Forside, Logo mv. Den Generelle Sundhedsaftale Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside, Logo mv. Den Generelle Sundhedsaftale Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftale"

Transkript

1 Forside og Indholdsfortegnelse Forside, Logo mv. Den Generelle Sundhedsaftale Indholdsfortegnelse Generelle sundhedsaftale (dette indsættes, når hele aftalen samles) INDLEDNING DEN GENERELLE SUNDHEDSAFTALE DEN POLITISKE SUNDHEDSAFTALE DEN ADMINISTARIVE AFTALE: DEN OVERORDNEDE ADMINISTRATIVE AFTALE SUNDHEDSAFTALER FOR DE 6 INDSATSOMRÅDER BILAG Side 1 af 15

2 Indledning Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af de to myndigheder kommune og region herunder praksisområdet og sygehuse. Overordnet set består sundhedsaftalerne af en generel sundhedsaftale, der danner den overordnede ramme for de bilaterale sundhedsaftaler mellem den enkelte kommune og Regionen. Herudover er sundhedsaftalen opdelt i en politisk aftale og en administrativ aftale. Den politiske aftale fastsætter rammerne og målsætningerne for samarbejdet, mens den administrative aftale fastsætter rammerne for det konkrete samarbejde mellem parterne. Sundhedsaftalen er udarbejdet i 2010 på baggrund af erfaringer fra kommuner, sygehuse og de praktiserende læger med den foregående sundhedsaftale. Sundhedsaftalen træder i kraft, når den er godkendt af både Regionsrådet og de 11 kommunalbestyrelser. Aftalen er gældende, indtil en ny aftale træder i kraft. Side 2 af 15

3 FORSIDE: Den politiske aftale (billeder, logoer mv. indsættes) Side 3 af 15

4 Indholdsfortegnelse Den Politiske Sundhedsaftale DEN POLITISKE SUNDHEDSAFTALE... 5 INDLEDNING VI VIL SIKRE EN VELTILRETTELAGT OPGAVEOVERDRAGELSE MELLEM SEKTORERNE VORES FÆLLES UDFORDRING Udviklingsmål Derfor har vi aftalt: VI SIKRER DET GODE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB VORES FÆLLES UDFORDRING UDVIKLINGSMÅL DERFOR HAR VI AFTALT Mennesker med kronisk sygdom Børn og unge Ældre medicinske patienter Borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer Mennesker med sindslidelse VI SIKRER, AT DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN ER VELUDVIKLET VORES FÆLLES UDFORDRING UDVIKLINGSMÅL DERFOR HAR VI AFTALT VI VIL MINDSKE DEN SOCIALE ULIGHED I SUNDHED VORES FÆLLES UDFORDRING UDVIKLINGS MÅL DERFOR HAR VI AFTALT VI VIL SIKRE OPGAVELØSNING AF HØJ FAGLIG KVALITET VORES FÆLLES UDFORDRING UDVIKLINGS MÅL DERFOR HAR VI AFTALT TVÆRGÅENDE INDSATSER FOR AT NÅ MÅLENE I DEN POLITISKE SUNDHEDSAFTALE SIKKER DRIFT Teknologiske løsninger Almen praksis Systematisk opfølgning i Sundhedskoordinationsudvalget TIDS OG HANDLEPLAN FOR DE POLITISKE MÅL I SUNDHEDSAFTALEN Side 4 af 15

5 Den politiske Sundhedsaftale Indledning Det nordjyske sundhedsvæsen i regionen og kommuner står i de kommende år over for flere store udfordringer. En meget væsentlig udfordring er at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne ubesværet modtager sundhedsydelser på tværs af kommuner, almen praksis og regionen. Bedre sundhedstilbud, mere sundhed og øget livskvalitet for de nordjyske borgere er plejemærkerne for samarbejdet. Grundstenen i den fælles indsats er sundhedsaftalerne, hvor de politiske visioner, strategier og mål aftales for en 4-årig periode. Vision Region Nordjylland og de nordjyske kommuners vision for sundhedsaftalen er, at den skal medvirke til: At Nordjylland er et godt sted at være borger, fordi vores sundhedsvæsen er sammenhængende, og fordi vi samarbejder om bedre sundhedstilbud til borgerne. Mål Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har derfor indgået aftale om at arbejde målrettet på: 1. At sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne. 2. At sikre det gode sammenhængende patientforløb. 3. At sikre at det nære sundhedsvæsen er veludviklet. 4. At mindske den sociale ulighed i sundhed. 5. At opgaveløsning er af høj faglig kvalitet. 1 Vi vil sikre en veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne 1.1 Vores fælles udfordring Udviklingen i sygehusvæsenet er præget af fremskridt og forbedringer, der medfører kortere indlæggelsesforløb og konvertering fra stationære til ambulante aktiviteter. Udviklingen er både nødvendig og ønskelig. I nogle tilfælde indebærer udviklingen, at opgaver flytter fra sygehussektoren ud til kommunerne og almen praksis. Af hensyn til opgaveløsningens kvalitet er det vigtigt at lette og forbedre rammerne for opgaveoverdragelse, således at opgaverne overdrages på en planlagt, velbeskrevet og velforberedt måde. Det er en fælles udfordring og forpligtelse at sikre, at opgaverne løses på lavest effektive omsorgs niveau 1 (Leon-princippet) med fokus på tydelighed og gennemsigtighed. 1 Laveste Effektive Omsorgs Niveau indebærer at behandlingen skal foregå på det mindst specialiserede og mest omkostningseffektive niveau, der kan tilbyde en fuldt faglig forsvarlig behandling hvor en positiv udvikling for patienten sikres. Side 5 af 15

6 1.1.1 Udviklingsmål Vi løser udfordringen ved at skabe en fælles forståelse af opgaveudviklingen i de enkelte sektorer og i sektorovergangene. Derefter aftaler vi, hvordan vi skal samarbejde, således at vi letter og forbedrer rammerne for opgaveoverdragelsen. Det skal ske ved at regionen og kommunerne i fællesskab afdækker, hvad forandringer i én sektor betyder for arbejdet og opgaverne i en anden sektor, samt afdækker betydningen for borgerne Derfor har vi aftalt: At der indgås en aftale om den veltilrettelagte opgaveoverdragelse, så opgaver ikke glider uplanlagt mellem sektorerne. Aftalen skal indeholde en plan for implementering. 2 Vi sikrer det gode sammenhængende patientforløb Det vil sige, at vi har en klar og entydig arbejdsdeling og koordination mellem region, almen praksis og kommuner på de 6 obligatoriske indsatsområder i sundhedsaftalen. 2.1 Vores fælles udfordring Hvis sundhedsvæsenet under ét skal forbedres, skal den enkelte borger og patient modtage en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. For at kunne løse denne opgave stiller det både krav om: En effektiv og hensigtsmæssig kommunikation mellem parterne i de enkelte patientforløb. At der sikres koordination af kapaciteten på tværs af sektorerne, således at patientforløb kan gennemføres uden unødig ventetid, og således at de enkelte ydelser leveres det mest hensigtsmæssige sted. 2.2 Udviklingsmål Vi løser udfordringen ved at skabe en klar og entydig kommunikation mellem region, almen praksis og kommuner i alle patientforløb, idet vi forpligter os til en optimal anvendelse og udvikling af elektronisk udveksling af oplysninger. Det gode sammenhængende patientforløb betyder, at vi arbejder på, at forebygge genindlæggelser og uhensigtsmæssige indlæggelser samt at færdigbehandlede borgere hurtigst muligt udskrives. 2.3 Derfor har vi aftalt At der skal være særlig fokus på nogle grupper af borgere/patienter, som påkalder sig særlig opmærksomhed i det sammenhængende sundhedsvæsen. Det drejer sig om følgende grupper: Mennesker med kronisk sygdom. Børn og unge. Ældre medicinske patienter. Borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer Mennesker med kronisk sygdom I Nordjylland vil andelen af kronisk syge borgere stige de kommende år i lighed med tendensen på landsplan. Sundhedsloven forudsætter at den tværsektorielle indsats overfor kronisk syge borgere skal styrkes. I Nordjylland har kommuner og region indgået en overordnet rammeaftale, der Side 6 af 15

7 definerer hvordan primær og sekundær sektor samarbejder om kronikerindsatsen - herunder etablering af Kronikerenheden Nordjylland, der som enhed bidrager til implementering og udvikling af aftalerne. Det er aftalt, at der indgås sygdomsspecifikke sundhedsaftaler om konkrete patientforløb for 9 kroniske sygdomme: Hjerte-kar, Diabetes 2, KOL, Demens, Osteoporose, Muskel-skelletlidelser, Kræftrehabilitering, Overfølsomhed og psykisk sygdom. Disse aftaler fastlægger den generelle arbejdsdeling mellem parterne og fælles principper for sammenhængende patientforløb. Arbejdet er godt påbegyndt, og der er indgået aftaler om patientforløb for KOL, Hjerte-kar, Diabetes 2, Demens og Osteoporose. De resterende sygdomsgrupper forventes færdiggjort inden udgangen af I takt med færdiggørelsen påbegyndes arbejdet med at indgå bilaterale tilslutningsaftaler. Mål: At kronikerindsatsen bidrager til at mennesker med kroniske sygdomme bliver bedre i stand til at mestre og takle de udfordringer, sygdommen giver. At der opleves en faldende genindlæggelsesfrekvens for de udvalgte sygdomsgrupper, der indgås aftaler om Børn og unge Der er behov for at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde i forhold til børns sundhedstilstand herunder særligt i relation til nyfødte samt indlæggelser/udskrivninger af børn og unge med særlige sundhedsmæssige problemer som f.eks. børn fra misbrugsfamilier. Mål: Børn og unges sundhedstilstand monitoreres via sundhedsprofildata og andre sundhedsdata med henblik på at kunne identificere områder, hvor der med fordel kan iværksætte fælles initiativer i fremtiden. Der skal, med afsæt i Region Nordjyllands fødselsplan, udarbejdes en samarbejdsaftale om koordination i forbindelse med fødsler generelt. Der skal, med afsæt i Region Nordjyllands etablering af Familieambulatorium, indgås samarbejdsaftale om den tidlige tværsektorielle indsats i forhold til børn fra misbrugsfamilier, således der kan iværksættes en systematisk målrettet indsats i aftaleperioden Ældre medicinske patienter Der skal fortsat være fokus på den ældre medicinske patient i forhold til sektorovergange særligt i relation til indlæggelse og udskrivning. Mål: Der skal i aftaleperioden udarbejdes et egentlig forløbsprogram vedrørende ældre medicinske patienter, der har til formål at kvalificere det samlede forløb før, under og efter indlæggelse samt præcisere arbejdsdelingen mellem almen praksis, sygehus og kommune. Niveauet for genindlæggelser i det nordjyske sygehusvæsen for 2010 fastholdes frem mod 2014, trods et stigende antal ældre i den nordjyske befolkning. Det fælles arbejde med at undgå forebyggelige indlæggelser skal analyseres og forstærkes. Det skal ske ved, dels at der skabes et lokalt overblik over andelen af forebyggelige indlæggelser, dels at der aftales en målrettet og systematisk indsats i relation til forebyggelse. Der skal udarbejdes fælles principper fo etablering /justeringer af opfølgningsordninger (følge hjem teams m.v.)- uanset om de er sygehus- eller kommuneinitierede. Side 7 af 15

8 2.3.4 Borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemer Borgere med komplekse og sammensatte sundhedsproblemstillinger er både vanskelige og komplicerede at udrede, og det kan medføre, at der går lang tid inden udredningsprocessen afsluttes, og der kan stilles en diagnose. Dette må ikke blive en hindring for, at der kan iværksættes en behandling og/eller genoptræning eller rehabilitering. De vanskelige udredningsforløb kan have store konsekvenser for borgernes liv, og kan betyde væsentlig forlængelse af sygedagpengeperioder og dermed forsinke tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Fokus skal derfor rettes mod at sikre et langt mere effektivt samspil mellem sygehuse, almen praksis og kommunerne til gavn for disse borgere. Mål: Ingen borgere må i deres sygeperioder opleve unødig ventetid til udredning, behandling, genoptræning eller rehabilitering. En tidlig målrettet indsats overfor udvalgte sygdomsgrupper, f.eks. sygedagpengemodtagere eller mennesker med sindslidelser, skal forebygge udviklingen af kronisk sygdom, og dermed risiko for at miste arbejdsmarkedstilknytning Mennesker med sindslidelse Parterne er enige om, at vi vil sikre det gode udskrivningsforløb fra den regionale behandlingspsykiatri til det socialpsykiatriske tilbud uanset om det socialpsykiatriske tilbud er kommunalt, regionalt eller privat drevet. Mål: Der skal arbejdes målrettet for at nedbringe antallet af indlagte færdigbehandlede psykiatriske patienter, der venter på et botilbud. Der skal sikres systematisk overvågning af ventetider i forhold til udrednings- og behandlingsgarantien. 3 Vi sikrer, at det nære sundhedsvæsen er veludviklet Det vil sige, at almen praksis, regionen og kommunerne koordinerer det lokale og regionale sundhedsarbejde til gavn for borgerne. 3.1 Vores fælles udfordring De nære sundhedstilbud i kommunerne og i det kommunale samarbejde med almen praksis er ikke bare et supplement til sygehusenes specialiserede opgaver. De er en forudsætning for, at det samlede sundhedsvæsen fungerer til gavn for borgerne. Den øgede specialisering stiller dermed også nye krav til udviklingen af det nære sundhedsvæsen eksempelvis i forhold til forebyggelses-, rehabiliterings-, behandlings- omsorgs- og plejeopgaver. For at sikre en opgaveløsning, der giver borgerne bedre sundhedstilbud og øget livskvalitet, er det afgørende, at indsatserne mellem kommuner og almen praksis koordineres, og at sundhedsydelserne leveres det mest hensigtsmæssige sted. Det vil sige, at almen praksis, regionen og kommunerne koordinerer det lokale og regionale forebyggelses- og rehabiliteringsarbejde til gavn for borgerne. 3.2 Udviklingsmål Vi vil løse udfordringen ved at sikre en klar rolle- og opgavefordeling, og en systematisk henvisningsstruktur fra almen praksis til de kommunale og regionale sundhedstilbud. Et veludviklet nært sundhedsvæsen indebærer også, at der udvikles en bæredygtig Side 8 af 15

9 praksisstruktur i dialog og samarbejde mellem almen praksis, kommunerne og regionen. 3.3 Derfor har vi aftalt At samarbejdet og dialogen mellem almen praksis og kommunerne udbygges, og der skal senest i 2012 være udviklet en systematisk elektronisk henvisningsstruktur fra lægerne til de kommunale forebyggende tilbud. At vi i fællesskab med almen praksis drøfter, hvorvidt det er muligt og ønskeligt at etablere regionale og kommunale sundhedsopgaver i kommende behandlerhuse/sundhedshuse i den pågældende kommune. 4 Vi vil mindske den sociale ulighed i sundhed Det vil sige, at borgerne uanset social status får samme muligheder for sundhed og behandling. 4.1 Vores fælles udfordring Der er en veldokumenteret sammenhæng mellem socialt udsathed og sundhedsmæssige belastninger. Udsatte borgere oplever oftere sygdom, er i højere grad udsat for sundhedsmæssige risikofaktorer og dør tidligere sammenlignet med befolkningen som helhed. 4.2 Udviklings mål Det er derfor vigtigt at sikre, at der iværksættes målrettede forebyggende initiativer til f.eks. udsatte børn samt, at der skabes lighed i adgangen til og brugen af de sundheds- og serviceydelser, der leveres af såvel regionen, almen praksis og kommuner. 4.3 Derfor har vi aftalt Sundhedsprofilundersøgelsen, der gennemføres i 2010, kan bidrage til at monitorere den sociale ulighed i sundhed i befolkningen, og dermed danne grundlag for en socialt differentieret sundhedsindsats i aftaleperioden. At gøre en særlig indsats for udviklingen af en tidlig, målrettet og systematisk tværsektoriel forebyggende indsats i forhold til udsatte gravide samt børn og unge. Dette sker ved, at der skal etableres strukturer for, hvordan fagpersoner samarbejder tværsektorielt, når de f.eks. identificerer sociale udsatte gravide, børn og unge. 5 Vi vil sikre opgaveløsning af høj faglig kvalitet Det vil sige, at der skal være fokus på samarbejde om at anvende evidensbaserede metoder indenfor sundhedsområdet både når det gælder forebyggelse, behandling og rehabilitering. 5.1 Vores fælles udfordring Der findes megen viden fra de forskellige forskningsretninger/videnskaber, men indenfor især forebyggelse og rehabiliteringsområdet er der brug for ny og relevant viden om, hvilke indsatser der reelt virker, og hvordan indsatserne bedst organiseres og implementeres bedst muligt. Side 9 af 15

10 5.2 Udviklings mål For at sikre at opgaveløsningen har høj faglig kvalitet, bør udførelsen af opgaverne i videst muligt omfang hvile på dokumenteret viden om best practice, hvor evaluering, forskning og formidling er et fælles prioriteret område for parterne. 5.3 Derfor har vi aftalt Der skal i aftaleperioden aftales en ramme for, hvordan samarbejdet mellem region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer igangsættes og udvikles. Der skal arbejdes systematisk med formidling og videreudvikling af best practice. 6 Tværgående indsatser for at nå målene i den politiske sundhedsaftale Det handler om følgende emner: 1. Sikker drift. 2. Teknologiske løsninger. 3. Samarbejde med almen praksis. 4. Systematisk opfølgning i Sundhedskoordinationsudvalget. 6.1 Sikker drift Der skal fortsat være fokus på implementeringen og driften af indsatsområderne i sundhedsaftalen. Det er en vigtig forudsætning for at de enkelte mål kan indfries, og det kan sikres, at borgerne får gavn af indsatserne. Dette er en løbende og vedvarende proces, som kræver konstant opmærksomhed, og som monitoreres som aftalt indenfor de enkelte indsatsområder. Mål for indsatsområderne: 1) At der inden 2012 eksisterer en velfungerende IT- kommunikationen mellem sygehuse, kommuner og almen praksis i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. 2) At genoptræningsindsatsen skal være sammenhængende på tværs af sektorerne og af høj faglig kvalitet uden unødig ventetid. 3) At Sundhedsstyrelsens afgrænsning af behandlingsredskaber og hjælpemidler skal være implementeret af alle nordjyske sygehuse og kommuner senest i 2011, således at alle nordjyske borgere med behov for et behandlingsredskab eller hjælpemiddel får dette uden unødig ventetid og med fornøden instruktion og tilpasning. 4) At forebyggelse er en integreret del af patientforløbet uanset hvilken kommune man bor i, hvilken læge man har, eller hvilket sygehus man behandles på. 5) Styrkelse af koordineringen af det tværsektorielle samarbejde i patientforløbet for mennesker med sindslidelser (herunder tydelig og let adgang til samarbejdspartnere) Side 10 af 15

11 6) At forbedre patientsikkerheden i sektorovergange for de nordjyske borgere Teknologiske løsninger I relation til sundhedsområdet sker der en løbende teknologisk udvikling og parterne er enige om, at denne udvikling skal følges. Det skal hele tiden overvejes og vurderes, hvordan den teknologiske udvikling kan medvirke til at forbedre kvaliteten i behandlingen til gavn for patienterne. Parterne har derfor aftalt: At der inden udgangen af 2011 udarbejdes en analyse af udviklings- og samarbejdsmulighederne inden for ABT (Anvendt Borgernær Teknologi) med henblik på at skabe et fælles afsæt for en egentlig aftale, der kan understøtte de politiske målsætninger for sundhedsaftalerne Almen praksis Den praktiserende læge vil i langt de fleste tilfælde være patientens vejviser i sundhedsvæsenet, og for at implementeringen kan lykkes, er det en forudsætning, at der er et godt og konstruktivt samarbejde parterne imellem. Mål: At almen praksis inden udgangen af 2013, gennem de udviklingsprojekter der forventes iværksat, har fået de fornødne redskaber og kompetencer til at kunne fungere som patientens tovholder. Målet er at styrke almen praksis proaktive rolle i forhold til at fastholde patienten i et godt forløb, således at en evt. forværring af patientens sygdom forebygges Systematisk opfølgning i Sundhedskoordinationsudvalget Det er Sundhedskoordinationsudvalgets opgave at sikre en systematisk opfølgning på sundhedsaftalerne. Møderne i Sundhedskoordinationsudvalget skal afspejle visionen for sundhedsaftalen. Alle møderne skal derfor indeholde en opfølgnings/udviklingsdel og et tema i relation til målsætningerne. Opfølgnings-/udviklingsdelen består af løbende opfølgning på de konkrete udviklingsmål, generel opfølgning på implementeringen og udviklingen af sundhedsaftalerne samt andre relevante emner. Temadelen indeholder en visionær politisk drøftelse af de emner, der med denne aftale sættes særligt fokus på i aftaleperioden. Der er enighed om, at der i alle nordjyske kommune skal være en politisk styregruppe for sundhedsaftalen bestående af to politiske repræsentanter fra henholdsvis regionen og kommunen. De politiske styregrupper skal følge implementeringen af sundhedsaftalerne i den enkelte kommune med særligt fokus på de bilaterale sundhedsaftaler. De politiske styregrupper skal ligeledes være et forum for åben dialog om udviklingen og udfordringer inden for sundhedsaftaleområderne. Sundhedskoordinationsudvalget skal to gange årligt have en orientering om arbejdet i de politiske styregrupper. Ligeledes skal et fast punkt på møderne i de politiske styregrupper være opfølgning og orientering om drøftelserne i Sundhedskoordinationsudvalget. De politiske styregrupper afholder 2 årlige møder. Særlige initiativer i aftaleperioden: Side 11 af 15

12 Sundhedskoordinationsudvalget vil i det første år af aftaleperioden have fokus på formidlingen af de indgående sundhedsaftaler både til fagprofessionelle og aftalens partner. Det vil blandt andet ske ved udgivelse af en pixi udgave til de sundhedsprofessionelle, der skal anvende aftalen i praksis. Udvikling af relevant fælles ledelsesinformation, der sikrer, at parterne løbende og systematisk monitorerer, hvordan det går med indfrielsen af målene i aftalen. Relevant ledelsesinformation skal samtidig sikre, at parterne drøfter de fælles udfordringer og iværksætter relevante initiativer efter behov. Politiske konferencer: o For at understøtte Sundhedskoordinationsudvalgets arbejde er parterne enige om, at der skal afholdes statuskonference i 2012 med deltagelse af Sundhedskoordinationsudvalget, politiske repræsentanter fra de politiske styregrupper og relevante embedsmænd. Konferencens formål skal være status og opfølgning. o I 2013 foreslås en perspektivkonference med samme deltagerkreds som ovenfor. Side 12 af 15

13 7 Tids og handleplan for de politiske mål i sundhedsaftalen Nr. Mål Ansvarlig Status Sikre veltilrettelagt opgaveoverdragelse mellem sektorerne 1 Aftalen skal indeholde en plan for implementering. Styregruppe Sikre det gode sammenhængende patientforløb 2 At kronikerindsatsen bidrager til at mennesker med kroniske sygdomme bliver bedre i stand til at mestre og takle de udfordringer sygdommen giver. Kronikerenheden 3 Børn og unges sundhedstilstand Faglig følgegruppe for monitoreres forebyggelse og sund- hedsfremme 4 Samarbejdsaftale om koordination i forbindelse med fødsler generelt. (udgangspunkt i fødselsplanen) 5 Samarbejdsaftale om tidlige tværsektorielle indsatser i forhold til børn fra misbrugsfamilier. (Familieambulatorium) 6 Forløbsoversigter for den ældre medicinske patient 7 Fastholdelse af niveauet for genindlæggelser. herunder for kronikergrupper, hvorom der er indgået sundhedsaftale. 8 Overblik over andelen af forebyggelige indlæggelser. Aftale om en målrettet og systematisk indsats i relation til forebyggelse. 9 Fælles principper for etablering og justeringer af opfølgningsordninger. Region Nordjylland Region Nordjylland Region Nordjylland Styregruppe Styregruppe Styregruppe ramme for aftale efterår Sundhedskoordinationsudvalget forelægges udkast til aftale Sundhedskoordinationsudvalget drøfter status på målet en gang årligt, første gang ultimo Sundhedskoordinationsudvalget anmoder sundhedstjeneste forskningens bestyrelse om udarbejdelse af analysedesign primo analysedesign ultimo analyseresultater medio udkast til samarbejdsaftale ultimo udkast til aftale i 1. kvartal udkast til forløbsoversigter i Sundhedskoordinationsudvalget drøfter en gang halvårligt første gang i Sundhedskoordinationsudvalget drøfter en gang årligt første gang i Ligeledes drøftes indsatsen i de politiske styregrupper. Tilbagemeldinger til Sundhedskoordinationsudvalget en gang årligt første gang i Side 13 af 15

14 10 Ingen borgere må i deres sygeperiode opleve unødig ventetid til udredning, genoptræning eller rehabilitering. Styregruppe Drøftes på temamøde i Sundhedskoordinationsudvalget i Sundhedskoordinationsudvalgets forelægges ventetider på udredning, genoptræning og rehabilitering i somatikken en gang årligt. 11 Antallet af indlagte færdigbehandlede psykiatriske patienter skal nedbringes. 12 Systematisk overvågning af ventetider i psykiatrien i forhold til udredningsog behandlingsgarantien. Psykiatrien Region Nordjylland Psykiatrien Region Nordjylland Sikre det nære sundhedsvæsen er veludviklet 13 Systematisk elektronisk henvisningsstruktur fra lægerne til de kommunale forebyggende tilbud. 14 Drøftelse af etablering af regionale og kommunale sundhedsopgaver i kommende behandlerhuse/sundhedshuse i den opgældende kommune. Mindske den sociale ulighed i sundhed 15 Monitorere den sociale ulighed i sundhed i befolkningen via sundhedsprofilerne, og dermed danne grundlag for en socialt differentieret sundhedsindsats i aftaleperioden. 16 Tidlig, målrettet og systematisk tværsektoriel forebyggende indsats i forhold til udsatte gravide, børn og unge. Opgaveløsning af høj faglig kvalitet 17 Ramme for samarbejdet mellem region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer igangsættes og udvikles. 18 Der skal arbejdes systematisk med formidling og videreudvikling af best practice for rehabilitering, træning og forebyggelse. Tværgående indsatser 19 Mål for indsatsområderne. Faglig følgegruppe for forebyggelse og sundhedsfremme. De politiske Styregrupper. Styregruppe. Faglig følgegruppe for forebyggelse og sundhedsfremme. Bestyrelsen for sundhedstjeneste forskningen ses sammen med punkt 19. Styregruppe. Styregruppe. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter status på alle møder. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter status på alle møder. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter halvårligt status. Første gang i første kvartal af En årlig status til Sundhedskoordinationsudvalget. Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for analyse resultater Status for indsatser drøftes en gang årligt. forslag til tværsektoriel indsats i Forslag til tværsektoriel indsats sendes til godkendelse i By- og Regionsråd. Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for forslag til ramme i første kvartal Sundhedskoordinationsudvalget får en årlig status med afsæt i drøftelserne i de politiske styregrupper hvor lokale erfaringer drøftes og deles. Sundhedskoordinationsudvalget drøfter løbende, men særligt i forbindelse med status konference og perspektiv konference i henholdsvis Side 14 af 15

15 2012 og Analyse af udviklings- og samarbejdsmulighederne inden for ABT (anvendt borgernær teknologi) med henblik på at skabe et fælles afsæt for en egentlig aftale. 21 At almen praksis kan fungere som patientens tovholder. 22 Plan for formidlingen af de indgående sundhedsaftaler både til fagprofessionelle og aftalens partner. 23 Udvikling af relevant fælles ledelsesinformation, der er målrettet opgaverne for Sundhedskoordinationsudvalget, og giver mulighed for at sikre opfølgning på de politiske mål. 24 Afholdelse statuskonference i Afholdelse af perspektivkonference i Styregruppe. Praksissektoren Region Nordjylland. Sekretariatet for Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariatet for Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariatet for Sundhedskoordinationsudvalget. Analyse og forslag til aftale forlægges Sundhedskoordinationsudvalget i starten af delstatus i 2012 og afrapportering i Kommunikationsplanforlægges Sundhedskoordinationsudvalget i Godkendes i 2010 i Sundhedskoordinationsudvalget og drøftelse fremover på årets sidste møde. Udkast til program for statuskonferencen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget i Udkast til program for perspektivkonferencen forlægges Sundhedskoordinationsudvalget i Side 15 af 15

Den Generelle Sundhedsaftale

Den Generelle Sundhedsaftale Den Generelle Sundhedsaftale 2 Den Generelle Sundhedsaftale Indledning Den generelle Sundhedsaftale Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patient-forløb,

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011.

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Grøn: Forløber planmæssigt Gul: Har udfordringer i forhold

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg)

Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) Indledning Sundhedsaftalen skal understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundhedsaftalen virker i spændingsfeltet

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark

Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Sundhedsbrugerrådet, 13. oktober 2011 Sundhedsaftaler i Region Syddanmark Krav til sundhedsaftaler Der skal som minimum indgås sundhedsaftaler vedr.: Indlæggelse og udskrivningsforløb Genoptræning Behandlingsredskaber

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version )

Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version ) Et stærkt fælles nordjysk sundhedsvæsen (version 260514) I Nordjylland er der gode traditioner for at samarbejde om at borgeren får det bedst mulige forløb i sundhedsvæsenet. Med nuværende sundhedsaftale

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Den politiske Sundhedsaftale status 2011.

Den politiske Sundhedsaftale status 2011. Den politiske Sundhedsaftale status 2011. 1.0 Indledning Den Politiske Sundhedsaftale mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland indeholder en overordnet vision og 5 overordnede mål. Visionen er

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedssamordningsudvalget, 10. januar 2017 Sundhedsudvalget, 17. januar 2017 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen i Syddanmark 2 Vores fælles udfordringer på tværs af sektorer

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sundhedsaftaler i Praksis

Sundhedsaftaler i Praksis Sundhedsaftaler i Praksis 2 Forord Det nordjyske sundhedsvæsen står i de kommende år overfor flere store udfordringer. En meget væsentlig udfordring er, at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen hvor borgerne

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 2 Kommissorium Afsæt i borgerens behov og ressourcer + LEON-princip Give forslag til Bedre

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen.

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen. Page 1 of 2 25-08-2017 From: Rikke Balsl w Sent: 17-08-2017 12:20:09 To: Rikke Balsl w / Region Nordjylland Subject: Fwd: Sundhedskoordinationsudvalgets h ringssvar i fht. Sundhedsplan 2017 Attachments:

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007.

Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. Region Syddannark Den 9. december 2006. Psykiatristaben Notat om sundhedsaftaler på psykiatriområdet for 2007. 1. Indledning. I henhold til bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Læs mere

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011

Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe Forslag til Kommunale pejlemærker for Sundhedsaftale 2011 v. Christine Kousholt, Sundhedschef, Århus Kommune Formand for Sund By Netværket i DK KOSU KOmmunal SUndhedsstyregruppe

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere