Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK"

Transkript

1 Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

2 Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December árgang ISBN ISSN Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag: 600 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols Danmarks Statistik 996 DANMARKS STATISTIK z 7 BEC, 996» Gentagelse Nul 0 } Mindre end''/ af den anvendte enhed 0,0 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker til at angives Oplysning foreligger ikke * Forelobige ansláede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra for og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige / / Databrud i diagrammer i.sk. Ikke sæsonkorrigeret sk. Sæsonkorrigeret Reviderede tal Som folge af afrundinger kan summen af tallen i tabellerne afvige fra totalen.» Repetition Nil 0 Less than half the final digit shown 0,0 } Not applicable.. Available information not conclusive Data not available * Provisional or estimated figures Break in a series, which means that data above the line are not fully comparable with data below the line / / Break in a series (in diagrams) i.sk. sk. Not seasonally adjusted Seasonally adjusted Revised figures Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggorelse af donne publikation, uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denn publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formálet. BIBLIOTEKET

3 Forord Færdselsuheld 995 er en fortsettelse af de árlige publikationer om ferdselsuheld, der er udkommet siden 930. Statistikken bygger pa detaljerede oplysninger fra politiet om ferdselsuheld med personskade. Indberetningsblanketten er indbygget som en del af politirapporten, idet indberetningen til Danmarks Statistik automatisk udfyldes ved gennemslag samtidig med, at der optages politirapport. Tekstafsnittet omfatter to artikler. I den forste artikel presenteres statistikkens hovedresultater i form af tekst, oversigtstabeller og figurer. I artiklen belyses vesentlige trek af udviklingen set over en lengere periode, og desuden redegares for ferdselsuheld med personskade 995. En rekke baggrundsoplysninger om ferdselsuheldene inddrages i beskrivelsen. I den anden artikel gennemgás det samlede statistiksystem. Der er to tabelafsnit: Dels et mindre afsnit i tilknytning til artiklen om ferdselsuheld med personskade 995, deis et starre med detaljerede bilagstabeller. Bogen rummer desuden en international oversigt samt en rekke bilag med bl.a. definitioner og stikordsregister. Heftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks kontor for Social og Sundhed i afdelingen for ferdselsuheldsstatistik under ledelse af fuldmegtig Keun Hwang. Danmarks Statistik i november 996 Jan Plovsing / Carsten Torpe

4 . Indhold Contents. Færdselsuheld med personskade 995 a) Tekst med oversigtstabeller og figurer Road traffic accidents involving casualties 995 a) Text with summary tables and figures. Indledning Introduction Udviklingen i hovedtræk Main development trends Uheld efter tid og sted Accidents by time and type of residential area Uheldssituationer Accident situations....5 Implicerede elementer The involved traffic units Personskader efter ken og alder Casualties by sex and age......_..._._ Spiritusuheld Accidents involving persons influenced by alcohol... 7 b) Tabelafsnit: b) Table section:. Antal uheld fordelt pá hovedsituation og elementart. Accidents by group of accident situation and type of 995 traffic unit _..._ Antal uheld mellem krydsende keretejer fordelt efter de implicerede elementers art, placering og vigepligt. Accidents among vehicles meeting while driving straight ahead into crossroads or junctions, by type 995 of unit involved, location and duty to give way Antal svingningsuheld mellem krydsende keretejer Accidents while turning, involving vehicles on different fordelt efter den svingende parts vigepligt. 995 roads, by turning vehicle's duty to give way Antal uheld fordelt efter elementart. 995 Accidents by type of unit involved Antal personskader fordelt efter elementart. 995 Causalties by type of unit involved Antal uheld og personskader fordelt efter de Accidents and causalties by type of units involved. implicerede elementers art Antal personskader fordelt efter alder og Icon. 995 Causalties by age and sex Antal implicerede ferere og fodgængere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by age. alder Antal implicerede ferere og fodgængere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by driving kwrekortets udstedelsesár. 995 licence years _......_ Antal implicerede ferere og fodga ngere fordelt efter Drivers, riders and pedestrians involved, by level of spirituspivirkning, sygdom mv. 995 alcohol, fitness to use road etc Statistiksystemet The Statistics System 2. Formal Purpose _ Definitioner og afgrænsninger Definitions and delimitations Oplysninger om færdselsuheld The road traffic accident informations Da;kningsgrad Coverage Indberetningssystem The reporting system of road traffic accident _ Offentliggerelse The publication Service Service 3 3. Bilagstabeller Appendix tables Tabel Table 3. Antal uheld fordelt efter uheldssituation og Accidents by accident situation and circumstances at forholdene pa uheldsstedet scene of accident Antal uheld fordelt efter hovedsituation, Accidents by group of accident situations and hour, klokkeslet, ugedag og mined day and month Antal uheld fordelt efter de implicerede elementers art, Accidents by type of unit involved and hour, day and klokkeslet, ugedag og mined month Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag, Accidents and casualties, by day, month and hour mined og klokkeslet 3.3 Antal personskader fordelt efter ugedag, Casualties by day, location and type of unit 42 bebyggelse og elementart 3.4 Antal implicerede fa;rdselselementer og personskader Traffic units involved and casualties, by accident fordelt efter uheldssituation og elementart situation and type of unit.._ _. 44

5 5 Tabel 3.5. Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart, ken, alder mv Antal personskader fordelt efter elementets art, manovre, vigepligt mv. 3.6 Antal uheld fordelt efter hovedsituation og de implicerede fa;rdselselementers art 3.7. Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal uheld med lastbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Anta! uheld med bus impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal uheld med fodgænger impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet 3.8. Antal personskader i personbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader i varebil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader i lastbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader i bus fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader for motorcyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader for knallertkerere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader for cyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet Antal personskader for fodgængere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 3.9. Antal implicerede ferere af personbil fordelt efter ken, alder, kerekort og spirituspávirkning Antal implicerede ferere af motorcykel fordelt efter ken, alder, kerekort og spirituspavirkning Antal implicerede ferere af knallert fordelt efter ken, alder, spirituspavirkning mv Antal implicerede ferere af cykel fordelt efter ken, alder og spirituspávirkning Side Page Fatal and non fatal casualties, by type of unit, sex, age etc. 48 Casualties by type of unit involved, manoeuvre, any duty to give way, etc. 52 Accidents by group of accident situations and type of traffic unit involved..._..._..._ Accidents involving private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving vans, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 57 Accidents involving lorries, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving busses, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving motor cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving mopeds, by type of other units involved and circumstances at scene of accident... 6 Accidents involving bicycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving pedestrians, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in vans, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in lorries, by type of other units involved and circumstances at scene of accident _ Casualties in busses, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Motor cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident _..._..._ 68 Moped casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 69 Bicycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Pedestrian casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident... 7 Private car drivers involved, by sex, age, driving licence and level of alcohol......_..._ Motor cycle drivers involved, by sex, age, driving licence and level of alcohol Moped riders involved, by sex, age, level of alcohol etc _ 74 Cyclists involved, by sex, age and level of alcohol... 75

6 . 6 Tabel Antal personskader i personbil fordelt efter alder, placering i keretajet og brugen af sikkerhedssele Antal personskader i varebil fordelt efter alder, placering i keretarjet og brugen af sikkerhedssele Antal implicerede personer fordelt efter brugen af sikkerhedssele eller styrthjelm og skadernes type Antal personskader fordelt efter skadens type, hospitalsbehandling, elementart og kollisionspunkt Antal fodgængeruheld fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv. Antal uheld med forhindring pá, over eller uden for korebanen Antal spiritusuheld fordelt efter uheldssituation og forholdene pá uheldsstedet Antal spiritusuheld fordelt efter hovedsituation, klokkeslet, ugedag og maned Antal spiritusuheld fordelt efter elementart, klokkeslet, ugedag og maned 3.5 Antal uheld og personskader fordelt efter administrative enheder Side Page Casualties in private cars, by age, seat occupied and use of seat belt.._ _ Casualties in vans, by age, seat occupied and use of seat belt......_... _ Persons involved by use of seat belt or crash helmet and type of injury 78 Casualties by type of injury, hospital treatment, type of unit involved and collision point.._ Pedestrian accidents by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving obstacles on, over or off roadway Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by accident situation and circumstances at scene of accident Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by group of accident situations, hour, day and month Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by type of unit, hour, day and month Accidents and casualties by administrative districts Bilag International oversigt Antal uheld og personskader i de nordiske lande Antal uheld og personskader i ECEmedlemslande International summary Accidents and casualties in the Nordic countries Accidents and casualties in ECE member countries _.. 06 Annex. Fortegnelse over uheldssituationer 2. Indberetningsskema 3. Uheldsbeskrivelse 4. Definitioner 5. Tidligere publikationer om færdselsuheld 6. Stikordsregister 7. Danmarks Statistik informerer 8. Danmarks Statistiks publikationer List of accident situations... 0 Report form Description of accident 5 Definitions... 2 Earlier publications about road traffic accidents Subject index Informations about Danmarks Statistik..._ Publications of Danmarks Statistik... 29

7 7. Færdselsuheld med personskade 995. Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret pá indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har f aet kendskab til. Uheldets svaerhedsgrad og transportmidlets art har betydning for, om et uheld kommer til politiets kendskab. Alle uheld med dræbte antages at blive indberettet, og uheld med alvorlig personskade indberettes hyppigere end uheld med lettere personskade. Desuden bliver uheld med biler hyppigere indberettet end uheld med cykler og/eller knallerter. For en nærmere uddybning henvises til afsnit 2, statistiksystemet..2 Udviklingen i hovedtræk Stigning i antal uheld og I 995 rapporterede politiet færdselsuheld med personskade, hvilket er en personskader i 995 stigning pá omkring pct. i forhold til 994, jf. oversigtstabel. Antallet af personskader er opgjort til 0.573, heraf 582 dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne. I forhold til 994 er der tale om en stigning i antallet af dræbte pá 7 pct. og antallet af tilskadekomne pá 2 pct. Stigningen i antallet af tilskadekomne skyldes alene en stigning i antallet af lettere tilskadekomne pá 7 pct. Definitioner af skadetyper findes i bilag 2, punkt 36. Oversigtstabel. Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal uheld i alt Dra:bte Alvorligt tilskadekomne Antal personskader Lettere tilskadekomne I alt Antal indberettede materielskadeuheld i alt Antal uheld og personskader I 995 var antal færdselsuheld 27 pct. lavere end i 985. Saledes er antal uheld faldet fra.502 i 985 til i 995. Antallet af personskader er faldet fra i 985 til i 995, eller en reduktion pa 28 pct. siden 985. Antallet af dræbte og tilskadekomne er faldet med henholdsvis 25 og 28 pct. siden 985.

8 8 Figur. Antal uheld og personskader Accidents and casualties \.: \ :: \ kl lii:i,ii D Uheld Personskader Ì\II Ì\ \pó Figur. viser udviklingen i antal uheld og personskader. Det ses, at faldet i antal færdselsuheld var betydeligt i perioden fra 985 til 99, hvor der indtraf et fald fra omkring.500 til I 992 steg antal uheld imidlertid til omkring 9.000, svarende til en stigning pá 2 pct. i forhold til áret for. I 993 vendte udviklingen, og faldet fortsatte, men blev i 995 igen aflrast af en stigning. Oversigtstabel 2. Gennemsnitligt antal uheld og personskader Accidents and casualties, average Antal Antal personskader uheld pr. dag Pr. dag Pr. 000 indbyggere Pr. uheld ,7 38,6 2,75, ,5 37,8 2,70, ,4 39,3 2,8, ,5 40, 2,86, ,6 38,7 2,76, ,8 34,8 2,48, ,3 34,2 2,44, ,2 33,7 2,40, , 30,9 2,20, ,0 29,8 2,, ,5 30,3 2,5, ,3 28,7 2,02, ,7 28,2,98, ,9 29,0 2,03,26 Oversigtstabel 2 viser bl.a. det gennemsnitlige antal uheld og personskader pr. dag fra Siden 985 er det gennemsnitlige antal uheld pr. dag faldet fra 3,5 ti22,9, og antal personskader er faldet fra 40, ti29,0 pr. dag.

9 9 Figur 2. Antal dræbte ved f erdselsuheld Persons killed in road traffic accidents N N N \...\\`' N \ \ \ \ & \ \... \ k Fald i antal Udviklingen i antat dræbte fra 982 til 995 er eist i figur 2. Fra 982 til 984 la trafikdræbte det arlige antal dræbte mellem 658 og 665, men i 985 steg antal dræbte til 772. siden 985 Siden 985 er antallet af dræbte faldet hvert ár, med undtagelse af Irene 988 og 995. Oversigtstabel 3. Antal personskader fordelt efter elementart Casualties by type of unit Personskader I alt Elementart Personbil Varebil Lastbil mv. t Motorcykel Knallert Cykel Fodgænger I Inkl. bus, traktor mv. Oversigtstabel 3 viser udviklingen i antal personskader fordelt efter elementart fra 982 tit 995. I 995 er trafikantgrupperne personbil, lastbil og fodgænger steget i antallet af personskader, mens der for de ovrige trafikantgrupper er tale om et fald. Siden 985 er faldet i antallet af personskader starst blandt knallertkerere, motorcyklister og bilister, men mindst blandt cyklister. Saledes er faldet i antal personskader for personer, der befandt sig pa knallert og motorcykel pa henholdvis 45 og 4 pct. For trafikanter, der befandt sig i biler, var faldet pá 28 pct. fra 985 til 995. I samme periode faldt antal personskader blandt cyklister med pct.

10 0 Uheld fordelt pa tidspunkt samt by/land.3 Uheld efter tid og sted De fleste uheld forekommer i august, hvor der i gennemsnit skete 28 uheld pr. dag, mod 23 for hele 995 i gennemsnit, jf. figur 3. Færrest uheld blev noteret i vintermanederne januar og december med gennemsnitligt 9 uheld pr. dag. Figur 3. Gennemsnitligt antal uheld pr. dag fordelt efter mined. 995 Accidents per day, by months of Tpwwwq Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Fordelt pa uheldstidsrum sker de fleste uheld i myldretiden om eftermiddagen fra kl. 5 til 8. Færrest uheld sker i nattetimeme fra kl. 0 til 06, jf. figur 4. Figur 4. Gennemsnitligt antal uheld pr. time fordelt efter klokkeslet. 995 Accidents per hour, by hours of the day ,5 2,0,5,0 0,5 \ 0 I Fredag er den farligste dag at færdes i trafikken. Om fredagen skete i gennemsnit 28,7 uheld, mens sondag var sikrest med 6,3 uheld, jf. oversigtstabel 4. I 995 skete ca. 6 pct. af alle uheldene i byomrader. Men uheldene uden for byomrader var alvorligere. 56 pct. af samtlige personskader skete i byomrader, men uden for byzone forekom flest trafikdrab næsten to tredjedele af alle dræbte i 995. Pá hverdage forekommer Hest personskader i byomrader, men pa lordage og sondage flest personskader uden for byomrader.

11 Antal personskader fordelt pa ugedag viser, at der var Hest personskader om fredagen med 36,3 mod 29,0 pr. dag for samtlige personskader i 995. Om sondagen skete arrest personskader med 22,8 pr. dag. Oversigtstabel 4. Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag og by eller landomräde.995 Accidents and casualties by day and urban or rural area. 995 I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lardag Sandag Uheld i alt Pr. dag 22,9 22,3 22,5 23,8 25,4 28,7 2,5 6,3 Relativ fordeling I byzone 6,4 64,3 64,4 66,0 65,4 60,9 55,2 49,3 Udenforbyzone 38,6 35,7 35,6 34,0 34,6 39, 44,8 50,7 Personskader i alt Pr. dag 29,0 27, 27,4 29, 30,4 36,3 29,9 22,8 Relativ fordeling Ibyzone 55,5 59,3 59,4 6,0 6,0 54,4 48,6 43,0 Uden for byzone 44,5 40,7 40,6 39,0 39,0 45,6 5,4 57,0 Dræbte I alt Pr. dag,6,4,6,6,3 2,,7,4 Relativ fordeling I byzone 34,7 30,7 44,6 42,7 28,8 40,0 28,9 23,7 Uden for byzone 65,3 69,3 55,4 57,3 7,2 60,0 7, 76,3 antal pct. antal pct. antal pct..4 Uheldssituationer En oversigt over uheldssituationerne er vist i bilag, og baggrunden for brugen af uheldssituationeme er omtalt i afsnit 2.3. Uheldssituationerne er inddelt i 0 hovedsituationer, der kan karakteriseres som folger: Symboler for uheldssituationer i Hovedsituation 0 er uheld med ét k,aretoj, alene eller med forhindring uden for k,arebanen. Situationen benævnes eneuheld. i 4 Hovedsituation er uheld mellem ligeud kerende pfi samme vej med samme retning: indhentningsuheld. i F Hovedsituation 2 er uheld mellem ligeud limeade pá samme vej med modsat retning: modeuheld. Z Hovedsituation 3 er uheld mellem korende pa samme vej med samme retning med svingning: svingningsuheld mellem medkorende. I. r Hovedsituation 4 er uheld mellem kerende pá samme vej med modsat retning og med svingning: svingningsuheld mellem modkerende. r t Hovedsituation 5 er uheld mellem ligeud korende i kryds: uheld mellem krydsende keretejer.

12 2 6 Hovedsituation 6 er uheld mellem korende pá hver sin vej med svingning: svingningsuheld mellem krydsende koretojer. Hovedsituation 7 er uheld mellem et korende og et parkeret koretoj: parkeringsuheld. I. ` Hovedsituation 8 er uheld mellem et koretoj i bevægelse og en fodgænger: fodgængeruheld. Hovedsituation 9 er uheld mellem et koretoj og en forhindring pá eller over korebanen: forhindringsuheld. Som det fremgár af oversigtstabel 5, var eneuheld dominerende med 9 pct. af samtlige uheld i 995. Fodgængeruheld forekom næsthyppigst med 4 pct. af alle uheldene. Oversigtstabel 5. Antal uheld og personskader fordelt efter hovedsituation. 995 Accidents and casualties by group of accident situations. 995 i.4 4 F TI t i t 4 EC 4i i in Uhelds I alt' Ene Ind Mode Sving Sving Uheld Sving Parke Fod Forhinsituation uheld bent uheld rings rings mellem rings rings gren drings (jævnfer Wings uheld uheld kryds uheld Wield ger uheld bilag I) uheld mellem mellem ende mellem uheld med mod lame krydskerende korende tejer ende keretejer Uheld I alt Pct. 00,0 9,4 9,6 8,5 0,3 8,9 2,4,6 3,7 3,5 2,0 Person skader I alt Pct. 00,0 9,3 0,,5 9,7 8,6 2,9, 3,2,6,7 Drabs. I alt Pct. 00,0 2,5 7,7 8,9 8, 4,8 8,9 6,2 2,6 9,8,4 I Inkl. uheld med et hmndelsesforleb, der enten er uoplyst, eller som ikke kan beskrives gennem en af de benyttede hovedsituationer. For totaltallets vedkommende drejer det sig om 0 uheld, 2 personskader og drmbt. Mode og fodgængeruheld Medeuheld var farligst med 72 personskader pr. 00 uheld. I gennemsnit for samtlige uheld var der 26 personskader pr. 00 uheld. I modeuheld blev 6 dræbt pr. 00 uheld, mod 7 pr. 00 for samtlige uheld. Fodgængeruheld tegnede sig for det laveste antal personskader pr. 00 uheld med 08; men derimod det næsthojeste antal dræbte med 0 pr. 00 uheld. Uheld fordelt efter elementarter Tabel I viser antal uheld fordelt efter hovedsituation og elementart. Eneuheld forekommer hyppigst med motorcykel og knallert. Knap en fjerdedel af alle motorcykeluheld og en femtedel af knallertuheld er eneuheld. Lastbil og bus er ofte impliceret i indhentningsuheld. Desuden sker 28 pct. af busuheldene med fodgængere. Person og varebil er hyppigere impliceret i krydsuheld, hvor koretojerne er ligeudkorende, hovedsituation 5. Svingningsuheld forekommer hyppigst blandt cyklisteme.

13 3 Vigepligtsforhold Tabel 2 viser antal uheld i hovedsituation 5 fordelt efter de implicerede koretojers vigepligtsforhold lige for uheldsojeblikket. Knap halvdelen af de implicerede koretojer, der havde modparten kommende fra hojre side, havde ikke overholdt vigepligten. Personbiler tegnede sig for 59 pct. af alle vigepligtsovertrædelserne. Cyklisters andel af vigepligtsovertrædelserne var pá 7 pct., nár modparten kom fra hojre side, og 26 pct. nár modparten kom fra venstre side. Tabel 3 viser antal uheld fordelt efter trafikanters overtrædelser af vigepligten i forbindelse med svingningsuheld, hovedsituation 6. Person og lastbil overtrádte ofte vigepligten Ave] ved hojresvingning som ved venstresvingning. Personbiler og lastbiler brad hver 9 pct. af vigepligten sável ved hojresvingning som venstresvingning. Ved venstresvingning overtrádte 85 pct. af knallertkorerne og 66 pct. af cyklisterne vigepligten..5 Implicerede elementer Der skelnes i færdselsuheldsstatistikken mellem færdselselementer, der udgores af koretojer og fodgængere, og andre elementer, der udgores af forhindringer pá, over eller uden for korebanen, fx dyr, afspærringsmateriel, luftledninger og vejtræer. Med henblik pá en nojere belysning af forskelle mellem de enkelte elementarter er der i oversigtstabel 6 foretaget en opgorelse over antallet af implicerede elementer i forhold tit antallet of enheder of samme art medio 993, 994 og 995. Oversigtstabel 6. Antal implicerede elementer Number of units involved I alt Pr. 000 enhedert Implicerede elementer i alt Elementart Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskeretej max 3.5 t Varebil kg totalvmgt kg totalvmgt Lastbil over kg totalvmgt Sololastbil Lastbil med anha:nger Sattevognstog Koretej under udrykning Bus Rutebus Bus i evrigt Traktor Traktor m. anha:nger, redskab Motorcykel Knallert Med konstruktive a:ndringer Cykel Fodga:nger Rytter, hestevogn Uoplyst karetoj Forhindring I Antal implicerede i forhold tul samtlige færdselselementer of den págmldende art. 2 Reviderede tal.

14 4 Stigning i antal implicerede færdselselementer Antallet af implicerede færdselselementer er steget med knap 2 pct. i 995 i forhold til 994. Antal implicerede personbiler, lastbiler og busser er steget med henholdsvis 5, 2 og 2 pct. For de implicerede varebiler, knallerter og cykler er der tale om et fald. I forhold til antallet af enheder var hyrevogne, busser og lastbiler de hyppigst implicerede i færdselsuheld med personskade. Dette betyder ikke nradvendigvis, at de er de mest risikobelastede koretojer, idet deres gennemsnitlige á.rskorsel uden tvivl er stone end for de ovrige koretojer. Starre uheldsrisiko for motorcykler Motorcykler var hyppigere impliceret i færdselsuheld end personbiler. For motor cykler var hyppigheden 0 mod 5 for personbiler. Det indikerer en stone uheldsrisiko for motorcykler, da den gennemsnitlige árskorsel er mindre for motorcykler end for personbiler. I árshæftet Færdselsuheld 992 er uheldsrisici for personbiler analyseret nærmere. Flest uheld med to Færdselsuheld med to færdselselementer impliceret udgjorde 72 pct. af alle uheld, og færdselselementer antal uheld med fiere end to færdselselementer impliceret udgjorde 7 pct., jf. tabel 4. Personbil var impliceret i 73 pct. af samtlige uheld......og 76 pct. af alle dræbte blev dræbt i personbiluheld Personbil var impliceret i 73 pct. af alle uheldene, og cykler var impliceret i 29 pct. af samtlige uheld. De tunge koretojer som lastbiler og busser var impliceret i hen holdsvis 7 og 3 pct. of uheldene. Antallet af personskader fordelt efter færdselselementer vises i tabel 5. Antallet af personskader i personbiluheld var omkring 8.000, hvoraf 6 pct. befandt sig i personbil. I personbiluheld blev 443 trafikanter dræbt, svarende til 76 pct. af alle trafikdræbte i 995. Af de 443 dræbte befandt 290 sig i personbil. Lastbiler var som nævnt impliceret i relativt f a uheld, men konsekvenseme heraf var meget alvorlige, især for modtrafikanteme. I lastbiluheld blev 94 trafikanter dræbt, heraf 87 modtrafikanter. De svage trafikanter Oversigtstabel 7. I motorcykeluheld rammer personskaderne for det meste motorcyklisterne selv. 583 trafikanter blev dræbt eller kom til skade ved motorcykeluheld. 88 pct. af personskademe i motorcykeluheld ramte motorcyklisterne selv. Antal personskader blandt fodgængere fordelt efter fodgængernes placering. 995 Pedestrian casualties by location of pedestrian. 995 I alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader i alt Langsgáende fodgængere Fortov benyttet Fortov fandtes, men ikke benyttet Langsgáende fodgængere i evrigt Krydsende fodgængere Fodgængerfelt benyttet Fodgængerfelt fandtes, men ikke benyttet Fodgængerfelt fandtes ikke Fodgænger der opholder sig pá kerebanen uden at vale hverken langsgáende eller krydsende

15 5 De svage trafikanter er i hoj grad udsat for personskader. I knallertuheld blev 86 pct. af personskaderne tilfojet knallertkorerne sels. I cykeluheld var det tilsvarende tal 94 pct; og i fodgængeruheld 9 pct. I knallert, cykel og fodgængeruheld var næsten alle dræbte svage trafikanter. Tabel 6 viser, hvilket færdselselement, som har forarsaget personskader mod personer i et andet færdselselement For motorcykel, knallert, cykel og fodgænger under ét var lastbil modpart i 4 pct. af uheldene, men disse uheld tegnede sig for 3 pct. af alle trafikdræbte svage trafikanter. Der findes forskellige fysiske anlæg, fx fortov, fodgængerovergange og cykelstier, som har til formal at begrænse skaderne blandt de svage trafikanter. Det ses i oversigtstabel 7, at betydeligt færre fodgængere blev drain eller kom til skade, nar de benyttede fortov eller fodgængerfelt, end nar disse arealer ikke blev benyttet eller ikke var til stede. Knap to tredjedele af personskaderne blandt knallertkorere og over halvdelen af personskaderne blandt cyklister skete uden for cykelsti, jf. oversigtstabel 8. Oversigtstabel 8. Implicerede knallerter og cykler fordelt efter benyttelse af cykelsti mv. 995 Mopeds and cycles involved, by use of cycle track etc. 995 Knallert Cykel I alt Med cykelsti Uden cykelsti I alt Med cykelsti Uden cykelsti Implicerede elementer i alt PA fodgaengerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Personskader i alt P$ fodgaengerareal Anlæg benyttet Anlæg ej benyttet Arun. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgare den anferte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger..6 Personskader efter ken og alder I forhold til indbyggertallet havde mend langt fiere personskader end kvinder. Pr indbyggere forekom 25 personskader blandt mend mod 55 blandt kvinder. Antallet af personskader pr indbyggere var storst blandt de unge pa 8 9 Ar med 682 mod 203 for alle aldersgrupper. De unge pa 8 9 Ar havde ogsa det hejeste antal dræbte pr indbyggere med 39. Unge mænd, som netop har opnaet alderen, som muliggor erhvervelse af korekort til motorcykel og bil, skiller sig særlig markant ud: De 8 9 arige mænd havde i person skader pr indbyggere, dvs. mere end det firedobbelte af gennemsnittet for hele befolkningen, jf. figur 5 og tabel 7. Implicerede forere og fodgængere I trafikken er der betydeligt fiere mend end kvinder, der er forere af de forskellige koretojer, og derfor bliver ogsa fiere mænd impliceret i færdselsuheld som forere af motorkoretojer.

16 6 Figur 5. Antal personskader pr indbyggere fordelt efter alder og ken. 995 Causaulties by age and sex, per persons o Mænd Kvinder over 64 Fordelt efter kon Mandlige forere og fodgængere udgjorde 7 pct. af samtlige implicerede forere og fodgængere. Mændenes andel var storst blandt lastbil og motorcykelforere med henholdsvis 96 og 95 pct., og mindst blandt cyklister og fodgængere med hver lidt over 50 pct., jf. oversigtstabel 9. Oversigtstabel 9. Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter elementart og kon. 995 Drivers and pedestrians involved, by sex. 995 Samtlige uheld Spiritusuheld I alt Mænd Kvinder I alt Mend Kvinder pct. pct. I alt ,2 28, ,2 8,8 Personbil ,2 28, ,9 9, Varebil 2 87,3 2, ,0 5,0 Lastbil mv.j ,6 4,4 0 00,0 Motorcykel ,6 5, ,0 Knallert ,9 4, ,8 4,2 Cykel ,4 45, ,0,0 Fodgænger ,7 49, ,9 20, I Inkl. bus, traktor og andet. Fordelt efter alder Korekort Tabel 8 viser de implicerede forere og fodgængere fordelt efter alder. Andelen af unge er storm blandt motorcykelforere end blandt personbilforere. Antallet af implicerede motorcykelforere pá 8 24 ár udgjorde knap 50 pct. af samtlige motorcyklister, mod en andel pá 23 pct. blandt personbilforere. Antallet af implicerede cyklister blandt unge under 8 ár udgjorde 23 pct. af alle implicerede cyklister. Forere af implicerede motorcykler er mindre erfarne i trafikken end personbilforere. 22 pct. af alle implicerede motorcyklister med oplysninger om korekortsalder har haft korekort i 3 ár eller mindre. Det tilsvarende tal blandt personbilforere var 4 pct., jf. tabel 9.

17 7.7 Spiritusuheld Forere og fodgængere, der er impliceret i færdselsuheld, kan pá politiets foranledning underkastes spiritusprove. Alkoholpromillen páfores indberetningsblanketten med decimal. Endvidere har politiet mulighed for at anfore, at en forer eller en fodgænger er skonnet spirituspávirket, uden at der er udtaget spiritusprove. Dette blev i 995 anfort for 3 pct. af de pávirkede, fortrinsvis for knallertkerere, cyklister og fodgængere, jf. tabe0. Spiritusuheld og spirituspavirket Spiritusuheld er alle uheld, hvor mindst én af de implicerede forere eller fodgængere har været spirituspávirkede. En person anses som spirituspávirket, enten nár donne har en promille pa 0,5 eller derover, eller nár politiet skenner, at vedkommende er pávirket, uden at der er udtaget spirituspnove. Ved en promille pá over 0,8 rejses i henhold til loven automatisk tiltale for promille/spirituskorsel. Ved lavere promille kan der ogsá rejses tiltale, hvis det skonnes, at personen er uegnet til at færdes i trafikken. Oversigtstabel 0. Antal spiritusuheld og personskader Accidents and casualties in alcohol accidents Antal spiritusuheld i alt Dræbte Antal personskader Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne I alt Færre spiritusuheld I 995 har politiet registreret.282 spiritusuheld med personskade, svarende til et fald pá 5 pct. i forhold til 994, jf. oversigtstabel 0. Antal personskader i spiritusuheld er faldet med 2 pct., fra.73 i 994 til.672 i 995. Siden 985 er antallet af spiritusuheld faldet med 47 pct. Antallet af dræbte og tilskadekomne ved spiritusuheld er reduceret med henholdsvis 53 og 48 pct. i samme periode. Uheld fordelt pa Spiritusuheld udgjorde 4 pct. af samtlige uheld irden for byomráder i 995 og 8 tidspunkt og by/land pct. uden for byomráder. Spiritusuheld forekommer hyppigst om sommeren. De fleste uheld blev registreret fra maj august med 4 pct. af alle spiritusuheldene. Færrest uheld skete i december maned med kun 5 pct. af alle spiritusuheldene.

18 8 Oversigtstabel. Antal spiritusuheld og personskader fordelt efter ugedag og by eller landomräde. 995 Accidents and casualties by day and urban or rural area. 995 I alt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lerdag Sendag Spiritusuheld i alt Pr. dag 3,5 2, 2, 2, 3,0 4,7 6, 4,5 Relativ fordeling I byzone 54,4 58,7 55,6 54,6 50,6 59,7 54,7 48,7 Uden for byzone 45,6 4,3 44,4 45,4 49,4 40,3 45,3 5,3 Personskader i alt Pr. dag 4,6 2,5 2,6 2,6 3,7 6, 8,3 6,2 Relativ fordeling Ibyzone 5,5 55,0 47, 54, 50,3 55,8 52,3 46,3 Uden for byzone 48,5 45,0 52,9 45,9 49,7 44,2 47,7 53,7 Dræbte i alt Pr. dag 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,5 Relativ fordeling Ibyzone 37,4 25,0 27,3 37,5 25,0 43,3 4,4 40,0 Uden for byzone 62,6 75,0 72,7 62,5 75,0 56,7 58,6 60,0 antal pct. antal pct. antal pct. Flest spiritusuheld sker i weekenden. 62 pct. of alle spiritusuheldene skete fra fredag tit sendag, men forholdsvis is i begyndelsen of ugen, jf. oversigtstabel. I aften og nattetimerne sker fleste spiritusuheld. Isar i tidsrummene U. 78 og 924 blev de fleste uheld registreret, jf. figur 6. Figur 6. Gennemsnitligt antal uheld pr. time med spirituspâvirket forer eller fodgmnger fordelt efter klokkeslet. 995 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol: accidents per hour, by hours of the day ,4 0,3 0,2 0, O

19 9 Implicerede forere og fodgængere Antallet af spirituspávirkede forere og fodgengere var.306 i 995, hvilket er et fald pá omkring 5 pct. i forhold til 994. Omkring halvdelen af samtlige spirituspávirkede forere var personbilforere, jf. oversigtstabel 2 og tabel 0. Oversigtstabel 2. Antal personskader i uheld med spirituspávirkett forer eller fodgænger. 995 Casualties in accident involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol. 995 I alt Heraf med spiritusp$virket' forer af: Med Person bil Vare bil Last bil mv. Motorcykel Knallert Cykel spirituspávirket fodginger Spiritusuheld I alt Personskader i alt Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt spirituspivirkede Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Personskader blandt evrige implicerede Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Aran. Da der forekommer faerdselsuheld med mere end én spirituspévirket forer /fodgænger impliceret, vil uheldet og personskademe i forbindelse hermed vere anfort i 2 eller fiere kolonner under de transportmidler, som de spirituspivirkede benyttede. Derfor vil summen of kolonneme vere stone end "i alt " kolonnen. Uheld med mindst én impliceret forer eller fodgænger med en spirituspromille p6 0,5 og derover. Fordelt pi ken Personskader i spiritusuheld Skaderne ramte især de spirituspávirkede sely Spirituspávirkede mend optreder langt oftere i ferdselsuheld end spirituspávirkede kvinder, jf. oversigtstabel 9. Omkring 90 pct. af alle implicerede spirituspávirkede forere og fodgengere var mind Samtlige implicerede spirituspávirkede forere af lastbil mv. og motorcykel var mind. De spirituspávirkede forere af varebil og knallert var andelen hver omkring 95 pct. I spiritusuheldene i 995 blev 23 trafikanter drebt, mens.549 kom til skade. Antallet af dræbte i spiritusuheld udgjorde suedes en femtedel af alle dræbte i trafikken. Af de 23 drebte i spiritusuheld var 85 selv pávirkede af spiritus, jf. oversigtstabel 2. Skaderne i spiritusuheld rammer i hoj grad de spirituspávirkede sels, især nár det gilder to hjulede keretojer og fodgengere; for disse trafikantgrupper var 9 pct. af de drebte og tilskadekomne selv spirituspávirkede, mens andelen for spiritusuheld med biler under ét var 52 pct.

20 20 Tabel. Antal uheld fordelt p hovedsituation og elementart. 995 Accidents by group of accident situation and type of traffic unit. 995 t i i if r. + r.4 i,frm Uheldssituation (jævnforbilag ) I alt Ene Ind Mode Sving Sving Uheld Sving Parke Fod For uheld bent uheld pings nings mellem nings rings ginger hin nings uheld uheld krydsende uheld uheld uheld dringsuheld mellem mellem keretejer mellem uheld med mod krydsende kerende kerende keretejer Uheld i alt Uheld med impf.: personbil varebil lastbil bus traktor motorcykel knallert cykel fodgænger Relativ fordeling Uheld i alt Uheld med impl.: personbil varebil lastbil bus traktor motorcykel knallert cykel fodgænger antal pct. I Inkl. uheld med et ha;ndelsesforleb, der enten er uoplyst, eller som ikke kan beskrives gennem en af de benyttede hovedsituationer. For totaltallets vedkommende drejer det sig om 0 uheld.

21 2 Tabel 2. Antal uheld mellem krydsende koretojer fordelt efter de implicerede elementers art, placering og vigepligt. 995 Accidents among vehicles meeting while driving straight ahead into crossroads or junctions, by type of unit involved, location and any duty to give way. 995 Element nr. Element nr. 22 I alt Heraf med ubetinget vigepligt: I alt Heraf med ubetinget vigepligt: I alt Redt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i evrigt I alt Redt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i evrigt Krydsuheld i alt Elementart Personbil Varebil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet Det element, der har modparten kommende fra sin hojre side. 2 Det element, der har modparten kommende fra sin venstre side. Tabel 3. Antal svingningsuheld mellem krydsende koretojer fordelt efter den svingende parts vigepligt. 995 Accidents while turning, involving vehicles on different roads, by turning vehicle's duty to give way. 995 Sving Hejresvingende keretejer Venstresvingende keretejer ningsuheld I alt Heraf med ubetinget vigepligt: I alt Heraf med ubetinget vigepligt: i alt I alt I alt Redt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i evrigt Redt lyssignal Trekantstavle Ubetinget vigepligt i evrigt Uheld i alt Elementart Personbil Varebil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet

22 22 Tabel 4. Antal uheld fordelt efter elementart. 995 Accidents by type of unit involved. 995 Uheld I alt Med et færdselselement impliceret Med to færdselselementer impliceret Med tre eller fiere færdselselementer impliceret Uheld i alt Elementart Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskaretoj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Keretej under udrykning Bus Rutebus Bus i ovrigt Traktor Traktor med anhænger, redskab Motorcykel Registreringspligtig knallert Knallert Med konstruktive ændringer Cykel Fodgænger Medbringende bamevogn, cykel mv Rytter, hestevogn 6 5 Uoplyst keretej Forhindringi Inld. tog med dræbt.

23 23 Tabel 5. Antal personskader fordelt efter elementart. 995 Casualties by type of unit involved. 995 Personskader I alt Dræbte Tilskadekomne i elementet uden for elementet i elementet uden for elementet i elementet uden for elementet Elementart Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskoretoj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totalvægt Lastbil over kg totalvægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Keretej under udrykning Bus Rutebus Bus i evrigt Traktor Traktor med anhænger, redskab Motorcykel Registreringspligtig knallen Knallen Med konstruktive ændringer Cykel Fodgmnger Medbringende bamevogn, cykel mv Rytter, hestevogn 5 5 Uoplyst 'meted Forhindringt I Inkl. tog med drwbt.

24 . 24 Tabel 6. Antal uheld og personskader fordelt efter de implicerede elementers art. 995 Accidents and casualties by type of units involved. 995 I alt Uheld med kun ét element Personbil Varebil Lastbil Bus Modparten Trakfor Motor cykel Knallert Cykel Fodginger Forhindring Uheld med impl. personbil varebil lastbil bus traktor motorcykel knallert cykel fodginger Personskader i personbil i varebil i lastbil i bus i traktor pfi motorcykel pa knallert p$cykel for fodgingere Draebte i personbil i varebil i lastbil i bus 2 i traktor 2 p$ motorcykel p$ knallert fodgingere pá cykel Anm. Tabellen angiver alle kombinationer mellem de implicerede elementalter i et uheld. Summen af kombinationeme vil derfor altid vire hejere end totalen.

25 25 Tabel 7. Antal personskader fordelt efter alder og Icon. 995 Casualties by age and sex. 995 I alt Heraf 06 Ar 74 er 57 Ar Ar $r Ar 3544 Ar 4554 Ar 5564 Ar 6574 Ar 75 Ar o.dero. antal Personskader i alt Drmbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Mænd Personskader i alt Drmbte Alvorligttilskadekomne Lettere tilskadekomne Kvinder Personskaderialt Drmbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne pr indbyggere Personskader i alt Drmbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Mænd Personskader i alt Drmbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Kvinder Personskaderialt Drmbte Alvorligttilskadekomne Lettere tilskadekomne Anm. Summen af tallene i de enkelte fordelinger vil ikke altid udgere den anferte total, da der ikke for alle uheld foreligger samtlige oplysninger.

26 Tabel 8. Antal implicerede forere og fodgængere fordelt efter alder. 995 Drivers, riders and pedestrians involved, by age. 995 Implicerede forere og fodgmngere Ialt 06ár 74ár 57ár 824ár 2564ár 65árog derover i alt Elementart Personbil Personbil, almindelig Hyrevogn Udrykningskoretoj max. 3,5 t Varebil kg totalvægt kg totaivægt Lastbil over kg totaivægt Sololastbil Lastbil med anhænger Sættevognstog Koretoj under udrykning Bus Rutebus Skolebus 2 Bus i ovrigt Traktor Traktor med anhænger, redskab Motorcykel Registreringspligtig knallert Knallert Med konstruktive ændringer Cykel Fodgmnger Medbringende bamevogn, cykel mv Rytter, hestevogn 6 2 3

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 982:8 Fardsesuhed 98 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 982 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981 STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7 Fardse1suhe1d 1980 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1981 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1955: 4, 166,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978

STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5 Fardse1suhe1d 1976 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 / Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1953: 4, 159,

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1973:1. F2erdselsuheld DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1973 '"D,4 \ 6l L Cí EKET. u_ o

STATISTISKE MEDDELELSER 1973:1. F2erdselsuheld DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1973 'D,4 \ 6l L Cí EKET. u_ o STATISTISKE MEDDELELSER 973: Ferdselsuheld 97 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 973 DANMARKS STATISTIK 6l L Cí EKET '"D4 \ u_ o It Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4 89

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Formodet brandårsag: Påsat brand

Formodet brandårsag: Påsat brand Formodet brandårsag: Påsat brand 3. ÅRGANG NOVEMBER 28 NR. 3 Redningsberedskabet (brandvæsenet) rykker i gennemsnit ud til 17.5 brande om året. I 27 blev det til 18.276 udrykninger til brande. De kommunale

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', ". _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', . _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3 Frdselsuheld 1961 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1963 DET STATF7 -uf DEPA:

Læs mere

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms.

Konjunkturstatistik. Alle priser er inkl. 25 pct. moms. Konjunkturstatistik Udgiver Redaktion Figurer Foto Abonnement Løssalg Priser Danmarks Statistik Tlf. 39 17 39 17 e-mail: dst@dst.dk Sejrøgade 11 Fax 39 17 39 99 www.dst.dk 2100 København Ø Redaktionen

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 972:4 Fardsesuhed 970 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 972 DANMARKS STATSTK BBLOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4 89 95: 4 5 3 93: 4 9 3 952: 4

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Kriminalitet Criminality 2001

Kriminalitet Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Criminality 2001 Kriminalitet 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 60. årgang Oplag: 525 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1257-0 ISSN 1600-843X Pris: 243,00

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data

Trafikulykker med ældre bilister statistiske data november 2010 Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Baggrundsnotat til HVU s temaanalyse om trafikulykker med ældre bilister Titel: Trafikulykker med ældre bilister statistiske data Udgivet:

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident 126 Bilag 3. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 3. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations

Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations 127 Bilag 128 Bilag 1. Fortegnelse over uheldssituationer. Annex 1. List of accident situations Accident situations 1 0. One-vehicle accidents 011. Accident on right-hand side of road, while driving on

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

CYKELULYKKER

CYKELULYKKER CYKELULYKKER 2005-2014 Dette notat handler om ulykker i trafikken med cyklister involveret. Cykelulykker er defineret som en politiregistreret trafikulykke med en dræbt eller tilskadekommen cyklist involveret

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980: Fardsesuhed 979 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 955: 4, 66, 2 93: 4, 9,

Læs mere

Parameters and values in the Danish road accident registration. Translation Danish - English

Parameters and values in the Danish road accident registration. Translation Danish - English Parameters and values in the Danish road accident registration Translation Danish - English August 2004 Road Directorate Niels Juels Gade 13 P.O. Box 9018 DK-1022 Copenhagen K Denmark Tel. +45 3341 3333

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere