HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til"

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. til

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formanden 1 Pkt.nr. 2 1 Det Grønne Råds vision 1 Pkt.nr. 3 2 Opfordring fra det Det Grønne Råd vedrørende ridestier 2 Pkt.nr. 4 4 Alternative energiformer og brug af varmeplanen til at fremme miljørigtige opvarmningsformer 4 Pkt.nr. 5 6 Eventuelt 6

3 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formanden Politisk beslutning: Pkt.nr. 2 Det Grønne Råds vision Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og Arealudvalget: 1. at drøfte Det Grønne Råds vision. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I perioden fra den 2. november 2006 til den 21. august 2008 gennemførte Det Grønne Råd på sine 4 årlige møder en proces, hvor de deltagende organisationer fremlagde deres syn på, hvad en grøn kommune er. De fremlagte dokumenter er tilgængelige på kommunens hjemmeside

4 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 2 Som afslutning på processen lavede rådet en sammenskrivning af de indkomne synspunkter i dokumentet Visioner og mål, modtaget den 25. september 2008, der er vedlagt. Materialet blev inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af Lokal Agenda 21 Strategi Teknisk Forvaltning lavede vedlagte kommenterede liste over forslagene. I listen oplyses bl.a., hvilke forslag, der nyder fremme i strategien og hvilke andre planer forslagene er omfattet af. Materialet blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsens behandling af Lokal Agenda 21 Strategi den 28. oktober Af sagsfremstillingen, som Kommunalbestyrelsen godkendte fremgik: Der vil blive afholdt et temamøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Ejendoms- og Arealudvalget, hvor visionen vil blive drøftet med henblik på at undersøge, hvordan øvrige idéer fra Det Grønne Råd kan indgå i det videre arbejde. Visionen vil endvidere tilgå arbejdet med Kommuneplan Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Det Grønne Råds vision, modtaget den 25. september 2008 (EAU/TMU 6. maj 2009, pkt ) Liste over indkomne forslag fra organisationerne repræsenteret i Det Grønne Råd, revideret 24. september 2008 (EAU/TMU 6. maj 2009, pkt ) Pkt.nr. 3 Opfordring fra det Det Grønne Råd vedrørende ridestier Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt Ejendoms- og Arealudvalget:

5 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 3 1. at drøfte opfordringen fra Det Grønne Råd. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Ved mødet i Det Grønne Råd den 27. november 2008 var ridestier på dagsordenen, som punkt foreslået af Flemming S. Hansen fra Friluftrådet. Under behandlingen af punktet blev følgende synspunkter fremført: Flemming S. Hansen fremlagde på vegne af Friluftsrådet ønske om etablering af ridesti omkring Vestvolden ved siden af gang/cykelstien. Etableringen skulle dels tilgodese de ca. 200 ryttere, som rider med udgangspunkt i Hvidovre Kommune og dels sikre en regulering, så ridningen ikke ødelægger stierne eller naturværdier, ved at der rides uautoriserede steder, som det sker nu. F.eks. er stien ved poplerne meget mudret efter ridning. Rytterne er overvejende henvist til at ride i Brøndby. Der er lavet tilsvarende ridestier i Hedeland i Høje Tåstrup og Albertslund kommuner. Det er Skovog Naturstyrelsen (SNS), der ejer området, og Flemming S. Hansen opfordrede kommunen til at gå i dialog med SNS om ridestier. Flemming S. Hansen undrede sig over, at kommunens Kultur- og Fritidspolitik, som netop nu er i høring, intet rummer om ridning. Han fandt, at havde man sagt A, ved at etablere et ridecenter, måtte man også sige B og etablere ordentlige forhold til hestenes 2 timers daglige motion. Jann Larsen udtrykte på vegne af Vestvoldens Venner bekymring for krænkelse af Vestvoldens fredning. Poul Sverrild opfordrede til, at man var på vagt over for antallet af heste i Hvidovre, idet der er grænser for, hvad området kan bære. Han opfordrede til at kommunen går i dialog med nabokommunerne, og at Hvidovre skaber mulighed for at lade sin del af ridningen foregå i kommunen. Det Grønne Råd bad om, at synspunkterne og en opfordring til, at man finder en løsning på problemet med de manglende ridestier, bringes videre til Teknik- og Miljøudvalget. Da de grønne områder hører under Ejendoms- og Arealudvalget forelægges denne mødesag for begge udvalg. Teknisk Forvaltning er gennem de senere år jævnligt blevet kontaktet af rideinteresserede, der efterlyser bedre muligheder for at ride i kommunen. Der er ca. 750 meter officiel ridesti i Hvidovre Kommune, dvs. en sti, hvor der skiltes med, at det er tilladt at ride. I færdselsloven er heste sidestillet med motoriserede køretøjer, det vil bl.a. sige, at der ikke må rides på cykelstier eller andre stier, hvor kørsel med motoriserede køretøjer ikke er tilladt. Rytterne er altså henvist til at ride på kørebanen eller den officielle ridesti. I praksis betyder det, at mange ryttere vælger at ride på cykelstier og andre stier, hvor ridning ikke er tilladt.

6 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 4 Tilsvarende bliver Teknisk Forvaltning jævnligt kontaktet af borgere, der føler sig generet af, at der rides på stier, hvor der er ridning forbudt. Der er i øjeblikket omkring 120 heste i kommunen. Af kortet, der er vedlagt som bilag 1 ses den officielle ridesti og de steder, hvor Teknisk Forvaltning er bekendt med, at der er opstaldet heste. Skov- og Naturstyrelsen ser positivt på etablering af ridestier på deres arealer langs Vestvolden og på Avedøre Sletten, men er ikke umiddelbart indstillet på at afholde udgiften til etableringen og den efterfølgende drift. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Bilag 1: Kort over kommunen med officiel ridesti samt steder, hvor der er opstaldet heste. (EAU/TMU 6. maj 2009, pkt ) Pkt.nr. 4 Alternative energiformer og brug af varmeplanen til at fremme miljørigtige opvarmningsformer Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget samt Ejendoms- og Arealudvalget: 1. at drøfte alternative energiformer og indholdet i en revideret varmeplan. Politisk beslutning:

7 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 5 Sagsfremstilling: Hvidovre Kommune har i 2008 indgået to væsentlige aftaler på energiområdet, nemlig aftalen om Klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden. I tråd med de to nævnte aftaler har Staten og Kommunernes Landsforening indgået en aftale om energispareprojekter. Aftalen indebærer, at kommunerne er forpligtet til at gennemføre energispareforanstaltninger, hvor tilbagebetalingstiden er under fem år. Kommunerne må selv finde vejene til at nå målene. Aftalen løber frem til 2012, hvor der foretages en evaluering af indsatsen. Disse indsatser drejer sig om at nedbringe miljøbelastningen for Hvidovre Kommune, som virksomhed. Altså at nedbringe miljøbelastningen i forbindelse med driften og i kommunens bygninger. Men disse initiativer bør ikke stå alene. Der skal også arbejdes for, at borgerne i Hvidovre Kommune nedbringer energiforbruget i forbindelse med opvarmning af deres boliger. For at få dette arbejde igangsat er det blevet besluttet, at Teknik- og Miljøudvalget samt Ejendomsog Arealudvalget afholder et fællesmøde den 6. maj 2009 for at fremme dette arbejde. På den baggrund vil Teknisk Forvaltning på fællesmødet orienterer om forskellige forhold, der kan indgå i det fremtidige arbejde. Teknisk Forvaltning vil på mødet komme ind på følgende: CO 2 -opgørelse over hele kommunen (geografisk) og fra kommunen som virksomhed. Landsmål og kommunale mål for nedbringelse af CO 2 Varmeplanen. Hvordan ser den ud? Hvad kan vi gøre, hvad gør vi og hvad kan vi ikke gøre? Alternativ energiformer. Miljøvidenpark. Hvad kan kommunen gøre? Det er som nævnt hensigten, at oplæggene skal være startskud til det videre arbejde med energibesparelser i private boliger i Hvidovre Kommune. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: Hvis der markant indføres alternative energiformer og hvis der indføres mere miljørigtige opvarmningsformer vil luften i Hvidovre indeholde færre partikler m.v. og dermed påvirke borgernes helbred i en positiv retning. Miljømæssige konsekvenser: Hvis der markant indføres alternative energiformer og hvis der indføres mere miljørigtige opvarmningsformer vil de ikke fornybare ressourcerne blive udnyttet bedre og klimaet vil blive påvirket i en positiv retning.

8 Ejendoms- og Arealudvalgsmøde 6. maj 2009 Side 6 Andre konsekvenser: - Bilag: - Pkt.nr. 5 Eventuelt Politisk beslutning: Finn Gerdes (sign.) / A. Thanning (sign.)

9 Fællesmøde EAU/TMU Bilag til pkt

10 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

11 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

12 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

13 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

14 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

15 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

16 Fællesmøde EAU/TMU den , Bilag til pkt

17 FællesmødeEAU/TMU Bilag til pkt

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Fællesmøde EAU/TMU Bilag til pkt