræver, at græsset er så kort, at man kan færdes/opholde sig/spille bold på det. På andre arealer klippes græsset hovedsageligt af kosmetiske årsager, for at opretholde hvad mange vil kalde et pænt og ordentligt udseende. Et spareforslag kan være at afskaffe den kosmetiske klipning, og kun de arealer(eller dele heraf) som har en praktisk funktion, klippes fortsat som græsplæne. Arealernes kanter klippes, så langt græs ikke lægger sig ud over fortove, stier o. lign. Evt. klippes stier gennem græsset, hvis arealet har funktion af gennemgangsområde. Enkelte arealer kan efter aftale klippes op til større arrangementer, men gro frit resten af året. Modellen er testet på plænerne ved Langebæk administrationsbygning fra 2012 og fremad, og de langhårede plæner fik meget forskelligartede reaktioner. Nogle syntes at det lange græs er smukt, når det vajer for vinden, og de glædede sig over, at der opstod levested for flere urter, insekter og sommerfugle, og dermed andre og mere varierede oplevelser end den klassiske græsplæne kan byde på. Andre mente at det lange græs så fuldstændigt forfærdeligt ud - som om huset var gået på tvangsauktion. Gennemføres forslaget, er omlægningen er reversibel, så arealerne nemt kan ændres til klippede plæner igen, hvis der skulle blive råd til at genoptage denne driftform. Er jorden meget næringsrig, kan der opstå problemer med især tidsler og brændenælder. Eventuel bortkørsel af det afklippede græs er relativt kostbart, så hvis det ikke kan blive liggende, er besparelsen tilsvarende lille. Det vil kræve en nærmere analyse af hvilke arealer der kan omlægges.

9 Rabatslåning Alternativ Spareforslag nr Effektivisering af rabatslåning Rabatterne langs de kommunale veje i det åbne land slås i dag efter Arbejdsbeskrivelser for drift af vejarealer. Udgifterne til rabatklipning langs de kommunale veje i det åbne land udgør ca. 2 mio. kr. pr. år. Græsslåningen udføres i perioderne medio maj til ultimo juni, samt medio august til ultimo oktober. Der er 4 rabatklippere i gang på samme tid for at nå slåningen indenfor de fastsatte perioder. Derudover er der allokeret en del mandskab til slåning omkring faste genstande i samme periode. Et spareforslag kan være at definere hvilke rabatstrækninger og arealer det nødvendigt at slå af hensyn til trafiksikkerheden. Strækninger som ikke skal slås af hensyn til trafiksikkerheden, kan så slås hvert år for at hindre træopvækst. Rabatslåningen er det seneste år blev effektiviseret, og det vurderes at der kan spares yderligere 5 % ved kun at klippe for trafiksikkerhed. Dele rabatstrækningerne vil fremstå med et groft udtryk, og op til 1 meter højt græs. Der må forventes borgerhenvendelser, når dele af rabatterne fremstår udslåede. Spareforslag nr Brug af skiveskærer Rabatslåning sker traditionelt ved brug af slagleklipper. Slagleklipperen knuser græsafklippet, der efterfølgende synker ned i græsset. Et spareforslag kan være at bruge skiveskærer i forbindelse med rabatslåning på udvalgte strækninger. Ved brug skiveskærer er fremkørselshastigheden dobbelt så hurtig. Ulempen er, at afklippet skæres af, og slås ikke i stykker, og ligger sig dermed sig ovenpå jorden, hvorfor der er risiko for, at afklippet blæser ud på kørebanen ved kraftig blæst. Risiko for græsafklip på kørebanen i forbindelse med blæsevejr.

10 Borde og bænke Alternativ Spareforslag nr Reduktion i antallet af borde og bænke Hvert år opsætter og nedtager Vej-, Park- og Havneservice omkring borde- og bænkesæt rundt omkring i kommunen. En stor del af borde og bænkene hjemtages i vintermånederne, hvor de istandsættes og klargøres til næste års udsætning. Udgifterne til vedligeholdelse, opsætning og hjemtagning beløber sig årligt til ca kr Et sparforslag kan være at reducere antallet af borde og bænke med 25 %. Borgerne vil sandsynlig vis opleve det som en serviceforringelse, at man ikke kan gøre ophold, eksempelvis ved træthed, til samvær o. lign. Man har tidligere forsøgt at fjerne borde og bænke i forbindelse med besparelser. Dette medførte en del opmærksomhed hos borgerne, hvilket også må forventes i denne omgang. I forbindelse med besparelsen kan man eventuelt udarbejde principper for, hvor kommunen ønsker at opstille borde og bænke.

11 Skolebusser Alternativ Forslag nr Opstrammet visiteringspraksis eller nedlæggelse af ruter Kommunens udgift til befordring af elever i folkeskolen udgjorde i 2013 ca. 9,4 mio. kr. Heraf udgjorde alene skolebusdriften ca. 7,9 mio. kr. Omkostningerne til skolebusdriften er igennem de seneste år øget grundet et øget befordringsbehov i forbindelse med ny skolestruktur. For at kompensere for dette, blev der i 2013 overflyttet et årligt budget på kr. fra skolesekretariatet til kørselskontoret. Kommunens befordringsregulativ for skoleelever tillader alle skoleelever at påstige skolebusserne, hvorfor de også benyttes af mange SFO-børn, elever på private skoler samt af elever i folkeskolerne, som ikke er befordringsberettiget. Det forventes, at der kan spares et betydeligt beløb, såfremt der indføres skolebuskort til kun befordringsberettigede elever i folkeskolen eller såfremt nogle af de nuværende busafgange nedlægges. For øjeblikket udføres med en ekstern konsulent en undersøgelse af dette. Da en ændret og opstrammet visiteringspraksis til skolebusserne eller nedlæggelse af hele ruter, vil få betydelige konsekvenser for skolevejen for mange børn i kommunen, vil en evt. beslutning om dette, også skulle forelægges politisk i skoleudvalget, hvilket senest skal ske på møderne i juni 2014.

12 Ejendomscenter Alternativ Spareforslag nr. 17 Ejendomscenterfunktion etape Ejendomscenterfunktion: Godkendelse, etablering af og opstart af en ejendomscenterfunktion, hvor al bygningsdrift, herunder udvendig og indvendig bygningsvedligehold, forbrug, serviceaftaler m.m., på sigt, styres centralt. Løst inventar og specielle installationer er undtaget. For at få en naturlig sammenhæng med øvrige serviceydelser, herunder den centrale rengøringsordning, er det bygningsområderne, skoler, daginstitutioner, sundhedscentre og administrationsbygninger der kunne indgå i en ejendomscenterfunktion. I 2015 forventes projektet at blive implementeret og der vil, når effektiviseringspotentialet er gennembearbejdet, foreligge forventede yderligere besparelsesforslag til budget : Opstart af en Ejendomscenterfunktion kræver politisk behandling, herunder godkendelse af alle berørte udvalg og af kommunalbestyrelsen inden projektet kan realiseres. Det forventes at driftsbudgetter og eksisterende personaleresurser, der p.t. varetager serviceledelsen, økonomistyring, kontering og opfølgning m.m., for så vidt angår ejendomsdrift under de enkelte udvalg og berørte bygninger, tilføres stab Kommunal Bygninger. Det forudsættes at endvidere at Teknik og Miljøudvalget fremadrettet har ansvaret for Ejendomscenterfunktion. Byfornyelse Alternativ Spareforslag nr Byfornyelse Besparelsen kan realiseres grundet begyndende gradvis udløb af de realkreditlån til etablering af Andelsboligforeninger, som kommunen - jf. tidligere Byfornyelseslovgivning - giver støtte til.

13 Natura Alternativ Spareforslag nr. 19 Natura handleplaner Der er udarbejdet og i godkendt kommunale handleplaner for de 8 Natura2000 områder, der er udpeget i Vordingborg Kommune. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Når handleplanerne er vedtaget, skal kommunerne udføre de konkrete tiltag som sikrer målene for Natura2000-området inden udgangen af år Handleplanerne beskriver en række indsatser der skal gennemføres for de enkelte Natura2000-områder. Indsatserne omfatter bla hegning, slåning og rydning, samt kommunal medfinansiering af projekter. Der er budgetteret kr i 2015 til opgaven. Et spareforslag kan være at reducere budgettet til opfølgning på Natura2000 handleplanerne Administrationen vil få begrænset muligheden for indgå aftaler om naturpleje og imødekomme lodsejerønsker. Der vil være risiko for, at der ikke kan ske indfrielse af målene i handleplanerne inden Strukturtilpasning Alternativ Spareforslag nr. 20 Strukturtilpasning Vej, Park og Havneservice I Vej-, Park- og Havneservice kan der findes besparelser ved tilpasning af organisationen på baggrund af organisationsændringen pr. 1/ Yderligere vurderes det muligt at udlicitere opgaver tilknyttet virksomhedens slamsuger, da pt. er nedslidt og skal udskiftes inden 1/

14 Skolebusdrift Alternativ Spareforslag nr. 21 Skolebusdrift Ny skolebusdrift fra skoleår 2014/15 Omkostningerne til skolebusdriften udgjorde i 2013 ca. 7,5 mio. kr. Den nye skolereform forventes at medføre, at de nuværende 4 daglige ture kl. 8, 13, 14, 15 med skolebusserne kan reduceres grundet reduceret behov for hjemkørsel kl. 13. Det anslås, at dette kan medføre en reduceret omkostning på ca. 10% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af gældende lovgivning og de beslutninger, som vedtages om skoleundervisningen i BUF. Trafik og Park har endvidere i 2014 indkøbt en rådgiverydelse om anvendelse af et nyt GIS-planlægnings-program, som forventes at kunne danne smartere befordring for de befordringsberettigede. Det er endnu uafklaret, hvor mange af de ikke-befordringsberettigede elever, herunder privat- og friskoleelever, som i dag benytter skolebussen, der vil blive berørt af en planlægning, som kun tager hensyn til de befordringsberettigede. De endelige skolebusruter vil i løbet af juni kunne planlægges ud fra tilbagemeldinger fra skoler/elever/forældre om det forventede brug af skolebusserne. Det anslås, at en smartere planlægning kan reducere skolebus-omkostningerne med mindst 5% svarende til ca kr. pr. skoleår. Den udmøntede besparelse vil dog i vid udstrækning afhænge af det serviceniveau, som besluttes i et evt. revideret befordringsregulativ. Vejbelysning Alternativ Spareforslag nr. 22 Vejbelysning Vordingborg Kommune har overtaget vejbelysningen fra Vordingborg Forsyning, og skal i år udbyde driften af denne. Det forventes, at der kan opnås besparelse på op til kr i forbindelse med udbuddet.