VEJLEDNING TIL ANSØGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING"

Transkript

1 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program ENERGITEKNOLOGISK UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM VEJLEDNING TIL ANSØGNING Indhold I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE 2 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 3 III. VEJLEDNING TIL BUDGET 10 IV. VEJLEDNING TIL GANTT-DIAGRAM 13 BILAG: Indsatsområder for EUDP, ForskEL, ELFORSK og ForskVE JANUAR

2 I. GENEREL VEJLEDNING TIL ANSØGERE En ansøgning indeholder følgende dokumenter: Følgende bilag SKAL ALTID indsendes: Ansøgningsskema Bilag 1: Projektøkonomi udfyldes på Tilskudsportalen vedhæftes portalens ansøgningsside Bilag 2: Gantt-diagram vedhæftes portalens ansøgningsside Bilag 3: Erklæring fra øvrige deltagere om deltagelse (pkt. 7.2) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Bilag 4: CV er (som minimum hoveddeltager) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 1) Følgende bilag SKAL indsendes hvis ansøgningen har FORSKNINGSINDHOLD: Bilag 4: CV er (alle deltagere) (se formkrav i pkt. 8) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Bilag 5: Beskrivelse af forskningsfagligt indhold (se formkrav i pkt. 8) vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 Yderligere bilag KAN indsendes: Fx forretningsplan vedhæftes ansøgningsskemaet pkt. 9 1) Der vedhæftes kun ét bilag 4. Hvis der er forskningsindhold, se bilag 4 under dette pkt. Ansøgningsskema og filer, der skal benyttes, findes på Tilskudsportalen: https://tilskudsportal.ens.dk. For at få adgang til ansøgningsskemaet mv. skal nye ansøgere oprette sig som brugere på Tilskudsportalen. Tidligere ansøgere skal benytte deres eksisterende portalside (hvis der ønskes oprettet en ny side, skal der anvendes en ny adresse). Hovedansøger kan give de øvrige projektdeltagere adgang til at redigere ansøgningen. I ansøgningsskemaet skal ansøger besvare samtlige felter på dækkende vis. Det er ikke tilstrækkeligt ved besvarelsen af de enkelte punkter at henvise til et bilag. Finder ansøger, at enkelte kriterier forekommer irrelevante i forhold til et konkret projekt, skal der redegøres for dette i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan ikke indsendes, såfremt skemaets tekstfelter indeholder flere karakterer end tilladt, se de angivne antal under tekstfelterne. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på engelsk, hvis der ansøges om mere end 3 mio. kr. i støtte til et projekt. 2

3 II. VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen skal holdes så kort og præcis som muligt, men skal samtidig være tilstrækkelig informativ til, at danne grundlag for en faglig og økonomisk evaluering. Som udgangspunkt kan det ikke antages, at evaluatorerne har kendskab til tidligere udført arbejde relateret til projektansøgningen. Ansøgningen skal derfor tillige beskrive State of the Art for den pågældende teknologi. 1. Projektet 1.1 Projekttitel på dansk og engelsk Angiv en kort, sigende og alment forståelig titel uden fagspecifikke forkortelser på hhv. dansk og engelsk 1.2 Teknologiområde 1.3 Projekttype Angiv teknologiområde ved valg på den angivne liste. Ved internationalt samarbejde inden for et specifikt teknologiområde vælges den relevante teknologi. Angiv projekttype: udvikling, demonstration, industriel forskning og/eller andet. Kryds i forskning bevirker, at ansøgningen skal vurderes af Danmarks Innovationsfond, og det er derfor vigtigt, at afsnit 8 udfyldes omhyggeligt. Ved anvendt forskning forstås projekter af original karakter med henblik på at erhverve viden og indsigt med sigte på bestemte praktiske mål og anvendelser. Ved udvikling forstås anvendelse af viden med henblik på at fremstille nye eller forbedre eksisterende materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester. Ved pilotprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode i en større skala end under laboratorieforhold, men mindre end fuldskala. Typisk kan pilotanlæg være 1:10 i forhold til fuldskala. Med demonstrationsprojekter forstås projekter, der foretager en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode under virkelighedsnære forhold med henblik på efterfølgende markedsintroduktion eller - når demonstrationen giver anledning hertil - yderligere udvikling før markedsintroduktion. 1.4 Kort beskrivelse af projektets formål på dansk (1.4) og engelsk (1.4.1) til offentliggørelse Beskriv kort projektets formål i et ikke-teknisk og umiddelbart tilgængeligt sprog på hhv. dansk og engelsk NB. Denne beskrivelse vil blive offentliggjort på EUDP s hjemmeside, hvis projektet får tilsagn. 1.5 Projektets budget Angiv projektets samlede finansiering i mio. kr. i overensstemmelse med det oplyste i excel-budget-filen projektøkonomi, jf. afsnit C. 1.6 Ansøges andre programmer? Angiv om ansøgningen om tilskud til projektet samtidig er sendt til andre programmer. 3

4 2. Ansøgere 2.1 Hovedansøger dvs. projektansvarlig virksomhed/institution Angiv den virksomhed, der står for kontakten til EUDP på vegne af hele ansøgergruppen. Angiv en kontaktperson. Angiv organisationstype. Angiv virksomhedens størrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 2.2 Faglig projektleder Angiv den person, der varetager projektledelsen. Er ofte den samme person som kontaktpersonen fra den projektansvarlige virksomhed. 2.3 Øvrige deltagende virksomheder/institutioner Angiv øvrige deltagende virksomheder/institutioner. Der redegøres for deltagende personer under afsnit 7.1. Angiv organisationstype Angiv virksomhedsstørrelse ud fra EU s definition af små og mellemstore virksomheder, se evt. vejledning på tilskudsportalen eller EUDP/TILSKUD/Sider/Forside.aspx 3. Sammenfatning 3.1 Executive summary på engelsk (3.1) og Projektresumé på dansk (3.1.1) Sammenfat på hhv. engelsk og dansk: projektets formål projektets hovedaktiviteter og projektets mål for det energiteknologiske og kommercielle udbytte Disse tekster kan offentliggøres, hvis der opnås tilsagn. 3.2 Gantt diagram (tidsplan) Ansæt projektperioden ud fra et realistisk starttidspunkt, baseret på at bestyrelsens afgørelse først foreligger medio december Se også afsnit IV nedenfor om Gantt-diagram (tidsplan). 4. Projektets formål og indhold Ved vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på: at der i projektet sker en innovativ teknologisk udvikling i forhold til eksisterende teknologier og løsninger at projektet bidrager til at opfylde strategimål, hvor sådanne foreligger. Se at projekterne er velafgrænsede og teknisk gennemførlige at der er mulighed for, at projektets løsninger kan replikeres og skaleres. 4

5 EUDP ønsker særligt at tilskynde til at udvikle demonstrationsprojekter og projekter, der rækker helt frem til markedet, herunder om nødvendigt projekter, hvori der indgår flere trin af teknologiens udvikling og demonstration for at nå dertil. Sådanne projekter kan ofte karakteriseres ved en bredere og mere omfattende aktørkreds, større budget og et længere tidsforløb. 4.1 Beskrivelse af teknologien, dens nuværende stade og udvikling mod markedet Beskriv den energiteknologi, som projektet fokuserer på. Hvad er teknologiens nuværende udviklingsstade (state-of-the-art) BEMÆRK hvis projektet skal forskningsfagligt vurderes skal beskrivelse af state-of-the-art indgå i bilag 5 under pkt. 8.1 Beskriv det innovative energifaglige og tekniske indhold i projektet. Hvorfor kan det forventes at få en tilstrækkelig kvalitet? Bygges der videre på tidligere offentligt støttede projekter? Beskriv det ansøgte projekts modenhed og risiko Beskriv den samlede proces frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering af teknologien. Beskrivelsen af markedsrettede aktiviteter, markedsføring af teknologien, salg, samarbejde mv. sker under pkt Projektets indhold og aktiviteter Beskriv projektets hovedformål og de forskellige arbejdspakker, som er angivet i Gantt-diagrammet (jævnfør oversigt over arbejdspakker i faneblad 2 i Gantt diagram, se afsnit IV nedenfor). Hvilke aktiviteter gennemføres i hver arbejdspakke? Hvem deltager i aktiviteten? Hvilket udstyr/eksterne leverancer skal leveres i de forskellige arbejdspakker? Hvilken type resultater forventes? Beskriv det nærmere indhold af milepælene, som er angivet i Ganttdiagrammet. 4.3 Fordeling af rettigheder/samarbejdsaftale Redegør for eventuelle planer for at patentere projektets resultater. Redegør for fordelingen af rettigheder i projektet, eventuelt i form af et udkast til aftale. Endelig aftale om den juridiske afgrænsning mellem deltagerne i projektet samt af spørgsmål vedrørende eksisterende og fremtidige patentrettigheder skal foreligge, inden projektet kan påbegyndes. Aftalen skal afspejle deltagernes respektive interesser, arbejdsindsats og bidrag til projektet. Hvis projektet påbegyndes efter at have modtaget tilsagn uden, at aftale om rettigheder foreligger, udbetales der ikke tilskud til projektet, før der foreligger en aftale. 5. Relevans, energipolitiske mål Ved vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på: projektets relevans og potentiale i forhold til programmets formål, herunder særligt at projektet direkte understøtter den langsigtede målsætning om at omstille det danske energisystem til at være 100 % baseret på vedvarende energi. EUDP tilskynder derfor til udvikling af projekter inden for følgende teknologiske indsatsområder: Energieffektive bygninger, Smart Grid og energilagring. 5.1 Bidrag til energipolitiske mål Redegør for på hvilken måde og i hvilken grad, projektet bidrager til at understøtte de energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, dansk uafhængighed af fossil energi, klima/renere miljø og omkostningseffektivitet. Redegør for hvordan teknologien kan indpasses i det danske energisystem. Projektets betydning for realiseringen af de energipolitiske mål skal så vidt muligt kvantificeres. 5

6 5.2 FUD strategier på energiområdet Redegør for, hvordan projektet relaterer sig til foreliggende teknologistrategier. Se 5.3 Formidling Redegør for, hvordan projektets resultater vil blive formidlet. Til hvem vil projektets resultater blive formidlet (målgrupper)? Hvordan vil projektets resultater blive formidlet (formidlingsprodukter og aktiviteter)? 6. Marked Ved vurdering af især udviklings- og demonstrationsprojekter vil der blive lagt vægt på, at der foreligger konkrete planer for markedsmæssig udbredelse af de udviklede teknologier og nye produkter, herunder i hvilken grad: projektet dækker et markedsmæssigt behov og har et veldefineret kundesigte der er et økonomisk vækstpotentiale og udsigt til et konkurrencedygtigt produkt projektet har et patenterbart teknologisk indhold projektet har en klar involvering af private virksomheder, der vil kommercialisere projektets resultater projektet kan bidrage til at skabe grundlag for nye arbejdspladser i Danmark der er udsigt til eksport til de globale vækstmarkeder vurderinger af kommercielle perspektiver er sandsynliggjort i ansøgningen. EUDP vil i vurderingen af projektforslag lægge afgørende vægt på projekternes kommercielle perspektiver, samt at disse er velbeskrevet og underbygget i ansøgningen. For projekter, der hovedsagelig udgøres af forskning, er der ikke krav om en egentlig markedsanalyse i skemaets punkt 6, men det forventes, at ansøger beskriver, hvorledes projektet kan bringe nye løsninger frem til markedet, og skitserer den proces, der følger efter forskningsstadiet. 6.1 Målgruppe og merværdi for brugerne Hvem er den endelige målgruppe for den teknologi, der udvikles i projektet? Forbrugere? Andre virksomheder? Beskriv hvilke behov, teknologien efter endelig markedsintroduktion bidrager til at dække hos målgruppen (kan evt. opdeles i slutbrugere og mellemled). Gør rede for hvilken merværdi (value proposition), teknologien bidrager med for målgruppen i forhold til eksisterende teknologier. Det kan være økonomisk merværdi, som lavere pris, eller ikkeøkonomisk merværdi f.eks. komfort, design eller funktionalitet. 6.2 Konkurrentanalyse Beskriv konkurrencesituationen for den pågældende teknologi: Hvem er konkurrenterne? Og de konkurrerende teknologier? Hvilke fordele og ulemper har projektets teknologi i forhold til konkurrenters teknologi? Ansøgeren kan endvidere inkludere en SWOT analyse (står for strengths/weaknesses, opportunities/threats). I form af en matrix giver denne en ramme for analysen af interne styrker og svagheder i en virksomhed, ligesom den kan illustrere muligheder og hindringer for markedsadgang. 6

7 6.3 Markedspotentiale Beskriv størrelsen af det forventede marked ved markedsintroduktion og potentialet senere hen (omfang og omsætning). Angiv hvornår teknologien forventes at være konkurrencedygtig på markedet. Redegør kvalitativt og kvantitativt for udviklingstrends i efterspørgslen inden for teknologien. Redegør for teknologiens muligheder på de globale vækstmarkeder. 6.4 Markedsføring Beskriv planen for arbejdet med teknologien efter projektets afslutning og frem til den endelige markedsintroduktion/kommercialisering. Redegør for, hvornår teknologien skal lanceres. Redegør for, hvor teknologien skal lanceres (lokalt/regionalt, nationalt/internationalt). Redegør for, hvordan teknologien skal lanceres overfor den identificerede målgruppe ved markedsintroduktion. Inkludér afsætningsog distributionskanaler mm. Redegør for, hvilke(n) deltager(e), der efter projektafslutning skal kommercialisere projektresultaterne. Redegør for eksistensen af eventuelle adgangsbarrierer/afsætningsbarrierer og hvordan disse søges overvundet. 7. Organisering og finansiering Ved vurdering af alle ansøgninger vil der blive lagt vægt på, i hvilken grad relevante kompetencer inddrages heriblandt både forskningsbaseret, industriel og anvendelsesorienteret viden forretningsmæssige kompetencer er inddraget, evt. i form af konsulentbistand projektdeltagerne demonstrerer evne til at realisere potentialerne der deltager flere virksomheder og/eller institutioner i projektet, og at der er deltagere fra relevante dele af værdikæden projektet bidrager til videndeling og videreudvikling af faglige miljøer på energiteknologiområdet, f.eks. gennem en klar plan for formidling af projektets resultater. Deltager udenlandske partnere i projektet skal dette beskrives. Deltagelse foregår på samme vilkår som for danske partnere under hensyntagen til relevante forhold i det pågældende land. Hovedansøger skal være dansk. 7.1 Organisering/ledelse og faglig kompetence Præsentér kort hver af de deltagende virksomheder og oplys hver deltagers hovedaktiviteter, omsætning og antal ansatte Redegør for projektets organisering og de deltagende virksomheders ansvarsområder. Redegør for projektdeltagernes faglige kompetencer, herunder projektleders ledelseskompetence. Dokumentér ledelseserfaring for projektleder og evt. centrale projektdeltagere. Når der ansøges om støtte til udenlandske projektdeltagere, redegør ansøger særskilt for behovet for den udenlandske deltagelse i projektet 7.2 Finansiering For udviklings- og demonstrationsprojekter kræves en væsentlig egenfinansiering fra projektdeltagerne. Der tilstræbes en egenfinansiering på minimum 50 %, men niveauet er afhængig af deltagerkredsen og af, hvor tæt et projekt vurderes at være på en efterfølgende kommercialisering. Tilskudsprocenten for den enkelte deltager fastsættes individuelt af EUDP-bestyrelsen inden for de maksimale tilskudsprocenter, der er fastsat i EU's statsstøtteregler, se afsnit om støtteintensitet i Regelsæt for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration. I afsnit 7.2 redegøres for budgettets poster. Kortfat- 7

8 tede oplysninger om budgettallene kan også anføres i kommentarfeltet i budgetfilen. Redegør for den private egenfinansiering af projektet: o Vedlæg en erklæring fra hver deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet o Forventes der medfinansiering fra 3. part? Er der indgået aftale herom? Vedlæg i så fald denne. Den endelige aftale om finansiering skal være indgået senest inden projektstart. 7.3 Offentligt/privat samarbejde og forskeruddannelse I hvilken grad bygger projektet på et samarbejde mellem private og offentlige aktører? Indgår der forskeruddannelse (ph.d.) i projektet? Forskeruddannelse beskrives primært i pkt. 8 og skal beskrives der. 7.4 Anlægs- og driftsøkonomi i projektperiode Redegør for anlægs- og driftsøkonomi for den projektperiode, der søges tilskud til. For udstyr kan medtages udgifter i projektbudgettet i forhold til det omfang, som udstyret skal anvendes i projektet. Opgørelsen baseres på forventet afskrivning i projektperioden. For demo-anlæg, der etableres i projektforløbet, skal den forventede værdi af anlægget ved projektets afslutning fratrækkes i de støtteberettigede omkostninger. Forudsætninger for opgørelse af afskrivninger for udstyr og for forventet værdi af demo-anlæg ved projektophør skal angives. 7.5 Forhold efter projektperiode Redegør for anlæggets drift og eventuelle ud- og/eller ombygning efter projektperioden samt anlægsfaciliteternes eventuelle alternative anvendelsesmuligheder efter den ansøgte projektperiode. 7.6 Tilskyndelsesvirkning Tilskud fra EUDP skal have tilskyndelsesvirkning. Det betyder, at tilskud kun ydes til projektdeltagere, såfremt det medfører, at den pågældende modtager øger omfang, udstrækning eller tempo af sin indsats, set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Tilskyndelsesvirkningen skal sandsynliggøres i ansøgningen til EUDP, og EUDP kan efterfølgende anmode om mere dokumentation. Hver enkelt tilskudsmodtager skal redegøre for, hvorledes tilskud til det ansøgte projekt vil øge indsatsens omfang, udstrækning, tempo set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Hver deltager skal oplyse, på hvilke af disse områder opnået støtte til have betydning for gennemførelse af projektet den pågældende deltager. Tilsagn på mere end 7,5 mio. EUR pr. virksomhed pr. projekt forudsætter, at EU-Kommissionen på baggrund en detaljeret vurdering på grundlag af EUrammebestemmelserne for F&U&I afsnit 7 godkender den påtænkte støtte. 8. Forskning Projekter, som omfatter forskning eller forskeruddannelse, skal forskningsfagligt vurderes efter 5 i lov om Danmarks Innovationsfond. For forskningsprojekter er de forretningsmæssige krav mindre vidtgående end for udviklings- og demonstrationsprojekter, men det er fortsat afgørende, at der kan sandsynliggøres et konkret kommercielt potentiale. Såfremt en ansøgning indeholder både en forskningsdel og en del, der ikke er forskning, skal ansøger redegøre for dette i ansøgningen med henblik på vurde- 8

9 ringen af budgettet. I budgettet oplyses den procentvise andel af budgettet, der udgøres af forskning. 8.1 Oplysninger til forskningsfaglig vurdering kun for forskningsprojekter, herunder projekter med forskeruddannelse. Hvis projektet omfatter forskning eller forskeruddannelse, skal der vedlægges to bilag om henholdsvis CV er og forskningsindhold: - Bilag 4 CV er for alle deltagere i de forskningsfaglige aktiviteter. Bilaget har følgende formkrav: for den forskningsansvarlige højest 2 sider og for øvrige deltagere højest 1 side. - Bilag 5 til brug for den forskningsfaglige vurdering (se krav til indhold nedenfor) har følgende formkrav: Maksimalt 5 sider samt 1 side med referencer. De to bilag vedhæftes under pkt. 9 i ansøgningsskemaet. Indhold i bilag 5 vedr. beskrivelsen til brug for den forskningsfaglige vurdering skal være som følger: 1) Sammendrag (kopieres til ansøgningsskemaets afsnit 8.1) 2) State of art (På baggrund af den internationale litteratur (peer review ed artikler) skal ansøgeren beskrive den forskningsfaglige viden på området, og hvor der er mangel på den viden, som forventes at ville blive bragt til veje i det pågældende projekt). Bemærk! Denne beskrivelse adskiller sig fra state-of-the-art beskrivelsen i afsnit 4.1, som primært omhandler teknologien og dens anvendelse). 3) Hypotese og målsætning (afledt af state-of-the-art) 4) Forskningsplan: Indledes med en oversigt over aktiviteter og derpå beskrivelse af aktiviteter. For hver aktivitet skal der være: a. Overskrift b. Deltagere c. Målsætning d. Metode e. Milepæle (Tid) og f. Resultater (Tid) 5) Beskrivelse af ph.d. eller post doc, hvis forskeruddannelse indgår. Her skal det oplyses i hvilke aktiviteter, de indgår, og hvem, der er vejledere. I selve ansøgningsskemaets punkt 8 indsættes kopi af sammendraget i det separate bilag Bilag Under dette punkt i ansøgningsskemaet - skal tilknyttes bilag med respektive CV er (bemærk særlige krav hvis forskningsindhold, se pkt. 8 ovenfor. Se også pkt. 7 i indkaldelsen) - skal tilknyttes bilag vedr. forskningsfaglig beskrivelse, hvis projektet har forskningsindhold, se pkt. 8 ovenfor - skal tilknyttes bilag med erklæringer fra deltager om dennes finansieringsmæssige bidrag til projektet, se pkt. 7.2 ovenfor - kan tilknyttes yderligere bilag, som anses for nødvendige for en uddybning af ansøgningen. 9

10 Budget og Gantt filer skal ikke tilknyttes under pkt. 9 i ansøgningsskemaet, men på portalens ansøgningsside. III. VEJLEDNING TIL BUDGET Indledning I ansøgningsskemaet redegøres for finansieringen af projektet under 7.2. Budgettet udarbejdes ved anvendelse af den fil, der hentes på ansøgningssiden på Tilskudsportalen. Filen gemmes på eget drev og udfyldes. Når den er færdig, vedhæftes den på ansøgningssiden på portalen (ikke under punkt 9 i ansøgningsskemaet). Budgetfilen indeholder - en fane med budget og projektregnskab (kun denne skal anvendes ved ansøgning) - 15 faner til periodevis rapportering og udbetaling (anvendes hvis der opnås støtte). Bemærk at der i budgetfilen i række 3 kan vælges - program (som ansøgning rettes til) - sprog (dansk/engelsk) - xls version (dansk/engelsk, celle AS3). Støtte ydes til lønudgifter og øvrige omkostninger, der er direkte forbundet med projektet, samt generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet (overhead). Der må ikke indgå profit i budgettet, herunder i forbindelse med løn. Ved udarbejdelsen af budgettet skal det vurderes, om omkostningerne er nødvendige for gennemførelsen af projektet. For udviklings- og demonstrationsprojekter kræves en væsentlig egenfinansiering fra projektdeltagerne. Niveauet er afhængigt af deltagerkredsen og af, hvor tæt et projekt vurderes at være på en efterfølgende kommercialisering. Tilskudsprocenten for den enkelte deltager fastsættes individuelt og kan være lavere end de maksimale tilskudsprocenter, der er fastsat i EU's statsstøtteregler. Omkostninger udover det budgetterede er de projektudøvendes ansvar. Budgetposter Projektets omkostninger opgøres på følgende kategorier: (A) Personaleudgifter (B) Instrumenter og udstyr (C) Bygninger (D) Andre driftsudgifter, herunder materialer (E) Eksterne- / underleverancer (F) Overheadudgifter (G) Indtægter (fra kommercielle prototyper/demoanlæg) (H) Rejser / formidling / andet 10

11 Ad A) Ad B) Der gives støtte til faktiske, afholdte lønudgifter (beregnes på baggrund af årlig bruttoløn inkl. feriepenge) Der benyttes to personalekategorier (forsker og TAP/andet) Timeløn opgøres på grundlag af et fast årstimetal på 1500 timer pr. år for en fuldtidsansat medarbejder. Timeforbruget anvendes i forbindelse med vurdering af ansøgningen (står timeforbrug i rimeligt forhold til opgaverne i projektet). Taxameterudgifter til en Ph.d. (se punkt H) Der skal i budgettet indregnes forventede løn- og prisstigninger i projektperioden Programmet kan forlange dokumentation for udbetalt løn og for beregning af den anvendte overheadsats. Omkostninger til udstyr og instrumenter er støtteberettigede i det omfang, de er nødvendige for projektets gennemførelse. Hvis sådant udstyr og instrumenter ikke anvendes til projektet i hele deres levetid, medtages kun den del, der afskrives i projektperioden og kan henføres til projektet. Under denne post oplyses den samlede budgetterede udgift. Den ikke støtteberettigede del skal angives under pkt. G). Ad C) Udgifter til køb og etablering af bygninger er principielt en støtteberettiget omkostning, i det omfang de anvendes til projektet. Omkostninger til bygninger vil dog kun medfinansieres hvis specielle forhold taler herfor. Køb af jord betragtes ikke som en støtteberettiget omkostning. Ad D) Ad E) Andre driftsudgifter, herunder forbrugsmaterialer som f.eks. brændsler, stålrør, isoleringsmaterialer osv. er støtteberettigede omkostninger i det omfang, de kan henføres til projektet. Eksterne leverancer er støtteberettigede omkostninger. Er der tale om større underleverancer, bør det overvejes, om underleverandøren bør være deltager i projektet. En projektpart kan ikke både være deltager og underleverandør i samme projekt. Eksterne leverancer skal indgå i budgettet til markedspris, og de skal leveres til den deltager i projektet, som er nærmest til at anvende den. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvad den eksterne leverance omfatter, og hvorledes skøn over omkostningen er tilvejebragt. Ad F) Overhead defineres som værende: faktiske yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til projektet. For virksomheder må der maks. medtages overhead på 150 % af lønomkostninger. For universiteter, forskningsinstitutioner mv. fastsættes overhead til 44 % af alle omkostninger. 11

12 I forbindelse med udbetaling kan formler overskrives med faktiske tal, dog maksimalt det oprindeligt angivne overhead. Ad G) Indtægter fra kommercielt anvendelige prototyper og demonstrationsanlæg, der er udviklet i projektet skal fradrages i de støtteberettigede omkostninger i projektbudgettet (angives som negativt beløb). Det samme gælder for evt. værdi ved projektafslutningen af anlæg mv., som er resultat af projektet. Der skal i ansøgningen redegøres for, hvorledes skøn over den anførte indtægt er tilvejebragt. BEMÆRK at denne bestemmelse forventes ændret i løbet af foråret2015 ifm. at Regelsæt for støtte fra EUDP til projekter af 11. december 2013 opdateres som følge af ændrede EU regler. Ændringen forventes at medføre, at der ikke skal anføres forventede indtægter i budgettet, men der skal redegøres for det i ansøgningsskemaet, så der kan tages hensyn til det ved fastsættelsen af støtteprocenten. Ad H) Kategorien dækker først og fremmest over rejse- og formidlingsaktiviteter. Ph.d. taxameterudgifter på kr. pr. år kan medtages til uddannelse af en Ph.d. (hvis den studerende er knyttet fuldt ud til projektet). Udgifter til andet skal specificeres. Rejser udgifter skal følge statens regler (cirkulære) for rejser for statsansatte. Der ydes ikke tilskud til: Opbygning af nye institutioner eller videreførelse af eksisterende institutioner gennem driftslignende bevillinger mv. Driftsomkostninger i forbindelse med partnerskaber, idet disse forventes dækket af de deltagende parter. Køb af grund og relaterede omkostninger. Gennemførelse af myndighedsbehandlinger i forbindelse med byggesager, miljøgodkendelser og lignende. Erhvervelse af patenter og lignende rettigheder. Støtteintensitet Støtten gives i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler. Til projekter, der falder ind under EU s statsstøtteregler, kan der ydes tilskud op til det tilladte niveau efter disse regler. Offentlig finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter, der gennemføres af højere læreanstalter eller offentlige forskningsorganer, som ikke arbejder med profit for øje, og grundforskning gennemført uafhængigt af disse, er som hovedregel ikke omfattet af EU s rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation. For sådanne aktiviteter yder EUDP tilskud på op til 90 pct. Hver projektdeltager anfører i sit budget, hvorledes finansiering forventes at ske og angiver i den forbindelse det ansøgte tilskud. Der er ikke af programmet fast- 12

13 sat en nedre eller en øvre grænse for, hvor meget der kan søges i støtte. Tilskudsprocenten fastsættes af programmets bestyrelse for hver deltager inden for rammerne af EU s regler ud fra blandt andet virksomhedsstørrelse, projekttype, de kommercielle aspekter samt involverede tekniske og økonomiske risici For udviklings- og demonstrationsprojekter skal der tilstræbes en grad af egenfinansiering på minimum 50 pct. Statsstøttereglerne og link hertil er beskrevet nærmere i regelsættet. Ved indtastning af oplysninger om virksomhedens størrelse samt projektets karakter, beregnes den maksimale støtteintensitet i budgetfilen. Bemærk at den maksimale støttepct. afhænger af, om det er et samarbejdsprojekt, se nærmere om definition heraf i regelsættet. EU s definition af virksomhedsstørrelse kan ses i EU vejledning om SME definition på tilskudsportalen. Såfremt støtte fra EUDP udbetales i strid med EU's rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation kan støtten kræves tilbagebetalt. IV. VEJLEDNING TIL GANTT-DIAGRAM Gantt diagrammet udarbejdes ved anvendelse af den fil, der hentes på ansøgningssiden på Tilskudsportalen. Filen gemmes på eget drev og udfyldes. Når den er færdig, vedhæftes den på ansøgningssiden på portalen (ikke under punkt 9 i ansøgningsskemaet). Projektdele: Projektet skal opdeles i arbejdspakker. Faneblad nr. 1 udfyldes med navn på arbejdspakker og den tidsmæssige udstrækning af hver arbejdspakke. Der skal opstilles relevante milepæle i projektets forløb. Indsæt endvidere nr. og navn på milepæle (både tekniske og kommercielle) og markér disse tidsmæssigt med lodrette kolonner. En milepæl er en planlagt, målbar og synlig hændelse, som viser, at en opgave eller stor leverance fra projektet er afsluttet. Der vil i almindelighed være tale om et begrænset antal afgørende milepæle i det typiske projekt, typisk omkring 3-5 milepæle over et tre-årigt projektforløb. Der skal være milepæle for både tekniske og kommercielle aktiviteter. Kommercielle milepæle vedrører aktiviteter ifm. markedsintroduktion, pris, distributionskanaler, konkurrenceanalyse, risikoanalyse osv. og beskriver begivenheder, der hjælper til at introducere teknologien på det relevante marked. De skal være konkrete og præcise og indikere, hvordan den teknologi, som vil blive udviklet og demonstreret gennem projektet, kan overleve på markedet i fremtiden. Hvis projektet opnår støtte, vil milepælene blive brugt af EUDP til at vurdere fremskridt i projektet. 13

14 I faneblad nr. 2 angives de enkelte projektdeltageres budgetter, fordelt på arbejdspakker. 14

15 BILAG Oversigt over de forskellige FUD programmers indsatsområder Energiforsknings-program EUDP ELFORSK ForskEL ForskVE Vindenergi Bølgeenergi Brint og Brændselsceller Solenergi - til el - til varme - kraftvarme Bio og affald - biobrændstoffer Smart Grid og systemer Energieffektivitet Energilagring Andre teknologier Udviklingsforløb Højde angiver programmets prioritet A U P D M A U P D M A U P D M A U P D M Teknologiens udviklingsforløb: A Anvendt forskning P Pilot M Markedsmodning U Udvikling D Demonstration 15

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013

Indkaldelse af ansøgninger til. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I. Januar 2013 Indkaldelse af ansøgninger til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) 2013-I Januar 2013 EUDP, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.ens.dk/eudp Indhold 1 INDKALDELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2013 OFFENTLIGGJORT 10. OKTOBER 2013 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER 2013 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden december 2014 OFFENTLIGGJORT 30. SEPTEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. DECEMBER2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN 1:

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK. Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs. Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2014 Juni 2014 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regelsæt - for støtte fra ForskEL og ForskVE til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Version 1.0 Senest ændret den 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 17. DECEMBER 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 Side 2 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TRIN

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Regelsæt. - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Regelsæt - for støtte fra ForskEL til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Version 1.1 Senest ændret den 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE OG ANSVAR...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion

Invitation til at afgive tilbud på. Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet. Introduktion 4. marts 2013 J.nr. 5010/5026-0004 Ref. Mcb Invitation til at afgive tilbud på Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Introduktion Et bredt flertal i Folketinget ønsker at fremtidssikre

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere