VEJLEDNING TIL ANSØGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING"

Transkript

1 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 3 III. VEJLEDNING TIL BUDGET 10 IV. VEJLEDNING TIL GANTT-DIAGRAM 13 BILAG: Indsatsområder for EUDP, ForskEL, ELFORSK og ForskVE JANUAR

2 I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE En ansøgning indeholder følgende dokumenter: Følgende bilag SKAL ALTID indsendes: Ansøgningsskema Bilag 1: Projektøkonomi udfyldes på Tilskudsportalen vedhæftes portalens ansøgningsside Bilag 2: Gantt-diagram vedhæftes portalens ansøgningsside Bilag 3: Erklæring fra øvrige deltagere om deltagelse (pkt. 7.2) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Bilag 4: CV er (som minimum hoveddeltager) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 1) Følgende bilag SKAL indsendes hvis ansøgningen har FORSKNINGSINDHOLD: Bilag 4: CV er (alle deltagere) (se formkrav i pkt. 8) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Bilag 5: Beskrivelse af forskningsfagligt indhold (se formkrav i pkt. 8) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Yderligere bilag KAN indsendes: Fx forretningsplan vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 1) Der vedhæftes kun ét bilag 4. Hvis der er forskningsindhold, se bilag 4 under dette pkt. Ansøgningsskema og filer, der skal benyttes, findes på Tilskudsportalen: https://tilskudsportal.ens.dk. For at få adgang til ansøgningsskemaet mv. skal nye ansøgere oprette sig som brugere på Tilskudsportalen. Tidligere ansøgere skal benytte deres eksisterende portalside (hvis der ønskes oprettet en ny side, skal der anvendes en ny adresse). Hovedansøger kan give de øvrige projektdeltagere adgang til at redigere ansøgningen. I ansøgningsskemaet skal ansøger besvare samtlige felter på dækkende vis. Det er ikke tilstrækkeligt ved besvarelsen af de enkelte punkter at henvise til et bilag. Finder ansøger, at enkelte kriterier forekommer irrelevante i forhold til et konkret projekt, skal der redegøres for dette i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan ikke indsendes, såfremt skemaets tekstfelter indeholder flere karakterer end tilladt, se de angivne antal under tekstfelterne. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk, hvis der ansøges om mere end 3 mio. kr. i støtte til et projekt. 2

3 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen skal holdes så kort og præcis som muligt, men skal samtidig være tilstrækkelig informativ til, at danne grundlag for en faglig og økonomisk evaluering. Som udgangspunkt kan det ikke antages, at evaluatorerne har kendskab til tidligere udført arbejde relateret til projektansøgningen. Ansøgningen skal derfor tillige beskrive State of the Art for den pågældende teknologi. 1. Projektet 1.1 Projekttitel på dansk og engelsk Angiv en kort, sigende og alment forståelig titel uden fagspecifikke forkortelser på hhv. dansk og engelsk 1.2 Teknologiområde 1.3 Projekttype Angiv teknologiområde ved valg på den angivne liste. Ved internationalt samarbejde inden for et specifikt teknologiområde vælges den relevante teknologi. Angiv projekttype: udvikling, demonstration, industriel forskning og/eller andet. Kryds i forskning bevirker, at ansøgningen skal vurderes af Danmarks Innovationsfond, og det er derfor vigtigt, at afsnit 8 udfyldes omhyggeligt. Ved anvendt forskning forstås projekter af original karakter med henblik på at erhverve viden og indsigt med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Ved udvikling forstås anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye eller forbedre eksisterende materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester. Ved pilotprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode i en større skala end under laboratorieforhold, men mindre end fuldskala. Typisk kan pilotanlæg være 1:10 i forhold til fuldskala. Med demonstrationsprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion eller - når demonstrationen giver anledning hertil - yderligere udvikling før markedsintroduktion. 1.4 Kort beskrivelse af projektets formål på dansk (1.4) og engelsk (1.4.1) til offentliggørelse Beskriv kort projektets formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog på hhv. dansk og engelsk NB. Denne beskrivelse vil blive offentliggjort på EUDP s hjemmeside, hvis projektet får tilsagn. 1.5 Projektets budget Angiv projektets samlede finansiering i mio. kr. i overensstemmelse med det oplyste i excel-budget-filen projektøkonomi, jf. afsnit C. 1.6 Ansøges andre programmer? Angiv om ansøgningen om tilskud til projektet samtidig er sendt til andre programmer. 3

4 2. Ansøgere 2.1 Hovedansøger dvs. projektansvarlig virksomhed/institution Angiv den virksomhed, der står for kontakten til EUDP på vegne af hele ansøgergruppen. Angiv en kontaktperson. Angiv organisationstype. Angiv virksomhedens størrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 2.2 Faglig projektleder Angiv den person, der varetager projektledelsen. Er ofte den samme person som kontaktpersonen fra den projektansvarlige virksomhed. 2.3 Øvrige deltagende virksomheder/institutioner Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner. Der redegøres for deltagende personer under afsnit 7.1. Angiv organisationstype Angiv virksomhedsstørrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 3. Sammenfatning 3.1 Executive summary på engelsk (3.1) og Projektresumé på dansk (3.1.1) Sammenfat på hhv. engelsk og dansk: projektets formål projektets hovedaktiviteter og projektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte Disse tekster kan offentliggøres, hvis der opnås tilsagn. 3.2 Gantt diagram (tidsplan) Ansæt projektperioden ud fra et realistisk starttidspunkt, baseret på at bestyrelsens afgørelse først foreligger medio december Se også afsnit IV nedenfor om Gantt-diagram (tidsplan). 4. Projektets formål og indhold Ved vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på: at der i projektet sker en innovativ teknologisk udvikling i forhold til eksisterende teknologier og løsninger at projektet bidrager til at opfylde strategimål, hvor sådanne foreligger. Se at projekterne er velafgrænsede og teknisk gennemførlige at der er mulighed for, at projektets løsninger kan replikeres og skaleres. 4

5 EUDP ønsker særligt at tilskynde til at udvikle demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder om nødvendigt projekter, hvori der indgår flere trin af teknologiens udvikling og demonstration for at nå dertil. Sådanne projekter kan ofte karakteriseres ved en bredere og mere omfattende aktørkreds, større budget og et længere tidsforløb. 4.1 Beskrivelse af teknologien, dens nuværende stade og udvikling mod markedet Beskriv den energiteknologi, som projektet fokuserer på. Hvad er teknologiens nuværende udviklingsstade (state-of-the-art) BEMÆRK hvis projektet skal forskningsfagligt vurderes skal beskrivelse af state-of-the-art indgå i bilag 5 under pkt. 8.1 Beskriv det innovative energifaglige og tekniske indhold i projektet. Hvorfor kan det forventes at få en tilstrækkelig kvalitet? Bygges der videre på tidligere offentligt støttede projekter? Beskriv det ansøgte projekts modenhed og risiko Beskriv den samlede proces frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering af teknologien. Beskrivelsen af markedsrettede aktiviteter, markedsføring af teknologien, salg, samarbejde mv. sker under pkt Projektets indhold og aktiviteter Beskriv projektets hovedformål og de forskellige arbejdspakker, som er angivet i Gantt-diagrammet (jævnfør oversigt over arbejdspakker i faneblad 2 i Gantt diagram, se afsnit IV nedenfor). Hvilke aktiviteter gennemføres i hver arbejdspakke? Hvem deltager i aktiviteten? Hvilket udstyr/eksterne leverancer skal leveres i de forskellige arbejdspakker? Hvilken type resultater forventes? Beskriv det nærmere indhold af milepælene, som er angivet i Ganttdiagrammet. 4.3 Fordeling af rettigheder/samarbejdsaftale Redegør for eventuelle planer for at patentere projektets resultater. Redegør for fordelingen af rettigheder i projektet, eventuelt i form af et udkast til aftale. Endelig aftale om den juridiske afgrænsning mellem deltagerne i projektet samt af spørgsmål vedrørende eksisterende og fremtidige patentrettigheder skal foreligge, inden projektet kan påbegyndes. Aftalen skal afspejle deltagernes respektive interesser, arbejdsindsats og bidrag til projektet. Hvis projektet påbegyndes efter at have modtaget tilsagn uden, at aftale om rettigheder foreligger, udbetales der ikke tilskud til projektet, før der foreligger en aftale. 5. Relevans, energipolitiske mål Ved vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på: projektets relevans og potentiale i forhold til programmets formål, herunder særligt at projektet direkte understøtter den langsigtede målsætning om at omstille det danske energisystem til at være 100 % baseret på vedvarende energi. EUDP tilskynder derfor til udvikling af projekter inden for følgende teknologiske indsatsområder: Energieffektive bygninger, Smart Grid og energilagring. 5.1 Bidrag til energipolitiske mål Redegør for på hvilken måde og i hvilken grad, projektet bidrager til at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossil energi, klima/renere miljø og omkostningseffektivitet. Redegør for hvordan teknologien kan indpasses i det danske energisystem. Projektets betydning for realiseringen af de energipolitiske mål skal så vidt muligt kvantificeres. 5

6 5.2 FUD strategier på energiområdet Redegør for, hvordan projektet relaterer sig til foreliggende teknologistrategier. Se 5.3 Formidling Redegør for, hvordan projektets resultater vil blive formidlet. Til hvem vil projektets resultater blive formidlet (målgrupper)? Hvordan vil projektets resultater blive formidlet (formidlingsprodukter og aktiviteter)? 6. Marked Ved vurdering af især udviklings- og demonstrationsprojekter vil der blive lagt vægt på, at der foreligger konkrete planer for markedsmæssig udbredelse af de udviklede teknologier og nye produkter, herunder i hvilken grad: projektet dækker et markedsmæssigt behov og har et veldefineret kundesigte der er et økonomisk vækstpotentiale og udsigt til et konkurrencedygtigt produkt projektet har et patenterbart teknologisk indhold projektet har en klar involvering af private virksomheder, der vil kommercialisere projektets resultater projektet kan bidrage til at skabe grundlag for nye arbejdspladser i Danmark der er udsigt til eksport til de globale vækstmarkeder vurderinger af kommercielle perspektiver er sandsynliggjort i ansøgningen. EUDP vil i vurderingen af projektforslag lægge afgørende vægt på projekternes kommercielle perspektiver, samt at disse er velbeskrevet og underbygget i ansøgningen. For projekter, der hovedsagelig udgøres af forskning, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse i skemaets punkt 6, men det forventes, at ansøger beskriver, hvorledes projektet kan bringe nye løsninger frem til markedet, og skitserer den proces, der følger efter forskningsstadiet. 6.1 Målgruppe og merværdi for brugerne Hvem er den endelige målgruppe for den teknologi, der udvikles i projektet? Forbrugere? Andre virksomheder? Beskriv hvilke behov, teknologien efter endelig markedsintroduktion bidrager til at dække hos målgruppen (kan evt. opdeles i slutbrugere og mellemled). Gør rede for hvilken merværdi (value proposition), teknologien bidrager med for målgruppen i forhold til eksisterende teknologier. Det kan være økonomisk merværdi, som lavere pris, eller ikkeøkonomisk merværdi f.eks. komfort, design eller funktionalitet. 6.2 Konkurrentanalyse Beskriv konkurrencesituationen for den pågældende teknologi: Hvem er konkurrenterne? Og de konkurrerende teknologier? Hvilke fordele og ulemper har projektets teknologi i forhold til konkurrenters teknologi? Ansøgeren kan endvidere inkludere en SWOT analyse (står for strengths/weaknesses, opportunities/threats). I form af en matrix giver denne en ramme for analysen af interne styrker og svagheder i en virksomhed, ligesom den kan illustrere muligheder og hindringer for markedsadgang. 6

7 6.3 Markedspotentiale Beskriv størrelsen af det forventede marked ved markedsintroduktion og potentialet senere hen (omfang og omsætning). Angiv hvornår teknologien forventes at være konkurrencedygtig på markedet. Redegør kvalitativt og kvantitativt for udviklingstrends i efterspørgslen inden for teknologien. Redegør for teknologiens muligheder på de globale vækstmarkeder. 6.4 Markedsføring Beskriv planen for arbejdet med teknologien efter projektets afslutning og frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering. Redegør for, hvornår teknologien skal lanceres. Redegør for, hvor teknologien skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt). Redegør for, hvordan teknologien skal lanceres overfor den identificerede målgruppe ved markedsintroduktion. Inkludér afsætningsog distributionskanaler mm. Redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter projektafslutning skal kommercialisere projektresultaterne. Redegør for eksistensen af eventuelle adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer og hvordan disse søges overvundet. 7. Organisering og finansiering Ved vurdering af alle ansøgninger vil der blive lagt vægt på, i hvilken grad relevante kompetencer inddrages heriblandt både forskningsbaseret, industriel og anvendelsesorienteret viden forretningsmæssige kompetencer er inddraget, evt. i form af konsulentbistand projektdeltagerne demonstrerer evne til at realisere potentialerne der deltager flere virksomheder og/eller institutioner i projektet, og at der er deltagere fra relevante dele af værdikæden projektet bidrager til videndeling og videreudvikling af faglige miljøer på energiteknologiområdet, f.eks. gennem en klar plan for formidling af projektets resultater. Deltager udenlandske partnere i projektet skal dette beskrives. Deltagelse foregår på samme vilkår som for danske partnere under hensyntagen til relevante forhold i det pågældende land. Hovedansøger skal være dansk. 7.1 Organisering/ledelse og faglig kompetence Præsentér kort hver af de deltagende virksomheder og oplys hver deltagers hovedaktiviteter, omsætning og antal ansatte Redegør for projektets organisering og de deltagende virksomheders ansvarsområder. Redegør for projektdeltagernes faglige kompetencer, herunder projektleders ledelseskompetence. Dokumentér ledelseserfaring for projektleder og evt. centrale projektdeltagere. Når der ansøges om støtte til udenlandske projektdeltagere, redegør ansøger særskilt for behovet for den udenlandske deltagelse i projektet 7.2 Finansiering For udviklings- og demonstrationsprojekter kræves en væsentlig egenfinansiering fra projektdeltagerne. Der tilstræbes en egenfinansiering på minimum 50 %, men niveauet er afhængig af deltagerkredsen og af, hvor tæt et projekt vurderes at være på en efterfølgende kommercialisering. Tilskudsprocenten for den enkelte deltager fastsættes individuelt af EUDP-bestyrelsen inden for de maksimale tilskudsprocenter, der er fastsat i EU's statsstøtteregler, se afsnit om støtteintensitet i Regelsæt for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration. I afsnit 7.2 redegøres for budgettets poster. Kortfat- 7

8 tede oplysninger om budgettallene kan også anføres i kommentarfeltet i budgetfilen. Redegør for den private egenfinansiering af projektet: o Vedlæg en erklæring fra hver deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet o Forventes der medfinansiering fra 3. part? Er der indgået aftale herom? Vedlæg i så fald denne. Den endelige aftale om finansiering skal være indgået senest inden projektstart. 7.3 Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse I hvilken grad bygger projektet på et samarbejde mellem private og offentlige aktører? Indgår der forskeruddannelse (ph.d.) i projektet? Forskeruddannelse beskrives primært i pkt. 8 og skal beskrives der. 7.4 Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode Redegør for anlægs- og driftsøkonomi for den projektperiode, der søges tilskud til. For udstyr kan medtages udgifter i projektbudgettet i forhold til det omfang, som udstyret skal anvendes i projektet. Opgørelsen baseres på forventet afskrivning i projektperioden. For demo-anlæg, der etableres i projektforløbet, skal den forventede værdi af anlægget ved projektets afslutning fratrækkes i de støtteberettigede omkostninger. Forudsætninger for opgørelse af afskrivninger for udstyr og for forventet værdi af demo-anlæg ved projektophør skal angives. 7.5 Forhold efter projektperiode Redegør for anlæggets drift og eventuelle ud- og/eller ombygning efter projektperioden samt anlægsfaciliteternes eventuelle alternative anvendelsesmuligheder efter den ansøgte projektperiode. 7.6 Tilskyndelsesvirkning Tilskud fra EUDP skal have tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at tilskud kun ydes til projektdeltagere, såfremt det medfører, at den pågældende modtager øger omfang, udstrækning eller tempo af sin indsats, set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Tilskyndelsesvirkningen skal sandsynliggøres i ansøgningen til EUDP, og EUDP kan efterfølgende anmode om mere dokumentation. Hver enkelt tilskudsmodtager skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte projekt vil øge indsatsens omfang, udstrækning, tempo set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Hver deltager skal oplyse, på hvilke af disse områder opnået støtte til have betydning for gennemførelse af projektet den pågældende deltager. Tilsagn på mere end 7,5 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt forudsætter, at EU-Kommissionen på baggrund en detaljeret vurdering på grundlag af EUrammebestemmelserne for F&U&I afsnit 7 godkender den påtænkte støtte. 8. Forskning Projekter, som omfatter forskning eller forskeruddannelse, skal forskningsfagligt vurderes efter 5 i lov om Danmarks Innovationsfond. For forskningsprojekter er de forretningsmæssige krav mindre vidtgående end for udviklings- og demonstrationsprojekter, men det er fortsat afgørende, at der kan sandsynliggøres et konkret kommercielt potentiale. Såfremt en ansøgning indeholder både en forskningsdel og en del, der ikke er forskning, skal ansøger redegøre for dette i ansøgningen med henblik på vurde- 8

9 ringen af budgettet. I budgettet oplyses den procentvise andel af budgettet, der udgøres af forskning. 8.1 Oplysninger til forskningsfaglig vurdering kun for forskningsprojekter, herunder projekter med forskeruddannelse. Hvis projektet omfatter forskning eller forskeruddannelse, skal der vedlægges to bilag om henholdsvis CV er og forskningsindhold: - Bilag 4 CV er for alle deltagere i de forskningsfaglige aktiviteter. Bilaget har følgende formkrav: for den forskningsansvarlige højest 2 sider og for øvrige deltagere højest 1 side. - Bilag 5 til brug for den forskningsfaglige vurdering (se krav til indhold nedenfor) har følgende formkrav: Maksimalt 5 sider samt 1 side med referencer. De to bilag vedhæftes under pkt. 9 i ansøgningsskemaet. Indhold i bilag 5 vedr. beskrivelsen til brug for den forskningsfaglige vurdering skal være som følger: 1) Sammendrag (kopieres til ansøgningsskemaets afsnit 8.1) 2) State of art (På baggrund af den internationale litteratur (peer review ed artikler) skal ansøgeren beskrive den forskningsfaglige viden på området, og hvor der er mangel på den viden, som forventes at ville blive bragt til veje i det pågældende projekt). Bemærk! Denne beskrivelse adskiller sig fra state-of-the-art beskrivelsen i afsnit 4.1, som primært omhandler teknologien og dens anvendelse). 3) Hypotese og målsætning (afledt af state-of-the-art) 4) Forskningsplan: Indledes med en oversigt over aktiviteter og derpå beskrivelse af aktiviteter. For hver aktivitet skal der være: a. Overskrift b. Deltagere c. Målsætning d. Metode e. Milepæle (Tid) og f. Resultater (Tid) 5) Beskrivelse af ph.d. eller post doc, hvis forskeruddannelse indgår. Her skal det oplyses i hvilke aktiviteter, de indgår, og hvem, der er vejledere. I selve ansøgningsskemaets punkt 8 indsættes kopi af sammendraget i det separate bilag Bilag Under dette punkt i ansøgningsskemaet - skal tilknyttes bilag med respektive CV er (bemærk særlige krav hvis forskningsindhold, se pkt. 8 ovenfor. Se også pkt. 7 i indkaldelsen) - skal tilknyttes bilag vedr. forskningsfaglig beskrivelse, hvis projektet har forskningsindhold, se pkt. 8 ovenfor - skal tilknyttes bilag med erklæringer fra deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet, se pkt. 7.2 ovenfor - kan tilknyttes yderligere bilag, som anses for nødvendige for en uddybning af ansøgningen. 9

10 Budget og Gantt filer skal ikke tilknyttes under pkt. 9 i ansøgningsskemaet, men på portalens ansøgningsside. III. VEJLEDNING TIL BUDGET Indledning I ansøgningsskemaet redegøres for finansieringen af projektet under 7.2. Budgettet udarbejdes ved anvendelse af den fil, der hentes på ansøgningssiden på Tilskudsportalen. Filen gemmes på eget drev og udfyldes. Når den er færdig, vedhæftes den på ansøgningssiden på portalen (ikke under punkt 9 i ansøgningsskemaet). Budgetfilen indeholder - en fane med budget og projektregnskab (kun denne skal anvendes ved ansøgning) - 15 faner til periodevis rapportering og udbetaling (anvendes hvis der opnås støtte). Bemærk at der i budgetfilen i række 3 kan vælges - program (som ansøgning rettes til) - sprog (dansk/engelsk) - xls version (dansk/engelsk, celle AS3). Støtte ydes til lønudgifter og øvrige omkostninger, der er direkte forbundet med projektet, samt generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet (overhead). Der må ikke indgå profit i budgettet, herunder i forbindelse med løn. Ved udarbejdelsen af budgettet skal det vurderes, om omkostningerne er nødvendige for gennemførelsen af projektet. For udviklings- og demonstrationsprojekter kræves en væsentlig egenfinansiering fra projektdeltagerne. Niveauet er afhængigt af deltagerkredsen og af, hvor tæt et projekt vurderes at være på en efterfølgende kommercialisering. Tilskudsprocenten for den enkelte deltager fastsættes individuelt og kan være lavere end de maksimale tilskudsprocenter, der er fastsat i EU's statsstøtteregler. Omkostninger udover det budgetterede er de projektudøvendes ansvar. Budgetposter Projektets omkostninger opgøres på følgende kategorier: (A) Personaleudgifter (B) Instrumenter og udstyr (C) Bygninger (D) Andre driftsudgifter, herunder materialer (E) Eksterne- / underleverancer (F) Overheadudgifter (G) Indtægter (fra kommercielle prototyper/demoanlæg) (H) Rejser / formidling / andet 10

11 Ad A) Ad B) Der gives støtte til faktiske, afholdte lønudgifter (beregnes på baggrund af årlig bruttoløn inkl. feriepenge) Der benyttes to personalekategorier (forsker og TAP/andet) Timeløn opgøres på grundlag af et fast årstimetal på 1500 timer pr. år for en fuldtidsansat medarbejder. Timeforbruget anvendes i forbindelse med vurdering af ansøgningen (står timeforbrug i rimeligt forhold til opgaverne i projektet). Taxameterudgifter til en Ph.d. (se punkt H) Der skal i budgettet indregnes forventede løn- og prisstigninger i projektperioden Programmet kan forlange dokumentation for udbetalt løn og for beregning af den anvendte overheadsats. Omkostninger til udstyr og instrumenter er støtteberettigede i det omfang, de er nødvendige for projektets gennemførelse. Hvis sådant udstyr og instrumenter ikke anvendes til projektet i hele deres levetid, medtages kun den del, der afskrives i projektperioden og kan henføres til projektet. Under denne post oplyses den samlede budgetterede udgift. Den ikke støtteberettigede del skal angives under pkt. G). Ad C) Udgifter til køb og etablering af bygninger er principielt en støtteberettiget omkostning, i det omfang de anvendes til projektet. Omkostninger til bygninger vil dog kun medfinansieres hvis specielle forhold taler herfor. Køb af jord betragtes ikke som en støtteberettiget omkostning. Ad D) Ad E) Andre driftsudgifter, herunder forbrugsmaterialer som f.eks. brændsler, stålrør, isoleringsmaterialer osv. er støtteberettigede omkostninger i det omfang, de kan henføres til projektet. Eksterne leverancer er støtteberettigede omkostninger. Er der tale om større underleverancer, bør det overvejes, om underleverandøren bør være deltager i projektet. En projektpart kan ikke både være deltager og underleverandør i samme projekt. Eksterne leverancer skal indgå i budgettet til markedspris, og de skal leveres til den deltager i projektet, som er nærmest til at anvende den. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvad den eksterne leverance omfatter, og hvorledes skøn over omkostningen er tilvejebragt. Ad F) Overhead defineres som værende: faktiske yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet. For virksomheder må der maks. medtages overhead på 150 % af lønomkostninger. For universiteter, forskningsinstitutioner mv. fastsættes overhead til 44 % af alle omkostninger. 11

12 I forbindelse med udbetaling kan formler overskrives med faktiske tal, dog maksimalt det oprindeligt angivne overhead. Ad G) Indtægter fra kommercielt anvendelige prototyper og demonstrationsanlæg, der er udviklet i projektet skal fradrages i de støtteberettigede omkostninger i projektbudgettet (angives som negativt beløb). Det samme gælder for evt. værdi ved projektafslutningen af anlæg mv., som er resultat af projektet. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvorledes skøn over den anførte indtægt er tilvejebragt. BEMÆRK at denne bestemmelse forventes ændret i løbet af foråret2015 ifm. at Regelsæt for støtte fra EUDP til projekter af 11. december 2013 opdateres som følge af ændrede EU regler. Ændringen forventes at medføre, at der ikke skal anføres forventede indtægter i budgettet, men der skal redegøres for det i ansøgningsskemaet, så der kan tages hensyn til det ved fastsættelsen af støtteprocenten. Ad H) Kategorien dækker først og fremmest over rejse- og formidlingsaktiviteter. Ph.d. taxameterudgifter på kr. pr. år kan medtages til uddannelse af en Ph.d. (hvis den studerende er knyttet fuldt ud til projektet). Udgifter til andet skal specificeres. Rejser udgifter skal følge statens regler (cirkulære) for rejser for statsansatte. Der ydes ikke tilskud til: Opbygning af nye institutioner eller videreførelse af eksisterende institutioner gennem driftslignende bevillinger mv. Driftsomkostninger i forbindelse med partnerskaber, idet disse forventes dækket af de deltagende parter. Køb af grund og relaterede omkostninger. Gennemførelse af myndighedsbehandlinger i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser og lignende. Erhvervelse af patenter og lignende rettigheder. Støtteintensitet Støtten gives i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Til projekter, der falder ind under EU s statsstøtteregler, kan der ydes tilskud op til det tilladte niveau efter disse regler. Offentlig finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter, der gennemføres af højere læreanstalter eller offentlige forskningsorganer, som ikke arbejder med profit for øje, og grundforskning gennemført uafhængigt af disse, er som hovedregel ikke omfattet af EU s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation. For sådanne aktiviteter yder EUDP tilskud på op til 90 pct. Hver projektdeltager anfører i sit budget, hvorledes finansiering forventes at ske og angiver i den forbindelse det ansøgte tilskud. Der er ikke af programmet fast- 12

13 sat en nedre eller en øvre grænse for, hvor meget der kan søges i støtte. Tilskudsprocenten fastsættes af programmets bestyrelse for hver deltager inden for rammerne af EU s regler ud fra blandt andet virksomhedsstørrelse, projekttype, de kommercielle aspekter samt involverede tekniske og økonomiske risici For udviklings- og demonstrationsprojekter skal der tilstræbes en grad af egenfinansiering på minimum 50 pct. Statsstøttereglerne og link hertil er beskrevet nærmere i regelsættet. Ved indtastning af oplysninger om virksomhedens størrelse samt projektets karakter, beregnes den maksimale støtteintensitet i budgetfilen. Bemærk at den maksimale støttepct. afhænger af, om det er et samarbejdsprojekt, se nærmere om definition heraf i regelsættet. EU s definition af virksomhedsstørrelse kan ses i EU vejledning om SME definition på tilskudsportalen. Såfremt støtte fra EUDP udbetales i strid med EU's rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation kan støtten kræves tilbagebetalt. IV. VEJLEDNING TIL GANTT-DIAGRAM Gantt diagrammet udarbejdes ved anvendelse af den fil, der hentes på ansøgningssiden på Tilskudsportalen. Filen gemmes på eget drev og udfyldes. Når den er færdig, vedhæftes den på ansøgningssiden på portalen (ikke under punkt 9 i ansøgningsskemaet). Projektdele: Projektet skal opdeles i arbejdspakker. Faneblad nr. 1 udfyldes med navn på arbejdspakker og den tidsmæssige udstrækning af hver arbejdspakke. Der skal opstilles relevante milepæle i projektets forløb. Indsæt endvidere nr. og navn på milepæle (både tekniske og kommercielle) og markér disse tidsmæssigt med lodrette kolonner. En milepæl er en planlagt, målbar og synlig hændelse, som viser, at en opgave eller stor leverance fra projektet er afsluttet. Der vil i almindelighed være tale om et begrænset antal afgørende milepæle i det typiske projekt, typisk omkring 3-5 milepæle over et tre-årigt projektforløb. Der skal være milepæle for både tekniske og kommercielle aktiviteter. Kommercielle milepæle vedrører aktiviteter ifm. markedsintroduktion, pris, distributionskanaler, konkurrenceanalyse, risikoanalyse osv. og beskriver begivenheder, der hjælper til at introducere teknologien på det relevante marked. De skal være konkrete og præcise og indikere, hvordan den teknologi, som vil blive udviklet og demonstreret gennem projektet, kan overleve på markedet i fremtiden. Hvis projektet opnår støtte, vil milepælene blive brugt af EUDP til at vurdere fremskridt i projektet. 13

14 I faneblad nr. 2 angives de enkelte projektdeltageres budgetter, fordelt på arbejdspakker. 14

15 BILAG Oversigt over de forskellige FUD programmers indsatsområder Energiforsknings-program EUDP ELFORSK ForskEL ForskVE Vindenergi Bølgeenergi Brint og Brændselsceller Solenergi - til el - til varme - kraftvarme Bio og affald - biobrændstoffer Smart Grid og systemer Energieffektivitet Energilagring Andre teknologier Udviklingsforløb Højde angiver programmets prioritet A U P D M A U P D M A U P D M A U P D M Teknologiens udviklingsforløb: A Anvendt forskning P Pilot M Markedsmodning U Udvikling D Demonstration 15

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL INTRODUKTION 2 II. VEJLEDNING TIL GRUNDDATA 3 III.

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2016 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL-programmet. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger:

I forbindelse med ansøgningen skal der angives følgende stamdata for ansøgningen og ansøger: Ansøgningsvejledning Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til ansøger til, at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består af flere

Læs mere

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK

Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Dok. ansvarlig: DLI Sekretær: 07-07-2016 Vejledning - til PSO-ansøgning hos ELFORSK Vejledning til PSO-ansøgning hos ELFORSK 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Projektbeskrivelse...

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I. Januar 2012 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2012-I Januar 2012 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold INDKALDELSE

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I JANUAR 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-I 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog

Energiteknologisk Udviklingsog Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) Indkaldelse af ansøgninger til EUDP 2017 Frist 29. marts 2017 kl. 12.00 1 INDHOLD 1. Indkaldelse

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II

Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II JUNI 2015 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2015-II 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) JANUAR 2016 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2016 1 INDHOLD 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Lektor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Lektor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze (EUDP) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Team JEL OVER EUDP-bestyrelsens afgørelse

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN

MEDFINANSIERINGSORDNINGEN MEDFINANSIERINGSORDNINGEN 1. INDLEDNING Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anvender medfinansieringsprojekter til at udvide forskningskapaciteten på en række områder, hvor FMI ikke

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvad gives der støttet til?... 3 1.2 Hvem kan søge om støtte?...

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget Ansøgningsrunden Forår2017 OFFENTLIGGJORT 17. FEBRUAR 2017 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 23. JANUAR 7. APRIL 2017 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering til...

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL INTRODUKTION 2 II. VEJLEDNING TIL GRUNDDATA (portal)

Læs mere

Vejledning til projektbudget

Vejledning til projektbudget Vejledning til projektbudget TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden Maj 2016 OFFENTLIGGJORT 19. FEBRUAR 2016 SENEST REVIDERET 19. FEBRUAR 2016 Side 2 af 10 INDLEDNING... 3 Det kan du søge medfinansiering

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA ARD-Fonden OVER EUDP s afgørelse af

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til Månegrisens modelstald i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Ansøgningsrunden gennemføres i 2 faser: Fase 1: ansøgning om prækvalifikation og ansøgning om tilskud

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Lene Vejbæk og Anne Svendsen Udviklingsstøttekontoret FødevareErhverv Januar 2009 Indhold 1. Hvem kan få tilskud? 2. Hvor meget kan man få i tilskud? 3. Hvad kan

Læs mere