Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr. 78. Sindssykeasylernes virksombet 907. (Hospices d'aliénés) 79. Fattigvæsenet 90. (Assistance publique) _ 80. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration generate des prisons) _ 8. Skolevæsenets tilstand 90. (instruction publique) = 8. Skiftevæsenet samt overformynderierne 90 og 907. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 8. Veteringervmsenet og kjodkontrollen 907. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande) 8. Norges kommunale finanser 90. (Finances des communes) 8. Jordbrukstællingen 0 septernbq 907. Forste hefte : Utsæd, landbruksredskaper, kreaturh old, sæterbruk. (Recensement agrieole chi 0 seplembre 907. I. Semences, etc) 8. Rekrutering _908. (Recrutement.) 87. Norges handel 908. (Commerce) 88 Norges postvæsen 908. (Statistique postale) 89. Norges skibsfart 907. (Navigation) 90. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 9. Kriminastatistik90 og 90. (Justice criminelle) 9. Civil retspleie 90 og 907. (Justice civile.) 9. Beretninger om amternes økonomiske tilstand I. (Rapports des Préfets sur Feted économique el social' des prefectures) 9. Norges sparebanker 908. (Caisses d'épargne.) 9. Private aktiebauker 908. (Banques privées par actions) 9. Forsømte barn 90 og 907. (Traitement des enfants moralement abandormés) 97. Industristatistik 90. (Statistique industrielle de l'office des Assurances de l'état) 98. Sundhetstilstanden og medieinalforholdene 907. (Rapport sur l'état sanitaire et medical) 99. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 00. Norges fiskérier 908. (Grandes pêches maritimes) 0. Fagskolestatistik 90/0907/08. (Écoles professionnelles) 0. Sindssykeasylernes virksomhet 908. (Hospices d'aliénés) 0. Norges telegrafvæsen 908/09. (Télégraphes et telephones de l'état) 0. ' Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling efter indtægt, og forsørgelsesbyrde. (Répartition des impôts en Norvège eu égard aux revenus" et aux charges de famille des contribuables.) Trykt 90: Nr. 0. Fattigvæsenet 90 og 907. (Assistance publique) 0, Norske akti'eselskaper 89 og :90. (Sociétés par actions.) 07. De offentlige Jernbaner 908/09. (Chemins de fer publics) 08. Fiskerforsikringen 909. (Assurances contre les accidents.ides marins pêcheurs) 09. Jordbrukstaellingen 0 september 907. Andet hefte: Arealet og dets anvendelse. Procentberegninger m ru (Recensement agricole du 0 septembre 907. IL Eten due des exploitations, superficie criltivée. Chiffres proportionnels etc) 0. Rekrutering 909. (Recrutement) Fortsættes. (Suite.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 9. FIENGSESSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l'administration générale des prisons 90.) Utgit av EXPEDITIONSCHEFEN FOR FiENGSELSWESENET, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90.

4 For aarene 90 90, se Norges Officielle Statistik, række IV, nr. 8 og 97. For aarene 9090, 9090 og 9090, se Norges Officielle Statistik, række V. 7, 9 og 80. Johannes Biornstads boktrykkeri.

5 Indhold. Fængselsvæsenet i almindelighet Landsfængslerne 9090 Fængslerne og deres distrikter s.. Funktionærerne s.. Fangetallet m. v. s.. Fangernes behandling og forhold i almindelighet s.. Arbeidsvirksomheten s.. Siælepleien og undervisningen s.. Kosten s. 0. Sundhetstilstanden s. 0. Bygningerne s.. Indtægter og utgifter s.. Oplysninger om indkomne og løslatte fanger s.. Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet s.. Funktionærerne s.. Fangetallet m. v. s. 7. Fangernes behandling og forhold i almindelighet s. 9. Arbeidsvirksomheten s. 0. Sjælepleien og undervisningen s.. Kosten s.. Sundhetstilstanden s.. Bygningerne s.. Indtægter og utgifter s.. Smaafzengslerne 9090 Tvangsarbeidshusene 90. Kriminalasylet Fangetransport Omsorgen for løslatte fanger Tabeller vedkommende landsfængslerne. Tabel. Landsfængslerne. 7. Fangetallet 8. Fangernes fordeling i klasser mars 90 9 : Disciplinære forseelser og refselser 9. Arbeidsvirksomheten 0. Undervisningen 7. Brevveksling og besøk 8. Kosten 9. Sykestatistik. 0. Indtægter og utgifter.. De indkomne fangers forbrydelser og forseelser.c. straffetid. ( alder. e egteskabelige stilling. g tidligere livsstilling. f( fødeland 8 7. c hjemsted 8 8. Indk. fanger, tidl. ustraffede eller tidl. straffede. a) Antal og tidl. straffe 9 9. c ( b) Alder og forbrydelse 0 0. c q c) Straffetiden.. Side

6 Side Tabel. Indk. fanger, tidl. straffede. Tiden mellem den sidste løsladelse fra landsfængsel og den nye forbrydelses forøvelse.... «Deres nye og tidligere forbrydelse... L «Antal tidligere straffe og længden av tidligere ophold i strafanstalt for fanger i de forskjellige aldersgrupper... Indkomne fanger som har været løslatt paa prove. Antallet av de i aaret april 89 til mars 89 løslatte fanger som indkom efter ny dorn inden april 90.. Tabeller vedkommende kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler. Tabel. Fangetallet De forskjellige slags straffanger 8 8. Fangedage og middeltal av fanger 7 9. Den tid de fra fængslerne og de større hjælpefængsler i driftsaaret utgaaede straffanger har sittet i straf Fangernes alder 8. Indtægter og utgifter 8 Tabeller vedkommende smaafrangslerne. Tabel. Antallet av fanger og fangedage 8. Indtægter og utgifter 87 Tabeller vedkommende tvangsarbeidshusene. Tabel. Antal tvangsarbeidere i Opgave over tvangsarbeidstiderne i tilfælder hvor indsættelse i 90 har fundet sted for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap 88. Opgave over steder fra hvilke tvangsarbeidere er kommet ind i 90 i tilfælder hvor indsættelse har fundet sted for betleri, ørkesloshet eller drukkenskap Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeideres alder Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeidel es tidligere livsstilling Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeideres fødested Frangselsselskaperne

7 Fængseisvæsenet i almindelighet. Sommeren 90 blev der fortsat med fangers utearbeide. 7 fanger med betjenter blev fra Trondhjems lf. sendt til skogplantningsarbeide i Værdalen. av fangerne arbeidet i marken, mens gjorde tjeneste i kjøkkenet. Der blev ialt plantet 000 gran og furuplanter, gravet 7 lopende meter grøfter og tat op plantehuller samt foretat planeringsarbeide og en større gjaerdereparation. I sin indberetning betegner direktøren for Trondhjems lf. utearbeidet som et stort gode for vedkommende fængsel, idet baade betjening og fanger ved saadant arbeide gives anledning til at færdes ute i frisk luft og derved styrke sin helbred. Ekspeditionschefen inspicerte sommeren 90 fængslerne i Hamar og Lillehammer. Byraachefen foretok inspektion av alle Trondhjemsfængslerne (landsfængslet, kredsfængslet og hjælpefængslet), Kriminalasylet i Trondhjem, Hamar kredsf. samt Røros og Elverums hjælpefængsler. Antallet av journalnummer i Fængselsstyrelsen i 90 var 77 og av utgaaede skrivelser 7 mot henholdsvis og 07 i 90.

8 Landsfængslerne Herom henvises til tabel. Fængslerne og deres distrikter. Da fangetallet i Bodsfængslet holdt sig saa lavt at det ved anvendelse av indsættelsesreglerne av 0 december 90 ikke vilde bli tilstrækkelig utnyttet, blev reglernes, litr. a og b den august 90 for Oslo la g sogns vedkommende indtil videre avløst av følgende bestemmelse : I Bodsfængslet indsættes : a. Mandsfanger som er ilagt straf av fængsel i maaneder eller derover (jfr. ) og som ved indsættelsen ikke er over 0 aar. b. Mænd over 0 aar som er ilagt straf av fængsel i G maaneder eller derover (jfr. ) indtil aar. C. Mænd over 0 aar som er ilagt straf av fængsel over indtil aar, naar de ikke tidligere har avsont straf i Bodsfængslet." Denne bestemmelse viste sig snart virksom. Efter nogen maaneders forløp var Bodsfængslet paa det nærmeste fuldt belagt. De midlertidige indsættelsesregler blev derfor sat ut av kraft den 0 januar 90, og de ældre regler av 0 december 90 atter gjort gjældende. Funktionærerne. Ved driftsaarets begyndelse fungerte som medlemmer av tilsyns raadene: a. Ved Bodsfængslet : Holmboe, M., medicinaldirektør, formand, Stenersen, J. H., assessor, næstformand, Sitje, O. H., statsadvokat, Gregersen, I. Chr., kontorchef. Da assessor Stenersen avgik ved døden, blev assessor H. M. F. Mack opnævnt i hans sted for aaret 90.

9 Landsfængslerne Funktionærerne. b. Ved Akershus f.: Thinn, K. K., lagmand, formand, Salomonsen, O. C., statsadvokat, næstform and, Klem, P. N,, ingeniør, overlærer, Olsen, M., snekkermester. c. Ved Trondhjems lf.: Knudtzon, H. P. K., statsadvokat, formand, Schaanning, C K., kriminaldommer, næstformand, Aas, K., kjøbmand, Nossum, Johs., handelsmand. d. Ved Lf. for Kvinder : Kjerschow, P., lagmand, formand, Thue, L. A., statsadvokat, næstformand, Nissen, Henriette, frue, Schjoldager, Dorothea, frøken. Ved Bodsfæn gs let fratraadte førstelærer cand. theol. Brun sin stilling 7 november 90. Den ledige post blev indtil videre ikke besat, og førstelærerens forretninger blev til driftsaarets slutning utført av fængslets prest og denlærer. Ved A k ershus lf. indtraadte ingen forandring i personalet. Tr on dhj ems lf. Underinspektør Larsen som hadde været sykmeldt fra 8 juni 90 og fremdeles var syk, fik avsked fra 0 juni 90. Den tidligere konstituerte underinspektør Paul Martin Olsen B y e fortsatte at forrette som saadan. L f. for K v in d er. opsynskvindeposter blev i aaret ledige uten paany at bli fast besat. Av funktionærer med fri læge har været syke ved Bodsfængslet i 00 dage, 7 ved Akershus lf. i 09 dage, 9 ved Trondhjems lf. i 87 dage og ved LÆ. for Kvinder i 0 dage. Disciplinærstraf for tjenesteforsømmelse har ved Bodsfængslet været anvendt ganger og ved Akershus lf. ganger. Straffen har været mulkt eller berøvelse av fritimer eller halv fridag. Funktionærernes forhold i tjenesten forøvrig har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt. Fangetallet m. v. Tallene i tabel knytter sig til an t alle t av tilf pe d e r, hvori fanger bar sittet i fængsel i aarets 0. Av de efter dorn indsatte fanger var 7 mænd og 7 kvinder tidligere i driftsaaret løslatt fra landsfængslerne. Altsaa kom forskjellige mænd og *

10 Landsfængslerne Fangetallet m. v. 8 forskjellige kvinder ind efter dom. Lægges hertil antallet av fanger ved driftsaarets begyndelse (9 wend og 8 kvinder), og mænd, som uten ny dom sattes ind igjen til avsoning av reststraf efter at were løslatt paa prove i et tidligere driftsaar, blir antallet av forskjellige personer som i 9090 har sittet i landsfængslerne, 088, nemlig 97 mænd og kvinder. Ved driftsaarets utgang sat der mænd mindre og kvinder mere end ved driftsaarets begyndelse. Det daglige middeltal av fanger i landsfængslerne i var 7. Lægges hertil det daglige middeltal av straffanger som sat i kreds og hjælpefængslerne i samme tidsrum, 9, og i smaafgengslerne,, fremkommer et middeltal pr. dag av 8 fanger, som i 9090 har utholdt frihetsstraf. Dette utgjør. pr indbyggere av folkemængden over aar december 900. Fangernes behandling og forhold i almindelighet. Bestemmelserne om enrumsfængsel i Bodsfængslet har i driftsaaret ikke været fraveket for nogen fanges vedkommende. I Akershus og Trondhjems lf. blev enrumsfmngsel anvendt i henholdsvis 78 og dage, i Lf. for Kvinder i 90 dage. Ingen fange hadde sittet i enrum mere end aar. Fangernes forhold i fængslet har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt. Av beretningen om Akershus lf. hitsættes følgende uttalelser om forskjellige forhold Fangernes brevskrivning volder fængslet meget besvær hvis man vil søke at forebygge og avskjære altfor daarlige brevforbindelser. Der anvendes fra fangernes og særlig deres kjæresters side de utroligste knep. De fleste fanger opfører sig meget godt ; men av daarligere elementer er der altid saa mange at litt uro holdes vedlike. Det maa særlig fremhæves at de store begivenheter i 90 virket alvorlig paa alle ikke altfor sløve fanger. Oplæsningen av Regjeringens kundgjørelse iste pinsedag juni 90 blev en begivenhet som ingen av de tilstedeværende vil glemme. Gjennem indkomne fanger og ved talrige brev var fangerne nogenlunde underrettet om hvad der gik for sig, og da grænsevagten mobilisertes og selve betjentene blev utkommandert, steg spændingen til det høieste. Med fangesamtaler er fortsat omtrent soin tidligere. Et betydelig arbeide volder de fanger som efter indkomsten begynder med at ville skaffe orden i sine rotete affærer. En søker efter kone og barn, en anden efter søskende; en skal ordne med auktion, livspolice, en anden med attester o.. Man strækker sig ana langt som mulig her, men en gang imellem maa der ogsaa

11 Landsfængslerne Fangernes behandling og forhold i alm. siges stop, ellers vilde det bli altfor brysomt med ekstrabrev, samtaler i utide o.., og fangerne forstyrres i sin arbeidsro." I Trondhjems lf. blev en fange sat under tilt ale for legemsfornærmelse mot en betjent og blev herfor idømt maaneders fængsel ved Trondbjems meddomsrets dom av juli 90. Nogen rømning fra selve landsfængslerne fandt ikke sted. Derimot romte juni 90 av de fanger som fra Trondhjems lf var sendt paa utearbeide i Værdalen. Romlingerne blev grepet igjen juni. Ved tilbakekomsten til landsfængslet blev de hver refset med maaneds forlængelse av straffetiden, hvorav 0 dage paa vand og brod med haardt natteleie. av dem blev desuten sat ned fra den til ste klasse. I Bodsfængslet blev der gjort et forsok paa rømning. Ved visitationen 8 oktober opdagedes i en celle i søndre flois iste etage at gulvet i cellens ene ytterhjørne var gjennemsaget, og at der var gjort forsøk paa at lone stener i yttervæggen under cellegulvet. Fangen blev for dette ilagt en refselse av dages vand og brød i lys strafcelle og paalagdes at betale den voldte skade. fanger har i driftsaaret været belagt med j ern, nemlig i Bodsfængslet i ' dage og i Akershus lf. i 0 dage. Om de for s e els er fangerne har gjort sig skyldig i, og om de anvendte refselser henvises til t ab el. Av det samlede antal disciplinært straffede fanger blev i Bodsfængslet fange refset 8 ganger, fanger ganger, fanger ganger, fanger ganger og 7 fanger gang ; i Akershus lf. fange ganger, fanger ganger, 7 fanger ganger og fanger gang ; i Trondhjems If. fanger ganger og 0 fanger gang ; i Lf. for Kvinder blev 7 fanger refset hver gang. Fangernes fordeling i klasser sees av tabel. For fanger SOM bar været løslatt paa prove blev der ved et reglementstillæg av september 90 git nye regler for klasseopflytning. Av fanger som i driftsaaret hadde avsont / av den idømte straffetid, dog mindst maaneder, blev folgende antal besluttet ikke løslatt paa prøve: 8 i Bodsfængslet fordi de ønsket at bli i fængslet til endt straffetid ; i Akershus lf. og i Trondhjems lf. paa grund av den korte gjenstaaende straffetid ; i Bodsfængslet paa grund av vanskelighet ved at skaffe dein arbeide ; 8 i Akershus, i Trondhjems If. og i Lf. for Kvinder fordi de tidligere hadde været løslatt paa prøve uten at bestaa proven ; i Bodsfængslet, 9 i Akershus lf. og i Lf. for Kvinder paa grund av overveiende sandsynligbet for at de paa fri fot ikke vilde kunne ernære sig paa redelig vis ; i Bodsfængslet paa grund av drikfældighet ; i Akershus lf. paa grund av daarlig forhold i fængslet; i Bodsfængslet paa grund av indlæggelse i sindssykeasyl og i Lf. for Kvinder i paavente av mandens los

12 Landsfængslerne Fangernes behandling og forhold i alm. ladelse fra tvangsarbeidsanstalt. Ialt blir dette i Bodsfængslet, 9 i Akershus lf., i Trondbjems lf. og i Lf. for Kvinder. Av de paa prøve løslatte fanger blev i Akershus lf. og i Lf. for Kvinder fritat for politiopsigt. Arbeidsvirksomheten. Heroin henvises til tabel. Direktøren for Akershus lf. uttaler i sin beretning For arbeidsdriften har beretningsaaret i mange maater været gunstig, særlig sommerhalvaaret 90. Da var der tilbudt saa meget offentlig arbeide at det ikke var mulig at overkomme paa langt nær alt sammen ; fristen var som regel sat meget knap og fangetallet var stadig synkende. Desværre blev utsalget for en del forsømt, da man ikke hadde arbeidskraft nok og flere av de dygtigste arbeidere blandt fangerne blev løslatt. Man har stadig bestræbt sig for at ordne fabrikationen saaledes at lagerne kunde mindskes. I beretningsaaret er nedgangen av værdien ialt kr Ved mundtlige og skriftlige henvendelser har man søkt at skaffe fængslet nye kunder, hvad der i flere tilfælder har lykkedes. Man har fortsat med de samme arbeidsgrener som tidligere. Enkeltvis har man forsøkt med litt rent fabrikarbeide, saaledes prøveæsker til frugtforeninger o. Skade kun, at fortjenesten ved saadant arbeide blir saa liten." Værdien av fabrikatbeholdningerne mars 90 sammenlignet med de tilsvarende værdier aaret forut viser ved Bodsfængslet en forøkelse av kr. 7., ved Akershus lf, Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder en formindskelse av henholdsvis kr , kr og kr... For alle fængsler tilsammen er der altsaa en formindskelse av kr... Av de i driftsaaret utgaaede fanger tilkom arbeidspenger : ved Bodsfængslet 9, Akershus lf. 0, Trondhjems lf., mandsfængslerne tilsammen 89 (8 Vo), Lf. for Kvinder 9 (7 M. Herav hadde i Bodsfængslet 8, i Akershus lf., i Trondhjems lf. 8, i mandsfængslerne tilsammen ( %), i Lf. for Kvinder (7 Vs) et beløp av under 0 kroner i behold ved utgangen. fanger i Akershus, i Trondhjems lf. og i Lf. for Kvinder hadde ved utgangen et beløp av over 00 kroner. Sjælepleien og undervisningen. Av presternes indberetninger meddeles følgende utdrag: Bo dsf æ ngsle t. Gudstjeneste har været holdt hver sal og helligdag. En kort tid i det værste vintermørke var som sedvanlig bare det halve antal av fangerne tilstede ved hver gudstjeneste av hensyn til den

13 Landsfængslerne SjEelepleien og undervisningen. 7 daglige luftning, dog med undtagelse av juledag og nytaarsdag, da alle var i kirken. K ommunion fandt sted ganger for ialt 0 fanger. Ingen konfirmation er avholdt i aaret. Av fanger tilhørende fremmede religionsbekjendelser har der hensittet metodister, baptister, romersk katolik, av den lutherske frimenighet og angivelig amerikansk anglikaner. fange har efter eget ønske været fritat for deltagelse i gudstjenesten den hele tid. Det var en gammel vaneforbryder, som var fuldstændig avsløvet mot religiøs paavirkning. En anden fange har nogen ganger været negtet adgang til at ta del i gudstjenesten paa grund av slet opførsel, særlig ogsaa uartighet under gudstjeneste. Fangernes opførsel under tjenesten er i det hele meget god bedre end man kan vente av en samling som moter op paa befaling, som ikke udmerker sig ved dype, aandelige interesser, og som næsten ikke kan kontrolleres i sine smaa avlukker. Der forefalder derfor en gang imellem et og andet utbrud av uartighet, en umotivert latter, en noget loilydt gispen og lignende, men saa sjelden og saa begrænset at det ikke har virket synderlig forstyrrende. Saadant kommer desuten altid fra disse indbarkede" fængselsvante fanger som egentlig ikke hører hjemme i Bodsfængslet, men undtagelsesvis allikevel kommer hit. Næsten alle følger tvertimot med god opmerksomhet og levende interesse med, og paa mange gjor tjenesten dype og varige indtryk. Ogsaa i dette driftsaar glædet sangerinden fru Cally Monrad fangerne ved sin sjælfulde sang paa nytaarsdag. Presten fremhæver sterkt sangens velgjørende virkning og anfører som eksempel at den har virket til likefrem varig omvendelse av en meget haardhudet forbryder. Den moralske virkning av straffen finder presten vedblivende at være god. Dog synes hos saadanne fanger som kommer ind efter hyppige tilbakefald, isolationen at virke mindre godt. Sjælen synes i saadanne tilfælder at være saa utaset at den ikke kan yde den fornødne spændkraft mere til moralsk reisning, og saa blir følgen enten en yderliggaaende avslovning eller forhærdet trods og en uhyggelig fordærvelse. Man har i Bodsfængslet i aarets lop hat en del eksempler paa dette. Presten har i driftsaaret avlagt 9 cellebesøk. Kirkeskolen har været regelmæssig avholdt. Presten uttaler at det er en udmerket institution. Foredragene anlægges paa at lære tilhørerne at læse bibelen mo forstaaelse og i sammenhæng paa bakgrund av datidens forutsætninger, og interessen for disse foredrag har været levende og vedholdende. Akershus lf. Gudstjeneste er blit holdt hver søn og helligdag, undtagen den dag i de tre store hoitider og de sondage som faldt under prestens sommerferie, da læreren holdt bibellæsning. Ingen fange bar bedt sig fritat for at gaa i kirken. Fangernes forhold under gudstjenesten har i

14 8 Landsfængslerne SjEelepleien og undervisningen. det hele været meget godt, saaledes har omtrent alle fanger fulgt opmerksomt med under prækenen og deltat i salmesangen. Mange av dem har en viss agtelse for det hellige ord og uttaler sin tro paa dets sandhed, om de end ikke er tilsinds at ville leve efter det. Et mindretal blandt dem synes at ha en bevisst religiøs trang ; dem finder man gjerne ved alterbordet. Paa den anden side vites adskillige at være fornegtere, og deres upaaklagelige opførsel i kirken skyldes uten tvil disciplinen. jordfæstelse fandt sted i driftsaaret. Kommunion har været avholdt ganger for i alt 8 fanger. Antallet av prestens samtaler med fangerne i aarets løp har været ca. 00; den daglig anvendte tid dertil var gjennemsnitlig noget over timer ; i motsætning til tidligere er der i det forløpne aar ført samtaler med fanger alle hverdage i uken Presten uttaler at det i det hele gjælder at finde de mulige tilknytningspunkter for en frugtbringende samtale i fangens livsforhold, og naar man her gaar frem med nogen varsomhet, er det bare undtagelsesvis at nogen fange er saa forbeholden at ikke en religiøs samtale kan komme igang. Det siger sig imidlertid selv at et stort antal fanger er likegyldige i religiøs henseende, og at disses moralske følelse er yderst ringe. Tr on dhj e ms lf. 0imessegudstjeneste har været avholdt hver sonog helligdag til sedvanlig tid. Under prestens fravær i juni manned og under et besøk han avla hos de fanger som opholdt sig i Værdalen pa'a utearbeide, erstattedes dog gudstjenesten med opbyggelse av en lærer ved folkeskolen og en emissær ved indremissionen. I fastetiden holdt presten fastepræken hver onsdag aften. Kommunion har været holdt ganger for fanger. Ingen ministeriel handling har fundet sted i fængslet. Fangernes religiose og moralske forhold har ikke været væsentlig forskjellig fra deres forhold i tidligere aar. Under gudstjenesten har de heller ikke i dette nar opført sig tilfredsstillende. Den utækkelige stilling flere fanger har indtat, med tobaksspytning rn v, skriver sig hovedsagelig fra enkelte som angir den slette tone. Det samme er tilfældet med samtaler i kirken for gudstjenesten. At flere fanger har unddrat sig gudstjenesten ved at lægge sig igjen paa sovelokalerne, har ogsaa i det forløpne beretningsaar gjentat sig temmelig regelmæssig. Presten tilfoier dog at en stor del av fangerne har paahørt Guds ord med andagt og med opmerksomhet. Aarsakerne til forbrydelser har gjennemgaaende været de samme som tidligere, nemlig hovedsagelig drik og lediggang. Presten gjentar hvad han tidligere har pekt paa, at formindskelse av forbrydelserne alene kan ventes opnaadd, ved formindskelse av forbrydelsernes aarsaker, det vil si ved strengere behandling av drik og lediggang. Presten er tilboielig til at anta at det vilde være til gavn om betingelserne for og kontrollen under løsladelse paa prøve i praksis skjærpedes. Der burde haves sterkere garantier for en fanges utsigt til at kunne ernære

15 Landsfængslerne SjEelepl eien og undervisningen. 9 sig paa lovlig maate, naar han løslates ; og det burde ikke taales at en paa prove løslatt person aabenlyst viser sig som dranker og lediggjænger. Lf. for Kvinder. Gudstjeneste har været holdt hver søn og helligdag, naar undtagesc :_!_!_). dag i de store høitider og de søndage som faldt under prestens ferie i august maaned; paa disse dage har lærerinden som tidligere læst en præken for fangerne. Disses forhold under gudstjenesten har været meget godt ; de har fulgt opmerksomt med ved forkyndelsen og deltat virksomt i salmesangen. Kommunion har været avholdt ganger for fanger. jordfæstelse er blit forrettet. Forøvrig er ingen ministeriel handling blit utført. Likesom tidligere er de fleste av prestens daglige samtaler faldt paa enrumsfangerne. Deres brøde har været forskjellig. Enkelte av dem, navnlig saadanne som var domfældt for tyveri, har været utaalmodige over at maatte sitte i enrum. En av dem truet med at ville begaa selvmord. Flere av fangerne har gjort indtryk av at ha kjendt religiøs trang, har talt med beklagelse om sine fald og forsikret at de ikke mer skulde la sig finde paa forbrydersk vei. Desværre er der for de fleste av tyvsforbryderskerne og rufferskerne litet haab om forbedring ; de gode forsætter som de kan nære under fængselsopholdet, formaar de ikke at gjennemføre i det fri liv. For fanger som er straffet for barnemord e.., kan man i næsten alle tilfælder ha godt haab om varig opreisning. Der har dog i det forløpne beretningsaar sittet fanger i fængslet som for den gang var domfældt for fødsel i dølgsmaal eller barnedrap. Om undervisning og bibliotek skal man i tilknytning til tab e meddele følgende: Bodsfængsle t. Undervisningen i engelsk bortfaldt ved førstelærerens fratræden. De i skolen underviste fanger har som tidligere været delt i partier. I beretningsaaret er istandbragt nye regler for bokutlaanet. Ifølge disse faar nu alle fanger laant en bok hver 8de dag, fanger i første klasse bare bøker av religiøst indhold, fanger i den klasse bare bøker av religiøst eller belærende indhold og fanger i dje eller højere klasser bøker av religiøst, belærende eller underholdende indhold. Fangebibliotekets bøker utgjorde ved driftsaarets slutning følgende antal bind: Religiøse tidsskrifter og bøker 8, belærende skrifter 90, lærebøker 7, tidsskrifter 99, fortællinger 9, bøker paa fremmede sprog 8, cellebøker 0 og bøker i kirken, tilsammen 0 bind. Akershus f. Undervisningen har i driftsaaret foregaat paa uforandret maate. Direktoren uttaler at det er en glæde at være vidne til den interesse fangerne viser skoleundervisningen. At der herav vil vise sig gode frugter, selv om de kommer sent og sparsomt, tør sikkert haabes.

16 0Landsfængslerne Sjgelepleien og undervisningen. Biblioteket talte ved driftsaarets utgang 89 bind. Tr ondhj ems I f. Undervisning paa lappisk har i driftsaaret været meddelt fanger. Biblioteket har som sedvanlig været meget flittig benyttet. Bokutlaanet foregik regelmæssig hver uke. L f. for Kvinde r. Skolen har som tidligere været holdt særskilt for fællesavdelingens og enrumavdelingens fanger med partier for hver avdeling. Religionsundervisningen for feellesavdelingen har som i forrige driftsaar været besørget av presten. Lærerinden hadde ukers sommerferie, men da hun i kassererens ferie maatte fungere som kasserer, maatte skolen yderligere sløjfes i uker. Fængslets boksamling er i aarets løp forøket med bind og utgjorde ved aarets slutning 8 bind. Kosten. Herom henvises til tab el 8. Lægen ved Trondhjems lf. uttaler i sin beretning at der fra enkelte fangers side høres stadige klager over kosten, idet de ikke taaler" eller har væmmelse" for den mat som serveres. Disse klager som i den senere tid har været fremført med større frækhet, gjælder fornemmelig middagsgrøten. Der fandt endog en sammenrottelse sted, idet de fleste fanger negtet at hente sin mat for derved, som de mente, at skulle kunne tiltvinge sig anden kost istedenfor grøt. Endvidere er det sirupssuppen som enkelte fanger karakteriserer som en væmmelig" mat. Nogen fanger som antages at faa smerte efter nydelse av sild, har faat fisk isteden, men det hænder ogsaa at de efter en tids forløp ber om at faa silden tilbake. Matvarerne blir indkjøpt av bedste sort ; allikevel undgaar man ikke at høre urimelige klager. Sundhetstilstanden. I tabel 9 er alene tat med sygdomstilfælder som har foranlediget vedkommende fanges hele eller delvise fritagelse for arbeide. Foruten i de tilfælder som tabellen viser, har lægen været tilkaldt ved en række lettere sygdomsformer, nemlig i Bodsfængslet 8, i Akershus lf., i Trondhjems lf. 8 og i Lf. for Kvinder 9 ganger. Antallet av fanger forpleiet i sykeavdeling i Bodsfængslet har været. I Akershus If., Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder er alle i tabellen nævnte syke henlagt i sykeavdelingen. I aarets løp døde fanger, nemlig i Akershus lf. av lungebetændelse og i Lf. for Kvinder av syfilis. Av de sindssyke fanger overførtes fra Bodsfee*let til Gaustad asyl.

17 Landsfængslerne Sundbetstilstan.den. I Rikshospitalet indlagdes fanger, nemlig fra Bodsfængslet og fra Akershus lf. I kommunale sykehus indlagdes fra Akershus H. og fra Trondhjems f. ( av disse døde to dage senere) og i det militære sykehus i Kristiania fanger fra Akershus if. Foruten disse blev ogsaa fanger for hvem straffen var blit avbrutt, efter strafavbrydelsen indlagt i sykehus, nemlig fra Akershus lf. i Gaustad asyl og fra Bodsfængslet i almindelig sykehus. 0 fanger overførtes fra Bodsfængslet til Akershus lf. av helbredshensyn. Lægen ved Bodsfængslet uttaler at sundhetstilstanden maa karakteriseres som meget god. I Akershus lf. har belægget paa sykeavdelingen været adskillig mindre end i det nærmest foregaaende aar. Direktøren uttaler i sin beretning om sundhetstilstanden bl. a. : Flere alvorlige sygdomtilfzelder, særlig av lungetæring, har gjort sykehusindheggelse nødvendig. Den i forrige beretning omhandlede særlige undersøkelse av hele fangebelægget har hat en god virkning. Man har faat rede paa de særlig sykelige fanger og kan nogenlunde indrette behandlingen som det paakræves. Paa den anden side kan man lettere end før avvise fanger som angir sygdom som paaskud for at opnaa begunstigelser. Hver enkelt indkommen fange undersøkes nu noie av lægen, særlig med hensyn paa brystsygdomme, og i tvilsmaal sendes hans spyt til sundhetskommissionen, som gratis besørger undersøkelse." I Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder karakteriseres sundhetstilstanden som meget god. Sykeutgifterne var i driftsaaret ved Bodsfængslet kr. 90., derav til medicin kr..7, til sykehusforpleining kr. 9.7 og til forbindingssaker o. a. kr I Akershus If. var de samlede sykeutgifter kr , derav til medicin kr. 88., til fanges forpleining i sindssykeasyl kr. 0. og til 8 fangers forpleining i sykehus kr..80. Ved Trondhjems lf. har utgifterne været kr..70, derav til medicin kr. 7. og til fangers forpleining i sykehus kr... Ved Lf. for Kvinder har sykeutgifterne utgjort kr..7, derav til medicin kr. 7.. Bygningerne. Bodsf æ ngslet. I det saakaldte indelukke utenfor hjørnet mellem Østre og søndre floi blev anbragt en jerntrappe ; den kostet kr..00. Gjærdet mot gaten blev i dets helhet paasat pigtraad. Akershus f. Utbedringsarbeidet i opsynsbetjentboligen blev fortsat ; hertil medgik i driftsaaret ca. kr En av fængslets celler blev indredet til kontor for lægen, som tidligere hadde været uten eget arbejdsrum.

18 Landsfængslerne Bygningerne. Tr on dhj e m s lf. I østre gaard blev sat op et nyt skur med loft og reoler til opbevaring av fabrikater. Utgifterne hertil var kr I Lf. for K vin der blev i driftsaaret bare utført almindelige vedlikeholdsarbeider. Herom henvises til tab el 0. In dtægter og utgifter. Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Tabellerne indeholder forskjellige oplysninger av kriminalstatistisk interesse. Tabellerne gjcelder bare de eft er dom in dk omne fanger, tabel gjeelder de indkomne fanger som har været løslatt paa prøve, og tabel viser tidligere løslatte fangers tilbakefald. I tab el, fangernes forbryd elser, er hver fange bare fort op under en enkelt gruppe forbrydelser. Naar en fange samtidig er dømt for to eller flere forbrydelser som tilhører forskjellige av de opstilte grupper, er han i tabellen ført op med den forbrydelse som in abstracto kan medføre den største straf, eller hvor forholdet i saa henseende er like, den som frem. stiller sig som hovedforbrydelsen eller som bedst karaktiserer fangen. I t abe er str aff e ti d en avkortet med tilstaat fradrag for varetægtsfængsel før og efter dommen samt transport. Tabel viser de indkomne fangers alder. Av hvert av rikets indbyggere i de forskjellige aldersklasser indsattes i 90 0 følgende antal i landsfængsel efter dom 7 aar : 0.7 mænd, 0. kvinder 80 :. 0. :,.7 9 :.. 09 : : õ9 : :.0 over 70 : 0. Tabel viser fangernes egteskabelige stilling. Tabel viser fangernes tidligere livsstilling. Tabel indeholder opgaver over fangernes fø del and.

19 Landsfængslerne Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Tab el 7 gir oplysning om fangernes hjemsted. Byer hvorfra ingen fange i aarets løp er indkommet i landsfængsel, er ikke medtat i tabellen. Av fangerne falder paa : Kristiania. 8. Vo mænd, 9. Vo kvinder Bergen.... De øvrige byer..8. Landdistrikterne Paa personer over den kriminelle lavalder, aar, henholdsvis mænd, kvinder og av begge kjøn underett falder følgende antal indsættelser efter dorn: Fra hele riket...9 mend, 0.7 kvinder,. tils. landdistrikterne _ samtlige byer Kristiania I tabellerne 80 meddeles forskjellige oplysninger særskilt for de tidligere ustraffede og de tidligere straffede av de fanger, som kom ind efter dorn. Tab ellerne indeholder forskjellige opgaver vedkommende de indkomne, tidligere straffede fangers tilbakefald m. v. Tab el indeholder oplysninger om de i 900 indkomne fanger som har været løslatt paa prøve. tab el, som omhandler de løslatte fra terminen april 89 til mars 89, er bare tat med fangernes første tilbakefald i de forløpne 0 aar. Av de løslatte 7 mænd faldt eller 0.8 Vo tilbake inden tiaarets slutning. Av de løslatte kvinder faldt 8 eller.8 Vo tilbake. Av løslatte mænd fra Kristiania, fra Bergen, fra andre byer underett og fra landdistrikterne faldt henholdsvis., 7.7, 9.7 og 0. Vo tilbake. I de forskjellige aldersgrupper av mandsfanger var tilbakefaldsprocenterne følgende : 7 aar :. Vo 80 :.7 :. 9 :. 09 :.0 09 : :. 09 : 0.0 over 70 : 0.0

20 Landsfængslerne Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Av gifte mandsfanger faldt.0 A) tilbake, av ugifte. Vo. Av wand som var løslatt efter straf for tyveri og røveri, faldt 8. Vo tilbake, nemlig.8 Vo til samme forbrydelse og.8 Vo til anden forbrydelse. Av mænd som var løslatt efter straf for anden forbryd else end tyveri og røveri, faldt ialt. Vo tilbake, nemlig. Vo til samme forbrydelse og 9, /o til anden forbrydelse. Av de tilbakefaldne mandsfanger faldt. /o tilbake inden maaneder efter løsladelsen,.0 Ofi) inden en tid av over maaneder til aar, 8. A) aar aar,. Vo aar aar,. Vo aar aar, 7. Vo aar aar, '. A) aar 0 aar og fange eller 0. Vo tilbake mellem det 0de og te aar. Av de faldt saaledes 7. vo tilbake inden nar.

21 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet. Regler for benyttelsen av de til kredsfængslerne og hjælpefængslerne horende retslokaler blev utfzerdiget av Justisdepartementet 8 april 90. Fortegnelse over kredsfængslerne og de store hjælpefængsler med opgave over antallet av fangerum i hvert fængsel findes i aarboken 9090, tabel, s. flg. I enkelte fængsler har fangerummene heller ikke i 9090 været tilstrækkelige for behovet. Drammens kredsfængsel, Fredrikstad, Hor t ens og Tr ondhj ems hjælpefængsler har saaledes jevnlig været for smaa. Undtagelsesvis har ogsaa fængslerne i Kristiansand, Moss, Kongsberg og Tønsberg hat for litet fangerum. Funktionærerne. Som medlemmer av tilsynsra ad ene ved kredsfængslerne fungerte ved driftsaarets begyndelse : Kristiania krf. Stiftamtmanden i Kristiania, formand, Færden, A., assessor, næstformand, Svenberg, B. B., snekkermester, Borchgrevink, Sophie, frue. Hamar krf. Amtmanden i Hedemarkens amt, formand, Sorenskriveren i Søndre Hedemarken, næstformand, Lund. A., vognfabrikant, Harboe, Hedevig, frue. Drammens krf. Amtmanden i Buskeruds amt, formand, Byfogden i Drammen, næstformand, Brecke, A., grosserer, MoltkeHansen, frue.

22 Kredsfængslerne og de store hjælpefængsler Funktionærerne. For aaret 90 blev istedenfor fru MoltkeHansen opncevnt fru Klingenberg. Skiens krf. Amtmanden i Bratsberg amt, formand, Byfogden i Skien, næstformand, Johanssen, J. (, rektor, Paulsen, Henrikka, frue. Kristiansands krf. Amtmanden i Lister og Mandais amt, formand, Byfogden i Kristiansand, næstformand, Johnsen, Chr. S., børskommissær, Rasmussen, Elisabeth, frue. Stavanger krf. Amtmanden i Stavanger amt, formand, Byfogden i Stavanger, næstformand, Pedersen, P. C., kjobmand, Daae, Hanna, frue. Bergens krf. Stiftamtmanden i Bergen, formand, Justitiarius i Bergens byret, næstformand, Reimers, B. bakermester, Hambro, Nico, frue. Molde krf. Amtmanden i Romsdals amt, formand, Sorenskriveren i Romsdal, næstformand, Synnestvedt, P. R, disponent, Dahl, Margareta, frue. Trondhjems krf. Amttnanden i Sondre Trondhjems amt, formand, Politimesteren i Trondhjem, næstformand, Gjedebo, forstander, Bryn, Marie, frøken. Bodo krf. Amtmanden i Nordlands amt, formand, Byfogden i Bodo, næstformand, Andersen, J. A., stadsingeniør, Olsen, Kaia, frue.

23 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Funktionærerne. 7 Troms Ø krf. Amtmanden i Troms0 amt, formand, Byfogden i Tromso, næstformand, Iversen, A., snekker, Dalsb0, frue. Vadsø krf. Amtmanden i Finmarkens amt, formand, Sorenskriveren i Varanger, næstformand, Karakka, A., lærer, Oftedahl, Gjertrud, froken. Opgave over fængslernes bestyrere og regnskapsførere findes i tabel i aarboken for Fortegnelse over vaktmesterne er tat ind paa s. 0 i samme aarbok. Følgende forandringer er indtraadt i driftsaaret: S arp sb or g hjælpef. Vaktmester Thorvald Johannesen fratraadte september 90. Posten blev ikke besat i driftsaaret, men bestyrtes indtil videre av fængselsbetjent Brufladt som konstituert. S ann es hjælpef. Ved Den Norske Regjerings resolution av 7 juli 90 blev til bestyrer av fængslet antat sorenskriveren i Sondre Helgeland istedenfor distriktets foged. Den konstituerte vaktmester Alfred Neergaard blev fast ansat fra november 90. Fangetallet m. v. Med hensyn til t ab e erne, 7, 9 og 0 bemerkes at der ikke haves materiale til en nøiagtig beregning av det virkelige antal fængslede p er s o n er. En og samme person er saaledes regnet med to eller flere ganger forsaavidt han er gant over fra varetægtsfængsling til strafavsoning eller har utstaat forskjellige slags fængsel eller sittet i fængsel flere ganger i driftsaaret. Det samlede antal s tra ff a n ge r som i aarets løp sat i kredsfængslerne og de større hjælpefængsler var 9 97 (nemlig 9 7 mænd og 790 kvinder). Av dein faldt paa Kristiania krf, 799 ( 7 mænd og 7 kvinder). Idømt frihetsstraf blev utholdt av 8 (7 mænd og kvinder). Av dette antal falder paa Kristiania krf. 7 ( mænd og 0 kvinder). Det samlede antal straffanger som sat fængslet til s oning av b Ot e r, var 7 (890 mænd og 7 kvinder) ; av dein sat 078 (7 mænd og kvinder) i Kristiania krf. Van d og bro dstr af alene eller i forbindelse med anden frihetsstraf er i aarets lop utholdt av 8 7 fanger (8 0 mænd og 7

24 8 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fangetallet m. v. kvinder), i gjennemsnit daglig.0 (09.8 m. og. kv.), mellemfristdagene ikke medregnet ) Denne straf var i d ø ni t 9 av fangerne ( 9 m. og 7 kv ), daglig middeltal.8 (0.7 m. og. kv.). De øvrige 7 7 vand og brødfanger ( 0 m. og kv.), i gjennemsnit daglig 7. (9. m. og. kv.), sonet bøter. Fængsel med haardt natt el ei e har i driftsaaret været utholdt av 0 fanger ( 9 mænd og 9 kvinder) i tilsammen 70 dage ( for mænd og 8 for kvinder). 7 mænd og kvinde utholdt dette slags straf efter dom i henholdsvis 78 og 8 dage, mens 0 mænd og 8 kvinder i henholdsvis 8 og dage sonet bøter paa denne maate. H eft estr af utholdt i aarets løp 7 mænd i tilsammen 78 dage ; alle efter dom. Militær arrest utholdtes i 9 dage av fanger ; av disse sonet bøter i tilsammen 0 dage. Straffetidens gjennemsnitlige længde utgjorde for samtlige str a ffanger: i kredsfængslerne 7. dage (for mænd 7. og for kvinder 8.), i de store hjælpefængsler. dage (for mænd.0 og for kvinder 7.9), i fængslerne tilsammen 7.0 dage (for mænd.9 og for kvinder 8.). Middeltiden var for fanger som utholdt i d ø ni t frihets str af: i kredsfængslerne 9. dage (for mend 9. og for kvinder 8.) og i de store hjælpefængsler 0. dage (0. for mænd og. for kvinder), i fængslerne tilsammen.7 dage (fcr mænd. og for kvinder 7.). For b 9st e avson ere var den gjennemsnitlige straffetid i kreds og hjælpefængslerne tilsammen. dage (for mænd. og for kvinder.). Antallet av fanger som ikke utstod straf (herunder medregnet barn under nar som foreløbig var anbragt i fængsel, jfr. lov nr. av juni 89 7), var 0 ( 8 m. og 9 kv.) med et daglig middeltal av 9.9 (.7 m. og 7. kv.). Fængselstidens gjennemsnitlige længde for fanger som ikke utstod straf, var. dage. Paa hvert indvaanere over aar (efter folketællingen av 900) faldt i aaret 7 straffanger og 7 andre fanger, ialt 9 fanger. Av hvert indvaanere sat i gjennemsnit daglig fængslet. straffanger og.0 andre fanger, tilsammen.. Følgende opgave viser fangetallets bevægelse i aarets lop alle kredsfængsler og større hjælpefængsler underett : ) Ved de tilsvarende opgaver i tidligere aarsberetninger for aarboken har mellemfristdagene været tat med under fangedage paa vand og build.

25 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fangetallet m. v. 9 Straffanger. Andre fanger. Tilsammen. M. R. M. K. M. K. Ved aarets begyndelse hensat. ) 8 ) ) 9 I aarets løp er indkommet Samlet antal i aaret I aarets løp er utgaat Ved aarets utgang hensat Det højeste belæg paa samme tid hadde Kristiania krf. med 9 fanger i hovedfængslet og annekset tilsammen. nest Kristiania kom Bergens krf. med 0 fanger. Tab el 9 viser den tid de utgaae de straffanger bar sittet i straf. Av tabellen fremgaar at straffetiden i 7 tilfælder (7. Vo) var dage og i 79 tilfælder (. A) fra dage. Tab el 0 viser fangernes alder. Av det samlede antal fanger i alderen 7 aar hadde Kristiania krf. 8 (.7 (/0), Bergens krf. 88 (.9 /0), de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 7 (7. /0). Av fanger i alder en 8 0 a a r hadde Kristiania krf..8 A), Bergens krf. 0. /0 og de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 7.9 Ob. Av det hele belæg av straffanger i driftsaaret utgjorde de unge fanger i alderen 7 aar. /0 (gutter. Ofo, piker 0. Vo) og straffangerne i ålderen 80 aar 0.8 /0 (mandsfanger 0. V o, kvindefanger 0. Vs), altsaa begge aldersgrupper tilsammen. A). Med hensyn til statistiske oplysninger forøvrig om fangerne henvises til de aarlig utgivne tabeller vedkommende Norges kriminalstatistik. Fangernes behandling og forhold i almindelighet. I Kristiania krf. har der paa et samlet antal av 0 fanger været anvendt refselser. En række fanger er desuten for mindre forseelser tildelt advarsel eller berøvet tillatte beskjæftigelser eller begunstigelser. Av de refsede fanger sat 0 i varetægt og i straf. De var alle mandsfanger over 8 aar. De refsede forseelser bestod i ødelæggelse av inventar o.., meddelelse til medfange, trusler og opsætsighet samt undvigelse under trans ) Stemmer ikke helt med den tilsvarende tabel i forrige beretning, da av de fangetalsopgaver som laa til grund for den, senere har vist sig at ha feil. *

26 0 Kredsf. og de større hjælpef Fangernes beh. og forh. i almindelighet. port. Det anvendte refselsesmiddel har i 9 tilfælder været vand og brød, i tilfælder vand og brød skjærpet med haardt natteleie og i tilfælder mørk celle i forbindelse med haardt natteleie. Ingen av de begaaede forseelser ledet til retslig foi føining. fanger har været belagt med jern paa grund av truende og voldsom opførsel. rømninger fandt sted i driftsaaret. av disse foregik under transport. Av de øvrige foregik fra hovedfængslet og fra annekset. I tilfælder skyldtes det mangel paa agtpaagivenhet fra betjeningens side at rømningen lykkedes. Vedde øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler er ialt 0 fanger tildelt refselser, nemlig i Hamar, i Kristiansand, i Molde og i Trondhjems kredsfængsel samt i Sarpsborg, i Moss, i Horten, i Arendal og i Lervik hjælpefængsel. fanger har været belagt med jern, nemlig i Kragerø, i Mandal og i Aalesunds hjælpefængsel. rømninger er foregaat, fra Langesunds og fra Trondhjems hjælpefængsel. Desuten har fanger gjort forsøk paa at rømme ( fra Horten, fra Kragerø, fra Flekkefjord og fra Aalesunds hjælpefængsel). Arbeidsvirksomheten. Av bestyrernes uttalelser om arbeidsvirksomheten i kredsfængslerne og nogen av de større hjælpefængsler meddeles følgende : I Kristiania krf. har ialt 70 fanger (mænd og kvinder) været beskjgeftiget med mere regelmæssig arbeide. Mandsfangerne var sysselsat inden følgende arbeidsgrener : snekker og sagarbeide 7, spikkearbeide, skomakerarbeide 7, malerarbeide 7, dreierarbeide, smedarbeide., sknedderarbeide 9, bokrevision 9, blikkenslagerarbeide 8, bokbinderarbejde, salmakerarbeide, køilapping, kurvarbeide, murarbeide og treeskjærerarbeide, børstenbinderarbeide og seilmakerarbeide hver fange, ialt mandsfanger. Av kvindefangerne har 97 været sysselsat, nemlig 8 med strikking og 9 med søm og lapping. Arbeidsdriftens bruttoindtægt har været kr. 7.87, utgifterne til materialer og redskaper kr. 89., arbeidspenger kr , tilsammen kr... Nettoindtægten altsaa kr... H am ar krf. Antallet av arbeidsdage har utgjort. De forskjellige arbeidsgrener og sysselsættelser har som før bestaat i snekkerarbeide, malerarbeide, litt skrædderarbeide, skoreparation, baandvgeving, spikking av pølsepinder, tandpirkere og forfærdigelse av økseskaft samt forskjellig arbeide for fængslet selv, som reparation av inventar, maling, vedhugging og rengjøring. Bestyreren uttaler at næsten alle fanger har lyst til arbeide, men deres dygtighet til at utføre de angivne arbeider er for de flestes vedkommende

27 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Arbeidsvirksomheten. temmelig liten. Det er derfor meget vanskelig at faa utført salgbare gjenstande. Arbeidspenger har i aarets løp været tilstaat fanger med kr Dr amm ens krf. Det samlede antal arbeidsdage utgjorde 7. Fangerne har været beskjeeftiget med leketøiarbeide, skomakerarbeide og tildels litt salmakerarbeide, likesom der til maling og oppudsning i cellerne har været anvendt fanger i den utstrækning som dette var mulig. I arbeidspenger er betalt kr..00 til fanger. Skiens krf. Antallet av arbeidsdage i driftsaaret var 0. Fangerne har været beskjæftiget med snekkerarbeide, skomakerarbeide, træskjærerarbeide, blikkenslagerarbeide, spikking av tobakspinder og forskjellig arbeide for fængslet. Fanger som bare har sittet nogen faa dage i fængslet, og rent ukyndige fanger er blit sat til at pille drev. 9 fanger har faat arbeidspenger til et samlet beløp av kr K risti an s ands krf. Arbeidsdagenes antal var. Fangerne har væsentlig været sysselsat med snekker, skomaker og blikkenslagerarbeide. De som har manglet kyndighet i disse fag, har arbeidet dørmatter o. lign. samt besørget vedhugging og andet arbeide for fængslet. Fangernes arbeidslyst maa gjennemgaaende betegnes som god ; specielt bar flere av de fanger som har utholdt længere straf, ofte utvist rosværdig flid. 9 fanger har i aarets løp været tilstaat aibeidspenger indtil øre daglig med tilsammen kr. 9.. Stavanger kif. Det samlede antal arbeidsdage var. Naar undtages enkelte fanger som har hensittet i fængslet til avsoning av smaa mulktbeløp, og arrestfanger, har samtlige fanger været sysselsat med arbeide. For mandsfangernes vedkommende har hovedbeskjæftigelsen været notbinding og for kvindefangernes strikking av strømper og istandsættelse av inventarieklæder. De ganske faa baandverkssvende ( skomakere og blikkenslager) som liar sittet i fængslet i driftsaaret, bar været sysselsat i sit fag. Fangerne har i almindelighet gjerne villet arbeide, men flere av dem er helt ukyndige til saadant arbeide som kan utføres i fængslet. Om notbinding uttaler bestyreren at dette arbeide gir litet utbytte for fængslet, men man har dog fundet det hensigtsmæssig, da det er let at lære og ikke kræver synderlig verkt0i. Specielt er notbinding heldig for unge gutter, og disse har ogsaa vist flid og interesse for det. Arbeidspenger blev betalt til fanger med et samlet beløp av kr..00. Bergens krf. Ialt har 7 fanger (mænd og kvinder) været sysselsat med mere regelmæssig arbeide i tilsammen 90 dage. Av mandsfangerne var beskjæftiget med drevplukking, fiskeforsynarbeide 08, mattearbeide 0, skomakerarbeide 8, snekkerarbeide, malerarbeide 0, salmakerarbeide 7, korkfenderarbeide 7, rengjøringsarbeide og dreierarbeide, tilsammen 7 mænd. 0 kvinder har arbeidet med strikking og lapping. Om arbeidet

28 liredsftengslerne og de storre hjælpefængsler Arbeidsvirksomhete n. med fiskeforsyner uttaler bestyreren at det ogsaa i dette driftsaar har indtat en særlig fremskudt plads ( arbeidsdage), og at det fremdeles viser sig særdeles heldig som fængselsarbeide. Det kræver nemlig ingen haandverksmæssig utdannelse eller langvarig forutgaaende oplærelse, da enhver almindelig nævenyttig mand ung som gammel i en fart vil kunne tilegne sig den fornødne dygtighet og færdighet ; dertil kommer at det synes at interessere. Arbeidet er utført efter bestilling av en kjøbmand som selv har skaffet det fornødne kvantum liner, saa fængslet ikke har behøvet at kjøpe op raastof eller sitte inde med beholdning. Fængslet hadde i driftsaaret maskiner til forsynarbeide. Arbeidspenger er betalt til fanger med tilsammen kr... Varekjøp av tobak og mat. Til straffangerne har de været betalt ved løsladelsen. ægtsfangerne har faat sine arbeidspenger efterhvert, for det meste til indt Tilstaaelse av arbeidspenger er efter bestyrerens erfaring særlig at anbefale som et virksomt middel til fremme av flid og interesse for arbeidet. Arbeidsdriftens bruttoindtægt har utgjort kr. 9.7, utgifterne til materialier og arbeidspenger m. v. kr..9, nettoindtægten altsaa kr Molde krf. Det samlede antal arbeidsdage har været 09 (990 for mænd og 0 for kvinder). Fangerne har været beskjæftiget med skomakerarbeide, snekkerarbeide, bygningsarbeide for fængslet, notbinding, mattearbeide, forsynarbeide, staaltraadarbeide, strikking, hekling, søm og drevplukking. I arbeidspenger er utbetalt kr.. til fanger. Arbeidet har vist sig heldig og hensigtsmæssig for fangerne, som gjennemgaaende har arbeidet med lyst og interesse. Tr ondhje in s krf. Fangerne har været beskjæftiget med drevplukking, korkskjæring, binding av fiskegarn, snekkerarbeide eller arbeide for fængslets regning med renhold, vedhugging og vedsaging. fanger er tilstaat arbeidspenger med et samlet beløp av kr Bodø krf. Antal arbeidsdage 89. Av arbeidsgrener nævnes : garnbinding, lægning av forsyn, snekker og træarbeide, vedsaging og kløving, drevplukking, maskinsøm, lapping, stopping, strikking og vask. Arbeidspenger har bare været betalt til fange med kr..00. T r o ni s Ø krf. Arbeidsvirksomheten har været drevet paa samme maate som før ined lægning av forsyn og plukking av drev. vadsø krf. Foruten med arbeide for fængslet selv har fangerne været beskjæftiget med lægning av forsyn. Av forsyner er ialt forfærdiget 00 i driftsaaret. Arbeidet ansees hensigtsmæssig saavel for fangerne som for fængslet. Ogsaa i de fleste hjælpefængsler er der drevet arbeidsvirksomhet i det væsentlige paa samme maate som i kredsfængslerne. I Trondhjems hjælpefængsel har fangerne saaledes arbeidet i tilsammen 070 dage, i Fredrikstad

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 se tidligere hefter. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privées par actions.) - 0. Skolevæsenets

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. -8 vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0- december 0. Trykt Nr,. Private

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Trykt 94: Nr.. Haan dverkst tellingen 90. Tredje hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 90. III. Durée du

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

plinggebsstyrelge8 AARB0K

plinggebsstyrelge8 AARB0K NORGES OFFICIELLE STATISTK. VI, 75, - 4f;ottii,,, 4'4 40,w,?,,, ;':' oilit, I. 44, 4'47 i, :0ii Iiiiii, il l plinggebsstyrelge8 AARB0K 9. (Annuaire de lt Administration générale des prisons 9) Utgit av

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Nr. 8 se tidligere better. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privces par actions.) 0. Skolevæsenets

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kjære forældre og søskende!

Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 15. oktober 1912. Cirkulærskrivelse no 6 1912 Cirkulerer til Hans, Kristian, Trygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Mange tak for breve hjemmefra av 19/6 11/7 og 22/7

Læs mere

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER,

RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, B. No.. BERETNING om RIGETS STRAFARBEIDSANSTALTER, FOR AARET 77. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF SEPTEMBER 79. CHRISTIANIA. TRYKT I BINGEVOLDS BOGTRYKKERI. ' 7 9. B. No..

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

BRÆNDTORVDRIFT PRAKTISKE RAAD FOR KOMMENDE SOMMER , I

BRÆNDTORVDRIFT PRAKTISKE RAAD FOR KOMMENDE SOMMER , I Det q,nvendte maskin:eri bør rette sig efter torvens beskaffenhet og myrens størij(se. Er dette ikke tilfældet indtræder driftsforstyrrelser, som fordyrer varen. Maskinen faar ikke. stoppes av en eller

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Legemskrenkelser. Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen

Legemskrenkelser. Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen Legemskrenkelser Punkter som vil bli gjennomgått på forelesning 30. januar 2013 Jo Stigen LEGEMSFORNÆRMELSE 228 første ledd: Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade fornærmer ham

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.

Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. Justits-Min. Busch-Jensen. (Lov-Tid. A. 1945 af 1/6); jfr. Rigsdags-Tid. 1945: Folket.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V, (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1 januar 1906-31 december 1908. Trykt

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere