Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud 2014-1"

Transkript

1 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskVE udbud november 2013 KBE/KBE Energinet.dk administrerer det PSO- finansierede energistøtteprogram, ForskVE. Programmet støtter demonstrations- og markedsnære aktiviteter, der kan medvirke til at udbrede miljøvenlig elproduktion baseret på vedvarende energikilder, til gavn for de danske elforbrugere og det danske samfund som helhed. I dette notat redegøres der for udbud Herunder processen, modtagne ansøgninger samt udmøntningen af den udbudte støtte. I daglig tale benævnes dette notat som "ForskVE-planen". Dok. 13/ /14

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Indkaldelse af ansøgninger Fokusområder Energiforskningskonferencen - Energiforsk Evalueringsprocessen Ansøgninger til ForskEL og ForskVE Modtagne ansøgninger Ansøgninger overført fra andre programmer Top-up ansøgninger Udmøntning af ForskVE Ansøgninger prioriteret til modtagelse af PSO F&U-støtte Ramme til senere udmøntning Samlet prioritering Fordeling på indsatsområder Bioenergi Solceller (PV) Bølgekraft Smart Grid ForskVE 2014 i tal Sammensætning af partnere Finansiering af projekterne Tiltag under dette års udbud Partshøring Samordningen under KEBMIN Harmonisering af regler og retningslinjer Programevaluering og Effektmåling af projekter Miljøvurdering af ansøgninger Evalueringskriterier Evaluatornetværket Samfinansierede projekter Dok. 13/ /14

3 1. Indledning I denne plan redegøres der for gennemførelsen og udmøntningen af indsatsområderne i det PSO-finansierede F&U-program ForskVE udbud Energinet.dk administrerer ForskVE-programmet, der giver økonomisk støtte til gennemførelse af markedsintroducerende el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder samt teknologier til indpasningen heraf i det danske el-system. I december måned 2012 blev der igangsat et arbejde omkring samordning af energiforskningsprogrammerne under klima-, energi- og bygningsministeriet (KEBMIN). De pågældende programmer var EUDP (Energistyrelsen), ForskEL (Energinet.dk), ForskVE (Energinet.dk) og ELFORSK (Dansk Energi). Arbejdet skulle resultere i øget harmonisering af retningslinjer og procedure for derved at give brugerne letter og bedre adgang til at søge programmerne om støtte. Konkrete resultater af dette arbejde er beskrevet i afsnit 6 i denne plan. Rigsrevisionen udkom med en beretning til Statsrevisorerne i maj 2013 omkring tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. I denne beretning blev Højteknologifonden og Det strategiske Forskningsråd (programkomité for bæredygtig energi og miljø) under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser samt EUDP og ForskEL under KEBMIN undersøgt. Flere anbefalingerne fra rigsrevisorerne er allerede imødekommet og implementeret under dette udbud (se afsnit 6). Rigsrevisionen har i november 2013 fremsendt endeligt notat til Statsrevisorerne og dermed afsluttet undersøgelsen om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Dok. 13/ /14

4 2. Indkaldelse af ansøgninger Indsatsområderne for ForskVE udbud 2014 er fastlagt i Lov om fremme af vedvarende energi (LBK 1074) samt Bekendtgørelse om tilskud til at fremme udbredelse af vedvarende energi (BEK 692). Den økonomiske ramme for udbud 2014 er 25 Udarbejdelsen af udbuddet gennemgik følgende proces - Udbud blev annonceret i fag- og dagblade fra maj - juni 2013 i samarbejde med EUDP (Energistyrelsen), ELFORSK (Dansk Energi) og BEnMipuljen fra Det Strategiske Forskningsråd. - Indsatsområderne blev offentliggjort på Energinet.dk's hjemmeside primo juni 2013 med forbehold for ministerens endelige godkendelse. - Alle ansøgninger blev modtaget elektronisk på portalen - Til udbuddet var publiceret følgende dokumenter (på dansk og engelsk): o ForskVE udbud 2014, dok /13 o Regelsæt 2014, dok. 13/ o Vejledning til ansøgning, dok. 13/ o Call Online procedures, dok. 13/ o A successful RD&D Project, dok. 13/ o Risk Appetite of the ForskEL programme, dok. 13/ o Inspiration for user involvement, dok. 13/ Udbuddet blev annonceret ved den årlige energiforskningskonference i IDAhuset på Kalvebod Brygge i København, Energiforsk2013. Arrangementet blev afholdt den 20. juni 2013 i samarbejde med de øvrige energiforskningsprogrammer. Klima-, energi- og bygningsministeren åbnede konferencen. - Den 12. september kl. 12 var der deadline for indsendelse af ansøgninger til ForskVE udbud Fokusområder Under ForskVE er fokusområderne el-produktionsteknologier baseret på vedvarende energikilder samt teknologier til udbredelse heraf. ForskVE er et markedsnært program med det formål at øge udbredelsen af de små el-producerende teknologier baseret på vedvarende energikilder. Det er eksempelvis solceller, bølgekraft og bioenergi (biomasseforgasning). Men også andre teknologier kan komme på tale når de er baseret på VE. Teknologier til udbredelse og indpasning af ovenstående elproduktionsteknologier er også et indsatsområde for ForskVE-programmet. Det vil sige at Smart Grid teknologier som står overfor at blive introduceret på markedet også er et prioriteret område for programmet. 2.2 Energiforskningskonferencen - Energiforsk2013 I 2013 blev den årlige energiforskningskonference afholdt med 225 deltagere. Aldrig før har så mange deltaget ved energiforskningskonferencen hvilket er et udtryk for den store bevågenhed og interesse der er for energiområdet. Dette års konferencetema var "Viden til vækst" og konferencen blev åbnet af klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Dok. 13/ /14

5 Energiforskningskonferencen er også det årlige informationsmøde om årets udbud fra programmerne og tjener til netværksetablering mellem kommende ansøgere. Konferencen blev gennemført i samarbejde med de øvrige energiforskningsprogrammer (EUDP, DSF, HTF, og ELFORSK). 2.3 Evalueringsprocessen Alle ansøgninger er blevet evalueret i forhold til de evalueringskriterier, der er opstillet i udbudsteksten. Efter ansøgningsfristen blev der sendt korte beskrivende tekster af projekterne til evaluatorerne i ForskEL-netværket. De ca. 50 evaluatorer blev anmodet om at melde tilbage på hvilke ansøgninger, der var inden for deres respektive kompetenceområder, samt evt. hvilke ansøgninger de ville være inhabile til at evaluere. Herefter gik følgende evalueringsproces i gang: Allokering af evaluatorer på alle modtagne ansøgninger, på basis af de input der var kommet fra evaluatorerne. For ansøgninger med deltagelse fra DGC og DTU-CET samt Energinet.dk bidrag, er der krav om, at ansøgningen evalueres og prioriteres af mindst to eksterne evaluatorer. Alle gennemførte evalueringer af ansøgningerne lagt ud på de respektive ansøgeres projektside på ForskEL-portalen til partshøring. Gennemført partshøring hvor ansøger kan påpege eventuelle faktuelle fejl eller mangler i de gennemførte evalueringer. Partshøringen var en ny proces i årets udbud og fungerede godt med gode afklaringer og reflektioner fra ansøgere i forlængelse af evalueringen. Afholdt konsensusmøde i uge 43 hos Energinet.dk med fælles drøftelse af evalueringer og høringssvar. Hele evaluerings- og prioriteringsprocessen er gennemført mellem den 12. september og den 12. november 2013, hvor Bestyrelsen for Energinet.dk godkender planen for udmøntning af rammen for ForskEL udbud Planen for udmøntningen af ForskVE udbud 2014 kræver efterfølgende godkendelse hos Energistyrelsens før den er endelig gældende. Dok. 13/ /14

6 3. Ansøgninger til ForskEL og ForskVE 2014 Hovedparten af ForskVE-rammen på 25 til støtte af demonstrations- og udbredelsesprojekter udmøntes i forbindelse med udbuddet i september. Midler der ikke udmøntes i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunden samt reinvestering af uforbrugte midler muliggør, at der kan iværksættes projekter på andre tidspunkter af året. 3.1 Modtagne ansøgninger Energinet.dk havde ved ansøgningsfristens modtaget 59 ansøgninger til ForskEL og ForskVE. Der blev samlet ansøgt PSO-støtte for 367,6 og ansøgningerne androg en samlet FUD-indsats på 552,8 inkl. egenfinansiering. I følgende tabel angives indsendte og behandlede ansøgninger under ForskEL og ForskVE udbud Det er individuelle PSO-programmer, men en del ansøgere har søgt uden direkte angivelse af program, hvorfor ansøgningerne i sekretariatet allokeres til det mest hensigtsmæssige program. ForskEL og ForskVE 2014: Indkomne ansøgninger Teknologiområde Antal Ansøgt PSO Samlet Budget Bioenergi 12 58,290 72,361 Brændselsceller 4 28,636 45,379 Solceller (PV) 6 46,410 86,064 Bølgekraft 8 25,889 42,535 Vindkraft 3 17,226 20,430 Smart Grid 14 61,207 86,896 Lagring , ,174 Samlet , , Ansøgninger overført fra andre programmer I forbindelse med dette års udbud, søgte én ansøger om støtte fra EUDP, hvor der rettelig burde være søgt hos ForskEL. Ansøgningen blev derfor overflyttet fra EUDP og efterfølgende evalueret på linje med de andre modtagne ansøgninger. 3.3 Top-up ansøgninger Under ForskEL og ForskVE udbud 2014 er der modtaget 3 ansøgninger om topup støtte til bevilligede EU-projekter. For ForskEL-programmet er det en prioriteret indsats, at kunne støtte dansk deltagelse i projekter allerede støttet af EU. Det giver danske universiteter, GTS'er og virksomheder adgang til ny og opdateret viden og derved skærpe egne kompetencer til gavn for danske elforbrugere og det danske samfund. Den samlede støtte fra EU og ForskELprogrammet holder sig inden for statsstøttereglerne. Dok. 13/ /14

7 4. Udmøntning af ForskVE 2014 Efter endt evaluering hos "ForskEL-netværket" var der 43 projekter, med et samlet støttebehov på 271,4, der var prioriteret som støtteværdige. 4.1 Ansøgninger prioriteret til modtagelse af PSO F&U-støtte Ud fra en samlet vurdering, har Energinet.dk prioriteret de støtteværdige ansøgninger yderligere, således at der i alt er prioriteret 5 projekter til endelig støtte i dette års ForskVE-plan. Den overordnede fordeling ses i den følgende tabel og projekterne er kort beskrevet senere i dette afsnit. De projekter, som nu er prioriteret til at modtage støtte under udbud 2014, er i det efterfølgende anført med et muligt støttebeløb. Beløbet er dog at betragte som en forventet ramme, idet der udestår konkret kontraktforhandling med ansøger, der kan resultere i tilpasning af såvel budget som projektindhold. Forhandlinger med ansøger kan betyde, at projekter i sidste ende bortfalder. I tilfælde af at rammen på de 25 ikke disponeres fuldt ud, tilbageføres bevillingerne som uforbrugte midler. Energinet.dk planlægger at gå i dialog om hvert enkelt projekt i 1. kvartal 2014, med henblik på tilpasning af projekterne samt indgåelse af kontrakter. 4.2 Ramme til senere udmøntning ForskVE-programmet er i dialog med flere ansøgere om mulighed for at opnå støtte til projekter. Projekterne er stadig i forhandling, hvorfor der afsættes en ramme til senere udmøntning. 4.3 Samlet prioritering Den samlede prioritering af PSO F&U-rammen på 25 for udbud 2014 fremgår herefter af nedenstående tabel. ForskVE 2014: Ansøgninger prioriteret til støtte Teknologiområde Antal Ansøgt totalbudget PSO støtte Bioenergi 2 22,145 10,000 Solceller (PV) 1 34,996 5,662 Bølgekraft 1 0,830 0,650 Smart Grid 1 1,123 0,878 Ramme til senere udmøntning 7,810 Samlet* 5 59,094 25,000 Reinvestering af uforbrugte midler (0) * Totalbudget og støttebeløb afhænger af den endelige forhandling med ansøger i forbindelse med kontraktforhandling. Dok. 13/ /14

8 4.4 Fordeling på indsatsområder Fordelingen af midler mellem de forskellige indsatsområder er illustreret i nedenstående figur, som procentvis fordeling ud fra den forventede PSO-støtte indenfor indsatsområderne. Porteføljen under hvert indsatsområde beskrives efterfølgende. 3,8% 5,1% Bioenergi 32,9% 58,2% Solceller (PV) Bølgekraft SmartGrid Bioenergi Området dækker over termisk forgasning af biomasse samt tilhørende processer til at udbrede anvendelsen af VE, der har en betydning for et elsystem med høj andel af vedvarende energi. Bioenergi Ansøgning Ansøger PSO Biomass Gasification Polygeneration (BGP) DTU, Kemiteknik 7, Naturgas fra træflis ved brug af alternerende Firgas P/S 2, forgasser Sum 10,000 Sag nr. I det ene projekt udvikles en højeffektiv forgasningsproces i kombination med SOFC/SOEC, der konverterer biomasse til syntetisk naturgas eller til el og varme afhængigt af efterspørgsel og elpris. Konceptet demonstreres i Vikingforgasseren. I det andet projekt skal eftervises et koncept til fremstilling af syntesegas ved hjælp af en elektrisk opvarmet forgasser. Den fremstillede gas er nitrogenfri, og energien til at drive processen kommer fra elektricitet, hvilket gør at processen er fleksibelt kan aftage el fra nettet. Dok. 13/ /14

9 4.4.2 Solceller (PV) Søgningen på solcelleområdet er under sidste års søgning niveau, hvilket kan karakteriseres som yderst beskedent. Fokus har til dette udbud været rettet imod udbredelse af solceller hos boligforeninger. Solceller (PV) Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. PV Active Roofs and facades Gate21 5, Sum 5,662 Formålet med PV Active Roofs and facades er i samarbejde med danske boligselskaber at organisere skitseprojekter og praktisk realisering af bygningsindpasning af solceller (BIPV). Den totale implementering indenfor tagrenovering og samlede boligrenoverings- og nybyggeri projekter omfatter lejligheder og en BIPV solcellekapacitet på minimum 2,6 MWp Bølgekraft Indenfor bølgekraft, fokuseres under ForskVE primært på at få dokumenteret de mest lovende anlæg, der nettilsluttes, og leveret el til nettet. Typisk gøres en del af bevillingen afhængig af om ydelsen lever op til forventningerne til det konkrete anlæg. I årets udbud er der ikke bevilget projekter af denne art. Der er bevilget ét projekt indenfor bølgekraft området. Bølgekraft Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. Standardisering vedr. bølgeenergi DS S-614 AAU, Byggeri og Anlæg 0, Sum 0,650 Formålet med projektet Standardisering vedr. Bølgeenergi DS S-614 er at sikre en stærk dansk repræsentation i det internationale standardiseringsarbejde under IEC TC-114. Projektet sikrer, at Danmark har indflydelse på, og indsigt i de standarder, der udarbejdes med fokus på specielt design krav og performance evaluering. Et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Rambøll vil på bølgeenergibranchens vegne stå for dette arbejde, med kontakt til de enkelte danske bølgekraftudviklere, i den danske undergruppe via Dansk Standard og via det danske Partnerskab for Bølgekraft, hvor arbejdet vil blive formidlet. På sigt vil arbejdet sikre en bedre mulighed for at afsætte dansk udviklede bølgekraftsystemer til både det indenlandske og det udenlandske marked. Dok. 13/ /14

10 4.4.4 Smart Grid Smart Grid betragtes under ForskVE programmet som en fællesbetegnelse for teknologier, der kan bidrage til at øge udbredelsen af elproduktionsteknologier baseret på vedvarende energikilder. Smart Grid Ansøgning Ansøger PSO Sag nr. Effektværdi af bølge- og solenergi Wave Star A/S 0, Sum 0,878 I Europa vil en stadig større andel af elektriciteten blive produceret via vedvarende energikilder, og andelen af konventionelle kraftværker vil falde. Projektets formål er at fastslå, hvordan nye vedvarende energikilder kan indgå i elsystemet, i den operative planlægning og i udbuddet af reserve- og regulerkraft. Dok. 13/ /14

11 5. ForskVE 2014 i tal ForskVE-programmet er et markedsnært program, der sigter mod demonstration og udbredelse af små teknologier baseret på VE. For at synliggøre resultaterne af dette års ForskVE-udbud, er der i det følgende udarbejdet en grafisk opgørelse over udmøntningen. 5.1 Sammensætning af partnere 14,9% Private virksomheder 19,4% Universiteter 65,7% GTS'er Opgørelsen over sammensætningen af partnere er baseret på de enkelte partneres totale budget i de prioriterede ansøgninger. I de, i ForskVE-planen, prioriterede 5 ansøgninger, deltager der i alt 12 private virksomheder, 5 universiteter og 3 GTS'ere. En partner kan godt være repræsenteret i flere projekter. 5.2 Finansiering af projekterne Finansieringen af projekterne udgøres af deltagernes egenfinansiering, evt. udefrakommende finansiering fra andre interessenter eller partnere (f.eks. EU) samt ForskVE-programmet. Støtteintensiteten for den enkelte partner og dermed den enkelte ansøgning er underlagt EU-statsstøtteregler. Nedenstående opgørelse er en samlet betragtning for alle prioriterede projekter. 30,5% PSO-støtte Anden finansiering 5,8% 63,7% Egenfinansiering Opgørelsen tager udgangspunkt i de søgte budgetter, mens PSO-støtten er justeret i forhold til den udmeldte ramme. Dok. 13/ /14

12 6. Tiltag under dette års udbud 6.1 Partshøring Jfr. forvaltningsloven skal der gennemføres en partshøring når der fremkommer oplysninger i evalueringsprocessen, som kan være til ugunst for ansøger. Tillige skal ansøger gives indsigt i, hvem der har gennemført den pågældende evaluering for derigennem at kunne vurdere om evaluator er habil eller inhabil. Ved dette års udbud af ForskVE er evalueringer gjort tilgængelige for ansøger via ForskEL-portalen. Ansøger har således haft 8 dage til at afgive høringssvar på de gennemførte evalueringer. Energinet.dk har inddraget høringssvarene i udmøntningen af rammen, for de ansøgninger hvor høringssvaret har været berettiget. Partshøringen har vist sig at være yderligere kvalificerende i forhold til evaluering af ansøgningerne. Erfaringerne fra dette første år med partshøring er således positiv. 6.2 Samordningen under KEBMIN Rigsrevisionen har i efteråret 2012 og foråret 2013 gennemført en analyse af de konkurrenceudsatte danske energiforskningsprogrammer. ForskEL-programmet har været omfattet af undersøgelsen. Efterfølgende har Statsrevisorerne udtalt sig i samme sag og endelig har KEBMIN besvaret rapporterne i efteråret ForskEL-programmet fik kun en enkelt direkte anmærkning og det er spørgsmålet om partshøring, som nu er indført med virkning fra årets udbud. Derudover har såvel rigsrevisionen som statsrevisorerne tilkendegivet ønske om at få harmoniseret de administrative procedurer til glæde for ansøgere, samt bedre effektmåling af programmerne og de gennemførte projekter. I starten af 2013 blev der igangsat et arbejde med at harmonisere og samordne energistøtteprogrammerne under KEBMIN. Arbejdet blev iværksat med øget brugervenlighed på tværs af programmerne for øje. Det har op til dette udbud resulteret i fælles retningslinjer og processer med deraf følgende større gennemsigtighed Harmonisering af regler og retningslinjer Indkaldelse af ansøgninger: I forbindelse med dette års udbud af ForskVE, er der i fællesskab med de øvrige energiforskningsprogrammer (EUDP og ELFORSK) lavet en koordineret indkaldelse. Det betyder at de overordnede retningslinjer for indkaldelsen er identiske, mens der er lavet en mere specifik beskrivelse af, hvad der prioriteres under ForskVE. Denne beskrivelse er angivet som et bilag til den fælles indkaldelse af ansøgninger. Regler for projekter under ForskVE: Der er qua det gennemførte harmoniseringsprojekt under KEBMIN indført et fælles regelsæt med EUDP og ELFORSK. I praksis vil det sige, at der er fælles praksis og regler for opgørelse af omkostninger, beregning af timesatser, rapportering, revision af regnskaber, støtteintensitet mv. Der er derfor kun ganske få punkter hvorpå de respektive programmer adskiller sig og hvor en harmonisering ikke har været mulig. For yderligere informationer omkring gældende regler og retningslinjer henvises til regelsættet for ForskVE. Dok. 13/ /14

13 Ansøgningsskabelon: Der er til dette udbud udarbejdet en fælles skabeloner, dækkende over en beskrivelse af projektet, budget for projektet opstillet på partnerniveau samt en tidsplan for projektets gennemførsel. Dette for at hjælpe ansøger med, at udarbejde en ansøgning, der er dækkende i forhold til de krav/kriterier, der stilles til en ansøgning. Brugen af ansøgningsskabelonerne sikre endvidere, at der i evalueringen er mulighed for at tilgå ansøgningerne mere målrettet, samt skabe gennemsigtighed på tværs af ansøgninger/teknologiområde. Yderligere samordning: Samordningsprocessen fortsætter i den kommende tid, således der også harmoniseres hvordan der følges op på igangværende og afsluttende projekter. Desuden vil der fremover være behov for at koordinere tiltag på tværs af programmerne, ved revidering og tilpasning af eksisterende materiale Programevaluering og Effektmåling af projekter Rigsrevisionen har i sin rapport om de konkurrenceudsatte energiforskningsprogrammer tilkendegivet at der er behov for yderligere evaluering og effektmåling af de danske energiforskningsmidler. I Samordningsprojektet under KEBMIN er det aftalt, at det lovfæstede krav om 4 årige programevalueringer for EUDP vil frivilligt også omfatte ELFORSK og ForskEL/VE, med næste programevaluering i Effektvurdering på projektniveau vil blive metodeudviklet og indfaset i programmerne under KEBMIN med afsæt i det nystartede Post Doc. projekt på CBS 6.3 Miljøvurdering af ansøgninger Der er de seneste 3 år lavet miljøvurdering af planerne for udmøntning af ForskEL, på baggrund af data indsamlet fra projekterne efter offentliggørelse af planen. Arbejdet er gennemført med assistance og faglig højde fra AAU (DCEA). Netop ForskEL programmet har som succeskriterium at støtte miljøvenlige elproduktionsteknologier, hvorfor miljøvurderingen er et væsentligt målepunkt for programmets effektivitet. Fra og med udbud 2014 overgår miljøvurdering til at være en fuld integreret del af både ansøgning og udvælgelsesproces også for ForskVE-programmet. Det skal understreges at det ikke er diskvalificerende for en ansøgning at anføre negative miljøpåvirkninger. Tværtimod er det en fordel for et projekt, hvis der er opmærksomhed på de negative miljøpåvirkninger, især hvis der er opstillet milepæle med henblik på arbejde med påvirkningerne. Miljøvurderingen af udmøntningen for udbud 2014 offentliggøres i starten af Evalueringskriterier De kriterier der lægges til grund ved evalueringen af de enkelte ansøgninger, er harmoniseret med EUDP og ELFORSK og de er beskrevet specifik i udbudsmaterialet. Samtidig er ansøgningsskabelonen der skal anvendes ved ansøgning til ForskVE opbygget således ansøger guides igennem alle kriterierne. Dette for at sikre, at ansøger er bekendt med hvilke kriterier der er gældende samt for at sikre ansøger får svaret i forhold hertil. Guiden der stilles til ansøgers rådighed i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskabelonen er en yderligere hjælp til ansøger til at formulere en så god ansøgning som muligt. Dok. 13/ /14

14 ForskEL-ansøgningerne er vurderet i forhold til nedenstående kriterier: 1. Projektets formål 2. Tidsplan og projektstruktur 3. Relevans 4. Formidling 5. Organisering 6. Budget og finansiering 7. Tilskyndelsesvirkning og gennemførlighed 8. Markedspotentiale 9. Merværdi af projektet 10. Miljøpåvirkning De enkelte kriterier er uddybet i indkaldelsen samt vejledningen til ansøgningen. 6.5 Evaluatornetværket Netværket af evaluatorer (ForskEL-netværket) blev etableret for flere år siden. Nye evaluatorer er kommet til og andre er faldet fra gennem tiderne. Oftest på grund af alder eller ændret jobsituation. Hvorom alt er, så er netværket meget stabilt og består af små 50 evaluatorer fra Danmark, Norge, Sverige, Holland, Frankrig og Canada. I forbindelse med samordningsprojektet, blev det besluttet at etablere en fælles pulje af evaluatorer, hvorfra de respektive programmer kan supplere egne evaluatorer, hvis der er behov for specifikke kompetencer. Der afholdes årligt fælles workshop med deltagelse af alle evaluatorer for de tre programmer (EUDP, ELFORSK og ForskEL/ForskVE). Her er det muligt at udveksle erfaringer på tværs af programmer og evaluatorer. Evaluatorer har ofte erfaringer og input som programmerne kan have glæde af, ligesom programmerne får mulighed for at opdatere evaluatorerne omkring kommende udbud, ændrede regler og procedure mv. 6.6 Samfinansierede projekter For første gang var det muligt at søge om præ-kvalificering til samfinansiering af et stort projekt hos flere af energiteknologiprogrammerne (EUDP, ELFORSK og ForskEL/VE) på én gang. Der blev fremsendt én ansøgning, men denne imødekom ikke kravet om ansøgt beløb over 100 mio. DKK og blev derfor anbefalet at ansøge som ordinært projekt. Det forventes også under udbud 2015, at tilbyde ansøgere muligheden for samfinansiering. Dok. 13/ /14

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015

Indholdsfortegnelse. Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 Til Bestyrelsen for Energinet.dk Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Plan for udmøntning af indsatsområder under ForskEL-udbud 2015 29. oktober 2014 IPB/IPB Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2015 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 2.1 Målsætninger for ForskEL og ForskVE 15 3 2.2 Udmøntning af ForskEL 15 og ForskVE 15 4 3. Miljøvurdering i

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne

Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne Til Bestyrelsen Strategi 2014+ ForskEL- og ForskVE-programmerne 23. april 2013 STV/STV 1. Indledning Energinet.dk administrerer de PSO-finansierede Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram

1. Projektbeskrivelse 2. Projektøkonomi 3. Gantt-diagram Ansøgningsvejledning udbud 2015 Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp for ansøger til at udfylde udarbejde ansøgning til ForskEL og ForskVE. Vejledning er opdelt i følgende tre afsnit som hver består

Læs mere

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi

Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Det intelligente, elektrificerede energisystem og lagring af energi Partnerskabet for brint og brændselsceller København 7. juni 2011 Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Sammenhængende

Læs mere

Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling

Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling Strategi for Forskning, Udvikling og Demonstration i Energinet.dk baner vejen for den grønne omstilling Strategi for FUD i Energinet.dk Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-00157-18 Rapporten

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

energi13 Året i overblik

energi13 Året i overblik energi13 Året i overblik forskning udvikling demonstration 2 energi13 året i overblik Den globale energiomstilling er i gang og vi skal udvikle løsningerne Både Danmark og resten af verden står foran en

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere