Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)"

Transkript

1 MS-rådsmøde den 30. og 31. maj 2015 Bilag 3.b Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) Bestyrelsen og Sekretariatet har arbejdet videre med samme model til præsentation af budget og regnskab som blev introduceret i forbindelse med årsregnskabet for 2013 samt budgettet for Herudover har der i bestyrelsen være præsenteret forskellige scenarier for 3-årige budgetter som understøtning af de strategiske diskussioner. I det omfang rådsmedlemmer har spørgsmål til 2014 regnskabet eller budgettet bedes disse fremsendt til Sekretariat inden mødet, senest 26. maj til Annette Serup på Disse spørgsmål vil blive besvaret skriftligt forud for Rådsmødet. De skriftlige besvarelser vil blive gjort tilgængelige for Rådet. ASE Page 1 of 13 Last edit:

2 Notat vedr. årets resultat 2014 og budget 2015(-17) 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat Indtægter Udgifter 5 3. Bemærkninger vedr. budget Budget Fremadrettede tendenser, budget Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede Ejendommen Tekniske forklaringer til årsregnskabet 12 ASE Page 2 of 13 Last edit:

3 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Regnskab Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede aktiviteter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm. Indtægtsdækkede aktiviteter Administration og ledelse Fundraising Udgifter i alt Resultat ender med et resultat på knap 3.9 mio. DKK hvilket er markant over budget. Det betyder at foreningen alt i alt er velkonsolideret med en betragtelig egenkapital og en pæn likviditet. Årets resultat er i høj grad påvirket af ekstraordinære faktorer, som der ikke var taget højde for i budgettet: Tilbagebetaling af moms for 2011 og 2012, forventede men endnu ikke ansøgte momstilbagebetalinger for 2013 og 2014 samt tilbageførsel af tidligere års hensættelser. Samlet set påvirker dette resultatet i positiv retning med 5,7 mio. kr. Det er åbenlyst, at der er grund til at se kritisk på den ønskede omlægning af foreningens økonomi, så en større del af aktiviteterne dækkes af indtægter der ikke stammer fra Danida (den økonomiske revolution). Fundraising har klaret sig nogenlunde som forventet, og det samme har de Globale Platforme. Men underskuddet på TCDC giver grund til bekymring, og viser den sårbarhed som også ligger i den nye økonomi. Der er brug for et betydeligt fokus på økonomiomlægningen i de kommende år. På bundlinjen er resultatet i 2014 flot, og det ser på nuværende tidspunkt også ud til at 2015 vil blive et rimeligt år, selvom der er et forventet markant fald i indtægterne på Ravnsborggade bygningen. Selvom der er positive tendenser at spore i yderligere bevillinger til ARI, vores CSR arbejde og tilskud til volontørprogrammet, er der bestemt også potentielle nedskæringer og omlægninger i ulandsbistanden, som det vil være nødvendigt at indregne i scenarieplanlægningen for 2016 og fremad. ASE Page 3 of 13 Last edit:

4 2. Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Nedenfor gennemgås de enkelte hovedposter i regnskabet i forhold til budget Indtægter Offentlige midler. Med udgangspunkt i tidligere års erfaringer om at det kan være svært at få gennemført alle budgetterede aktiviteter indenfor rammebevillingen havde MS også i 2014 valgt at budgettere væsentligt højere end bevillingen på 149 mio dkk. Ved årets udgang havde MS forbrugt godt 154 mio. dkk på rammen hvilket er en lille overskridelse, som kan rummes indenfor 10%s reglen. Danida rammebevillingen udgør 59% af de samlede indtægter, hvilket er på niveau med de to foregående år. I de offentlige midler er endvidere indeholdt bevillinger fra CSR puljen, innovationspuljen og DAI bevillingen. Fundraising programmet blev omlagt i 2014 med hovedfokus på supporterprogrammet. Som tidligere præsenteret for bestyrelsen er afkastet det første år lidt mindre end forventet og dertil kom at frafaldsprocenten har vist sig at være lidt højere end budgetteret, hvilket alt i alt resultererede i lavere indtjening end budgetteret. Fonde mv. blev i øvrigt omlagt således at fokus er på ansøgninger om støtte til træningsaktiviteter, hvilket ikke var forudsat i budgettet. De indtægtsdækkede aktiviteter blev berørt på flere måder i 2014; TCDC kom ud med et stort underskud som bl.a. skyldtes omlægning af overnatningsmulighederne, således at deltagerne kunne spare penge ved at benytte en hostellignende overnatning, men samtidig gav det en manglende indtjening på de almindelige værelser. Hertil kom at en del planlagte aktiviteter ikke blev gennemført, da en række AA lande kom sent i gang med træningsaktiviteterne. Indtjeningen på de Globale platforme var heller ikke som forventet idet de også i høj grad var påvirket af landenes sene planlægning samt at det fortsat er en udfordring for de enkelte platforme at skabe strategiske partnerskaber lokalt. Global Contact tegnede rigtig godt men pga. ebola endte året lidt dårligere end forventet. Nedenstående oversigt viser nettooverskud for de indtægtsdækkede aktiviteter sammenlignet med budgettet. Den Globale Platform skabte et højere overskud end budgetteret, bla. pga af, at der i budgettet ikke var taget højde for de lavere udgifter som følge af købet af ejendommen realiseret netto overskud DKK 2014 budget netto overskud DKK T4C, excl. TCDC TCDC Global Contact Total Global Platform Mellemrummet var endnu engang udsat for oversvømmelse i forbindelse med sommerens skybrud, hvilket gav en længere lukkeperiode. Grunden til at året alligevel endte med et positivt resultat var at MS i 2014 fik afklaret spørgsmålet omkring momskompensation for årene 2011 og 2012, hvilket gav 2 mio dkk retur i moms og samtidig lykkedes det at få afsluttet sagen omkring dokumentation af partnerudgifter i SydSudan. Efter et omfattende udredningsarbejde og en grundig redegørelse baseret på det materiale som sekretariatet er i besiddelse af som blev gennemgået af den eksterne revision, besluttede DANIDA at betragte aktiviteterne som dokumenteret og lukkede sagen uden tab for MS. Endelig besluttede DANIDA også at lukke sagen vedrørende den krakkede Nile Commerce Bank og de hensatte beløb til hhv. Landekontoret og banken blev tilbageført. På grund af sen tilbagemelding fra Skat vedrørende momskompensationen og opfølgning på DANIDA reviewet har MS endnu ikke søgt om tilbagebetaling af moms for årene 2013 og Revisorerne har krævet at vi alligevel indregner den forventede moms tilbagebetaling for disse år i 2014 regnskabet. Det drejer sig om ca. 2 mio. kr. (jf. revisionens foreløbige estimat). Sekretariatet er i gang med at opgøre beløbene og ansøge om tilbagebetaling, og beløbet er som nævnt ovenfor allerede nu indarbejdet i 2014 resultatet. ASE Page 4 of 13 Last edit:

5 2.2. Udgifter MS har som nævnt forbrugt 154 mio dkk på rammebevillingen i 2014, hvilket er indenfor de 10%s overforbrug aftalen giver mulighed for. Forskellen mellem budget og realiseret skyldes som tidligere nævnt at der er overbudgetteret. Forbruget til Arbejdet i Danmark er primært påvirket af Mellemrummets lukkeperiode Øvrige udgifter i forbindelse med indtægtsdækkede aktiviteter er i høj grad flybilletter og lignende til Global Contact og er derfor påvirket af det dyk der har været i rejseaktiviteten som følge af bekymring for Ebola gav færre rejser. Hertil kommer at Global Platform CPH også har haft færre udgifter end budgetteret. Udgifterne til fundraising er holdt på budget, hvilket også gælder de reelle udgifter til administration og ledelse. Dog reducerer de ekstraordinære tilbageførsler af hensættelser vedr. SydSudan og Nile Commercial Bank samt tilbagebetaling af delvis moms administration og ledelse med 3,7 mio. kr. Endvidere reducerer forventet tilbagebetaling af moms vedr og 2014 yderligere administration og ledelse med 2 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling vedr er indarbejdet i opgørelsen af 2014 omkostningerne som således er ca. 11,5 mio. kr. Årsregnskabet indeholder en oversigt over allokering af ressourcer på strategiske mål og virkemidler. Oversigten dækker posterne Programarbejde i Syd og Arbejde i Danmark i regnskabet. De øvrige udgiftsposter indgår ikke i direkte i det strategiske målarbejde. Der laves ikke en særskilt oversigt for de organisatoriske mål, da disse i høj grad er dækket ind under virkemidlerne og der er et vist overlap mellem udgifter der dækker strategiske og organisatoriske mål. Som supplement til oversigten i regnskabet, viser omstående oversigt relative fordeling af udgifter (i %) for 2014 realiserede beløb (R 2014), 2014 budget (B 2014) og 2013 realiserede beløb (R 2013). Følgende kommentarer kan knyttes til de væsentligste forskydninger i oversigten: Den relative stigning i Partnerskaber skyldes at implementeringen af MENA aktiviteter (under SO5) er højere I Hvis der ses bort fra effekten af dette (ved at fjerne 12 mio. DKK MENA aktiviteter), bliver procenten for partnerskaber 34%, som budgetteret. Dette påvirker også SO1 og SO5 procenterne, som ellers (ved at fjerne de 12 mio. DKK fra MENA aktiviteter) ville have værets 40% for SO1 (mod 38% nu) og 12% for SO5 (nu 16%). Anvendelse til SO4 er 13% men var 16% i 2013 og budgetteret til 15%. Denne afvigelse skyldes primært nedgangen i T4C aktiviteter (både TCDC og de internationale globale platforme) som beskrevet i årsregnskabet. ASE Page 5 of 13 Last edit:

6 Strategiske \ mål \ Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 SO 1 16% 18% 21% 3% 4% 2% 5% 4% 7% 7% 7% 8% 6% 7% 6% 0% 0% 0% 38% 40% 44% SO 2 6% 7% 6% 1% 2% 1% 2% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 14% 16% 15% SO 3 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% SO 4 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 7% 10% 10% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 13% 15% 16% SO 5 15% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 16% 9% 5% SO 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 2% 6% 7% 7% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 12% 12% 12% SO 7 & SO 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 6% 5% 5% 6% UN Volunteer 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Total 38% 34% 31% 6% 9% 6% 13% 11% 16% 21% 24% 27% 15% 16% 14% 6% 7% 6% 100% 100% 100% SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter ASE Page 6 of 13 Last edit:

7 3. Bemærkninger vedr. budget Budget 2015 Bestyrelsen vedtog i december måned 2014 et budget med et overskud på 155t kr. Efterfølgende har bestyrelsen vedtaget følgende ændringer: Investering i klimaforbedringer af bygningerne på 500t kr. i 2015 samt samme beløb i Dette er budgetteret som en udgift, men vil muligvis kunne optages som aktiv i balancen og afskrives over forbedringernes forventede levetid. Reduktion af den budgetterede huslejeindtægt fra Ravnsborggade på 1.094t kr. som følge af at DIS har opsagt lejemålet. Det er besluttet at bygningen i stedet vil blive anvendt som hostel, hvilket forventes at kunne udvikle sig til en overskudsgivende aktivitet i løbet af nogle år. Investering i pilotaktiviteter i forhold til det rettighedsbaserede arbejde i Danmark på 300t kr. I det godkendte budget for 2015 pr. 6. maj 2015, er der således budgetteret med et underskud på 1,7 mio. kr. Det godkendte budget for 2015 indeholder ikke momsrefusion for 2015 samt øvrige ekstraordinære indtægter. Det er derfor forventningen at der vil være balance i 2015 regnskabet. I nedenstående oversigt vises det overordnede budget 2015 i årsregnskabsformatet sammen med regnskab og budget for Budget 2015 (alle tal i t.kr.) Regnskab Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat Som ovenfor nævnt er det vigtigt fortsat at have stort fokus på at udbygge og konsolidere økonomien for de indtægtsdækkede aktiviteter og MS har bl.a. ansat en fundraiser i Training Support Unit for at styrke platformenes evne til at indgå aftaler med strategiske partnere lokalt og internationalt. Investeringen i Global Contact Sverige og den målrettede indsats for at opbygge supporterprogrammet fortsættes naturligvis. Endelig foretages der en omlægning af IT, som skal understøtte en mere åben samarbejdsplatform. ASE Page 7 of 13 Last edit:

8 Nedenstående oversigt viser en specifikation af indtægter i budget 2015 Specifikation af indtægter i budget 2015 Rammeaftale med Danida Øvrige Danida bevillinger Offentlige midler i alt Supporterprogrammet Øvrige donationer og indsamlinger Donationer og indsamlinger i alt Den Globale platform i Danmark TCDC T4C, Globale platforme Global Contact Mellemrummet Indtægtsgenererende aktiviteter i alt Forholdet mellem strategiske mål, virkemidler og økonomi Som også nævnt i kommentarerne til årets resultat for 2014, er matrixen over anvendelse af midler på strategiske mål og virkemidler en integreret del af præsentationerne af budget og regnskab. Nedenstående oversigt viser den budgetterede anvendelse af midler på strategiske mål for Budget 2015 Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikl ing og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total Total SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. 1 Under offentlige midler er der fortsat budgetteret med et højere forbrug på rammen, idet erfaringen viser at nogle budgetterede aktiviteter må udskydes eller helt aflyses. Rammebevillingen er 149 mio. kr. ASE Page 8 of 13 Last edit:

9 Partnerskaber Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter Ser man på den forholdsmæssige fordeling at anvendelsen af midler i budget 2015, ser det ud som nedenfor (pilene illustrerer ændringen i %-point i forhold til budget 2014). Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikli ng og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK 17% 3% 4% 3% 7% 0% 34% 7% 1% 2% 1% 2% 1% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 12% 2% 0% 16% 12% 0% 0% 0% 1% 0% 13% 0% 0% 1% 9% 3% 0% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 37% 5% 10% 26% 15% 7% 100% Total Forklaring på pile: Forskel på mere end +2 %-point ift 2014 budget Forskel på mere end +1 til 2 %-point ift budget Forskel på -1 til +1 %-point ift budget Forskel på mere end -1 til -2 %-point ift budget Forskel på mere end -2 %-point ift budget Til sammenligning vises nedenfor budget 2014 %-fordelingen Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partner skaber Anden støtte Metode udviklin Total 18% 4% 4% 7% 7% 0% 40% 7% 2% 2% 1% 3% 2% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 10% 2% 0% 15% 9% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 0% 0% 3% 7% 3% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Total 34% 9% 11% 24% 16% 7% 100% T4C P4C Arbejde i DK Der er tale om relativt beskedne forskydninger, hvor specielt det budgetterede højere aktivitetsniveau for ARI påvirker; dette ikke kun stigningen under SO5 i kolonnen Partnerskaber, men når SO5 totalt set udgør en større andel, vil de øvrige Strategiske mål påvirkes i negativ retning. Ændringerne på strategiske mål indenfor T4C kolonnen er primært af teknisk karakter, da der er foretaget revurdering af hvorledes de enkelte indsatser bidrager til strategiske mål. ASE Page 9 of 13 Last edit:

10 Fordeling af midler i forhold til lande MS arbejder fortsat i 9 prioritetslande Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Nicaragua og Bangladesh. Derudover har MS et voksende engagement i Mellemøsten. People4Change programmet er så vidt muligt budgetteret på lande-niveau, men de praktiske forhold gør dog at en vis fleksibilitet er nødvendig i implementeringen. Visse aktiviteter kan ikke direkte relateres til enkelte lande og vi derfor fremgå under global. ARI (det Arabiske Initiativ) budgetteres fortsat med at højt aktivitetsniveau i Fremadrettede tendenser, budget Der er udarbejdet et 3-årigt budget baseret på 2015 budgettet som udgangspunkt samt følgende antagelser vedr og 2017: Inflationen er 1%. Omlægningen af Ravnsborggade til Hostel tager udgangspunkt i beregninger hvor der forudsættes 30% belægning i 2016 og 50% i Der er inkluderet investering i energiforbedringer på 500t kr. i 2016 (ligesom i 2015). Fundraising til supporterprogrammet er baseret på de indhøstede erfaringer med bortfaldsrater. Global Contact investeringen i Sverige er baseret på beregninger i business planen. Øvrige Global Contact aktiviteter antages at stige 5% i volumen (indtægter og udgifter). Andre indtægtsdækkede aktiviteter antages at stige med 10% i volumen (indtægter og udgifter). IT-investeringen i 2015 udvikler sig jf. beregningerne i business planen. Rammebevillingen er forudsat på samme niveau som i 2015, men der er lave en mindre omallokering fra direkte partnerstøtte til de Globale Platforme og Metodeudvikling. Projektbevillinger forudsættes erstattet af nye projektbevillinger på samme niveau og til samme formål. Målrettet fundraising af fonde til de Globale Platforme fortsættes i 2016 og ASE Page 10 of 13 Last edit:

11 Budget Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat En væsentlig forudsætning for at udviklingen illustreret ovenfor bliver realiseret er udviklingen af de indtægtsdækkede aktiviteter samt udbygningen af supporter-programmet. Forventningen til udviklingen i supporter-programmet er blevet justeret i overensstemmelse med de indhøstede erfaringer. Det er relativt omkostningskrævende at opbygge en god supporter-base, men i forhold til fastholdelse ligger MS på niveau med det statistikkerne tilsiger. I den kommende 3-års periode forventes udgifterne til fundraising at kunne reduceres en anelse mens indtægterne fortsat forventes at stige således at indtægten i 2017 forventes at være lidt over 14 mio. kr. I Training4Change arbejdes der fortsat med at cementere indsatsen af den særlige support enhed der blev etableret i Der er i 2015 ansat en fundraiser som skal målrette ansøgninger fra fonde til træningsaktiviteter. Der blev i slutningen af 2014 indgået en aftale med UNV omkring uddannelse af volontører, som forhåbentlig er starten på et godt samarbejde. Global Contact oplever fortsat stor konkurrence fra et stadig større antal aktører på markedet. Der investeres, som nævnt, fortsat i Global Contact i Sverige samt i øget markedsføring. Rammebevillingen fra DANIDA er efter Danida-reviewet i 2014 er fastholdt på samme niveau i MS arbejder fortsat på at øge bevillinger fra Danida. Det politiske landskab kan dog ændre sig i en retning der vil kunne påvirke ulandsbistanden negativt. Det er essentielt at få taget strategiske diskussioner om MS økonomiske satsninger og prioriteter for de kommende år. ASE Page 11 of 13 Last edit:

12 4. Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede 4.1. Ejendommen Efter rådgivning med revisionen, er den regnskabsmæssige behandling af ejendommen blevet justeret på følgende måde: Grundværdien er opgjort til 18 mio. kr., hvilket er beregnet som 33% af købsværdien (denne procent allokering fremgår af BBR). Værdien af bygningerne er opgjort på de 3 hovedbygninger (Fælledvej, Platformen og Ravnsborggade) jf. opmålte bygnings-m 2. Alle bygningerne afskrives over 70 år. Den beløbsmæssige effekt af disse ændringer i forhold til det der tidligere har været præsenteret er minimal. Ifølge de tidligere beregninger var de årlige omkostninger beregnet til 578t DKK, mens de opdaterede beregninger resulterer i årlige omkostninger på 546t DKK relateret til afskrivninger og amortisering af låneomkostninger. Der vil derfor ikke skulle foretages rettelse af budget 2015 som følge af dette. Nedenstående er en opdateret oversigt over de beregnede udgifter relateret til ejendommen samt den regnskabsmæssige værdi i balancen (bygninger, grund og lån). Oversigt vedr. ejendom Primo Udgifter Afskrivninger Amortisering af låneomkostninger Renter Ejendomsskat Total Købspris Aktiverede købsomkostninger Værdi af ejendom ultimo Lån vedr. ejendom ultimo Amortiserede låneomkotninger Skyldigt vedr. ejendom ultimo Beregnet "friværdi" (ikke ift. markedspris) Tekniske forklaringer til årsregnskabet 2014 præsentationen af årsregnskabet følger samme model og principper som 2013 dog er der, som skrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis implementeret enkelte justeringer i 2014 og 2013 tallene er justeret i overensstemmelse med dette. Justering i resultatopgørelsen: 2013 in 2014 Årsregnskab 2013 før justering Justering Note 4: T4C, Globale platforme, indtægter Note 6: T4C, udgifter Note 4: Mellemrummet, indtægter Note 7: Mellemrummet, udgifter ASE Page 12 of 13 Last edit:

13 Note 4 og 6, TC4, Globale Platforme; registrering af indtægter knyttet til Scholarships og kursusudvikling på de internationale globale platforme er blevet justeret på følgende måde; tidligere blev dette vist både som øremærkede indtægter (og udgifter) under rammen samt ikke-øremærkede indtægter (og udgifter) dvs. dobbelt. I 2014 vises disse aktiviteter udelukkende under rammen. Dette er i overensstemmelse med det princip der allerede i 2013 blev anvendt af TCDC og træning i Danmark. Konsekvensen af dette er at sammenligningstallet for 2013 er reduceret med 8,2 mio. kr. Note 4 and 7, Mellemrummet; I 2014 regnskabet vises bruttoindtægten samt det genererede overskud i note 4 i stedet for at lægge overskuddet til i note 7 som det blev gjort I Justeringer i balancen: Der er foretaget en re-klassificering af balancen vedr. United Nations Volunteers programmet fra note 16, Andre tilgodehavender, til note 15 Mellemregninger. ASE Page 13 of 13 Last edit: