Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar Aktstykke nr. 69 Folketinget AH005130

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130"

Transkript

1 Aktstykke nr. 69 Folketinget Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes en ramme på 1.140,0 mio. kr. i 2014 til gennemførelse af indsatser under det danske landdistriktsprogram mv. fordelt med 277,3 mio. kr. i Miljøministeriet, 14,0 mio. kr. i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 768,7 mio. kr. i Fødevareministeriet og 80,0 mio. kr. til landbrugets fonde. Udgiften i 2014 til ordningerne under landdistriktsprogrammet mv. medfinansieres af EU med 853,3 mio. kr., af landbrugets fonde med 40,0 mio. kr. og af de på de respektive ministerområder afsatte bevillinger til formålet. b. I Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 er afsat en ramme for landdistriktsprogrammet på 1.140,0 mio. kr. i 2014 og 1.310,0 mio. kr. i Der er ultimo 2013 indgået aftale mellem parterne om de konkrete indsatser i programmet for 2014 og EU-medfinansieringen af det kommende landdistriktsprogram fra 2014 vil ske på grundlag af et program for perioden 1. januar december 2020 ud fra dels det nye forordningsgrundlag, herunder nye EU-medfinansieringssatser, og dels et nyt EU-budget til landdistriktsprogrammet. Den konkrete udmøntning af indsatserne under det danske landdistriktsprogram for 2014 og 2015 er netop fastlagt og indebærer ændringer i forhold til forudsætningerne og budgetteringen på finansloven for Tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet er på finansloven for 2014 hovedsageligt budgetteret under Støtte til udvikling af landdistrikterne. Herudover er der budgetteret midler under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og under Miljøministeriets respektive hovedkonti. Den konkrete udmøntning af rammerne fordelt på tilskudsordninger er med den netop indgåede aftale overordnet set fordelt på følgende fire hovedområder: Fordeling på de fire hovedområder, mio. kr Vækst og konkurrenceevne 360,0 380,0 Økologi 212,4 270,0 Natur, miljø og klima 553,6 565,8 Landdistriktsudvikling, LAG-ordninger 14,0 94,2 I alt 1.140, ,0 Fødevaremin., j.nr AH005130

2 2 Den detaljerede tilskuds-/ tilsagnsbudgettering på indsatser fremgår af bilag 1. De særlige bevillingsbestemmelser på finansloven under Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og forarbejdningsområdet og Støtte til udvikling af landdistrikterne finder fortsat anvendelse for tilskudsordningerne under landdistriktsprogrammet, herunder også bestemmelse om igangsættelse af tilskudsordninger i den nye programperiode inden EU-kommissionens endelige godkendelse, idet der overvejende er tale om en videreførelse af eksisterende indsatser. Landdistriktsforordningen giver mulighed for, at medlemsstaterne kan igangsætte landdistriktsprogrammet. Tilsagnsaktiviteten sker dog på medlemsstatens eget finansielle ansvar indtil der ligger en endelig godkendelse af landdistriktsprogrammet fra EU-Kommissionen. Dette i lighed med hidtidig praksis. Det er Fødevareministeriets vurdering, at Kommissionen i fuldt omfang kan godkende det danske landdistriktsprogram, således at EU-medfinansieringen af aktiviteter igangsat før Kommissionens godkendelse af programmet vil finde sted. Baggrunden for denne vurdering er, at det planlægges at igangsætte et minimum af ordninger før programmet er endeligt godkendt, og fordi der for hovedparten af de ordninger, som forventes igangsat i 2014, er tale om videreførte ordninger fra det tidligere program. Programudkastet er sendt i høring og vil snarest blive færdiggjort med henblik på fremsendelse til EU-Kommissionens godkendelse. I forhold til budgetteringen på finansloven for 2014 medfører den konkrete udmøntning af indsatser under landdistriktsprogrammet ændringer, som kan specificeres på under- og standardkonti i Der er tale om marginale ændringer i forhold til budgetteringen på finansloven for 2014: Udgift Indtægt Mio. kr Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) 10. Støtte til udvikling af landdistrikter under Landdistriktsprogrammet 43. Interne statslige overførselsudgifter -79,8 33. Interne statslige overførselsindtægter -40, Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) 10. Statslig skovrejsning mv. 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -8,5 31. Overførselsindtægter fra EU -4, Vandløbsindsats (Reservationsbev.) 30. Ophør med vandløbsvedligehold 43. Interne statslige overførselsudgifter -40,2 33. Interne statslige overførselsindtægter -22, Skovbrugsforanstaltningen iht. Skovloven (Reservationsbev.) 20. Tilskud til skovbrugsforanstaltningen 45. Tilskud til erhverv -5,3 31. Overførselsindtægter fra EU 5,1 25. Bæredygtig skovdrift 31. Overførselsindtægter fra EU 2,0

3 3 30. Sikring af skov 31. Overførselsindtægter fra EU 8, Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) 12. Udvikling i primært jordbrug 45. Tilskud til erhverv 125,0 31. Overførselsindtægter fra EU 65,5 13. Økologivisionen, investeringsstøtte 45. Tilskud til erhverv 40,0 31. Overførselsindtægter fra EU 30,0 15. Udvikling i forarbejdningssektoren 45. Tilskud til erhverv -20,0 31. Overførselsindtægter fra EU -15,0 17. Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter 45. Tilskud til erhverv -17,0 31. Overførselsindtægter fra EU -7,7 20. Tilskud til jordbrug i ugunstigt stillede områder 31. Overførselsindtægter fra EU 2,2 30. Miljøvenlig jordbrugsforanstaltning 45. Tilskud til erhverv -19,6 31. Overførselsindtægter fra EU 17,1 32. Ophør med vandløbsvedligehold 43. Interne statslige overførselsudgifter -22,1 45. Tilskud til erhverv -40,2 31. Overførselsindtægter fra EU -22,1 33. Interne statslige overførselsindtægter -40,2 37. Miljø- og naturprojekter 45. Tilskud til erhverv -13,0 31. Overførselsindtægter fra EU -4,9 40. Plantegenetiske ressourcer 45. Tilskud til erhverv -4,0 31. Overførselsindtægter fra EU -2,2 45. Økologitilskud, herunder miljøbetinget tilskud 45. Tilskud til erhverv -30,0 31. Overførselsindtægter fra EU -22,5 49. Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne 43. Interne statslige overførselsudgifter -40,4 45. Tilskud til erhverv -79,8 31. Overførselsindtægter fra EU -40,4 33. Interne statslige overførselsindtægter -79,8 70. EU-medfinansiering mv. 45. Tilskud til erhverv -4,6 49. Reserve og budgetregulering 5,7 Udgiften til programmet er i 2014 finansieret med EU-medfinansiering (indtægt) på 853,3 mio. kr., 40,0 mio. kr. fra landbrugets fonde og af de afsatte nationale bevillinger hertil på de relevante ministerområder. Den aftalte udmøntning i 2015 indbudgetteres på forslag til finanslov for 2015.

4 4 c. Sagen vedrører konkret udmøntning af midler til støtteordninger under landdistriktsprogrammet for Sagen forelægges nu, således at ordningerne i 2014 kan igangsættes hurtigst muligt, og der kan opretholdes fuld programaktivitet i d. - e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der afsættes en ramme på 1.140,0 mio. kr. i 2014 fordelt med 277,3 mio. kr. i Miljøministeriet, 14,0 mio. kr. i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 80,0 mio. kr. til landbrugets fonde og 768,7 mio. kr. i Fødevareministeriet til gennemførelse af indsatser under landdistriktsprogrammet mv. i 2014, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 opføres følgende: Udgift Indtægt Mio. kr Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet (Reservationsbev.) -79,8-40, Naturforvaltning mv. (Anlægsbev.) -8,5-4, Vandløbsindsats (Reservationsbev.) -40,2-22, Skovbrugsforanstaltningen iht. Skovloven (Reservationsbev.) -5,3 15, Støtte til udvikling af landdistrikterne (Reservationsbev.) -120,0-120,0 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 28. januar 2014 Til Finansudvalget. DAN JØRGENSEN / Sofus Rex

5 5 Landdistriktsprogrammet 2014 og 2015 Bilag 1 I bilaget fremgår Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om de konkrete aktiviteter i landdistriktsprogrammet mv. i 2014 og Indsatser under landdistriktsprogrammet 2014 og 2015 mv., bruttotilsagn (mio. kr.) Vækst og konkurrenceevne 360,0 380,0 Investeringsstøtte i primærsektoren til miljøteknologi/staldanlæg mv. 280,0 300,0 Udviklings- og demonstrationsprojekter (finansieres af Landbrugets fonde) 80,0 80,0 Økologi 212,4 270,0 Investeringsstøtte til økologi i primærsektoren 40,0 60,0 Økologifremme/netværk/eksport 28,0 40,0 Omlægningstilskud (areal) 18,4 0,0 Miljøbetinget tilskud (areal) 0,0 170,0 Art. 68 til økologer 126,0 0,0 Natur, miljø og klima 553,6 565,8 Art 68 til ikke økologer 103,1 0,0 Natur Pleje af græs (Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) 139,4 197,0 Naturforvaltning Natura 2000 (projekt) 51,0 51,0 Natura 2000, lodsejerkompensation 43,2 43,2 Vandmiljø Vådområder, kommunal indsats 77,6 77,6 Vådområder (Ådale) 13,5 13,5 Obligatoriske randzoner* 0,0 76,5 Skov Bæredygtig skovdrift 10,0 10,0 Skovrejsning (privat) 40,0 35,0 Natura 2000, sikring af skov 42,0 42,0 Andet Ø-støtte 11,4 0,0 Miljø- og naturprojekter, inkl. læhegn 22,4 20,0 Landdistriktsudvikling 14,0 94,2 Lokale aktionsgrupper (LAG) 14,0 94,2 I alt, tilsagn 1140,0 1310,0 * Kompensationen for obligatoriske randzoner er i 2014 finansieret af EU-midler afsat under landdistriktsprogrammet