Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 og Budget 2015(-17)"

Transkript

1 MS-rådsmøde den 30. og 31. maj 2015 Bilag 3.b Regnskab 2014 og Budget 2015(-17) Bestyrelsen og Sekretariatet har arbejdet videre med samme model til præsentation af budget og regnskab som blev introduceret i forbindelse med årsregnskabet for 2013 samt budgettet for Herudover har der i bestyrelsen være præsenteret forskellige scenarier for 3-årige budgetter som understøtning af de strategiske diskussioner. I det omfang rådsmedlemmer har spørgsmål til 2014 regnskabet eller budgettet bedes disse fremsendt til Sekretariat inden mødet, senest 26. maj til Annette Serup på Disse spørgsmål vil blive besvaret skriftligt forud for Rådsmødet. De skriftlige besvarelser vil blive gjort tilgængelige for Rådet. ASE Page 1 of 13 Last edit:

2 Notat vedr. årets resultat 2014 og budget 2015(-17) 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat Indtægter Udgifter 5 3. Bemærkninger vedr. budget Budget Fremadrettede tendenser, budget Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede Ejendommen Tekniske forklaringer til årsregnskabet 12 ASE Page 2 of 13 Last edit:

3 1. Generelle bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Regnskab Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede aktiviteter Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm. Indtægtsdækkede aktiviteter Administration og ledelse Fundraising Udgifter i alt Resultat ender med et resultat på knap 3.9 mio. DKK hvilket er markant over budget. Det betyder at foreningen alt i alt er velkonsolideret med en betragtelig egenkapital og en pæn likviditet. Årets resultat er i høj grad påvirket af ekstraordinære faktorer, som der ikke var taget højde for i budgettet: Tilbagebetaling af moms for 2011 og 2012, forventede men endnu ikke ansøgte momstilbagebetalinger for 2013 og 2014 samt tilbageførsel af tidligere års hensættelser. Samlet set påvirker dette resultatet i positiv retning med 5,7 mio. kr. Det er åbenlyst, at der er grund til at se kritisk på den ønskede omlægning af foreningens økonomi, så en større del af aktiviteterne dækkes af indtægter der ikke stammer fra Danida (den økonomiske revolution). Fundraising har klaret sig nogenlunde som forventet, og det samme har de Globale Platforme. Men underskuddet på TCDC giver grund til bekymring, og viser den sårbarhed som også ligger i den nye økonomi. Der er brug for et betydeligt fokus på økonomiomlægningen i de kommende år. På bundlinjen er resultatet i 2014 flot, og det ser på nuværende tidspunkt også ud til at 2015 vil blive et rimeligt år, selvom der er et forventet markant fald i indtægterne på Ravnsborggade bygningen. Selvom der er positive tendenser at spore i yderligere bevillinger til ARI, vores CSR arbejde og tilskud til volontørprogrammet, er der bestemt også potentielle nedskæringer og omlægninger i ulandsbistanden, som det vil være nødvendigt at indregne i scenarieplanlægningen for 2016 og fremad. ASE Page 3 of 13 Last edit:

4 2. Specifikke bemærkninger vedr. årets resultat 2014 Nedenfor gennemgås de enkelte hovedposter i regnskabet i forhold til budget Indtægter Offentlige midler. Med udgangspunkt i tidligere års erfaringer om at det kan være svært at få gennemført alle budgetterede aktiviteter indenfor rammebevillingen havde MS også i 2014 valgt at budgettere væsentligt højere end bevillingen på 149 mio dkk. Ved årets udgang havde MS forbrugt godt 154 mio. dkk på rammen hvilket er en lille overskridelse, som kan rummes indenfor 10%s reglen. Danida rammebevillingen udgør 59% af de samlede indtægter, hvilket er på niveau med de to foregående år. I de offentlige midler er endvidere indeholdt bevillinger fra CSR puljen, innovationspuljen og DAI bevillingen. Fundraising programmet blev omlagt i 2014 med hovedfokus på supporterprogrammet. Som tidligere præsenteret for bestyrelsen er afkastet det første år lidt mindre end forventet og dertil kom at frafaldsprocenten har vist sig at være lidt højere end budgetteret, hvilket alt i alt resultererede i lavere indtjening end budgetteret. Fonde mv. blev i øvrigt omlagt således at fokus er på ansøgninger om støtte til træningsaktiviteter, hvilket ikke var forudsat i budgettet. De indtægtsdækkede aktiviteter blev berørt på flere måder i 2014; TCDC kom ud med et stort underskud som bl.a. skyldtes omlægning af overnatningsmulighederne, således at deltagerne kunne spare penge ved at benytte en hostellignende overnatning, men samtidig gav det en manglende indtjening på de almindelige værelser. Hertil kom at en del planlagte aktiviteter ikke blev gennemført, da en række AA lande kom sent i gang med træningsaktiviteterne. Indtjeningen på de Globale platforme var heller ikke som forventet idet de også i høj grad var påvirket af landenes sene planlægning samt at det fortsat er en udfordring for de enkelte platforme at skabe strategiske partnerskaber lokalt. Global Contact tegnede rigtig godt men pga. ebola endte året lidt dårligere end forventet. Nedenstående oversigt viser nettooverskud for de indtægtsdækkede aktiviteter sammenlignet med budgettet. Den Globale Platform skabte et højere overskud end budgetteret, bla. pga af, at der i budgettet ikke var taget højde for de lavere udgifter som følge af købet af ejendommen realiseret netto overskud DKK 2014 budget netto overskud DKK T4C, excl. TCDC TCDC Global Contact Total Global Platform Mellemrummet var endnu engang udsat for oversvømmelse i forbindelse med sommerens skybrud, hvilket gav en længere lukkeperiode. Grunden til at året alligevel endte med et positivt resultat var at MS i 2014 fik afklaret spørgsmålet omkring momskompensation for årene 2011 og 2012, hvilket gav 2 mio dkk retur i moms og samtidig lykkedes det at få afsluttet sagen omkring dokumentation af partnerudgifter i SydSudan. Efter et omfattende udredningsarbejde og en grundig redegørelse baseret på det materiale som sekretariatet er i besiddelse af som blev gennemgået af den eksterne revision, besluttede DANIDA at betragte aktiviteterne som dokumenteret og lukkede sagen uden tab for MS. Endelig besluttede DANIDA også at lukke sagen vedrørende den krakkede Nile Commerce Bank og de hensatte beløb til hhv. Landekontoret og banken blev tilbageført. På grund af sen tilbagemelding fra Skat vedrørende momskompensationen og opfølgning på DANIDA reviewet har MS endnu ikke søgt om tilbagebetaling af moms for årene 2013 og Revisorerne har krævet at vi alligevel indregner den forventede moms tilbagebetaling for disse år i 2014 regnskabet. Det drejer sig om ca. 2 mio. kr. (jf. revisionens foreløbige estimat). Sekretariatet er i gang med at opgøre beløbene og ansøge om tilbagebetaling, og beløbet er som nævnt ovenfor allerede nu indarbejdet i 2014 resultatet. ASE Page 4 of 13 Last edit:

5 2.2. Udgifter MS har som nævnt forbrugt 154 mio dkk på rammebevillingen i 2014, hvilket er indenfor de 10%s overforbrug aftalen giver mulighed for. Forskellen mellem budget og realiseret skyldes som tidligere nævnt at der er overbudgetteret. Forbruget til Arbejdet i Danmark er primært påvirket af Mellemrummets lukkeperiode Øvrige udgifter i forbindelse med indtægtsdækkede aktiviteter er i høj grad flybilletter og lignende til Global Contact og er derfor påvirket af det dyk der har været i rejseaktiviteten som følge af bekymring for Ebola gav færre rejser. Hertil kommer at Global Platform CPH også har haft færre udgifter end budgetteret. Udgifterne til fundraising er holdt på budget, hvilket også gælder de reelle udgifter til administration og ledelse. Dog reducerer de ekstraordinære tilbageførsler af hensættelser vedr. SydSudan og Nile Commercial Bank samt tilbagebetaling af delvis moms administration og ledelse med 3,7 mio. kr. Endvidere reducerer forventet tilbagebetaling af moms vedr og 2014 yderligere administration og ledelse med 2 mio. kr. Den forventede tilbagebetaling vedr er indarbejdet i opgørelsen af 2014 omkostningerne som således er ca. 11,5 mio. kr. Årsregnskabet indeholder en oversigt over allokering af ressourcer på strategiske mål og virkemidler. Oversigten dækker posterne Programarbejde i Syd og Arbejde i Danmark i regnskabet. De øvrige udgiftsposter indgår ikke i direkte i det strategiske målarbejde. Der laves ikke en særskilt oversigt for de organisatoriske mål, da disse i høj grad er dækket ind under virkemidlerne og der er et vist overlap mellem udgifter der dækker strategiske og organisatoriske mål. Som supplement til oversigten i regnskabet, viser omstående oversigt relative fordeling af udgifter (i %) for 2014 realiserede beløb (R 2014), 2014 budget (B 2014) og 2013 realiserede beløb (R 2013). Følgende kommentarer kan knyttes til de væsentligste forskydninger i oversigten: Den relative stigning i Partnerskaber skyldes at implementeringen af MENA aktiviteter (under SO5) er højere I Hvis der ses bort fra effekten af dette (ved at fjerne 12 mio. DKK MENA aktiviteter), bliver procenten for partnerskaber 34%, som budgetteret. Dette påvirker også SO1 og SO5 procenterne, som ellers (ved at fjerne de 12 mio. DKK fra MENA aktiviteter) ville have værets 40% for SO1 (mod 38% nu) og 12% for SO5 (nu 16%). Anvendelse til SO4 er 13% men var 16% i 2013 og budgetteret til 15%. Denne afvigelse skyldes primært nedgangen i T4C aktiviteter (både TCDC og de internationale globale platforme) som beskrevet i årsregnskabet. ASE Page 5 of 13 Last edit:

6 Strategiske \ mål \ Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 R 2014 B 2014 R 2013 SO 1 16% 18% 21% 3% 4% 2% 5% 4% 7% 7% 7% 8% 6% 7% 6% 0% 0% 0% 38% 40% 44% SO 2 6% 7% 6% 1% 2% 1% 2% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 0% 14% 16% 15% SO 3 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% SO 4 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 7% 10% 10% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 13% 15% 16% SO 5 15% 9% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 16% 9% 5% SO 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 3% 2% 6% 7% 7% 3% 3% 3% 0% 0% 0% 12% 12% 12% SO 7 & SO 8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 6% 5% 5% 6% UN Volunteer 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% Total 38% 34% 31% 6% 9% 6% 13% 11% 16% 21% 24% 27% 15% 16% 14% 6% 7% 6% 100% 100% 100% SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter ASE Page 6 of 13 Last edit:

7 3. Bemærkninger vedr. budget Budget 2015 Bestyrelsen vedtog i december måned 2014 et budget med et overskud på 155t kr. Efterfølgende har bestyrelsen vedtaget følgende ændringer: Investering i klimaforbedringer af bygningerne på 500t kr. i 2015 samt samme beløb i Dette er budgetteret som en udgift, men vil muligvis kunne optages som aktiv i balancen og afskrives over forbedringernes forventede levetid. Reduktion af den budgetterede huslejeindtægt fra Ravnsborggade på 1.094t kr. som følge af at DIS har opsagt lejemålet. Det er besluttet at bygningen i stedet vil blive anvendt som hostel, hvilket forventes at kunne udvikle sig til en overskudsgivende aktivitet i løbet af nogle år. Investering i pilotaktiviteter i forhold til det rettighedsbaserede arbejde i Danmark på 300t kr. I det godkendte budget for 2015 pr. 6. maj 2015, er der således budgetteret med et underskud på 1,7 mio. kr. Det godkendte budget for 2015 indeholder ikke momsrefusion for 2015 samt øvrige ekstraordinære indtægter. Det er derfor forventningen at der vil være balance i 2015 regnskabet. I nedenstående oversigt vises det overordnede budget 2015 i årsregnskabsformatet sammen med regnskab og budget for Budget 2015 (alle tal i t.kr.) Regnskab Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat Som ovenfor nævnt er det vigtigt fortsat at have stort fokus på at udbygge og konsolidere økonomien for de indtægtsdækkede aktiviteter og MS har bl.a. ansat en fundraiser i Training Support Unit for at styrke platformenes evne til at indgå aftaler med strategiske partnere lokalt og internationalt. Investeringen i Global Contact Sverige og den målrettede indsats for at opbygge supporterprogrammet fortsættes naturligvis. Endelig foretages der en omlægning af IT, som skal understøtte en mere åben samarbejdsplatform. ASE Page 7 of 13 Last edit:

8 Nedenstående oversigt viser en specifikation af indtægter i budget 2015 Specifikation af indtægter i budget 2015 Rammeaftale med Danida Øvrige Danida bevillinger Offentlige midler i alt Supporterprogrammet Øvrige donationer og indsamlinger Donationer og indsamlinger i alt Den Globale platform i Danmark TCDC T4C, Globale platforme Global Contact Mellemrummet Indtægtsgenererende aktiviteter i alt Forholdet mellem strategiske mål, virkemidler og økonomi Som også nævnt i kommentarerne til årets resultat for 2014, er matrixen over anvendelse af midler på strategiske mål og virkemidler en integreret del af præsentationerne af budget og regnskab. Nedenstående oversigt viser den budgetterede anvendelse af midler på strategiske mål for Budget 2015 Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikl ing og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK Total Total SO1 SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 SO7 SO8 UN Volunteer Sikre konkrete forbedringer i kvaliteten, ligheden og kønsbalancen i leveringen af offentlige ydelser for 5 millioner mennesker, der lever i fattigdom Opnå en mere retfærdig fordeling af ressourcer til finansiering af fattigdomsbekæmpelse Drage nødhjælpsorganisationer og myndigheder til ansvar Mobilisere 5 millioner unge forandringsagenter Udvikle et regionalt program i Mellemøsten og Nordafrika Arbejde med en rettighedsbaseret tilgang Få betydelig indflydelse på dansk og europæisk politik indenfor de områder, hvor vi driver kampagner Sikre danskerne handlerum som globale medborgere En ordning, som finansierer ansættelse af frivillige under FN og administreres af MS. 1 Under offentlige midler er der fortsat budgetteret med et højere forbrug på rammen, idet erfaringen viser at nogle budgetterede aktiviteter må udskydes eller helt aflyses. Rammebevillingen er 149 mio. kr. ASE Page 8 of 13 Last edit:

9 Partnerskaber Overførsler til partnerorganisationer som led i bilaterale aftaler Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikling og internationale projekter Training4Change People4Change Arbejde i DK Forskellige former for støtte til partnerorganisationer, som ikke falder indenfor øvrige kategorier (fx M&E-støtte, konsultationer, ad hoc projektstøtte). Facilitering af analyseprocesser, empiriindsamling og videndeling, systemer og strukturer til vidensledelse såvel som dokumentation og pilotering af nye metoder og tilgange. Desuden arbejde, som dækker hele organisationen og udføres af - eller i tæt samarbejde med AAI s Internationale Sekretariat Kapacitetsopbygning gennem udvikling af kurser og online træning samt levering af træningsaktiviteter Kapacitetsopbygning gennem udstationerede Rådgivere og Inspiratorer Kommunikation og kampagne i DK og Europa, udvikling af træningskomponenter Ser man på den forholdsmæssige fordeling at anvendelsen af midler i budget 2015, ser det ud som nedenfor (pilene illustrerer ændringen i %-point i forhold til budget 2014). Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partnerskaber Anden støtte til partnerskaber Metodeudvikli ng og int. projekter T4C P4C Arbejde i DK 17% 3% 4% 3% 7% 0% 34% 7% 1% 2% 1% 2% 1% 15% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 12% 2% 0% 16% 12% 0% 0% 0% 1% 0% 13% 0% 0% 1% 9% 3% 0% 13% 0% 0% 1% 0% 0% 6% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total 37% 5% 10% 26% 15% 7% 100% Total Forklaring på pile: Forskel på mere end +2 %-point ift 2014 budget Forskel på mere end +1 til 2 %-point ift budget Forskel på -1 til +1 %-point ift budget Forskel på mere end -1 til -2 %-point ift budget Forskel på mere end -2 %-point ift budget Til sammenligning vises nedenfor budget 2014 %-fordelingen Strategiske \ mål \ SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5 SO 6 SO 7 & SO 8 UN Volunteer Virkemidler Partner skaber Anden støtte Metode udviklin Total 18% 4% 4% 7% 7% 0% 40% 7% 2% 2% 1% 3% 2% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 10% 2% 0% 15% 9% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 0% 0% 3% 7% 3% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Total 34% 9% 11% 24% 16% 7% 100% T4C P4C Arbejde i DK Der er tale om relativt beskedne forskydninger, hvor specielt det budgetterede højere aktivitetsniveau for ARI påvirker; dette ikke kun stigningen under SO5 i kolonnen Partnerskaber, men når SO5 totalt set udgør en større andel, vil de øvrige Strategiske mål påvirkes i negativ retning. Ændringerne på strategiske mål indenfor T4C kolonnen er primært af teknisk karakter, da der er foretaget revurdering af hvorledes de enkelte indsatser bidrager til strategiske mål. ASE Page 9 of 13 Last edit:

10 Fordeling af midler i forhold til lande MS arbejder fortsat i 9 prioritetslande Kenya, Tanzania, Mozambique, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Nicaragua og Bangladesh. Derudover har MS et voksende engagement i Mellemøsten. People4Change programmet er så vidt muligt budgetteret på lande-niveau, men de praktiske forhold gør dog at en vis fleksibilitet er nødvendig i implementeringen. Visse aktiviteter kan ikke direkte relateres til enkelte lande og vi derfor fremgå under global. ARI (det Arabiske Initiativ) budgetteres fortsat med at højt aktivitetsniveau i Fremadrettede tendenser, budget Der er udarbejdet et 3-årigt budget baseret på 2015 budgettet som udgangspunkt samt følgende antagelser vedr og 2017: Inflationen er 1%. Omlægningen af Ravnsborggade til Hostel tager udgangspunkt i beregninger hvor der forudsættes 30% belægning i 2016 og 50% i Der er inkluderet investering i energiforbedringer på 500t kr. i 2016 (ligesom i 2015). Fundraising til supporterprogrammet er baseret på de indhøstede erfaringer med bortfaldsrater. Global Contact investeringen i Sverige er baseret på beregninger i business planen. Øvrige Global Contact aktiviteter antages at stige 5% i volumen (indtægter og udgifter). Andre indtægtsdækkede aktiviteter antages at stige med 10% i volumen (indtægter og udgifter). IT-investeringen i 2015 udvikler sig jf. beregningerne i business planen. Rammebevillingen er forudsat på samme niveau som i 2015, men der er lave en mindre omallokering fra direkte partnerstøtte til de Globale Platforme og Metodeudvikling. Projektbevillinger forudsættes erstattet af nye projektbevillinger på samme niveau og til samme formål. Målrettet fundraising af fonde til de Globale Platforme fortsættes i 2016 og ASE Page 10 of 13 Last edit:

11 Budget Budget Budget Indtægter Offentlige midler Donationer og indsamlinger Indtægtsdækkede Aktiviteter (IDA) Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Programarbejde i Syd Arbejde i Danmark Øvrige udgifter ifm indtægtsdækkede aktiviteter Adminstration og ledelse Investeringer & omkostninger vedr. indsamlinger, branding m.m Udgifter i alt Resultat En væsentlig forudsætning for at udviklingen illustreret ovenfor bliver realiseret er udviklingen af de indtægtsdækkede aktiviteter samt udbygningen af supporter-programmet. Forventningen til udviklingen i supporter-programmet er blevet justeret i overensstemmelse med de indhøstede erfaringer. Det er relativt omkostningskrævende at opbygge en god supporter-base, men i forhold til fastholdelse ligger MS på niveau med det statistikkerne tilsiger. I den kommende 3-års periode forventes udgifterne til fundraising at kunne reduceres en anelse mens indtægterne fortsat forventes at stige således at indtægten i 2017 forventes at være lidt over 14 mio. kr. I Training4Change arbejdes der fortsat med at cementere indsatsen af den særlige support enhed der blev etableret i Der er i 2015 ansat en fundraiser som skal målrette ansøgninger fra fonde til træningsaktiviteter. Der blev i slutningen af 2014 indgået en aftale med UNV omkring uddannelse af volontører, som forhåbentlig er starten på et godt samarbejde. Global Contact oplever fortsat stor konkurrence fra et stadig større antal aktører på markedet. Der investeres, som nævnt, fortsat i Global Contact i Sverige samt i øget markedsføring. Rammebevillingen fra DANIDA er efter Danida-reviewet i 2014 er fastholdt på samme niveau i MS arbejder fortsat på at øge bevillinger fra Danida. Det politiske landskab kan dog ændre sig i en retning der vil kunne påvirke ulandsbistanden negativt. Det er essentielt at få taget strategiske diskussioner om MS økonomiske satsninger og prioriteter for de kommende år. ASE Page 11 of 13 Last edit:

12 4. Supplerende oversigter og oplysninger til regnskabet for de særligt interesserede 4.1. Ejendommen Efter rådgivning med revisionen, er den regnskabsmæssige behandling af ejendommen blevet justeret på følgende måde: Grundværdien er opgjort til 18 mio. kr., hvilket er beregnet som 33% af købsværdien (denne procent allokering fremgår af BBR). Værdien af bygningerne er opgjort på de 3 hovedbygninger (Fælledvej, Platformen og Ravnsborggade) jf. opmålte bygnings-m 2. Alle bygningerne afskrives over 70 år. Den beløbsmæssige effekt af disse ændringer i forhold til det der tidligere har været præsenteret er minimal. Ifølge de tidligere beregninger var de årlige omkostninger beregnet til 578t DKK, mens de opdaterede beregninger resulterer i årlige omkostninger på 546t DKK relateret til afskrivninger og amortisering af låneomkostninger. Der vil derfor ikke skulle foretages rettelse af budget 2015 som følge af dette. Nedenstående er en opdateret oversigt over de beregnede udgifter relateret til ejendommen samt den regnskabsmæssige værdi i balancen (bygninger, grund og lån). Oversigt vedr. ejendom Primo Udgifter Afskrivninger Amortisering af låneomkostninger Renter Ejendomsskat Total Købspris Aktiverede købsomkostninger Værdi af ejendom ultimo Lån vedr. ejendom ultimo Amortiserede låneomkotninger Skyldigt vedr. ejendom ultimo Beregnet "friværdi" (ikke ift. markedspris) Tekniske forklaringer til årsregnskabet 2014 præsentationen af årsregnskabet følger samme model og principper som 2013 dog er der, som skrevet i regnskabets afsnit om anvendt regnskabspraksis implementeret enkelte justeringer i 2014 og 2013 tallene er justeret i overensstemmelse med dette. Justering i resultatopgørelsen: 2013 in 2014 Årsregnskab 2013 før justering Justering Note 4: T4C, Globale platforme, indtægter Note 6: T4C, udgifter Note 4: Mellemrummet, indtægter Note 7: Mellemrummet, udgifter ASE Page 12 of 13 Last edit:

13 Note 4 og 6, TC4, Globale Platforme; registrering af indtægter knyttet til Scholarships og kursusudvikling på de internationale globale platforme er blevet justeret på følgende måde; tidligere blev dette vist både som øremærkede indtægter (og udgifter) under rammen samt ikke-øremærkede indtægter (og udgifter) dvs. dobbelt. I 2014 vises disse aktiviteter udelukkende under rammen. Dette er i overensstemmelse med det princip der allerede i 2013 blev anvendt af TCDC og træning i Danmark. Konsekvensen af dette er at sammenligningstallet for 2013 er reduceret med 8,2 mio. kr. Note 4 and 7, Mellemrummet; I 2014 regnskabet vises bruttoindtægten samt det genererede overskud i note 4 i stedet for at lægge overskuddet til i note 7 som det blev gjort I Justeringer i balancen: Der er foretaget en re-klassificering af balancen vedr. United Nations Volunteers programmet fra note 16, Andre tilgodehavender, til note 15 Mellemregninger. ASE Page 13 of 13 Last edit:

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013

Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Bilag 35.5.1. Bestyrelsesmødet 23.04.13 Resultatopgørelse pr. 31. marts 2013 Realiseret Budgetteret Afvigelse ift. budget Sidste år Omsætning 25.814.263 25.790.276 23.987 28.048.431 Løn -15.914.510-16.640.207

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE

RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE RÅDSMØDE 2015 MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE glørdag den 30. maj 2015 Tingbjerg skole, Ruten 12, 2700 Brønshøj TID: AKTIVITET MÅLSÆTNING 08.00-09.00 Registrering og udlevering af mødematerialer 09.00-09.30 Velkomst

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Økonomisk årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 ÅRSBERETNING 2015 Årsrapport 2015 med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016 Noterne relaterer sig til nøgletallene

Læs mere

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253

RESULTAT 2013 BUDGET 2014 3.202 3.363 5.672 5.700 5.667 3 2 2.225 2.025 2.723. 3.025 Overført fra hensatte midler 1.253 Landsmøde 21 PUNKT 6.2 Budgetforslag 2-216 ALLE TAL I 1. KR. 213 21 2 A 216 A 2 B 216 B INDTÆGTER 1 Organisationsbidrag 3. 3.363 3.8 3.8 2.1 2.923 2 Offentlige og andre tilskud.672.7.37.667.37.667 3 Indsamlede

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012.

Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. INDSTILLING Til Århus Byråd 8. april 2010 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.10 Brev: 20813HMJ/jg Århus Havns årsrapport 2009, opdateret budget 2010 samt overslag 2011 og 2012. 1. Resume Godsomsætningen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015

Årsregnskab 2014. Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Dansk Sejlunions Generalforsamling 2015 Årsregnskab 2014 Indhold: Resultatopgørelsen Hvor kommer pengene fra? Hvordan anvendes pengene? Afvigelser i forhold til budget Disponering af resultatet

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 8. marts 2016 Side 11: (Sidetal henviser til årsregnskabet) Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab 2015. Resultatet

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet.

Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i forhold til budgettet. HORSENS GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2008 36. regnskabsår Kommentarer til årsregnskabet for 2008 Årets resultat blev et overskud på 1 tkr. mod et budgetteret underskud på 168 tkr., en forbedring på 169 tkr. i

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse.

Budget/regnskab samt oversigt over drift og likviditet vedlægges denne skrivelse. Til investorerne i herningcentret Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato 21.

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Nøgletal Spildevandsforsyning

Nøgletal Spildevandsforsyning Dato: 17-11-2015 Status: Rev. 0 Dokument ID: Oprettet af: sf Godkendt af: sf Sagsnummer: I227 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 7. budget siden selskabsudskillelsen 1. januar

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist

Arv efter boet af Marinus Hermansen c/o Sorø Event & Turist Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere