Kan vi tegne et nyt land? 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009) Det flydende princips manifest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan vi tegne et nyt land? 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009) Det flydende princips manifest"

Transkript

1

2 Kan vi tegne et nyt land? Det flydende princips manifest Opgør med kristendommens natursyn Vi står på tærsklen til et verdensomspændende paradigmeskifte, herunder et opgør med grundlæggende dele af vores natursyn, som blev formet da kristendommen afl øste antikken, og naturreligionerne. Et opgør med et natursyn, som indbefatter en følelse af overlegenhed over naturen. Antikkens og naturreligionernes guddommeliggørelse af naturen, og hele det forestillingssæt, der knytter sig til det at dyrke og ære jorden og opleve guds nærvær overalt i naturen, kunne ikke rummes af kristendommens forestilling om én, og kun én gud. De hellige lundes templer og altre blev fjernet. Naturen, som henleder opmærksomheden på det jordiske frem for det himmelske, blev af kristendommen frataget sin guddommelighed, og underlagt mennesket. Denne indstillingsændring har fået vidtgående følger for det moderne samfunds forhold til naturen, 1 og er den væsentligste årsag til de problemer vi ser i dag. Det reagere vi på nu! Vi søger et natursyn, der ærer naturen, på en måde som kan indgå i et moderne samfund. En ophøjelse af naturen, som kan sameksistere med naturvidenskaben og teknologien. Da den kristne tankegangs, skarpe adskillelse mellem det himmelske og det jordiske, afløser naturreligionernes opfattelse af Jorden og himlen (det maskuline og feminine princip), som én enhed, ét stof, ekspanderer det dualistiske verdenssyn i en deling af verden, mellem det gode og det onde. Det onde opstår som Idé, noget der skal bekæmpes, holdes ude, ekskluderes. Både fra sig selv og det samfund man er en del af. Herigennem intensiveres dyrkelsen af fjendebilleder. 2 I kristendommens valg af perspektiv, vælges det maskuline princip, (faderen, sønnen og helligånden), det feminine princip fravælges som det farlige og mindre værdifulde.også denne tankegang har fået negative følger i forhold til vores omgang med naturen. Åer, der rørlægges, byer, der vender ryggen til det vandløb, som oprindeligt var grunden til deres opståen. Lossepladser til affald, i stedet for direkte genanvendelse. Den dualistiske tanke fik også indfl ydelse på vores opfattelse af rummet. Naturreligionernes holistiske verdensbillede opfatter jord og himmel som én enhed, rummet opfattes derfor også som én enhed, ét stof. Under kristendommens dualistiske verdensbillede ændres opfattelsen af rummet, til at bestå af et indre og et ydre. En for- og en bagside. Vi understøtter et nyt natursyn som inkluderer og samler. Et natursyn som kan rumme og anerkende erfaringerne fra hele vores kulturelle fundament, dvs. både fra naturreligionerne og polariteten i det dualistiske verdenssyn. Et natursyn hvor vi rumligt betragtet indtager en ny position. Bevidsthedsmæssigt har vi allerede taget et kvantespring til en ny dimension. Rumlig betragtet, erfarer vi i dag på flere plan samtidig. Måden vi oplever verden på foregår ved at vi i et split sekund surfer mellem mange forskellige synsvinkler og betragtningsformer. Hvor vi i ét nu, har helt nære sansemæssige erfaringer, oplever abstraktionen, er i bevægelse fra den to dimensionelle erkendelse af fladen til den tredimensionelle oplevelse af virkeligheden, og samtidig oplever forløbet, i tid og fysisk udstrækning. Vi søger at beskrive et natursyn, som vil øge vores evne til at placere os andre steder end i vores ego og dermed øger vores empati på alle plan for både mennesker, dyr, planter og mineraler. 1 Aksel Haaning. Middelalderens naturfilosofi (1993) 2 Aksel Haaning, Antikrist, (2009)

3 I praksis betyder det en indkluderende holdning inden for alt. Harmoni opstår når den rette plads findes i den store sammenhæng. I modsætning til den dualistiske tankes ekskluderende holdning. Et natursyn, der kan rumme paradokserne. Et nyt og bredere natursyn Det nye natursyn manifesterer sig allerede fysisk i begrebet Urban Gardening. Små, spontant anbragte plantekasser i bymæssige sammenhænge. At der ofte kun spirer et enkelt frø, i én hel plantekasse, er underordnet. Plantebedene fremstår som et alter, 3 en hyldest til naturen, og repræsentere troen på naturens store heelende kraft på mennesket. Plantekasserne i sig selv er næsten nok, til at markere viljen til, det groedes princip, som åbner op for et helt nyt potentiale, og en helt ny dimension i byen. Modsat tidligere epoker, hvor en guddommeliggørelse af naturen har spiret frem, 4 er Urban Gardening- begrebet, ikke ekskluderende, det er et både og. Asfalten bliver ikke fjernet for at give plads til naturen, derimod lægges naturen på asfalten, som en tilføjelse, hvorigennem noget tredje kan opstå, i en symbiose mellem natur og kultur. Når vi taler om problematikken omkring udefinerlige grænser mellem land og by, taler vi ud fra synssansen, som vi sædvanligvis opererer ud fra. Dvs. ud fra en billededannelse. Det nye naturbegreb ser helt bort fra ønsket om at opretholde klare grænser mellem f.eks. landbrugets kornmarker og bymæssig bebyggelse. Inddragelse af naturen er fl er-dimensionel. Det handler om den måde vi lever på. Heri er opdelingen mellem natur og kultur som et billede, uvæsentlig. Det handler om indstilling, om at læse og lære af naturen og arbejde med naturen, på alle niveauer. Man kan leve med naturen og efter naturens principper i de mest urbane sammenhænge. Vi er på vej mod et natursyn, der er præget af en langt mere nuanceret sansning end vi har været vant til i det sidste århundrede, hvor synssansen har domineret totalt. Specielt de primære sanser, vestibulærsansen, den proprioceptive sans, den taktile sans, men også lyd og smag og lugt bliver udfordret kraftigt gennem eksempelvis computerspillenes rumligt udvidede univers. Påvirkningerne fra dette nye sansebombardement indvirker på vores rumopfattelse og dermed også vores natursyn. Vi går naturen i møde med et udvidet sanseapparat. Det handler om at mærke naturen taktilt, som regn, vind, luftstrømninger, få udfordret den proprioceptive sans, og vestibulær sansen, ved eksempelvis at forstå og begribe vandsystemets komplekse forløb. At opleve smagen af friskdyrkede grønsager. (Det er lige meget om de har groet i veltilrettelagte marker, eller mellem to husgavle i Indre by). Det handler om at læse og forstå naturens processer, indordne sit liv efter dem, smage, lugte og mærke. Smid problemstillingen med udefinerlige grænser mellem land og by væk. Den tilhører fortidens rumopfattesle og natursyn. Problemstillingen forsvinder når fokus skifter til betragtninger af de nye naturlige processer og det liv, der opstår ud fra nye konstellationer mellem de gamle ikoner, der tidligere blev betragtet som henholdsvis by og land. Det nye natursyn bygger på drømmen om at leve et liv, hvor rammerne forudsætter en iagttagelse af naturen, en sansning af naturen og at man indordner sig efter den, både som privatperson, som firma og som institution. Overordnet betragtet er det nye natursyn ikke en søgen tilbage til naturen, men en sameksistens mellem de naturgivende principper, 3 I Frankrig, og USA er bevægelsennået betydelig længere. I græsarealerne, omkring slottet ved den franske by Nantes, på de steder, som i 60érne ville have været mærket med et skilt Græsset må ikke betrædes, stikker der i dag gulerødder og kartoffeltoppe op af jorden. De områder som tidligere blev betragtet som særlige ophøjede steder, som ville blive krænket og besudlet ved berøring af menneskefødder. 4 Urban Gardens kan betragtes som en tankegang, der er i familie med naturfilosofferne i hundrede tallet, som gennem det alkymiske arbejde fremhævede det at føle og imitere naturen som en sakral lære. Naturen besad en lapis, som var identisk med den højeste lære, som ledte den søgende til erkendelse i naturen. Undertoner af den samme guddommeliggørelse af naturen, kan genfindes i den national romantiske periode i 1920érne. Ibid. Aksel Haaning. (1993)

4 understøttet af teknologien. Naturen er selvregulerende og helende og dermed meningsgivende, når de naturlige principper følges. Naturens uendelige kompleksitet, anviser løsninger, som vi ikke altid vil kunne ræsonere os frem til vha. naturvidenskabelige metoder. I princippet kan al verdens indhold betragtes som processer, langsomme eller hurtige. Selv et materiale som en sten er en proces. Nogle sten opstået af sammensmeltede krystaller i jordens indre, som gennem millioner af år har bevæget sig op til overfladen, og med af års mellemrum er blevet transporteret med isen for til sidst at erodere, og materialet bevæger sig atter ned gennem jordlagene, og processen starter igen. Alle levende organismer, alle systemer af teknisk, kemisk, mekanisk art mm. Alt indvirker på hinanden, alt hænger sammen. Alt i verden skal derfor behandles med respekt og ærbødighed. Som alt levende har krav på. Det vil være tåbeligt at lade være. Det falder negativt tilbage på os selv. Alt indgår i cykliske processer. Det er vigtigt der tages hånd om hele processen fra fødsel til død. Tidshorisonten for et projekt er underordnet, det kan være tænkt til en levetid på et par timer, eller designet til at skulle stå et par hundrede år. Det afgørende er, at der er taget hånd om forløbet, både fødselsprocessen og dødsprocessen. Alt indvirker på hinanden. Alt i verden hænger sammen. Det giver os alle en fælles gave og et fælles ansvar. Vand som livgivende, sammenhængede struktur Vand er grundlaget for alt liv på jorden, vand indgår i alle processer. I stærkt forurenede områder er det lykkedes at vende udviklingen, ved at indrette alle samfundsprocesser i forhold til hvad der er mest gavnligt for vandløbenes og fl odernes sundhed. 5 Siden vand er grundlaget for alt liv på jorden, bør vand også udgøre fundamentet og omdrejningspunktet i planlægning og design. Kun på den måde kan vi bibeholde jordens vandsystem vitalt, og opretholde livet. Af alle naturens elementer er vand det stof, der bedst skaber sammenhænge og helheder. Ikke kun af den grund at alt vand hænger sammen gennem vandets cyklus, men i samfund som er stærkt afhængige af at samarbejde om tilvejebringelse af vand, opstår der en større social sammenhæng mellem mennesker. 6 Vand har en iboende samlende effekt i forhold til de processer vandet indgår i. Det vil sige ALLE PROCESSER, da alt liv afhænger af vand. I oldtiden spillede vandet hovedrollen i infrastrukturen. Hovedfærdselsårerne opstod på højdedragene, langs vandskellene. Her kunne man gå tørskoet, og undgå at etablere broer. I middelalderen var disse strækninger blevet regulære vejanlæg, og senere blev nogle af disse veje til Danmarks hovedveje, før motorvejenes anlæggelse, andre udgør i dag smalle landeveje og nogle få blev nedlagt. Langs med vandskellene ligger de ældste byer, gamle grave, kirker, kroer mm. og udgør vigtige historiske linjer. Danmarks åer og vandløb blev dannet da isen smeltede efter de to istider. Isens bevægelse og perioder med stilstand, formede Danmark geologisk. Vandskellene markerer derfor også væsentlige geologiske ændringer i landskabet. Ved at inddele landet efter vandskel, inddeler man også efter de karakteristika som landskabet besidder. Derved tydeliggøres også landskabets potentiale, og hvad den enkelte egn af landet har af primære resourcer. Lad os se hvad der sker hvis vandet får lov til at sætte dagsordenen for samfundets opbygning. 5 Den amerikanske kunstner Betsy Damon har implementeret den tibetanske helhedstanke omkring landets vandsystem i den Kinesiske by Chengdu. I Tibetanernes bevidsthed er landet inddelt efter vandskel og kildespring, opstrøms og nedenstrøms, og hvilke vandløb, der influerer på andre. Helligholdelsen af vandet har betydning for bevarelsen af vandets sundhed. Kildespringene markeres i hvert vandskel, som meget vigtige steder. 6 Antropologen Henry Glassie har studeret samfund, der lever under ekstreme vandforhold. I både ørkensamfund og områder med hyppige oversvømmelser, er samfundet direkte afhængig af at beboernes evne til at samarbejde. Systemet fungerer ikke hvis en af beboerne langs vandlinjen bryder ud af vandkanalernes fællesskab. Det skaber samfund, med en meget stærk social sammenhængskraft, der konkret kan måles i byernes opbygning. Byernes fællesarealer udgør en betydelig større andel end gennemsnittets. Privatsfæren rundt om det enkelte hus, i forhold til omgivelserne, samt privatsfæren inde i boligen, i forhold til det enkelte menneske, er noget mindre end sædvanen, (også i socialt velstillede områder.) At leve på vandets præmisser, kan medvirke til at øge den social sammenhængskraft. Creative Responses to Damp and Dry Conditions. Paper. The Aesthetics of Water, juni 2000, Rantasalmi, Findland.

5 Hvad nu hvis Vandet danner den NYE ORDEN ET NYT DANMARKSBILLEDE. At se Danmark fra vandets perspektiv, kan skabe sammenhæng, hvor landet ellers er præget af usammenhængende afgrænsning mellem land og by. Hvad nu hvis det nye Danmarksbillede blev tegnet af Vandmiljøplanan 2013 s, inddelinger af Danmark efter landets 23 vandskel, 7 ved at understrege vandskelslinjerne, som en alternativ infrastruktur, hvor alternative grønne virksomheder kan opstå. I forslaget til vandmiljøplan 2013, er Danmark inddelt i landets 23 vandskel. Der er udarbejdet en særskilt plan for hvert vandskel, for at koncentrere indsatsen omkring de vandløb, der infl uerer på hinanden. Vandløbene er underdelt og har fået en ID kode, f.eks for Jylland, Gudenå Nord, øvre Regionalt Sand. Hvad nu hvis Vandskellene bliver yderligere inddelt i en 5. og 6., måske 7. orden og vi alle bliver bevidste om hvor i vandsystemet vores bolig er placeret, og i hvilke lokale sammenhænge vi skal samarbejde omkring overfladevand og lokale minirensningsanlæg. Hent ånden fra andelsbevægelserne frem og byg videre på denne tankegang, private såvel som industri og institutioner. Hvad nu hvis dette samarbejde ikke kun drejer sig om det der direkte omhandler vandsystemet, men mange andre samfundsprocesser følger vandskelslinjerne. F.eks. at Landsbysammenslutninger sker indenfor lokale vandskelsgrupper. Vi har en stor viden omkring alternative energiformer. Hvad nu hvis en overordnet planlægning for alternative energi bliver lavet i forhold til hvad der vil være mest rentabel i forhold til de enkelte hovedvandoplande rundt i landet. Således at hver husstand får anbefalet hvordan de bedst kan bidrage til alternative energikilder. Hvad nu hvis udbygningen af en ny grøn infrastruktur, som løber forholdsvis parallel med et mere hurtigkørende Danmark langs landets motorveje, kan modvirke den skævvridning som er ved at opstå i Danmark. Ved at organisere Danmark i to sammenhængende livssystemer, Slow life og Quick life. De to levemåder ligger tæt op af hinanden og giver mulighed for at befolkningsgrupperne kan interagere, eller giver mulighed for at udleve begge livsformer. 7 h p://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_vandrammedirek v_forslag

6 Synopsis DET FLYDENDE DANMARK, frem dsfilm år 2023, er en rejse på tværs af Danmark, hvor vi får indblik i Danmarks tostrengssystem, bygget op omkring det gamle motorvejssystem, og de gamle landeveje langs med vandskelslinjerne, nu udbygget med markedspladser/traktørsteder, og el-s k l den grønne trafik. Det har resulteret i to sammenhængende livssystemer, Slow life og Quick life, som ligger side om side som arterier og vener i ORGANISMEN DANMARK. Vi får forklaret den oprindelige filosofi bag de grønne korridorer, langs vandskellene, som er blevet Danmarks økologiske spisekammer, da arealerne ligger opstrøms, og ikke påvirkes af forurenende kilder. De fungerer også som rekrea ve og kulturhistoriske linjer. Mange har valgt at slå sig ned i disse grønne bælter hvor leveomkostningerne er meget lave, og hvor der aldrig er særlig langt l motorvejen og storbyerne. I 3 nedslag fra forskellige hovedvandoplande, fortælles gennem interviews og lokale klip, hvordan vandskellets naturgivende forhold udny es og hvad de e har betydet for de interviewede personligt. Filmens synsvinkel indtager de samme vinkler som det nye natursyn. Dvs. Abstrakte billeder, panoramaer, sanselige billeder, forløb mm. Det første interview fokuserer på inddragelsen af forladte huse og afviklede landsbyers konvertering l billige kolonihaver, med lskud fra kommunernes afviklingspuljer. Disse haver har ha stor betydning for danskernes lgængelighed l økologiske grønsager. Vi hører om muligheden for blande livs le, mellem slow life og quick life, og hvordan den økologiske bølge e erhånden har bredt sig fra den grønne korridor l resten af Danmark. Det andet interview fokuserer på forslag l afgrøder i forhold l opstrøms og nedenstrøms hovedvandskelsoplande. Der foreslåes økologisk grøntsagsmarker på landarealer opstrøms, med det reneste grundvand, nye skovområder midt i vandskelsniveauet l forbedring af grundvandet, og energi skove l biobrændsel, på arealer nedenstrøms. I skovene sæ es svin og høns ud i et antal afstemt e er at skovens træer kan optage deres ekskrementer. Svinene vender jorden og holder underskoven nede giver skoven katedralag g karakter. I det sidste interview ses hvordan problemerne omkring drikkevandsforsyningen løses i vandskellet Øresund, vha. regnvandsopsamling. Hver bolig har et minirensningsanlæg, l grå spildevand som genbruges. Mange har åben forbindelse l sidste del af vandrensningsprocessen og udny er lyden som et afslappende element i boligen, samt vandets lu rensende effekt.

7 Storyboard Uddrag fra første interview. BILLEDE 1: Hovedvandsoplandet, set fra oven. Med grønne kooridorer på kryds og tværs i landskabet, bestående af alléer hvoroptil der er små marklodder, med mange forskellige afgrøder, (forskellige farver). Manipuleret billede fra Google Earth. Set helt udefra. Der zoomes ind på en landsby. TALE: Beskrivelse af Hovedvandsoplandets vandsituation, opdelingen efter mindre vandskel, og hvilken betydning behandlingen af vand har for dette sted. De grønne kooridore, er efterhånden vokset til sammenhængende slangeformede smalle landsbyer. BILLEDE 2: Landskabets særrlige karakter, på afstand og tæt på. Optages på stedet. TALE: landskabets karakter beskrives. Idéerne til hvordan denne egn bedst udnytter sit landskabelige potentiale fremlægges. Kort beskrivelse af samarbejder mellem tidligere nedlæggelsestruede landsbyer, Industri, institutioner og private, dels omkring vand, og dels omkring andre aktuelle emner. BILLEDE 3: Stilbillede af skallen af et hus, med gavl og facader, uden tag, overgroet med vin. Taget af et drivhus stikker op. Lavet i fotoshop. TALE: Du er en af de mange byboere der gratis har overtaget et af de nedrivningsmodne bygninger i en afviklingslandsby. Hvorfor fungere det for dig, at tage herud, når det ikke gjorde for de tidligere beboere? Ja, jeg har overtaget en bolig i den afviklingsmodne landsby. Her dyrker jeg alle de økologiske grønsager der er plads til på grunden. Vi er fl ere fra mit studie der har hus herude. Ingen af os har råd til et sommerhus. Det faldefærdige Taget blev fjernet og vi placerede et drivhus med et trægulv, i midten af ruinen. Her overnatter vi. BILLEDE 4: Baggrund, markedespladsen, med elbiler og små udsalg af grønsager, henkogte frugt, og genbrugsting, traktørsteder, løstgående høns. Samtale med den interviewede. Iscenesat på en mark. BILLEDE 5: Hånd, der fører et ID kort ind i sprækken på en stander. Man ser el-bilen i baggrunden. Iscenesat på stedet. BILLEDE 6: Zoome ind på grønsagshave. Panorering hen over forskellige arter og blomster, jord, solreflektioner, stemningsmættet. Find en egnet kolonihave. Den interviewede ses i billedet. TALE: Hvad har får dig til at søge herud? Det er netop denne kombination af gammel kultur og gennemført økologisk tanke. Markedspladsen fungere virkelig fint. I virkeligheden er det jo bare en grusbelagt parkeringsplads beregnet til opladning af elbiler. Her er ofte musik og alle de overfl ødige ting der tidligere hobede sig op derhjemme, lægger jeg hen i genbrugsafdelingen. De bedste ting i salgsafdelingen. Folk kan tage det de kan bruge og lægge et beløb i pengekassen. TALE: Prøv at fortælle mig om lånebilssystemet. Er du tilfreds? El bil systemet fungere efter samme princip som udlåningscyklerne i København. Men med bilerne skal man registreres med navn. TALE: Hvad tror du årsagen er til at 60 procent af butikkernes grønsager er blevet økologiske. I det tidligere USSR stod Datsjaerne, dvs. de små private haver omkring sommerhusene, for 90 procent af landet kartofl er og grønsager, fordi jordlodderne blev dyrket meget intensivt og med stor passion. Jeg tror det samme gør sig gældende her. Fordi vi er blevet så mange herude og bebyggelserne hænger sammen, føler man sig ikke isoleret på trods af at vi bor ude på landet. BILLEDE 7: Kildespring, omgivelserne er landskabeligt bearbejdet, med bl.a. bassin/alter. (midlertidig arkitektur). Folk der meditere el. laver yoga og Tai Chi. Spirituel musik i baggrunden. Lyden af vand. Cermoni igang henne ved bassinet. Iscenesat på stedet. TALE: Jeg kan forstå at kildespringene er et særligt sted? Ved kildespringene er der gudstjeneste om søndagen. Folk værner om steder. Her er en dejlig ro, Mange dyrker yoga og meditere herude. BILLEDE 8: Jordlodder med vandkanaler, formet i jord. Bassiner med opsamlet regnvand, vandrender med simple stigbords af træstykker. Langs fortove, forbindelsesled mellem haver. Iscenesættes på stedet. TALE: Her er et fi nt sammenhold, som skyldes vores samarbejde med at opsamle regnvand. Pga. vandlaugene kommer man hurtigt til at kende hinanden. BILLEDE 9: Den interviewede i el-bilen på vej ud til mototvejen. Vejstrækning ind til byen. Klip fra byen. Kultur, Biograf, teater el lign. TALE: Hvilket fremtidsperspektiv har du i forhold til stedet her? Jeg regner med at bosætte mig i mit kolonihavehus når jeg bliver pensionist. Når jeg ikke længere kan klare køkkenhaven, får jeg anlagt et trædæk, formet som et snoet stisystem rundt i haven, Så lader jeg hvad der nu sprire op af jorden komme. Så kan jeg gå rundt og nyde vildnisset vha. mit gsngstativ. Det har jeg set andre gøre. En gang om året hyrer de en med en motorsav, som skærer de vildeste skud af. Og der er ikke særlig langt til byen og kulturtilbudene.

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed&

Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& Køer,&kunst&og&kærlighed&& 3Fjerner&al&besværlighed& &Fuld%forkælelse%på%weekendtur%2l%Skåne Lørdagogsøndagden15./16.6.13 Kærligheden7lkunst,naturogskønmaderomdrejningspunktetfor denneforkælelsestur,derførerdigpårundturidetøstligeskåne.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land?

Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark Kendingstal: 112358 Kan vi tegne et ny land? Byen Danmark manifest 2 Vi vil centralisere den urbane zone i Danmark, for derefter at decentralisere byerne i byen. Vi vil skabe én by - en storby,

Læs mere

Krop og bevægelse i naturen

Krop og bevægelse i naturen Krop og bevægelse i naturen Grethe Sandholm, Pædagog, Lektor, Master i læreprocesser VIA UC Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Mail: gsa@viauc.dk Krop og bevægelse Grethe Sandholm Uderummet Uderummet starter

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY

MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY MANIFEST LANDET, DANMARKS STØRSTE BY Jeg drømmer om et Danmark, der er som en stor by, og landsdelene er bydele i denne. Et land i en anden hastighed, hvor alle landsdele forbindes af en højhastigheds-metro,

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

DET GRÆNSELØSE LANDSKAB

DET GRÆNSELØSE LANDSKAB DET GRÆNSELØSE LANDSKAB - Landskab findes overalt, også inde i byen Marie Markman Ph.d.- projekt: Det Grænseløse Landskab (2011-2014 ) PRÆSENTATIONENS INDHOLD - Ph.d. projekt Det grænseløse landskab (2011-2014)

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab

Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Skov og Landskab Ideen bag kobling af regnvandshåndtering og vandforsyning, og betydningen for byens landskab Præsentation til FIF-møde 22.marts 2012 Rosalina Wenningsted-Torgard Skov & Landskab afd.6

Læs mere

Fra England til Skotland

Fra England til Skotland Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer 22.-26. oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs.

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader

REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE. Nedsivning af regnvand fra tagoverflader REGNVANDSANLÆG PETER FABERS GADE Nedsivning af regnvand fra tagoverflader INDHOLD 2 KORT OVER NØRREBRO...3 IDÉDIAGRAMMER...4 REGNVANDETS PROCES...5 PLAN AF GADEN...6 REFERENCER...7 PRINCIPPLAN AF PLADS...8

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg

Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Fælles årsplan for: Natur/teknik i 6. kl. og Geografi, biologi og sundhedsfag i 7. kl. Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Fag og Tema Beskrivelse Læsestof og opgaver Øvrige oplysninger 33 Introduktion

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

LARinspirationskatalog

LARinspirationskatalog LARinspirationskatalog 74 74 74 74 DINFORSYNING.DK LAR står for Lokal Afledning af Regnvand Grundprincipperne i LAR... 3 Sikring mod skybrud... 3 Grundejens ansvar... 3 Inden du går i gang... 4 Nedsivningstest...

Læs mere