Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2014-1"

Transkript

1 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud november 2013 KBE/KBE Energinet.dk administrerer det PSO- finansierede energistøtteprogram, ForskVE. Programmet støtter demonstrations- og markedsnære aktiviteter, der kan medvirke til at udbrede miljøvenlig elproduktion baseret på vedvarende energikilder, til gavn for de danske elforbrugere og det danske samfund som helhed. I dette notat redegøres der for udbud Herunder processen, modtagne ansøgninger samt udmøntningen af den udbudte støtte. I daglig tale benævnes dette notat som "ForskVE-planen". Dok. 13/ /14

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indkaldelse af ansøgninger Fokusområder Energiforskningskonferencen - Energiforsk Evalueringsprocessen Ansøgninger til ForskEL og ForskVE Modtagne ansøgninger Ansøgninger overført fra andre programmer Top-up ansøgninger Udmøntning af ForskVE Ansøgninger prioriteret til modtagelse af PSO F&U-støtte Ramme til senere udmøntning Samlet prioritering Fordeling på indsatsområder Bioenergi Solceller (PV) Bølgekraft Smart Grid ForskVE 2014 i tal Sammensætning af partnere Finansiering af projekterne Tiltag under dette års udbud Partshøring Samordningen under KEBMIN Harmonisering af regler og retningslinjer Programevaluering og Effektmåling af projekter Miljøvurdering af ansøgninger Evalueringskriterier Evaluatornetværket Samfinansierede projekter Dok. 13/ /14

3 1. Indledning I denne plan redegøres der for gennemførelsen og udmøntningen af indsatsområderne i det PSO-finansierede F&U-program ForskVE udbud Energinet.dk administrerer ForskVE-programmet, der giver økonomisk støtte til gennemførelse af markedsintroducerende el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder samt teknologier til indpasningen heraf i det danske el-system. I december måned 2012 blev der igangsat et arbejde omkring samordning af energiforskningsprogrammerne under klima-, energi- og bygningsministeriet (KEBMIN). De pågældende programmer var EUDP (Energistyrelsen), ForskEL (Energinet.dk), ForskVE (Energinet.dk) og ELFORSK (Dansk Energi). Arbejdet skulle resultere i øget harmonisering af retningslinjer og procedure for derved at give brugerne letter og bedre adgang til at søge programmerne om støtte. Konkrete resultater af dette arbejde er beskrevet i afsnit 6 i denne plan. Rigsrevisionen udkom med en beretning til Statsrevisorerne i maj 2013 omkring tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. I denne beretning blev Højteknologifonden og Det strategiske Forskningsråd (programkomité for bæredygtig energi og miljø) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt EUDP og ForskEL under KEBMIN undersøgt. Flere anbefalingerne fra rigsrevisorerne er allerede imødekommet og implementeret under dette udbud (se afsnit 6). Rigsrevisionen har i november 2013 fremsendt endeligt notat til Statsrevisorerne og dermed afsluttet undersøgelsen om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Dok. 13/ /14

4 2. Indkaldelse af ansøgninger Indsatsområderne for ForskVE udbud 2014 er fastlagt i Lov om fremme af vedvarende energi (LBK 1074) samt Bekendtgørelse om tilskud til at fremme udbredelse af vedvarende energi (BEK 692). Den økonomiske ramme for udbud 2014 er 25 Udarbejdelsen af udbuddet gennemgik følgende proces - Udbud blev annonceret i fag- og dagblade fra maj - juni 2013 i samarbejde med EUDP (Energistyrelsen), ELFORSK (Dansk Energi) og BEnMipuljen fra Det Strategiske Forskningsråd. - Indsatsområderne blev offentliggjort på Energinet.dk's hjemmeside primo juni 2013 med forbehold for ministerens endelige godkendelse. - Alle ansøgninger blev modtaget elektronisk på portalen - Til udbuddet var publiceret følgende dokumenter (på dansk og engelsk): o ForskVE udbud 2014, dok /13 o Regelsæt 2014, dok. 13/ o Vejledning til ansøgning, dok. 13/ o Call Online procedures, dok. 13/ o A successful RD&D Project, dok. 13/ o Risk Appetite of the ForskEL programme, dok. 13/ o Inspiration for user involvement, dok. 13/ Udbuddet blev annonceret ved den årlige energiforskningskonference i IDAhuset på Kalvebod Brygge i København, Energiforsk2013. Arrangementet blev afholdt den 20. juni 2013 i samarbejde med de øvrige energiforskningsprogrammer. Klima-, energi- og bygningsministeren åbnede konferencen. - Den 12. september kl. 12 var der deadline for indsendelse af ansøgninger til ForskVE udbud Fokusområder Under ForskVE er fokusområderne el-produktionsteknologier baseret på vedvarende energikilder samt teknologier til udbredelse heraf. ForskVE er et markedsnært program med det formål at øge udbredelsen af de små el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder. Det er eksempelvis solceller, bølgekraft og bioenergi (biomasseforgasning). Men også andre teknologier kan komme på tale når de er baseret på VE. Teknologier til udbredelse og indpasning af ovenstående elproduktionsteknologier er også et indsatsområde for ForskVE-programmet. Det vil sige at Smart Grid teknologier som står overfor at blive introduceret på markedet også er et prioriteret område for programmet. 2.2 Energiforskningskonferencen - Energiforsk2013 I 2013 blev den årlige energiforskningskonference afholdt med 225 deltagere. Aldrig før har så mange deltaget ved energiforskningskonferencen hvilket er et udtryk for den store bevågenhed og interesse der er for energiområdet. Dette års konferencetema var "Viden til vækst" og konferencen blev åbnet af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Dok. 13/ /14

5 Energiforskningskonferencen er også det årlige informationsmøde om årets udbud fra programmerne og tjener til netværksetablering mellem kommende ansøgere. Konferencen blev gennemført i samarbejde med de øvrige energiforskningsprogrammer (EUDP, DSF, HTF, og ELFORSK). 2.3 Evalueringsprocessen Alle ansøgninger er blevet evalueret i forhold til de evalueringskriterier, der er opstillet i udbudsteksten. Efter ansøgningsfristen blev der sendt korte beskrivende tekster af projekterne til evaluatorerne i ForskEL-netværket. De ca. 50 evaluatorer blev anmodet om at melde tilbage på hvilke ansøgninger, der var inden for deres respektive kompetenceområder, samt evt. hvilke ansøgninger de ville være inhabile til at evaluere. Herefter gik følgende evalueringsproces i gang: Allokering af evaluatorer på alle modtagne ansøgninger, på basis af de input der var kommet fra evaluatorerne. For ansøgninger med deltagelse fra DGC og DTU-CET samt Energinet.dk bidrag, er der krav om, at ansøgningen evalueres og prioriteres af mindst to eksterne evaluatorer. Alle gennemførte evalueringer af ansøgningerne lagt ud på de respektive ansøgeres projektside på ForskEL-portalen til partshøring. Gennemført partshøring hvor ansøger kan påpege eventuelle faktuelle fejl eller mangler i de gennemførte evalueringer. Partshøringen var en ny proces i årets udbud og fungerede godt med gode afklaringer og reflektioner fra ansøgere i forlængelse af evalueringen. Afholdt konsensusmøde i uge 43 hos Energinet.dk med fælles drøftelse af evalueringer og høringssvar. Hele evaluerings- og prioriteringsprocessen er gennemført mellem den 12. september og den 12. november 2013, hvor Bestyrelsen for Energinet.dk godkender planen for udmøntning af rammen for ForskEL udbud Planen for udmøntningen af ForskVE udbud 2014 kræver efterfølgende godkendelse hos Energistyrelsens før den er endelig gældende. Dok. 13/ /14

6 3. Ansøgninger til ForskEL og ForskVE 2014 Hovedparten af ForskVE-rammen på 25 til støtte af demonstrations- og udbredelsesprojekter udmøntes i forbindelse med udbuddet i september. Midler der ikke udmøntes i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunden samt reinvestering af uforbrugte midler muliggør, at der kan iværksættes projekter på andre tidspunkter af året. 3.1 Modtagne ansøgninger Energinet.dk havde ved ansøgningsfristens modtaget 59 ansøgninger til ForskEL og ForskVE. Der blev samlet ansøgt PSO-støtte for 367,6 og ansøgningerne androg en samlet FUD-indsats på 552,8 inkl. egenfinansiering. I følgende tabel angives indsendte og behandlede ansøgninger under ForskEL og ForskVE udbud Det er individuelle PSO-programmer, men en del ansøgere har søgt uden direkte angivelse af program, hvorfor ansøgningerne i sekretariatet allokeres til det mest hensigtsmæssige program. ForskEL og ForskVE 2014: Indkomne ansøgninger Teknologiområde Antal Ansøgt PSO Samlet Budget Bioenergi 12 58,290 72,361 Brændselsceller 4 28,636 45,379 Solceller (PV) 6 46,410 86,064 Bølgekraft 8 25,889 42,535 Vindkraft 3 17,226 20,430 Smart Grid 14 61,207 86,896 Lagring , ,174 Samlet , , Ansøgninger overført fra andre programmer I forbindelse med dette års udbud, søgte én ansøger om støtte fra EUDP, hvor der rettelig burde være søgt hos ForskEL. Ansøgningen blev derfor overflyttet fra EUDP og efterfølgende evalueret på linje med de andre modtagne ansøgninger. 3.3 Top-up ansøgninger Under ForskEL og ForskVE udbud 2014 er der modtaget 3 ansøgninger om topup støtte til bevilligede EU-projekter. For ForskEL-programmet er det en prioriteret indsats, at kunne støtte dansk deltagelse i projekter allerede støttet af EU. Det giver danske universiteter, GTS'er og virksomheder adgang til ny og opdateret viden og derved skærpe egne kompetencer til gavn for danske elforbrugere og det danske samfund. Den samlede støtte fra EU og ForskELprogrammet holder sig inden for statsstøttereglerne. Dok. 13/ /14

7 4. Udmøntning af ForskVE 2014 Efter endt evaluering hos "ForskEL-netværket" var der 43 projekter, med et samlet støttebehov på 271,4, der var prioriteret som støtteværdige. 4.1 Ansøgninger prioriteret til modtagelse af PSO F&U-støtte Ud fra en samlet vurdering, har Energinet.dk prioriteret de støtteværdige ansøgninger yderligere, således at der i alt er prioriteret 5 projekter til endelig støtte i dette års ForskVE-plan. Den overordnede fordeling ses i den følgende tabel og projekterne er kort beskrevet senere i dette afsnit. De projekter, som nu er prioriteret til at modtage støtte under udbud 2014, er i det efterfølgende anført med et muligt støttebeløb. Beløbet er dog at betragte som en forventet ramme, idet der udestår konkret kontraktforhandling med ansøger, der kan resultere i tilpasning af såvel budget som projektindhold. Forhandlinger med ansøger kan betyde, at projekter i sidste ende bortfalder. I tilfælde af at rammen på de 25 ikke disponeres fuldt ud, tilbageføres bevillingerne som uforbrugte midler. Energinet.dk planlægger at gå i dialog om hvert enkelt projekt i 1. kvartal 2014, med henblik på tilpasning af projekterne samt indgåelse af kontrakter. 4.2 Ramme til senere udmøntning ForskVE-programmet er i dialog med flere ansøgere om mulighed for at opnå støtte til projekter. Projekterne er stadig i forhandling, hvorfor der afsættes en ramme til senere udmøntning. 4.3 Samlet prioritering Den samlede prioritering af PSO F&U-rammen på 25 for udbud 2014 fremgår herefter af nedenstående tabel. ForskVE 2014: Ansøgninger prioriteret til støtte Teknologiområde Antal Ansøgt totalbudget PSO støtte Bioenergi 2 22,145 10,000 Solceller (PV) 1 34,996 5,662 Bølgekraft 1 0,830 0,650 Smart Grid 1 1,123 0,878 Ramme til senere udmøntning 7,810 Samlet* 5 59,094 25,000 Reinvestering af uforbrugte midler (0) * Totalbudget og støttebeløb afhænger af den endelige forhandling med ansøger i forbindelse med kontraktforhandling. Dok. 13/ /14

8 4.4 Fordeling på indsatsområder Fordelingen af midler mellem de forskellige indsatsområder er illustreret i nedenstående figur, som procentvis fordeling ud fra den forventede PSO-støtte indenfor indsatsområderne. Porteføljen under hvert indsatsområde beskrives efterfølgende. 3,8% 5,1% Bioenergi 32,9% 58,2% Solceller (PV) Bølgekraft SmartGrid Bioenergi Området dækker over termisk forgasning af biomasse samt tilhørende processer til at udbrede anvendelsen af VE, der har en betydning for et elsystem med høj andel af vedvarende energi. Bioenergi Ansøgning Ansøger PSO Biomass Gasification Polygeneration (BGP) DTU, Kemiteknik 7, Naturgas fra træflis ved brug af alternerende Firgas P/S 2, forgasser Sum 10,000 Sag nr. I det ene projekt udvikles en højeffektiv forgasningsproces i kombination med SOFC/SOEC, der konverterer biomasse til syntetisk naturgas eller til el og varme afhængigt af efterspørgsel og elpris. Konceptet demonstreres i Vikingforgasseren. I det andet projekt skal eftervises et koncept til fremstilling af syntesegas ved hjælp af en elektrisk opvarmet forgasser. Den fremstillede gas er nitrogenfri, og energien til at drive processen kommer fra elektricitet, hvilket gør at processen er fleksibelt kan aftage el fra nettet. Dok. 13/ /14

9 4.4.2 Solceller (PV) Søgningen på solcelleområdet er under sidste års søgning niveau, hvilket kan karakteriseres som yderst beskedent. Fokus har til dette udbud været rettet imod udbredelse af solceller hos boligforeninger. Solceller (PV) Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. PV Active Roofs and facades Gate21 5, Sum 5,662 Formålet med PV Active Roofs and facades er i samarbejde med danske boligselskaber at organisere skitseprojekter og praktisk realisering af bygningsindpasning af solceller (BIPV). Den totale implementering indenfor tagrenovering og samlede boligrenoverings- og nybyggeri projekter omfatter lejligheder og en BIPV solcellekapacitet på minimum 2,6 MWp Bølgekraft Indenfor bølgekraft, fokuseres under ForskVE primært på at få dokumenteret de mest lovende anlæg, der nettilsluttes, og leveret el til nettet. Typisk gøres en del af bevillingen afhængig af om ydelsen lever op til forventningerne til det konkrete anlæg. I årets udbud er der ikke bevilget projekter af denne art. Der er bevilget ét projekt indenfor bølgekraft området. Bølgekraft Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. Standardisering vedr. bølgeenergi DS S-614 AAU, Byggeri og Anlæg 0, Sum 0,650 Formålet med projektet Standardisering vedr. Bølgeenergi DS S-614 er at sikre en stærk dansk repræsentation i det internationale standardiseringsarbejde under IEC TC-114. Projektet sikrer, at Danmark har indflydelse på, og indsigt i de standarder, der udarbejdes med fokus på specielt design krav og performance evaluering. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Rambøll vil på bølgeenergibranchens vegne stå for dette arbejde, med kontakt til de enkelte danske bølgekraftudviklere, i den danske undergruppe via Dansk Standard og via det danske Partnerskab for Bølgekraft, hvor arbejdet vil blive formidlet. På sigt vil arbejdet sikre en bedre mulighed for at afsætte dansk udviklede bølgekraftsystemer til både det indenlandske og det udenlandske marked. Dok. 13/ /14

10 4.4.4 Smart Grid Smart Grid betragtes under ForskVE programmet som en fællesbetegnelse for teknologier, der kan bidrage til at øge udbredelsen af elproduktionsteknologier baseret på vedvarende energikilder. Smart Grid Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. Effektværdi af bølge- og solenergi Wave Star A/S 0, Sum 0,878 I Europa vil en stadig større andel af elektriciteten blive produceret via vedvarende energikilder, og andelen af konventionelle kraftværker vil falde. Projektets formål er at fastslå, hvordan nye vedvarende energikilder kan indgå i elsystemet, i den operative planlægning og i udbuddet af reserve- og regulerkraft. Dok. 13/ /14

11 5. ForskVE 2014 i tal ForskVE-programmet er et markedsnært program, der sigter mod demonstration og udbredelse af små teknologier baseret på VE. For at synliggøre resultaterne af dette års ForskVE-udbud, er der i det følgende udarbejdet en grafisk opgørelse over udmøntningen. 5.1 Sammensætning af partnere 14,9% Private virksomheder 19,4% Universiteter 65,7% GTS'er Opgørelsen over sammensætningen af partnere er baseret på de enkelte partneres totale budget i de prioriterede ansøgninger. I de, i ForskVE-planen, prioriterede 5 ansøgninger, deltager der i alt 12 private virksomheder, 5 universiteter og 3 GTS'ere. En partner kan godt være repræsenteret i flere projekter. 5.2 Finansiering af projekterne Finansieringen af projekterne udgøres af deltagernes egenfinansiering, evt. udefrakommende finansiering fra andre interessenter eller partnere (f.eks. EU) samt ForskVE-programmet. Støtteintensiteten for den enkelte partner og dermed den enkelte ansøgning er underlagt EU-statsstøtteregler. Nedenstående opgørelse er en samlet betragtning for alle prioriterede projekter. 30,5% PSO-støtte Anden finansiering 5,8% 63,7% Egenfinansiering Opgørelsen tager udgangspunkt i de søgte budgetter, mens PSO-støtten er justeret i forhold til den udmeldte ramme. Dok. 13/ /14

12 6. Tiltag under dette års udbud 6.1 Partshøring Jfr. forvaltningsloven skal der gennemføres en partshøring når der fremkommer oplysninger i evalueringsprocessen, som kan være til ugunst for ansøger. Tillige skal ansøger gives indsigt i, hvem der har gennemført den pågældende evaluering for derigennem at kunne vurdere om evaluator er habil eller inhabil. Ved dette års udbud af ForskVE er evalueringer gjort tilgængelige for ansøger via ForskEL-portalen. Ansøger har således haft 8 dage til at afgive høringssvar på de gennemførte evalueringer. Energinet.dk har inddraget høringssvarene i udmøntningen af rammen, for de ansøgninger hvor høringssvaret har været berettiget. Partshøringen har vist sig at være yderligere kvalificerende i forhold til evaluering af ansøgningerne. Erfaringerne fra dette første år med partshøring er således positiv. 6.2 Samordningen under KEBMIN Rigsrevisionen har i efteråret 2012 og foråret 2013 gennemført en analyse af de konkurrenceudsatte danske energiforskningsprogrammer. ForskEL-programmet har været omfattet af undersøgelsen. Efterfølgende har Statsrevisorerne udtalt sig i samme sag og endelig har KEBMIN besvaret rapporterne i efteråret ForskEL-programmet fik kun en enkelt direkte anmærkning og det er spørgsmålet om partshøring, som nu er indført med virkning fra årets udbud. Derudover har såvel rigsrevisionen som statsrevisorerne tilkendegivet ønske om at få harmoniseret de administrative procedurer til glæde for ansøgere, samt bedre effektmåling af programmerne og de gennemførte projekter. I starten af 2013 blev der igangsat et arbejde med at harmonisere og samordne energistøtteprogrammerne under KEBMIN. Arbejdet blev iværksat med øget brugervenlighed på tværs af programmerne for øje. Det har op til dette udbud resulteret i fælles retningslinjer og processer med deraf følgende større gennemsigtighed Harmonisering af regler og retningslinjer Indkaldelse af ansøgninger: I forbindelse med dette års udbud af ForskVE, er der i fællesskab med de øvrige energiforskningsprogrammer (EUDP og ELFORSK) lavet en koordineret indkaldelse. Det betyder at de overordnede retningslinjer for indkaldelsen er identiske, mens der er lavet en mere specifik beskrivelse af, hvad der prioriteres under ForskVE. Denne beskrivelse er angivet som et bilag til den fælles indkaldelse af ansøgninger. Regler for projekter under ForskVE: Der er qua det gennemførte harmoniseringsprojekt under KEBMIN indført et fælles regelsæt med EUDP og ELFORSK. I praksis vil det sige, at der er fælles praksis og regler for opgørelse af omkostninger, beregning af timesatser, rapportering, revision af regnskaber, støtteintensitet mv. Der er derfor kun ganske få punkter hvorpå de respektive programmer adskiller sig og hvor en harmonisering ikke har været mulig. For yderligere informationer omkring gældende regler og retningslinjer henvises til regelsættet for ForskVE. Dok. 13/ /14

13 Ansøgningsskabelon: Der er til dette udbud udarbejdet en fælles skabeloner, dækkende over en beskrivelse af projektet, budget for projektet opstillet på partnerniveau samt en tidsplan for projektets gennemførsel. Dette for at hjælpe ansøger med, at udarbejde en ansøgning, der er dækkende i forhold til de krav/kriterier, der stilles til en ansøgning. Brugen af ansøgningsskabelonerne sikre endvidere, at der i evalueringen er mulighed for at tilgå ansøgningerne mere målrettet, samt skabe gennemsigtighed på tværs af ansøgninger/teknologiområde. Yderligere samordning: Samordningsprocessen fortsætter i den kommende tid, således der også harmoniseres hvordan der følges op på igangværende og afsluttende projekter. Desuden vil der fremover være behov for at koordinere tiltag på tværs af programmerne, ved revidering og tilpasning af eksisterende materiale Programevaluering og Effektmåling af projekter Rigsrevisionen har i sin rapport om de konkurrenceudsatte energiforskningsprogrammer tilkendegivet at der er behov for yderligere evaluering og effektmåling af de danske energiforskningsmidler. I Samordningsprojektet under KEBMIN er det aftalt, at det lovfæstede krav om 4 årige programevalueringer for EUDP vil frivilligt også omfatte ELFORSK og ForskEL/VE, med næste programevaluering i Effektvurdering på projektniveau vil blive metodeudviklet og indfaset i programmerne under KEBMIN med afsæt i det nystartede Post Doc. projekt på CBS 6.3 Miljøvurdering af ansøgninger Der er de seneste 3 år lavet miljøvurdering af planerne for udmøntning af ForskEL, på baggrund af data indsamlet fra projekterne efter offentliggørelse af planen. Arbejdet er gennemført med assistance og faglig højde fra AAU (DCEA). Netop ForskEL programmet har som succeskriterium at støtte miljøvenlige elproduktionsteknologier, hvorfor miljøvurderingen er et væsentligt målepunkt for programmets effektivitet. Fra og med udbud 2014 overgår miljøvurdering til at være en fuld integreret del af både ansøgning og udvælgelsesproces også for ForskVE-programmet. Det skal understreges at det ikke er diskvalificerende for en ansøgning at anføre negative miljøpåvirkninger. Tværtimod er det en fordel for et projekt, hvis der er opmærksomhed på de negative miljøpåvirkninger, især hvis der er opstillet milepæle med henblik på arbejde med påvirkningerne. Miljøvurderingen af udmøntningen for udbud 2014 offentliggøres i starten af Evalueringskriterier De kriterier der lægges til grund ved evalueringen af de enkelte ansøgninger, er harmoniseret med EUDP og ELFORSK og de er beskrevet specifik i udbudsmaterialet. Samtidig er ansøgningsskabelonen der skal anvendes ved ansøgning til ForskVE opbygget således ansøger guides igennem alle kriterierne. Dette for at sikre, at ansøger er bekendt med hvilke kriterier der er gældende samt for at sikre ansøger får svaret i forhold hertil. Guiden der stilles til ansøgers rådighed i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskabelonen er en yderligere hjælp til ansøger til at formulere en så god ansøgning som muligt. Dok. 13/ /14

14 ForskEL-ansøgningerne er vurderet i forhold til nedenstående kriterier: 1. Projektets formål 2. Tidsplan og projektstruktur 3. Relevans 4. Formidling 5. Organisering 6. Budget og finansiering 7. Tilskyndelsesvirkning og gennemførlighed 8. Markedspotentiale 9. Merværdi af projektet 10. Miljøpåvirkning De enkelte kriterier er uddybet i indkaldelsen samt vejledningen til ansøgningen. 6.5 Evaluatornetværket Netværket af evaluatorer (ForskEL-netværket) blev etableret for flere år siden. Nye evaluatorer er kommet til og andre er faldet fra gennem tiderne. Oftest på grund af alder eller ændret jobsituation. Hvorom alt er, så er netværket meget stabilt og består af små 50 evaluatorer fra Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Canada. I forbindelse med samordningsprojektet, blev det besluttet at etablere en fælles pulje af evaluatorer, hvorfra de respektive programmer kan supplere egne evaluatorer, hvis der er behov for specifikke kompetencer. Der afholdes årligt fælles workshop med deltagelse af alle evaluatorer for de tre programmer (EUDP, ELFORSK og ForskEL/ForskVE). Her er det muligt at udveksle erfaringer på tværs af programmer og evaluatorer. Evaluatorer har ofte erfaringer og input som programmerne kan have glæde af, ligesom programmerne får mulighed for at opdatere evaluatorerne omkring kommende udbud, ændrede regler og procedure mv. 6.6 Samfinansierede projekter For første gang var det muligt at søge om præ-kvalificering til samfinansiering af et stort projekt hos flere af energiteknologiprogrammerne (EUDP, ELFORSK og ForskEL/VE) på én gang. Der blev fremsendt én ansøgning, men denne imødekom ikke kravet om ansøgt beløb over 100 mio. DKK og blev derfor anbefalet at ansøge som ordinært projekt. Det forventes også under udbud 2015, at tilbyde ansøgere muligheden for samfinansiering. Dok. 13/ /14

Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL udbud 2014-1

Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL udbud 2014-1 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL udbud 2014-1 1. november 2013 KBE/KBE Energinet.dk administrerer

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København Statsrevisorernes beretning nr. 11/2012 om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Ministeren 27-09-2013 Statsrevisorerne

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE Niels Ejnar Helstrup forskningskoordinator, Energinet.dk neh@energinet.dk Forligsteksten fra 21. februar 2008 Små VE-teknologier: Der afsættes 25 mio. kr. om året i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 29. oktober 2014 IPB/IPB Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 109 Offentligt Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2011 8. november 2010 KBE/KBE Denne

Læs mere

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet Til Transport- og energiministeren PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet 6. juni 2007 KBE/KBE Resumé I jubilæumsåret 2008 vil Energinet.dk fokusere PSO F&U-programmet ForskEL yderligere. Der vil ske

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2010 8. september 2016 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af PSO programmet ForskVE for året 2010. Planen

Læs mere

ForskEL indsatsområder 2011

ForskEL indsatsområder 2011 Til Klima- og Energiministeriet Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen ForskEL indsatsområder 2011 Resume 28. april 2010 KBE Energinet.dk udbyder PSO F&U-programmet ForskEL-udbud i 2011 med henblik

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Fremtidens energiteknologier og -systemer v) Formand Poul Erik Morthorst Professor, afdelingsleder, DTU Management Engineering

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009

Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Plan for udmøntning af PSO programmet ForskVE i 2008 og 2009 20. november 2008 KBE/KBE Denne plan angår udmøntningen af det nye PSO program ForskVE for

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration

Energi teknologi. Overblik over støtteordninger. Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration Energi teknologi Overblik over støtteordninger Søg støtte til forskning, udvikling og demonstration indholdsfortegnelse 03 Introduktion 04 Dansk Energi ELFORSK 05 EUDP Energiteknologisk Udviklings- og

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering. bane København-Ringsted. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brug af ny anlægsbudgettering i projektet Den nye bane København-Ringsted Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE

Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE Til Bestyrelsen for Energinet.dk Klima- og Energiministeriet Evaluering af PSO støtteprogrammet ForskVE 18. oktober 2010 JBH/JBH PSO støtteprogrammet ForskVE er blevet fuldt udmøntet for udbuddene 2008,

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne Til Bestyrelsen Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne 23. april 2013 STV/STV 1. Indledning Energinet.dk administrerer de PSO-finansierede Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf=

bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf= DI Energibranchen Den 11. september 2008 Dagsordenens pkt. 5 = bêüîéêîëâäáã~ëíê~íéöáéå=eqéâåçäçöáìçîáâäáåöf= NK fåçëíáääáåö= Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de overordnede linjer i Energinet.dk's

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø

Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø 23. februar 2017 Vejledning til bekendtgørelse om branchefællesskaber for arbejdsmiljø Indledning Fra den 1. januar 2017 gælder der nye regler for parternes samarbejde på arbejdsmiljøområdet. Branchearbejdsmiljørådene

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

Følgegruppemøde for ForskNG og biogas projekter. 28. april 2009 hos Energinet.dk Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk

Følgegruppemøde for ForskNG og biogas projekter. 28. april 2009 hos Energinet.dk Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Følgegruppemøde for ForskNG og biogas projekter 28. april 2009 hos Energinet.dk Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Hvor længe har vi naturgas fra egne felter? Mia. Nm 3 10 Naturgas-ressourcer og forbrug

Læs mere

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2012 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtaget på møde i SU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 14. december 2011. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samarbejdsudvalg har den 21. november 2014 besluttet at afvente revisionen af denne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satspuljen Januar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2014 om satspuljen Finansministerens redegørelse af

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Teknologi er nøglen til VE-fremtiden v/ Torkil Bentzen, formand for EUDP Naturgas, Kyoto og VE Dansk Gas Forening 15. november 2007 Scenarier for energirelateret

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere