PROGRAM. OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO - by i bevægelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO - by i bevægelse"

Transkript

1 PROGRAM OMRÅDEFORNYELSE I BREDEBRO - by i bevægelse MAJ 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Områdebeskrivelse Områdets afgrænsning Overordnet planlægning 2. Indsatsområder Overordnet målsætning og strategi TEMA indsatsbeskrivelse 2.1 Tema A Bedre byrum byforskønnelse og trafiksikkerhed 2.2 Tema B Byens Hus - det gode liv sociale og kulturelle tiltag 2.3 Tema C Bedre Byggeskik i hverdagen kulturarven som aktiv 2.4 Tema D Bevægelse vision, strategi og branding 2.5 Tema E Bredebro 2020 udviklingsplan for fx erhvervsarealer 2.6 Tema F Grib bolden pulje til borgerinitierede projekter 3. LAG-samarbejde 4. Handlingsplan og budget 5. Investeringsredegørelse 6. Organisering BILAG 1 Artikel om ECCO 19. april 2013 Programmet er udarbejdet i foråret 2013 med deltagelse af Planlægger Bente Nielsen Planafdelingen Tønder Kommune Tlf Mail: Byfornyelseskonsulent, arkitekt MAA Christel Ebsen BNByfornyelse Tlf Mail: Bredebro Lokalråd samt en lang række lokale deltagere i TEMA arbejdsgrupperne. Desuden har deltaget Landskabsarkitekt Helene Plet, MOVE arkitekter, Esbjerg samt DGI Lab v/ Bo Fisker, Natur & Friluftscenter Karpenhøj, Knebel. Fotos og illustrationer ved BNByfornyelse og Landskabsarkitekt Helene Plet, hvor intet andet er anført. 2

3 FORORD Bredebro er en af de mange mindre byer med ca indbyggere, som nu og her står overfor store udfordringer. Det er derfor Tønder Kommunes ønske at give byen et løft og bedre rammer for det nære liv i hverdagen såvel som for de mange besøgende til byen i bevægelse. Tønder Kommune modtog i maj 2012 meddelelse fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om reservation af udgiftsramme for 2012 på kr til områdefornyelse til Bredebro by. Tønder Kommunes eget bidrag vil udgøre som minimum kr Tønder Kommune har prioriteret at få områdefornyelsen forankret blandt Bredebros borgere og virksomheder samt i kommunalbestyrelse, hvorfor programmet efter aftale fremsendes til 1. juni måneder forsinket. Efter godkendelse af program og endeligt tilsagn vil Tønder Kommune ansøge NaturErhvervstyrelsen om LAG-midler som minimum kr Det samlede rådighedsbeløb for gennemførelsen er derfor beregnet til ca. kr , hvilket danner grundlag for budgettet under pkt. 4 Handlingsplan og budget. Samarbejde om programmet Bredebro Lokalråd har bidraget konstruktivt til selve ansøgningen om områdefornyelse. Da Tønder Kommune havde modtaget reservation, aftalte kommunen og Lokalråd det videre forløb for samarbejdet i programfasen. Ansøgningens tema-opdeling gav anledning til at danne TEMA arbejdsgrupper med deltagelse af 1-2 lokalrådsvalgte samt udpegede lokale nøglepersoner. Samlet gav det forslag til prioritering af indsats og aktiviteter. Planer og ideer blev præsenteret på et borgermøde den 16. november 2012 i Bredebro Idrætshal, hvor lokalrådet forinden havde inviteret hele byen til fællesspisning. Med børn - i hoppeborg i nabohallen. Grupperne har valgt at spørge borgerne om flere af idéerne; der blev således uddelt spørgeskemaer under borgermødet sideløbende med en anden spørgeskemaundersøgelse. Med områdefornyelsen går startskuddet til den proces, der skal til for at få klarlagt og koordineret de initiativer og indsatser ud over områdefornyelsen, der skal i gang for at vende den udvikling, som i dag er meget tydelig i byen: den øgede fraflytning, de tomme huse og erhvervslejemål og arealer, manglende muligheder som ung og mangel på mødesteder i bymidten. Det videre arbejde De valgte tematiske indsatser ligger i forlængelse af ansøgningen. Indsatserne er med bevægelse som fælles overskrift fordelt med lige stor økonomisk vægt på dels en konkret synlig forbedring af gadebilledet, torve og gader til inspiration for bygningsejerne og handelslivet og dels det langsigtede strategiske udviklingsarbejde med udredning af fremtidige muligheder i bymidten og støtte til lokale initiativer. Områdefornyelsen er til dag forankret i Plan & Trafikafdelingen i Teknisk Forvaltning. Den fungerer som sekretariat med bistand fra eksterne konsulenter og med en projektgruppe, der sikrer den tværfaglige koordinering af de forskellige fag forvaltninger: Sundhed, Vej & Park, Fritid og Kultur, Børn & Unge m.fl. Tak til de mange aktive deltagere i hele forløbet. Godkendt i Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune den 30. maj

4 1. OMRÅDEBESKRIVELSE Områdets afgrænsning Hele Bredebro by er - som i ansøgningen - fortsat med i områdefornyelsen. Det fremgår af modstående kort over områdeafgrænsning. Indsatsen begrænses ikke kun til stationsbyens ældre bymidte, men er spredt til hele byen. Bredebro er udpeget som centerby i Tønder Kommune, tidligere kommunecenter i Bredebro Kommune og ligger i den nordlige del af kommunen. Byen har ca indbyggere. Indbyggertallet er svagt faldende. Bredebro ligger på den vestligste hovedlandevej i Sønderjylland på strækningen midt mellem Esbjerg- Ribe og Tønder. Områdets bebyggelse Bredebro er en ældre stationsby med den karakteristiske jernbanebro ved vade-stedet over åen Brede. Byen består reelt af 3 sammenbyggede byer fra forskellige tidsaldre og udviklingsperioder (jf. illustration på næste side): BREDE LANDSBY, der er den oprindelige landsby med den åbne og landsbyagtige struktur- og bebyggelse i større haver; herfra bevæger man sig over i STATIONSBYEN med den typiske og mere bymæssige bebyggelse af mindre 1-2 etages udlejningsejendomme med butikker o. lign. i underetagen fra perioden Ind i mellem ligger de mindre 1 -etages byhuse, der fungerer som én-familie-ejerboliger. Længst mod øst ligger KIRKEBYEN der er den ældste del af Bredebro med mindre sammenbyggede byejendomme i tæt og mere kroget gadeforløb ved kirken. Den mere bymæssige bebyggelse består af mindre boliger, både ejer- og leje. Bymidten er udbygget især mod syd med ældre villakvarterer med ejerboliger i karakteristisk Bedre Byggeskik og Murermester-stil fra samt nyere parcelhusområder. Byen ligger i fladt marsklignende landskab og med Brede Å, der afgrænser byen mod nord. Omfartsvejen følger åen og har ført til lokalisering af erhvervsområdet, typisk udstykning fra 1960 erne med mindre håndværks- og servicevirksomheder mellem hovedgaden og omfartsvejen - og med ECCO som største og mest markante virksomhed. By- og bygningsfornyelsesbehovet er især koncentreret omkring hovedgaderne Storegade, Brede Bygade, Søndergade samt i kirkebyen. Bykarakteristik af området Bevaringsværdige bygninger langs de lidt bugtede hovedgader, en delvis trafikrenovering og især vellykket beplantning langs Storegade understøtter et begrænset, men hyggeligt handelsliv. Med EC- CO shoppen som absolut trækplaster er bymidten et rart sted at mødes på trods af et vist forfald og ledige bolig- og erhvervslejemål. Kirken ligger yderst i byen, markant og landskabeligt dominerende og kvalificerer oplevelsen af Bredebro som en mere usædvanlig stationsby. Stationsbyen gennemskæres af jernbanen og deler byen. Denne opdeling understreges yderligere af store industri- og erhvervsarealer, der er udlagt langs jernbanen - og i dag på vej til at blive funktionstømte. Hovedparten af borgerne bor i de ældre villa- og parcelhuskvarterer syd for bymidten. Nært et nyere idrætscenter og grønne parklignende områder. Udfordringer En negativ befolkningsudvikling m.m. afføder eller understøtter udfordringer jf. ansøgning som Kommunal centralisering og institutioner m.fl. flyttes væk fra Bredebro og fald i serviceniveau - og borgernes oplevelse af fald i status 4

5 Behov for identifikation af potentialer og ny rolle for byen på tværs af 3 bydele, der kan give den overordnede ramme for, at de nuværende indbyggere bliver og nye kommer til, herunder de mange pendlere ud/ind - krav og ønsker til bosætning ledige boliger, butikker og erhvervsarealer i bymidte - og et accelererende forfald i spiral med svigt i investeringer og faldende huspriser understøtter oplevelsen af forandringen og nedturen.. Manglende mødesteder for de unge - og de ældre Manglende sammenhængende plan for udeophold, trafikale tiltag/sikkerhed i hovedgaderne Manglende indsats for bevaring af bygningsarv, især den dansk/tyske kultur- Sammenfatning Faldende befolkningstal sammenholdt med beliggenhed, pendlingsmønster m.m. øger byens sårbarhed over for en nedadgående udviklingsspiral de næste par år med stadig ringere offentlig service, faldende boligpriser, dalende omsætning m Overordnet planlægning Bredebro er udpeget som centerby for nærområdet i lighed med kommunens 4 øvrige tidligere kommunecentre. Problemstillingerne i kommunens centerbyer er vidt forskellige; fælles er dog nødvendigheden af en særlig indsats efter kommunalreformens forskydning af bymønstret - fra at være et kommunecenter med rådhus til at definere sit eget fodfæste som en centerby blandt flere. Kommuneplan har især 3 temaer: SUNDHED, KULTURARV OG BOSÆTNING, der vedrører Bredebro og som kan/bør bruges overordnet som løftestang i arbejdet med at ændre byens udvikling. KORT OVER OMRÅDEAFGRÆNSNING 5

6 Fra ansøgningen fastholdes fremtidsvisionen som samlende pejlemærke for indsatsområderne, der er beskrevet på de næste sider BY I BEVÆGELSE en fremtidsvision BREDEBRO 2018 Det er håbet om 5 år, at områdefornyelsens indsatser overordnet har styrket Bredebro og modvirket en tilbagegang i befolkningstal/fraflytning ved At byens sammenhold og den fælles identitet er styrket indadtil gennem et fælles tema eller samlende projekt over fx BEVÆGELSE eller SUNDHED At byens profil udadtil i egen kommune såvel som på landsplan er blevet kendt for sine eksperimenterende forsøg på de gode, sunde omveje At det fysiske miljø i hovedgaden/-erne omkring de lokale butikker og ECCO som hovedsæde er opgraderet - og ny moderne bypark er etableret At trafikgener er begrænset og forholdene forbedret for de bløde trafikanter fx ved en bedre overgang mellem hovedgaderne (T-kryds) i folkemunde kaldet æ stjern og i fx hovedgaderne Storegade og Brede Bygade At alle har fået bedre muligheder for kulturelle aktiviteter i enten et nyt eller renoveret samlings- og mødested/er - og især de unge er i fokus At byen har fået bedre muligheder for at støtte det lokale foreningsarbejde At bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten At byens kulturarv formidles, så den både skaber stolthed i byen og giver nye veje til at vise lokalhistorien om byen både de synlige arkitekttonisk værdifulde bygninger og de usynlige og underholdende historier om beboere og vilde ideer etc. BY I BEVÆGELSE Overskriften har ikke kun været et slogan. Tønder Kommune og Lokalrådet i Bredebro samt arbejdsgrupper har gennem 5 år arbejdet med BEVÆGELSE som overskrift og forsøgt at integrere dette i flest mulige aktiviteter og indsatsområder under område-fornyelsen samt øvrige projekter. Sundhed og bevægelse er tænkt systematisk ind i planlægningen og gennemførelsen af ideer, der genbruger (erhvervs- og rest -) arealer samt legepladser, torve m.v. i byen på en innovativ, eksperimenterende og nyskabende måde, så beboere i byen får lyst til at bevæge sig i hverdagen og gæster får lyst til at deltage aktivt under deres besøg. Ideerne opstod i et krydsfelt af partnerskaber i programfasen i 2011/12, der samtidig forpligtede alle parter til at deltage aktivt i gennemførelsesfasen ECCO associerede til fælles fodslag med virksomhedens slogan gennem år om fodtøj - naturlig sundhed. Virksomheden har gjort Bredebro by og postnummer verdenskendt måske mindre landskendt, så ECCO var det mest oplagte eksempel på en samarbejds-partner, hvor forholdet mellem by og virksomhed som udgangspunkt kunne give en win-win situation. Andre virksomheder og organisationer som DGI og LOA, turismeerhvervet m.v. har deltaget på lige fod under den samme overskrift om bevægelse. Finansieringen til idéudvikling, konkurrencer og siden gennemførelse er byens stolthed, idet den har fået støtte fra alle sider, store som små fonde, lokale og kommune/stat m.fl. Uddrag fra ansøgning om Bredebro Områdefornyelse

7 Fra Oplæg til bevægelse, forskønnelse og trafiksikkerhed nov v/ Landskabsarkitekt Helene Plet fra MOVE Arkitekter, præsenteret på borgermøde den 16. november

8 2. INDSATSOMRÅDER I programfasen har Bredebro Lokalråd og temagrupperne drøftet TEMAERNE for indsatsområderne og prioriteret forslag til aktiviteter, både inden- og udenfor budgettet af områdefornyelse. TEMA for indsatsområderne Tema A Bedre byrum byforskønnelse og trafiksikkerhed Tema B Byens Hus - det gode liv sociale og kulturelle tiltag Tema C Bedre Byggeskik i hverdagen kulturarven som aktiv Tema D Bevægelse vision, strategi og branding Tema E Bredebro 2020 udviklingsplan for fx centrale erhvervsarealer Tema F Grib bolden - borgerinitierede projekter Alle blå tekstbokse samt blå markeret tekst i øvrigt henviser til de konkrete aktiviteter. Overordnet målsætning by i bevægelse bevægelse i byen Tønder Kommune har SUNDHED som et helt særskilt udviklingstema i kommuneplanen: UDVIKLINGSTEMA SUNDHED TØNDER KOMUNEPLAN Sundhed skal være en naturlig del af hverdagen og tænkes ind i den fremtidige udvikling i by- og landområder. En nyskabende og livsglad tilgang Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang til sundhed. At tænke sundhed ind i alt, hvad vi gør i Tønder Kommune, kan være med til at placere os som et særligt hjørne på Danmarkskortet: Det sunde hjørne. Vi har enestående muligheder for at tilbyde et sundt livsgrundlag Til aktiverne tæller bl.a. Vadehavet, marsken, skove, vestehavskyst på Rømø. Der er ren luft, højt til himlen og stilhed. Vi har økologisk fødevareproduktion og udvikling af miljørigtig teknologi - og ikke mindst har vi i Tønder Kommune et stærkt foreningsliv inden for idræt. Med til sundheden hører brugen af naturen Kan vi fremme bevægelseskulturen ved at styrke og formidle vores attraktive natur, grønne områder, vandre-, ride- og cykelstier vil det være til gavn for kommunens borgere - men kan så sandelig også fremme kommunens sunde turisme med masser af aktivitetsmuligheder. Vi skal have fat i mange ender fra menneske, huse til lokalsamfund Det er nyt at arbejde med sundhedsforebyggelse i forbindelse med kommuneplanlægning. Der er mange hjørner at tage fat i, når temaet ikke alene omfatter fysisk, psykisk og social sundhed men også sunde huse, byer og lokalsamfund. Indsatsen skal være helhedsorienteret Det er vigtigt, at indsatsen bliver helhedsorienteret og tager udgangspunkt i borgernes dagligdag og i det borgerne forstår ved sundhed. Der skal skabes optimale rammer og muligheder for at sikre borgernes sundhed. Derfor skal der lægges vægt på en god dialog og et godt samarbejde med borgerne om de fremtidige indsatser. Tønder Kommune afsluttede i 2012 sin deltagelse i forsøgsprojektet bevægelse i alle planer, der især havde fokus på landsbyerne. Projektet rummede også et indledende forslag til en bevægelsesstrategi. Derudover ligger der gode erfaringer fra sundhedsspor, jf. der er gennemført i Toftlund Skov og Soldaterskoven i Tønder samt forslag til bynære sundhedsspor i Tønder Midtbyplan. 8

9 Bredebro fremstår med sin beliggenhed, geografi og rummelighed og ikke mindst sin berømmelse som hjemby for ECCO-koncernen som den oplagte by i kommunen at forsøge at videreudvikle den kommunale indsats for sundheden og fortælle den nære som den fjerne omverden herom. Områdefornyelsen er dermed også en kommunalpolitisk prioriteret indsats af sammenhængende strategisk betydning. Den overordnende målsætning har sine egne konkrete mål og aktiviteter, se TEMA D. Strategi Der er mellem Lokalråd og kommune god enighed om strategien for områdefornyelsen (bogstaverne henviser til TEMAERNE A- F) Den synlige kommunale indsats i gadebilledet prioriteres (A) og gennemføres i 2013/14 og 15. Anlægsarbejderne og forbedringerne især i hovedgaderne og ved Broen forventes at inspirere grundejerne til at istandsætte egne ejendomme og øge tilliden til områdefornyelsen Deltagelse i Friluftsrådets Kløverstier, se prioriteres gennem lokale aktivitetsgrupper og deres udvælgelse af 4 temaer og etablering af ruter herfor som en synlig indsats for BEVÆGELSE (D), der forventes at inspirere såvel kondiløberen som hundelufteren til at bevæge sig og øge forståelsen for branding en i fx Nationalpark Vadehavet m.v. Aktivitetsgrupper arbejder aktivt på at blive samarbejdspartnere, fx Idrætscentrets udviklingsudvalg for at bidrage til realisering af bevægelses TEMA og - strategi og konkret nyindretning af ude- og indearealerne med fokus på de unge (B + E) og turismen Områdefornyelsens budget afspejler den grundlæggende finansieringsstrategi jf. ovenfor, hvordan områdefornyelsens midler i vid udstrækning anvendes strategisk til at sikre et godt udgangspunkt for et projekt i forhold til fx at opnå yderligere finansiering fra fonde o. lign. Tønder Kommune støtter udarbejdelsen af ansøgninger fra efteråret 2013 (A-F) til fonde m.m. om yderligere midler til f x markedsføring/branding, udbygning af bevægelsesprojekter o. lign. for at supplere den kommunale og offentlige investering (jf. også Investeringsredegørelsen) og samtidig øge synlighed af indsatserne i Bredebro og øge engagement blandt borgere, erhvervsliv og gæster Fra foråret 2014 planlægges (C) informationsmøder for ejerne om mulighederne for at få tilskud over bygningsfornyelsen. Tønder Kommune vil forinden ansøge om ekstraordinære bygningsfornyelses-midler samt udarbejde procedurer for ansøgning og tildeling af midler, herunder evt. oprette lokal sprossekasse Der er afsat en pulje til borgerinitierede projekter (F), der bevilliges på baggrund af en strategi fastlagt af Bredebro Lokalråd og som vil skabe ejerskab og små målelige resultater i hverdagen Lokalrådet forvalter puljen samt sikrer ved områdefornyelsens afslutning den videre forankring af områdefornyelsens initiativer og projekter, herunder fx sprosse-kassen.. som del af exitstrategi Udviklingsplanlægning (D) for især de funktionstømte erhvervsarealer ved banen påbegynder efter dialog med ejerne om deres fremtidsplaner samt når der foreligger nærmere analyser af fx markedsmulighederne for den fremtidige anvendelse. 9

10 2.1 Indsatsområde: TEMA A BEDRE BYRUM byforskønnelse og trafiksikkerhed Fælles indledning Bredebro modtager årligt mange gæster, der især kommer for at handle i ECCO-butikken, men også efterhånden kommer med baggrund i øget omtale af nationalpark Vadehavet og natur- og kulturarven. Bevægelsen er tænkt ind i alle temaer som del af overordnet strategi, jf. TEMA D. Temaarbejdsgruppen under Lokalrådet gennemførte en spørgeskema-undersøgelse i forbindelse med borgermødet den 16. november Formålet var at få borgernes holdning specifikt til de helt konkrete indsatser i bybilledet, trafikale løsninger m.m. Det er altid vanskeligt at finde det repræsentative i et begrænset antal besvarelser ud af mange mulige, men de modtagne besvarelser opleves at afspejle lokalrådets tanker - både på det generelle og på de specifikke prioriteringer inden for dette tema. Sammenfatning af besvarelser ligger på hjemmesiden. Fælles mål, indsats og aktiviteter jf. vision Bedre oplevelse af byens hovedgader, Storegade, Brede Bygade og Søndergade fx ved ændret og mere ensartet belægning, belysning og beplantning det fysiske miljø i hovedgaden/ -erne omkring de lokale butikker og ECCO som hovedsæde er opgraderet og detailhandel (omsætning /m2) er fastholdt trafikgener er begrænset og forholdene forbedret for de bløde trafikanter fx ved en bedre overgang mellem hovedgaderne (T-kryds) i folkemunde kaldet æ stjern og i fx hovedgaderne Storegade og Brede Bygade Tiltag rundt i byen Trafikplan Tønder Kommune har som målsætning, at der udarbejdes en trafikplan for hver centerby over de kommende år. I forbindelse med alle tiltagene rundt i byen er det ambitionen forinden at udarbejde en trafikplan, som dels kan anvendes til at kvalitetssikre de planlagte tiltag og dels kan fungere som grundlag for investeringerne i trafiksikkerheden de næste år. Turen for tiltag rundt i byen begynder ved den nordlige indkørsel til byen ved: Broen Tønder Kommune planlægger en ombygning og udvidelse af jernbanebroen. Broen er meget smal og især farlig for cyklister og fodgængere. Broen sider afmonteres, kørebaner udvides og støbejernskonstruktionen påmonteres igen - og byens profil bibeholdes. Projektering og udbud er i gang forår Indsatsen koordineres allerede og følges op med områdefornyelses tiltag som: Sikker skolevej med fx markering af nyt cykelspor fra broen ad Søndergade til Bredebro Skole Ny gangsti og indretning af nyt rekreativt område ved sydøstlige side af bro mod åen. EN NY LOKALHISTORIE har set dagens lys.. Tæt ved Bredebro Kro ejer Niels Chr. Thomsen et jordlod på 33m2 ved åen. Niels C.T. har bevilget adgangsret til loddet for kreativ udfoldelse og evt. opsætning af en bænk til gengæld for, at pladsen navngives: Æ-faés skylle- skylleplads. Niels C.T. har et skøde med ret til at afskylle garn og klædestof for overskydende farvestof i Brede Å. Til glæde for byens beboere og for lystfiskerne har Niels C.T. ikke tænkt sig at benytte sig af den ret! Byens borgere har ingen offentlig rekreativ adgang til åeni dag. Det er byens stiudvalg eller Campingforeningen i samarbejdet om broen, der har fået afdækket den lokale historie, og som nu kan bidrage til endnu en oplevelse på en planlagt kulturarvstemarute 1 ud af de 4 i et samarbejde om Kløverstier. 10

11 Æ Stjern Æ stjern er byens T-kryds (- med mindesten), hvor man har dårligt overblik fra især det trafik- og hastighedsregulerede strøg Storegade, der munder ud i Søndergade. Krydset og omgivelser bearbejdes med ny belægning, belysning og beplantning. Storegade og Brede Bygade Storegade er nyindrettet for år tilbage med beplantning nu større lindetræer (se foto) og trafikdæmpning; dog er der fortsat trafik i begge retninger og parkeringsbåse i begge sider mellem træerne og det gør det sværere at skaffe sig overblik for både cyklende, gående og bilister. Det fastholdes som i ansøgning Storegade strøg forskønnes ved tiltag med belysning og beplantning m.m., der samtidig øger trafiksikkerheden. Nyt bytorv Indgangspartiet til virksomheden ECCOs domicil ligger lige nord for Storegade og med adgangsveje og parkeringspladser m.m. omkring. Virksomheden planlægger pt. ændringer i sin butik i Storegade såvel som forskønnelse af arealerne og bedre trafikafvikling mellem hovedgade og domicil. Den nuværende mindepark samt ældre udlejnings- og /eller erhvervsejendomme er påbegyndt ændret/nedrevet (med støtte fra bl.a. Indsatspuljen 2011). ECCO har jubilæum i år 2014 og forventes at offentliggøre sine planer for byen og dagspressen den 20. april Planerne vil dog umiddelbart betyde, at strækningen med detailhandel, dvs. strøggaden forlænges. Tønder Kommune har fulgt planlægningen for så vidt at der afsættes til at: Storegade renoveres ud for ny plads/bebyggelse i samarbejde med ECCO og så der er overensstemmelse mellem belægninger og inventar m.v. Brede Bygade Brede Bygade ligger i direkte forlængelse af Storegade og nås ved at krydse et jernbanespor. En åben mark/er mellem spor og bebyggelse mod vest får oplevelsen af byen og bygaden til at falde fra hinanden, som om byen herefter stopper. Borger som gæst er ikke i tvivl om, at man nu går fra stationsbyen til landsbyen. Det er et af målene med fornyelsen at skabe bedre sammenhæng - også visuelt/fysisk mellem bydelene - og især påtrængende med en mindre indsats nu, hvor hovedgaden forlænges med nyt bytorv frem mod baneoverskæringen.. Brede Bygade på strækningen op mod jernbanespor forløb markeres og beplantes med større allé træer, så oplevelsen af et nyt byrum opstår allerede fra dag 1 efter projektets gennemførelse. Derudover øvrig markering som belysning og belægning. Forslag til farve på ny bro v/ MOVE arkitekter februar

12 2.2 Indsatsområde TEMA B Byens Hus - det gode liv sociale og kulturelle tiltag Fælles indledning Byens hus har været arbejdstitlen for den samlede indsats i programfasen for BREDT at afdække byens og borgernes behov for fx mødesteder og aktiviteter, unge som ældre, foreninger og organisationer, herunder også at se på mulighederne, om behovene mon kunne kombineres med nyt liv i byens tomme ejendomme. Temaarbejdsgruppen gennemførte i perioden op til borgermødet en spørgeundersøgelse med 1- side skema på hjemmesiden og i butikkerne om behov og gode ideer til løsninger m.m. Resultat ligger på hjemmesiden. Fælles mål, indsats og aktiviteter jf. vision At alle har fået bedre muligheder for kulturelle aktiviteter i enten et nyt eller renoveret samlings- og mødested/er - og især de unge er i fokus At byen har fået bedre muligheder for at støtte det lokale foreningsarbejde At en ny moderne bypark er etableret Ung i Bredebro Bredebro Idrætsforening, Tønder Kommune Ungdomsskole, klubledere og repræsentant fra SSPsamarbejdet har gjort sig fælles tanker om, hvordan de unge i byen, juniorerne på år og de unge på år, fortsat kan trives og om det forhold, at overskolen 7.-9./10. klasse er flyttet til Løgumkloster eller Tønder fra 2014, vil kræve nye tiltag. Ungdomsklub Ungdomsskolen i Bredebro holder til eller har holdt til på Bredebro Skole, idet der pt. sker en centralisering af den frivillige ungdomsundervisning på 2-3 skoler i kommunen. Lokalerne på 1. sal/tagetagen anvendes fortsat af juniorklubben for de årige eftermiddage og af Ungdomsklubben for de årige et par aftener i ugen. Med et forslag til en sammenlægning (se nedenfor) af junioraktiviteterne i Idrætscentret rettes indsatsen særligt mod de uorganiserede unge i byen og et stort opland og et samarbejde med de unge om at skabe gode udendørs mødesteder, bålplads samt borde/bænke på skolens arealer, herunder ny anvendelse af fx p-arealer om aftenen med enkle simple hjælpemidler og effekter, der ikke er til gene i dagtimerne og gerne med en kriminalpræventiv effekt. Udvikling af Bredebro Idrætscenter Idrætscentret har i programfasen nedsat et udviklingsudvalg, der har en større plan undervejs med mange spændende punkter for playspot, fælles aktivitetsrum, lokalhistorisk arkiv, junior/børneklub, sammenbygning med hal og svømmebad - så det kommer under ét tag - samt køb og integrering af campingplads. Det er en plan for ca. kr. 7 mio. Idrætscentret har desuden samlet kr til en ny parkeringsplads mellem campingplads og center. Derudover er der en plan B, som ser væsentlig mindre ud. Områdefornyelsen støtter med de afsatte midler især initiativer til støtte for børn og unge som playspot, juniorklub og fælles aktivitetsrum initiativer til fremme af integration af turisme og idræts- og bevægelse til attraktiv NY centerfunktion (- og fastholdelse af arbejdspladser..) fondsstrategi m.m. Arbejdet med Kløverstierne er forankret i TEMA D, se Idrætscentret, som ligeledes bliver ansvarlig for én TEMA sti. 12

13 2.2.3 Generations- og Foreningernes HUS ECCO koncernen vil i anledning af deres 50 års jubilæum indrette ny butik på nyt butikstorv i Storegade. Der nedrives 3 bygninger med erhverv og butikker, der genhuses nær ved. Forslag til ny bebyggelse på torv rummer OGSA forslag til et nyt Foreningernes HUS gave til erhvervs- og foreningslivet i Bredebro. Forslaget rummer lige nu - større udstillings, møde- og foredrags sal i stueetage, foyer og udsigts areal med store glasarealer mod gade og torv i 2 etagers højde samt flere mødelokaler på 1. sal. ECCO inviterer til samarbejde om udformning og drift m.m., jf. pressemeddelelse af 19. april i ARTIKEL SOM BILAG. NYT generations HUS etageplan NYT HUS Storegade Skitse af nyt torv med forslag til nyt Generations- og foreningernes HUS i 2 etager ved Over Byen Arkitekter, KBH. BUTIKKER PARK Bypark på den gamle Børnehavegrund Tønder Kommune nedlagde børnehaven for et par år siden og har forsøgt at sælge ejendommen stort ældre hus i større gammel have med mange aktivitetsområder. I 2012 opgav kommunalbestyrelsen og ejendommen blev nedrevet og grunden delvist ryddet. Arealet er udbudt til udstykning til 3 (!) parcelhusgrunde. Det er nu mange borgeres og også Lokalrådets håb og forslag til nyt mødested at grunden omdannes til en meget enkel beplantet blød bypark, med streg under park mod det åbne land - og ikke stringent udformet anlæg; at parken udformes med diskrete naturlige muligheder for bevægelsesaktiviteter. Inspiration til indretning af parken (ved landskabsarkitekt Helene Plet, MOVE Arkitekter) 13

14 2.3 Indsatsområde TEMA C Bedre Byggeskik i hverdagen kulturarven som aktiv Fælles indledning Kulturarv og Sundhed er 2 hovedtemaer i kommunes planlægning. Kulturarven skal være en folkesag er Tønder Kommunes politiske udmelding. Den dansk-tyske kulturarv er også en mærkesag. Bredebro bærer præg af både den danske og den tyske bygningskultur og rummer en usædvanlig andel af gode eksempler på Bedre byggeskik samt den nordtyske variant. Sundhed og trivsel skal fremmes også gennem planlægningen og gennem konkrete anlæg af f x bevægelses- og oplevelsesruter. De tematiske mærkesager ses i områdefornyelsen som løftestang for hinanden, så kulturarven bredt set kan blive et middel til fremme af sundheden og/eller omvendt. Fælles mål, indsats og aktiviteter jf. vision Kulturarven den synlige såvel som den usynlige bruges aktivt til At styrke byens sammenhold på tværs af bæltet med jernbane og produktions-virksomheder At byens kulturarv formidles, så den skaber stolthed i byen og giver nye veje til at vise lokalhistorien om byen både de synlige arkitektonisk værdifulde bygninger og de usynlige underholdende historier om beboere og vilde idéer m.v. At skabe forståelse og dermed grundlag for en bevarende bedre byggeskik hos de private grundejere og en mere målrettet byfornyelsesstøtte fra kommunen At inspirere et strategisk tema som her fx BEVÆGELSE på alle planer og konkrete projekter, der kan gennemføres i forbindelse med en områdefornyelse At bygningsfornyelsen har bidraget til et mere tidssvarende og sundere udbud af boliger i bymidten Formidling af kulturarv Byvandringer Allerede i programfasen er der planlagt byvandringer ved MuseumSønderjylland og temagruppen som del af processen med at skabe bevidsthed og stolthed over arkitekturen og historien Udstilling og oplysningsindsats om Bedre Byggeskik Den sønderjyske (grænse-) historie, den karakteristisk tilpassede byggestil, marsk og vadehav rummer helt særegne kvaliteter, der er fælles og til rådighed for alle. Bedre Byggeskik - og Genforeningsperioden udgør et særskilt arkitekturhistorisk bidrag til egnshistorien, som man ikke har brugt kræfter på at understøtte hidtil og hvor Bredebro rummer et stort potentiale. Holbæk Museum har udført en meget detaljeret og omfattende udstilling om Bedre Byggeskik. MuseumSønderjylland deltager i kulturarvsgruppen ligesom bl.a. Lokalhistorisk Arkiv og opgaven bliver med konsulentbistand at redigere udstillingen i forståelse med Holbæk Museum - og tilpasse udstilling til sønderjyske forhold, stiltræk m.m. samt til udstillingsmulighederne i Bredebro at stå for en særlig oplysningsindsats om stationsbyens arkitektur i foredrag, yderligere byvandringer og andre gode ideer? at udarbejde præsentationsfolder eller stilblad i lighed med kommunens øvrige stilblade, der efterfølgende kan anvendes ved fx ansøgning om byggetilladelser samt indgå i fx ajourført mere bevaringsorienteret lokalplan for Bredebro bymidte. JF. også SA- VE registrering som grundlag Bygningsfornyelse Sprosse-kasse Tønder Kommune har efterhånden god erfaring og tradition for at oprette såkaldte sprossekasser, et begreb, der reelt dækker over lokale rådgivende bevaringsudvalg med brede kommissorier omkring 14

15 de afsatte bygningsfornyelsesmidler. Der udvikles i forbindelse med områdefornyelsen en særlig målrettet bygningsfornyelsesstøtte og strategi for synlig indsats i gadebillede, herunder kriterier for tildeling. Den kommunale PLAN & TRAFIK afdeling fungerer som sekretariat og laver alt sagsforberedende arbejde og indstillinger m.m. Det påregnes, at der nedsættes et lokalt bevaringsudvalg med sammensætning og prioriteringer som erfaret i fx OF Højer at udvalgets erfaringer anvendes konstruktivt i samspillet med kommunen til et oplæg om en mere bevaringsorienteret revision af lokalplanlægningen for bymidten at lokal repræsentant/er for sprosse-kassen deltager i samarbejder eller udvalg, hvor bevaringsværdierne er på spil som fx omkring broens renovering og indretning af nye adgangsarealer samt fx bevarelse af betydningsfulde bygninger i byens historie, jf. også SAVE registrering som redskab Nyanvendelse af bevaringsværdige bygninger/save Bredebro har over de sidste par år oplevet nedrivninger af forfaldne eller overflødige ejendomme på især Storegade og Brede Bygade og flere kan forventes. Det betyder et bybillede, hvor fortælleværdien fysisk såvel som historisk - bliver mere og mere svækket. Desto større betydning får de lidt større markante ejendomme i fortællingen så som fx Jernbanehotellet (ombygget og på tvangsauktion for 2. eller 3. gang i januar 2013) Kroen m.fl. Jf. temaet byen hus, hvor gruppen her forhørte sig om behov for aktiviteter såvel som fysisk værested og ideer til ny anvendelse. I PROGRAMFASEN og med de nuværende midler er det prioriteret, at især de unges behov bedre kan opfyldes ved at udbygge eksisterende faciliteter. En vigtig del af områdefornyelsen bliver derfor at støtte ethvert BÆREDYGTIGT lokalt tiltag for at redde og genbruge betydningsfulde bygninger i byens historie gennem teknisk og (begrænset) økonomisk bistand, organisation, fundraising m.m. at SAVE registrere de bevaringsværdige bygninger i Bredebro, og hvor bygningsværdierne fra 1-9 fungerer som både grundlag og redskab for formidling, tildeling af midler samt planlægning Tema sti Kulturarvs- eller historisk kløversti Lokalhistorisk Arkiv samt kulturarvsgruppen har tidligt efterlyst at få en historisk rute gennem byen, historien om kniplingerne, farverierne, de ældste huse i byen, granaten i kirkemuren, udgravningerne ved dysserne, Genforeningsstenen og med de gode eksempler på arkitekturen og byens forskellighed. Aktive i Lokalrådet har allerede i programfasen været ude og registrere ture rundt i byen ved at bruge eksisterende forbindelser, men i en ny sammenhæng. Friluftsrådets initiativ, jf. har vist sig oplagt at integrere i områdefornyelsen, så Bredebro sammen med Agerskov, Løgumkloster (lige nu) og på sigt kommunens øvrige centerbyer bliver en del af det landsdækkende initiativ. Der er herunder udviklet et fælles enkelt skilte-design, fælles hjemmeside. Enhver turist og borger kan gå ind og finde ny inspiration til at gå eller løbe en tur i nabolaget. Udsnit fra planche udstilling om Bedre Byggeskik (Holbæk Museum 2012) 15

16 2.4 Indsatsområde TEMA D Bevægelse vision, strategi og branding Fælles indledning Bredebro må byde ind som centerby med at definere sin forskellighed. Områdefornyelsen lægger grundstenen med bevægelsen og den gode historie, der sideløbende bæres videre i dialog og forums med erhvervsvirksomheder, private, institutioner og koordineres med fx turistforeningernes indsats. Slutprodukt er et bidrag til at der udarbejdes en vision, strategi for den fremtidige branding/markedsføring af Bredebro I samarbejde med SDU og DGI kvalitetsikres aktiviteterne, så der er overensstemmelse mellem strategi og praksis: et inspirerende tilbud i hverdagen og øget sundhed hos både borgere og turister på baggrund af definerede målestokke.. såsom (parametre udvikles videre).. at skabe mere tyngdeforskydning mod vest i byen de nuværende to bevægelsesbånd skaber tyngde i den østlige del at opstille nogle pejlemærker ud fra en bevægelses/fysisk aktivitets vinkel fx - alle skal have mulighed for bevægelsesmuligheder indenfor 5 min. gangafstand - alle skal have mulighed for i cykelafstand at kunne komme til et større kulturog bevægelses sted - der skal være et udbygget og synligt cykel og sti netværk som understøtter bevægelseslinjer i forhold til oplevelsesstederne (cykelstier). at arbejde med to forskellige nedslagpunkter med udgangspunkt i afstand (gangafstand ca. 5 min. og cykel afstand ca. 12 min.) fra hvor mennesker opholder sig og bor Større fortætningspunkter med flere aktivitetsmuligheder af forskellige kvaliteter fx hallen og det nye Ecco center. Der er rumligt plads til 2-4 steder af den type (det er et andet spørgsmål om der er mennesker nok?) Mindre nedslagspunker til ophold, bevægelse og oplevelser indenfor gangafstand. Der er rumligt plads til ca. 16, hvoraf der allerede findes egnede steder til ca. 8. At understøtte flere kvaliteter i de rent bevægelsesmæssige ud fra et sundheds-perspektiv fx tilgængelighed til grønne områder, kulturoplevelser, lokalhistoriske oplevelser, naturoplevelser i de bymæssige områder osv.( jf. Patrick Grans oplevelses-kvaliteter). Fælles mål, indsats og aktiviteter jf. vision At byens sammenhold og den fælles identitet er styrket indadtil gennem et fælles tema eller samlende projekt over fx BEVÆGELSE eller SUNDHED At byens profil udadtil i egen kommune såvel som på landsplan er blevet kendt for sine eksperimenterende forsøg på de gode, sunde omveje Bevægelsesrum skaber glæde specielt blandt piger. Udendørs bevægelsesrum giver mere glæde, aktivitet og socialt samvær. Især for pigerne. Det viser en ny rapport fra NIRAS Konsulenterne (2013). 16

17 2.4.2 Temastier/Kløverstier Fra produktion/forslag og godkendelse af program til endeligt tilsagn fra MBBL går ofte adskillige måneder og momentum mistes i borgerprocessen og hos de aktive borger i forskellige arbejdsgrupper i programfasen. Der er ikke mandat eller midler til at indgå forpligtende aftaler i den periode. I den forbindelse er samarbejdet og etableringen af Kløverstierne et oplagt og især synligt initiativ, der kan gå i gang nu og her med LOKAL ORGANISERING, PLANLÆGNING OG REGI- STRERING uafhængigt af OF midler. Initiativet i Bredebro forankres i lokalrådet i samarbejde med repræsentant/er for de forskellige temaer (fc Kulturarv, Idræt.. m.v.) samt kommunens driftsfolk og rådgivere, der i øvrigt står for koordinering med øvrige centerbyers Kløverstier Klatre- og oplevelses-silo Midt på Brede Bygade er der indkørsel til erhvervs- og industriområdet mod nord. Indkørslen markeres af karakteristiske røde klinkbeklædte lader typiske for ældre trælasthandler - og en DLG-silo. Som del af borgerinitierede projekter ønsker et udvalg under lokalrådet at påtage sig et unge-projekt i området, hvor siloen indgår som et markant element dels i forhold til den overordnede strategi for byen og dels som et konkret bud på nyanvendelse af den måske ikke bevaringsværdige men dog markante bygning i historien til: klatre- og oplevelsessilo. Ejer af siloen samt omkringliggende virksomhed er kontaktet og samarbejdsvillig. I forbindelse med gennemførelsen af bedre byrum arbejdes og afsættes der et fast beløb til leg med lys, dvs. alternativ og mere aktivitetsdefineret belysning af tårn. Arbejdsgruppen står for fundraising, lokalt såvel som nationalt med konsulent bistand. Siloen dominerer byrummet sammen med de smukke røde lader. Belægningerne foran er tilfældige, nedslidte med grus, asfalt m.v. En ny anvendelse vil betyde en renovering af belægningen til glæde for erhvervs- og bylivet og med lys på siloen som byens nye fyrtårn. 17

18 2.5 Indsatsområde TEMA E Bredebro 2020 udviklingsplan for fx centrale erhvervsarealer Fælles indledning De store erhvervsarealer langs jernbanen Byen har en lang tradition for især maskinhandel o. lign. men har i øvrigt den typiske sammensætning af detail- og en gros samt håndværks- og autoværksteder i erhvervsområdet mod omfartsvejen. Langs banen dominerer til gengæld store virksomheder med tidligere mange arbejdspladser, jf. den nu lukkede limtræsfabrik samt det administrative hovedkvarter for ECCO. Syd for virksomhederne ud til banen ligger de ledige arealer efter tømrerhandlen, kun delvist optaget/lejet af Bredebro Fjernvarme og i øvrigt til salg for kr. 5 mio. i de sidste x år Nyt byomdannelsesområde? Der er fortsat behov for en langsigtet indsats i samarbejde med de 2-3 store virksomheder, idet virksomhederne optager meget store centrale arealer af byen, der IKKE kan tåle, at disse funtionstømmes og som Limtræsfabriksområdet på sigt måske forfalder, hvis det ikke kan sælges?! På baggrund af virksomhedernes fremtidsplaner vil kommunen udrede de planmæssige og økonomiske muligheder og åbne op for lokale drøftelser med erhvervsliv, organisationer, investorer m.fl. om mulige planer for omdannelsen af arealerne i hvilket omfang disse ældre erhvervsarealer udgør en helt særskilt udfordring - og et områdefornyelses- og byomdannelsesprojekt i sig selv. Lokalrådet har ikke sin egen udviklingsplan eller vision for I forbindelse med en analyse eller udredning af mulighederne på arealerne vil det være naturligt at koble en offentlig høringsproces på og indhente borgernes videre tanker, så en udviklingsplan, der kan fungere som exit-strategi for områdefornyelsen. Lokalrådet tager over og arbejder videre! tidsplan økonomisk Vision 2020 fysisk strategisk Eksempel på elementerne i en udviklingsplanlægning som Fonden Realdania ser det! 18

19 2.6 Indsatsområde TEMA F Grib bolden - borgerinitierede projekter Fælles indledning Tønder Kommune har sammen med andre kommuner rigtigt gode erfaringer med at afsætte en særlig pulje, der administreres af Lokalråd m.fl. til at realisere lokale projekter. Lokalrådet vælger selv kriterierne for anvendelsen af puljen om den skal gå til fx et stort projekt eller mange mindre, til en særlig gruppe eller have en særligt fælles overskrift/tema og kravene til ansøgning og forvaltning dog inden for rammerne af byfornyelsesloven og normal regnskabsskik. Foto fra indvielsen af legepladsen i Højer i 2012, der er udført for den samlede afsatte pulje til børn & unge kr i forbindelse med områdefornyelsen. Planer og projekt har et medlem af lokalrådet samt baggrundsgruppe af dagplejemødre, unge på skolerne m. fl. stået for. Lokale leverandører og håndværkere har sponsoreret indirekte ved venlige tilbud. Derudover har forældre arbejdet frivilligt i aftener og weekends. FDF Højer har velvilligt lagt grund til etableringen. 19

20 3. LAG SAMARBEJDE Formål Hovedformålet med LAG-projektet vil være at understøtte og udvikle indsatsområderne: TEMA A Bedre Byrum (infrastruktur) samt TEMA B byens hus sociale og kulturelle tiltag. Den senere ansøgning vil henvise til Tønder LAG udviklingsstrategi. Budget Der vil blive ansøgt om maks. beløb, her dog anslået 50 % kr Budget for LAG- projekt samarbejde Type Beskrivelse af aktivitet Overslag A Del af byrumsforbedringerne B Sociale og kulturelle initiativer I alt KR Udsnit af landsbyernes Bedsted og Visbys forslag til forsøgsprojektet Bevægelse i alle planer 20

21 4. HANDLINGSPLAN OG BUDGET oforslag pr. april 2013 Aktivitet/indsatsområde Borgerinddragelse LAG forventet OF-sagen Kommunen andel 2012/ /18 I programfasen I gennemførelsesfasen Diverse TEMA A Bedre Byrum Torve og gadeforløb Tema projekter/sti TEMA B byens hus Sociale og kulturelle initiativer /center + klub Bypark - nyt mødested TEMA C Bedre Byggeskik Formidling af kulturarv Genanvendelse bevaringsværdige bygninger/save Tema projekter / sti TEMA D Bevægelse + vision Strategi Tema projekter/sti + silo TEMA E Bredebro Udredning og udviklingsplan TEMA F Grib bolden.. Pulje borgerinitierede projekter Samlet budget Samlet budget til rådighed i alt LAG + OF = kr Opstilling følger fordeling af finansiering fra 2 ministerier; de 2 kolonner til venstre lægges sammen og giver det samlede budget. Der udarbejdes detaljeret budget, der følger BOSSINF- opdeling i indsatsområder. Bygningsfornyelsen finansieres særskilt med ordinære + ekstraordinære midler. 21

22 5. INVESTERINGSREDEGØRELSE Strategisk finansiering Flere af de foreslåede aktiviteter har form af enkeltstående projekter. De kan ikke gennemføres for de i OF afsatte beløb I BUDGET og forudsætter en egenfinansiering og/eller en aktiv indsats hos fonde m. fl. til gennemførelse af fx SILO, IDRÆTSCENTER, STIER og fx BORGERINITIEREDE PROJEK- TER. Det benævnes her strategisk finansiering, idet der er afsat tilstrækkeligt til, at den krævede egenfinansiering i visse sammenhænge er til stede eller i hvert fald i en grad, så den kan understøtte projektansøgninger m.m. i at fremtræde mere realistiske og at det sandsynligvis bliver til noget.. Alternativt kan projekter prioritere at udføre et grundigere forarbejde og præsentationsmateriale til borgere, politikere, presse, lokale virksomheder, fonde m.fl. og aktivere frivillige til at løfte sammen med gode tilbud/indirekte sponsorering fra de private virksomheder. Umiddelbart skønnes det, at enhver kr. i tilskud til nævnte projekter vil udløse investeringer i forholdet 1:3 i form af dels frivilligt arbejde, tilskud fra organisationer og fonde samt private virksomheder. Privat Områdefornyelsen er koordineret med ECCO udvikling og investering i stort bygge- og torve projekt omkring hovedgaden Storegade for at sikre bedst muligt resultat for virksomhed, by og kommune. OF supplerer den private indsats i forholdet 1:50. Øvrig offentlig Kommunen håber at kunne vende udviklingen i byen med sit engagement og sine opfølgende ansøgninger og indsats over for f x NaturErhvervstyrelsen, private fonde samt særskilt afsatte midler til bygningsfornyelsen i Bredebro samt at sprede især optimisme og tiltro og vilje til private investeringer i flere arbejdspladser inden service og turisme m.v. 6. ORGANISERING Områdefornyelsen er til daglig forankret i Planafdelingen. OF gennemføres i tæt samarbejde med andre forvaltninger, der naturligt tager ansvar for ledelse og kvalitetssikring inden for deres fagområde samt at OF integreres i forvaltningernes øvrige planer. Der etableres eller allerede er etableret arbejdsgrupper for flere af aktiviteterne lokalrådet er repræsenteret i flere af grupperne såvel som i følgegruppen på lige fod med alle aktive partnere, jf. modstående diagram. 22

23 23

24 ARTIKEL I UGEAVISEN 19. APRIL 2013 BILAG 1 ECCO bygger butikstorv i Bredebro ECCO Skoforretning i Storegade kommer i det nye center ECCO fejrer sit 50-års jubilæum med en gave til Bredebro. Projektet omfatter etablering af et bytorv, der kan bidrage til byens handels- og fritidsliv Vi blev utrolig godt modtaget af byen og dens borgere, da vi kom til Bredebro for 50 år siden, så jubilæet er en god anledning til at deltage i udvikling af byen, siger Hanni Toosbuy Kasprzak, bestyrelsesformand i ECCO Sko A/S. Da vi kom for 50 år siden, var Bredebro en blomstrende handelsby med mange butikker. Der er over årene blevet lidt mere stille. Vi har derfor besluttet at opføre et spændende butikscenter med flere butikker, fortæller Hanni Toosbuy Kasprzak. Projektet, som er navngivet Toosbuys Torv, opføres mellem Storegade, Industrivej og jernbanen i Bredebro. Gaven til Bredebro er en tocifret millioninvestering i byens handels- og fritidsliv. ECCO har købt en del bygninger på Storegade i Bredebro. De bliver inddraget for at give plads til projektet, oplyser Gerd Rahbek-Clemmensen, administrerende direktør i ECCO Holding A/S, der er koordinator for projektet. Planen er, at ECCOs nuværende butik i Bredebro flytter til Toosbuys Torv, mens Centrum Blomster flytter til ECCOs butik i Storegade. Sparekassen Bredebro har været en tæt samarbejdspartner i projektet, og sparekassedirektør John Kristensen glæder sig over gaven fra ECCO til byen. Et byggeri som dette bidrager til at løfte handels- og fritidslivet i Bredebro, og vi hilser initiativet velkommen, siger John Kristensen. Arkitektfirmaet Over Byen har udarbejdet et projekt, der tager udgangspunkt i egnens natur og byggestil. Byggeriet baserer sig på en moderne fortolkning af marskgårdens opbygning. Projektet vil nu skulle videreudvikles i tæt samarbejde med Bredebro Lokalråd og Tønder Kommune. I takt med, at de forskellige tanker og muligheder kommer på plads, vil vi gradvist kunne løfte sløret for flere detaljer, siger Gerd Rahbek-Clemmensen. Der ventes projektstart i slutningen af 2013 eller begyndelsen af

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune Forslag 22. august 2013 Strategien er affødt af øgede byfornyelsestilsagn i foråret 2013 og har til formål At synliggøre den samlede indsats

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby

Luftfoto 1:2500. Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby Luftfoto 1:2500 Hop med på vognen, ta den gode omvej i Nr. Aaby VISION I Middelfart Kommune ønsker man i sundhedsøjemed at se muligheder frem for begrænsninger. Det indebærer, at der gerne må tænkes i

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

projektets lokalområde - - -

projektets lokalområde - - - Baggrund Projektet udspringer af en stålsat vilje, og beslutsomhed hos borgerne i Ballum. Ballum er en af Tønder Kommunes mindre landsbyer, som efter lukningen af den lokale skole i 2011 blev stærkt bekymret

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN

SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Projektidé - MULIGHEDERNES DANMARK SOLNEDGANGSPLADSEN, GAMMEL SKAGEN Ansøgning til Realdanias kampagne STEDET TÆLLER - KVALITET I KYSTERNES TURISTBYER Grundejerforeningen for Gammel Skagen P R E B E N

Læs mere