Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2016-2019"

Transkript

1 Budgetforslag Mio.kr., netto, årets priser Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget DRIFTS OG ANLÆGSUDGIFTER: Skatter , , , , ,084 Tilskud og udligning -209,1-215, , ,487-57,111 Driftsudgifter 2.793, , , , ,346 Renter 11,2 16,035 16,244 15,628 13,976 Resultat af ordinær drift -111,9-113, , , ,873 Anlægsudgifter 89,3 107,966 76,427 56,827 60,052 Skattefinansieret område ialt -22,6-5,168-85, , ,821 Pris og lønskøn i alt 0,0 0,000 57, , ,488 Årets resultat -22,6-5,168-28,305-42,542-38,333 KAPITALBEVÆGELSER: Årets resultat -22,6-5,168-28,305-42,542-38,333 Låneoptagelse -62,0-46,500-16,500-15,000-15,000 Afdrag på lån 49,5 56,484 58,621 63,826 63,403 Finansforskydninger 8,0 29,568 17,273 2,523 1,496 Ændring af likviditet ('POSITIVT TAL er lig med forbrug af likvider) -27,0 34,384 31,089 8,807 11,566 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud forventet kasse ult.2015 forventet kasse ult.2016 forventet kasse ult.2017 forventet kasse ult.2018 forventet kasse ult.2019 Likviditet primo Faktisk 13,065 mio. kr./gennemsnit* pr. 30/ , ,85 151,47 120,38 111,57 100,00 NØGLETAL: Skatteprocent 25,60 25,6 25,6 25,6 25,6 Grundskyldspromille 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 Langfristet gæld - skattefinans. 739,1 729,1 687,0 638,1 589,7 Servicerammen 2.121, , , ,2 2095,1 Udgifter indenfor servicerammen 2.151, , , , ,7 + = udgift/underskud - = indtægt/overskud Mer/Mindreforbrug på af servicerammen 29,5-28,5-38,3-53,0-53,8 Serviceudgifter, Finansieringsforslag -55,6-85,9-120,0-142,6 Serviceudgifter, Aktivitetsudvidelser og afledt drift 13,7 6,6 5,5 5, kl. 12:15 Budget i tal.xlsx

2 Finansieringsforslag til budget 07-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Områdets Godkendte Finansieringsforslag budget korrektioner Akt. 11, Administrationen 11FF001 Leasing af kontorinventar (aftale ophørt) x 11FF002 Færre arbejdsopgaver i Postfordelingen x 11FF003 Yderligere indkøbsbesparelse x 11FF004 Velfærdsteknologipulje - gevinstrealisering x 11FF005 Internationalt samarbejde NY11FF005 Internationalt samarbejde x 11FF006 Reduktion af budget til central pulje til dækning af IT x 11FF007 Reduktion af Digitaliseringspuljen x 11FF008 Digitaliseringsprovenu og administrative effektiviseringer x 11FF009 C4. Reduktion af budget til resultatkontrakt x 11FF010 Visit Nordsjælland. Reduktion af Hillerød Kommunes NY 11FF010 Visit Nordsjælland. Reduktion af Hillerød Kommunes x 11FF011 Kontorartikler x 11FF012 3% besparelse - kompetenceudvikling x 11FF013 Yderligere besparelse kompetenceudvikling x 11FF014 Midlertidig vakance NY11FF014 administrativ besparelse x 11FF015 Reduktion af stående udvalg x 11FF016 Tilpasning af barselspulje x NY 11FF017 Andel af provenu fra salg af KMD-ejendomme x Akt. 12, Ejendomme 12FF001 Vand x 12FF002 Ejendomsskatter x 12FF003 Forsikring x :15 Side 2 af 38 Budget i tal.xlsx

3 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 12FF004 Renovation x 12FF005 Portefølje x 12FF007 Bygningsvedligeholdelse x 12FF008 Lukning af toiletter på Markedspladsen og P-hus Øst NY12FF008 Lukning af toiletter på Markedspladsen og P-hus Øst x NY 12FF Forventet prissænkning på varmeudgiften x Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU 25FF001 Kirkegårde NY25FF001 Kirkegårde - større besparelse x Akt. 26, Rengøring, udfører 26FF001 Gennemførelse af rengøring på de tre delområder der i dag NY 26FF001 Gennemførelse af rengøring på de tre delområder der i dag varetages af Hillerød Kommune (Drift og Service) x Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Servicecentret) Akt. 28, By og Miljø 28FF001 Bærebare batterier x 28FF002 GIS - program, service og vedligehold x 28FF003 Beredskab x 28FF004 Bekæmpelse af bjørneklo FF005 Grønne områder - kontrakter x 28FF006 Udbud omprioritering besparelse 20 % x 28FF008 Færdselstavler FF009 Vejafvanding FF010 Belægninger - veje x 28FF011 Belægninger - stier x :15 Side 3 af 38 Budget i tal.xlsx

4 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 28FF012 Vejvedligeholdelse - kontrakt x 28FF013 Vejafmærkning FF014 Vintervedligeholdelse - kontrakt x 28FF015 Kollektiv trafik - busdrift x NY 28FF016 Korrektion vedr. beredskabets budgetramme x Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning 30FF101-3% besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning Akt. 31, Jobcenter 31FF100 - Bidrag til omprioriteringskatalog, akt. 31 jobcentret x 31FF200 - Bidrag til omprioriteringskatalog, akt. 31 jobcentret - Seniorjob x Akt. 32, Borger- og Socialservice 32FF001a Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud x 32FF001b Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF FF001c Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF FF001d Reduktion på 3% af udgiften til egne rammefinansierede tilbud, udelukker 32FF005 og 32FF FF002a Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, x 32FF002b Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF FF002c Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF FF002d Reduk. på 3% af udg. til egne takst- og timeprisfinansierede tilbud, udelukker 32FF003 og 32FF :15 Side 4 af 38 Budget i tal.xlsx

5 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 32FF003 Takstregulering på Center for Udvikling og Støtte - 85, udelukker 32FF002 b og d x 32FF004 Udbud af 85 timer x 32FF005 Lukning af misbrugsbehandlingstilbud på Trollesbro udelukker 32FF001 c og d x 32FF006 Prisaftale med privat leverandør af misbrugs- og alkoholbehandling x 32FF007 Rervisitering af 104 tilbud for borgere der bor i 108 tilbud x 32FF008 Revisitering af 104 tilbud for borgere der samtidig har 107 bevilling x 32FF009 Revisitering af borgere der har flere 104 tilbud x 32FF010 Potentialeafklaring på aktivitets- og samværstilbud - Kulturhuset 104 udelukker 32FF001 b og d x 32FF011 Revurdering af dyre enkeltsager x 32FF012 Fra 107 til bofællesskab eller støtte i eget hjem x 32FF013 Regulering af takst på STU uddannelserne på CSU Egedammen udelukker 32FF002 c og d x Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 34, Ældreområdet 34FF001 Indkøbsordning for hjemmeboende borgere omlægning og udbud x 34FF002 Arbejdsdragter - vedtaget SEU 4.6 til finansiering af x 34FF003 Nedlæggelse af somatiske dagcenterpladser x 34FF004 Nedlæggelse af nattevagtsstilling i Hjemmeplejen/ *) x 34FF005 Øget BTP i Hjemmeplejen ved reduktion af transporttid x 34FF006 Reduktion af udgifterne til eksterne vikarer i Hjemmeplejen *) x 34FF007 Nedbringelse af sygefraværet i Hjemmeplejen *) x :15 Side 5 af 38 Budget i tal.xlsx

6 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 34FF008 Effektivisering på plejecentrene NY 34FF008 Effektivisering på plejecentrene x 34FF009 Forbedret vagtplanlægning på plejecentrene x 34FF010 Reduktion af aftale med Falck om hjælpemiddelrådgivning x 34FF011 Effektivisering af sagsbehandlingen i Ældre og Sundhed x 34FF012 Nedlæggelse af aftenåbent i dagcentre vedt. BY x 34FF013 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen x 34FF014 Reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene FF015 Reduktion af plejecentrenes lønsum *) Hjemmeplejen budget pba. visiteret tid marts NY 34FF014 reduktion af tildeling til demenspladser på plejecentrene NY 34FF015 Reduktion af plejecentrenes lønsum NY 34FF016 reduktion i beløb til aflastning af pårørende til demente x Akt. 35 Sundhed 35FF001 Reduktion af administrative udgifter i Træningssektionen x 35FF002 Reduktion af budget til træningsredskaber x 35FF003 Forebyggende hjemmebesøg x 35FF004 UDGÅR x 35FF005 Træningssektionen reduktion af lønsum x 35FF006 Ny vagtplanlægning på Rehabiliteringsafdelingen NY 35FF006 Ny vagtplanlægning på Rehabiliteringsafdelingen FF007 Reduktion af Tandplejens budget x 35FF008 Reduktion af Sundhedsplejens budget - UDGÅR x 35FF009 Reduktion af udgifter til eksterne vikarer på Rehabiliteringsafdelingen NY 35FF009 Reduktion af udgifter til eksterne vikarer på Rehabiliteringsafdelingen FF010 Effektivisering af mødeaktivitet på Rehabiliteringsafdelingen Ny 35FF011 3% reduktion af rammen Rehabiliteringsafdelingen x :15 Side 6 af 38 Budget i tal.xlsx

7 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte Akt. 41, Dagtilbud børn 41FF101 Lukning af Globus x 41FF102 Fjernelse af udvidet åbningstid udgår x 41FF103 Fjernelse af annoncebudgettet x 41FF104 Besparelse på 647 kr. pr. barn i aktivitetsmidler x 41FF105 Ændring af udvidet åbningstid hos Gartneriet og x 41FF106 Samlægning af Område Øst og Syd x 41FF107 Lukning af Tulstrup Børnehus udgår x 41FF107 Lukning af Tulstrup Børnehus (forældrebetaling) udgår x 41FF108 Lukning af Oasen UDGÅR (grundet anvendelse som bolig til FF108 Lukning af Oasen (drift og forældrebetaling) x 41FF109 Lukning af Farveladen x 41FF109 Lukning af Farveladen (forældrebetaling) x 41FF110 Lukning af Chilihuset - Lindevej udgår x 41FF110 Lukning af Chilihuset - Lindevej (forældrebetaling) udgår x 41FF111 Lukning af Egely x 41FF113 Lukkedage (2 uger om sommeren) (denne udelukker 41FF113A og 41FF116) udgår NY41FF113A Lukkedage (1 uge om sommeren) (denne udelukker 41FF113 og 41FF116) udgår FF114 Områdeledelse FF115 Lederlønninger x 41FF116 Lukning 3 dage (denne udelukker 41FF113 og 41FF113A) x NY41FF117 Daginstitutionstakster fra 2017 op til 25 pct x NY 41FF118 Videreførelse af tilskud incl. Forældrebetaling x NY 41FF118 Forældrebetalingsandelen af tilskudsmidlerne x Akt. 42, Skoler NY42FF101A 1-årig reduktion af undervisningsmidler (2 mio. kr. ) :15 Side 7 af 38 Budget i tal.xlsx

8 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte NY 42FF101A 1-årig reduktion af undervisningsmidler (3 mio. kr. ) (udelukker 42FF101B) x 42FF101B 1-årig reduktion af undervisningsmidler (4,2 mio. kr.) (udelukker 42FF101A) FF102A IT-rygsæk - fjerne ressourcen til IT-rygsæk (denne FF102B IT-rygsæk - reduktion med 1/3 af ressourcen (denne FF103 Ekstra lukkeuge i SFO i sommerferien FF104 Bortfald af morgenåbningstid for klubbørn x 42FF105 Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Vest FF106 Nedlæggelse af flyverpædagogstilling i Hillerød Øst NY 42FF106 Samorganiseing af Flyverpædagogfunktionen øst med Østhuset (nednormering af flyverpædagog med 200 t.kr.) x 42FF107 Lukning af FIF Stedet pr. 1. august FF108 Lukning af Østhuset pr. 1. august FF109 Opsigelse af abonnement for fritids- og ungdomsklubber hos x 42FF110 Bortfald af pædagogisk medhjælp i børnehaveklasserne FF111 Øget forældrebetaling til SFO NY 42F111A Fastholdt forældrebetaling til SFO -fastholde nominelt beløb x 42FF112 Øget belastningsgrad i tidlig SFO fra 12 til 13, x 42FF113A Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 17 (udelukker 42FF113B og 42FF113C) FF113B Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 19 (udelukker 42FF113A og 42FF113C) FF113C Øget belastningsgrad i SFO fra 16,5 til 24 (udelukker 42FF113A og 42FF113B) FF114A Øget belastningsgrad i Fritidsklubber fra 21,5 til 23 (udelukker 42FF114B) FF114B Øget belastningsgrad i Fritidsklubber fra 21,5 til 24 (udelukker 42FF114A) x :15 Side 8 af 38 Budget i tal.xlsx

9 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 42FF115 Øget undervisningstimetal for lærer FF116 Reduktion i suppelerende dansk som andet sprog 10% FF117 Reduktion i suppelerende undervisning 10% FF118A Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 1 (udelukker 42FF118B, 42FF118C, 42FF119A og 42FF119B) FF118B Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 2 Ny og reduceret ledelsesstruktur (udelukker 42FF118A, 42FF118C, 42FF119A og 42FF119B) FF118C Ledelsesstruktur på fritidsområdet - scenarie 3 Ny og reduceret ledelsesstruktur (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF119A og 42FF119B) FF119A Ledelsesstruktur på fritidsområdet - alternativt scenarie med 8 HFO-ledere - Ny og reduceret ledelsesstruktur (0.-6. klasse) (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF118C og 42FF119B) FF119B Ledelsesstruktur på fritidsområdet - alternativt scenarie med 7 HFO-ledere - Ny og reduceret ledelsesstruktur (0.-6. klasse) (udelukker 42FF118A, 42FF118B, 42FF118C og 42FF119A) x NY 42FF119 Finansiering af 42AU101 gennem reduktion af mellemkommunalafregning for frit skolevalg x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter 43FF101 Basen x 43FF102 Pulje til boligsocial aktiviteter FF103 SSP-organiseringen Akt. 44 Familier 44FF001 Øget hjemtagelse af 11.3 rådgivning x 44FF002 Takstreduktioner på Skolen ved Skoven x 44FF003 Udvidelse af projekt hjemmeboende x 44FF004 Reduktion i forbindelse med omlægningen af finansiering x :15 Side 9 af 38 Budget i tal.xlsx

10 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte 44FF005 Personlig assistance og tekniske hjælpemidler x 44FF006 Optimering af befordring x 44FF007 Aflastning i eget tilbud x 44FF008 Sociale formål - hjemmetræning x 44FF009 Serviceforringelser udelukker 44FF FF010 Sveriges program udelukker 44FF NY 44F010 Sverigesprogram udelukker 44FF x NY 44FF011 Takstreduktioner på Harløse Skole x Akt. 45, Kultur og Fritid 45FF001 Nedsættelse af tilskuddet til 18 udgår x 45FF002 Cafe Slotsbio, nedsættelse af driftstilskud x 45FF003 Reduktion af rammebudget for Hillerød Bibliotek x 45FF004 Reduktion af 79 støtte NY 45FF004 Reduktion af 79 støtte FF005 Diverse idrætsanlæg - anskaffelser udgår x 45FF006 Reduktion af driftstilskud - Klaverfabrikken x 45FF007 Reduktion af driftstilskud Frederiksborgcentret x 45FF008 Reduktion af driftstilskud Hillerød Stadion x 45FF009 Reduktion af Kr. til kr. puljen x 45FF010 Reduktion i tilskuddet til Musikbureauet x 45FF011 Reduktion af musikskolens rammebudget x 45FF012 Afskaffelse af tilskud til Nordisk Lejrskole x 45FF013 Regional kulturaftale - finansiering af deltagelse udgår x 45FF014 Nedsættelse af rengøring- og kridttilskud - selvforv x 45FF015 Afskaffelse af torvekoncerter FF016 Nedsættelse af tilskud til Uvelse Fritidscenter x Akt. 46, Folkeoplysning 46FF001 Reduktion af Folkeoplysningsområdet x TVÆRGÅENDE: :15 Side 10 af 38 Budget i tal.xlsx

11 1.000 kr. Akt. Service Områdets Godkendte Modsvar til 1 pct. reduktion af serviceudgiftsrammen jf. aftale om kommunal økonomi x :15 Side 11 af 38 Budget i tal.xlsx

12 BUDGETØNSKER (AKTIVITETSØNSKER) UDEN FOR BUDGET RAMMEN. ØNSKER DER - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Budgetønsker uden for rammen til budget 07-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Godkendte Budgetønsker udenfor rammen korrektioner Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Akt. 11, Administration 11AU001 Udvidelse af antallet af kontorelever AU002 Konference - Lifesience -( Arbejdsmarkedsudvalget ) AU005 Pulje til inddragende processer m.v. i forbindelse med samskabelse AU006 Model I. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. årlig udskiftning AU007 Model II. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 3 års cyklus m. samlet udskiftning AU008 Model III. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. årlig udskiftning AU009 Model IV. Løbende udskiftning af pc ere på RH, 4 års cyklus m. samlet udskiftning x 11AU010 Byplanlægger til lokalplanlægning AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold AU011 Guldpartneraftale med Nordsjællands Håndbold x NY 11AU012 Permanent pulje til analyser x NY 11AU013 Provenu fra salg af KMD-ejendomme tilføjes digitaliseringspuljen til monopolbrud og effektiviseringer x NY 11AU014 Erhvervsindsats som følge af erhvervsundersøgelsen og -handleplan x Akt. 12, Ejendomme 12AU001 Bygningsvedligehold Akt. 13, Rengøring, bestiller Akt. 25, Drift & Service, MTU Akt. 26, Rengøring, udfører Akt. 27, Drift & Service, ØKU (Køkken og Servicecenter) Akt. 28, By og Miljø 28AU001 Sikring af den kollektive bustrafik Akt. 30, Ungdommens Uddannelsesvejledning :15 Akt. 31, Jobcenter Side 12 af Budget i tal.xlsx

13 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Akt. 33, Sociale ydelser Akt. 32, Borger- og Socialservice 32AU001 Åben hjælp og rådgivning for unge med psykiske lidelser eller er udsatte x 32AU002 Dialogmøde om serviceniveau på sundheds- og socialområdet AU003 Udgår maj 2015, afholdes inden for budgetrammen - Samtalegruppe til pårørende/forældre til unge med psykiske lidelser AU004 Erhvervet hjerneskade: Brugerundersøgelse af indsatsen AU005 Analyse af det specialiserede socialområde AU006 Virtuel Bostøtte til borgere i eget hjem x Akt. 34, Ældre 34AU001 Temaaftener for pårørende til demensramte AU002 Lighed i sundhed på integrationsområdet ældreområdet AU003 Fleksible daghjemspladser AU004 Gennemførelse af udbud af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - forudsætning for vedtagelse af 34FF001 UDGÅR, afholdes indenfor rammen AU005 Fremtidens boliger for ældre Akt. 35, Sundhed, 35AU001 Borgerrettet forebyggelse mental sundhed AU002 Borgerrettet forebyggelse tobak AU003 Sundhedsfremme og forebyggelse af ulighed i sundhed i boligområde med mange beboere med anden etnisk baggrund end dansk AU004 Borgerrettet forebyggelse tidlig opsporing og forebyggelse af alkoholmisbrug x 35AU005 Pulje til frivillige foreninger NY 35AU005A Pulje til frivillige foreninger AU006 Forebyggende hjemmebesøg AU007 Bydelsmødre i Hillerød Vest AU008 Øgede udgifter til tolkebistand AU009 Nye retningslinjer for hygiejne i Tandplejen NY 35AU010 Kom med projektet gøres permanent Akt. 41, Dagtilbud børn Akt 42, Skoler 42AU101 Team Danmark, etablering af idrætsskole x 42AU102 Medfinansiering af nødvendig kompetenceudvikling :15 42AU103 Praktik i SFO, klub og skole Side 13 af Budget i tal.xlsx

14 1.000 kr. Akt. Service Godkendte 42AU104 Fremrykket faglig fordybelse/lektiecafe x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Akt. 44, Familier 44AU001 Investering i Sverigesmodellen x Akt. 45, Kultur og Fritid 45AU001 Driftstilskud til Frederiksborg Kulturcenter AU003 Ungecamp - Ungeindragelse AU004 Kulturmetropol AU005 Kultur og motionsløb Akt. 46, Folkeoplysningsudvalget 46AU001 Genopretning af Folkeoplysningsområdet TVÆRGÅENDE: OBS: KORREKTIONE NEDENFOR AFHÆNGER AF KODNING OVER TIL FINANSIERING SUM MÅ IKKE TÆLLE MED I RÆKKE 12 Oprindelig profil NOVO-sag-skat F Oprindelig profil NOVO-sag-udligning F Ny profil NOVO-sag - skat F x Ny profil NOVO-sag - udligning F x Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,0 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 1,5 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - skat F Nedsættelse af Dækningsafgift med 2,0 promillepoint - kompensation F Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point F Nedsættelse af Grundskyld med 0,25 pct.point - kompensationsbeløb F :15 Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point Side 14 af 38 F Budget i tal.xlsx

15 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Nedsættelse af Grundskyld med 0,5 pct.point - kompensationsbeløb F :15 Side 15 af 38 Budget i tal.xlsx

16 ANLÆG. ANLÆG DER ER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR SOM ÆNDRING TIL UDSENDT ANLÆGSPLAN - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Anlægskorrektioner til budget 07-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt mio. kr Vedtaget anlægsbudget, oktober Forslag til anlægsbudget Godkendte 22 Jordforsyning 17 XA Favrholm, byggemodning til boliger A x XA Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x XA Favrholm, byggemodning til erhverv A x 25 Faste ejendomme 22 XA Renovering af kommunale bygninger A x XA Energibesparende foranstaltninger A x XA PCB renovering af ejendomme A x XA Separatkloakering af kommunale ejendomme A x 32 Fritidsfaciliteter 27 XA Kunstgræsbane i Brødeskov A x 22 Fælles funktioner XA Køb af garageanlægget på Rønnevangs Allé 5 A x 28 Kommunale veje 29 XA Møllebroområdet A x XA Infrastruktur i Favrholm A x XA Buslæskærme A x XA Asfaltrenovering, enkeltstrækninger A x korrektioner Kolonne :15 Side 16 af 38 Budget i tal.xlsx

17 mio. kr XA Cykelstier i Bymidten A x XA Busfremkommelighed A x XA Busfremkommelighed A x 22 Folkeskolen m.m. 35 XA Overførsel fra 2013, drift A x XA Sikringsanlæg skoler, ABA A x XA Funktionsopgradering af folkeskoler A x XA Helhedsplan på HVS, Ålholm A x XA Hillerødsholmskolen, pædagogisk servicecenter A x XA PCB renovering, HVS, Alsønderup A x XA Idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødeskov A x 62 Sundhedsudgifter m.v. 42 XA Sundhedscenter incl. forundersøgelser A x 25 Dagtilbud til børn og unge 44 XA Legepladspulje A x 38 Tilbud til voksne med særlige behov 46 XA Boliger på Skovstien, om- og tilbygning A x XA Skovstien, Tagrenovering samt indvendig ombygning A x 45 Administrativ organisation 48 XA Planlægning af byudvikling, Favrholm A x Anlægsønsker A Godkendte korrektioner 72 Kultur- og Fritidsudvalget 50AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion A AØ002 Plan for udvikling af Hillerød Stadion NY 50AØ002 Forbedring af Hillerød Stadions klubhus A x NY 50AØ002 Forbedring af Hillerød Stadions klubhus x 50AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner A AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner AØ006 Plan for etablering af fodboldbaner AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus A AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus NY50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus - reduceret forslag A 150 x NY50AØ007 Renovering af Gadevang Klubhus - reduceret forslag 11 5 x :15 Side 17 af 38 Budget i tal.xlsx

18 mio. kr AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg A AØ009 Ombygning/renovering af Annaborg Helhedsplan for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- 50AØ011 og fritidslivet i Skævinge A x Helhedsplan for renovering og udvikling af rammerne for kultur-, idræts- 50AØ011 og fritidslivet i Skævinge x 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer A x 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer x 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer x 50AØ015 Hillerød Bibliotek bygningsmæssige ændringer x 50AØ017 Udskiftning af flydebro I Nødebo A AØ018 Renovering af omklædningsrum FIF klubhus A AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" A AØ019 Østprojekt "Det aktive Gadekær" AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby A NY50AØ020 Projekt Liv og glade dage i Ll. Lyngby A 500 x 50AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo A AØ021 Krostien 10, Jollehavnen i Nødebo Økonomiudvalget 73 50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. A AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. A NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m. A x NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m x NY50AØ022 Lokaler til Museum Nordsjællands ledelse, administration m.m x 50AØ023 Deponering for etablering af Institut for Fysisk Træning F x 50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme A AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme NY50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme A x NY50AØ101 Separatkloakering af kommunale ejendomme x 50AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere A x :15 Side 18 af 38 Budget i tal.xlsx

19 mio. kr AØ102 Adgangskontrol til idrætshaller for fritidsbrugere x 50AØ103 Hillerød Rådhus, nedriving af de gule bygninger udgår vedtaget i Byrådet A AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb A AØ104 Renovering af kommunale bygninger - efterslæb AØ105 Energibesparende foranstaltninger A AØ105 Energibesparende foranstaltninger, lån F AØ105 Energibesparende foranstaltninger AØ105 Energibesparende foranstaltninger NY50AØ105 Energibesparende foranstaltninger A x NY50AØ105 Energibesparende foranstaltninger, lån F x NY50AØ105 Energibesparende foranstaltninger x NY50AØ105 Energibesparende foranstaltninger x 50AØ107 Horsevænget - renovering A AØ107 Horsevænget - renovering NY50AØ107 Horsevænget - opstart afrenovering A x NY50AØ107 Horsevænget - opstart afrenovering x 50AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag A AØ109 Misbrugscentret - renovering af tag AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag A AØ110 Kommunikationscenteret - renovering af fladt tag AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold A AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold NY50AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold A x NY50AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold x NY50AØ111 Kornmarkskolen, afdeling Ll. Lyngby trafikale forhold x 50AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion A AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion AØ112 Kombineret støjskærm og støjvold til Hillerød Stadion AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning A x 50AØ114 Favrholm, infrastruktur og byggemodning x 50AØ115 Planlægning af byudvikling, Favrholm A x 50AØ116 Møllebroområdet A AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning NY50AØ117 Ullerød Nord - Infrastruktur og byggemodning A x :15 Side 19 af 38 Budget i tal.xlsx

20 mio. kr NY50AØ117 Ullerød Nord - anlægsplan tilpasset ny budgetteringsmetode A x 50AØ118 Campusområdet, betaling for vejret A AØ118 Campusområdet, betaling for vejret AØ119 Områdefornyelse A NY50AØ119 Bymidten øvrigt A x NY50AØ119A Bymidten - legeplads A x NY50AØ119B Bymidten - Midler til Torvet A x 50AØ120 Strategi for udvikling af IT infrastruktur og platforme A AØ121 Arkitekturpolitik A AØ121 Arkitekturpolitik AØ122 Fremme byudvikling i Skævinge by A x 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune A x 50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune NY50AØ123 UNESCO verdensarvsareal i Hillerød Kommune x NY50AØ124 Ny fordeling af Møllebroudgifter (XA ) A x NY50AØ125 Ny fordeling af cykelstiudgifter (XA ) A x NY50AØ126 Ny fordeling af Kunstgræsbane i Brødeskov (XA ) A x NY50AØ127 Ny fordeling af renovering af kommunale bygninger (XA ) A x 91 Miljø- og Teknikudvalget 92 50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade A AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade NY50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade A x NY50AØ200 Gågadebelægning i Hillerød/ Ny belægning i Slotsgade x 50AØ201 Brovedligeholdelse A NY50AØ201 Brovedligeholdelse A x 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby A x 50AØ202 Trafiksikkerhed udenfor Hillerød midtby x 50AØ203 Fundament til skulptur - flytning og støbning A AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgænger- og kørestolsforbindelse A AØ204 Plejecenter Skovhuset, fodgænger- og kørestolsforbindelse AØ205 Placering af overskydende jord, støjvolde A AØ206 Asfaltrenovering, enkeltstrækninger A AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse A AØ207 Stationsvej i Gørløse, kørebaneudvidelse AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter A :15 Side 20 af 38 Budget i tal.xlsx

21 mio. kr AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter NY50AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter A x NY50AØ208 Trafikplan for Hillerød By ,- prioriterede projekter x 50AØ209 Overdrevsvejen, klimatilpasning af kritisk infrastruktur A AØ210 Skelbækken, klimasikring af rørlagt vandløb A AØ211 Uvelse Å, klimasikring af rørlagt vandløb A AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød A x 50AØ212 Bedre skiltning af cykelstier i Hillerød x 50AØ213 Trafikplaner for landsbyer A x 50AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej A AØ214a Busstop Hillerød Sportsrideklub, Harløsevej AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle A AØ214b Busstop Hillerød Sportsrideklub, Egespurs Alle AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer A AØ215a Nedtagning af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer A NY 50AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer A x 50AØ215b Renovering af Fiskespringvand samt vedligeholdelse af øvrige skulpturer AØ217 Istandsættelse af Kurreholmvej og Hanebjergvej A AØ218 Leg og bevægelse i bymidten A AØ218 Leg og bevægelse i bymidten AØ219 Renovering af slidlag på motortrafikvejen A AØ220 Skiltning til gågader A x 114 Seniorudvalget AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret A AØ310 Nyt køkken i Grønnegadecentret AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler A AØ311 Ålholhjemmet - etablering af lydlofter i teamlokaler AØ312 Planlægning af nyt plejecenter A AØ312 Planlægning af nyt plejecenter Sundheds- og Socialudvalget AØ321 Opførsel af nye husvildeboliger A AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal A x 50AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal x :15 Side 21 af 38 Budget i tal.xlsx

22 mio. kr AØ322 Vingen, etablering af 20 almene ældreboliger, serviceareal x 50AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag A x 50AØ323 Følstrup - udskiftning af eternittag x 50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner A x 50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner x 50AØ324 Trollesbro - lovliggørelse af eksisterende pavilloner x 50AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen A AØ325 Udarbejdelse af forslag til samling af Tandplejen AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave A AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave AØ328 Sundhedscenter - etablering af træningshave NY50AØ328A Sundhedscenter - etablering af træningshave A x NY50AØ328A Sundhedscenter - etablering af træningshave x NY50AØ328A Sundhedscenter - etablering af træningshave x 127 Børne - og Familieudvalget AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan - udgår A AØ500 Daginstitutuionsområdet - helhedsplan - udgår AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner A x 50AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner x 50AØ501 Håndfrie armaturer - daginstitutioner x 50AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation A AØ502 Kornvænget - udskiftning af ventilation AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag A x 50AØ504 Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby hallen - udskiftning af eternittag x 50AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages A AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages AØ505 Frederiksborg Byskole - medarbejderpladser udgår hvis 50AØ520 vedtages AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning A x 50AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning x 50AØ506 Frederiksborg Byskole klassefløjen- solafskærmning x 50AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold A AØ507 Renovering og opgradering af folkeskoler - toilet- og badeforhold AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer A AØ508 Forøgelse af funktionsopgraderingspuljen til folkeskoler - læringsmiljøer :15 Side 22 af 38 Budget i tal.xlsx

23 mio. kr AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler A AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler AØ509 Grønnevangskolen afd. Østervang - naturfagslokaler AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen A AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ511 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - kapacitetsudvidelse i udskolingen AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible A læringsmiljøer AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible 11læringsmiljøer AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible 12læringsmiljøer AØ512 Kornmarkskolen, afd. Skævinge - opgradering af indskolingsafdelingen til fleksible 13læringsmiljøer AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering A AØ513 Belægninger mm i skolegårde og på p-pladser, generel opgradering og sikkerhedsrenovering AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen A AØ514 Frederiksborg Byskole - renovering af skiffertag over fællessalen AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen A AØ515 Grønnevangskolen afd. Nødebo - forstærkning af etagedæk over salen AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen A AØ516 Grønnevangskolen afd. Jespervej - renovering af tag på hovedbygningen AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper A AØ517 Grønnevangskolen afd. Jespervej - sikkerhedsrenovering af belægninger og trapper AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn A AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn AØ518 Store Dyrehave Skole - etablering af dræn AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 A AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ NY50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ505 A x NY50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ x NY50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ x NY50AØ520 Frederiksborg Byskole - gennemførsel af helhedsplan udelukker 50AØ x 50AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber A AØ521 Sikkerhedsgennemgang af legepladser på skoler, SFO'er og klubber AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler A :15 Side 23 af 38 Budget i tal.xlsx

24 mio. kr AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler A x NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler x NY 50AØ522 Multifunktionelle læringsfaciliteter på skoler x 150 NYT AØ Helhedsplan på HVS, Ålholm, fremrykning A x Nye Korrektioner i alt Nyt anlægsbudget :15 Side 24 af 38 Budget i tal.xlsx

25 AFLEDT DRIFT SOM FØLGE AF VEDTAGNE ANLÆGSØNSKER UDEN FOR BUDGET RAMMEN. - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Afledt drift uden for rammen til budget 07-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt. Service Godkendte Afledt drift udenfor rammen korrektioner Akt. 11, Administration Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 12, Ejendomme Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 13 Rengøring, bestiller Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 27 Drift og Service ØKU Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 26. Rengøring, udfører Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 25. Teknik Entreprise Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 28. By og Miljø Afledt drift på anlægsønsker x

26 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Akt. 30. Ungdommens Uddannelsesvejledning Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 31. Jobcenter Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 33. Sociale ydelser Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 32. Borger- og Socialservice Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 34. Ældreområdet Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 35. Sundhedsområdet Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 41. Dagtilbud børn Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 42. Skoler Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 43, Kriminalpræventive- og boligsociale aktiviteter Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 44. Familier Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 45. Kultur og Fritid Afledt drift på anlægsønsker x Akt. 46. Folkeoplysning

27 1.000 kr. Akt. Service Godkendte Afledt drift på anlægsønsker x

28 TEKNISKE KORREKTIONER - KORREKTIONER MARKERET MED X I HØJRE KOLONNE INDGÅR I BUDGETFORSLAGET - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Tekniske korrektioner til budget 07-sep = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt kr. Akt udgifts neutral Godkendte Tekniske korrektioner korrektioner Akt. 11, Administration Budgetopfølgning x Digitaliseringsbesparelse v nyt omsorgssystem x Indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet x 20% af indkøbsbesparelse v udbud af fritvalgsområdet x Indkøbsbesparelse - Bruger/hjælper x Indkøbsbesparelse - Bruger/hjælper 96 20% x PL regulering KL skøn 25/ x PL regulering med virkning i KL skøn 25/ x BY sag Ny strategi beskæftigelsesindsats x Digitaliseringsbesparelse vedr. hjælpemidler x Budgetopfølgning BY x DHVU projekt BSS x C4 - Øget driftstilskud besluttet af BY, 25. marts, sag nr x Fra velfærdsteknologipuljen "træning og monitorering af borgere akt 34" x Fra digitaliseringspuljen "Grunddataprogram By og miljø akt 28" x KMD Puls afløser KMD Matrix overførsel fra skoleafdelingen akt x Bølge 3 digital selvbetjening By og miljø akt x PL regulering KL skøn 3/ x :15 Side 28 af 38 Budget i tal.xlsx

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker

Budgetforslag 2016-2019. Anlægsønsker Juni 2015 Indhold Vedtaget anlægsbudget for 2016-2019, skattefinansieret... 5 for 2016-2019, skattefinansieret... 6 Afledt drift til anlægsønsker for 2016-2019, skattefinansieret... 9 Bilag...13 50AØ002

Læs mere

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail

Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Navn Forkort. EAN Adresse Nummer Post nr. By Kontakt E-mail Stabs- og fællesfunktioner Stabsfunktioner Byrådssekretariatet BYRÅDSSEK 5790000386048 Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Ejendomme EJDKONTRAK

Læs mere

Forlig om budget 2016-19

Forlig om budget 2016-19 Forlig om budget 2016-19 Indledning 5 af Hillerød Byråds partier har indgået forlig om budgettet for 2016-19. Partierne har blandt andet besluttet at sætte midler af til: at iværksætte arbejdet med UNESCO

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser

Budgetforslag 2016-2019. Aktivitetsudvidelser Juni 2015 Indhold Samlet oversigt... 3 Aktivitetsområde 11 Administrationen... 5 Aktivitetsområde 12 Ejendomme...20 Aktivitetsområde 13 Rengøring, bestiller...22 Aktivitetsområde 25 Drifts og Service -

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Budgettemadag D. 26. juni 2013

Budgettemadag D. 26. juni 2013 Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov Gyrithe Saltorp ZU15@kff.kk.dk KØBENHAVNS 1 Om Københavns Ejendomme (KEjd) KØBENHAVNS 2 Porteføljen er vores omdrejningspunkt

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere