KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program for perioden , årsprogrammet for 2007 og årsprogrammet for 2008 vedrørende Fonden for De Ydre Grænser og Fondens samfinansiering i 2007 og 2008 DA DA

3 KOMMISSIONENS BESLUTNING af om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program for perioden , årsprogrammet for 2007 og årsprogrammet for 2008 vedrørende Fonden for De Ydre Grænser og Fondens samfinansiering i 2007 og 2008 (Kun den danske udgave er autentisk) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme 1, særlig artikel 21, stk. 5, og artikel 23, stk. 4, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den 25. juni 2008 sendte Danmark Kommissionen et udkast til flerårigt program for perioden Udkastet til flerårigt program er efterfølgende blevet revideret, og en endelig udgave blev modtaget den 17. oktober Det omfatter de nødvendige dele, jf. artikel 21, stk. 1, i beslutning nr. 574/2007/EF. Kommissionen har undersøgt det i henhold til artikel 21, stk. 3, i beslutning nr. 574/2007/EF og undersøgt, om det er i overensstemmelse med Kommissionens beslutning nr. 2007/599/EF af 27. august 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF, hvad angår fastlæggelsen af strategiske retningslinjer for (2) Den 30. juni 2008 sendte Danmark Kommissionen et udkast til årsprogram for Udkastet til årsprogram er efterfølgende blevet revideret, og en endelig udgave blev modtaget den 17. oktober Det omfatter de nødvendige dele, jf. artikel 23, stk. 3, i beslutning nr. 574/2007/EF, og det er udarbejdet i overensstemmelse med det flerårige program. (3) Den 30. juni 2008 sendte Danmark Kommissionen et udkast til årsprogram for Udkastet til årsprogram er efterfølgende blevet revideret, og en endelig udgave blev modtaget den 17. oktober Det omfatter de nødvendige dele, jf. artikel 23, stk. 3, i beslutning nr. 574/2007/EF, og det er udarbejdet i overensstemmelse med det flerårige program. 1 2 EUT L 144 af , s. 22. EUT L 233 af , s. 3. DA 2 DA

4 (4) Den 10. oktober 2007 fremlagde Danmark i henhold til artikel 34, stk. 2, i beslutning nr. 574/2007/EF en beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne omfattende de nødvendige dele, jf. artikel 34, stk. 2, i beslutning nr. 574/2007/EF. Forvaltnings- og kontrolsystemerne er blevet gennemgået. Som følge heraf blev der den 10. oktober 2008 modtaget en revideret beskrivelse. (5) Det bør angives, hvor store beløb medlemsstaten har modtaget gennem samfinansiering. (6) Der bør fastsættes en frist for, hvor længe udgifterne er støtteberettigede, jf. punkt I.4 og V.3 i bilag XI til Kommissionens beslutning nr. 2008/456/EF af 5. marts 2008 om gennemførelsesbestemmelser til beslutning nr. 574/2007/EF 3. (7) De samlede budgetforpligtelser vedrørende Fonden for De Ydre Grænser i 2007 er indgået med henvisning til Kommissionens beslutning K(2007) 5805 af 30. november 2007 om bevillinger i budgetåret 2007 til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 574/2007/EF om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme. (8) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 56, stk. 1, i beslutning nr. 574/2007/EF - VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: Artikel 1 Det flerårige program i Danmark for perioden 1. januar december 2013, som er indeholdt i bilag 1 til denne beslutning, godkendes hermed. Artikel 2 Årsprogrammet for 2007 i Danmark, som er indeholdt i bilag 2 til denne beslutning, godkendes hermed. Artikel 3 Årsprogrammet for 2008 i Danmark, som er indeholdt i bilag 3 til denne beslutning, godkendes hermed. Artikel 4 Til regnskabsåret 2007 afsættes der i alt ,58 EUR fra Fonden for De Ydre Grænser i form af samfinansiering. 3 EUT L 167 af , s. 1. DA 3 DA

5 Artikel 5 Til regnskabsåret 2008 afsættes der i alt ,34 EUR fra Fonden for De Ydre Grænser i form af samfinansiering. Artikel 6 Angående årsprogrammet for 2007 udløber fristen for udgifternes støtteberettigelse den 31. december 2009 for foranstaltninger og den 30. september 2010 for bistand. Artikel 7 Angående årsprogrammet for 2008 udløber fristen for udgifternes støtteberettigelse den 31. december 2009 for foranstaltninger og den 30. september 2010 for bistand. Artikel 8 Med henblik på årsprogrammet for 2007 for Danmark er denne beslutning lig med en finansieringsafgørelse i henhold til artikel 75, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 4 og artikel 90 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 5. Artikel 9 Med henblik på årsprogrammet for 2008 for Danmark er denne beslutning lig med en finansieringsafgørelse i henhold til artikel 75, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget og artikel 90 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Artikel 10 Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark. 4 5 EFT L 248 af , s. 1. EFT L 357 af , s. 1. DA 4 DA

6 Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Jacques BARROT Næstformand DA 5 DA

7 BILAG 1 Flerårigt program for for Kongeriget Danmark DA 6 DA

8 Årsprogram for 2007 for Kongeriget Danmark BILAG 2 DA 7 DA

9 Årsprogram for 2008 for Kongeriget Danmark BILAG 3 DA 8 DA

10 DA 9 DA