Kan vi tegne et nyt land? 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009) Det flydende princips manifest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi tegne et nyt land? 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009) Det flydende princips manifest"

Transkript

1

2 Kan vi tegne et nyt land? Det flydende princips manifest Opgør med kristendommens natursyn Vi står på tærsklen til et verdensomspændende paradigmeskifte, herunder et opgør med grundlæggende dele af vores natursyn, som blev formet da kristendommen afl øste antikken, og naturreligionerne. Et opgør med et natursyn, som indbefatter en følelse af overlegenhed over naturen. Antikkens og naturreligionernes guddommeliggørelse af naturen, og hele det forestillingssæt, der knytter sig til det at dyrke og ære jorden og opleve guds nærvær overalt i naturen, kunne ikke rummes af kristendommens forestilling om én, og kun én gud. De hellige lundes templer og altre blev fjernet. Naturen, som henleder opmærksomheden på det jordiske frem for det himmelske, blev af kristendommen frataget sin guddommelighed, og underlagt mennesket. Denne indstillingsændring har fået vidtgående følger for det moderne samfunds forhold til naturen, 1 og er den væsentligste årsag til de problemer vi ser i dag. Det reagere vi på nu! Vi søger et natursyn, der ærer naturen, på en måde som kan indgå i et moderne samfund. En ophøjelse af naturen, som kan sameksistere med naturvidenskaben og teknologien. Da den kristne tankegangs, skarpe adskillelse mellem det himmelske og det jordiske, afløser naturreligionernes opfattelse af Jorden og himlen (det maskuline og feminine princip), som én enhed, ét stof, ekspanderer det dualistiske verdenssyn i en deling af verden, mellem det gode og det onde. Det onde opstår som Idé, noget der skal bekæmpes, holdes ude, ekskluderes. Både fra sig selv og det samfund man er en del af. Herigennem intensiveres dyrkelsen af fjendebilleder. 2 I kristendommens valg af perspektiv, vælges det maskuline princip, (faderen, sønnen og helligånden), det feminine princip fravælges som det farlige og mindre værdifulde.også denne tankegang har fået negative følger i forhold til vores omgang med naturen. Åer, der rørlægges, byer, der vender ryggen til det vandløb, som oprindeligt var grunden til deres opståen. Lossepladser til affald, i stedet for direkte genanvendelse. Den dualistiske tanke fik også indfl ydelse på vores opfattelse af rummet. Naturreligionernes holistiske verdensbillede opfatter jord og himmel som én enhed, rummet opfattes derfor også som én enhed, ét stof. Under kristendommens dualistiske verdensbillede ændres opfattelsen af rummet, til at bestå af et indre og et ydre. En for- og en bagside. Vi understøtter et nyt natursyn som inkluderer og samler. Et natursyn som kan rumme og anerkende erfaringerne fra hele vores kulturelle fundament, dvs. både fra naturreligionerne og polariteten i det dualistiske verdenssyn. Et natursyn hvor vi rumligt betragtet indtager en ny position. Bevidsthedsmæssigt har vi allerede taget et kvantespring til en ny dimension. Rumlig betragtet, erfarer vi i dag på flere plan samtidig. Måden vi oplever verden på foregår ved at vi i et split sekund surfer mellem mange forskellige synsvinkler og betragtningsformer. Hvor vi i ét nu, har helt nære sansemæssige erfaringer, oplever abstraktionen, er i bevægelse fra den to dimensionelle erkendelse af fladen til den tredimensionelle oplevelse af virkeligheden, og samtidig oplever forløbet, i tid og fysisk udstrækning. Vi søger at beskrive et natursyn, som vil øge vores evne til at placere os andre steder end i vores ego og dermed øger vores empati på alle plan for både mennesker, dyr, planter og mineraler. 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009)

3 I praksis betyder det en indkluderende holdning inden for alt. Harmoni opstår når den rette plads findes i den store sammenhæng. I modsætning til den dualistiske tankes ekskluderende holdning. Et natursyn, der kan rumme paradokserne. Et nyt og bredere natursyn Det nye natursyn manifesterer sig allerede fysisk i begrebet Urban Gardening. Små, spontant anbragte plantekasser i bymæssige sammenhænge. At der ofte kun spirer et enkelt frø, i én hel plantekasse, er underordnet. Plantebedene fremstår som et alter, 3 en hyldest til naturen, og repræsentere troen på naturens store heelende kraft på mennesket. Plantekasserne i sig selv er næsten nok, til at markere viljen til, det groedes princip, som åbner op for et helt nyt potentiale, og en helt ny dimension i byen. Modsat tidligere epoker, hvor en guddommeliggørelse af naturen har spiret frem, 4 er Urban Gardening- begrebet, ikke ekskluderende, det er et både og. Asfalten bliver ikke fjernet for at give plads til naturen, derimod lægges naturen på asfalten, som en tilføjelse, hvorigennem noget tredje kan opstå, i en symbiose mellem natur og kultur. Når vi taler om problematikken omkring udefinerlige grænser mellem land og by, taler vi ud fra synssansen, som vi sædvanligvis opererer ud fra. Dvs. ud fra en billededannelse. Det nye naturbegreb ser helt bort fra ønsket om at opretholde klare grænser mellem f.eks. landbrugets kornmarker og bymæssig bebyggelse. Inddragelse af naturen er fl er-dimensionel. Det handler om den måde vi lever på. Heri er opdelingen mellem natur og kultur som et billede, uvæsentlig. Det handler om indstilling, om at læse og lære af naturen og arbejde med naturen, på alle niveauer. Man kan leve med naturen og efter naturens principper i de mest urbane sammenhænge. Vi er på vej mod et natursyn, der er præget af en langt mere nuanceret sansning end vi har været vant til i det sidste århundrede, hvor synssansen har domineret totalt. Specielt de primære sanser, vestibulærsansen, den proprioceptive sans, den taktile sans, men også lyd og smag og lugt bliver udfordret kraftigt gennem eksempelvis computerspillenes rumligt udvidede univers. Påvirkningerne fra dette nye sansebombardement indvirker på vores rumopfattelse og dermed også vores natursyn. Vi går naturen i møde med et udvidet sanseapparat. Det handler om at mærke naturen taktilt, som regn, vind, luftstrømninger, få udfordret den proprioceptive sans, og vestibulær sansen, ved eksempelvis at forstå og begribe vandsystemets komplekse forløb. At opleve smagen af friskdyrkede grønsager. (Det er lige meget om de har groet i veltilrettelagte marker, eller mellem to husgavle i Indre by). Det handler om at læse og forstå naturens processer, indordne sit liv efter dem, smage, lugte og mærke. Smid problemstillingen med udefinerlige grænser mellem land og by væk. Den tilhører fortidens rumopfattesle og natursyn. Problemstillingen forsvinder når fokus skifter til betragtninger af de nye naturlige processer og det liv, der opstår ud fra nye konstellationer mellem de gamle ikoner, der tidligere blev betragtet som henholdsvis by og land. Det nye natursyn bygger på drømmen om at leve et liv, hvor rammerne forudsætter en iagttagelse af naturen, en sansning af naturen og at man indordner sig efter den, både som privatperson, som firma og som institution. Overordnet betragtet er det nye natursyn ikke en søgen tilbage til naturen, men en sameksistens mellem de naturgivende principper, 3 I Frankrig, og USA er bevægelsennået betydelig længere. I græsarealerne, omkring slottet ved den franske by Nantes, på de steder, som i 60érne ville have været mærket med et skilt Græsset må ikke betrædes, stikker der i dag gulerødder og kartoffeltoppe op af jorden. De områder som tidligere blev betragtet som særlige ophøjede steder, som ville blive krænket og besudlet ved berøring af menneskefødder. 4 Urban Gardens kan betragtes som en tankegang, der er i familie med naturfilosofferne i hundrede tallet, som gennem det alkymiske arbejde fremhævede det at føle og imitere naturen som en sakral lære. Naturen besad en lapis, som var identisk med den højeste lære, som ledte den søgende til erkendelse i naturen. Undertoner af den samme guddommeliggørelse af naturen, kan genfindes i den national romantiske periode i 1920érne. Ibid. Aksel Haaning. (1993)

4 understøttet af teknologien. Naturen er selvregulerende og helende og dermed meningsgivende, når de naturlige principper følges. Naturens uendelige kompleksitet, anviser løsninger, som vi ikke altid vil kunne ræsonere os frem til vha. naturvidenskabelige metoder. I princippet kan al verdens indhold betragtes som processer, langsomme eller hurtige. Selv et materiale som en sten er en proces. Nogle sten opstået af sammensmeltede krystaller i jordens indre, som gennem millioner af år har bevæget sig op til overfladen, og med af års mellemrum er blevet transporteret med isen for til sidst at erodere, og materialet bevæger sig atter ned gennem jordlagene, og processen starter igen. Alle levende organismer, alle systemer af teknisk, kemisk, mekanisk art mm. Alt indvirker på hinanden, alt hænger sammen. Alt i verden skal derfor behandles med respekt og ærbødighed. Som alt levende har krav på. Det vil være tåbeligt at lade være. Det falder negativt tilbage på os selv. Alt indgår i cykliske processer. Det er vigtigt der tages hånd om hele processen fra fødsel til død. Tidshorisonten for et projekt er underordnet, det kan være tænkt til en levetid på et par timer, eller designet til at skulle stå et par hundrede år. Det afgørende er, at der er taget hånd om forløbet, både fødselsprocessen og dødsprocessen. Alt indvirker på hinanden. Alt i verden hænger sammen. Det giver os alle en fælles gave og et fælles ansvar. Vand som livgivende, sammenhængede struktur Vand er grundlaget for alt liv på jorden, vand indgår i alle processer. I stærkt forurenede områder er det lykkedes at vende udviklingen, ved at indrette alle samfundsprocesser i forhold til hvad der er mest gavnligt for vandløbenes og fl odernes sundhed. 5 Siden vand er grundlaget for alt liv på jorden, bør vand også udgøre fundamentet og omdrejningspunktet i planlægning og design. Kun på den måde kan vi bibeholde jordens vandsystem vitalt, og opretholde livet. Af alle naturens elementer er vand det stof, der bedst skaber sammenhænge og helheder. Ikke kun af den grund at alt vand hænger sammen gennem vandets cyklus, men i samfund som er stærkt afhængige af at samarbejde om tilvejebringelse af vand, opstår der en større social sammenhæng mellem mennesker. 6 Vand har en iboende samlende effekt i forhold til de processer vandet indgår i. Det vil sige ALLE PROCESSER, da alt liv afhænger af vand. I oldtiden spillede vandet hovedrollen i infrastrukturen. Hovedfærdselsårerne opstod på højdedragene, langs vandskellene. Her kunne man gå tørskoet, og undgå at etablere broer. I middelalderen var disse strækninger blevet regulære vejanlæg, og senere blev nogle af disse veje til Danmarks hovedveje, før motorvejenes anlæggelse, andre udgør i dag smalle landeveje og nogle få blev nedlagt. Langs med vandskellene ligger de ældste byer, gamle grave, kirker, kroer mm. og udgør vigtige historiske linjer. Danmarks åer og vandløb blev dannet da isen smeltede efter de to istider. Isens bevægelse og perioder med stilstand, formede Danmark geologisk. Vandskellene markerer derfor også væsentlige geologiske ændringer i landskabet. Ved at inddele landet efter vandskel, inddeler man også efter de karakteristika som landskabet besidder. Derved tydeliggøres også landskabets potentiale, og hvad den enkelte egn af landet har af primære resourcer. Lad os se hvad der sker hvis vandet får lov til at sætte dagsordenen for samfundets opbygning. 5 Den amerikanske kunstner Betsy Damon har implementeret den tibetanske helhedstanke omkring landets vandsystem i den Kinesiske by Chengdu. I Tibetanernes bevidsthed er landet inddelt efter vandskel og kildespring, opstrøms og nedenstrøms, og hvilke vandløb, der influerer på andre. Helligholdelsen af vandet har betydning for bevarelsen af vandets sundhed. Kildespringene markeres i hvert vandskel, som meget vigtige steder. 6 Antropologen Henry Glassie har studeret samfund, der lever under ekstreme vandforhold. I både ørkensamfund og områder med hyppige oversvømmelser, er samfundet direkte afhængig af at beboernes evne til at samarbejde. Systemet fungerer ikke hvis en af beboerne langs vandlinjen bryder ud af vandkanalernes fællesskab. Det skaber samfund, med en meget stærk social sammenhængskraft, der konkret kan måles i byernes opbygning. Byernes fællesarealer udgør en betydelig større andel end gennemsnittets. Privatsfæren rundt om det enkelte hus, i forhold til omgivelserne, samt privatsfæren inde i boligen, i forhold til det enkelte menneske, er noget mindre end sædvanen, (også i socialt velstillede områder.) At leve på vandets præmisser, kan medvirke til at øge den social sammenhængskraft. Creative Responses to Damp and Dry Conditions. Paper. The Aesthetics of Water, juni 2000, Rantasalmi, Findland.

5 Hvad nu hvis Vandet danner den NYE ORDEN ET NYT DANMARKSBILLEDE. At se Danmark fra vandets perspektiv, kan skabe sammenhæng, hvor landet ellers er præget af usammenhængende afgrænsning mellem land og by. Hvad nu hvis det nye Danmarksbillede blev tegnet af Vandmiljøplanan 2013 s, inddelinger af Danmark efter landets 23 vandskel, 7 ved at understrege vandskelslinjerne, som en alternativ infrastruktur, hvor alternative grønne virksomheder kan opstå. I forslaget til vandmiljøplan 2013, er Danmark inddelt i landets 23 vandskel. Der er udarbejdet en særskilt plan for hvert vandskel, for at koncentrere indsatsen omkring de vandløb, der infl uerer på hinanden. Vandløbene er underdelt og har fået en ID kode, f.eks for Jylland, Gudenå Nord, øvre Regionalt Sand. Hvad nu hvis Vandskellene bliver yderligere inddelt i en 5. og 6., måske 7. orden og vi alle bliver bevidste om hvor i vandsystemet vores bolig er placeret, og i hvilke lokale sammenhænge vi skal samarbejde omkring overfladevand og lokale minirensningsanlæg. Hent ånden fra andelsbevægelserne frem og byg videre på denne tankegang, private såvel som industri og institutioner. Hvad nu hvis dette samarbejde ikke kun drejer sig om det der direkte omhandler vandsystemet, men mange andre samfundsprocesser følger vandskelslinjerne. F.eks. at Landsbysammenslutninger sker indenfor lokale vandskelsgrupper. Vi har en stor viden omkring alternative energiformer. Hvad nu hvis en overordnet planlægning for alternative energi bliver lavet i forhold til hvad der vil være mest rentabel i forhold til de enkelte hovedvandoplande rundt i landet. Således at hver husstand får anbefalet hvordan de bedst kan bidrage til alternative energikilder. Hvad nu hvis udbygningen af en ny grøn infrastruktur, som løber forholdsvis parallel med et mere hurtigkørende Danmark langs landets motorveje, kan modvirke den skævvridning som er ved at opstå i Danmark. Ved at organisere Danmark i to sammenhængende livssystemer, Slow life og Quick life. De to levemåder ligger tæt op af hinanden og giver mulighed for at befolkningsgrupperne kan interagere, eller giver mulighed for at udleve begge livsformer. 7 h p://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirek v_forslag

6 Synopsis DET FLYDENDE DANMARK, frem dsfilm år 2023, er en rejse på tværs af Danmark, hvor vi får indblik i Danmarks tostrengssystem, bygget op omkring det gamle motorvejssystem, og de gamle landeveje langs med vandskelslinjerne, nu udbygget med markedspladser/traktørsteder, og el-s k l den grønne trafik. Det har resulteret i to sammenhængende livssystemer, Slow life og Quick life, som ligger side om side som arterier og vener i ORGANISMEN DANMARK. Vi får forklaret den oprindelige filosofi bag de grønne korridorer, langs vandskellene, som er blevet Danmarks økologiske spisekammer, da arealerne ligger opstrøms, og ikke påvirkes af forurenende kilder. De fungerer også som rekrea ve og kulturhistoriske linjer. Mange har valgt at slå sig ned i disse grønne bælter hvor leveomkostningerne er meget lave, og hvor der aldrig er særlig langt l motorvejen og storbyerne. I 3 nedslag fra forskellige hovedvandoplande, fortælles gennem interviews og lokale klip, hvordan vandskellets naturgivende forhold udny es og hvad de e har betydet for de interviewede personligt. Filmens synsvinkel indtager de samme vinkler som det nye natursyn. Dvs. Abstrakte billeder, panoramaer, sanselige billeder, forløb mm. Det første interview fokuserer på inddragelsen af forladte huse og afviklede landsbyers konvertering l billige kolonihaver, med lskud fra kommunernes afviklingspuljer. Disse haver har ha stor betydning for danskernes lgængelighed l økologiske grønsager. Vi hører om muligheden for blande livs le, mellem slow life og quick life, og hvordan den økologiske bølge e erhånden har bredt sig fra den grønne korridor l resten af Danmark. Det andet interview fokuserer på forslag l afgrøder i forhold l opstrøms og nedenstrøms hovedvandskelsoplande. Der foreslåes økologisk grøntsagsmarker på landarealer opstrøms, med det reneste grundvand, nye skovområder midt i vandskelsniveauet l forbedring af grundvandet, og energi skove l biobrændsel, på arealer nedenstrøms. I skovene sæ es svin og høns ud i et antal afstemt e er at skovens træer kan optage deres ekskrementer. Svinene vender jorden og holder underskoven nede giver skoven katedralag g karakter. I det sidste interview ses hvordan problemerne omkring drikkevandsforsyningen løses i vandskellet Øresund, vha. regnvandsopsamling. Hver bolig har et minirensningsanlæg, l grå spildevand som genbruges. Mange har åben forbindelse l sidste del af vandrensningsprocessen og udny er lyden som et afslappende element i boligen, samt vandets lu rensende effekt.

7 Storyboard Uddrag fra første interview. BILLEDE 1: Hovedvandsoplandet, set fra oven. Med grønne kooridorer på kryds og tværs i landskabet, bestående af alléer hvoroptil der er små marklodder, med mange forskellige afgrøder, (forskellige farver). Manipuleret billede fra Google Earth. Set helt udefra. Der zoomes ind på en landsby. TALE: Beskrivelse af Hovedvandsoplandets vandsituation, opdelingen efter mindre vandskel, og hvilken betydning behandlingen af vand har for dette sted. De grønne kooridore, er efterhånden vokset til sammenhængende slangeformede smalle landsbyer. BILLEDE 2: Landskabets særrlige karakter, på afstand og tæt på. Optages på stedet. TALE: landskabets karakter beskrives. Idéerne til hvordan denne egn bedst udnytter sit landskabelige potentiale fremlægges. Kort beskrivelse af samarbejder mellem tidligere nedlæggelsestruede landsbyer, Industri, institutioner og private, dels omkring vand, og dels omkring andre aktuelle emner. BILLEDE 3: Stilbillede af skallen af et hus, med gavl og facader, uden tag, overgroet med vin. Taget af et drivhus stikker op. Lavet i fotoshop. TALE: Du er en af de mange byboere der gratis har overtaget et af de nedrivningsmodne bygninger i en afviklingslandsby. Hvorfor fungere det for dig, at tage herud, når det ikke gjorde for de tidligere beboere? Ja, jeg har overtaget en bolig i den afviklingsmodne landsby. Her dyrker jeg alle de økologiske grønsager der er plads til på grunden. Vi er fl ere fra mit studie der har hus herude. Ingen af os har råd til et sommerhus. Det faldefærdige Taget blev fjernet og vi placerede et drivhus med et trægulv, i midten af ruinen. Her overnatter vi. BILLEDE 4: Baggrund, markedespladsen, med elbiler og små udsalg af grønsager, henkogte frugt, og genbrugsting, traktørsteder, løstgående høns. Samtale med den interviewede. Iscenesat på en mark. BILLEDE 5: Hånd, der fører et ID kort ind i sprækken på en stander. Man ser el-bilen i baggrunden. Iscenesat på stedet. BILLEDE 6: Zoome ind på grønsagshave. Panorering hen over forskellige arter og blomster, jord, solreflektioner, stemningsmættet. Find en egnet kolonihave. Den interviewede ses i billedet. TALE: Hvad har får dig til at søge herud? Det er netop denne kombination af gammel kultur og gennemført økologisk tanke. Markedspladsen fungere virkelig fint. I virkeligheden er det jo bare en grusbelagt parkeringsplads beregnet til opladning af elbiler. Her er ofte musik og alle de overfl ødige ting der tidligere hobede sig op derhjemme, lægger jeg hen i genbrugsafdelingen. De bedste ting i salgsafdelingen. Folk kan tage det de kan bruge og lægge et beløb i pengekassen. TALE: Prøv at fortælle mig om lånebilssystemet. Er du tilfreds? El bil systemet fungere efter samme princip som udlåningscyklerne i København. Men med bilerne skal man registreres med navn. TALE: Hvad tror du årsagen er til at 60 procent af butikkernes grønsager er blevet økologiske. I det tidligere USSR stod Datsjaerne, dvs. de små private haver omkring sommerhusene, for 90 procent af landet kartofl er og grønsager, fordi jordlodderne blev dyrket meget intensivt og med stor passion. Jeg tror det samme gør sig gældende her. Fordi vi er blevet så mange herude og bebyggelserne hænger sammen, føler man sig ikke isoleret på trods af at vi bor ude på landet. BILLEDE 7: Kildespring, omgivelserne er landskabeligt bearbejdet, med bl.a. bassin/alter. (midlertidig arkitektur). Folk der meditere el. laver yoga og Tai Chi. Spirituel musik i baggrunden. Lyden af vand. Cermoni igang henne ved bassinet. Iscenesat på stedet. TALE: Jeg kan forstå at kildespringene er et særligt sted? Ved kildespringene er der gudstjeneste om søndagen. Folk værner om steder. Her er en dejlig ro, Mange dyrker yoga og meditere herude. BILLEDE 8: Jordlodder med vandkanaler, formet i jord. Bassiner med opsamlet regnvand, vandrender med simple stigbords af træstykker. Langs fortove, forbindelsesled mellem haver. Iscenesættes på stedet. TALE: Her er et fi nt sammenhold, som skyldes vores samarbejde med at opsamle regnvand. Pga. vandlaugene kommer man hurtigt til at kende hinanden. BILLEDE 9: Den interviewede i el-bilen på vej ud til mototvejen. Vejstrækning ind til byen. Klip fra byen. Kultur, Biograf, teater el lign. TALE: Hvilket fremtidsperspektiv har du i forhold til stedet her? Jeg regner med at bosætte mig i mit kolonihavehus når jeg bliver pensionist. Når jeg ikke længere kan klare køkkenhaven, får jeg anlagt et trædæk, formet som et snoet stisystem rundt i haven, Så lader jeg hvad der nu sprire op af jorden komme. Så kan jeg gå rundt og nyde vildnisset vha. mit gsngstativ. Det har jeg set andre gøre. En gang om året hyrer de en med en motorsav, som skærer de vildeste skud af. Og der er ikke særlig langt til byen og kulturtilbudene.

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om

salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om Livet og troen er ikke for fastholdere Prædiken til 6. søndag efter påske 2013 salmer:252,251,259,257, Helligånd tag mig v. hånden Jesus sagde; Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen,

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

2020 // 5 år kan forandre verden.

2020 // 5 år kan forandre verden. 2020 // 5 år kan forandre verden. Manifest Vores fysiske verden former vores sociale strukturer og handlemåder. Arkitekturens rolle kan med implementering af teknologier, skabe forandringer der både rækker

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED LANDsBYsLAND I velfærdssamfundets beruselse har ligegyldigheden fået et fast greb om den danske befolkning, alt imens klima-, infrastruktur- og forandringsudfordringerne står for døren. Det er i dag normen

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333

VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333 VI TEGNER ET NYT LAND MED VAND! FORSLAG NR 33333 MANIFEST VI VIL TEGNE ET DANMARK, SOM ET FOR- GANGSLAND PRÆGET AF MANGFOLDIGHED OG DIVERSITET I LANDSKABET SÅVEL SOM I PRODUKTIONEN VED AT: - fremme et

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

DET GRÆNSELØSE LANDSKAB. - Landskab findes overalt, også inde i byen

DET GRÆNSELØSE LANDSKAB. - Landskab findes overalt, også inde i byen DET GRÆNSELØSE LANDSKAB - Landskab findes overalt, også inde i byen PRÆSENTATIONENS INDHOLD -Ph.d. projekt Det grænseløse landskab (2011-2014) -Billedkunstneriske tilgange til landskab -1M2 / Eget værk

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard

En Adaptiv Struktur. Ide til Filmen: Budbringeren. - Manifest - Synopsis - Storyboard En Adaptiv Struktur 25719 Ide til Filmen: Budbringeren - Manifest - Synopsis - Storyboard Manifest for Danmarks fremtid - En Adaptiv struktur Historien viser, at det nærmest er umuligt at forestille sig

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Screeningsskema til miljøvurdering af planer

Screeningsskema til miljøvurdering af planer Næstved Kommune - Kvalitetsstyring i Miljø og Plan - Fysik Planlægning Side:1 af 5 Bilag: LO-04.04 edoc nr.: Udgave nr.: 2 Dato: 10.02.09 Status:Endelig Ansv: dolil BYMILJØ, NATUR OG LANDSKAB Grønne områder

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen

Lukas Fællesskabet. en unik landsby i storbyen Lukas Fællesskabet en unik landsby i storbyen Vi vil skabe en form for landsby i storbyen, hvor vi tør bevæge os lidt langsommere, fordi vi tror på værdien i at tænke i et vi frem for et jeg. Vi vil skabe

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Årsplan natur og teknik 4. klasse

Årsplan natur og teknik 4. klasse Årsplan natur og teknik 4. klasse Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for faget samt bogen Den Levende Verden vil klassen arbejde med følgende emner i skoleåret 2008/09 Uge 34-35 Byen et emne,

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten.

1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. LEKTION 3C MAD ELLER MILJØ LÆRINGSMÅL 1. Forberedelse fremstilling. I kan få viden fra en tekst, I læser, og finde de vigtigste ord i teksten. 2. Forberedelse fremstilling. I kan være med i en fælles idémylder

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup?

Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Hvorfor skal vi have vejtræer i Krarup? Smukke omgivelser tiltrækker ressourcestærke nytilflyttere Træerne vil skjule grimme facader langs vejen, så byen opleves som smuk, istedet for grim og nedslidt

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

M AR T H A H J E M M E T I n t e g r e r e t D a g i n s t i t u t i o n Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og

M AR T H A H J E M M E T I n t e g r e r e t D a g i n s t i t u t i o n  Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og 46 2011 Kære forældre Vi har Afrikatema fra og med uge 43 til og med uge 46. På hele Martha Hjemmet skal vi arbejde med Afrika som emne. Vi har valgt Afrika som et årligt

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Trinitatis søndag 2015.docx. 31-05-2015 side 1. Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 31-05-2015 side 1 Prædiken til Trinitatis søndag 2015. Tekst. Johs. 3,1-15 På den sidste forårsdag, den sidste søndag i maj, kun med teltdugen mellem os og Kærmindehavens grønne natur, mødes vi af en moden

Læs mere

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt.

Jesus illustrerer det med et billede: det er ligesom med et hvedekorn. Kun hvis det falder i jorden og dør, bærer det frugt. Tekster: Es 2,2-5, Kol 1,25d-28, Joh 12,23-33 Salmer Lem 9.00: 10, 580, 54,399 Rødding 10.30:4, 318,580, 54, 438, 476, 557 Det dybe mysterium i kristendommen og vel i grunden også det, der gør, at vi ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Forurenet jord i haven

Forurenet jord i haven Koncern Miljø Følg disse fem enkle forholdsregler så kan du undgå gener Indret haven, så du ikke har bar jord nogen steder Dyrk grøntsager og frugter, der vokser tæt på jorden, i ren jord Undgå at komme

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Lyngby Kirke. Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 2. morgensang af Jørgen Demant. www.lyngby kirke.dk 1

Lyngby Kirke. Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 2. morgensang af Jørgen Demant. www.lyngby kirke.dk 1 Lyngby Kirke Sommerhøjskole 2009 Betragtninger ved 2. morgensang af Jørgen Demant Grænsen www.lyngby kirke.dk 1 Op om morgenen, i bad, spise morgenmad, gå i skole, købe ind, gøre rent, dyrke fritidsinteresser,

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD

VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD VURDERING AF DE LANDSKABELIGE VÆRDIER I OMRÅDET SYD FOR HILLERØD På baggrund af en landskabskarakteranalyse By og Miljø Hillerød Kommune Oktober 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2. BELIGGENHED OG

Læs mere

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV

NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE NATURLOV DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV SOLLOV AFFALDSLOV VANDLOV NATURRETTEN MONOKULTURLOV DELELOV INDLEDNING HOVEDGREBSDIAGRAMMER NATURRETTEN DEN GRØNNE AMBASSADE DANMARKS RIGES GRUNDLOV AMBASSADELOV På en ambassade På den grønne ambassade tilsidesættes lokal lovgivning tilsidesættes menneskabt til

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor?

Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor? Department of Sociology Beboernes perspektiver Hvad gør folk med den friske luft udefra og ind i boligen og hvorfor? 1. Praksisstudier = at undersøge folks vaner 2. Metoder & informanter 3. Hovedresultater

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Den almægtige Gud og menneskets vilje

Den almægtige Gud og menneskets vilje Lektion 4 Den almægtige Gud og menneskets vilje Forholdet mellem den almægtige Gud og menneskets vilje Den første skabelsesberetning fortæller os om den fjerne, mægtige Gud, der har fuldstændig kontrol

Læs mere