Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)"

Transkript

1 MS-rådsmøde den 30. og 31. maj 2015 Bilag 3.b Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) Bestyrelsen og Sekretariatet har arbejdet videre med samme model til præsentation af budget og regnskab som blev introduceret i forbindelse med årsregnskabet for 2013 samt budgettet for Herudover har der i bestyrelsen være præsenteret forskellige scenarier for 3-årige budgetter som understøtning af de strategiske diskussioner. I det omfang rådsmedlemmer har spørgsmål til 2014 regnskabet eller budgettet bedes disse fremsendt til Sekretariat inden mødet, senest 26. maj til Annette Serup på Disse spørgsmål vil blive besvaret skriftligt forud for Rådsmødet. De skriftlige besvarelser vil blive gjort tilgængelige for Rådet. ASE Page 1 of 13 Last edit:

2 Notat vedr. årets resultat 2014 og budget 2015(-17) 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat Indtægter Udgifter 5 3. Bemærkninger vedr. budget Budget Fremadrettede tendenser, budget Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede Ejendommen Tekniske forklaringer til årsregnskabet 12 ASE Page 2 of 13 Last edit:

3 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Regnskab Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede aktiviteter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm. Indtægtsdækkede aktiviteter Administration og ledelse Fundraising Udgifter i alt Resultat ender med et resultat på knap 3.9 mio. DKK hvilket er markant over budget. Det betyder at foreningen alt i alt er velkonsolideret med en betragtelig egenkapital og en pæn likviditet. Årets resultat er i høj grad påvirket af ekstraordinære faktorer, som der ikke var taget højde for i budgettet: Tilbagebetaling af moms for 2011 og 2012, forventede men endnu ikke ansøgte momstilbagebetalinger for 2013 og 2014 samt tilbageførsel af tidligere års hensættelser. Samlet set påvirker dette resultatet i positiv retning med 5,7 mio. kr. Det er åbenlyst, at der er grund til at se kritisk på den ønskede omlægning af foreningens økonomi, så en større del af aktiviteterne dækkes af indtægter der ikke stammer fra Danida (den økonomiske revolution). Fundraising har klaret sig nogenlunde som forventet, og det samme har de Globale Platforme. Men underskuddet på TCDC giver grund til bekymring, og viser den sårbarhed som også ligger i den nye økonomi. Der er brug for et betydeligt fokus på økonomiomlægningen i de kommende år. På bundlinjen er resultatet i 2014 flot, og det ser på nuværende tidspunkt også ud til at 2015 vil blive et rimeligt år, selvom der er et forventet markant fald i indtægterne på Ravnsborggade bygningen. Selvom der er positive tendenser at spore i yderligere bevillinger til ARI, vores CSR arbejde og tilskud til volontørprogrammet, er der bestemt også potentielle nedskæringer og omlægninger i ulandsbistanden, som det vil være nødvendigt at indregne i scenarieplanlægningen for 2016 og fremad. ASE Page 3 of 13 Last edit:

4 2. Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Nedenfor gennemgås de enkelte hovedposter i regnskabet i forhold til budget Indtægter Offentlige midler. Med udgangspunkt i tidligere års erfaringer om at det kan være svært at få gennemført alle budgetterede aktiviteter indenfor rammebevillingen havde MS også i 2014 valgt at budgettere væsentligt højere end bevillingen på 149 mio dkk. Ved årets udgang havde MS forbrugt godt 154 mio. dkk på rammen hvilket er en lille overskridelse, som kan rummes indenfor 10%s reglen. Danida rammebevillingen udgør 59% af de samlede indtægter, hvilket er på niveau med de to foregående år. I de offentlige midler er endvidere indeholdt bevillinger fra CSR puljen, innovationspuljen og DAI bevillingen. Fundraising programmet blev omlagt i 2014 med hovedfokus på supporterprogrammet. Som tidligere præsenteret for bestyrelsen er afkastet det første år lidt mindre end forventet og dertil kom at frafaldsprocenten har vist sig at være lidt højere end budgetteret, hvilket alt i alt resultererede i lavere indtjening end budgetteret. Fonde mv. blev i øvrigt omlagt således at fokus er på ansøgninger om støtte til træningsaktiviteter, hvilket ikke var forudsat i budgettet. De indtægtsdækkede aktiviteter blev berørt på flere måder i 2014; TCDC kom ud med et stort underskud som bl.a. skyldtes omlægning af overnatningsmulighederne, således at deltagerne kunne spare penge ved at benytte en hostellignende overnatning, men samtidig gav det en manglende indtjening på de almindelige værelser. Hertil kom at en del planlagte aktiviteter ikke blev gennemført, da en række AA lande kom sent i gang med træningsaktiviteterne. Indtjeningen på de Globale platforme var heller ikke som forventet idet de også i høj grad var påvirket af landenes sene planlægning samt at det fortsat er en udfordring for de enkelte platforme at skabe strategiske partnerskaber lokalt. Global Contact tegnede rigtig godt men pga. ebola endte året lidt dårligere end forventet. Nedenstående oversigt viser nettooverskud for de indtægtsdækkede aktiviteter sammenlignet med budgettet. Den Globale Platform skabte et højere overskud end budgetteret, bla. pga af, at der i budgettet ikke var taget højde for de lavere udgifter som følge af købet af ejendommen realiseret netto overskud DKK 2014 budget netto overskud DKK T4C, excl. TCDC TCDC Global Contact Total Global Platform Mellemrummet var endnu engang udsat for oversvømmelse i forbindelse med sommerens skybrud, hvilket gav en længere lukkeperiode. Grunden til at året alligevel endte med et positivt resultat var at MS i 2014 fik afklaret spørgsmålet omkring momskompensation for årene 2011 og 2012, hvilket gav 2 mio dkk retur i moms og samtidig lykkedes det at få afsluttet sagen omkring dokumentation af partnerudgifter i SydSudan. Efter et omfattende udredningsarbejde og en grundig redegørelse baseret på det materiale som sekretariatet er i besiddelse af som blev gennemgået af den eksterne revision, besluttede DANIDA at betragte aktiviteterne som dokumenteret og lukkede sagen uden tab for MS. Endelig besluttede DANIDA også at lukke sagen vedrørende den krakkede Nile Commerce Bank og de hensatte beløb til hhv. Landekontoret og banken blev tilbageført. På grund af sen tilbagemelding fra Skat vedrørende momskompensationen og opfølgning på DANIDA reviewet har MS endnu ikke søgt om tilbagebetaling af moms for årene 2013 og Revisorerne har krævet at vi alligevel indregner den forventede moms tilbagebetaling for disse år i 2014 regnskabet. Det drejer sig om ca. 2 mio. kr. (jf. revisionens foreløbige estimat). Sekretariatet er i gang med at opgøre beløbene og ansøge om tilbagebetaling, og beløbet er som nævnt ovenfor allerede nu indarbejdet i 2014 resultatet. ASE Page 4 of 13 Last edit:

5 2.2. Udgifter MS har som nævnt forbrugt 154 mio dkk på rammebevillingen i 2014, hvilket er indenfor de 10%s overforbrug aftalen giver mulighed for. Forskellen mellem budget og realiseret skyldes som tidligere nævnt at der er overbudgetteret. Forbruget til Arbejdet i Danmark er primært påvirket af Mellemrummets lukkeperiode Øvrige udgifter i forbindelse med indtægtsdækkede aktiviteter er i høj grad flybilletter og lignende til Global Contact og er derfor påvirket af det dyk der har været i rejseaktiviteten som følge af bekymring for Ebola gav færre rejser. Hertil kommer at Global Platform CPH også har haft færre udgifter end budgetteret. Udgifterne til fundraising er holdt på budget, hvilket også gælder de reelle udgifter til administration og ledelse. Dog reducerer de ekstraordinære tilbageførsler af hensættelser vedr. SydSudan og Nile Commercial Bank samt tilbagebetaling af delvis moms administration og ledelse med 3,7 mio. kr. Endvidere reducerer forventet tilbagebetaling af moms vedr og 2014 yderligere administration og ledelse med 2 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling vedr er indarbejdet i opgørelsen af 2014 omkostningerne som således er ca. 11,5 mio. kr. Årsregnskabet indeholder en oversigt over allokering af ressourcer på strategiske mål og virkemidler. Oversigten dækker posterne Programarbejde i Syd og Arbejde i Danmark i regnskabet. De øvrige udgiftsposter indgår ikke i direkte i det strategiske målarbejde. Der laves ikke en særskilt oversigt for de organisatoriske mål, da disse i høj grad er dækket ind under virkemidlerne og der er et vist overlap mellem udgifter der dækker strategiske og organisatoriske mål. Som supplement til oversigten i regnskabet, viser omstående oversigt relative fordeling af udgifter (i %) for 2014 realiserede beløb (R 2014), 2014 budget (B 2014) og 2013 realiserede beløb (R 2013). Følgende kommentarer kan knyttes til de væsentligste forskydninger i oversigten: Den relative stigning i Partnerskaber skyldes at implementeringen af MENA aktiviteter (under SO5) er højere I Hvis der ses bort fra effekten af dette (ved at fjerne 12 mio. DKK MENA aktiviteter), bliver procenten for partnerskaber 34%, som budgetteret. Dette påvirker også SO1 og SO5 procenterne, som ellers (ved at fjerne de 12 mio. DKK fra MENA aktiviteter) ville have værets 40% for SO1 (mod 38% nu) og 12% for SO5 (nu 16%). Anvendelse til SO4 er 13% men var 16% i 2013 og budgetteret til 15%. Denne afvigelse skyldes primært nedgangen i T4C aktiviteter (både TCDC og de internationale globale platforme) som beskrevet i årsregnskabet. ASE Page 5 of 13 Last edit:

6 Strategiske \ mål \ Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 SO 1 16% 18% 21% 3% 4% 2% 5% 4% 7% 7% 7% 8% 6% 7% 6% 0% 0% 0% 38% 40% 44% SO 2 6% 7% 6% 1% 2% 1% 2% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 14% 16% 15% SO 3 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% SO 4 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 7% 10% 10% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 13% 15% 16% SO 5 15% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 16% 9% 5% SO 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 2% 6% 7% 7% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 12% 12% 12% SO 7 & SO 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 6% 5% 5% 6% UN Volunteer 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Total 38% 34% 31% 6% 9% 6% 13% 11% 16% 21% 24% 27% 15% 16% 14% 6% 7% 6% 100% 100% 100% SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter ASE Page 6 of 13 Last edit:

7 3. Bemærkninger vedr. budget Budget 2015 Bestyrelsen vedtog i december måned 2014 et budget med et overskud på 155t kr. Efterfølgende har bestyrelsen vedtaget følgende ændringer: Investering i klimaforbedringer af bygningerne på 500t kr. i 2015 samt samme beløb i Dette er budgetteret som en udgift, men vil muligvis kunne optages som aktiv i balancen og afskrives over forbedringernes forventede levetid. Reduktion af den budgetterede huslejeindtægt fra Ravnsborggade på 1.094t kr. som følge af at DIS har opsagt lejemålet. Det er besluttet at bygningen i stedet vil blive anvendt som hostel, hvilket forventes at kunne udvikle sig til en overskudsgivende aktivitet i løbet af nogle år. Investering i pilotaktiviteter i forhold til det rettighedsbaserede arbejde i Danmark på 300t kr. I det godkendte budget for 2015 pr. 6. maj 2015, er der således budgetteret med et underskud på 1,7 mio. kr. Det godkendte budget for 2015 indeholder ikke momsrefusion for 2015 samt øvrige ekstraordinære indtægter. Det er derfor forventningen at der vil være balance i 2015 regnskabet. I nedenstående oversigt vises det overordnede budget 2015 i årsregnskabsformatet sammen med regnskab og budget for Budget 2015 (alle tal i t.kr.) Regnskab Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat Som ovenfor nævnt er det vigtigt fortsat at have stort fokus på at udbygge og konsolidere økonomien for de indtægtsdækkede aktiviteter og MS har bl.a. ansat en fundraiser i Training Support Unit for at styrke platformenes evne til at indgå aftaler med strategiske partnere lokalt og internationalt. Investeringen i Global Contact Sverige og den målrettede indsats for at opbygge supporterprogrammet fortsættes naturligvis. Endelig foretages der en omlægning af IT, som skal understøtte en mere åben samarbejdsplatform. ASE Page 7 of 13 Last edit:

8 Nedenstående oversigt viser en specifikation af indtægter i budget 2015 Specifikation af indtægter i budget 2015 Rammeaftale med Danida Øvrige Danida bevillinger Offentlige midler i alt Supporterprogrammet Øvrige donationer og indsamlinger Donationer og indsamlinger i alt Den Globale platform i Danmark TCDC T4C, Globale platforme Global Contact Mellemrummet Indtægtsgenererende aktiviteter i alt Forholdet mellem strategiske mål, virkemidler og økonomi Som også nævnt i kommentarerne til årets resultat for 2014, er matrixen over anvendelse af midler på strategiske mål og virkemidler en integreret del af præsentationerne af budget og regnskab. Nedenstående oversigt viser den budgetterede anvendelse af midler på strategiske mål for Budget 2015 Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikl ing og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total Total SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. 1 Under offentlige midler er der fortsat budgetteret med et højere forbrug på rammen, idet erfaringen viser at nogle budgetterede aktiviteter må udskydes eller helt aflyses. Rammebevillingen er 149 mio. kr. ASE Page 8 of 13 Last edit:

9 Partnerskaber Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter Ser man på den forholdsmæssige fordeling at anvendelsen af midler i budget 2015, ser det ud som nedenfor (pilene illustrerer ændringen i %-point i forhold til budget 2014). Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikli ng og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK 17% 3% 4% 3% 7% 0% 34% 7% 1% 2% 1% 2% 1% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 12% 2% 0% 16% 12% 0% 0% 0% 1% 0% 13% 0% 0% 1% 9% 3% 0% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 37% 5% 10% 26% 15% 7% 100% Total Forklaring på pile: Forskel på mere end +2 %-point ift 2014 budget Forskel på mere end +1 til 2 %-point ift budget Forskel på -1 til +1 %-point ift budget Forskel på mere end -1 til -2 %-point ift budget Forskel på mere end -2 %-point ift budget Til sammenligning vises nedenfor budget 2014 %-fordelingen Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partner skaber Anden støtte Metode udviklin Total 18% 4% 4% 7% 7% 0% 40% 7% 2% 2% 1% 3% 2% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 10% 2% 0% 15% 9% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 0% 0% 3% 7% 3% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Total 34% 9% 11% 24% 16% 7% 100% T4C P4C Arbejde i DK Der er tale om relativt beskedne forskydninger, hvor specielt det budgetterede højere aktivitetsniveau for ARI påvirker; dette ikke kun stigningen under SO5 i kolonnen Partnerskaber, men når SO5 totalt set udgør en større andel, vil de øvrige Strategiske mål påvirkes i negativ retning. Ændringerne på strategiske mål indenfor T4C kolonnen er primært af teknisk karakter, da der er foretaget revurdering af hvorledes de enkelte indsatser bidrager til strategiske mål. ASE Page 9 of 13 Last edit:

10 Fordeling af midler i forhold til lande MS arbejder fortsat i 9 prioritetslande Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Nicaragua og Bangladesh. Derudover har MS et voksende engagement i Mellemøsten. People4Change programmet er så vidt muligt budgetteret på lande-niveau, men de praktiske forhold gør dog at en vis fleksibilitet er nødvendig i implementeringen. Visse aktiviteter kan ikke direkte relateres til enkelte lande og vi derfor fremgå under global. ARI (det Arabiske Initiativ) budgetteres fortsat med at højt aktivitetsniveau i Fremadrettede tendenser, budget Der er udarbejdet et 3-årigt budget baseret på 2015 budgettet som udgangspunkt samt følgende antagelser vedr og 2017: Inflationen er 1%. Omlægningen af Ravnsborggade til Hostel tager udgangspunkt i beregninger hvor der forudsættes 30% belægning i 2016 og 50% i Der er inkluderet investering i energiforbedringer på 500t kr. i 2016 (ligesom i 2015). Fundraising til supporterprogrammet er baseret på de indhøstede erfaringer med bortfaldsrater. Global Contact investeringen i Sverige er baseret på beregninger i business planen. Øvrige Global Contact aktiviteter antages at stige 5% i volumen (indtægter og udgifter). Andre indtægtsdækkede aktiviteter antages at stige med 10% i volumen (indtægter og udgifter). IT-investeringen i 2015 udvikler sig jf. beregningerne i business planen. Rammebevillingen er forudsat på samme niveau som i 2015, men der er lave en mindre omallokering fra direkte partnerstøtte til de Globale Platforme og Metodeudvikling. Projektbevillinger forudsættes erstattet af nye projektbevillinger på samme niveau og til samme formål. Målrettet fundraising af fonde til de Globale Platforme fortsættes i 2016 og ASE Page 10 of 13 Last edit:

11 Budget Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat En væsentlig forudsætning for at udviklingen illustreret ovenfor bliver realiseret er udviklingen af de indtægtsdækkede aktiviteter samt udbygningen af supporter-programmet. Forventningen til udviklingen i supporter-programmet er blevet justeret i overensstemmelse med de indhøstede erfaringer. Det er relativt omkostningskrævende at opbygge en god supporter-base, men i forhold til fastholdelse ligger MS på niveau med det statistikkerne tilsiger. I den kommende 3-års periode forventes udgifterne til fundraising at kunne reduceres en anelse mens indtægterne fortsat forventes at stige således at indtægten i 2017 forventes at være lidt over 14 mio. kr. I Training4Change arbejdes der fortsat med at cementere indsatsen af den særlige support enhed der blev etableret i Der er i 2015 ansat en fundraiser som skal målrette ansøgninger fra fonde til træningsaktiviteter. Der blev i slutningen af 2014 indgået en aftale med UNV omkring uddannelse af volontører, som forhåbentlig er starten på et godt samarbejde. Global Contact oplever fortsat stor konkurrence fra et stadig større antal aktører på markedet. Der investeres, som nævnt, fortsat i Global Contact i Sverige samt i øget markedsføring. Rammebevillingen fra DANIDA er efter Danida-reviewet i 2014 er fastholdt på samme niveau i MS arbejder fortsat på at øge bevillinger fra Danida. Det politiske landskab kan dog ændre sig i en retning der vil kunne påvirke ulandsbistanden negativt. Det er essentielt at få taget strategiske diskussioner om MS økonomiske satsninger og prioriteter for de kommende år. ASE Page 11 of 13 Last edit:

12 4. Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede 4.1. Ejendommen Efter rådgivning med revisionen, er den regnskabsmæssige behandling af ejendommen blevet justeret på følgende måde: Grundværdien er opgjort til 18 mio. kr., hvilket er beregnet som 33% af købsværdien (denne procent allokering fremgår af BBR). Værdien af bygningerne er opgjort på de 3 hovedbygninger (Fælledvej, Platformen og Ravnsborggade) jf. opmålte bygnings-m 2. Alle bygningerne afskrives over 70 år. Den beløbsmæssige effekt af disse ændringer i forhold til det der tidligere har været præsenteret er minimal. Ifølge de tidligere beregninger var de årlige omkostninger beregnet til 578t DKK, mens de opdaterede beregninger resulterer i årlige omkostninger på 546t DKK relateret til afskrivninger og amortisering af låneomkostninger. Der vil derfor ikke skulle foretages rettelse af budget 2015 som følge af dette. Nedenstående er en opdateret oversigt over de beregnede udgifter relateret til ejendommen samt den regnskabsmæssige værdi i balancen (bygninger, grund og lån). Oversigt vedr. ejendom Primo Udgifter Afskrivninger Amortisering af låneomkostninger Renter Ejendomsskat Total Købspris Aktiverede købsomkostninger Værdi af ejendom ultimo Lån vedr. ejendom ultimo Amortiserede låneomkotninger Skyldigt vedr. ejendom ultimo Beregnet "friværdi" (ikke ift. markedspris) Tekniske forklaringer til årsregnskabet 2014 præsentationen af årsregnskabet følger samme model og principper som 2013 dog er der, som skrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis implementeret enkelte justeringer i 2014 og 2013 tallene er justeret i overensstemmelse med dette. Justering i resultatopgørelsen: 2013 in 2014 Årsregnskab 2013 før justering Justering Note 4: T4C, Globale platforme, indtægter Note 6: T4C, udgifter Note 4: Mellemrummet, indtægter Note 7: Mellemrummet, udgifter ASE Page 12 of 13 Last edit:

13 Note 4 og 6, TC4, Globale Platforme; registrering af indtægter knyttet til Scholarships og kursusudvikling på de internationale globale platforme er blevet justeret på følgende måde; tidligere blev dette vist både som øremærkede indtægter (og udgifter) under rammen samt ikke-øremærkede indtægter (og udgifter) dvs. dobbelt. I 2014 vises disse aktiviteter udelukkende under rammen. Dette er i overensstemmelse med det princip der allerede i 2013 blev anvendt af TCDC og træning i Danmark. Konsekvensen af dette er at sammenligningstallet for 2013 er reduceret med 8,2 mio. kr. Note 4 and 7, Mellemrummet; I 2014 regnskabet vises bruttoindtægten samt det genererede overskud i note 4 i stedet for at lægge overskuddet til i note 7 som det blev gjort I Justeringer i balancen: Der er foretaget en re-klassificering af balancen vedr. United Nations Volunteers programmet fra note 16, Andre tilgodehavender, til note 15 Mellemregninger. ASE Page 13 of 13 Last edit:

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE glørdag den 30. maj 2015 Tingbjerg skole, Ruten 12, 2700 Brønshøj TID: AKTIVITET MÅLSÆTNING 08.00-09.00 Registrering og udlevering af mødematerialer 09.00-09.30 Velkomst

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015

Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 Regnskab 2014 Inklusiv Budget forslag 2015 2012 Resultat, 2013 Resultat & 2014 Budget (Ikke fuldt sammenlignelige da regnskabets opstilling har været ændret i perioden) Indtægter 2012 Resultat 2013 Resultat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave. Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi 2012-2017, revideret udgave Vedtaget af Rådet den 31. maj 2015 Vedtaget af MS-Rådet den 2. juni 2012 Fotos: Jeppe Carlsen, Miriam Dalsgaard, Tine

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2007 BØRN I AFRIKA side 1/5 Allerød den 15. juni 2008 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2007 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Støttekredsen i Danmark Dyssebakken 8 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Tlf. 3975 0111

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening CVR-nr. 15 26 89 13 Den danske Landinspektørforening 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den politiske revisors påtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013

Copenhagen Floorball Club CVR-nr. 29458464. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Copenhagen Floorball Club CVR-nr.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Højbjergs Gamle Hyrder. Regnskab 3-4 kvartal 2010 + Årsregnskab

Højbjergs Gamle Hyrder. Regnskab 3-4 kvartal 2010 + Årsregnskab Højbjergs Gamle Hyrder Regnskab 3-4 kvartal 2010 + Årsregnskab Fama Dissolvo - Astrum Det skal bemærkes, at regnskabspraksis er blevet ændret fra 1-2 kvartal 2010 til 3-4 kvartal 2010. Derfor vil man kunne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde.

Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. NOTAT Næstved, den 17. januar 2014 Version 2 Energitilsynets gennemgang af revisor s selvevalueringsarbejde. Indledning Vi har den 30-12-2013 modtaget en afrapportering fra Energitilsynet vedrørende revisor

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere