TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM"

Transkript

1 TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: Fax:

2 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY GRE EN TROM LE SY STEM Købsdato: Serienummer: For at aktivere garantien på Deres nye tromler, skal garantisiden i denne manual udfyldes og faxes. Det er den løse side midt i manualen. Angående dele og service kontaktes: Prodana Seeds A/S Faaborgvej 248, Dyrup 5250 Oden se SV 1

3 IN TRO DUK TION TIL UNIVERSALTROMLE Til lyk ke med er hver vel sen af De res NYE True-Su fa ce Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy stem fra Tur fli ne, Inc. Gennemlæs venligst denne brugervejledning, før tromlerne pakkes ud. Det er vig tigt at De ud fyl der garan ti si den, og sen der den til Pro da na, her ved ak ti veres pro duk tets etåri ge be græn - se de garan ti. Trom ler ne kræ ver kun et mini mum af vedligeholdelse. Der er to smøre nipler på hver trom le. De er pla ceret i hver ende af trom len. Vi an be fa ler, at le jet fyl des med fø de vare eg net ve ge ta bilsk fedt, før trom len anvendes, for at und - gå ska de på grøn sværen på grund af fedt dryp, selvom en hver type lit hium fedt er egnet. Pump ind til fed tet er syn ligt mel lem leje og nav. Når trom ler ne an ven des til fordeling af top dres sing, kan det være nød ven digt at ren se le jer ne for for at fjer ne sand og grus. Tør alt over sky den de fedt om kring le jer ne af. Den kor rek te rem spæn ding er 6 mm af bøj ning. Det te er ind stil let fra fa brik ken. Hvis det er nød ven digt at ju stere rem spæn din gen, skal de tre møtrik ker, der hol der trom le le jet på begge en depla der, løs nes. Der ef ter fore ta ges den nød ven di ge ju stering i de af lan ge hul ler. Spænd alle seks møtrik ker, og mon ter rem skær men. Denne brugervejledning indeholder følgende: Mon terings an vis ning Re ser ve dels teg nin ger og num re Mon terings sæt ændringer Adap ter sæt In for ma tio ner om garan ti og sik ker hed OVER ENS STEM MEL SES ER KLÆ RING EF-over ens stem mel ses er klæring Ma skin direk ti vet 98/37/EF, bi lag II, A Fa bri kant: Adres se: Tur fli ne Inc. 327 Wil low poin te Dr. St. Char les, MO USA Importør: Pro da na Se eds A/S Adres se: Få borg vej 248, Dyrup 5250 Oden se SV er klærer her ved, at Ma ski ne: TRUE-SURFACE VIBRA TORY GREEN TROM LE Ty penr.: UR3 Seri enr.: er i over ens stem mel se med Ma skin direk ti vets be stem mel ser (direk tiv 98/37/EF). Sted og dato: Oden se d. Lasse Lindholm Produktchef, maskiner Pro da na Se eds A/S 2

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Garan tiin for ma tion Fak ta si de An ven del se af trom le Tips om en sar te de gre ens Sik ker hed Re ser ve dels teg ning stan dards ek tion Re ser ve de lsliste TORO MODELLER UR3T re ser ve dels teg ning Toro Adap ter sæt 7500 for Toro GM3 til 3100 klippere Adap tere til æn dring fra Toro 3100 til en an den type klip per UR3T32A re ser ve dels teg ning for Toro 3200 A klip per UR3T32B re ser ve dels teg ning for Toro 3200 B klip per UR3T325 re ser ve dels teg ning for Toro 3250 klip per Adap ter sæt 7551 for Toro 3200 A Adap ter sæt 7552 for Toro 3200 B Adap ter sæt 7506 for Toro Adap tere til æn dring fra Toro til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Toro Mon tering af hy drau lik mo tor - Toro JACOBSEN MODELLER UR3J re ser ve dels teg ning Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 klip per Adap ter sæt 7504 for Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 klipper Adap tere til æn dring fra Ja cob sen Gre en sking 3 og 4 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ja cob sen Gre en sking 3 og Mon tering af hy drau lik mo tor - Ja cob sen Gre en sking 3 og UR3JV re ser ve dels teg ning - Ja cob sen Gre en sking 5 klip per Adap ter sæt 7503 for Ja cob sen Gre en sking 5 klip per Adap tere til æn dring fra Ja cob sen Gre en sking 5 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ja cob sen Gre en sking Mon tering af hy drau lik mo tor - Ja cob sen Gre en sking JOHN DEERE MODELLER UR3JD25 re ser ve dels teg ning John De ere 2500 klipper Adap ter sæt 7502 for John De ere 2500 klip per Adap tere til æn dring fra John De ere 2500 til en an den type klip per Mon tering af lå sering - John De ere Mon tering af hy drau lik mo tor - John De ere UR3JD22 re ser ve dels teg ning John De ere 2243 klip per UR3JD22 re ser ve delsli ste Adap ter sæt 7507 for John De ere 2243 klip per Adap tere til æn dring fra John De ere 2243 til en an den type klip per RANSOMES MODELLER UR3R re ser ve dels teg ning Ran so mes klip per Adap ter sæt 7505 for Ran so mes klip per Adap tere til æn dring fra Ran so mes til en an den type klip per Mon tering af lå sering - Ran so mes Mon tering af hy drau lik mo tor - Ran so mes Dre ven de ven ding Mon tering af kon ver terings sæt Mon tering af skærm be skyt ter på Toro

5 GARANTIINFORMATION På True-Suface Universal Vibratory green tromlesystemet ydes der garanti mod materiale- og fabrikationsfejl i 12 måneder fra købsdatoen. Garantien omfatter ikke misbrug eller almindeligt slid, manglende vedligeholdelse eller fejl som skyldes uoriginale reservedele. Alle reklamationer under garanti skal straks meddeles Prodana, som herefter så hurtigt som mu ligt vil tage stil ling til kra vet. Ar bej de, der ud føres un der garan ti en vil kun bli ve ref un deret, hvis det på for hånd er god kendt af os. Turfline INC forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer og konstruktion uden forudgående varsel, og uden forpligtelser for tidligere købere. 4

6 Pa tent: US pa tent nr. 5,261,213 UNIVERSALTROMLE - FAKTA SIDE Spe ci fi ka tio ner: Vægt: 31 kg, ca. den sam me vægt som klip per sek tio ner ne. In gen eks tra vægt på ud styr el ler gre ens. Ramme: Svej set i et styk ke - 1" rør. Tromlerør: 5,5" ud ven dig di a me ter, 3 mm god styk kel se, 560 mm læng de, st. 37. Tromle nav: 2 stk. smør bare flan ge mon tere de bøs nin ger 1,5" ind ven dig di a me ter. Trom le ak sel: Ø1" blødt stål - boret og ge vind skåret for mon tering af eks cen ter væg te. Ak sel le jer: Luk ket type lav frik tion ved li ge hol del ses fri kuglele jer. Ak sel eks center hastig hed: om drej nin ger. Let mon tering: Trom ler ne kan mon teres på Toro, Ja cob sen, John De ere og Ran so mes triplex klip pere på få mi nut ter. Styrings værk tøj: Når an ven del sen er ind ar bej det i det al min de li ge ved li ge hol del ses pro gram, ska ber sy ste met sun de gre ens hur ti - gere. Gør det mu ligt for den til syns føren de at indarbejde spe ci fik ke hastig he der el ler kompressionskrav. Kan an - ven des på ku pere de gre ens. Pas ser på triplex klip pere. Kræ ver ikke sær li ge for udsæt nin ger af føreren. Gi ver en sar te de gre ens. Kontrollerbare resultater: Vi bra tio ner gør det mu ligt, at kom pri mere alle gre ens i mm dyb de ved vari eren de hastig hed. www. true-surface.com 5

7 ANVENDELSE AF True-SURFACE VIBRATORY GRE EN TROM LE SY STEM Pla nering af greens: Vi bra tio nerne pla nerer gre e nens over fla de uden at ska de græs set, fjer ner fo daf tryk, tee mær ker og bol d af tryk. Sand hær des og ind ar bej des i over fla de kon turen. Grokraft: Vi bra tio ner ska der ikke plan ter, og træk ker ikke plan ter op. Over fla den hær des, klip nin gen re du ceres. Gre ens kan tid li gere hol de til spil. Sand topdressing: Vi bra tio ner efter fulgt af af slæb ning eller børst ning, fjer ner i bog sta ve lig ste for stand tørt sand fra grøn sværen. Sandet fal der igen nem lige før trom len når det, og mind sker her ved ska der og sparer rul ler og kni ve. Fjerner dug: Vi breren de trom ler fjer ner dug og pla nerer over fla den sam ti dig. Be luft ning: Vi bra tio ner ne ar bej der tør top dres sing ned i spræk ker og hul ler, og pla nerer over fla den, og mu lig gør et ac cep ta belt spil. In teg reret sund hed: Ved at trom le mere og klip pe min dre, får man sun dere plan ter. Ved at hæve klip pe høj den 25% fra 3 mm til 4 mm øges græs sets sund hed be ty de ligt. Re sul ta tet vil være min dre brug af kunst gød ning, sprøj te mid ler og van ding. Ved skiftevis trom ling og klip ning bli ver grøn sværen mere mod stands dyg tig, og kan klare mere spil, hvil ket er lig med flere ind tæg ter for golf ba nen. 6

8 TIPS OM ENSARTEDE GREENS Golf spil lere øn sker, og nog le gan ge kræ ver de, en sar te de gre ens. De vil have en sar te de put te be tin gel ser, når de går fra gre en til gre en. Kun True-Suface Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy ste met kan sik re en sar te de boldrul le læng der på alle gre ens. For at opnå ens ar tet hed med vi breren de trom ler, skal det te eks em pel efter le ves: Hvis man trom ler med sam me hastig hed som man klip per med, og det gi ver 30 cm bold rul le af stand (BRA) op når man: 60 cm BRA ved 1/2 af klip pe hastig hed 45 cm BRA ved 3/4 af klippehastighed 15 cm BRA ved dob belt af klip pe hastig hed Kom bi na tio nen af om drej nin ger og frem kør sels hastig hed, gør det mu ligt at opnå et hvert øn ske ligt re sul tat. Den ne mu lig hed har man kun med: True-Su fa ce Uni ver sal Vi bra tory gre en trom le sy ste met. 7

9 SIKKERHED Gennem omtanke, vedligeholdelse og anvendelse af udstyret i overensstemmelse med forskrifterne. True-Suface Universal Vibratory green tromlesystemet er konstrueret udelukkende til anvendelse på triplex klippere, som et vedligeholdelsesværktøj til greens. Garantien bortfalder ved enhver anden anvendelse og enhver anden sammenbygning end den fore - skrevne. Anvendes udstyret ikke efter forskrifterne, kan det medføre personskade og ska de på ud styret. UNDGÅ ULYKKER De fle ste ulyk ker sker, uan set om de sker i ind u stri en, på en gård, hjem me el ler på en motorvej, fordi simple fundamentale sikkerhedsforskrifter og forholdsregler ikke bliver overholdt. De fle ste ulyk ker kan der for und gås ved at er ken de faren og gøre no get for at undgå den. 8

10 Universaltromle Revideret standardsektion 9

11 RE SER VE DEL E TIL ALLE MODELLER Pos. Afd....Varenr....Titel 1 37P Låsekrave En de dæk sel for rulle Rulle 37P Rul le kpl. (inde hol der 2 og 3) 4 37P Hjul aksel 37P Ak sel re para tions sæt (inde hol der 1, 2, 3 og 4) 5 30P Lå sering for remskive 6 30H Bolt 5/16-18x3/4 7 30H Lå se ski ve 5/16" 8 30H Flan ge møtrik 5/16" 9 37P Ramme 10 30H Bolt 1/4-20x3/ P Ak sel skiver 12 30H Lå se møtrik 1/4"-20 nylon 13 30H For tan det flan ge møtrik 5/ H Not lang Flanger Leje og ind sats 18 30H Bolt 3/8-16x H Lå se ski ve 3/8" 20 37P G...Grøn endeplade 37P R...Rød endeplade 21 30A...RSM...Gum mi stød dæm pere 22 37P G...Grøn skærm 37P R...Rød skærm 23 37P Leje 26 37P Rem ski ve 5" 27 30H Pinolskrue 1/4-20x3/ P Rem ski ve 2" 29 30H Not kort 30 37P " rem 31 37P G...Grøn remskærm 37P R...Rød remskærm 32 37P Fje der split 1/4x1 1/ H Bolt 5/16-18x3" 34 30P Lå sering for leje 35 37P Leje med pi nolskrue 36 37P Lejehus 37 37P Strå leak sel kob ling 38 37P Remskiveaksel 37P Strå le ak sel re para tions sæt (inde hol der 15, 32, 37 og 38) 37P Rem ski ve ak sel re para tions sæt (inde hol der 15, 32 og 38) 39 30P Navkapsel 40 37P Flan ge le je sæt (inde hol der 13, 16, 17 og 21) 41 30P Lå sering for aksel 42 30P Akselleje 43 30P...P003...Aksel 30A Ak sel re para tions sæt (inde hol der 10, 27, 28, 41, 42, 43, 48 og 49) 44 30H Bolt 5/16-18x3/ H Under sæ nket bolt 1/4-20x P...P001...Nav 30A Nav re para tions sæt dre ven de (inde hol der 44, 46 og 51) 30A ND..Nav re para tions sæt ende uden drev (inde hol der 39, 44 og 46) 48 30H Lå se ski ve 1/4" 49 30A Ekscentervægt 30A Eks cen ter vægt re para tions sæt (inde hol der 10, 27 og 49) 50 30A Tromlerør 51 30P Le je pak ning + Be ty der at den ne del ikke kan kø bes se parat 10

12 RESERVEDELSLISTE FOR UNIVERSALTROMLE Revideret 1/ Dele kun til Toro Afd....Varenr....Titel 37P Kug le stagbolt for træk beslag A 30A C...Kob lings stang for træk beslag 37P Løftebeslag 37P Kuglestagbolt 37P Kug le stagbolt P Træk beslags sæt -3200A 37P Træk beslags sæt -3200B 37P Kug lestag bolt for læn ger P...7CWR...Rød kontravægt 37P Adap ter sæt Toro P Adap ter sæt Toro P Adap ter sæt Toro 3200A 37P Adap ter sæt Toro 3200B Dele kun til Jacobsen Afd....Varenr....Titel 30A Lås for mo tor mon tering GK 5 37P Wire 37P Split 37P JV...Adap ter for mo tormontering 37P Ja cob sen løftenagle 37P Løftepla de 37P...7CWG...Grøn kon tra vægt GK 5 37P Adap ter sæt GK 5 37P Adap ter sæt GK 4 Dele kun til John Deere Afd....Varenr....Titel 30P Af stands styk ke for mo tor kon sol P Plastik bøs ning P Adap ter for mo tormontering P Løf te beslag P...7CWG...Grøn kon tra vægt P Adap ter sæt P Adap ter sæt A...T300...Forlængerrør 37P G...Løfteplade 37P Vippeblok 37P L...Løf tearm ven stre sektion 37P R...Løf tearm høj re sektion 37P Cen ter monteringsbe slag 37P Ny lon afstandsstykke 37P Løf te arm cen ter sek tion Dele kun til Ransomes Afd....Varenr....Titel 37P Stort mon terings beslag for gum mi dæm per 37P Lil le mon terings beslag for gummidæmper 37P Løftepla de 37P Gummidæmper 37P Ran so mes løft enag le 37P Adap ter sæt Ransomes 11

13 MONTERING AF GUMMIOPHÆNG Den ne in for ma tion gæl der korrekt mon tering af gum miophæng. Hvis gum miophæn ge ne (RSM) mon teres for kert, re du ceres de res le ve tid. Ved mon tering af gum miophæng skal den ene side af gum miophæn get mon teres på trom - lens en depla de først. Mon ter flad ski ve og lå se møtrik, og spænd ef ter. Der ef ter mon teres le je flan ger ne på den modsat te ende, og flad ski ver og lå se møtrik ker mon teres. Vent med at spæn de møtrik ker ne til trom le og ram me er sam let. Med trom len i po si tion og alle ram medele på plads spæn des hvert gum miophæng en halv om gang. Den ne pro ce dure gen ta ges ind til alle tre er spændt. Der ved træk kes de to flan ger sam men på le jet, uden at træk ke lejet skævt i for hold til trom le na vet. Meget vigtigt: Hvis en af gummiophængets gevindbolte drejer rundt, når flangelejet spændes, skal der altid drejes tilbage til den position, hvor gummiophænget er "afslappet". Det kan være nødvendigt, at holde gummiophænget forsigtigt med en tang ved gevindfæstet, for at undgå at gummiophænget vrides. BEMÆRK: Hvis gummiophænget vrides under monteringen, eller gummiophænget henstår i en vredet position, vil ophængets levetid forkortes. 12

14 No ta ter: 13

15 T O R O M O D E L L E R 14

16 UR3T Universaltromle for TORO GM3 til 3100 Motorplacering Sæde Maskinfront 15

17 Nødvendigt værktøj: 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO GM3, 3050, 3100, Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. De nye trom ler pak kes ud. 3. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len, mon tere møtrik ker ne på under si den og spæn de møtrik ker ne. 4. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 5. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 6. Klip per sek tio ner ne fra kobles maskinen. 7. Trom ler ne placeres un der ma ski nen med trom lens små rul ler pe gen de frem ad og ma ski nens løf te arm igen nem løf te besla get. 8. Kug le kob lin ger ne placeres på kug lestag bol te ne på beg ge si der af trom leram men. 9. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren på trom lens drev si de løs nes, el ler fjer nes om nød ven digt. 10. Mo toren vrik kes på plads, og sik res med flan ge møtrik ker ne. 11. Ma ski nen star tes, løf te høj de, frihøjde og fri gang mel lem trom le og ma ski ne i løf tet po si tion kon trol leres. 12. Løf te besla ge ne ju steres ef ter be hov. 13. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 16

18 ADAPTERSÆT 7500 TORO GM MODELLER Sæt tet inde hol der føl gen de: Løftebeslag Kuglestagbolt 17

19 ADAPTERE FRA TORO GM TIL TORO GM 3200A: Adaptersæt nr (se side 23). En sek tion kræ ver dre ven de vending. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 18 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. TORO GM 3200B: Adap ter sæt nr (se side 24). En sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 19 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. TORO 3250: Adaptersæt nr (se side 25). En sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som høj - re front sek tion. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 22 for mon tering af de nød ven di ge dele. Det er ikke nød ven digt at ud skif te hver ken ak sel el ler mo tor kon sol. De fire bol te, der hol der rem skær men, af - mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. John Deere 2243: Adaptersæt nr (se side 53). To af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den sid ste sek tion pas - ser her ef ter som ven stre front sek tion på JD 2243 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og der ef ter side 61 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 54 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu - stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. John Deere 2500: Adaptersæt nr (se side 47). En af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne pas ser her ef ter som høj re front sek tion på JD 2500 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 50, og der ef ter side 49 for pla cering og ju stering af dri v ak sel. Se til slut side 46 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid - ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Jacobsen GKIII & IV: Adaptersæt nr (se side 33). To af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Disse sek tioner pas ser her ef ter som høj re og cen ter sek tion på klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 36, og der ef ter side 35 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 32 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Jacobsen GK V: Adaptersæt nr (se side 39). Alle tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Se side 41 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 42, og til slut side 38 an gå en de mon tering af sek - tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Ransomes: Adaptersæt nr (se side 59). Dre ven den skal ikke æn dres. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, derefter side 61 for pla cering og ju - stering af dri vak sel, og til slut side 58 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til - kob lin gen. 18

20 UR3T32A Universaltromle for TORO 3200 A udførelse Serienumre begyndende med 6 eller 7 Motorplacering Sæde Maskinfront 19

21 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO 3200A 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Sek tio ner ne vip pes bag o ver, trækbeslaget (7541) skæres fri, og svin ges frem ad. 8. Trom ler ne mon teres un der ma ski nen på de an vi ste po si tio ner med støt terul ler ne (6050) pe gen de frem ad. 9. Løf te ar men føres igen nem løf te besl a get (7090) på tromlen. 10. Træk beslag (7541) og kug lestag bolt (1115) mon teres. 11. Hvis trom le sek tio nen ikke cen trerer med ba sis ram men ef ter til kob ling af sek tio nen, løs nes lå se kra verne på beg ge si der af træk besla get, og trækbeslaget flyt tes til den øn ske de po si tion og lå ses. 12. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 13. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 14. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to tromler. 15. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 20

22 UR3T32B Universaltromle for TORO 3200 B udførelse Serienumre begyndende med 8 eller højere Motorplacering Sæde Maskinfront 21

23 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO 3200B 3/4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Sek tio ner ne vip pes bag o ver, trækbeslaget (7142) skæres fri. 8. Be sla get (7142) svin ges frem ad fra ma ski nens under si de, så det pe ger frem ad. 9. Kug le kob lin gen (3200C) og bol ten fjer nes fra trækbeslaget, og gen mon teres med kob lin gen ven den de frem ad. 10. Trom ler ne pla ceres un der ma ski nen på de anviste po si tio ner. Støt te hju le ne (6050) skal ven de frem ad. 11. Løf te ar men føres gen nem løf te besla get (7090) på trom len. 12. Kug le kob lin gen (3200C) pla ceres så åb nin gen ven der mod den kug lestag bolt, som den skal kobles sam - men med. 13. Mon terings bol ten spæn des. 14. Kob lin gen mon teres. 15. Hvis trom le sek tio nen ikke cen trerer med ba sis ram men, ef ter til kob ling af sek tio nen, løs nes de fire lå se - kra ver på hver side af for hju lene, og hjul, kra ver og træk beslag flyttes til den øn ske de po si tion. Her ef ter spændes kra ver ne igen. 16. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 17. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 18. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to trom ler. 19. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 22

24 UR3T325 Universaltromle ORO 3250 for T Motorplacerin g Sæde Maskinfront 23

25 Nødvendigt værktøj: MON TERING AF UNIVERSALTROMLE TORO /4" stjernegaffelnøgle 9/16" stjernegaffelnøgle 1/8" unbraconøgle - låsekraver 1. Gennem læs dis se in struk tio ner grun digt, og bliv for tro lig med kom po nen ter og re ser ve dels teg nin ger, før der be gyn des. 2. Hy drau lik mo torer ne på klip per sek tio ner ne af mon teres. 3. Kug le kob lin gen fra kobles, sek tio ner ne skub bes ud fra ma ski nens under si de og stil les til side. 4. De nye trom ler pak kes ud. 5. Løf te besla get (7090) mon teres på hver af trom ler ne, ved at fjer ne den neder ste møtrik på beg ge si der af U-bol ten, og føre U-bol ten igen nem de to 1/2" hul ler oven på trom len. 6. Møtrik ker ne mon teres på under si den og spæn des. BEMÆRK: Der skal spæn des ens, så løf te besla get står vin kel ret, når det er spændt. Be sla get er også høj de ju ster bart, idet møtrik ker ne kan flyt tes op og ned, og der med til pas ses et hvert øn ske om løf te høj de. 7. Trom ler ne placeres un der ma ski nen på de an vi ste po si tio ner med støt tehjulene (6050) pe gen de frem ad. 8. Løf te ar men føres igen nem løf te besla get (7090) på trom len. 9. Kug le kob lin ger ne på ma ski nen mon teres på kug lestag bol te ne (7126) på trom ler ne. 10. Flan ge møtrik ker ne på mon terings bol te ne til hy drau lik mo toren fjer nes, og mo torer ne vri des på plads. 11. Møtrik ker ne mon teres og spæn des. 12. Pro ce duren gen ta ges for de an dre to trom ler. 13. Trom ler nes funk tion kon trol leres. 24

26 ADAPTERSÆT 7551 TORO 3200 A Sæt tet inde hol der føl gen de: Trækbeslag A Bøsning Låsekrave Kuglestagbolt Løftebeslag Bolt 3-7CWR Kontravægt 25

27 ADAPTERSÆT 7552 TORO 3200 B Sæt tet inde hol der føl gen de: Trækbeslag C Kuglestagbolt Bøsning Løftebeslag Bolt 3-7CWR Kontravægt 26

28 ADAPTERSÆT 7506 TORO 3250 Sæt tet inde hol der føl gen de: Bolt Kuglestagbolt Kuglestagboltforlænger Løftebeslag 3-7CWR Kontravægt Bolt Møtrik 27

29 ADAPTERE FRA TORO 3200 OG 3250 TIL TORO GM : Adaptersæt nr (se side 15). Høj re front sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Alle tre sek tio ner er der ef - ter ens. Dri vak sel lå serin gens pla cering er ikke æn dret på den ne mo del. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 28, og der ef ter side 14 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk - beslag og kon tra væg te skal ikke mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. JACOBSEN GK III & IV: Adap ter sæt nr (se side 33). An vend den nu væren de cen ter sek tion, og vend dre ven den på den ne sek tion. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Den ne sek tion an ven des som cen ter sek tion på GK III & IV. Dri vak sel lå serin gens pla cering og ju stering er be skre vet på side 35. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 36, og der ef ter side 32 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk beslag og kon tra væg te skal ikke mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. JACOBSEN GK V: Adaptersæt nr (se side 39). De nu væren de ven stre og cen ter sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Dri vak sel pla cering og ju stering er be skre vet på side 41. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 42, og der ef - ter side 38 for mon tering af sek tio ner og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Kon tra væg te ne gen mon - teres. Trækb eslagene skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. John Deere 2243: Adaptersæt nr (se side 53). En af de tre sek tio ner kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Denne sek tion pas ser her ef ter som center sek tion på JD 2243 klip peren. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og der ef ter side 61 for pla cering og ju stering af dri vak sel. Se til slut side 54 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio n af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. John Deere 2500: Adaptersæt nr (se side 47). Der kræ ves ikke dre ven de ven ding. Se in struk tio ner for pla cering af dri v ak sel lå sering på side 49 og for mo tor mon - tering på side 50. Se til slut side 46 an gå en de mon tering og il lu stra tion af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. De fire bol te, der hol der rem skær men, af mon teres og en kon tra vægt mon teres og spæn des fast på hver sek tion med de med le vere de 5/16"x3 1/4" bol te. Træk besla ge ne skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. Ransomes: Adaptersæt nr (se side 59). Den høj re sek tion kræ ver dre ven de ven ding. Den ne pro ce dure er be skre vet på side 65. Se in struk tio ner for pla - cering og ju stering af dri v ak sel lå sering på side 61. Se in struk tio ner for mo tor mon tering på side 62, og til slut side 58 an gå en de mon tering af sek tio nen og il lu stra tio ner af de sid ste de tal jer ved til kob lin gen. Træk besla ge ne og kon - tra væg te ne skal ikke gen mon teres, da der ikke er be hov for dem på den ne mo del. 28

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning

Trap pes tig nings sys tem. s-max 160 kg. Bet je nings vejled ning Trap pes tig nings sys tem s-max 160 kg Bet je nings vejled ning CE kon for mit ets er klæ ring Fir ma et AAT Al ber An triebs tech nik GmbH er klæ rer her med at pro duk ter ne i trap pe be stig nings

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier

Dansk Ken nel Klub. Border Collie. Atelier Dansk Ken nel Klub Border Collie Atelier 2001 For la get Ate li er, Fiol stræ de 31, 1171 Køben havn K ISBN 87-7857-282-7 Bogen er skre vet af Bor der Col lie Klub ben, spe ci al klub ben under Dansk Ken

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20

BW 24 BW 35. Instruktionsbok... 15-20 BW 24 BW 35 01-03-2005 DA NO SV FI EN DE FR NL Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Instruction manual... 27-32 Betriebsanweisung... 33-38 Manuel

Læs mere

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune

Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Landdistriktspolitik for Ringsted Kommune Indhold Visionen for landdistrikterne i Ringsted Kommune 4 Netværk og foreninger 5 Idræt, kultur og samlingssteder 6 Børn og skole 9 Ældre og sundhed 10 Boliger

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594

Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR

Befolkningsprognose Haderslev Kommune 2005-2017 UDVIKLING & KULTUR Befolkningsprognose Haderslev Kommune 25-217 UDVIKLING & KULTUR 3. maj 25 Indhold Resume...3 Indledning og hovedforudsætninger...4 Områdeinddeling...5 Bolig- & befolkningsudvikling...7 Datagrundlag og

Læs mere

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45)

ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) FAX (+45) ODIN TE A TRET NOR DISK TE A TER LA BO RA TO RIUM POST BOKS 1283 - DK-7500 HOL STE BRO - DENMARK TEL. (+45) 97 42 47 77 - FAX (+45) 97 41 04 82 E-MAIL OdinTeat@post4.tele.DK HTTP:\\www.odinteatret.dk THOMSENS

Læs mere

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche.

Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram. magazine LEADER MAGAZINE. Printemps 1996 n 11. L Autriche. Kvar tals skrift for det eur op æ is ke LE A DER II - pro gram Revue trimestrielle du programme européen LEADER II magazine LEADER MAGAZINE Printemps 1996 n 11 Femmes, égalité des chances et développement

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Hvad stil ler du op med din livshistorie For tæl om livet Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt Alle har en historie - Skriv sammen Det aldren de sam fund Re ferat af Gen eral for sam ling Nyt fra

Læs mere

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT

Ida P. Rolf Metode STANLEY ROSENBERG INSTITUT Ida P. Rolf Metode En gennemgribende restaurering af kroppens struktur. Den giver kroppen mulighed for at starte på en frisk - i en ny og bedre udgave! 1 STANLEY ROSENBERG INSTITUT Hvad er Strukturel Integration?

Læs mere

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21!

Ind hold. Se pak ke li ste på si de 20 og ru te kort på si de 21! Ind hold Dag Da to Eta pe km Til ba- Rest Si de gelagt 1. 24. april Pamplo na - Pu en ta la Rei na...21 21 676 4 2. 25. april Pu en ta la Rei na - Estel la...24 45 652 4 3. 26. april Estel lea - Los Ar

Læs mere