Sub-programme for environment

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sub-programme for environment"

Transkript

1 LIFE er EU s program for Miljø og Klima i perioden 1.januar 2014 til 31.december De første indkaldelser i denne del af programperiode blev offentliggjort den 1. juni 2015 og har deadline mellem d. 1. september og 7. oktober Programmet er struktureret ud fra to sub-programmer; Sub-programme for environment - LIFE Environment and Resource Efficiency - LIFE Nature and Biodiverity - LIFE Environmental Governance Information Sub-programme for climate action - LIFE Climate Change and Mitigation - LIFE Climate Change and Adaption - LIFE Climate Governance and Information I nærværende dokument kan du læse om de generelle kriterier for at søge midler samt et kort oprids af særlige prioriteter ved denne første runde af calls. I modsætning til nogle af de andre EU-programmer er de enkelte calls i LIFE ikke beskrevet detaljeret. Det skal mere forstås som en ramme for potentielle projekter. Mere udførlig information kan findes på hjemmesiden; Herudover kan spørgsmål af teknisk art rettes til kommissionen hos enten: Mette Quinn fra DG Clima eller Dorte Pardo-Lopez fra DG ENV 1

2 Indhold Generelle kriterier for LIFE... 3 Budget:... 3 Tilskudsprocent... 3 Budgetstørrelse... 3 Projekttyper... 3 Andre OBS-punkter:... 4 Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver... 5 LIFE Environment... 6 LIFE Environment and Resource Efficiency... 6 Projektemner... 7 LIFE Nature and Biodiversity... 7 LIFE Nature... 8 Projektemner... 8 LIFE Biodiversity... 9 Projektemner... 9 LIFE Environmental Governance and Information... 9 LIFE Climate action...10 LIFE Climate Change Mitigation...10 Yderligere projektemner...11 LIFE Climate Change Adaptation...11 Ydeligere projektemner...12 LIFE Climate Governance and Information...12 NGO Framework Partnership Agreements (FPAs)

3 Generelle kriterier for LIFE Deadlines: Grant Type Opening Date Closing Date Climate Change Mitigation 01 June September 2015 Climate Change Adaptation 01 June September 2015 Climate Governance & 01 June September 2015 Information Environment & Resource 01 June October 2015 Efficiency Nature & Biodiversit 01 June October 2015 Environmental Governance & Information 01 June October 2015 Tidligst projektstart: Budget: Der vil i 2015 være afsat et budget på ca. 240 millioner i alt. Her vil de 184 millioner være afsat til sub-programmet Environment, mens sub-programmet Climate Action vil have et samlet budget på 56 millioner. Tilskudsprocent Der kan ansøges om op til 60 % af projektets samlede budget. Under LIFE Nature and Biodiversity kan der dog ansøges om op til 75 %, hvis projektet fokuserer på konkrete tiltag, der bevarer arter eller habitatområder i overensstemmelse med Fugle- og Habitatdirektivet. I disse tilfælde skal 50 % af budgettet gå til konkrete bevaringsaktiviteter. I samme tråd skal mindst 25 % af budgettet til projekter under LIFE Nature and Biodiversity gå til konkrete bevaringsaktiviteter. Budgetstørrelse Der er ingen maksimal størrelse for projektbudgettet, dog tilskyndes Large-scale flagskibsprojekter på et budget af minimum EUR 1,5 millioner, da det antages projekter af denne størrelse øger chancen for videndeling og overførsel af konkrete erfaringer og løsninger til andre områder i Europa. Samtidig har det vist sig, at projektansøgninger under EUR 0,5 millioner har en lille succesrate. Informations- og governanceprojekter anbefales at tænke stort for at sikre den ovenfornævnte europæiske rækkevidde og dermed merværdi. Projekttyper Projekterne vil typisk falde inden for de traditionelle projekttyper; Best practice, demonstration and pilotprojekter + Informations og formidlingsprojekter 3

4 Pilotprojekter Demonstrationsprojekter Best practice-projekter Information, dissimination og formidlingsprojekter Projekter, der anvender en teknik eller metode, der ikke har været anvendt eller afprøvet før, og som tilbyder potentielle fordele i forhold til nuværende best practice. Det skal efterfølgende kunne anvendes på en større skala i lignende situationer, og det er vigtigt, at pilotprojektet adresserer effektiviteten af den afprøvede metode. Projekter, der tester, evaluerer og formidler metoder eller tilgange, der er nye eller ukendte i den specifikke kontekst, såsom den geografiske, økologiske, socioøkonomiske sammenhæng. Det skal kunne anvendes andre steder under lignende omstændigheder, og der lægges stor vægt på monitoreringen og læring af projektet. Projekter, der anvender passende, omkostningseffektive, state-of the-art teknikker, metoder og tilgange, idet der tages hensyn til den specifikke kontekst. Projekter, der sigter mod at støtte kommunikation, formidling af information og den offentlige bevidsthed inden for miljø- og klimaindsatsen. Herudover er det muligt at søge midler til integrerede projekter under miljøindsatsen og projekter, der fremmer kapacitetsopbygningen ift. forvaltningen af miljøet. Disse projekter retter sig dog mod nationale enheder, i Danmark vil det være Naturstyrelsen. Integrerede projekter, kan søges under sub-programmet for Miljø. Projekterne retter sig mod gennemførelsen af aktiviteter på stor territorial skala (regional, multiregionalt, nationalt eller tværnationalt plan). Projekterne kræver inddragelse af interessenter og koordinering med mindst én anden relevant EU-, national eller privat finansieringskilde. Technical Assistance projects giver finansiel støtte til at hjælpe ansøgere med at udarbejde integrerede projekter. Capacity Building projects yder finansiel støtte til aktiviteter, der opbygger kapacitet i medlemsstaterne, herunder LIFE nationale eller regionale kontaktpunkter, med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at deltage mere effektivt i Lifeprogrammet. Preperatory Projects addresserer de specifikke for udviklingen og implementeringen af Unionens miljø- og klimapolitik og lovgivning på disse områder. Der henvises til for mere information om disse typer af projekter. Andre OBS-punkter: Ansøgningen kan indleveres på dansk, men engelsk anbefales Både private, offentlige og NGO er kan ansøge om midler Det er nok med en ansøger, men en fordel hvis projektet har partnere fra andre lande. Der kan ikke opnås midler, hvis projektets aktiviteter er startet inden godkendelse Projektets varighed vil typisk ligge mellem 2-5 år 4

5 Det antages, der ansættes en fuldtidsprojektleder Det anbefales, at kun 35 % af budgettet går til køb af ekstern assistance. Det anbefales, der anskaffes grønt. Herudover skal projektets forventede Carbon Footprint beskrives i projektet. Replication and dissemination. Det forventes projektet har en europæisk merværdi, projektet skal udarbejdes, så der er mulighed for kopiere og vidensdele efterfølgende. Det må medtages i selve ansøgningen, hvordan dette vil være muligt. Projekter, der tænker transnationalt, vil score højere i evalueringen Projektets langsigtede forankring skal medtænkes i ansøgningen Forskningsaktiviteter kan kun tillades, hvis det kan tydeliggøres ud fra projektets primære formål, at der ikke allerede findes den tilstrækkelige viden til at gennemføre én af projektets aktiviteter. Det må aldrig være primært formål. LIFE programmet tilskynder til at benytte resultater fra HORIZON2020-projekter. I denne kontekst kan der tilbydes co-finansiering af projekter med klare miljømæssige eller klimamæssige fordele, der sikrer synergier mellem LIFE og HORIZON2020 Konstruktionen af stort infrastruktur falder uden for (ikke over EUR 0,5 millioner). Implementering af EU-politikker, programmer og direktiver De enkelte prioriteter under de to sub-programmer sigter alle i større eller mindre grad på at implementere EU-politikker, programmer eller direktiver. Det kan være givtigt i forberedelsen af projektansøgningen at rådføre sig med disse politikker, så man er sikker på, projektet er i overensstemmelse hermed. Nedenstående tabel giver et overblik over de enkelte prioriteter. Prioritet EU politik, programmer, strategi eller direktiver, der søges implementeret eller videreudviklet LIFE Environment and Resource Efficiency EU s miljøpolitik, herunder bl.a.; EU Water Framework Directive Floods Directive Marine Strategy Framework Directive Roadmap for a Resource-Efficient Europe 7 th Environment Action Programme Herudover en række mindre direktiver se Annex LIFE Nature and Biodiverity The Union Biodiversity Strategy to 2020 The Birds and Habitats Directives Natura 2000 Network 5

6 LIFE Environmental Governance Information LIFE Climate Change and Mitigation LIFE Climate Change and Adaption LIFE Climate Governance and Information EU s miljøpolitik EU s Klimapolitik, herunder bl.a.; The management of land-use, land-use change and forestry (LULUCF) EIP on Agriculture EU Strategy on adaptation to climate change EU ETS 2030 Klima-og energipolitiske mål LIFE Environment LIFE Multiannual Work Programme (MAWP) beskriver nærmere de enkelte tematiske prioriteter for Miljø sub-programmet. Projekter, der behandler disse temaer vil have en højere prioritet end projekter, der ikke tager højde for disse temaer. Du kan finde hele MAWP en her: LIFE Environment and Resource Efficiency Projekter indenfor Miljø og Ressourceeffektivitet skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EUs miljøpolitik og lovgivning, herunder integrering af miljøområdet i andre politikker. Der er i programmet fokus på at: - udvikle, afprøve og demonstrere politiske eller forvaltningsmæssige tilgange, best practice og løsninger på miljømæssige udfordringer. Aktiviteternes formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marinehabitater og arter, og fuglearter - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. - forbedre vidensgrundlaget for udvikling, implementering, vurdering, overvågning og evaluering af EU-miljøpolitik og lovgivning. Herunder evaluering og monitorering af de faktorer, der påvirker miljøet i og uden for EU. Projekter inden for LIFE Miljø og Ressourceeffektivitet skal være enten et pilot- eller demonstrationsprojekt. Der vil således blive givet støtte til de projekter, der kommer med de bedste forslag i form af innovative løsninger til vigtige miljøspørgsmål med kvalitativt og kvantitativt målbare konkrete resultater. Forslagene skal være teknisk og økonomisk 6

7 velfunderede. Det er ikke muligt at ansøge om selvstændige informationsprojekter inden for denne prioritet. Derfor er det vigtigt, at formidlingsaktiviteter og evalueringen af projektet er velbeskrevet i ansøgningen. Herudover er det vigtigt, at projekterne fra start medtænker muligheden af teknisk og økonomisk levedygtighed i anden kontekst. Projektemner Følgende emner vil særligt blive prioriteret; 1) Vand, herunder a) Oversvømmelse og tørke b) Administration af marine - og kystområder c) Vandindustri 2) Affald, herunder a) Kommunal affaldshåndtering b) Affaldssortering c) Genbrug af plast, sænkelse af brugen af indpakningsplast d) Implementering af økonomiske instrumenter til effektiv håndtering af affald 3) Ressource effektvitetet, herunder jord- og skovbrug, grøn og cirkulær økonomi 4) Miljø og sundhed, inden for især; a) Kemikalier b) Støjreducerende tiltag c) Industrielle uheld 5) Luftkvalitet og forurening, herunder bymiljøer, industrier og landbrug LIFE Nature and Biodiversity Projekter indenfor LIFE natur og Biodiversitet skal overordnet sigte mod at; - bidrage til udviklingen og implementeringen af EU s politik for natur og biodiversitet beskrevet i The Union Biodiversity Strategy to 2020 og the Birds and Habitats Directives - støtte videreudviklingen, implementeringen og administrationen af Natura2020- netværket - forbedre vidensbasen for udviklingen, implementeringen, målingen, monitoreringen og evalueringen af EUs natur og biodiversitetspolitikker Projekterne må meget gerne inddrage både Natur og Biodiversitet aspekter, men der ansøges under enten det ene eller andet fokus. De to prioriteter adskiller sig ved, at projekter under LIFE Nature særligt skal implementere Fugle- og Habitatsdirektivet med fokus på aktiviteter; - hvis formål er at forbedre bevaringsstatus for habitat og arter, herunder marine habitater og arter - der støtter Nature 2020 netværkets bio-geografiske seminarer, samt - integrerede tiltag til implementeringen af prioriterede handlinger 7

8 Projekter under LIFE Biodiversitet skal fremme implementeringen af Biodiversitetsstrategien 2020 (særligt mål 2-5). Projekter, der således udelukkende fokuserer på arter/habitater ift. Fugle- og Habitatdirektivet passer bedst til LIFE Nature. Andre projekter vil højst sandsynligt passe bedst inden for LIFE Biodiversity. De mest hensigtsmæssige LIFE-Biodiversitetsprojekter anvender innovation, eller udforsker sektorer og processer, der ikke har været mål for klassiske LIFE Natur-projekter. Dette udelukker ikke projekter, der er baseret på best practice tilgange, men ansøgere bør omhyggeligt læse projektemnerne for LIFE-Biodiversitet for at afklare, hvor best practice-projekter passer bedst ind. Uanset ovenstående skal det bemærkes, at Natura 2000-netværket stadig er EU vigtigste bidrag i kampen mod tab af biodiversitet. Inden for klassiske Life Nature-projekter vil de fleste af de mål, der er nævnt i EU-biodiversitetsstrategi til 2020, effektivt kunne behandles inden for rammerne af Natura 2000-netværket: fx kontrol af invasive arter, udvikling af grøn infrastruktur og opretholdelse eller forbedring af økosystemtjenester (som beskyttelse mod oversvømmelse, forbedring vandkvalitet osv.) gennem naturbeskyttelse. Der skal under LIFE Nature and Biodiversity ikke ansøges til projekter, der kun har en sekundær effekt for naturen eller biodiversiteten. Projekter, der således sigter mod naturbevaring ved oplysninger og information skal i stedet rettes til LIFE Environmental Governance and Information. LIFE Nature LIFE Natur-projekter bør som hovedregel være fokuseret på konkrete bevaringsforanstaltninger og skal være resultatorienteret. Dvs. deres gennemførelse skal medføre direkte og vedvarende forbedringer af bevaringsstatus for arter og naturtyper eller udpegede lokaliteter. Projekters berettigelse under Life Natur afhænger af arten og/eller det habitatområde, der adresseres. Aktiviteter rettet mod arter eller habitater, der ikke er en del af Natura 2000 er ikke berettiget til midler under LIFE Nature, men kan ansøge om støtte under LIFE Biodiversitet. Projektemner Følgende projektemner er særligt prioriteret; 1) Projekter, der tager sigte på at forbedre bevaringsstatus for naturområder eller arter 2) Projekter, der gennemfører en eller flere planlagte aktiviteter ud fra den relevante Prioriteret aktion Framework (PAF), som opdateres af medlemsstaterne eller konkrete tiltag aftalt inden for rammerne af Natura 2000s biogeografiske seminarer. 3) Projekter vedrørende marinedelen af Natura (bl.a. i relation til offshore, restaurering og forvaltning af marine Natura 2000-områder, konflikter mellem marinebevaring og fiskere/andre marine brugere, tilgange til at vurdere/overvåge virkningen af 8

9 menneskelige aktiviteter på kritiske marine habitater/arter som et redskab til at vejlede aktiv bevaringsforanstaltninger.) 4) Projekter, der sigter mod forbedring af bevaringsstatus for naturområder og arter i tråd med nationale planer eller planer på EU-niveau 5) Projekter, der retter sig mod invaderende fremmede arter, hvis disse kan forventes at forringe bevaringsstatus for arter eller naturtyper ift. Natura 2000-netværket. Ansøgere skal tydeligt forklare, om og hvorfor deres forslag falder ind under en eller flere af disse projektemner. Denne liste udelukker ikke muligheden for at indgive projektforslag, der ikke er anført ovenfor, men stadig falder ind under det generelle formål med Life Nature. Bemærk dog, at forslag, der ikke falder ind under de ovennævnte projektemner ikke modtager point under tildelingskriterium 4 'Bidrag til projektemner' og derfor er mindre tilbøjelige til at opnå støtte. LIFE Biodiversity LIFE-Biodiversitet projekter skal bidrage til gennemførelsen af EU-biodiversitetsstrategiens mål "at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden 2020 og genoprette dem så vidt muligt, og samtidig intensivere EU-bidrag til at standse tabet af biodiversitet ". Projektemner 1) Projekter, der sigter på at gennemføre Mål 2 i Biodiversitetsstrategien gennem integration af tiltag for at opretholde og forbedre økosystemer og deres tjenester i aktiviteterne i den offentlige eller private sektor, herunder etablering af grøn samt blå infrastruktur og genoprette ødelagte økosystemer. 2) Projekter, der gennemfører aktiviteter rettet mod invaderende fremmede arter 3) Projekter der undersøger arter, der ikke er på den europæiske røde liste, men alligevel har status af truede eller værre. 4) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der benytter sig af innovative måder til direkte eller indirekte at finansiere biodiversitetsrelaterede aktiviteter i den offentlige eller private sektor. 5) Pilot- eller demonstrationsprojekter, der tester og implementerer Grøn Infrastruktur med fokus på; a) Innovative teknologier og udvikling af tekniske standarder b) Genoprettelse af økosystemer med sigte på menneskelig sundhed c) Omkostningseffektive teknologier og metoder, der minimerer indflydelsen af eksisterende energi og transport infrastrukturer LIFE Environmental Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; 9

10 - fremme bevidstgørelse om miljøspørgsmål, herunder generering af offentlighedens og interessenters støtte til den EU-politiske beslutningsproces på miljøområdet, og fremme viden om bæredygtig udvikling og nye mønstre for bæredygtig forbrug - støtte kommunikation, ledelse og formidling af information i miljøområdet, og lette videndeling på vellykket miljøløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EU-lovgivning af miljøet, især ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre miljø-governance ved øget interessentinvolvering, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. Projekter, der falder inden for de fem prioriterede områder beskrevet i LIFE Environment and Resource Efficiency 1) vand, 2) affald, 3) ressource effektvitetet, 4) miljø og sundhed og 5) luftkvalitet og forurening vil også have en særlig prioritering inden for Governance and Information. Det samme gælder for projekter, der adresserer NATURA 2000 og EU s Biodiversitetsstrategi. LIFE Climate action Dette sub-program har som overordnet formål at; - bidrage til overgangen til en ressourceeffektiv, kulstoffattig og klimarobust økonomi - forbedre udviklingen, gennemførelsen og håndhævelsen af EU-politik og klimalovgivning - fungere som en katalysator for, og fremme integration og mainstreaming af klimamålsætninger i andre EU-politikker og offentlige og private sektor praksis - understøtte bedre styring af klima på alle niveauer, herunder en bedre inddragelse af civilsamfundet, ngo'er og lokale aktører. De fire traditionelle projekttyper; pilot-, demonstrations-, best practice eller informationsprojekter kan alle benyttes inden for dette sub-program. LIFE Climate Change Mitigation Climate Change Mitigation projekter bør bidrage til overgangen til en lav emission og klimarobust økonomi. Test og implementering af innovative tilgange til klimaafbødning vil være et væsentligt aspekt ved denne overgang. Ved 2015-call et vil projekter, der fokuserer på synergier mellem miljø- og klimamæssige tiltag rettet mod landbrug, skov og land (grøn sektor), herunder deres monitorering blive kraftigt tilskyndet. Således er der opstillet en række projektemner, der adresserer 1) klimamæssige udfordringer ift. landbrugssektoren, 2) drivhusgas ift. arealanvendelse og 3) vedvarende udnyttelse af solid biomasse. Disse projekter vil opnå en særlig prioritering i tildeling af midler. 10

11 Yderligere projektemner Herudover kan projekter indenfor Climate Change Mitigation bidrage med løsninger, der adresserer; - drivhusgasovervågning og rapportering - politikker vedrørende arealanvendelse - ændringer i arealanvendelse og skovbrug - bevarelse af naturlige kulstofdræn - energi / GHG intensiv industriel produktion - emissionshandelsordningen - medlemsstaternes indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser - kulstof-opsamling og lagring - vedvarende energi - energieffektivitet - transport og brændstof - ozonbeskyttelseslag og fluorholdige gasser. - Opførelsen af kulstof-opsamling og lagring. LIFE projekter under denne prioritering kan også benyttes i sammenhæng med yderligere tiltag på landbrugsområdet byggende på resultaterne fra EIP on Agriculture. LIFE Climate Change Adaptation Dette handler grundlæggende om øge modstandsdygtigheden overfor klimaforandringerne, især med fokus på det urbane. LIFE-midlerne vil inden for Cilmate Change Adaption prioritere projekter, der vedrører vigtige tværsektorielle, tværregionale og / eller grænseoverskridende spørgsmål. Herunder projekter, der fremmer tilpasning i sårbare områder. Det kan f.eks. være; - grænseoverskridende forvaltning af oversvømmelser - grænseoverskridende kystforvaltning, med vægt på tætbefolkede deltaer og kystnære byer - mainstreamingstilgang til tilpasning i byerne - fysisk planlægning, bygningsanlæg og forvaltning af naturressourcer - bjerg-og øområder med vægt på bæredygtige og modstandsdygtige sektorer så som landbrug, skovbrug og turisme - bæredygtig forvaltning af vand - bekæmpelse af ørkendannelse og skovbrande i tørke-udsatte områder. Et andet centralt område er at forbedre beslutningsprocesserne omkring klimatilpasning ved at forbedre vidensgrundlaget. Mens forskningsprojekter vil blive finansieret hovedsageligt under Horison 2020, kan LIFE-projekter behandle huller i viden om skader og tilpasning af omkostninger og fordele; regionalt og lokalt plan og risikovurderinger; rammer, redskaber til at støtte beslutningsprocessen og midler til at overvåge og evaluere tidligere 11

12 tilpasningsindsats, hvis disse er knyttet til gennemførelsen og replikation af teknologiske/administrative løsninger. Ydeligere projektemner Projektforslag, der har fokus på klimatilpasninger i byerne er en særlig prioritet i denne første runde af calls. Jf. Mayors Adapt. Det kan f.eks. være projekter, der sigter mod at; - udvikle og gennemføre lokale tilpasningsstrategier og handlingsplaner, som der er knyttet til tilpasning til Urban-initiativet ("Mayors Adapt ') - lav emissioner, der samtidig bidrager til klimaændringer og tilpasning samt naturbeskyttelse og biodiversitet mål i byområder - udvikling og implementering af innovative tilpasningsteknologier i byområder, herunder på vand, energi og byggeri - fremme og udvikle grøn infrastruktur i byerne, herunder bekæmpelse af den urbane varme ø effekt (gennem f.eks. grønne tage eller netværk af grønne områder som ventilation-områder) og / eller styring af risikoen for oversvømmelser (gennem multiuse oversvømmelsesområder). LIFE Climate Governance and Information Projekter inden for Klima Governance og information skal særligt sigte mod at; - fremme bevidstgørelse om klimaspørgsmål, herunder generering af offentlige og interessenter støtte for den EU-politiske beslutningsproces på området for klimaet, og fremme viden om bæredygtig udvikling - understøtte kommunikation, ledelse og formidling af informationer, der vedrører klimaet og letter videndeling om vellykkede klimaløsninger og praksis, herunder ved at udvikle samarbejdsplatforme mellem interessenter og uddannelse - fremme og bidrage til en mere effektiv overholdelse og håndhævelse af EUklimalovgivning, bl.a. ved at fremme udviklingen og formidling af bedste praksis og politiske tilgange - fremme en bedre styring af klima ved øget inddragelse af interessegrupper, herunder ngo'er, i høringer om og gennemførelsen af politik. NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) NGO Framework Partnership Agreements (FPAs) blev lanceret d.15. juni Denne indkaldelse sigter mod at identificere partnere som EASME senere kan tildele specifikke driftstilskud. De specifikke driftstilskud er afsat til ngo'er, hvis arbejde er relateret til de støtteberettigede aktiviteter, der er fastsat i rammeaftalerne for 2016 og 2017 arbejdsprogrammet. Målet er at finde NGO er som forfølger et mål som deles af EU, som hovedsageligt at involveret i miljø og klimaområdet og som er involveret i udviklingen og implementeringen af unionens politik. Budgettet vil være på 9 mio. euro pr. år i en 2-årig periode. 12

13 13

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Et godt liv i en ressourcebegrænset

Et godt liv i en ressourcebegrænset isstock Et godt liv i en ressourcebegrænset verden EU s 7. Miljøhandlingsprogram (MHP) frem til 2020 Miljøhandlingsprogrammerne har været ledetråden for udviklingen af EU s miljøpolitik siden begyndelsen

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Uge 2 // Januar // 2010 Side 2 Uge 2 // januar// 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor om partnersøgninger, indkaldelser, EUprogrammer, invitationer og nyheder

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Building resilience to disasters Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen og forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard GEUS Tre hovedtyper

Læs mere

klima og energi minister

klima og energi minister Handlinger Lobby Miljøministeriet til ikke at ændre standarderne for støj og visuel forurening i planloven. Koordiner med ministerierne for finans og økonomisk udvikling mod tilskynd at EU ændrer VVM /

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN

AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN AALBORG+10 INSPIRATION FOR FREMTIDEN VOR FÆLLES VISION Vi, europæiske lokale myndigheder, der er forenede i European Sustainable Cities & Towns Campaign (Kampagnen for bæredygtige europæiske byer), og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0216 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT til EU-MILJØSPECIALUDVALGET Skov- og Naturstyrelsen 26. juni 2006 Naturområdet J.nr.: SNS-406-33359 Miljøministeriet EJJ/SNS-LAND Ledelsessekretariatet,

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Horizon2020 og ERC. Hvad har EU i støbeskeen?

Horizon2020 og ERC. Hvad har EU i støbeskeen? Horizon2020 og ERC Hvad har EU i støbeskeen? HVAD ER HORIZON 2020? Kommissionens forslag til et 80 mia euro (595 mia kr) finansieringsprogram for forskning og innovation (2014-20) Del af forslag til næste

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT

Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Side 1 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Uge 27 // juli // 2010 Side 2 Uge 27// juli // 2010 EU-SPOT Ugebrev fra NordDanmarks EU-kontor med Bruxelles Talk, partnersøgninger, indkaldelser, EU-programmer og

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne

Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Fællesmøde om liquefied natural gas i danske havne Status på arbejdet i IMO og ESSF Samarbejde mellem danske myndigheder Kosan Crisplant den 27. november 2014 Palle Kristensen Søfartsstyrelsen Indhold

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning 28.8.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 257/135 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

At vælge den rigtige metode

At vælge den rigtige metode At vælge den rigtige metode Susanne Balslev Nielsen Civilingeniør, Ph.D. Danmarks Tekniske Universitet Oplæg på kurset CO2-neutrale bydele, Dansk Byplanlaboratorium 4. marts 2009 Lidt om mig Civilingeniør

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

CO 2. -opsamling og -lagring i Europa. Sikker. Klimaindsats

CO 2. -opsamling og -lagring i Europa. Sikker. Klimaindsats Sikker -opsamling og -lagring i Europa Klimaindsats -opsamling og -lagring (eller CCS fra engelsk carbon capture and storage ) er en ny teknologi, der kan blive et vigtigt element i kampen mod klimaændringer.

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere