Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. januar - 3. juni 216 1

2

3 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder for at tage temperaturen på arbejdsmarkedet. Det sker for at understøtte lediges jobsøgning og virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, så Jobcentret har bedre forudsætninger for at kunne matche virksomhederne og ledige. Virksomhedsbarometeret 1 udarbejdes én gang halvårligt, og resultaterne fremlægges for Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig offentliggøres barometeret på Jobcentrets hjemmeside. Sammenfatning af resultater Virksomhederne har ansat mange nye medarbejdere, men der er ridser i lakken. Udviklingen i ledigheden indikerer samtidig, at virksomhederne allerede har ansat mange nye medarbejdere, idet bruttoledigheden er faldet fra 5 % til 3,7 % i perioden januar til juni 216. Andelen af virksomheder der forventer at ansætte nye medarbejdere, er fortsat betydelig større end virksomheder, der forventer at afskedige medarbejdere. Andelen, der forventer at ansætte nye medarbejdere, er 23 %, hvilket er et fald på 2 procentpoint i forhold til målingen i andet halvår af 215. Andelen af virksomheder, der forventer øget omsætning, er 39 %, hvilket er på niveau med målingen fra andet halvår af 215. Andelen, der forventer lavere omsætning ligger på 13 %, hvilket stort set er på niveau med sidste måling. 7% af virksomhederne har ansat udenlandsk arbejdskraft inden for de sidste seks måneder. Størstedelen af den udenlandske arbejdskraft kommer fortsat fra Tyskland. Virksomhederne ønsker at udvise social ansvarlighed, men mange ansætter ikke elever. Barometret viser igen et fald (2 procentpoint) i andelen af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder. Således forventer 15 % af virksomhederne at ansætte en elev inden for de kommende måneder. Andelen af virksomheder, der ønsker at hjælpe udsatte ledige, er fortsat høj, idet 64 % af de adspurgte virksomheder ønsker at gøre en ekstra indsats. Virksomhederne oplever udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Tæt på hver anden virksomhed (49 %), som har søgt nye medarbejdere, har oplevet udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. Resultatet ligger på niveau med Region Syddanmarks arbejdskraftundersøgelse som viser, at 5 % af de adspurgte virksomheder i høj grad eller i nogen grad, har oplevet problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 1) Region Syddanmarks publikationer kan fungere som et supplement til virksomhedsbarometeret. Publikationerne beskæftiger sig med tendenser på regionalt niveau og kan bidrage til at perspektivere og kvalificere resultater og tendenser i Jobcentrets virksomhedsbarometer. 3

4 Metode Datagrundlaget for det aktuelle barometer omfatter 285 virksomheder (i andet halvår af 215 deltog 288 virksomheder). De deltagende virksomheder er inddelt efter EU-Kommissionens SMV definitioner (kategorien med 25 ansatte er Jobcentrets egen tilføjelse). 2 Da den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved hovedsageligt at bestå af små og mellemstore virksomheder, vurderes fordelingen af de deltagende virksomheder efter størrelse til en hvis grad at afspejle den danske erhvervsstruktur. Virksomhederne, i barometeret, har tilsammen 484 medarbejdere, svarende til 17,2% af arbejdsstyrken. Figur 1: Antal virksomheder fordelt på antal medarbejdere ansatte 1-49 ansatte 5-25 ansatte Over 25 ansatte Figur 1: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. 2) Kilde til definition: 4

5 Fordelingen af virksomheder på brancher svarer ikke helt til erhvervsstrukturen i kommunen, særligt transport og industri er underrepræsenteret i undersøgelsen, mens bygge og anlæg er overrepræsenteret jf. figur 2. Forskellene betyder, at barometerets resultater er behæftet med nogen usikkerhed. Figur 2: Andel af virksomheder fordelt på hovederhverv Landbrug m.v. Industri Bygge og anlæg Handel Transport Serviceerhverv Virksomheder i barometeret Hovederhverv i Aabenraa Kommune Figur 2: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune, der indgår i barometret. Hovederhverv i Aabenraa Kommune er baseret på udtræk fra Danmarks Statistik for 213. Data er indsamlet ved, at kommunens interne phoner har ringet ud til en række virksomheder i kommunen i perioden 1. januar 216 til 3. juni 216. Rapporten præsenterer en samlet opgørelse for perioden, og hvor det er muligt præsenteres tallene for andet halvår af 215, så det er muligt at sammenligne med det tidligere barometer. I forbindelse med indsamlingen af data kan der ske fejltastninger, og i nogle tilfælde har den medvirkende virksomhed ikke ønsket at besvare alle spørgsmålene. Resultaterne i graferne er baseret på de virksomheder, der har besvaret spørgsmål. Virksomheder, der har svaret ved ikke eller ikke har ønsket at besvare spørgsmålet, er sorteret fra. Det betyder, at 1-2% af besvarelserne er sorteret fra. Enkelte steder summerer resultatet ikke til 1, hvilket skyldes afrundinger. 5

6 Temperaturen på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Udviklingen i ledigheden viser, at det fortsat går fremad, og at der skabes arbejdspladser blandt virksomhederne i kommunen. Bruttoledigheden er således faldet med 342 fuldtidspersoner siden januar 216. Ledigheden falder som regel i løbet af foråret, hvorfor udviklingen ikke er overraskende. Sammenlignes juni 215 med juni 216, er ledigheden lidt over 11 % mindre. Det svarer til en reduktion på 125 fuldtidsledige. Figur 3: Udvikling i bruttoledigheden i Aabenraa Kommune opgjort i fuldtidsledige Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Kilde: Danmarksstatistik Statistikbanken. Figur 4: Udvikling i ledigheden opgjort i fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken (foreløbige) Januar 216 Juni ,7 4,9 3,9 4,6 3,9 Aabenraa Region Syddanmark Hele landet Kilde: Danmarksstatistik Statistikbanken. 6

7 Udviklingen i ledigheden har i første halvår 216 været bedre i Aabenraa Kommune end i Region Syddanmark og for hele landet samlet set jf. figur 4 og ligger nu under region- og landsniveauet. finanskrisen i 28. I juni 27 var ledigheden også på 3,7 % og den faldt yderligere til 2,4 % i juni 28, mens ledigheden steg til 5,2 % i juni 29, hvor krisen var i gang. Et billede på hvad en ledighed på 3,7 % af arbejdsstyrken vil sige, kan ses ved at kikke på perioden omkring Virksomhedernes forventninger Virksomhedernes forventninger til omsætningen de kommende seks måneder ligger stort set på niveau med forventningerne i andet halvår 215. Således forventer ca. ni ud af ti virksomheder fortsat større eller uændret omsætning. Det betyder samtidig, at lidt over hver tiende virksomhed forventer en faldende omsætning de kommende seks måneder. Figur 5: Virksomhedernes forventning til omsætning de kommende seks måneder halvår halvår Større omsætning Mindre omsætning Uændret omsætning Figur 5 3 : Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. Sammenlignes resulterne i barometret med resultatet i Region Syddanmarks publikation Vækstbarometer offentliggjort i juni 216 4, så er resultaterne næsten identiske. I regionens undersøgelse svarer 15 % 5 af virksom- hederne, at de forventer mindre omsætning, og 44 % af virksomhederne i regionens undersøgelse forventer en større omsætning. 3) Tallene summerer ikke til 1 pga. afrundinger 4) Det gode liv - Region Syddanmark 5) Regionens undersøgelse er gennemført i februar og marts

8 Figur 6: Virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere de kommende seks måneder halvår halvår Flere ansatte Færre ansatte Uændret antal ansatte Figur 6: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. Barometret viser, at andelen af virksomheder som forventer henholdsvis flere og færre ansatte de kommende seks måneder stort set er på niveau med andet halvår 215. Således er det blot 5% af de adspurgte virksomheder, som forventer at de vil have færre medarbejdere de kommende seks måneder. I Region Syddanmarks tidligere omtalte undersøgelse spørges der også til udviklingen i antallet af medarbejdere. I Regionens undersøgelse spørges der til virksomhedernes forventninger til antallet af medarbejdere i forhold til samme periode sidste år. Jobcentrets barometer og Regionens undersøgelse, er således ikke fuldstændig sammenlignelig, men billedet er næsten det samme i de to undersøgelser. I Regionens undersøgelse svarer 12 % af de adspurgte virksomheder, at de forventer færre medarbejdere. 29 % af virksomhederne forventer flere ansatte og endelig svarer 58 % at de forventer uændret antal ansatte. Virksomhedernes behov for arbejdskraft Næsten hver anden virksomhed, som har ansat nye medarbejdere inden for de sidste seks måneder, har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft jf. figur 7. 6 Et lignende spørgsmål er stillet i regionens undersøgelse fra juni 216 7, hvor 24 % af virksomhederne peger på, at de i høj grad har oplevet udfordringer med rekruttering, mens 26 % af de adspurgte virksomheder i regionens undersøgelse svarer, at de i nogen grad har oplevet udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, altså har hver anden virksomhed opleveret udfordringer med at rekruttere arbejdskraft. 8 Virksomhederne er også blevet spurgt om, hvilke typer af stillinger de oplever udfordringer med at få besat jf. bilag 1. Der er tale om en bred vifte af stillingstyper, men overordnet er det faglært arbejdskraft (67 %) og særligt tømrer, mekanikere og elektrikere, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. 8

