Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)"

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr. 78. Sindssykeasylernes virksombet 907. (Hospices d'aliénés) 79. Fattigvæsenet 90. (Assistance publique) _ 80. Fængselsstyrelsens aarbok (Annuaire de l'administration generate des prisons) _ 8. Skolevæsenets tilstand 90. (instruction publique) = 8. Skiftevæsenet samt overformynderierne 90 og 907. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 8. Veteringervmsenet og kjodkontrollen 907. (Service vétérinaire et l'inspection de la viande) 8. Norges kommunale finanser 90. (Finances des communes) 8. Jordbrukstællingen 0 septernbq 907. Forste hefte : Utsæd, landbruksredskaper, kreaturh old, sæterbruk. (Recensement agrieole chi 0 seplembre 907. I. Semences, etc) 8. Rekrutering _908. (Recrutement.) 87. Norges handel 908. (Commerce) 88 Norges postvæsen 908. (Statistique postale) 89. Norges skibsfart 907. (Navigation) 90. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail) 9. Kriminastatistik90 og 90. (Justice criminelle) 9. Civil retspleie 90 og 907. (Justice civile.) 9. Beretninger om amternes økonomiske tilstand I. (Rapports des Préfets sur Feted économique el social' des prefectures) 9. Norges sparebanker 908. (Caisses d'épargne.) 9. Private aktiebauker 908. (Banques privées par actions) 9. Forsømte barn 90 og 907. (Traitement des enfants moralement abandormés) 97. Industristatistik 90. (Statistique industrielle de l'office des Assurances de l'état) 98. Sundhetstilstanden og medieinalforholdene 907. (Rapport sur l'état sanitaire et medical) 99. Ulykkesforsikringen (Assurances contre les accidents du travail.) 00. Norges fiskérier 908. (Grandes pêches maritimes) 0. Fagskolestatistik 90/0907/08. (Écoles professionnelles) 0. Sindssykeasylernes virksomhet 908. (Hospices d'aliénés) 0. Norges telegrafvæsen 908/09. (Télégraphes et telephones de l'état) 0. ' Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling efter indtægt, og forsørgelsesbyrde. (Répartition des impôts en Norvège eu égard aux revenus" et aux charges de famille des contribuables.) Trykt 90: Nr. 0. Fattigvæsenet 90 og 907. (Assistance publique) 0, Norske akti'eselskaper 89 og :90. (Sociétés par actions.) 07. De offentlige Jernbaner 908/09. (Chemins de fer publics) 08. Fiskerforsikringen 909. (Assurances contre les accidents.ides marins pêcheurs) 09. Jordbrukstaellingen 0 september 907. Andet hefte: Arealet og dets anvendelse. Procentberegninger m ru (Recensement agricole du 0 septembre 907. IL Eten due des exploitations, superficie criltivée. Chiffres proportionnels etc) 0. Rekrutering 909. (Recrutement) Fortsættes. (Suite.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 9. FIENGSESSTYRELSENS AARBOK 90 (Annuaire de l'administration générale des prisons 90.) Utgit av EXPEDITIONSCHEFEN FOR FiENGSELSWESENET, KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90.

4 For aarene 90 90, se Norges Officielle Statistik, række IV, nr. 8 og 97. For aarene 9090, 9090 og 9090, se Norges Officielle Statistik, række V. 7, 9 og 80. Johannes Biornstads boktrykkeri.

5 Indhold. Fængselsvæsenet i almindelighet Landsfængslerne 9090 Fængslerne og deres distrikter s.. Funktionærerne s.. Fangetallet m. v. s.. Fangernes behandling og forhold i almindelighet s.. Arbeidsvirksomheten s.. Siælepleien og undervisningen s.. Kosten s. 0. Sundhetstilstanden s. 0. Bygningerne s.. Indtægter og utgifter s.. Oplysninger om indkomne og løslatte fanger s.. Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet s.. Funktionærerne s.. Fangetallet m. v. s. 7. Fangernes behandling og forhold i almindelighet s. 9. Arbeidsvirksomheten s. 0. Sjælepleien og undervisningen s.. Kosten s.. Sundhetstilstanden s.. Bygningerne s.. Indtægter og utgifter s.. Smaafzengslerne 9090 Tvangsarbeidshusene 90. Kriminalasylet Fangetransport Omsorgen for løslatte fanger Tabeller vedkommende landsfængslerne. Tabel. Landsfængslerne. 7. Fangetallet 8. Fangernes fordeling i klasser mars 90 9 : Disciplinære forseelser og refselser 9. Arbeidsvirksomheten 0. Undervisningen 7. Brevveksling og besøk 8. Kosten 9. Sykestatistik. 0. Indtægter og utgifter.. De indkomne fangers forbrydelser og forseelser.c. straffetid. ( alder. e egteskabelige stilling. g tidligere livsstilling. f( fødeland 8 7. c hjemsted 8 8. Indk. fanger, tidl. ustraffede eller tidl. straffede. a) Antal og tidl. straffe 9 9. c ( b) Alder og forbrydelse 0 0. c q c) Straffetiden.. Side

6 Side Tabel. Indk. fanger, tidl. straffede. Tiden mellem den sidste løsladelse fra landsfængsel og den nye forbrydelses forøvelse.... «Deres nye og tidligere forbrydelse... L «Antal tidligere straffe og længden av tidligere ophold i strafanstalt for fanger i de forskjellige aldersgrupper... Indkomne fanger som har været løslatt paa prove. Antallet av de i aaret april 89 til mars 89 løslatte fanger som indkom efter ny dorn inden april 90.. Tabeller vedkommende kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler. Tabel. Fangetallet De forskjellige slags straffanger 8 8. Fangedage og middeltal av fanger 7 9. Den tid de fra fængslerne og de større hjælpefængsler i driftsaaret utgaaede straffanger har sittet i straf Fangernes alder 8. Indtægter og utgifter 8 Tabeller vedkommende smaafrangslerne. Tabel. Antallet av fanger og fangedage 8. Indtægter og utgifter 87 Tabeller vedkommende tvangsarbeidshusene. Tabel. Antal tvangsarbeidere i Opgave over tvangsarbeidstiderne i tilfælder hvor indsættelse i 90 har fundet sted for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap 88. Opgave over steder fra hvilke tvangsarbeidere er kommet ind i 90 i tilfælder hvor indsættelse har fundet sted for betleri, ørkesloshet eller drukkenskap Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeideres alder Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeidel es tidligere livsstilling Opgave over de for betleri, ørkesløshet eller drukkenskap i 90 indkomne tvangsarbeideres fødested Frangselsselskaperne

7 Fængseisvæsenet i almindelighet. Sommeren 90 blev der fortsat med fangers utearbeide. 7 fanger med betjenter blev fra Trondhjems lf. sendt til skogplantningsarbeide i Værdalen. av fangerne arbeidet i marken, mens gjorde tjeneste i kjøkkenet. Der blev ialt plantet 000 gran og furuplanter, gravet 7 lopende meter grøfter og tat op plantehuller samt foretat planeringsarbeide og en større gjaerdereparation. I sin indberetning betegner direktøren for Trondhjems lf. utearbeidet som et stort gode for vedkommende fængsel, idet baade betjening og fanger ved saadant arbeide gives anledning til at færdes ute i frisk luft og derved styrke sin helbred. Ekspeditionschefen inspicerte sommeren 90 fængslerne i Hamar og Lillehammer. Byraachefen foretok inspektion av alle Trondhjemsfængslerne (landsfængslet, kredsfængslet og hjælpefængslet), Kriminalasylet i Trondhjem, Hamar kredsf. samt Røros og Elverums hjælpefængsler. Antallet av journalnummer i Fængselsstyrelsen i 90 var 77 og av utgaaede skrivelser 7 mot henholdsvis og 07 i 90.

8 Landsfængslerne Herom henvises til tabel. Fængslerne og deres distrikter. Da fangetallet i Bodsfængslet holdt sig saa lavt at det ved anvendelse av indsættelsesreglerne av 0 december 90 ikke vilde bli tilstrækkelig utnyttet, blev reglernes, litr. a og b den august 90 for Oslo la g sogns vedkommende indtil videre avløst av følgende bestemmelse : I Bodsfængslet indsættes : a. Mandsfanger som er ilagt straf av fængsel i maaneder eller derover (jfr. ) og som ved indsættelsen ikke er over 0 aar. b. Mænd over 0 aar som er ilagt straf av fængsel i G maaneder eller derover (jfr. ) indtil aar. C. Mænd over 0 aar som er ilagt straf av fængsel over indtil aar, naar de ikke tidligere har avsont straf i Bodsfængslet." Denne bestemmelse viste sig snart virksom. Efter nogen maaneders forløp var Bodsfængslet paa det nærmeste fuldt belagt. De midlertidige indsættelsesregler blev derfor sat ut av kraft den 0 januar 90, og de ældre regler av 0 december 90 atter gjort gjældende. Funktionærerne. Ved driftsaarets begyndelse fungerte som medlemmer av tilsyns raadene: a. Ved Bodsfængslet : Holmboe, M., medicinaldirektør, formand, Stenersen, J. H., assessor, næstformand, Sitje, O. H., statsadvokat, Gregersen, I. Chr., kontorchef. Da assessor Stenersen avgik ved døden, blev assessor H. M. F. Mack opnævnt i hans sted for aaret 90.

9 Landsfængslerne Funktionærerne. b. Ved Akershus f.: Thinn, K. K., lagmand, formand, Salomonsen, O. C., statsadvokat, næstform and, Klem, P. N,, ingeniør, overlærer, Olsen, M., snekkermester. c. Ved Trondhjems lf.: Knudtzon, H. P. K., statsadvokat, formand, Schaanning, C K., kriminaldommer, næstformand, Aas, K., kjøbmand, Nossum, Johs., handelsmand. d. Ved Lf. for Kvinder : Kjerschow, P., lagmand, formand, Thue, L. A., statsadvokat, næstformand, Nissen, Henriette, frue, Schjoldager, Dorothea, frøken. Ved Bodsfæn gs let fratraadte førstelærer cand. theol. Brun sin stilling 7 november 90. Den ledige post blev indtil videre ikke besat, og førstelærerens forretninger blev til driftsaarets slutning utført av fængslets prest og denlærer. Ved A k ershus lf. indtraadte ingen forandring i personalet. Tr on dhj ems lf. Underinspektør Larsen som hadde været sykmeldt fra 8 juni 90 og fremdeles var syk, fik avsked fra 0 juni 90. Den tidligere konstituerte underinspektør Paul Martin Olsen B y e fortsatte at forrette som saadan. L f. for K v in d er. opsynskvindeposter blev i aaret ledige uten paany at bli fast besat. Av funktionærer med fri læge har været syke ved Bodsfængslet i 00 dage, 7 ved Akershus lf. i 09 dage, 9 ved Trondhjems lf. i 87 dage og ved LÆ. for Kvinder i 0 dage. Disciplinærstraf for tjenesteforsømmelse har ved Bodsfængslet været anvendt ganger og ved Akershus lf. ganger. Straffen har været mulkt eller berøvelse av fritimer eller halv fridag. Funktionærernes forhold i tjenesten forøvrig har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt. Fangetallet m. v. Tallene i tabel knytter sig til an t alle t av tilf pe d e r, hvori fanger bar sittet i fængsel i aarets 0. Av de efter dorn indsatte fanger var 7 mænd og 7 kvinder tidligere i driftsaaret løslatt fra landsfængslerne. Altsaa kom forskjellige mænd og *

10 Landsfængslerne Fangetallet m. v. 8 forskjellige kvinder ind efter dom. Lægges hertil antallet av fanger ved driftsaarets begyndelse (9 wend og 8 kvinder), og mænd, som uten ny dom sattes ind igjen til avsoning av reststraf efter at were løslatt paa prove i et tidligere driftsaar, blir antallet av forskjellige personer som i 9090 har sittet i landsfængslerne, 088, nemlig 97 mænd og kvinder. Ved driftsaarets utgang sat der mænd mindre og kvinder mere end ved driftsaarets begyndelse. Det daglige middeltal av fanger i landsfængslerne i var 7. Lægges hertil det daglige middeltal av straffanger som sat i kreds og hjælpefængslerne i samme tidsrum, 9, og i smaafgengslerne,, fremkommer et middeltal pr. dag av 8 fanger, som i 9090 har utholdt frihetsstraf. Dette utgjør. pr indbyggere av folkemængden over aar december 900. Fangernes behandling og forhold i almindelighet. Bestemmelserne om enrumsfængsel i Bodsfængslet har i driftsaaret ikke været fraveket for nogen fanges vedkommende. I Akershus og Trondhjems lf. blev enrumsfmngsel anvendt i henholdsvis 78 og dage, i Lf. for Kvinder i 90 dage. Ingen fange hadde sittet i enrum mere end aar. Fangernes forhold i fængslet har efter direktørernes uttalelser i det hele tat været godt. Av beretningen om Akershus lf. hitsættes følgende uttalelser om forskjellige forhold Fangernes brevskrivning volder fængslet meget besvær hvis man vil søke at forebygge og avskjære altfor daarlige brevforbindelser. Der anvendes fra fangernes og særlig deres kjæresters side de utroligste knep. De fleste fanger opfører sig meget godt ; men av daarligere elementer er der altid saa mange at litt uro holdes vedlike. Det maa særlig fremhæves at de store begivenheter i 90 virket alvorlig paa alle ikke altfor sløve fanger. Oplæsningen av Regjeringens kundgjørelse iste pinsedag juni 90 blev en begivenhet som ingen av de tilstedeværende vil glemme. Gjennem indkomne fanger og ved talrige brev var fangerne nogenlunde underrettet om hvad der gik for sig, og da grænsevagten mobilisertes og selve betjentene blev utkommandert, steg spændingen til det høieste. Med fangesamtaler er fortsat omtrent soin tidligere. Et betydelig arbeide volder de fanger som efter indkomsten begynder med at ville skaffe orden i sine rotete affærer. En søker efter kone og barn, en anden efter søskende; en skal ordne med auktion, livspolice, en anden med attester o.. Man strækker sig ana langt som mulig her, men en gang imellem maa der ogsaa

11 Landsfængslerne Fangernes behandling og forhold i alm. siges stop, ellers vilde det bli altfor brysomt med ekstrabrev, samtaler i utide o.., og fangerne forstyrres i sin arbeidsro." I Trondhjems lf. blev en fange sat under tilt ale for legemsfornærmelse mot en betjent og blev herfor idømt maaneders fængsel ved Trondbjems meddomsrets dom av juli 90. Nogen rømning fra selve landsfængslerne fandt ikke sted. Derimot romte juni 90 av de fanger som fra Trondhjems lf var sendt paa utearbeide i Værdalen. Romlingerne blev grepet igjen juni. Ved tilbakekomsten til landsfængslet blev de hver refset med maaneds forlængelse av straffetiden, hvorav 0 dage paa vand og brod med haardt natteleie. av dem blev desuten sat ned fra den til ste klasse. I Bodsfængslet blev der gjort et forsok paa rømning. Ved visitationen 8 oktober opdagedes i en celle i søndre flois iste etage at gulvet i cellens ene ytterhjørne var gjennemsaget, og at der var gjort forsøk paa at lone stener i yttervæggen under cellegulvet. Fangen blev for dette ilagt en refselse av dages vand og brød i lys strafcelle og paalagdes at betale den voldte skade. fanger har i driftsaaret været belagt med j ern, nemlig i Bodsfængslet i ' dage og i Akershus lf. i 0 dage. Om de for s e els er fangerne har gjort sig skyldig i, og om de anvendte refselser henvises til t ab el. Av det samlede antal disciplinært straffede fanger blev i Bodsfængslet fange refset 8 ganger, fanger ganger, fanger ganger, fanger ganger og 7 fanger gang ; i Akershus lf. fange ganger, fanger ganger, 7 fanger ganger og fanger gang ; i Trondhjems If. fanger ganger og 0 fanger gang ; i Lf. for Kvinder blev 7 fanger refset hver gang. Fangernes fordeling i klasser sees av tabel. For fanger SOM bar været løslatt paa prove blev der ved et reglementstillæg av september 90 git nye regler for klasseopflytning. Av fanger som i driftsaaret hadde avsont / av den idømte straffetid, dog mindst maaneder, blev folgende antal besluttet ikke løslatt paa prøve: 8 i Bodsfængslet fordi de ønsket at bli i fængslet til endt straffetid ; i Akershus lf. og i Trondhjems lf. paa grund av den korte gjenstaaende straffetid ; i Bodsfængslet paa grund av vanskelighet ved at skaffe dein arbeide ; 8 i Akershus, i Trondhjems If. og i Lf. for Kvinder fordi de tidligere hadde været løslatt paa prøve uten at bestaa proven ; i Bodsfængslet, 9 i Akershus lf. og i Lf. for Kvinder paa grund av overveiende sandsynligbet for at de paa fri fot ikke vilde kunne ernære sig paa redelig vis ; i Bodsfængslet paa grund av drikfældighet ; i Akershus lf. paa grund av daarlig forhold i fængslet; i Bodsfængslet paa grund av indlæggelse i sindssykeasyl og i Lf. for Kvinder i paavente av mandens los

12 Landsfængslerne Fangernes behandling og forhold i alm. ladelse fra tvangsarbeidsanstalt. Ialt blir dette i Bodsfængslet, 9 i Akershus lf., i Trondbjems lf. og i Lf. for Kvinder. Av de paa prøve løslatte fanger blev i Akershus lf. og i Lf. for Kvinder fritat for politiopsigt. Arbeidsvirksomheten. Heroin henvises til tabel. Direktøren for Akershus lf. uttaler i sin beretning For arbeidsdriften har beretningsaaret i mange maater været gunstig, særlig sommerhalvaaret 90. Da var der tilbudt saa meget offentlig arbeide at det ikke var mulig at overkomme paa langt nær alt sammen ; fristen var som regel sat meget knap og fangetallet var stadig synkende. Desværre blev utsalget for en del forsømt, da man ikke hadde arbeidskraft nok og flere av de dygtigste arbeidere blandt fangerne blev løslatt. Man har stadig bestræbt sig for at ordne fabrikationen saaledes at lagerne kunde mindskes. I beretningsaaret er nedgangen av værdien ialt kr Ved mundtlige og skriftlige henvendelser har man søkt at skaffe fængslet nye kunder, hvad der i flere tilfælder har lykkedes. Man har fortsat med de samme arbeidsgrener som tidligere. Enkeltvis har man forsøkt med litt rent fabrikarbeide, saaledes prøveæsker til frugtforeninger o. Skade kun, at fortjenesten ved saadant arbeide blir saa liten." Værdien av fabrikatbeholdningerne mars 90 sammenlignet med de tilsvarende værdier aaret forut viser ved Bodsfængslet en forøkelse av kr. 7., ved Akershus lf, Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder en formindskelse av henholdsvis kr , kr og kr... For alle fængsler tilsammen er der altsaa en formindskelse av kr... Av de i driftsaaret utgaaede fanger tilkom arbeidspenger : ved Bodsfængslet 9, Akershus lf. 0, Trondhjems lf., mandsfængslerne tilsammen 89 (8 Vo), Lf. for Kvinder 9 (7 M. Herav hadde i Bodsfængslet 8, i Akershus lf., i Trondhjems lf. 8, i mandsfængslerne tilsammen ( %), i Lf. for Kvinder (7 Vs) et beløp av under 0 kroner i behold ved utgangen. fanger i Akershus, i Trondhjems lf. og i Lf. for Kvinder hadde ved utgangen et beløp av over 00 kroner. Sjælepleien og undervisningen. Av presternes indberetninger meddeles følgende utdrag: Bo dsf æ ngsle t. Gudstjeneste har været holdt hver sal og helligdag. En kort tid i det værste vintermørke var som sedvanlig bare det halve antal av fangerne tilstede ved hver gudstjeneste av hensyn til den

13 Landsfængslerne SjEelepleien og undervisningen. 7 daglige luftning, dog med undtagelse av juledag og nytaarsdag, da alle var i kirken. K ommunion fandt sted ganger for ialt 0 fanger. Ingen konfirmation er avholdt i aaret. Av fanger tilhørende fremmede religionsbekjendelser har der hensittet metodister, baptister, romersk katolik, av den lutherske frimenighet og angivelig amerikansk anglikaner. fange har efter eget ønske været fritat for deltagelse i gudstjenesten den hele tid. Det var en gammel vaneforbryder, som var fuldstændig avsløvet mot religiøs paavirkning. En anden fange har nogen ganger været negtet adgang til at ta del i gudstjenesten paa grund av slet opførsel, særlig ogsaa uartighet under gudstjeneste. Fangernes opførsel under tjenesten er i det hele meget god bedre end man kan vente av en samling som moter op paa befaling, som ikke udmerker sig ved dype, aandelige interesser, og som næsten ikke kan kontrolleres i sine smaa avlukker. Der forefalder derfor en gang imellem et og andet utbrud av uartighet, en umotivert latter, en noget loilydt gispen og lignende, men saa sjelden og saa begrænset at det ikke har virket synderlig forstyrrende. Saadant kommer desuten altid fra disse indbarkede" fængselsvante fanger som egentlig ikke hører hjemme i Bodsfængslet, men undtagelsesvis allikevel kommer hit. Næsten alle følger tvertimot med god opmerksomhet og levende interesse med, og paa mange gjor tjenesten dype og varige indtryk. Ogsaa i dette driftsaar glædet sangerinden fru Cally Monrad fangerne ved sin sjælfulde sang paa nytaarsdag. Presten fremhæver sterkt sangens velgjørende virkning og anfører som eksempel at den har virket til likefrem varig omvendelse av en meget haardhudet forbryder. Den moralske virkning av straffen finder presten vedblivende at være god. Dog synes hos saadanne fanger som kommer ind efter hyppige tilbakefald, isolationen at virke mindre godt. Sjælen synes i saadanne tilfælder at være saa utaset at den ikke kan yde den fornødne spændkraft mere til moralsk reisning, og saa blir følgen enten en yderliggaaende avslovning eller forhærdet trods og en uhyggelig fordærvelse. Man har i Bodsfængslet i aarets lop hat en del eksempler paa dette. Presten har i driftsaaret avlagt 9 cellebesøk. Kirkeskolen har været regelmæssig avholdt. Presten uttaler at det er en udmerket institution. Foredragene anlægges paa at lære tilhørerne at læse bibelen mo forstaaelse og i sammenhæng paa bakgrund av datidens forutsætninger, og interessen for disse foredrag har været levende og vedholdende. Akershus lf. Gudstjeneste er blit holdt hver søn og helligdag, undtagen den dag i de tre store hoitider og de sondage som faldt under prestens sommerferie, da læreren holdt bibellæsning. Ingen fange bar bedt sig fritat for at gaa i kirken. Fangernes forhold under gudstjenesten har i

14 8 Landsfængslerne SjEelepleien og undervisningen. det hele været meget godt, saaledes har omtrent alle fanger fulgt opmerksomt med under prækenen og deltat i salmesangen. Mange av dem har en viss agtelse for det hellige ord og uttaler sin tro paa dets sandhed, om de end ikke er tilsinds at ville leve efter det. Et mindretal blandt dem synes at ha en bevisst religiøs trang ; dem finder man gjerne ved alterbordet. Paa den anden side vites adskillige at være fornegtere, og deres upaaklagelige opførsel i kirken skyldes uten tvil disciplinen. jordfæstelse fandt sted i driftsaaret. Kommunion har været avholdt ganger for i alt 8 fanger. Antallet av prestens samtaler med fangerne i aarets løp har været ca. 00; den daglig anvendte tid dertil var gjennemsnitlig noget over timer ; i motsætning til tidligere er der i det forløpne aar ført samtaler med fanger alle hverdage i uken Presten uttaler at det i det hele gjælder at finde de mulige tilknytningspunkter for en frugtbringende samtale i fangens livsforhold, og naar man her gaar frem med nogen varsomhet, er det bare undtagelsesvis at nogen fange er saa forbeholden at ikke en religiøs samtale kan komme igang. Det siger sig imidlertid selv at et stort antal fanger er likegyldige i religiøs henseende, og at disses moralske følelse er yderst ringe. Tr on dhj e ms lf. 0imessegudstjeneste har været avholdt hver sonog helligdag til sedvanlig tid. Under prestens fravær i juni manned og under et besøk han avla hos de fanger som opholdt sig i Værdalen pa'a utearbeide, erstattedes dog gudstjenesten med opbyggelse av en lærer ved folkeskolen og en emissær ved indremissionen. I fastetiden holdt presten fastepræken hver onsdag aften. Kommunion har været holdt ganger for fanger. Ingen ministeriel handling har fundet sted i fængslet. Fangernes religiose og moralske forhold har ikke været væsentlig forskjellig fra deres forhold i tidligere aar. Under gudstjenesten har de heller ikke i dette nar opført sig tilfredsstillende. Den utækkelige stilling flere fanger har indtat, med tobaksspytning rn v, skriver sig hovedsagelig fra enkelte som angir den slette tone. Det samme er tilfældet med samtaler i kirken for gudstjenesten. At flere fanger har unddrat sig gudstjenesten ved at lægge sig igjen paa sovelokalerne, har ogsaa i det forløpne beretningsaar gjentat sig temmelig regelmæssig. Presten tilfoier dog at en stor del av fangerne har paahørt Guds ord med andagt og med opmerksomhet. Aarsakerne til forbrydelser har gjennemgaaende været de samme som tidligere, nemlig hovedsagelig drik og lediggang. Presten gjentar hvad han tidligere har pekt paa, at formindskelse av forbrydelserne alene kan ventes opnaadd, ved formindskelse av forbrydelsernes aarsaker, det vil si ved strengere behandling av drik og lediggang. Presten er tilboielig til at anta at det vilde være til gavn om betingelserne for og kontrollen under løsladelse paa prøve i praksis skjærpedes. Der burde haves sterkere garantier for en fanges utsigt til at kunne ernære

15 Landsfængslerne SjEelepl eien og undervisningen. 9 sig paa lovlig maate, naar han løslates ; og det burde ikke taales at en paa prove løslatt person aabenlyst viser sig som dranker og lediggjænger. Lf. for Kvinder. Gudstjeneste har været holdt hver søn og helligdag, naar undtagesc :_!_!_). dag i de store høitider og de søndage som faldt under prestens ferie i august maaned; paa disse dage har lærerinden som tidligere læst en præken for fangerne. Disses forhold under gudstjenesten har været meget godt ; de har fulgt opmerksomt med ved forkyndelsen og deltat virksomt i salmesangen. Kommunion har været avholdt ganger for fanger. jordfæstelse er blit forrettet. Forøvrig er ingen ministeriel handling blit utført. Likesom tidligere er de fleste av prestens daglige samtaler faldt paa enrumsfangerne. Deres brøde har været forskjellig. Enkelte av dem, navnlig saadanne som var domfældt for tyveri, har været utaalmodige over at maatte sitte i enrum. En av dem truet med at ville begaa selvmord. Flere av fangerne har gjort indtryk av at ha kjendt religiøs trang, har talt med beklagelse om sine fald og forsikret at de ikke mer skulde la sig finde paa forbrydersk vei. Desværre er der for de fleste av tyvsforbryderskerne og rufferskerne litet haab om forbedring ; de gode forsætter som de kan nære under fængselsopholdet, formaar de ikke at gjennemføre i det fri liv. For fanger som er straffet for barnemord e.., kan man i næsten alle tilfælder ha godt haab om varig opreisning. Der har dog i det forløpne beretningsaar sittet fanger i fængslet som for den gang var domfældt for fødsel i dølgsmaal eller barnedrap. Om undervisning og bibliotek skal man i tilknytning til tab e meddele følgende: Bodsfængsle t. Undervisningen i engelsk bortfaldt ved førstelærerens fratræden. De i skolen underviste fanger har som tidligere været delt i partier. I beretningsaaret er istandbragt nye regler for bokutlaanet. Ifølge disse faar nu alle fanger laant en bok hver 8de dag, fanger i første klasse bare bøker av religiøst indhold, fanger i den klasse bare bøker av religiøst eller belærende indhold og fanger i dje eller højere klasser bøker av religiøst, belærende eller underholdende indhold. Fangebibliotekets bøker utgjorde ved driftsaarets slutning følgende antal bind: Religiøse tidsskrifter og bøker 8, belærende skrifter 90, lærebøker 7, tidsskrifter 99, fortællinger 9, bøker paa fremmede sprog 8, cellebøker 0 og bøker i kirken, tilsammen 0 bind. Akershus f. Undervisningen har i driftsaaret foregaat paa uforandret maate. Direktoren uttaler at det er en glæde at være vidne til den interesse fangerne viser skoleundervisningen. At der herav vil vise sig gode frugter, selv om de kommer sent og sparsomt, tør sikkert haabes.

16 0Landsfængslerne Sjgelepleien og undervisningen. Biblioteket talte ved driftsaarets utgang 89 bind. Tr ondhj ems I f. Undervisning paa lappisk har i driftsaaret været meddelt fanger. Biblioteket har som sedvanlig været meget flittig benyttet. Bokutlaanet foregik regelmæssig hver uke. L f. for Kvinde r. Skolen har som tidligere været holdt særskilt for fællesavdelingens og enrumavdelingens fanger med partier for hver avdeling. Religionsundervisningen for feellesavdelingen har som i forrige driftsaar været besørget av presten. Lærerinden hadde ukers sommerferie, men da hun i kassererens ferie maatte fungere som kasserer, maatte skolen yderligere sløjfes i uker. Fængslets boksamling er i aarets løp forøket med bind og utgjorde ved aarets slutning 8 bind. Kosten. Herom henvises til tab el 8. Lægen ved Trondhjems lf. uttaler i sin beretning at der fra enkelte fangers side høres stadige klager over kosten, idet de ikke taaler" eller har væmmelse" for den mat som serveres. Disse klager som i den senere tid har været fremført med større frækhet, gjælder fornemmelig middagsgrøten. Der fandt endog en sammenrottelse sted, idet de fleste fanger negtet at hente sin mat for derved, som de mente, at skulle kunne tiltvinge sig anden kost istedenfor grøt. Endvidere er det sirupssuppen som enkelte fanger karakteriserer som en væmmelig" mat. Nogen fanger som antages at faa smerte efter nydelse av sild, har faat fisk isteden, men det hænder ogsaa at de efter en tids forløp ber om at faa silden tilbake. Matvarerne blir indkjøpt av bedste sort ; allikevel undgaar man ikke at høre urimelige klager. Sundhetstilstanden. I tabel 9 er alene tat med sygdomstilfælder som har foranlediget vedkommende fanges hele eller delvise fritagelse for arbeide. Foruten i de tilfælder som tabellen viser, har lægen været tilkaldt ved en række lettere sygdomsformer, nemlig i Bodsfængslet 8, i Akershus lf., i Trondhjems lf. 8 og i Lf. for Kvinder 9 ganger. Antallet av fanger forpleiet i sykeavdeling i Bodsfængslet har været. I Akershus If., Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder er alle i tabellen nævnte syke henlagt i sykeavdelingen. I aarets løp døde fanger, nemlig i Akershus lf. av lungebetændelse og i Lf. for Kvinder av syfilis. Av de sindssyke fanger overførtes fra Bodsfee*let til Gaustad asyl.

17 Landsfængslerne Sundbetstilstan.den. I Rikshospitalet indlagdes fanger, nemlig fra Bodsfængslet og fra Akershus lf. I kommunale sykehus indlagdes fra Akershus H. og fra Trondhjems f. ( av disse døde to dage senere) og i det militære sykehus i Kristiania fanger fra Akershus if. Foruten disse blev ogsaa fanger for hvem straffen var blit avbrutt, efter strafavbrydelsen indlagt i sykehus, nemlig fra Akershus lf. i Gaustad asyl og fra Bodsfængslet i almindelig sykehus. 0 fanger overførtes fra Bodsfængslet til Akershus lf. av helbredshensyn. Lægen ved Bodsfængslet uttaler at sundhetstilstanden maa karakteriseres som meget god. I Akershus lf. har belægget paa sykeavdelingen været adskillig mindre end i det nærmest foregaaende aar. Direktøren uttaler i sin beretning om sundhetstilstanden bl. a. : Flere alvorlige sygdomtilfzelder, særlig av lungetæring, har gjort sykehusindheggelse nødvendig. Den i forrige beretning omhandlede særlige undersøkelse av hele fangebelægget har hat en god virkning. Man har faat rede paa de særlig sykelige fanger og kan nogenlunde indrette behandlingen som det paakræves. Paa den anden side kan man lettere end før avvise fanger som angir sygdom som paaskud for at opnaa begunstigelser. Hver enkelt indkommen fange undersøkes nu noie av lægen, særlig med hensyn paa brystsygdomme, og i tvilsmaal sendes hans spyt til sundhetskommissionen, som gratis besørger undersøkelse." I Trondhjems lf. og Lf. for Kvinder karakteriseres sundhetstilstanden som meget god. Sykeutgifterne var i driftsaaret ved Bodsfængslet kr. 90., derav til medicin kr..7, til sykehusforpleining kr. 9.7 og til forbindingssaker o. a. kr I Akershus If. var de samlede sykeutgifter kr , derav til medicin kr. 88., til fanges forpleining i sindssykeasyl kr. 0. og til 8 fangers forpleining i sykehus kr..80. Ved Trondhjems lf. har utgifterne været kr..70, derav til medicin kr. 7. og til fangers forpleining i sykehus kr... Ved Lf. for Kvinder har sykeutgifterne utgjort kr..7, derav til medicin kr. 7.. Bygningerne. Bodsf æ ngslet. I det saakaldte indelukke utenfor hjørnet mellem Østre og søndre floi blev anbragt en jerntrappe ; den kostet kr..00. Gjærdet mot gaten blev i dets helhet paasat pigtraad. Akershus f. Utbedringsarbeidet i opsynsbetjentboligen blev fortsat ; hertil medgik i driftsaaret ca. kr En av fængslets celler blev indredet til kontor for lægen, som tidligere hadde været uten eget arbejdsrum.

18 Landsfængslerne Bygningerne. Tr on dhj e m s lf. I østre gaard blev sat op et nyt skur med loft og reoler til opbevaring av fabrikater. Utgifterne hertil var kr I Lf. for K vin der blev i driftsaaret bare utført almindelige vedlikeholdsarbeider. Herom henvises til tab el 0. In dtægter og utgifter. Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Tabellerne indeholder forskjellige oplysninger av kriminalstatistisk interesse. Tabellerne gjcelder bare de eft er dom in dk omne fanger, tabel gjeelder de indkomne fanger som har været løslatt paa prøve, og tabel viser tidligere løslatte fangers tilbakefald. I tab el, fangernes forbryd elser, er hver fange bare fort op under en enkelt gruppe forbrydelser. Naar en fange samtidig er dømt for to eller flere forbrydelser som tilhører forskjellige av de opstilte grupper, er han i tabellen ført op med den forbrydelse som in abstracto kan medføre den største straf, eller hvor forholdet i saa henseende er like, den som frem. stiller sig som hovedforbrydelsen eller som bedst karaktiserer fangen. I t abe er str aff e ti d en avkortet med tilstaat fradrag for varetægtsfængsel før og efter dommen samt transport. Tabel viser de indkomne fangers alder. Av hvert av rikets indbyggere i de forskjellige aldersklasser indsattes i 90 0 følgende antal i landsfængsel efter dom 7 aar : 0.7 mænd, 0. kvinder 80 :. 0. :,.7 9 :.. 09 : : õ9 : :.0 over 70 : 0. Tabel viser fangernes egteskabelige stilling. Tabel viser fangernes tidligere livsstilling. Tabel indeholder opgaver over fangernes fø del and.

19 Landsfængslerne Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Tab el 7 gir oplysning om fangernes hjemsted. Byer hvorfra ingen fange i aarets løp er indkommet i landsfængsel, er ikke medtat i tabellen. Av fangerne falder paa : Kristiania. 8. Vo mænd, 9. Vo kvinder Bergen.... De øvrige byer..8. Landdistrikterne Paa personer over den kriminelle lavalder, aar, henholdsvis mænd, kvinder og av begge kjøn underett falder følgende antal indsættelser efter dorn: Fra hele riket...9 mend, 0.7 kvinder,. tils. landdistrikterne _ samtlige byer Kristiania I tabellerne 80 meddeles forskjellige oplysninger særskilt for de tidligere ustraffede og de tidligere straffede av de fanger, som kom ind efter dorn. Tab ellerne indeholder forskjellige opgaver vedkommende de indkomne, tidligere straffede fangers tilbakefald m. v. Tab el indeholder oplysninger om de i 900 indkomne fanger som har været løslatt paa prøve. tab el, som omhandler de løslatte fra terminen april 89 til mars 89, er bare tat med fangernes første tilbakefald i de forløpne 0 aar. Av de løslatte 7 mænd faldt eller 0.8 Vo tilbake inden tiaarets slutning. Av de løslatte kvinder faldt 8 eller.8 Vo tilbake. Av løslatte mænd fra Kristiania, fra Bergen, fra andre byer underett og fra landdistrikterne faldt henholdsvis., 7.7, 9.7 og 0. Vo tilbake. I de forskjellige aldersgrupper av mandsfanger var tilbakefaldsprocenterne følgende : 7 aar :. Vo 80 :.7 :. 9 :. 09 :.0 09 : :. 09 : 0.0 over 70 : 0.0

20 Landsfængslerne Oplysninger om indkomne og løslatte fanger. Av gifte mandsfanger faldt.0 A) tilbake, av ugifte. Vo. Av wand som var løslatt efter straf for tyveri og røveri, faldt 8. Vo tilbake, nemlig.8 Vo til samme forbrydelse og.8 Vo til anden forbrydelse. Av mænd som var løslatt efter straf for anden forbryd else end tyveri og røveri, faldt ialt. Vo tilbake, nemlig. Vo til samme forbrydelse og 9, /o til anden forbrydelse. Av de tilbakefaldne mandsfanger faldt. /o tilbake inden maaneder efter løsladelsen,.0 Ofi) inden en tid av over maaneder til aar, 8. A) aar aar,. Vo aar aar,. Vo aar aar, 7. Vo aar aar, '. A) aar 0 aar og fange eller 0. Vo tilbake mellem det 0de og te aar. Av de faldt saaledes 7. vo tilbake inden nar.

21 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Fængslerne i almindelighet. Regler for benyttelsen av de til kredsfængslerne og hjælpefængslerne horende retslokaler blev utfzerdiget av Justisdepartementet 8 april 90. Fortegnelse over kredsfængslerne og de store hjælpefængsler med opgave over antallet av fangerum i hvert fængsel findes i aarboken 9090, tabel, s. flg. I enkelte fængsler har fangerummene heller ikke i 9090 været tilstrækkelige for behovet. Drammens kredsfængsel, Fredrikstad, Hor t ens og Tr ondhj ems hjælpefængsler har saaledes jevnlig været for smaa. Undtagelsesvis har ogsaa fængslerne i Kristiansand, Moss, Kongsberg og Tønsberg hat for litet fangerum. Funktionærerne. Som medlemmer av tilsynsra ad ene ved kredsfængslerne fungerte ved driftsaarets begyndelse : Kristiania krf. Stiftamtmanden i Kristiania, formand, Færden, A., assessor, næstformand, Svenberg, B. B., snekkermester, Borchgrevink, Sophie, frue. Hamar krf. Amtmanden i Hedemarkens amt, formand, Sorenskriveren i Søndre Hedemarken, næstformand, Lund. A., vognfabrikant, Harboe, Hedevig, frue. Drammens krf. Amtmanden i Buskeruds amt, formand, Byfogden i Drammen, næstformand, Brecke, A., grosserer, MoltkeHansen, frue.

22 Kredsfængslerne og de store hjælpefængsler Funktionærerne. For aaret 90 blev istedenfor fru MoltkeHansen opncevnt fru Klingenberg. Skiens krf. Amtmanden i Bratsberg amt, formand, Byfogden i Skien, næstformand, Johanssen, J. (, rektor, Paulsen, Henrikka, frue. Kristiansands krf. Amtmanden i Lister og Mandais amt, formand, Byfogden i Kristiansand, næstformand, Johnsen, Chr. S., børskommissær, Rasmussen, Elisabeth, frue. Stavanger krf. Amtmanden i Stavanger amt, formand, Byfogden i Stavanger, næstformand, Pedersen, P. C., kjobmand, Daae, Hanna, frue. Bergens krf. Stiftamtmanden i Bergen, formand, Justitiarius i Bergens byret, næstformand, Reimers, B. bakermester, Hambro, Nico, frue. Molde krf. Amtmanden i Romsdals amt, formand, Sorenskriveren i Romsdal, næstformand, Synnestvedt, P. R, disponent, Dahl, Margareta, frue. Trondhjems krf. Amttnanden i Sondre Trondhjems amt, formand, Politimesteren i Trondhjem, næstformand, Gjedebo, forstander, Bryn, Marie, frøken. Bodo krf. Amtmanden i Nordlands amt, formand, Byfogden i Bodo, næstformand, Andersen, J. A., stadsingeniør, Olsen, Kaia, frue.

23 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Funktionærerne. 7 Troms Ø krf. Amtmanden i Troms0 amt, formand, Byfogden i Tromso, næstformand, Iversen, A., snekker, Dalsb0, frue. Vadsø krf. Amtmanden i Finmarkens amt, formand, Sorenskriveren i Varanger, næstformand, Karakka, A., lærer, Oftedahl, Gjertrud, froken. Opgave over fængslernes bestyrere og regnskapsførere findes i tabel i aarboken for Fortegnelse over vaktmesterne er tat ind paa s. 0 i samme aarbok. Følgende forandringer er indtraadt i driftsaaret: S arp sb or g hjælpef. Vaktmester Thorvald Johannesen fratraadte september 90. Posten blev ikke besat i driftsaaret, men bestyrtes indtil videre av fængselsbetjent Brufladt som konstituert. S ann es hjælpef. Ved Den Norske Regjerings resolution av 7 juli 90 blev til bestyrer av fængslet antat sorenskriveren i Sondre Helgeland istedenfor distriktets foged. Den konstituerte vaktmester Alfred Neergaard blev fast ansat fra november 90. Fangetallet m. v. Med hensyn til t ab e erne, 7, 9 og 0 bemerkes at der ikke haves materiale til en nøiagtig beregning av det virkelige antal fængslede p er s o n er. En og samme person er saaledes regnet med to eller flere ganger forsaavidt han er gant over fra varetægtsfængsling til strafavsoning eller har utstaat forskjellige slags fængsel eller sittet i fængsel flere ganger i driftsaaret. Det samlede antal s tra ff a n ge r som i aarets løp sat i kredsfængslerne og de større hjælpefængsler var 9 97 (nemlig 9 7 mænd og 790 kvinder). Av dein faldt paa Kristiania krf, 799 ( 7 mænd og 7 kvinder). Idømt frihetsstraf blev utholdt av 8 (7 mænd og kvinder). Av dette antal falder paa Kristiania krf. 7 ( mænd og 0 kvinder). Det samlede antal straffanger som sat fængslet til s oning av b Ot e r, var 7 (890 mænd og 7 kvinder) ; av dein sat 078 (7 mænd og kvinder) i Kristiania krf. Van d og bro dstr af alene eller i forbindelse med anden frihetsstraf er i aarets lop utholdt av 8 7 fanger (8 0 mænd og 7

24 8 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fangetallet m. v. kvinder), i gjennemsnit daglig.0 (09.8 m. og. kv.), mellemfristdagene ikke medregnet ) Denne straf var i d ø ni t 9 av fangerne ( 9 m. og 7 kv ), daglig middeltal.8 (0.7 m. og. kv.). De øvrige 7 7 vand og brødfanger ( 0 m. og kv.), i gjennemsnit daglig 7. (9. m. og. kv.), sonet bøter. Fængsel med haardt natt el ei e har i driftsaaret været utholdt av 0 fanger ( 9 mænd og 9 kvinder) i tilsammen 70 dage ( for mænd og 8 for kvinder). 7 mænd og kvinde utholdt dette slags straf efter dom i henholdsvis 78 og 8 dage, mens 0 mænd og 8 kvinder i henholdsvis 8 og dage sonet bøter paa denne maate. H eft estr af utholdt i aarets løp 7 mænd i tilsammen 78 dage ; alle efter dom. Militær arrest utholdtes i 9 dage av fanger ; av disse sonet bøter i tilsammen 0 dage. Straffetidens gjennemsnitlige længde utgjorde for samtlige str a ffanger: i kredsfængslerne 7. dage (for mænd 7. og for kvinder 8.), i de store hjælpefængsler. dage (for mænd.0 og for kvinder 7.9), i fængslerne tilsammen 7.0 dage (for mænd.9 og for kvinder 8.). Middeltiden var for fanger som utholdt i d ø ni t frihets str af: i kredsfængslerne 9. dage (for mend 9. og for kvinder 8.) og i de store hjælpefængsler 0. dage (0. for mænd og. for kvinder), i fængslerne tilsammen.7 dage (fcr mænd. og for kvinder 7.). For b 9st e avson ere var den gjennemsnitlige straffetid i kreds og hjælpefængslerne tilsammen. dage (for mænd. og for kvinder.). Antallet av fanger som ikke utstod straf (herunder medregnet barn under nar som foreløbig var anbragt i fængsel, jfr. lov nr. av juni 89 7), var 0 ( 8 m. og 9 kv.) med et daglig middeltal av 9.9 (.7 m. og 7. kv.). Fængselstidens gjennemsnitlige længde for fanger som ikke utstod straf, var. dage. Paa hvert indvaanere over aar (efter folketællingen av 900) faldt i aaret 7 straffanger og 7 andre fanger, ialt 9 fanger. Av hvert indvaanere sat i gjennemsnit daglig fængslet. straffanger og.0 andre fanger, tilsammen.. Følgende opgave viser fangetallets bevægelse i aarets lop alle kredsfængsler og større hjælpefængsler underett : ) Ved de tilsvarende opgaver i tidligere aarsberetninger for aarboken har mellemfristdagene været tat med under fangedage paa vand og build.

25 Kredsfængslerne og de storre hjælpefængsler Fangetallet m. v. 9 Straffanger. Andre fanger. Tilsammen. M. R. M. K. M. K. Ved aarets begyndelse hensat. ) 8 ) ) 9 I aarets løp er indkommet Samlet antal i aaret I aarets løp er utgaat Ved aarets utgang hensat Det højeste belæg paa samme tid hadde Kristiania krf. med 9 fanger i hovedfængslet og annekset tilsammen. nest Kristiania kom Bergens krf. med 0 fanger. Tab el 9 viser den tid de utgaae de straffanger bar sittet i straf. Av tabellen fremgaar at straffetiden i 7 tilfælder (7. Vo) var dage og i 79 tilfælder (. A) fra dage. Tab el 0 viser fangernes alder. Av det samlede antal fanger i alderen 7 aar hadde Kristiania krf. 8 (.7 (/0), Bergens krf. 88 (.9 /0), de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 7 (7. /0). Av fanger i alder en 8 0 a a r hadde Kristiania krf..8 A), Bergens krf. 0. /0 og de øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler tilsammen 7.9 Ob. Av det hele belæg av straffanger i driftsaaret utgjorde de unge fanger i alderen 7 aar. /0 (gutter. Ofo, piker 0. Vo) og straffangerne i ålderen 80 aar 0.8 /0 (mandsfanger 0. V o, kvindefanger 0. Vs), altsaa begge aldersgrupper tilsammen. A). Med hensyn til statistiske oplysninger forøvrig om fangerne henvises til de aarlig utgivne tabeller vedkommende Norges kriminalstatistik. Fangernes behandling og forhold i almindelighet. I Kristiania krf. har der paa et samlet antal av 0 fanger været anvendt refselser. En række fanger er desuten for mindre forseelser tildelt advarsel eller berøvet tillatte beskjæftigelser eller begunstigelser. Av de refsede fanger sat 0 i varetægt og i straf. De var alle mandsfanger over 8 aar. De refsede forseelser bestod i ødelæggelse av inventar o.., meddelelse til medfange, trusler og opsætsighet samt undvigelse under trans ) Stemmer ikke helt med den tilsvarende tabel i forrige beretning, da av de fangetalsopgaver som laa til grund for den, senere har vist sig at ha feil. *

26 0 Kredsf. og de større hjælpef Fangernes beh. og forh. i almindelighet. port. Det anvendte refselsesmiddel har i 9 tilfælder været vand og brød, i tilfælder vand og brød skjærpet med haardt natteleie og i tilfælder mørk celle i forbindelse med haardt natteleie. Ingen av de begaaede forseelser ledet til retslig foi føining. fanger har været belagt med jern paa grund av truende og voldsom opførsel. rømninger fandt sted i driftsaaret. av disse foregik under transport. Av de øvrige foregik fra hovedfængslet og fra annekset. I tilfælder skyldtes det mangel paa agtpaagivenhet fra betjeningens side at rømningen lykkedes. Vedde øvrige kredsfængsler og større hjælpefængsler er ialt 0 fanger tildelt refselser, nemlig i Hamar, i Kristiansand, i Molde og i Trondhjems kredsfængsel samt i Sarpsborg, i Moss, i Horten, i Arendal og i Lervik hjælpefængsel. fanger har været belagt med jern, nemlig i Kragerø, i Mandal og i Aalesunds hjælpefængsel. rømninger er foregaat, fra Langesunds og fra Trondhjems hjælpefængsel. Desuten har fanger gjort forsøk paa at rømme ( fra Horten, fra Kragerø, fra Flekkefjord og fra Aalesunds hjælpefængsel). Arbeidsvirksomheten. Av bestyrernes uttalelser om arbeidsvirksomheten i kredsfængslerne og nogen av de større hjælpefængsler meddeles følgende : I Kristiania krf. har ialt 70 fanger (mænd og kvinder) været beskjgeftiget med mere regelmæssig arbeide. Mandsfangerne var sysselsat inden følgende arbeidsgrener : snekker og sagarbeide 7, spikkearbeide, skomakerarbeide 7, malerarbeide 7, dreierarbeide, smedarbeide., sknedderarbeide 9, bokrevision 9, blikkenslagerarbeide 8, bokbinderarbejde, salmakerarbeide, køilapping, kurvarbeide, murarbeide og treeskjærerarbeide, børstenbinderarbeide og seilmakerarbeide hver fange, ialt mandsfanger. Av kvindefangerne har 97 været sysselsat, nemlig 8 med strikking og 9 med søm og lapping. Arbeidsdriftens bruttoindtægt har været kr. 7.87, utgifterne til materialer og redskaper kr. 89., arbeidspenger kr , tilsammen kr... Nettoindtægten altsaa kr... H am ar krf. Antallet av arbeidsdage har utgjort. De forskjellige arbeidsgrener og sysselsættelser har som før bestaat i snekkerarbeide, malerarbeide, litt skrædderarbeide, skoreparation, baandvgeving, spikking av pølsepinder, tandpirkere og forfærdigelse av økseskaft samt forskjellig arbeide for fængslet selv, som reparation av inventar, maling, vedhugging og rengjøring. Bestyreren uttaler at næsten alle fanger har lyst til arbeide, men deres dygtighet til at utføre de angivne arbeider er for de flestes vedkommende

27 Kredsfængslerne og de større hjælpefængsler Arbeidsvirksomheten. temmelig liten. Det er derfor meget vanskelig at faa utført salgbare gjenstande. Arbeidspenger har i aarets løp været tilstaat fanger med kr Dr amm ens krf. Det samlede antal arbeidsdage utgjorde 7. Fangerne har været beskjeeftiget med leketøiarbeide, skomakerarbeide og tildels litt salmakerarbeide, likesom der til maling og oppudsning i cellerne har været anvendt fanger i den utstrækning som dette var mulig. I arbeidspenger er betalt kr..00 til fanger. Skiens krf. Antallet av arbeidsdage i driftsaaret var 0. Fangerne har været beskjæftiget med snekkerarbeide, skomakerarbeide, træskjærerarbeide, blikkenslagerarbeide, spikking av tobakspinder og forskjellig arbeide for fængslet. Fanger som bare har sittet nogen faa dage i fængslet, og rent ukyndige fanger er blit sat til at pille drev. 9 fanger har faat arbeidspenger til et samlet beløp av kr K risti an s ands krf. Arbeidsdagenes antal var. Fangerne har væsentlig været sysselsat med snekker, skomaker og blikkenslagerarbeide. De som har manglet kyndighet i disse fag, har arbeidet dørmatter o. lign. samt besørget vedhugging og andet arbeide for fængslet. Fangernes arbeidslyst maa gjennemgaaende betegnes som god ; specielt bar flere av de fanger som har utholdt længere straf, ofte utvist rosværdig flid. 9 fanger har i aarets løp været tilstaat aibeidspenger indtil øre daglig med tilsammen kr. 9.. Stavanger kif. Det samlede antal arbeidsdage var. Naar undtages enkelte fanger som har hensittet i fængslet til avsoning av smaa mulktbeløp, og arrestfanger, har samtlige fanger været sysselsat med arbeide. For mandsfangernes vedkommende har hovedbeskjæftigelsen været notbinding og for kvindefangernes strikking av strømper og istandsættelse av inventarieklæder. De ganske faa baandverkssvende ( skomakere og blikkenslager) som liar sittet i fængslet i driftsaaret, bar været sysselsat i sit fag. Fangerne har i almindelighet gjerne villet arbeide, men flere av dem er helt ukyndige til saadant arbeide som kan utføres i fængslet. Om notbinding uttaler bestyreren at dette arbeide gir litet utbytte for fængslet, men man har dog fundet det hensigtsmæssig, da det er let at lære og ikke kræver synderlig verkt0i. Specielt er notbinding heldig for unge gutter, og disse har ogsaa vist flid og interesse for det. Arbeidspenger blev betalt til fanger med et samlet beløp av kr..00. Bergens krf. Ialt har 7 fanger (mænd og kvinder) været sysselsat med mere regelmæssig arbeide i tilsammen 90 dage. Av mandsfangerne var beskjæftiget med drevplukking, fiskeforsynarbeide 08, mattearbeide 0, skomakerarbeide 8, snekkerarbeide, malerarbeide 0, salmakerarbeide 7, korkfenderarbeide 7, rengjøringsarbeide og dreierarbeide, tilsammen 7 mænd. 0 kvinder har arbeidet med strikking og lapping. Om arbeidet

28 liredsftengslerne og de storre hjælpefængsler Arbeidsvirksomhete n. med fiskeforsyner uttaler bestyreren at det ogsaa i dette driftsaar har indtat en særlig fremskudt plads ( arbeidsdage), og at det fremdeles viser sig særdeles heldig som fængselsarbeide. Det kræver nemlig ingen haandverksmæssig utdannelse eller langvarig forutgaaende oplærelse, da enhver almindelig nævenyttig mand ung som gammel i en fart vil kunne tilegne sig den fornødne dygtighet og færdighet ; dertil kommer at det synes at interessere. Arbeidet er utført efter bestilling av en kjøbmand som selv har skaffet det fornødne kvantum liner, saa fængslet ikke har behøvet at kjøpe op raastof eller sitte inde med beholdning. Fængslet hadde i driftsaaret maskiner til forsynarbeide. Arbeidspenger er betalt til fanger med tilsammen kr... Varekjøp av tobak og mat. Til straffangerne har de været betalt ved løsladelsen. ægtsfangerne har faat sine arbeidspenger efterhvert, for det meste til indt Tilstaaelse av arbeidspenger er efter bestyrerens erfaring særlig at anbefale som et virksomt middel til fremme av flid og interesse for arbeidet. Arbeidsdriftens bruttoindtægt har utgjort kr. 9.7, utgifterne til materialier og arbeidspenger m. v. kr..9, nettoindtægten altsaa kr Molde krf. Det samlede antal arbeidsdage har været 09 (990 for mænd og 0 for kvinder). Fangerne har været beskjæftiget med skomakerarbeide, snekkerarbeide, bygningsarbeide for fængslet, notbinding, mattearbeide, forsynarbeide, staaltraadarbeide, strikking, hekling, søm og drevplukking. I arbeidspenger er utbetalt kr.. til fanger. Arbeidet har vist sig heldig og hensigtsmæssig for fangerne, som gjennemgaaende har arbeidet med lyst og interesse. Tr ondhje in s krf. Fangerne har været beskjæftiget med drevplukking, korkskjæring, binding av fiskegarn, snekkerarbeide eller arbeide for fængslets regning med renhold, vedhugging og vedsaging. fanger er tilstaat arbeidspenger med et samlet beløp av kr Bodø krf. Antal arbeidsdage 89. Av arbeidsgrener nævnes : garnbinding, lægning av forsyn, snekker og træarbeide, vedsaging og kløving, drevplukking, maskinsøm, lapping, stopping, strikking og vask. Arbeidspenger har bare været betalt til fange med kr..00. T r o ni s Ø krf. Arbeidsvirksomheten har været drevet paa samme maate som før ined lægning av forsyn og plukking av drev. vadsø krf. Foruten med arbeide for fængslet selv har fangerne været beskjæftiget med lægning av forsyn. Av forsyner er ialt forfærdiget 00 i driftsaaret. Arbeidet ansees hensigtsmæssig saavel for fangerne som for fængslet. Ogsaa i de fleste hjælpefængsler er der drevet arbeidsvirksomhet i det væsentlige paa samme maate som i kredsfængslerne. I Trondhjems hjælpefængsel har fangerne saaledes arbeidet i tilsammen 070 dage, i Fredrikstad

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM Grundaarsagen til den sociale elendighed, aandelig underkuelse og politiske afhængighed, er det forhold, at arbejdsmidlerne (grund, jord, bjergværker,

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn

Hørd Grimkelssøns Saga. Translation: Fr. Winkel Horn Hørd Grimkelssøns Saga Translation: Fr. Winkel Horn Index Hørd Grimkelssøns Saga................ 1 i Hørd Grimkelssøns Saga I Harald Haarfagers Dage kom de fleste Landnamsmænd til Island, fordi de ikke

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere