Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende."

Transkript

1 Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3, og over B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, jf. revisorlovens 43, stk. 4. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A blev godkendt som statsautoriseret revisor den 12. januar 2000, og han har siden den 17. februar 2004 i Revireg været tilknyttet B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. xx xx xx xx. Klagen: C har rejst følgende klage over de indklagede: 1. Indklagede revisor har afgivet blank revisionspåtegning på årsrapport 2010 for D ApS uden at oplyse, at selskabet ikke havde tilstrækkeligt kapitalberedskab til at indfri sin selvskyldnerkaution hos E (bank). 2. Revisionen har medvirket til at udarbejde en balance, der gav grundlag for udlodning af ekstraordinært udbytte. Hvis revisionen ikke har medvirket til udarbejdelsen af denne balance, klages der subsidiært over, at revisionen ikke i sin erklæring har omtalt, at udlodningen af 1

2 udbytte medførte, at selskabet ikke ville have tilstrækkeligt kapitalberedskab til at indfri selvskyldnerkautionen til E (bank). Sagsfremstilling: Klager og D ApS var begge aktionærer i F A/S, og på tidspunktet for F A/S afgivelse af årsrapport 2009/2010 var både klager og anpartshaveren i D ApS, G, medlemmer af bestyrelsen i F A/S. Klager var desuden direktør i F A/S. Endvidere var både klager og D ApS selvskyldnerkautionister for F A/S for maksimalt kr. Den 17. september 2010 afgav registreret revisor H revisionspåtegning på årsrapporten for 2009/2010 for F A/S. Heraf fremgår bl.a.: KONKLUSION Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet og er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. SUPPLERENDE OPLYSNINGER Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt hele sin aktiekapital. Ledelsen skal orienteret aktionærerne om selskabets økonomiske stilling senest 6 måneder efter, at kapitaltabet er konstateret. Undladelsen er i strid med selskabslovens 119 og kan være ansvarspådragende for ledelsen. Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabets note 7 og ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at selskabets ledelse ikke anser, at der er risiko forbundet med selskabets kapitalberedskab. Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabet i strid med selskabsloven har erhvervet mere end 10 pct. af selskabets egne aktier. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen. Den 5. oktober 2010 afgav indklagede revisor reviewerklæring på perioderegnskab for perioden 1. januar september 2010 for D ApS. Det fremgik af perioderegnskabets ledelsespåtegning, at ledelsen havde besluttet at udlodde kr. i ekstraordinært udbytte. Den 10. maj 2011 afgav indklagede revisionspåtegning på årsrapporten for 2010 for D ApS. Af påtegningen fremgår blandt andet: 2

3 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den indklagede revisor har oplyst, at E (bank) i marts 2012 anså F A/S engagement med banken for misligholdt og opsagde engagementet, hvorefter banken krævede kautionen fuldt ud betalt med kr. Klager har oplyst, at D ApS ikke var i stand til at honorere denne forpligtelse. Den indklagede revisor har endvidere oplyst, at D ApS blev taget under konkursbehandling i oktober Parternes bemærkninger: C har anført, at han og de øvrige selvskyldnerkautionister for F A/S gæld til E (bank) blev stillet dårligere af, at D ApS ikke kunne honorere sin forpligtelse som selvskyldnerkautionist. D ApS udlodning af ekstraordinært udbytte på kr. i regnskabsåret 2010 burde ikke have fundet sted, idet denne udlodning fandt sted på et tidspunkt, hvor alle aktionærer i F A/S vidste, at selvskyldnerkautionerne med stor sandsynlighed ville blive aktualiserede. Driften i F A/S har i mange år været underskudsgivende, og F A/S har haft likviditetsproblemer. At ledelsen i F A/S forventede, at E (bank) ville videreføre kreditfaciliteterne er uden betydning for, at udlodningen i D ApS ikke burde have fundet sted. Pengeinstituttet disponerede i tillid til de kautioner, der var stillet, herunder i tillid til, at kautionisterne havde mulighed for at honorere kautionerne. Indklagede revisor har handlet i strid med god revisionsskik ved at afgive en blank revisionspåtegning på årsrapport 2010 for D ApS og ved at udarbejde balancen og give blank påtegning på perioderegnskabet 1. januar september 2010, som lå til grund for udlodningen af ekstraordinært udbytte. En korrekt udarbejdet balance ville have vist, at der ikke var tilstrækkelig kapital til rådighed ved udlodning af udbytte, idet D ApS ikke havde tilstrækkeligt kapitalberedskab til at ind- 3

4 fri selvskyldnerkautionsforpligtelsen over for E (bank). F A/S var underskudsgivende, og kautionen var mere end aktuel. D ApS er blevet tømt alene for at slippe for kautionen. Den indklagede revisor, statsautoriseret revisor A, har anført, at han har handlet i overensstemmelse med god revisorskik. Han hverken burde have vidst eller forudset, at E (bank) i marts 2012 ville anse F A/S engagement for misligholdt, og at E (bank) med henvisning hertil ville opsige engagementet og kræve kautionen fuldt ud indbetalt med kr. fra hver kautionist uden forudgående fyldestgørelse i andre sikkerheder, da han afgav sin erklæring af 5. oktober 2010 om perioderegnskabet 1. januar september 2010 og sin erklæring af 10. maj 2011 om årsrapport 2010 for D ApS. Han skulle derfor ikke have oplyst i sine erklæringer, at D ApS ikke aktuelt havde kapitalberedskab til fuld indfrielse af selvskyldnerkautionen. Det fremgår således af årsrapport 2009/2010 for F A/S, som var den senest foreliggende årsrapport på tidspunktet for hans erklæringer af 5. oktober 2010 og 10. maj 2011 vedrørende D ApS, at F A/S set under ét havde positiv ansvarlig lånekapital og egenkapital, at E (bank) havde pant i selskabets bygninger og driftsmidler for en væsentlig del af bankens tilgodehavende, at selskabet havde positive forventninger til regnskabsåret 2010/2011, og at selskabet ved positiv drift implicit forventede at kunne udnytte negativ udskudt skat inden for 3-5 år. Årsrapport 2009/2010 for F A/S blev underskrevet af bl.a. klager, som erklærede, at årsrapporten var retvisende. Anpartshaveren i D ApS, G, som tillige var bestyrelsesmedlem i F A/S frem til marts 2012, bekræftede desuden over for ham de positive forventninger vedrørende F A/S, da han afgav sin erklæring af 5. oktober 2010 på det perioderegnskab, der lå til grund for udbetaling af ekstraordinært udbytte. Ved hans afgivelse af erklæringen af 5. oktober 2010 på perioderegnskabet var der således ingen aktualiserede eventualforpligtelser, og på grundlag af fremtidsforventningerne i F A/S og E (bank) A/S sikkerheder var der heller ikke udsigt til, at der skulle kunne ske en aktualisering af kautionsforpligelsen. Det samme gør sig gældende ved hans afgivelse af erklæringen af 10. maj 2011 på årsrapport 2010 for D ApS. Indklagede revisor har endelig anført, at det er misvisende, når klager anfører, at G tømte D ApS for midler. Selskabet havde i løbet af 2010 realiseret en større portion langsomt omsættelige værdipapirer, og selskabet havde derfor en stor likvid beholdning, som G valgte at udlodde som udbytte. Henset til at risikoen for aktualisering af kautionsforpligtelsen på grundlag af det ovenfor anførte var vurderet til at være meget lav, indebar udlodningen af udbytte ikke, at selskabets kapitalberedskab blev utilstrækkeligt. 4

5 Den indklagede revisionsvirksomhed, B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, har anført, at der ikke foreligger nogen form for adfærd fra virksomhedens side, der kan begrunde et ansvar, herunder heller ikke et eventuelt accessorisk virksomhedsansvar. Revisornævnets begrundelse og afgørelse Det er en betingelse for at kunne få en klage behandlet ved nævnet, at klager har retlig interesse i de forhold, som klagen angår, jf. revisorlovens 43, stk. 6. Det lægges efter det i klagen anførte til grund, at klager først efter, at E (bank) omkring årsskiftet 2011/12 gjorde kautionen gældende, gjorde sig bekendt med D ApS regnskab for Da klager således først efterfølgende har fået kendskab til eksistensen af revisors erklæring på perioderegnskabet 1. januar-30. september 2010 samt årsrapporten for 2010 for D ApS, har klager ikke disponeret på grundlag af disse erklæringer. Klager findes dermed ikke at have den fornødne retlige interesse, dvs. en konkret og individuel interesse, i at klage over det udførte erklæringsarbejde, og klagen vil derfor være at afvise. Herefter afvises klagen. Thi bestemmes: Klagen over statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afvises. Det af klager indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Grethe Jørgensen 5

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen

Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen Responsum vedr. Sam Zinglersens dødsbo- revisoransvar 02.05.2008 side 1 af 4 Responsum vedrørende retslige skridt i anledning af revisors handlinger overfor afdøde Sam Zinglersen 1. Indledning Ved brev

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere