Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune"

Transkript

1 Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

2 Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende politikken: Kontakt Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10, 2670 Greve Telefon Mail Opsætning og tryk: Hjort & Mikkelsen Indhold Forord...5 Formål...7 Politikkens opbygning...9 Vision og værdier...11 Målsætninger...13 Indsatsområder Indsatsområde 1: Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme...15 Indsatsområde 2: Helhedsorienterede miljøforbedringer...17 Indsatsområde 3: Øget anvendelse af vedvarende energi...19 Indsatsområde 4: Forbedring af infrastruktur, trafi kale løsninger og transportadfærd...21 Implementering...23

3 Forord Med denne politik tager Greve Kommune det første vigtige skridt i en langsigtet indsats på klima- og energiområdet, idet politikken er forudsætningen for en koordineret og målrettet indsats på udvalgte områder. I Greve Kommune gøres der allerede en stor indsats for at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser og derved begrænse kommunens bidrag til forurening af miljøet og klimaforandringer. Rundt omkring i kommunen fi ndes der mange eksempler på borgere, virksomheder og institutioner, der gør en væsentlig indsats i denne forbindelse. Også Greve Kommune arbejder løbende på at øge indsatsen på klima- og energiområdet, og vi har allerede taget vigtige initiativer. Det, vi hidtil har manglet, er en koordinering af disse indsatser. Via en koordinering kan vi sikre den nødvendige vidensdeling. Det kunne jo være, at et godt initiativ ét sted i kommunen kunne anvendes som inspiration for et tiltag et andet sted i kommunen. Denne ambition om en koordinering af indsatsen ligger til baggrund for udarbejdelsen af en klima- og energipolitik. Politikken fører mange vigtige resultater med sig, som tilsammen gør Greve Kommune til en foregangskommune på klima- og energiområdet. Det mest markante resultat er Greve Kommunes indgåelse af en aftale om at blive Klimakommune i Som Klimakommune forpligter Greve Kommune sig til at reducere sit CO2-udslip. Med venlig hilsen Hans Barlach Borgmester, Greve Kommune.

4 Formål Mindre klimapåvirkning Denne klima- og energipolitik er udviklet på baggrund af et ønske om reducere Greve Kommunes udledning af CO2 og andre drivhusgasser (halocarboner, lattergas, ozon og metan). Disse drivhusgasser anses af førende internationale eksperter for at forårsage menneskeskabt drivhuseffekt og deraf følgende klimaforandringer med global opvarmning, oversvømmelser og deslige til følge. Det er desuden veldokumenteret, at udledning af CO2 og andre drivhusgasser kan være miljø- og sundhedsskadeligt. Koordinering af indsatsen Politikken og tilknyttede handlingsplaner skal sikre en koordinering af Greve Kommunes indsats på klima- og energiområdet, så forskellige initiativer alle får den ønskede effekt og ikke modarbejder hinanden. Det sikres bl.a. ved, at politikken udstikker nogle rammer for, hvordan arbejdet med fremme af miljøforbedringer skal gribes an i praksis. Konkrete tiltag Klima- og energipolitikken skal føre til konkrete initiativer frem for blot at fremsætte en vision for området. Derfor fokuseres i politikken hovedsageligt på konkrete muligheder for reduktioner i Greve Kommunes energiforbrug, som forårsager udledning af CO2 og andre drivhusgasser.

5 Politikkens opbygning Baggrunden for den måde, Klima- og Energipolitikken er opbygget på, er, at det har været ønsket at illustrere sammenhængen imellem Greve Kommunes overordnede visioner, værdier og målsætninger og de indsatsområder, som kommunen ønsker at gøre en særlig indsats på. Det er desuden tilstræbt at præsentere politikken på en måde, hvor den bliver stadigt mere konkret, afsnit for afsnit. Formålet med denne struktur er, at politikken skal lægge naturligt op til de handlingsplaner, som udarbejdes på baggrund af politikken, og som er endnu mere konkrete end teksten under de 4 indsatsområder. Der redegøres derfor først for den vision, de værdier og de målsætninger, der ligger bag politikken. Formålet er at redegøre for hensigterne med politikken, så politikkens hovedbudskaber kommunikeres klart. Desuden fungerer visionen, værdierne og målsætningerne som en ramme for den øvrige politik en ramme, som udfyldes af de derpå følgende afsnit. Derefter redegøres der for baggrunden for udvælgelsen af de 4 indsatsområder, og der fastsættes specifi kke målsætninger på områderne. Dette er politikkens kerne, hvor der lægges op til konkrete tiltag, som fastsættes nærmere i efterfølgende handlingsplaner, udarbejdet på baggrund af politikken. Til sidst fortælles det, hvordan politikken implementeres, dvs. hvordan politikken afstedkommer konkrete tiltag på de udvalgte indsatsområder. Formålet med dette er at synliggøre, hvordan vi vil sikre, at målsætningerne bliver realiseret, og de nødvendige tiltag gennemføres.

6 Vision og værdier Vision Visionen for klima- og energiområdet er, at Greve Kommune skal være en foregangskommune. Værdier De følgende værdier er styrende for Greve Kommunes klima- og energipolitik: En god klima- og energipolitik er et fælles ansvar mellem kommune, erhverv og borgere og kan kun lykkes til fulde ved et samarbejde imellem disse parter. Det kræver, at alle parter påtager sig deres del af ansvaret og indgår konstruktivt i samarbejdet. Greve Kommune ønsker at påtage sig sin del af ansvaret, gå foran og vise et godt eksempel. Klima- og energipolitikken skal udmøntes i konkrete og målrettede indsatser på udvalgte områder. Målsætninger Kurveknækker En Kurveknækkeraftale er en aftale med Elsparefonden, hvori der fastsættes et reduktionsmål, dvs. et mål for reduktionen i energiforbruget, som Greve Kommune forpligter sig til at nå. Klimakommune En klimakommune er en kommune, som er foregangskommune på klima- og energiområdet. Klimakommuner har visioner og målsætninger om at gøre en aktiv indsats på klimaområdet. Det betyder bl.a., at Greve Kommune som Klimakommune er forpligtet til at iværksætte initiativer, der fører til reelle reduktioner i CO2-udledningen. Greve Kommune har følgende målsætninger for klima- og energipolitikken: 1. Greve Kommune vil reducere energiforbruget i kommunale ejendomme. 2. Greve Kommune vil skabe sammenhæng i indsatsen på klima- og energiområdet med helhedsorienterede miljøforbedringer. 3. Greve Kommune vil fremme øget anvendelse af vedvarende energi. 4. Greve Kommune vil optimere infrastrukturen, de trafi kale løsninger og transportadfærden blandt kommunens borgere og erhverv. Kurveknækker og Klimakommune For at sikre, at Greve Kommune reducerer sit energiforbrug og udledning af CO2, har kommunen indgået en Kurveknækkeraftale med Elsparefonden og er blevet Klimakommune i 2009.

7 Indsatsområder Greve Kommune har udvalgt 4 indsatsområder, som kommunen vil gøre en særligt målrettet indsats på, og som ligger i forlængelse af ovenstående målsætninger: 1. Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme 2. Helhedsorienterede miljøforbedringer 3. Øget anvendelse af vedvarende energi 4. Forbedring af infrastruktur, trafi kale løsninger og transportadfærd At netop disse 4 indsatsområder er udvalgt, skyldes, at det på disse områder er muligt for Greve Kommune at gøre en målrettet indsats, som kan give konkrete resultater. Desuden er områderne miljømæssigt relevante. Det vil sige, det er områder, hvorpå der sker et betydeligt bidrag til udledning af CO2 og andre drivhusgasser, til skade for miljøet og klimaet. Derudover er der er et stort optimeringspotentiale på disse områder. På de følgende sider beskrives indsatsområderne nærmere, og vigtigheden af at gøre en indsats på områderne uddybes.

8 Indsatsområde 1: Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme er tiltag, der sikrer reduktioner i energiforbruget til drift herunder opvarmning, ventilation og belysning - i bygninger ejet af Greve Kommune samt overvåger og styrer energiforbruget, så et øget energiforbrug kan undgås. Derfor er det vigtigt Energimæssige optimeringer i kommunens ejendomme er vigtige, bl.a. fordi drift af bygninger herunder opvarmning, ventilation og belysning - står for % af Danmarks samlede energiforbrug. At der netop fokuseres på kommunens ejendomme, er vigtigt ud fra den betragtning, at bygningerne står for en væsentlig del af Greve Kommunes energiforbrug, og at kommunen har et helt særligt ansvar for at gå foran og vise et godt eksempel. Målsætninger Greve Kommune vil: Skabe overblik over og løbende overvåge energiforbruget i Greve Kommunes bygninger og på baggrund heraf iværksætte tiltag til reduktioner i energiforbruget; Synliggøre for borgere og virksomheder, hvilken belastning af vort fælles miljø deres energiforbrug resulterer i; Fremme anvendelse af bæredygtige energiforsyningsløsninger. Overordnet målsætning: Greve Kommune vil reducere energiforbruget i kommunale ejendomme. Handlemuligheder Her gives nogle eksempler på, hvad indsatsen på området kan bestå i. Kortlægning af energiforbrug i kommunale ejendomme og muligheder for optimeringer, til skabelse af et overblik, på baggrund af hvilket der kan tages konkrete og kvalifi cerede initiativer Udnyttelse af muligheder for alternative fi nansieringsmetoder til reduktioner i energiforbrug, til sikring af at reduktionerne kan gennemføres Grøn indkøbspolitik, til sikring af at der anvendes energieffektive produkter herunder elektronik - i kommunale bygninger Energistyring, til sikring af systematik i kortlægning af og initiativer til reduktioner i energiforbruget

9 Indsatsområde 2: Helhedsorienterede miljøforbedringer Helhedsorienterede miljøforbedringer indebærer en koordineret indsats på klima- og energiområdet, hvor det tages med i betragtning, hvilke konsekvenser indsatsen kan få for andre dele af klima- og energiområdet, når der sættes ind på et enkelt delområde. Desuden indbefatter det, at miljøhensyn integreres i kommunens øvrige aktiviteter. Derfor er det vigtigt Det er vigtigt at sætte ind på fl ere fronter og med forskellige virkemidler for at fremme miljøforbedringer i alle aktiviteter, udført af såvel kommunen selv som af dens borgere og virksomheder. Det er også vigtigt at koordinere indsatsen, så det så vidt muligt sikres, at tiltag på ét område ikke får negative konsekvenser for indsatsen på andre områder. Endvidere er det vigtigt, at forskellige reguleringsinstrumenter anvendes i samspil. Målsætninger Greve Kommune vil: Integrere miljøhensyn i alle kommunens aktiviteter; Udnytte lovgivningen fuldt ud til at stille krav, der fremmer miljøvenlig praksis; Arbejde for at påvirke virksomheder og borgere til at reducere energiforbruget og i det hele taget udvise øget hensyn til miljøet. Overordnet målsætning: Greve Kommune vil skabe sammenhæng i indsatsen på klima- og energiområdet med helhedsorienterede miljøforbedringer. Handlemuligheder Her gives nogle eksempler på, hvad indsatsen på området kan bestå i. Integration af miljøhensyn i alle opgaver, kommunen varetager Skabelse af rammer i kommuneplaner, lokalplaner mv., der ikke forhindrer lavenergibyggeri og andre muligheder for energibesparelser mv. Bedre udnyttelse af mulighederne for at formulere vilkår om forebyggende initiativer i miljøgodkendelser, på baggrund af dialog med virksomhederne om relevante tiltag Øget fokus på forebyggelse via dialog, hvor krav ikke er mulige eller hensigtsmæssige Øget fokus på Greve Kommunes grønne områders egenskaber som udnyttelse af CO2 til vækst mv. Dette fokus kan indgå i planlægningen af erhvervsområder mv. Vejledning af borgere og virksomheder om muligheder for energibesparelser, grønne indkøb, miljøvenligt byggeri og projektering mv.

10 Indsatsområde 3: Øget anvendelse af vedvarende energi Vedvarende energi er energi, som er produceret med vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi, vandkraft og jordvarme. Med øget anvendelse af vedvarende energi menes, at en større andel af den energi, der anvendes i Greve Kommune, fremover stammer fra vedvarende frem for fossile energikilder. Derfor er det vigtigt Udnyttelse af fossile energikilder såsom olie, kul og naturgas medfører udledning af CO2, til skade for miljøet og klimaet. Derudover tæres der ved udnyttelsen af sådanne energikilder på de knappe forekomster af fossile brændsler i naturen. Der er her tale om såkaldte udtømmelige ressourcer, dvs. ressourcer, som der kun fi ndes begrænsede lagre af i naturen, og som derfor vil slippe op på et tidspunkt. Disse ressourcer vil med tiden blive genskabt af naturen, men det vil formentlig tage fl ere tusinde år. Udnyttelse af vedvarende energi såsom vind- og solenergi, vandkraft og jordvarme medfører derimod ikke udledning af CO2, og de vedvarende energikilder er netop vedvarende og altså uudtømmelige. Disse ressourcer vil altså i princippet aldrig slippe op. Så både af hensyn til klimaet og sikringen af en stabil energiforsyning på langt sigt er det hensigtsmæssigt at anvende energi fra vedvarende energikilder. Overordnet målsætning: Greve Kommune vil fremme øget anvendelse af vedvarende energi. Handlemuligheder Her gives nogle eksempler på, hvad indsatsen på området kan bestå i. Oplysningskampagner om mulighederne i vedvarende energi herunder installationsmuligheder og fi nansieringsmodeller Konkurrencer med kåring af den borger/ virksomhed i kommunen, der dækker den største andel af sit energiforbrug med vedvarende energi el. lign. Installation af solfangere i udvalgte kommunale bygninger Tilladelse til forsøg med energimæssig selvforsyning med vedvarende energikilder i mindre lokalområder i kommunen Målsætninger Greve Kommune vil: Udnytte Greve Kommunes og kommunens borgere og erhvervs forudsætninger for øget anvendelse af vedvarende energi; Fremme øget anvendelse af vedvarende energi blandt borgere og erhverv; Arbejde for at udbrede kendskabet til mulighederne i vedvarende energi.

11 Indsatsområde 4: Forbedring af infrastruktur, trafikale løsninger og transportadfærd Infrastruktur er i denne sammenhæng de veje, jernbaneskinner og øvrige trafi kårer, som forbinder virksomheder med deres leverandører og distributører, borgere med deres arbejdsplads osv. Med trafi kale løsninger menes planlægning af infrastrukturen til brug for private og kollektive transportmidler. Transportadfærden er det valg af ruter og transportmidler, som borgere, virksomheder og institutioner foretager i deres dagligdag. Med indsatsområdet sættes fokus på forbedringer af både persontransport og varelevering. Derfor er det vigtigt Transportsektoren står for en stor del af udslippet af miljøskadelige drivhusgasser såsom CO2, der skader miljøet og klimaet. Det er derfor af afgørende betydning, at infrastrukturen og de trafi kale løsninger indrettes på en hensigtsmæssig og sammenhængende måde. Det gælder både den kollektive transport og den infrastruktur, der gør det muligt at levere varer mv. Greve Kommune vil kunne opnå en stor reduktion i CO2- udslippet, hvis det lykkes at fl ytte persontransport fra biler til kollektive transportmidler. Udover en udbygning af infrastrukturen kræver det holdnings-bearbejdning og en deraf ændret transportadfærd. Overordnet målsætning: Greve Kommune vil optimere infrastrukturen, de trafi kale løsninger og transportadfærden blandt kommunens borgere og erhverv. Handlemuligheder Her gives nogle eksempler på, hvad indsatsen på området kan bestå i. Bedre parkeringsforhold for pendlerne ved kommunens tre stationer Etablering af parkeringsplads eller hus i området omkring motorvejsafkørslerne Oplysning af borgere om eksisterende cykelruter i kommunen Synliggørelse af de miljømæssige konsekvenser af f.eks. at tage bilen til arbejde, via kampagner El-biler el. lign. som eksterne kommunale transportmidler til f.eks. hjemmepleje og miljøtilsyn Arbejde for at fl ytte persontransport fra biler til kollektive transportmidler, jf. afsnit 4.7, Mobilitetsplanlægning, i Trafi khandlingsplan for Greve Kommune Målsætninger Greve Kommune vil: Udvikle og omlægge den kollektive trafi k; Arbejde for at påvirke virksomheder og borgere til at vælge bæredygtige transportløsninger.

12 Implementering Handlingsplaner Klima- og Energipolitik for Greve Kommune fastsætter alene rammerne for kommunens indsats på området. Angivelsen af den konkrete implementering af politikken via diverse tiltag til reduktion i energiforbrug og udledning af CO2 mv. sker i handlingsplaner, som vil blive udarbejdet på baggrund af politikken. For hvert tema i politikken vil der blive udarbejdet en handlingsplan, som fastsætter konkrete reduktionsmål og tiltag til indfrielse af målene. Tidsplan for handlingsplaner Her skitseres en overordnet tidsplan for, hvornår politikken bliver omsat i handlingsplaner og konkrete tiltag: Medio 2009: Begyndende udarbejdelse og implementering af de første handlingsplaner Ultimo 2009 og fremefter: Yderligere udarbejdelse og implementering af samt løbende opfølgning på handlingsplaner. Implementeringen af klima- og energipolitikken skal ses som en fortløbende proces, som ikke stopper med udgangen af 2009, men derimod fortsætter ind i de derpå følgende år, idet der er tale om implementering af en langsigtet strategi.

13 Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Kommune Rådhusholmen 10, 2670 Greve Telefon Mail

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Bilag 3. Inspirationsliste til Klima- og Energipolitisk Udvalg

Bilag 3. Inspirationsliste til Klima- og Energipolitisk Udvalg Bilag 3. Inspirationsliste til Klima- og Energipolitisk Udvalg - Side 1 af 5 Bilag 3. Inspirationsliste til Klima- og Energipolitisk Udvalg Indhold Indledning... 1 Tema 1: Energimæssige optimeringer i

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-28. april 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 949

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

Den nye klimadagsorden

Den nye klimadagsorden Den nye klimadagsorden Muligheder og trusler for kommuner og region Søren Dyck-Madsen Vi er på vej mod plus 4 grader 4 o C Kilde: DMI s hjemmeside Vandstanden stiger meget mere end forudset af IPCC 2000

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN

GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN GRIB KLIMABOLDENE FRA KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSPLANEN Udarbejdet af Esbjerg Kommune, Klima & Bæredygtighed. Foto: Esbjerg Byhistorisk Arkiv, Kystinspektoratet/Hunderup Luftfoto, Fiskeri- og Søfartsmuseet

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI

EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI EJENDOM OG BYGGERI KLIMASTRATEGI FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer

Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer Hvorfor en omstilling De svindende energiressourcer En visionær dansk energipolitik at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling

ENERGIPLAN På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern. Strategisk indsats Grøn drift og udvikling ENERGIPLAN 2025 På vej mod en energieffektiv og fossilfri koncern Strategisk indsats Grøn drift og udvikling Oktober 2015 1 Grøn drift og udvikling Energiplan 2025 Region Hovedstadens målsætning er at

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 1, 2010

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 1, 2010 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 1, 2010 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde 1:

Læs mere

Forslag KLIMAPOLITIK 2015

Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Forslag KLIMAPOLITIK 2015 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 Offentlighedsperiode Forslaget til klimapolitik er offentliggjort den 11. marts 2015. Eventuelle bemærkninger og indsigelser

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017

VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 VEDTAGET 8. OKTOBER 2013 KLIMA- OG ENERGISTRATEGI 2014-2017 17 STK. 4-UDVALG Byrådet besluttede ved årsskiftet 2013 at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg til at varetage en særlig opgave omkring

Læs mere

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner.

Kriterierne til certificeringsordningen beskrevet i dette notat gælder kun for kommuner. Kriterier til certificeringsordning for Grøn Transportkommune Mindre CO 2 i transporten Baggrund Som led i regeringens og forligspartiernes aftale om En grøn transportpolitik fra januar 2009 er parterne

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i Syddjurs Kommune går til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling en målrettet

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI

NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI NATUR OG MILJØ KLIMASTRATEGI 2 FORORD FN s klimapanel peger på, at klimaændringer igennem de kommende år vil betyde stigende globale temperaturer, flere hændelser med ekstremnedbør og stigende havspejl.

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 5 Samlet CO2opgørelse for Hvidovre Kommune som geografisk enhed 688013 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

ALLERØD KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2011 ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2011 ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2011 ALLERØD KOMMUNE BYRÅDETS FORORD Allerød Kommune er et godt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor skal vi alle yde vores bidrag til at mindske de negative

Læs mere

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet

CO2 og VE mål for EU og Danmark. Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet CO2 og VE mål for EU og Danmark Afdelingschef Susanne Juhl, Klima- og Energiministeriet Disposition 1. EU: Klima- og energipakken 2. Danmark: Energiaftalen af 21.02.2008 3. Opfølgninger herpå EU s klima-

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 22.04.10 kl. 18:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst

Læs mere