Sub-programme for environment

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sub-programme for environment"

Transkript

1 LIFE er EU s program for Miljø og Klima i perioden 1.januar 2014 til 31.december De første indkaldelser i denne del af programperiode blev offentliggjort den 1. juni 2015 og har deadline mellem d. 1. september og 7. oktober Programmet er struktureret ud fra to sub-programmer; Sub-programme for environment - LIFE Environment and Resource Efficiency - LIFE Nature and Biodiverity - LIFE Environmental Governance Information Sub-programme for climate action - LIFE Climate Change and Mitigation - LIFE Climate Change and Adaption - LIFE Climate Governance and Information I nærværende dokument kan du læse om de generelle kriterier for at søge midler samt et kort oprids af særlige prioriteter ved denne første runde af calls. I modsætning til nogle af de andre EU-programmer er de enkelte calls i LIFE ikke beskrevet detaljeret. Det skal mere forstås som en ramme for potentielle projekter. Mere udførlig information kan findes på hjemmesiden; Herudover kan spørgsmål af teknisk art rettes til kommissionen hos enten: Mette Quinn fra DG Clima eller Dorte Pardo-Lopez fra DG ENV 1

2 Indhold Generelle kriterier for LIFE... 3 Budget:... 3 Tilskudsprocent... 3 Budgetstørrelse... 3 Projekttyper... 3 Andre OBS-punkter:... 4 Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver... 5 LIFE Environment... 6 LIFE Environment and Resource Efficiency... 6 Projektemner... 7 LIFE Nature and Biodiversity... 7 LIFE Nature... 8 Projektemner... 8 LIFE Biodiversity... 9 Projektemner... 9 LIFE Environmental Governance and Information... 9 LIFE Climate action...10 LIFE Climate Change Mitigation...10 Yderligere projektemner...11 LIFE Climate Change Adaptation...11 Ydeligere projektemner...12 LIFE Climate Governance and Information...12 NGO Framework Partnership Agreements (FPAs)

3 Generelle kriterier for LIFE Deadlines: Grant Type Opening Date Closing Date Climate Change Mitigation 01 June September 2015 Climate Change Adaptation 01 June September 2015 Climate Governance & 01 June September 2015 Information Environment & Resource 01 June October 2015 Efficiency Nature & Biodiversit 01 June October 2015 Environmental Governance & Information 01 June October 2015 Tidligst projektstart: Budget: Der vil i 2015 være afsat et budget på ca. 240 millioner i alt. Her vil de 184 millioner være afsat til sub-programmet Environment, mens sub-programmet Climate Action vil have et samlet budget på 56 millioner. Tilskudsprocent Der kan ansøges om op til 60 % af projektets samlede budget. Under LIFE Nature and Biodiversity kan der dog ansøges om op til 75 %, hvis projektet fokuserer på konkrete tiltag, der bevarer arter eller habitatområder i overensstemmelse med Fugle- og Habitatdirektivet. I disse tilfælde skal 50 % af budgettet gå til konkrete bevaringsaktiviteter. I samme tråd skal mindst 25 % af budgettet til projekter under LIFE Nature and Biodiversity gå til konkrete bevaringsaktiviteter. Budgetstørrelse Der er ingen maksimal størrelse for projektbudgettet, dog tilskyndes Large-scale flagskibsprojekter på et budget af minimum EUR 1,5 millioner, da det antages projekter af denne størrelse øger chancen for videndeling og overførsel af konkrete erfaringer og løsninger til andre områder i Europa. Samtidig har det vist sig, at projektansøgninger under EUR 0,5 millioner har en lille succesrate. Informations- og governanceprojekter anbefales at tænke stort for at sikre den ovenfornævnte europæiske rækkevidde og dermed merværdi. Projekttyper Projekterne vil typisk falde inden for de traditionelle projekttyper; Best practice, demonstration and pilotprojekter + Informations og formidlingsprojekter 3

4 Pilotprojekter Demonstrationsprojekter Best practice-projekter Information, dissimination og formidlingsprojekter Projekter, der anvender en teknik eller metode, der ikke har været anvendt eller afprøvet før, og som tilbyder potentielle fordele i forhold til nuværende best practice. Det skal efterfølgende kunne anvendes på en større skala i lignende situationer, og det er vigtigt, at pilotprojektet adresserer effektiviteten af den afprøvede metode. Projekter, der tester, evaluerer og formidler metoder eller tilgange, der er nye eller ukendte i den specifikke kontekst, såsom den geografiske, økologiske, socioøkonomiske sammenhæng. Det skal kunne anvendes andre steder under lignende omstændigheder, og der lægges stor vægt på monitoreringen og læring af projektet. Projekter, der anvender passende, omkostningseffektive, state-of the-art teknikker, metoder og tilgange, idet der tages hensyn til den specifikke kontekst. Projekter, der sigter mod at støtte kommunikation, formidling af information og den offentlige bevidsthed inden for miljø- og klimaindsatsen. Herudover er det muligt at søge midler til integrerede projekter under miljøindsatsen og projekter, der fremmer kapacitetsopbygningen ift. forvaltningen af miljøet. Disse projekter retter sig dog mod nationale enheder, i Danmark vil det være Naturstyrelsen. Integrerede projekter, kan søges under sub-programmet for Miljø. Projekterne retter sig mod gennemførelsen af aktiviteter på stor territorial skala (regional, multiregionalt, nationalt eller tværnationalt plan). Projekterne kræver inddragelse af interessenter og koordinering med mindst én anden relevant EU-, national eller privat finansieringskilde. Technical Assistance projects giver finansiel støtte til at hjælpe ansøgere med at udarbejde integrerede projekter. Capacity Building projects yder finansiel støtte til aktiviteter, der opbygger kapacitet i medlemsstaterne, herunder LIFE nationale eller regionale kontaktpunkter, med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at deltage mere effektivt i Lifeprogrammet. Preperatory Projects addresserer de specifikke for udviklingen og implementeringen af Unionens miljø- og klimapolitik og lovgivning på disse områder. Der henvises til for mere information om disse typer af projekter. Andre OBS-punkter: Ansøgningen kan indleveres på dansk, men engelsk anbefales Både private, offentlige og NGO er kan ansøge om midler Det er nok med en ansøger, men en fordel hvis projektet har partnere fra andre lande. Der kan ikke opnås midler, hvis projektets aktiviteter er startet inden godkendelse Projektets varighed vil typisk ligge mellem 2-5 år 4

5 Det antages, der ansættes en fuldtidsprojektleder Det anbefales, at kun 35 % af budgettet går til køb af ekstern assistance. Det anbefales, der anskaffes grønt. Herudover skal projektets forventede Carbon Footprint beskrives i projektet. Replication and dissemination. Det forventes projektet har en europæisk merværdi, projektet skal udarbejdes, så der er mulighed for kopiere og vidensdele efterfølgende. Det må medtages i selve ansøgningen, hvordan dette vil være muligt. Projekter, der tænker transnationalt, vil score højere i evalueringen Projektets langsigtede forankring skal medtænkes i ansøgningen Forskningsaktiviteter kan kun tillades, hvis det kan tydeliggøres ud fra projektets primære formål, at der ikke allerede findes den tilstrækkelige viden til at gennemføre én af projektets aktiviteter. Det må aldrig være primært formål. LIFE programmet tilskynder til at benytte resultater fra HORIZON2020-projekter. I denne kontekst kan der tilbydes co-finansiering af projekter med klare miljømæssige eller klimamæssige fordele, der sikrer synergier mellem LIFE og HORIZON2020 Konstruktionen af stort infrastruktur falder uden for (ikke over EUR 0,5 millioner). Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver De enkelte prioriteter under de to sub-programmer sigter alle i større eller mindre grad på at implementere EU-politikker, programmer eller direktiver. Det kan være givtigt i forberedelsen af projektansøgningen at rådføre sig med disse politikker, så man er sikker på, projektet er i overensstemmelse hermed. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte prioriteter. Prioritet EU politik, programmer, strategi eller direktiver, der søges implementeret eller videreudviklet LIFE Environment and Resource Efficiency EU s miljøpolitik, herunder bl.a.; EU Water Framework Directive Floods Directive Marine Strategy Framework Directive Roadmap for a Resource-Efficient Europe 7 th Environment Action Programme Herudover en række mindre direktiver se Annex LIFE Nature and Biodiverity The Union Biodiversity Strategy to 2020 The Birds and Habitats Directives Natura 2000 Network 5

6 LIFE Environmental Governance Information LIFE Climate Change and Mitigation LIFE Climate Change and Adaption LIFE Climate Governance and Information EU s miljøpolitik EU s Klimapolitik, herunder bl.a.; The management of land-use, land-use change and forestry (LULUCF) EIP on Agriculture EU Strategy on adaptation to climate change EU ETS 2030 Klima-og energipolitiske mål LIFE Environment LIFE Multiannual Work Programme (MAWP) beskriver nærmere de enkelte tematiske prioriteter for Miljø sub-programmet. Projekter, der behandler disse temaer vil have en højere prioritet end projekter, der ikke tager højde for disse temaer. Du kan finde hele MAWP en her: LIFE Environment and Resource Efficiency Projekter indenfor Miljø og Ressourceeffektivitet skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EUs miljøpolitik og lovgivning, herunder integrering af miljøområdet i andre politikker. Der er i programmet fokus på at: - udvikle, afprøve og demonstrere politiske eller forvaltningsmæssige tilgange, best practice og løsninger på miljømæssige udfordringer. Aktiviteternes formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marinehabitater og arter, og fuglearter - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. Projekter inden for LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet skal være enten et pilot- eller demonstrationsprojekt. Der vil således blive givet støtte til de projekter, der kommer med de bedste forslag i form af innovative løsninger til vigtige miljøspørgsmål med kvalitativt og kvantitativt målbare konkrete resultater. Forslagene skal være teknisk og økonomisk 6

7 velfunderede. Det er ikke muligt at ansøge om selvstændige informationsprojekter inden for denne prioritet. Derfor er det vigtigt, at formidlingsaktiviteter og evalueringen af projektet er velbeskrevet i ansøgningen. Herudover er det vigtigt, at projekterne fra start medtænker muligheden af teknisk og økonomisk levedygtighed i anden kontekst. Projektemner Følgende emner vil særligt blive prioriteret; 1) Vand, herunder a) Oversvømmelse og tørke b) Administration af marine - og kystområder c) Vandindustri 2) Affald, herunder a) Kommunal affaldshåndtering b) Affaldssortering c) Genbrug af plast, sænkelse af brugen af indpakningsplast d) Implementering af økonomiske instrumenter til effektiv håndtering af affald 3) Ressource effektvitetet, herunder jord- og skovbrug, grøn og cirkulær økonomi 4) Miljø og sundhed, inden for især; a) Kemikalier b) Støjreducerende tiltag c) Industrielle uheld 5) Luftkvalitet og forurening, herunder bymiljøer, industrier og landbrug LIFE Nature and Biodiversity Projekter indenfor LIFE natur og Biodiversitet skal overordnet sigte mod at; - bidrage til udviklingen og implementeringen af EU s politik for natur og biodiversitet beskrevet i The Union Biodiversity Strategy to 2020 og the Birds and Habitats Directives - støtte videreudviklingen, implementeringen og administrationen af Natura2020- netværket - forbedre vidensbasen for udviklingen, implementeringen, målingen, monitoreringen og evalueringen af EUs natur og biodiversitetspolitikker Projekterne må meget gerne inddrage både Natur og Biodiversitet aspekter, men der ansøges under enten det ene eller andet fokus. De to prioriteter adskiller sig ved, at projekter under LIFE Nature særligt skal implementere Fugle- og Habitatsdirektivet med fokus på aktiviteter; - hvis formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marine habitater og arter - der støtter Nature 2020 netværkets bio-geografiske seminarer, samt - integrerede tiltag til implementeringen af prioriterede handlinger 7

8 Projekter under LIFE Biodiversitet skal fremme implementeringen af Biodiversitetsstrategien 2020 (særligt mål 2-5). Projekter, der således udelukkende fokuserer på arter/habitater ift. Fugle- og Habitatdirektivet passer bedst til LIFE Nature. Andre projekter vil højst sandsynligt passe bedst inden for LIFE Biodiversity. De mest hensigtsmæssige LIFE-Biodiversitetsprojekter anvender innovation, eller udforsker sektorer og processer, der ikke har været mål for klassiske LIFE Natur-projekter. Dette udelukker ikke projekter, der er baseret på best practice tilgange, men ansøgere bør omhyggeligt læse projektemnerne for LIFE-Biodiversitet for at afklare, hvor best practice-projekter passer bedst ind. Uanset ovenstående skal det bemærkes, at Natura 2000-netværket stadig er EU vigtigste bidrag i kampen mod tab af biodiversitet. Inden for klassiske Life Nature-projekter vil de fleste af de mål, der er nævnt i EU-biodiversitetsstrategi til 2020, effektivt kunne behandles inden for rammerne af Natura 2000-netværket: fx kontrol af invasive arter, udvikling af grøn infrastruktur og opretholdelse eller forbedring af økosystemtjenester (som beskyttelse mod oversvømmelse, forbedring vandkvalitet osv.) gennem naturbeskyttelse. Der skal under LIFE Nature and Biodiversity ikke ansøges til projekter, der kun har en sekundær effekt for naturen eller biodiversiteten. Projekter, der således sigter mod naturbevaring ved oplysninger og information skal i stedet rettes til LIFE Environmental Governance and Information. LIFE Nature LIFE Natur-projekter bør som hovedregel være fokuseret på konkrete bevaringsforanstaltninger og skal være resultatorienteret. Dvs. deres gennemførelse skal medføre direkte og vedvarende forbedringer af bevaringsstatus for arter og naturtyper eller udpegede lokaliteter. Projekters berettigelse under Life Natur afhænger af arten og/eller det habitatområde, der adresseres. Aktiviteter rettet mod arter eller habitater, der ikke er en del af Natura 2000 er ikke berettiget til midler under LIFE Nature, men kan ansøge om støtte under LIFE Biodiversitet. Projektemner Følgende projektemner er særligt prioriteret; 1) Projekter, der tager sigte på at forbedre bevaringsstatus for naturområder eller arter 2) Projekter, der gennemfører en eller flere planlagte aktiviteter ud fra den relevante Prioriteret aktion Framework (PAF), som opdateres af medlemsstaterne eller konkrete tiltag aftalt inden for rammerne af Natura 2000s biogeografiske seminarer. 3) Projekter vedrørende marinedelen af Natura (bl.a. i relation til offshore, restaurering og forvaltning af marine Natura 2000-områder, konflikter mellem marinebevaring og fiskere/andre marine brugere, tilgange til at vurdere/overvåge virkningen af 8

9 menneskelige aktiviteter på kritiske marine habitater/arter som et redskab til at vejlede aktiv bevaringsforanstaltninger.) 4) Projekter, der sigter mod forbedring af bevaringsstatus for naturområder og arter i tråd med nationale planer eller planer på EU-niveau 5) Projekter, der retter sig mod invaderende fremmede arter, hvis disse kan forventes at forringe bevaringsstatus for arter eller naturtyper ift. Natura 2000-netværket. Ansøgere skal tydeligt forklare, om og hvorfor deres forslag falder ind under en eller flere af disse projektemner. Denne liste udelukker ikke muligheden for at indgive projektforslag, der ikke er anført ovenfor, men stadig falder ind under det generelle formål med Life Nature. Bemærk dog, at forslag, der ikke falder ind under de ovennævnte projektemner ikke modtager point under tildelingskriterium 4 'Bidrag til projektemner' og derfor er mindre tilbøjelige til at opnå støtte. LIFE Biodiversity LIFE-Biodiversitet projekter skal bidrage til gennemførelsen af EU-biodiversitetsstrategiens mål "at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020 og genoprette dem så vidt muligt, og samtidig intensivere EU-bidrag til at standse tabet af biodiversitet ". Projektemner 1) Projekter, der sigter på at gennemføre Mål 2 i Biodiversitetsstrategien gennem integration af tiltag for at opretholde og forbedre økosystemer og deres tjenester i aktiviteterne i den offentlige eller private sektor, herunder etablering af grøn samt blå infrastruktur og genoprette ødelagte økosystemer. 2) Projekter, der gennemfører aktiviteter rettet mod invaderende fremmede arter 3) Projekter der undersøger arter, der ikke er på den europæiske røde liste, men alligevel har status af truede eller værre. 4) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der benytter sig af innovative måder til direkte eller indirekte at finansiere biodiversitetsrelaterede aktiviteter i den offentlige eller private sektor. 5) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der tester og implementerer Grøn Infrastruktur med fokus på; a) Innovative teknologier og udvikling af tekniske standarder b) Genoprettelse af økosystemer med sigte på menneskelig sundhed c) Omkostningseffektive teknologier og metoder, der minimerer indflydelsen af eksisterende energi og transport infrastrukturer LIFE Environmental Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; 9

10 - fremme bevidstgørelse om miljøspørgsmål, herunder generering af offentlighedens og interessenters støtte til den EU-politiske beslutningsproces på miljøområdet, og fremme viden om bæredygtig udvikling og nye mønstre for bæredygtig forbrug - støtte kommunikation, ledelse og formidling af information i miljøområdet, og lette videndeling på vellykket miljøløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EU-lovgivning af miljøet, især ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre miljø-governance ved øget interessentinvolvering, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. Projekter, der falder inden for de fem prioriterede områder beskrevet i LIFE Environment and Resource Efficiency 1) vand, 2) affald, 3) ressource effektvitetet, 4) miljø og sundhed og 5) luftkvalitet og forurening vil også have en særlig prioritering inden for Governance and Information. Det samme gælder for projekter, der adresserer NATURA 2000 og EU s Biodiversitetsstrategi. LIFE Climate action Dette sub-program har som overordnet formål at; - bidrage til overgangen til en ressourceeffektiv, kulstoffattig og klimarobust økonomi - forbedre udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-politik og klimalovgivning - fungere som en katalysator for, og fremme integration og mainstreaming af klimamålsætninger i andre EU-politikker og offentlige og private sektor praksis - understøtte bedre styring af klima på alle niveauer, herunder en bedre inddragelse af civilsamfundet, ngo'er og lokale aktører. De fire traditionelle projekttyper; pilot-, demonstrations-, best practice eller informationsprojekter kan alle benyttes inden for dette sub-program. LIFE Climate Change Mitigation Climate Change Mitigation projekter bør bidrage til overgangen til en lav emission og klimarobust økonomi. Test og implementering af innovative tilgange til klimaafbødning vil være et væsentligt aspekt ved denne overgang. Ved 2015-call et vil projekter, der fokuserer på synergier mellem miljø- og klimamæssige tiltag rettet mod landbrug, skov og land (grøn sektor), herunder deres monitorering blive kraftigt tilskyndet. Således er der opstillet en række projektemner, der adresserer 1) klimamæssige udfordringer ift. landbrugssektoren, 2) drivhusgas ift. arealanvendelse og 3) vedvarende udnyttelse af solid biomasse. Disse projekter vil opnå en særlig prioritering i tildeling af midler. 10

11 Yderligere projektemner Herudover kan projekter indenfor Climate Change Mitigation bidrage med løsninger, der adresserer; - drivhusgasovervågning og rapportering - politikker vedrørende arealanvendelse - ændringer i arealanvendelse og skovbrug - bevarelse af naturlige kulstofdræn - energi / GHG intensiv industriel produktion - emissionshandelsordningen - medlemsstaternes indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser - kulstof-opsamling og lagring - vedvarende energi - energieffektivitet - transport og brændstof - ozonbeskyttelseslag og fluorholdige gasser. - Opførelsen af kulstof-opsamling og lagring. LIFE projekter under denne prioritering kan også benyttes i sammenhæng med yderligere tiltag på landbrugsområdet byggende på resultaterne fra EIP on Agriculture. LIFE Climate Change Adaptation Dette handler grundlæggende om øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringerne, især med fokus på det urbane. LIFE-midlerne vil inden for Cilmate Change Adaption prioritere projekter, der vedrører vigtige tværsektorielle, tværregionale og / eller grænseoverskridende spørgsmål. Herunder projekter, der fremmer tilpasning i sårbare områder. Det kan f.eks. være; - grænseoverskridende forvaltning af oversvømmelser - grænseoverskridende kystforvaltning, med vægt på tætbefolkede deltaer og kystnære byer - mainstreamingstilgang til tilpasning i byerne - fysisk planlægning, bygningsanlæg og forvaltning af naturressourcer - bjerg-og øområder med vægt på bæredygtige og modstandsdygtige sektorer så som landbrug, skovbrug og turisme - bæredygtig forvaltning af vand - bekæmpelse af ørkendannelse og skovbrande i tørke-udsatte områder. Et andet centralt område er at forbedre beslutningsprocesserne omkring klimatilpasning ved at forbedre vidensgrundlaget. Mens forskningsprojekter vil blive finansieret hovedsageligt under Horison 2020, kan LIFE-projekter behandle huller i viden om skader og tilpasning af omkostninger og fordele; regionalt og lokalt plan og risikovurderinger; rammer, redskaber til at støtte beslutningsprocessen og midler til at overvåge og evaluere tidligere 11

12 tilpasningsindsats, hvis disse er knyttet til gennemførelsen og replikation af teknologiske/administrative løsninger. Ydeligere projektemner Projektforslag, der har fokus på klimatilpasninger i byerne er en særlig prioritet i denne første runde af calls. Jf. Mayors Adapt. Det kan f.eks. være projekter, der sigter mod at; - udvikle og gennemføre lokale tilpasningsstrategier og handlingsplaner, som der er knyttet til tilpasning til Urban-initiativet ("Mayors Adapt ') - lav emissioner, der samtidig bidrager til klimaændringer og tilpasning samt naturbeskyttelse og biodiversitet mål i byområder - udvikling og implementering af innovative tilpasningsteknologier i byområder, herunder på vand, energi og byggeri - fremme og udvikle grøn infrastruktur i byerne, herunder bekæmpelse af den urbane varme ø effekt (gennem f.eks. grønne tage eller netværk af grønne områder som ventilation-områder) og / eller styring af risikoen for oversvømmelser (gennem multiuse oversvømmelsesområder). LIFE Climate Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; - fremme bevidstgørelse om klimaspørgsmål, herunder generering af offentlige og interessenter støtte for den EU-politiske beslutningsproces på området for klimaet, og fremme viden om bæredygtig udvikling - understøtte kommunikation, ledelse og formidling af informationer, der vedrører klimaet og letter videndeling om vellykkede klimaløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EUklimalovgivning, bl.a. ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre styring af klima ved øget inddragelse af interessegrupper, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) blev lanceret d.15. juni Denne indkaldelse sigter mod at identificere partnere som EASME senere kan tildele specifikke driftstilskud. De specifikke driftstilskud er afsat til ngo'er, hvis arbejde er relateret til de støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i rammeaftalerne for 2016 og 2017 arbejdsprogrammet. Målet er at finde NGO er som forfølger et mål som deles af EU, som hovedsageligt at involveret i miljø og klimaområdet og som er involveret i udviklingen og implementeringen af unionens politik. Budgettet vil være på 9 mio. euro pr. år i en 2-årig periode. 12

13 13

FRISTER FOR 2016 - OPSLAG MILJØ OG KLIMA

FRISTER FOR 2016 - OPSLAG MILJØ OG KLIMA Virksomheder, offentlige organisationer og NGO'er kan gennem EU s LIFEprogram få støtte til initiativer og projekter, der bidrager til at gennemføre EU s miljø- og klimapolitik. FRISTER FOR 2016 - OPSLAG

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14509/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 16. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET 33 CADREFIN

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

LIFE Info dag 24.01.2013. Hvad er fremtiden for LIFE programmet?

LIFE Info dag 24.01.2013. Hvad er fremtiden for LIFE programmet? LIFE Info dag 24.01.2013 Hvad er fremtiden for LIFE programmet? Korttidsperspektivet LIFE + løber videre i 2013! Ansøgningsfrist 25.06.2013 DK bevilling: 4 782 488 (ca. 35,6 mio dkk) Efter 2014 ny forordning?

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren

Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Vejen frem for cirkulær økonomi i bygge- og anlægssektoren Building Green 2016 Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard Globalt Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1. MAJ 2013 STATUS FOR DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI DIREKTØR DCE Nationalt Center for Miljø og Energi DCE er Aarhus Universitets centrale indgang for rådgivning og viden om natur og miljø

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet Bedre Miljø i Byerne EU s temastrategi for bymiljøet Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor fokus på bymiljøet? Miljøproblemerne koncentreres i byerne støj, luftforurening, kemikalier, overforbrug

Læs mere

Klimatilpasning i byer og kommuner

Klimatilpasning i byer og kommuner 12, august 2015 Klimatilpasning i byer og kommuner Anne Jensen og Helle Nielsen Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet UNI VERSITET Oversigt Introduktion Klimatilpasning i NAS Klimatilpasning

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/ Ref. ACL/JSK/NZ

GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/ Ref. ACL/JSK/NZ Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 228 Offentligt GRUND- O G NÆRHEDS NO TAT 6. maj 2013 J.nr. 1008/1017-0021 Ref. ACL/JSK/NZ Europa-Kommissionens meddelelse om the Future of

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2017/2009(INI) 15.3.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om en europæisk indsat for bæredygtighed (2017/2009(INI)) Udvalget om Miljø,

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

EU programmer Overblik. Ture Hammar. Skanderborg 24. november 2011

EU programmer Overblik. Ture Hammar. Skanderborg 24. november 2011 EU programmer Overblik Ture Hammar Skanderborg 24. november 2011 EU PROGRAMMER OVERBLIK 1. Europa 2020 fælles strategi 2. Energipolitik 20-20-20 gælder fortsat 3. Aktuelle programmer 4. Intelligent Energy

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Flerårigt arbejdsprogram for EEA 1999-2003 en kort oversigt

Flerårigt arbejdsprogram for EEA 1999-2003 en kort oversigt Flerårigt arbejdsprogram for EEA 1999-2003 en kort oversigt 1 2 Indledning Det Europæiske Miljøagentur blev oprettet med henblik på at støtte Fællesskabets miljøpolitik og fremskridtet mod en bæredygtig

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Borgmesterpagten for klima & energi

Borgmesterpagten for klima & energi Borgmesterpagten for klima & energi DA En unik bottom-upbevægelse Borgmesterpagten for klima og energi samler lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til at gennemføre EU s klima-

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0478 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0478 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0478 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2013 COM(2013) 478 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Afsluttende evaluering af forordning

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

LSH : - STREP.

LSH : - STREP. Ændringer til forskningstema 1: "Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste" del af Kommissionens afgørelse C(2003)1952 af 27. juni 2003 Ændring nr. 1 På side 24 under "c) Bekæmpelse

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Borgmestrenes engagement

Borgmestrenes engagement De lokale myndigheder går forrest med hensyn til gennemførelse af løsninger i forbindelse med et klima i forandring. Tilpasningerne skaber nye muligheder for at forbedre livskvaliteten, fremme en bæredygtig

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Miljøvurderingsdag 2011 Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Anja Wejs, PhD stud. E-mail: wejs@plan.aau.dk Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med etableringen af beskyttede havområder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 Revideret udgave af de fælles evalueringsspørgsmål På grundlag af

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove og disses samspil med miljøet (Forest Focus)

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove og disses samspil med miljøet (Forest Focus) NAT/160 (Forest Focus) Bruxelles, den 12. december 2002 UDTALELSE om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overvågning af Fællesskabets skove og disses samspil med miljøet

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.2.2011 2010/2088(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om BNP og mere - Måling af fremskridt i en verden i forandring (2010/2088(INI))

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere