Sub-programme for environment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sub-programme for environment"

Transkript

1 LIFE er EU s program for Miljø og Klima i perioden 1.januar 2014 til 31.december De første indkaldelser i denne del af programperiode blev offentliggjort den 1. juni 2015 og har deadline mellem d. 1. september og 7. oktober Programmet er struktureret ud fra to sub-programmer; Sub-programme for environment - LIFE Environment and Resource Efficiency - LIFE Nature and Biodiverity - LIFE Environmental Governance Information Sub-programme for climate action - LIFE Climate Change and Mitigation - LIFE Climate Change and Adaption - LIFE Climate Governance and Information I nærværende dokument kan du læse om de generelle kriterier for at søge midler samt et kort oprids af særlige prioriteter ved denne første runde af calls. I modsætning til nogle af de andre EU-programmer er de enkelte calls i LIFE ikke beskrevet detaljeret. Det skal mere forstås som en ramme for potentielle projekter. Mere udførlig information kan findes på hjemmesiden; Herudover kan spørgsmål af teknisk art rettes til kommissionen hos enten: Mette Quinn fra DG Clima eller Dorte Pardo-Lopez fra DG ENV 1

2 Indhold Generelle kriterier for LIFE... 3 Budget:... 3 Tilskudsprocent... 3 Budgetstørrelse... 3 Projekttyper... 3 Andre OBS-punkter:... 4 Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver... 5 LIFE Environment... 6 LIFE Environment and Resource Efficiency... 6 Projektemner... 7 LIFE Nature and Biodiversity... 7 LIFE Nature... 8 Projektemner... 8 LIFE Biodiversity... 9 Projektemner... 9 LIFE Environmental Governance and Information... 9 LIFE Climate action...10 LIFE Climate Change Mitigation...10 Yderligere projektemner...11 LIFE Climate Change Adaptation...11 Ydeligere projektemner...12 LIFE Climate Governance and Information...12 NGO Framework Partnership Agreements (FPAs)

3 Generelle kriterier for LIFE Deadlines: Grant Type Opening Date Closing Date Climate Change Mitigation 01 June September 2015 Climate Change Adaptation 01 June September 2015 Climate Governance & 01 June September 2015 Information Environment & Resource 01 June October 2015 Efficiency Nature & Biodiversit 01 June October 2015 Environmental Governance & Information 01 June October 2015 Tidligst projektstart: Budget: Der vil i 2015 være afsat et budget på ca. 240 millioner i alt. Her vil de 184 millioner være afsat til sub-programmet Environment, mens sub-programmet Climate Action vil have et samlet budget på 56 millioner. Tilskudsprocent Der kan ansøges om op til 60 % af projektets samlede budget. Under LIFE Nature and Biodiversity kan der dog ansøges om op til 75 %, hvis projektet fokuserer på konkrete tiltag, der bevarer arter eller habitatområder i overensstemmelse med Fugle- og Habitatdirektivet. I disse tilfælde skal 50 % af budgettet gå til konkrete bevaringsaktiviteter. I samme tråd skal mindst 25 % af budgettet til projekter under LIFE Nature and Biodiversity gå til konkrete bevaringsaktiviteter. Budgetstørrelse Der er ingen maksimal størrelse for projektbudgettet, dog tilskyndes Large-scale flagskibsprojekter på et budget af minimum EUR 1,5 millioner, da det antages projekter af denne størrelse øger chancen for videndeling og overførsel af konkrete erfaringer og løsninger til andre områder i Europa. Samtidig har det vist sig, at projektansøgninger under EUR 0,5 millioner har en lille succesrate. Informations- og governanceprojekter anbefales at tænke stort for at sikre den ovenfornævnte europæiske rækkevidde og dermed merværdi. Projekttyper Projekterne vil typisk falde inden for de traditionelle projekttyper; Best practice, demonstration and pilotprojekter + Informations og formidlingsprojekter 3

4 Pilotprojekter Demonstrationsprojekter Best practice-projekter Information, dissimination og formidlingsprojekter Projekter, der anvender en teknik eller metode, der ikke har været anvendt eller afprøvet før, og som tilbyder potentielle fordele i forhold til nuværende best practice. Det skal efterfølgende kunne anvendes på en større skala i lignende situationer, og det er vigtigt, at pilotprojektet adresserer effektiviteten af den afprøvede metode. Projekter, der tester, evaluerer og formidler metoder eller tilgange, der er nye eller ukendte i den specifikke kontekst, såsom den geografiske, økologiske, socioøkonomiske sammenhæng. Det skal kunne anvendes andre steder under lignende omstændigheder, og der lægges stor vægt på monitoreringen og læring af projektet. Projekter, der anvender passende, omkostningseffektive, state-of the-art teknikker, metoder og tilgange, idet der tages hensyn til den specifikke kontekst. Projekter, der sigter mod at støtte kommunikation, formidling af information og den offentlige bevidsthed inden for miljø- og klimaindsatsen. Herudover er det muligt at søge midler til integrerede projekter under miljøindsatsen og projekter, der fremmer kapacitetsopbygningen ift. forvaltningen af miljøet. Disse projekter retter sig dog mod nationale enheder, i Danmark vil det være Naturstyrelsen. Integrerede projekter, kan søges under sub-programmet for Miljø. Projekterne retter sig mod gennemførelsen af aktiviteter på stor territorial skala (regional, multiregionalt, nationalt eller tværnationalt plan). Projekterne kræver inddragelse af interessenter og koordinering med mindst én anden relevant EU-, national eller privat finansieringskilde. Technical Assistance projects giver finansiel støtte til at hjælpe ansøgere med at udarbejde integrerede projekter. Capacity Building projects yder finansiel støtte til aktiviteter, der opbygger kapacitet i medlemsstaterne, herunder LIFE nationale eller regionale kontaktpunkter, med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at deltage mere effektivt i Lifeprogrammet. Preperatory Projects addresserer de specifikke for udviklingen og implementeringen af Unionens miljø- og klimapolitik og lovgivning på disse områder. Der henvises til for mere information om disse typer af projekter. Andre OBS-punkter: Ansøgningen kan indleveres på dansk, men engelsk anbefales Både private, offentlige og NGO er kan ansøge om midler Det er nok med en ansøger, men en fordel hvis projektet har partnere fra andre lande. Der kan ikke opnås midler, hvis projektets aktiviteter er startet inden godkendelse Projektets varighed vil typisk ligge mellem 2-5 år 4

5 Det antages, der ansættes en fuldtidsprojektleder Det anbefales, at kun 35 % af budgettet går til køb af ekstern assistance. Det anbefales, der anskaffes grønt. Herudover skal projektets forventede Carbon Footprint beskrives i projektet. Replication and dissemination. Det forventes projektet har en europæisk merværdi, projektet skal udarbejdes, så der er mulighed for kopiere og vidensdele efterfølgende. Det må medtages i selve ansøgningen, hvordan dette vil være muligt. Projekter, der tænker transnationalt, vil score højere i evalueringen Projektets langsigtede forankring skal medtænkes i ansøgningen Forskningsaktiviteter kan kun tillades, hvis det kan tydeliggøres ud fra projektets primære formål, at der ikke allerede findes den tilstrækkelige viden til at gennemføre én af projektets aktiviteter. Det må aldrig være primært formål. LIFE programmet tilskynder til at benytte resultater fra HORIZON2020-projekter. I denne kontekst kan der tilbydes co-finansiering af projekter med klare miljømæssige eller klimamæssige fordele, der sikrer synergier mellem LIFE og HORIZON2020 Konstruktionen af stort infrastruktur falder uden for (ikke over EUR 0,5 millioner). Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver De enkelte prioriteter under de to sub-programmer sigter alle i større eller mindre grad på at implementere EU-politikker, programmer eller direktiver. Det kan være givtigt i forberedelsen af projektansøgningen at rådføre sig med disse politikker, så man er sikker på, projektet er i overensstemmelse hermed. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte prioriteter. Prioritet EU politik, programmer, strategi eller direktiver, der søges implementeret eller videreudviklet LIFE Environment and Resource Efficiency EU s miljøpolitik, herunder bl.a.; EU Water Framework Directive Floods Directive Marine Strategy Framework Directive Roadmap for a Resource-Efficient Europe 7 th Environment Action Programme Herudover en række mindre direktiver se Annex LIFE Nature and Biodiverity The Union Biodiversity Strategy to 2020 The Birds and Habitats Directives Natura 2000 Network 5

6 LIFE Environmental Governance Information LIFE Climate Change and Mitigation LIFE Climate Change and Adaption LIFE Climate Governance and Information EU s miljøpolitik EU s Klimapolitik, herunder bl.a.; The management of land-use, land-use change and forestry (LULUCF) EIP on Agriculture EU Strategy on adaptation to climate change EU ETS 2030 Klima-og energipolitiske mål LIFE Environment LIFE Multiannual Work Programme (MAWP) beskriver nærmere de enkelte tematiske prioriteter for Miljø sub-programmet. Projekter, der behandler disse temaer vil have en højere prioritet end projekter, der ikke tager højde for disse temaer. Du kan finde hele MAWP en her: LIFE Environment and Resource Efficiency Projekter indenfor Miljø og Ressourceeffektivitet skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EUs miljøpolitik og lovgivning, herunder integrering af miljøområdet i andre politikker. Der er i programmet fokus på at: - udvikle, afprøve og demonstrere politiske eller forvaltningsmæssige tilgange, best practice og løsninger på miljømæssige udfordringer. Aktiviteternes formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marinehabitater og arter, og fuglearter - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. Projekter inden for LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet skal være enten et pilot- eller demonstrationsprojekt. Der vil således blive givet støtte til de projekter, der kommer med de bedste forslag i form af innovative løsninger til vigtige miljøspørgsmål med kvalitativt og kvantitativt målbare konkrete resultater. Forslagene skal være teknisk og økonomisk 6

7 velfunderede. Det er ikke muligt at ansøge om selvstændige informationsprojekter inden for denne prioritet. Derfor er det vigtigt, at formidlingsaktiviteter og evalueringen af projektet er velbeskrevet i ansøgningen. Herudover er det vigtigt, at projekterne fra start medtænker muligheden af teknisk og økonomisk levedygtighed i anden kontekst. Projektemner Følgende emner vil særligt blive prioriteret; 1) Vand, herunder a) Oversvømmelse og tørke b) Administration af marine - og kystområder c) Vandindustri 2) Affald, herunder a) Kommunal affaldshåndtering b) Affaldssortering c) Genbrug af plast, sænkelse af brugen af indpakningsplast d) Implementering af økonomiske instrumenter til effektiv håndtering af affald 3) Ressource effektvitetet, herunder jord- og skovbrug, grøn og cirkulær økonomi 4) Miljø og sundhed, inden for især; a) Kemikalier b) Støjreducerende tiltag c) Industrielle uheld 5) Luftkvalitet og forurening, herunder bymiljøer, industrier og landbrug LIFE Nature and Biodiversity Projekter indenfor LIFE natur og Biodiversitet skal overordnet sigte mod at; - bidrage til udviklingen og implementeringen af EU s politik for natur og biodiversitet beskrevet i The Union Biodiversity Strategy to 2020 og the Birds and Habitats Directives - støtte videreudviklingen, implementeringen og administrationen af Natura2020- netværket - forbedre vidensbasen for udviklingen, implementeringen, målingen, monitoreringen og evalueringen af EUs natur og biodiversitetspolitikker Projekterne må meget gerne inddrage både Natur og Biodiversitet aspekter, men der ansøges under enten det ene eller andet fokus. De to prioriteter adskiller sig ved, at projekter under LIFE Nature særligt skal implementere Fugle- og Habitatsdirektivet med fokus på aktiviteter; - hvis formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marine habitater og arter - der støtter Nature 2020 netværkets bio-geografiske seminarer, samt - integrerede tiltag til implementeringen af prioriterede handlinger 7

8 Projekter under LIFE Biodiversitet skal fremme implementeringen af Biodiversitetsstrategien 2020 (særligt mål 2-5). Projekter, der således udelukkende fokuserer på arter/habitater ift. Fugle- og Habitatdirektivet passer bedst til LIFE Nature. Andre projekter vil højst sandsynligt passe bedst inden for LIFE Biodiversity. De mest hensigtsmæssige LIFE-Biodiversitetsprojekter anvender innovation, eller udforsker sektorer og processer, der ikke har været mål for klassiske LIFE Natur-projekter. Dette udelukker ikke projekter, der er baseret på best practice tilgange, men ansøgere bør omhyggeligt læse projektemnerne for LIFE-Biodiversitet for at afklare, hvor best practice-projekter passer bedst ind. Uanset ovenstående skal det bemærkes, at Natura 2000-netværket stadig er EU vigtigste bidrag i kampen mod tab af biodiversitet. Inden for klassiske Life Nature-projekter vil de fleste af de mål, der er nævnt i EU-biodiversitetsstrategi til 2020, effektivt kunne behandles inden for rammerne af Natura 2000-netværket: fx kontrol af invasive arter, udvikling af grøn infrastruktur og opretholdelse eller forbedring af økosystemtjenester (som beskyttelse mod oversvømmelse, forbedring vandkvalitet osv.) gennem naturbeskyttelse. Der skal under LIFE Nature and Biodiversity ikke ansøges til projekter, der kun har en sekundær effekt for naturen eller biodiversiteten. Projekter, der således sigter mod naturbevaring ved oplysninger og information skal i stedet rettes til LIFE Environmental Governance and Information. LIFE Nature LIFE Natur-projekter bør som hovedregel være fokuseret på konkrete bevaringsforanstaltninger og skal være resultatorienteret. Dvs. deres gennemførelse skal medføre direkte og vedvarende forbedringer af bevaringsstatus for arter og naturtyper eller udpegede lokaliteter. Projekters berettigelse under Life Natur afhænger af arten og/eller det habitatområde, der adresseres. Aktiviteter rettet mod arter eller habitater, der ikke er en del af Natura 2000 er ikke berettiget til midler under LIFE Nature, men kan ansøge om støtte under LIFE Biodiversitet. Projektemner Følgende projektemner er særligt prioriteret; 1) Projekter, der tager sigte på at forbedre bevaringsstatus for naturområder eller arter 2) Projekter, der gennemfører en eller flere planlagte aktiviteter ud fra den relevante Prioriteret aktion Framework (PAF), som opdateres af medlemsstaterne eller konkrete tiltag aftalt inden for rammerne af Natura 2000s biogeografiske seminarer. 3) Projekter vedrørende marinedelen af Natura (bl.a. i relation til offshore, restaurering og forvaltning af marine Natura 2000-områder, konflikter mellem marinebevaring og fiskere/andre marine brugere, tilgange til at vurdere/overvåge virkningen af 8

9 menneskelige aktiviteter på kritiske marine habitater/arter som et redskab til at vejlede aktiv bevaringsforanstaltninger.) 4) Projekter, der sigter mod forbedring af bevaringsstatus for naturområder og arter i tråd med nationale planer eller planer på EU-niveau 5) Projekter, der retter sig mod invaderende fremmede arter, hvis disse kan forventes at forringe bevaringsstatus for arter eller naturtyper ift. Natura 2000-netværket. Ansøgere skal tydeligt forklare, om og hvorfor deres forslag falder ind under en eller flere af disse projektemner. Denne liste udelukker ikke muligheden for at indgive projektforslag, der ikke er anført ovenfor, men stadig falder ind under det generelle formål med Life Nature. Bemærk dog, at forslag, der ikke falder ind under de ovennævnte projektemner ikke modtager point under tildelingskriterium 4 'Bidrag til projektemner' og derfor er mindre tilbøjelige til at opnå støtte. LIFE Biodiversity LIFE-Biodiversitet projekter skal bidrage til gennemførelsen af EU-biodiversitetsstrategiens mål "at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020 og genoprette dem så vidt muligt, og samtidig intensivere EU-bidrag til at standse tabet af biodiversitet ". Projektemner 1) Projekter, der sigter på at gennemføre Mål 2 i Biodiversitetsstrategien gennem integration af tiltag for at opretholde og forbedre økosystemer og deres tjenester i aktiviteterne i den offentlige eller private sektor, herunder etablering af grøn samt blå infrastruktur og genoprette ødelagte økosystemer. 2) Projekter, der gennemfører aktiviteter rettet mod invaderende fremmede arter 3) Projekter der undersøger arter, der ikke er på den europæiske røde liste, men alligevel har status af truede eller værre. 4) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der benytter sig af innovative måder til direkte eller indirekte at finansiere biodiversitetsrelaterede aktiviteter i den offentlige eller private sektor. 5) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der tester og implementerer Grøn Infrastruktur med fokus på; a) Innovative teknologier og udvikling af tekniske standarder b) Genoprettelse af økosystemer med sigte på menneskelig sundhed c) Omkostningseffektive teknologier og metoder, der minimerer indflydelsen af eksisterende energi og transport infrastrukturer LIFE Environmental Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; 9

10 - fremme bevidstgørelse om miljøspørgsmål, herunder generering af offentlighedens og interessenters støtte til den EU-politiske beslutningsproces på miljøområdet, og fremme viden om bæredygtig udvikling og nye mønstre for bæredygtig forbrug - støtte kommunikation, ledelse og formidling af information i miljøområdet, og lette videndeling på vellykket miljøløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EU-lovgivning af miljøet, især ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre miljø-governance ved øget interessentinvolvering, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. Projekter, der falder inden for de fem prioriterede områder beskrevet i LIFE Environment and Resource Efficiency 1) vand, 2) affald, 3) ressource effektvitetet, 4) miljø og sundhed og 5) luftkvalitet og forurening vil også have en særlig prioritering inden for Governance and Information. Det samme gælder for projekter, der adresserer NATURA 2000 og EU s Biodiversitetsstrategi. LIFE Climate action Dette sub-program har som overordnet formål at; - bidrage til overgangen til en ressourceeffektiv, kulstoffattig og klimarobust økonomi - forbedre udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-politik og klimalovgivning - fungere som en katalysator for, og fremme integration og mainstreaming af klimamålsætninger i andre EU-politikker og offentlige og private sektor praksis - understøtte bedre styring af klima på alle niveauer, herunder en bedre inddragelse af civilsamfundet, ngo'er og lokale aktører. De fire traditionelle projekttyper; pilot-, demonstrations-, best practice eller informationsprojekter kan alle benyttes inden for dette sub-program. LIFE Climate Change Mitigation Climate Change Mitigation projekter bør bidrage til overgangen til en lav emission og klimarobust økonomi. Test og implementering af innovative tilgange til klimaafbødning vil være et væsentligt aspekt ved denne overgang. Ved 2015-call et vil projekter, der fokuserer på synergier mellem miljø- og klimamæssige tiltag rettet mod landbrug, skov og land (grøn sektor), herunder deres monitorering blive kraftigt tilskyndet. Således er der opstillet en række projektemner, der adresserer 1) klimamæssige udfordringer ift. landbrugssektoren, 2) drivhusgas ift. arealanvendelse og 3) vedvarende udnyttelse af solid biomasse. Disse projekter vil opnå en særlig prioritering i tildeling af midler. 10

11 Yderligere projektemner Herudover kan projekter indenfor Climate Change Mitigation bidrage med løsninger, der adresserer; - drivhusgasovervågning og rapportering - politikker vedrørende arealanvendelse - ændringer i arealanvendelse og skovbrug - bevarelse af naturlige kulstofdræn - energi / GHG intensiv industriel produktion - emissionshandelsordningen - medlemsstaternes indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser - kulstof-opsamling og lagring - vedvarende energi - energieffektivitet - transport og brændstof - ozonbeskyttelseslag og fluorholdige gasser. - Opførelsen af kulstof-opsamling og lagring. LIFE projekter under denne prioritering kan også benyttes i sammenhæng med yderligere tiltag på landbrugsområdet byggende på resultaterne fra EIP on Agriculture. LIFE Climate Change Adaptation Dette handler grundlæggende om øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringerne, især med fokus på det urbane. LIFE-midlerne vil inden for Cilmate Change Adaption prioritere projekter, der vedrører vigtige tværsektorielle, tværregionale og / eller grænseoverskridende spørgsmål. Herunder projekter, der fremmer tilpasning i sårbare områder. Det kan f.eks. være; - grænseoverskridende forvaltning af oversvømmelser - grænseoverskridende kystforvaltning, med vægt på tætbefolkede deltaer og kystnære byer - mainstreamingstilgang til tilpasning i byerne - fysisk planlægning, bygningsanlæg og forvaltning af naturressourcer - bjerg-og øområder med vægt på bæredygtige og modstandsdygtige sektorer så som landbrug, skovbrug og turisme - bæredygtig forvaltning af vand - bekæmpelse af ørkendannelse og skovbrande i tørke-udsatte områder. Et andet centralt område er at forbedre beslutningsprocesserne omkring klimatilpasning ved at forbedre vidensgrundlaget. Mens forskningsprojekter vil blive finansieret hovedsageligt under Horison 2020, kan LIFE-projekter behandle huller i viden om skader og tilpasning af omkostninger og fordele; regionalt og lokalt plan og risikovurderinger; rammer, redskaber til at støtte beslutningsprocessen og midler til at overvåge og evaluere tidligere 11

12 tilpasningsindsats, hvis disse er knyttet til gennemførelsen og replikation af teknologiske/administrative løsninger. Ydeligere projektemner Projektforslag, der har fokus på klimatilpasninger i byerne er en særlig prioritet i denne første runde af calls. Jf. Mayors Adapt. Det kan f.eks. være projekter, der sigter mod at; - udvikle og gennemføre lokale tilpasningsstrategier og handlingsplaner, som der er knyttet til tilpasning til Urban-initiativet ("Mayors Adapt ') - lav emissioner, der samtidig bidrager til klimaændringer og tilpasning samt naturbeskyttelse og biodiversitet mål i byområder - udvikling og implementering af innovative tilpasningsteknologier i byområder, herunder på vand, energi og byggeri - fremme og udvikle grøn infrastruktur i byerne, herunder bekæmpelse af den urbane varme ø effekt (gennem f.eks. grønne tage eller netværk af grønne områder som ventilation-områder) og / eller styring af risikoen for oversvømmelser (gennem multiuse oversvømmelsesområder). LIFE Climate Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; - fremme bevidstgørelse om klimaspørgsmål, herunder generering af offentlige og interessenter støtte for den EU-politiske beslutningsproces på området for klimaet, og fremme viden om bæredygtig udvikling - understøtte kommunikation, ledelse og formidling af informationer, der vedrører klimaet og letter videndeling om vellykkede klimaløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EUklimalovgivning, bl.a. ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre styring af klima ved øget inddragelse af interessegrupper, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) blev lanceret d.15. juni Denne indkaldelse sigter mod at identificere partnere som EASME senere kan tildele specifikke driftstilskud. De specifikke driftstilskud er afsat til ngo'er, hvis arbejde er relateret til de støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i rammeaftalerne for 2016 og 2017 arbejdsprogrammet. Målet er at finde NGO er som forfølger et mål som deles af EU, som hovedsageligt at involveret i miljø og klimaområdet og som er involveret i udviklingen og implementeringen af unionens politik. Budgettet vil være på 9 mio. euro pr. år i en 2-årig periode. 12

13 13