9 Sammenholdes oplysninger om, hvilke stillinger virksomhederne har problemer med at få besat (bilag 1), og de typer stillinger de ledige søger (figur 1), så fremgår det, at mange af stillingerne, som virksomhederne forgæves har forsøgt at rekruttere til, ikke er på top 2-listen over stillinger, de ledige ønsker at arbejde med. Samtidig peger flere af virksomhederne på, at rekrutteringsudfordringerne skyldes manglende kompetencer blandt ansøgerne og manglende interesse. Som det fremgår af figur seks, er virksomhederne blevet spurgt om de forventer at ansætte flere medarbejdere. Hvis virksomhederne har svaret bekræftende på spørgsmålet, er spørgsmålet blevet fulgt op af et spørgsmål om, hvilke stillingstyper de i så fald forventer at ansætte til jf. figur 8. Figur 7: Andel af virksomheder som har oplevet udfordringer med at rekruttere Ja Nej Figur 7: Omfatter 13 virksomheder som oplyste, at de havde ansat nye medarbejdere inden for de sidste seks måneder. Bilag 1 9 Stillinger virksomhederne har haft udfordringer med at rekruttere til. Autotekniker Mekaniker Rengøring Smed Håndværkere Sælger Tegner Tømrer Kok Økonomimedarbejder Tagdækker Teletekniker Klargøre Kontor/administration Produktionsmedarbejder beton Driftsleder landbrug Autolaker Elektriker Bogholder Køkkenmedhjælper Chauffør CNC operatør Murer Lærer Lager- og logistikmedarbejder Metalarbejder 6) I tidligere barometre blev der ikke spurgt på samme måde, hvorfor resultaterne ikke er sammenlignelige, derfor medtages kun resultatet for 1. halvår 216 i figur 7. 7) Data indsamlet i februar og marts 216 8) Kvalificeret arbejdskraft er fortsat en mangelvare - Region Syddanmark 9) Dubletter er fjernet, således at stillingsbetegnelsen kun fremgår en enkelt gang. Eksempelsvis har 5 virksomheder givet udtryk for, at de har haft udfordringer med at finde en tømrer. 9

10 Figur 8: Antal virksomheder, der forventer at ansætte medarbejdere fordelt på områder: Ufaglært Transport Lager og logistik Kontor og administration Sælger og butik Bygge og anlæg Kok og køkkenpersonale Rengøring Produktionsmedarbejder Andet Figur 8 Opgørelse blandt virksomheder, der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte. Virksomheder, der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte, men ikke har nævnt stillingstype, er udeladt. En virksomhed kan søge flere typer af stillinger, og virksomheden vil i så fald indgå flere gange i opgørelsen. Der henvises til bilag 2 for en samlet oversigt over de enkelte stillinger virksomheder søger til. Bilag 2 Typer af stillinger virksomhederne forventer at ansætte til 1. Maskinmester (2) Produktionsmedarbejder (3) Konsulent (2) Chauffør (5) VVS er Landbrugsmedhjælper (2) Rengøringsassistent (4) Genbrugsmedarbejder Pakkerimedarbejder Tømrer (6) Lærling (ikke specificeret) Kasseassistent Køkkenmedhjælper Sælger (5) Tagdækker (2) Smed (3) Murer (2) Kloakpersonale Sæsonarbejder (ikke specificeret) Vaskeriarbejder Servicemedarbejder Kontorassistent/kontormedhjælper (5) Autolaker Isolatør Ufaglært - Industri Elektriker (4) Bogholder Orgelbygger CNC Operatør Mekaniker (3) Pædagog Lærer Maler Betonarbejder (2) Pølsemager Lager og logistikmedarbejder Stilladsbygger Fleksjob - ikke specificeret 1) Tallet i parentes viser antal gange stillingen optræder i virksomhederne besvarelse 1

11 Figur 9: Andel af virksomheder, der forventer at nye medarbejdere er uddannet halvår halvår Ja Nej Figur 9: Opgørelse blandt virksomheder der har svaret bekræftende på, at de forventer at ansætte. I sidste virksomhedsbarometer efterspurgte virksomhederne i højere grad ufaglært arbejdskraft. Virksomhederne har denne gang i højere grad forventninger om, at medarbejderne er uddannet. Andelen af virksomheder, som har svaret at de forventer, at deres kommende medarbejder har en uddannelse er steget fra 59 % til 69 %. Det kan således også fremadrettet være en udfordring for virksomhedernes at finde medarbejdere med de rette kompetencer, for som det fremgår af figur 1, så har langt de fleste ledige et ønske om at arbejde inden ufaglærte områder. Figur 1: Antal arbejdmarkedsparate ledige fordelt på jobønsker og joberfaring Lager logistik Pædagogmedhjælper Butiksmedhjælper Fabrik Rengøringsassistent Kontorassistent Butiksassistent Kontormedhjælper Pædagog Køkkenmedhjælper Pedelmedhjælper Receptionist Chauffør, fragt Social- og sundhedshjælper Specialarbejder, grøn omr. Omsorgsmedhjælper Chauffør, budtransport Truckfører Handicaphjælper Account manager Antal personer, der ønsker at arbejde indenfor faget Antal personer med erfaring Figur 1 Opgørelsen er baseret på udtræk fra OPUS-LIS d Opgørelsen omfatter A-dagpenge-modtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. En person kan optræde flere gange i opgørelsen, da ledige skal søge mere end et job. 11

12 Mens næsten syv ud af ti virksomheder ønsker, at kommende medarbejdere er uddannede, så søger to tredjedele af de ledige ufaglærte stillinger. Der er således fortsat et betydelig mismatch mellem virksomhedernes forventninger og stillinger, de ledige søger. Samtidig, så viser opgørelsen, at mange ledige søger stillinger som de ikke har erfaring med. Figur 11: Fordeling af stillingstyper, som ledige søger 2% faglært 8% ufaglært Figur 11 Fordeling af stillingstyper, som ledige søger. Som det fremgår af hhv. figur 9, 1 og 11, så vil det på længere sigt blive svært for jobcentret at honorere virksomhedernes ønske til kommende medarbejdere pga. et mismatch mellem forventningerne til kommende medarbejdere og de stillingstyper, de ledige søger og den erfaring de ledige har. Der vil således fortsat være et potentiale i at få opkvali- ficeret de ledige borgere, som er tilmeldt hos jobcentret. Dette kan ske i samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne samt ved at bruge eksempelvis jobrotation, opkvalificeringsforløb etc. 15 virksomheder forventer at reducere antallet af medarbejdere, særligt inden for bygge og anlæg, samt service. Tallene er meget små, så de er behæftet med usikkerhed. Figur 12: Stillingstyper virksomhederne forventer at afskedige inden for, fordelt på antal virksomheder Ufaglært Lager- logistikmedarbejder Bygge og anlæg Service Akademiker Transport Figur 12: Opgørelse blandt virksomheder, der har svaret bekræftende på, at de forventer at afskedige medarbejdere de kommende seks måneder. 12

13 Udenlandsk arbejdskraft Figur 13: Andel af virksomheder, der inden for de sidste seks måneder har ansat udenlandsk arbejdskraft halvår halvår Ja Nej Figur 13: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. Udenlandsk arbejdskraft er i undersøgelsen defineret ved, at medarbejderen på ansættelsestidspunktet ikke var bosiddende i Danmark. Blandt de adspurgte virksomheder har 7 % inden for de sidste seks måneder ansat udenlandsk arbejdskraft (15 ansættelser), hvilket er et fald i forhold til andet halvår af 215. Hovedparten af nye medarbejdere kommer fortsat fra Tyskland. Virksomhederne, der har ansat udenlandsk arbejdskraft, er også blevet bedt om at svare på, hvorfor de har valgt at ansætte en medarbejder, som ikke var bosiddende i Danmark ved ansættelsestidspunktet. 18 virksomheder har benyttet sig muligheden for at svare. danskere. I 33 % af tilfældene (6 besvarelser) peger virksomhederne på, at det skyldes, at de udenlandske medarbejdere havde de efterspurgte kvalifikationer. Endelig har 28 % af virksomhederne (5 besvarelser) angivet andre årsager, som eksempelvis virksomhedsoverdragelse. Tendensen fra sidste barometer, til at det i stigende grad er ufaglært arbejdskraft virksomhederne søger i udlandet, ser ud til at forsætte. Dette ses ved at 13 ud af de 21 stillingstyper virksomhederne kan placeres inden for områder, der bruger ufaglært arbejdskraft. Virksomhederne peger selv på to årsager. I 39 % af tilfældene (7 besvarelser) kunne virksomheden ikke finde Bilag 3 Typer af arbejdsområder virksomhederne har hentet udenlandsk arbejdskraft til: Kok Tjener Rengøring (2) Kontor Landbrugsmedhjælper (2) Lager og logistik (4) Sælger Produktionsmedarbejder beton Ufaglært - ikke specificeret Chauffør Tømrer Maler Montør Metalarbejder Ufaglært - mejeri 13

14 Unge Figur 14: Andel af virksomheder, der forventer at ansætte elever de kommende seks måneder halvår halvår Ja Nej Figur 14: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. Forventningerne til ansættelse af elever de kommende seks måneder er stort set på niveau med tidligere barometre, men er dog faldet en smule i forhold til undersøgelsen fra andet halvår af 215. Den forholdsvis lave andel kan betyde, at virksomhederne også fremadrettet vil opleve problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft, såfremt der ikke oprettes flere praktikpladser. 14

15 Udsatte borgere Figur 15: Andel af virksomheder, der er klar til at hjælpe ledige, som har behov for en særlig indsats halvår halvår Ja Nej Måske Figur 15: Undersøgelse blandt 285 virksomheder i Aabenraa Kommune. Virksomhederne er fortsat socialt bevidste og rummelige. Lidt over seks ud af ti virksomheder er klar til at gøre en ekstra indsats for at hjælpe jobsøgende, som har brug for særlig indsats eller skånehensyn ind på arbejdsmarkedet. Resultatet ligger således stort set på niveau med resultatet fra andet halvår af 215, dog med et lille fald i forhold til andelen af virksomheder, der er klar til at hjælpe ledige, som har behov for en særlig indsats. 15

16 Vi arbejder for: Flere unge i uddannelse Bedre samarbejde med virksomhederne Færre borgere på kontanthjælp Færre ledige på arbejdsløshedsdagpenge Færre langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Færre langtidsledige Jobcenterets servicetelefon for virksomheder: Tlf

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer 1. januar - 3. juni 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune

Virksomhedsbarometer. En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer En temperaturmåling af arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune 1. juli - 31. december 215 1 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens virksomheder

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens

5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Månedsstatistik til EBU-mødet d. 14. august 217 status per 2. juni 217 1. Udvikling i bruttoledighedsprocenten 1 8, 6, 4, 2,, 4,1 5, 5,2 4,2 5,2 4,6 Hele landet Fyn Assens Kilde: Danmarks Statistik Det

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte.

Stigning (43) Stigning (53) Uændret (34) Uændret (44) Fald (20) I alt har 107 lokale virksomheder angivet deres forventninger til antallet af ansatte. Prognosepanelets forventninger til beskæftigelsesudviklingen juni. Andelen af virksomheder der forventer hhv. faldende, uændret eller stigende beskæftigelse I alt har 7 lokale virksomheder angivet deres

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats på virksomhederne

Virksomhedsrettet indsats på virksomhederne Virksomhedsrettet indsats på virksomhederne Nedenstående fremstilling er udarbejdet på baggrund af Styrelsens for Arbejdsmarked og Rekrutterings liste over etablerede løntilskud, praktikker og nyttejob

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT August 217 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT 217 Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Jørgen Bang-Petersen Grafisk produktion: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: August 217 Indhold

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse pædagogmedhjælper 5 1 2 2 4 37 11 62 kontorassistent 1 2 3 2 4 37 11 60 køkkenmedhjælper 2 2 2 1 4 23 9 2 45 butiksassistent 6 4 1 5 13 5 34 butiksmedhjælper

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 2/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 2/2014 Ballerup hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Hvordan kan Danmark forblive et produktionsland? Hvorfor er det vigtigt med industriproduktion

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 1 2 1 3 1 7 18 5 38 kontorassistent 2 5 5 4 17 4 1 38 butiksassistent 2 2 1 1 2 1 19 2 30 lager- og logistikmedarbejder 5 3 1 2 2 16 29 butiksmedhjælper

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Arbejdskraft. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdskraft udfordringer og muligheder?

Arbejdskraft udfordringer og muligheder? Kim Graugaard Arbejdskraft udfordringer og Kim Graugaard, viceadm. direktør Erhvervstræf, DI Lolland-Falster Beskæftigelsen på vej op for hele landet men endnu ikke på Sydsjælland og LF Udvikling i samlet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Fyns område Status August Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i s område Status August 2016 Aktuel status på mangel er uændret i men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen fordelt

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet

Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet ARBEJDSMILJØ I DANMARK 2005 HERMANN BURR, EBBE VILLADSEN OG JAN PEJTERSEN Træk, varme og belysning i arbejdsmiljøet Hvem er udsat for træk, dårlig belysning og sløvende varme? Stabil udvikling Denne pjece

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland August 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere