TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM"

Transkript

1 TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: Fax:

2 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY GRE EN TROM LE SY STEM Købsdato: Serienummer: For at aktivere garantien på Deres nye tromler, skal garantisiden i denne manual udfyldes og faxes. Det er den løse side midt i manualen. Angående dele og service kontaktes: Prodana Seeds A/S Faaborgvej 248, Dyrup 5250 Oden se SV 1

3 IN TRO DUK TION TIL UNIVERSALTROMLE Til lyk ke med er hver vel sen af De res NYE True-Su fa ce Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy stem fra Tur fli ne, Inc. Gennemlæs venligst denne brugervejledning, før tromlerne pakkes ud. Det er vig tigt at De ud fyl der garan ti si den, og sen der den til Pro da na, her ved ak ti veres pro duk tets etåri ge be græn - se de garan ti. Trom ler ne kræ ver kun et mini mum af vedligeholdelse. Der er to smøre nipler på hver trom le. De er pla ceret i hver ende af trom len. Vi an be fa ler, at le jet fyl des med fø de vare eg net ve ge ta bilsk fedt, før trom len anvendes, for at und - gå ska de på grøn sværen på grund af fedt dryp, selvom en hver type lit hium fedt er egnet. Pump ind til fed tet er syn ligt mel lem leje og nav. Når trom ler ne an ven des til fordeling af top dres sing, kan det være nød ven digt at ren se le jer ne for for at fjer ne sand og grus. Tør alt over sky den de fedt om kring le jer ne af. Den kor rek te rem spæn ding er 6 mm af bøj ning. Det te er ind stil let fra fa brik ken. Hvis det er nød ven digt at ju stere rem spæn din gen, skal de tre møtrik ker, der hol der trom le le jet på begge en depla der, løs nes. Der ef ter fore ta ges den nød ven di ge ju stering i de af lan ge hul ler. Spænd alle seks møtrik ker, og mon ter rem skær men. Denne brugervejledning indeholder følgende: Mon terings an vis ning Re ser ve dels teg nin ger og num re Mon terings sæt ændringer Adap ter sæt In for ma tio ner om garan ti og sik ker hed OVER ENS STEM MEL SES ER KLÆ RING EF-over ens stem mel ses er klæring Ma skin direk ti vet 98/37/EF, bi lag II, A Fa bri kant: Adres se: Tur fli ne Inc. 327 Wil low poin te Dr. St. Char les, MO USA Importør: Pro da na Se eds A/S Adres se: Få borg vej 248, Dyrup 5250 Oden se SV er klærer her ved, at Ma ski ne: TRUE-SURFACE VIBRA TORY GREEN TROM LE Ty penr.: UR3 Seri enr.: er i over ens stem mel se med Ma skin direk ti vets be stem mel ser (direk tiv 98/37/EF). Sted og dato: Oden se d. Lasse Lindholm Produktchef, maskiner Pro da na Se eds A/S 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Garan tiin for ma tion Fak ta si de An ven del se af trom le Tips om en sar te de gre ens Sik ker hed Re ser ve dels teg ning stan dards ek tion Re ser ve de lsliste TORO MODELLER UR3T re ser ve dels teg ning Toro Adap ter sæt 7500 for Toro GM3 til 3100 klippere Adap tere til æn dring fra Toro 3100 til en an den type klip per UR3T32A re ser ve dels teg ning for Toro 3200 A klip per UR3T32B re ser ve dels teg ning for Toro 3200 B klip per UR3T325 re ser ve dels teg ning for Toro 3250 klip per Adap ter sæt 7551 for Toro 3200 A Adap ter sæt 7552 for Toro 3200 B Adap ter sæt 7506 for Toro Adap tere til æn dring fra Toro til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Toro Mon tering af hy drau lik mo tor - Toro JACOBSEN MODELLER UR3J re ser ve dels teg ning Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 klip per Adap ter sæt 7504 for Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 klipper Adap tere til æn dring fra Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ja cob sen Gre en sking 3 og Mon tering af hy drau lik mo tor - Ja cob sen Gre en sking 3 og UR3JV re ser ve dels teg ning - Ja cob sen Gre en sking 5 klip per Adap ter sæt 7503 for Ja cob sen Gre en sking 5 klip per Adap tere til æn dring fra Ja cob sen Gre en sking 5 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ja cob sen Gre en sking Mon tering af hy drau lik mo tor - Ja cob sen Gre en sking JOHN DEERE MODELLER UR3JD25 re ser ve dels teg ning John De ere 2500 klipper Adap ter sæt 7502 for John De ere 2500 klip per Adap tere til æn dring fra John De ere 2500 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - John De ere Mon tering af hy drau lik mo tor - John De ere UR3JD22 re ser ve dels teg ning John De ere 2243 klip per UR3JD22 re ser ve delsli ste Adap ter sæt 7507 for John De ere 2243 klip per Adap tere til æn dring fra John De ere 2243 til en an den type klip per RANSOMES MODELLER UR3R re ser ve dels teg ning Ran so mes klip per Adap ter sæt 7505 for Ran so mes klip per Adap tere til æn dring fra Ran so mes til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ran so mes Mon tering af hy drau lik mo tor - Ran so mes Dre ven de ven ding Mon tering af kon ver terings sæt Mon tering af skærm be skyt ter på Toro

5 GARANTIINFORMATION På True-Suface Universal Vibratory green tromlesystemet ydes der garanti mod materiale- og fabrikationsfejl i 12 måneder fra købsdatoen. Garantien omfatter ikke misbrug eller almindeligt slid, manglende vedligeholdelse eller fejl som skyldes uoriginale reservedele. Alle reklamationer under garanti skal straks meddeles Prodana, som herefter så hurtigt som mu ligt vil tage stil ling til kra vet. Ar bej de, der ud føres un der garan ti en vil kun bli ve ref un deret, hvis det på for hånd er god kendt af os. Turfline INC forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer og konstruktion uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for tidligere købere. 4

6 Pa tent: US pa tent nr. 5,261,213 UNIVERSALTROMLE - FAKTA SIDE Spe ci fi ka tio ner: Vægt: 31 kg, ca. den sam me vægt som klip per sek tio ner ne. In gen eks tra vægt på ud styr el ler gre ens. Ramme: Svej set i et styk ke - 1" rør. Tromlerør: 5,5" ud ven dig di a me ter, 3 mm god styk kel se, 560 mm læng de, st. 37. Tromle nav: 2 stk. smør bare flan ge mon tere de bøs nin ger 1,5" ind ven dig di a me ter. Trom le ak sel: Ø1" blødt stål - boret og ge vind skåret for mon tering af eks cen ter væg te. Ak sel le jer: Luk ket type lav frik tion ved li ge hol del ses fri kuglele jer. Ak sel eks center hastig hed: om drej nin ger. Let mon tering: Trom ler ne kan mon teres på Toro, Ja cob sen, John De ere og Ran so mes triplex klip pere på få mi nut ter. Styrings værk tøj: Når an ven del sen er ind ar bej det i det al min de li ge ved li ge hol del ses pro gram, ska ber sy ste met sun de gre ens hur ti - gere. Gør det mu ligt for den til syns føren de at indarbejde spe ci fik ke hastig he der el ler kompressionskrav. Kan an - ven des på ku pere de gre ens. Pas ser på triplex klip pere. Kræ ver ikke sær li ge for udsæt nin ger af føreren. Gi ver en sar te de gre ens. Kontrollerbare resultater: Vi bra tio ner gør det mu ligt, at kom pri mere alle gre ens i mm dyb de ved vari eren de hastig hed. www. true-surface.com 5

7 ANVENDELSE AF True-SURFACE VIBRATORY GRE EN TROM LE SY STEM Pla nering af greens: Vi bra tio nerne pla nerer gre e nens over fla de uden at ska de græs set, fjer ner fo daf tryk, tee mær ker og bol d af tryk. Sand hær des og ind ar bej des i over fla de kon turen. Grokraft: Vi bra tio ner ska der ikke plan ter, og træk ker ikke plan ter op. Over fla den hær des, klip nin gen re du ceres. Gre ens kan tid li gere hol de til spil. Sand topdressing: Vi bra tio ner efter fulgt af af slæb ning eller børst ning, fjer ner i bog sta ve lig ste for stand tørt sand fra grøn sværen. Sandet fal der igen nem lige før trom len når det, og mind sker her ved ska der og sparer rul ler og kni ve. Fjerner dug: Vi breren de trom ler fjer ner dug og pla nerer over fla den sam ti dig. Be luft ning: Vi bra tio ner ne ar bej der tør top dres sing ned i spræk ker og hul ler, og pla nerer over fla den, og mu lig gør et ac cep ta belt spil. In teg reret sund hed: Ved at trom le mere og klip pe min dre, får man sun dere plan ter. Ved at hæve klip pe høj den 25% fra 3 mm til 4 mm øges græs sets sund hed be ty de ligt. Re sul ta tet vil være min dre brug af kunst gød ning, sprøj te mid ler og van ding. Ved skiftevis trom ling og klip ning bli ver grøn sværen mere mod stands dyg tig, og kan klare mere spil, hvil ket er lig med flere ind tæg ter for golf ba nen. 6

8 TIPS OM ENSARTEDE GREENS Golf spil lere øn sker, og nog le gan ge kræ ver de, en sar te de gre ens. De vil have en sar te de put te be tin gel ser, når de går fra gre en til gre en. Kun True-Suface Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy ste met kan sik re en sar te de boldrul le læng der på alle gre ens. For at opnå ens ar tet hed med vi breren de trom ler, skal det te eks em pel efter le ves: Hvis man trom ler med sam me hastig hed som man klip per med, og det gi ver 30 cm bold rul le af stand (BRA) op når man: 60 cm BRA ved 1/2 af klip pe hastig hed 45 cm BRA ved 3/4 af klippehastighed 15 cm BRA ved dob belt af klip pe hastig hed Kom bi na tio nen af om drej nin ger og frem kør sels hastig hed, gør det mu ligt at opnå et hvert øn ske ligt re sul tat. Den ne mu lig hed har man kun med: True-Su fa ce Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy ste met. 7

9 SIKKERHED Gennem omtanke, vedligeholdelse og anvendelse af udstyret i overensstemmelse med forskrifterne. True-Suface Universal Vibratory green tromlesystemet er konstrueret udelukkende til anvendelse på triplex klippere, som et vedligeholdelsesværktøj til greens. Garantien bortfalder ved enhver anden anvendelse og enhver anden sammenbygning end den fore - skrevne. Anvendes udstyret ikke efter forskrifterne, kan det medføre personskade og ska de på ud styret. UNDGÅ ULYKKER De fle ste ulyk ker sker, uan set om de sker i ind u stri en, på en gård, hjem me el ler på en motorvej, fordi simple fundamentale sikkerhedsforskrifter og forholdsregler ikke bliver overholdt. De fle ste ulyk ker kan der for und gås ved at er ken de faren og gøre no get for at undgå den. 8

10 Universaltromle Revideret standardsektion 9

11 RE SER VE DEL E TIL ALLE MODELLER Pos. Afd....Varenr....Titel 1 37P Låsekrave En de dæk sel for rulle Rulle 37P Rul le kpl. (inde hol der 2 og 3) 4 37P Hjul aksel 37P Ak sel re para tions sæt (inde hol der 1, 2, 3 og 4) 5 30P Lå sering for remskive 6 30H Bolt 5/16-18x3/4 7 30H Lå se ski ve 5/16" 8 30H Flan ge møtrik 5/16" 9 37P Ramme 10 30H Bolt 1/4-20x3/ P Ak sel skiver 12 30H Lå se møtrik 1/4"-20 nylon 13 30H For tan det flan ge møtrik 5/ H Not lang Flanger Leje og ind sats 18 30H Bolt 3/8-16x H Lå se ski ve 3/8" 20 37P G...Grøn endeplade 37P R...Rød endeplade 21 30A...RSM...Gum mi stød dæm pere 22 37P G...Grøn skærm 37P R...Rød skærm 23 37P Leje 26 37P Rem ski ve 5" 27 30H Pinolskrue 1/4-20x3/ P Rem ski ve 2" 29 30H Not kort 30 37P " rem 31 37P G...Grøn remskærm 37P R...Rød remskærm 32 37P Fje der split 1/4x1 1/ H Bolt 5/16-18x3" 34 30P Lå sering for leje 35 37P Leje med pi nolskrue 36 37P Lejehus 37 37P Strå leak sel kob ling 38 37P Remskiveaksel 37P Strå le ak sel re para tions sæt (inde hol der 15, 32, 37 og 38) 37P Rem ski ve ak sel re para tions sæt (inde hol der 15, 32 og 38) 39 30P Navkapsel 40 37P Flan ge le je sæt (inde hol der 13, 16, 17 og 21) 41 30P Lå sering for aksel 42 30P Akselleje 43 30P...P003...Aksel 30A Ak sel re para tions sæt (inde hol der 10, 27, 28, 41, 42, 43, 48 og 49) 44 30H Bolt 5/16-18x3/ H Under sæ nket bolt 1/4-20x P...P001...Nav 30A Nav re para tions sæt dre ven de (inde hol der 44, 46 og 51) 30A ND..Nav re para tions sæt ende uden drev (inde hol der 39, 44 og 46) 48 30H Lå se ski ve 1/4" 49 30A Ekscentervægt 30A Eks cen ter vægt re para tions sæt (inde hol der 10, 27 og 49) 50 30A Tromlerør 51 30P Le je pak ning + Be ty der at den ne del ikke kan kø bes se parat 10

12 RESERVEDELSLISTE FOR UNIVERSALTROMLE Revideret 1/ Dele kun til Toro Afd....Varenr....Titel 37P Kug le stagbolt for træk beslag A 30A C...Kob lings stang for træk beslag 37P Løftebeslag 37P Kuglestagbolt 37P Kug le stagbolt P Træk beslags sæt -3200A 37P Træk beslags sæt -3200B 37P Kug lestag bolt for læn ger P...7CWR...Rød kontravægt 37P Adap ter sæt Toro P Adap ter sæt Toro P Adap ter sæt Toro 3200A 37P Adap ter sæt Toro 3200B Dele kun til Jacobsen Afd....Varenr....Titel 30A Lås for mo tor mon tering GK 5 37P Wire 37P Split 37P JV...Adap ter for mo tormontering 37P Ja cob sen løftenagle 37P Løftepla de 37P...7CWG...Grøn kon tra vægt GK 5 37P Adap ter sæt GK 5 37P Adap ter sæt GK 4 Dele kun til John Deere Afd....Varenr....Titel 30P Af stands styk ke for mo tor kon sol P Plastik bøs ning P Adap ter for mo tormontering P Løf te beslag P...7CWG...Grøn kon tra vægt P Adap ter sæt P Adap ter sæt A...T300...Forlængerrør 37P G...Løfteplade 37P Vippeblok 37P L...Løf tearm ven stre sektion 37P R...Løf tearm høj re sektion 37P Cen ter monteringsbe slag 37P Ny lon afstandsstykke 37P Løf te arm cen ter sek tion Dele kun til Ransomes Afd....Varenr....Titel 37P Stort mon terings beslag for gum mi dæm per 37P Lil le mon terings beslag for gummidæmper 37P Løftepla de 37P Gummidæmper 37P Ran so mes løft enag le 37P Adap ter sæt Ransomes 11

13 MONTERING AF GUMMIOPHÆNG Den ne in for ma tion gæl der korrekt mon tering af gum miophæng. Hvis gum miophæn ge ne (RSM) mon teres for kert, re du ceres de res le ve tid. Ved mon tering af gum miophæng skal den ene side af gum miophæn get mon teres på trom - lens en depla de først. Mon ter flad ski ve og lå se møtrik, og spænd ef ter. Der ef ter mon teres le je flan ger ne på den modsat te ende, og flad ski ver og lå se møtrik ker mon teres. Vent med at spæn de møtrik ker ne til trom le og ram me er sam let. Med trom len i po si tion og alle ram medele på plads spæn des hvert gum miophæng en halv om gang. Den ne pro ce dure gen ta ges ind til alle tre er spændt. Der ved træk kes de to flan ger sam men på le jet, uden at træk ke lejet skævt i for hold til trom le na vet. Meget vigtigt: Hvis en af gummiophængets gevindbolte drejer rundt, når flangelejet spændes, skal der altid drejes tilbage til den position, hvor gummiophænget er "afslappet". Det kan være nødvendigt, at holde gummiophænget forsigtigt med en tang ved gevindfæstet, for at undgå at gummiophænget vrides. BEMÆRK: Hvis gummiophænget vrides under monteringen, eller gummiophænget henstår i en vredet position, vil ophængets levetid forkortes. 12

14 No ta ter: 13

15 T O R O M O D E L L E R 14

16 UR3T Universaltromle for TORO GM3 til 3100 Motorplacering Sæde Maskinfront 15

17 Nødvendigt værktøj: 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO GM3, 3050, 3100, Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. De nye trom ler pak kes ud. 3. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len, mon tere møtrik ker ne på under si den og spæn de møtrik ker ne. 4. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 5. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 6. Klip per sek tio ner ne fra kobles maskinen. 7. Trom ler ne placeres un der ma ski nen med trom lens små rul ler pe gen de frem ad og ma ski nens løf te arm igen nem løf te besla get. 8. Kug le kob lin ger ne placeres på kug lestag bol te ne på beg ge si der af trom leram men. 9. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren på trom lens drev si de løs nes, el ler fjer nes om nød ven digt. 10. Mo toren vrik kes på plads, og sik res med flan ge møtrik ker ne. 11. Ma ski nen star tes, løf te høj de, frihøjde og fri gang mel lem trom le og ma ski ne i løf tet po si tion kon trol leres. 12. Løf te besla ge ne ju steres ef ter be hov. 13. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 16

18 ADAPTERSÆT 7500 TORO GM MODELLER Sæt tet inde hol der føl gen de: Løftebeslag Kuglestagbolt 17

19 ADAPTERE FRA TORO GM TIL TORO GM 3200A: Adaptersæt nr (se side 23). En sek tion kræ ver dre ven de vending. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 18 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. TORO GM 3200B: Adap ter sæt nr (se side 24). En sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 19 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. TORO 3250: Adaptersæt nr (se side 25). En sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 22 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. John Deere 2243: Adaptersæt nr (se side 53). To af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den sid ste sek tion pas - ser her ef ter som ven stre front sek tion på JD 2243 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og der ef ter side 61 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 54 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu - stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. John Deere 2500: Adaptersæt nr (se side 47). En af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne pas ser her ef ter som høj re front sek tion på JD 2500 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 50, og der ef ter side 49 for pla cering og ju stering af dri v ak sel. Se til slut side 46 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid - ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Jacobsen GKIII & IV: Adaptersæt nr (se side 33). To af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Disse sek tioner pas ser her ef ter som høj re og cen ter sek tion på klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 36, og der ef ter side 35 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 32 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Jacobsen GK V: Adaptersæt nr (se side 39). Alle tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Se side 41 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 42, og til slut side 38 an gå en de mon tering af sek - tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Ransomes: Adaptersæt nr (se side 59). Dre ven den skal ikke æn dres. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, derefter side 61 for pla cering og ju - stering af dri vak sel, og til slut side 58 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til - kob lin gen. 18

20 UR3T32A Universaltromle for TORO 3200 A udførelse Serienumre begyndende med 6 eller 7 Motorplacering Sæde Maskinfront 19

21 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO 3200A 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Sek tio ner ne vip pes bag o ver, trækbeslaget (7541) skæres fri, og svin ges frem ad. 8. Trom ler ne mon teres un der ma ski nen på de an vi ste po si tio ner med støt terul ler ne (6050) pe gen de frem ad. 9. Løf te ar men føres igen nem løf te besl a get (7090) på tromlen. 10. Træk beslag (7541) og kug lestag bolt (1115) mon teres. 11. Hvis trom le sek tio nen ikke cen trerer med ba sis ram men ef ter til kob ling af sek tio nen, løs nes lå se kra verne på beg ge si der af træk besla get, og trækbeslaget flyt tes til den øn ske de po si tion og lå ses. 12. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 13. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 14. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to tromler. 15. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 20

22 UR3T32B Universaltromle for TORO 3200 B udførelse Serienumre begyndende med 8 eller højere Motorplacering Sæde Maskinfront 21

23 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO 3200B 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Sek tio ner ne vip pes bag o ver, trækbeslaget (7142) skæres fri. 8. Be sla get (7142) svin ges frem ad fra ma ski nens under si de, så det pe ger frem ad. 9. Kug le kob lin gen (3200C) og bol ten fjer nes fra trækbeslaget, og gen mon teres med kob lin gen ven den de frem ad. 10. Trom ler ne pla ceres un der ma ski nen på de anviste po si tio ner. Støt te hju le ne (6050) skal ven de frem ad. 11. Løf te ar men føres gen nem løf te besla get (7090) på trom len. 12. Kug le kob lin gen (3200C) pla ceres så åb nin gen ven der mod den kug lestag bolt, som den skal kobles sam - men med. 13. Mon terings bol ten spæn des. 14. Kob lin gen mon teres. 15. Hvis trom le sek tio nen ikke cen trerer med ba sis ram men, ef ter til kob ling af sek tio nen, løs nes de fire lå se - kra ver på hver side af for hju lene, og hjul, kra ver og træk beslag flyttes til den øn ske de po si tion. Her ef ter spændes kra ver ne igen. 16. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 17. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 18. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to trom ler. 19. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 22

24 UR3T325 Universaltromle ORO 3250 for T Motorplacerin g Sæde Maskinfront 23

25 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO /4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Trom ler ne placeres un der ma ski nen på de an vi ste po si tio ner med støt tehjulene (6050) pe gen de frem ad. 8. Løf te ar men føres igen nem løf te besla get (7090) på trom len. 9. Kug le kob lin ger ne på ma ski nen mon teres på kug lestag bol te ne (7126) på trom ler ne. 10. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 11. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 12. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to trom ler. 13. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 24

26 ADAPTERSÆT 7551 TORO 3200 A Sæt tet inde hol der føl gen de: Trækbeslag A Bøsning Låsekrave Kuglestagbolt Løftebeslag Bolt 3-7CWR Kontravægt 25

27 ADAPTERSÆT 7552 TORO 3200 B Sæt tet inde hol der føl gen de: Trækbeslag C Kuglestagbolt Bøsning Løftebeslag Bolt 3-7CWR Kontravægt 26

28 ADAPTERSÆT 7506 TORO 3250 Sæt tet inde hol der føl gen de: Bolt Kuglestagbolt Kuglestagboltforlænger Løftebeslag 3-7CWR Kontravægt Bolt Møtrik 27

29 ADAPTERE FRA TORO 3200 OG 3250 TIL TORO GM : Adaptersæt nr (se side 15). Høj re front sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Alle tre sek tio ner er der ef - ter ens. Dri vak sel lå serin gens pla cering er ikke æn dret på den ne mo del. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 14 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk - beslag og kon tra væg te skal ikke mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. JACOBSEN GK III & IV: Adap ter sæt nr (se side 33). An vend den nu væren de cen ter sek tion, og vend dre ven den på den ne sek tion. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som cen ter sek tion på GK III & IV. Dri vak sel lå serin gens pla cering og ju stering er be skre vet på side 35. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 36, og der ef ter side 32 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk beslag og kon tra væg te skal ikke mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. JACOBSEN GK V: Adaptersæt nr (se side 39). De nu væren de ven stre og cen ter sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Dri vak sel pla cering og ju stering er be skre vet på side 41. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 42, og der ef - ter side 38 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Kon tra væg te ne gen mon - teres. Trækb eslagene skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. John Deere 2243: Adaptersæt nr (se side 53). En af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Denne sek tion pas ser her ef ter som center sek tion på JD 2243 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og der ef ter side 61 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 54 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio n af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. John Deere 2500: Adaptersæt nr (se side 47). Der kræ ves ikke dre ven de ven ding. Se in struk tio ner for pla cering af dri v ak sel lå sering på side 49 og for mo tor mon - tering på side 50. Se til slut side 46 an gå en de mon tering og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Træk besla ge ne skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. Ransomes: Adaptersæt nr (se side 59). Den høj re sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Se in struk tio ner for pla - cering og ju stering af dri v ak sel lå sering på side 61. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og til slut side 58 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk besla ge ne og kon - tra væg te ne skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. 28

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L

Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Montering af Webasto Hollandia H400 OpenAir tag i VW Lupo 3L Indhold Hvorfor?... 2 Hvordan får jeg sådan et tag?... 2 Hvad skal jeg bruge?... 2 Værktøj... 2 Selve monteringen... 3 Rens af... 3 Afmontér

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere