Lokalplan nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 01.130"

Transkript

1 Lokalplan nr For et område til boligformål på Herningvej og 32, Ringkøbing RINGKØBING KOMMUNE, 12. september 2006

2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed A Lokalplanens baggrund og formål B Eksisterende forhold i lokalplanområdet.. C Lokalplanens indhold D Lokalplanens forhold til anden planlægning. E VVM og miljøvurdering G Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder H Midlertidige retsvirkninger I LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus. 2 3 Lokalplanområdets anvendelse Udstykning. 3 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer 5 9 Ledningsanlæg herunder varmeforsyning Miljøbeskyttelse Ejerforening Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ændring af rammebestemmelser 8 14 Retsvirkninger 8 Vedtagelsespåtegning 9 Offentlig bekendtgørelse 9 Bilag 1 : Lokalplanområde Bilag 2 : Arealanvendelse Bilag 3 : Beliggenhedsplan Bilag 4 : Facadeplan Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Teknisk Forvaltning af Arkitektfirmaet Bay-Jørgensen CO.

3 REDEGØRELSE A LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplan nr , for et område til boligformål på Herningvej og 32, Ringkøbing. Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende på Herningvej i Ringkøbing, nabo til Statoil servicestation. Mod vest støder området op til Ringkøbing Fjernvarme og Kronager. Lokalplanområdets beliggenhed Ringkøbing By

4 REDEGØRELSE B LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for denne lokalplan er et ønske fra et byggefirma/bygherre om at kunne opføre boliger på nævnte ejendom. Der er udarbejdet forslag til en boligbebyggelse med i alt 13 lejligheder. Alle lejligheder forsynes med altaner og terrasser. Bebyggelsen opføres i traditionelle materialer og i en moderne fortolkning af Ringkøbing bys traditionelle arkitektur og byggeskik. Hele den nuværende bebyggelse på ejendommene fjernes totalt. Bebyggelsesplan for området Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at kunne opføre en boligbebyggelse i 2½ etage med 13 lejligheder indenfor de retningslinier, der fastlæggelse i lokalplanen. Lokalplanen skal også sikre, at der opstår en smuk harmonisk bebyggelse, der passer sammen med den øvrige bebyggelse på Herningvej.

5 REDEGØRELSE C EKSISTERENDE FORHOLD I LOKALPLANOMRÅDET Områdets størrelse og nuværende anvendelse Lokalplanområdets samlede grundareal er på ca m² og etageareal på de bygninger, der nedbrydes, er ca m². Zoneforhold Området ligger i byzone. Ejerforhold De 4 matrikelnumre, som lokalplanen omfatter, ejes af en privat grundejer. Eksisterende bebyggelse set fra Herningvej

6 REDEGØRELSE D LOKALPLANENS INDHOLD Terræn og beplantning Områder totalt plant. I skellet mod Ringkøbing Fjernvarmeværk og Kronager er der enkelte bevaringsværdige buske og træer. Den nuværende bebyggelse Den nuværende bebyggelse, der fjernes, består af 3 vidt forskellige huse. Et af husene er omfattet af Ringkøbing Kommuneatlas med en bevaringsværdi på 8. Huset er i meget dårlig stand. De øvrige 2 huse er atypiske for området og er ligeledes i meget dårlig stand. Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Herningvej. Byrådets intentioner Lokalplanen er i overensstemmelse med byrådets intensioner om at forskønne Herningvej og dermed skabe en smukkere tilkørsel til bymidten samt at tilvejebringe boliger i området. I lokalplanen indgår begrebet bæredygtighed. Byrådet vil som udgangspunkt søge at administrere begrebet bæredygtig bebyggelse ud fra et ønske om, at der anvendes bæredygtige materialer i byggeriet, hvor det grundlæggende synspunkt er, at materialerne enten skal genanvendes eller gå til forbrænding ved bortskaffelse. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke anvendes materialer, der ved bortskaffelse skal bringes i depot med mindre materialet i øvrigt er medvirkende til et mindre ressourceforbrug f.eks. ved varmeisolering. Anvendelse og bebyggelse i lokalplanområdet Der vil kun blive opført boliger i lokalplanområdet. Den nye bebyggelse opføres i samme byggelinie mod Herningvej, som den nuværende bebyggelse. Den nye bebyggelse opføres i 2 etager med udnyttet tagetage. Den samlede højde på bygningerne må ikke overstige 10 meter. Den ydre udformning herunder farve og materialevalg skal godkendes af Byrådet. Facademure skal fremtræde i blank mur af teglsten, som eventuelt delvist kan tillades pudset eller vandskuret. Facadebebyggelse langs Herningvej må ikke fremstå monoton, men skal ved hjælp af facadefremspring, vinduesplacering m.v. gives en variation, og samtidig skal skabe en harmonisk bebyggelse. Taget på facadebebyggelse langs Herningvej skal være saddeltage, der skal dækkes med røde teglsten. Parkeringsforhold Ifølge de gældende rammebestemmelser for området skal der anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig. Tilgængelighed for alle Ved anlæg af udendørs arealer og adgange til boliger skal der sikres gode muligheder for, at personer i kørestol og andre bevægelseshæmmede kan færdes i området. Der må derfor ikke etableres forhøjede kantsten, trapper og lignende terrænspring, der gør det besværligt for bevægelseshæmmede at færdes i området. Bebyggelsen i 2½ etage kræver elevatoradgang til boligerne.

7 REDEGØRELSE E Friarealer opholdsarealer I forbindelse med hver lejlighed anlægges terrasse eller udføres altan. Friarealerne anlægges med græs og spredt bevoksning. Omkring terrasserne i stueplan udføres lave bøgehække. De bedste af de eksisterende træer mod Kronager og Fjernvarmeværket bevares. Andet Vand Boligbebyggelse inden for området skal tilsluttes offentlig vandforsyning. Vandforsyning til andre formål end drikkevand, eksempelvis toiletskyl, bilvask og vanding, kan ske ved opsamlet regnvand. Eventuelle anlæg til behandling af regnvand skal placeres underjordisk. Varme Boligbebyggelse inden for området skal opvarmes ved kollektiv fjernvarmeforsyning, men efter særskilt tilladelse kan anvendes alternative energiformer såsom sol- og/eller jordvarme. El Boligbebyggelse inden for området skal tilsluttes kollektiv elforsyning, men elforsyningen kan suppleres med egen elproduktion fra solceller. Såfremt der etableres solceller o. lign. skal disse integreres som en del af bygningernes arkitektur. Der må ikke installeres elopvarmning. Kloak Boligbebyggelse inden for området skal tilsluttes det offentlige kloaknet. Kloaksystemet skal udføres med separate systemer for spildevand og regnvand. TV og radio Boligbebyggelse inden for området skal tilsluttes fælles forsyning med signaler for TV og radiomodtagelse (kabel TV / fibernet). Opsættelse af udvendige individuelle antenner er ikke tilladt. Ejerforening Det forudsættes at der oprettes en ejerforening for den samlede bebyggelse. Ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg indenfor lokalplanområdet, herunder vintervedligeholdelse og øvrige vedligeholdelse af adgangsvej og parkeringsareal m.m. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Lovbestemmelser o. lign Planlægning i kystområder (planlovens 5 a, 5b og 16). Lokalplanens område ligger i ydre kystnærhedszone og byzone. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet ved virkeliggørelse af denne lokalplan er uden betydning, idet området ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende bydannelse og holder sig indenfor områdets generelle højder og bygningsprofiler. Naturbeskyttelse (Naturbeskyttelseslovens 3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 18 og 19) Inden for området er der ikke registeret arealer, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

8 REDEGØRELSE F Regionplanlægning Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens mål og retningslinier for byudviklingen i Ringkøbing. Kommuneplanlægning Kommuneplan 1997 Lokalplanområdet ligger i Ringkøbing byområde, der er en del af egns- og kommunecentret Ringkøbing. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for område R22. I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område R22 gælder følgende: a. Områdernes anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligbebyggelse og offentlige formål. b. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 50. c. Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. d. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkning i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås. e. I forbindelse med bebyggelsen skal der inden for området tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50% af boligarealet og 25% af erhvervsarealet. f. I forbindelse med bebyggelsen skal der inden for hver enkelt ejendom tilvejebringes 1½ p-plads pr. bolig, en p-plads pr. påbegyndt 30 m² butiksareal og en p-plads pr. påbegyndt 60 m² erhvervsareal i øvrigt. Hvor dette ikke er muligt, skal parkeringsbehovet løses på anden privatejet eller offentlig ejendom. Ved særlige butikstyper kan byrådet kræve et større antal p-pladser. Eksisterende lokalplan Der er ingen gældende lokalplan for området. Affaldsplan Lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis dagrenovationsregulativ og regulativ for erhvervsaffald Ringkøbing Kommune. Dagrenovationsregulativet omfatter alt affald, der naturligt forekommer fra husholdninger. Erhvervsaffaldsregulativet omfatter håndtering af fast og flydende erhvervsaffald af enhver art. Flydende stoffer, som lovligt kan afledes via kloaksystemet, er ikke omfattet. Varmeplan Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarmeforsyning med tilslutningspligt dog med mulighed for anvendelse af alternative energiformer som eksempelvis sol- og/eller jordvarme.

9 REDEGØRELSE G Spildevandsplan Kloaktilslutning skal godkendes af byrådet. Ved ny- og omlægning af kloak skal regn- og spildevandsledninger på egen grund udføres som separate ledninger. Vandforsyning Lokalplanområdet vandforsynes fra Ringkøbing Kommunale vandforsyning. Elforsyning Lokalplanområdet el-forsynes af Ringkøbing Forsyningsselskab. Kommuneatlas I Kommuneatlas for Ringkøbing Kommune er ejendommen Herningvej 32 registeret med en bevaringsværdi på 8, som er en lav bevaringsværdi. Ejendommen er i meget dårlig stand. For at opnå en homogen helhed af det nye byggeri, er det nødvendigt at nedbryde ejendommen Herningvej 32. VVM OG MILJØVURDERING Miljøforhold For at sikre, at kravene til grænser for støj bliver overholdt, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at nye boliger ikke må tages i brug, før målinger eller beregninger har godtgjort, at de til enhver tid gældende grænser for støj fra veje kan opfyldes. På tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse må støjniveauet på primære opholdsarealer og min. en facade pr. bolig ikke overstige 55 db(a), og det indendørs støjniveau i sove- og opholdsarealer må ikke overstige 30 db(a). Jvf. Vejledning nr. 5, 1984, Trafikstøj i boligområder). Jordforurening Såfremt en tidligere eller bestående ejendom er anvendt eller har været anvendt til fremstilling, salg, oplag og/eller deponering etc. af faste eller flydende stoffer på eller i terræn, skal det sikres, at denne nuværende eller tidligere anvendelse ikke medfører miljømæssige ulemper i forbindelse med en fremtidig anvendelse i henhold til denne lokalplan. Herunder anvendelse til f.eks. butik, kontor, beboelse eller til andet miljøfølsomt formål. I den forbindelse henledes opmærksomheden på lov om forurenet jord, som følger: 70, stk. 1: Såfremt kommunalbestyrelsen modtager underretning om en jordforurening, skal kommunalbestyrelsen underrette amtsrådet herom. 70, stk. 2: Kommunalbestyrelsen underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, såfremt der under bygge- eller jordarbejde konstateres en jordforurening, jf. 71, stk , stk. 1: Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. 71, stk. 2: Arbejdet kan genoptages efter 4 uger, eller når amtsrådet har taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår herfor. Amtsrådet underretter den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om sin afgørelse. 72, stk. 1: Enhver ejer eller bruger af en ejendom skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet give alle oplysninger til brug for myndighedernes udførelse af opgaver efter loven eller efter de regler, der fastsættes med hjemmel i loven.

10 REDEGØRELSE H 72, stk. 2: Oplysningspligten omfatter alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger. VVM og miljøvurdering Lokalplanen giver mulighed for opførelse af det konkrete projekt, der ikke medfører krav om en VVM screening, idet det vurderes ikke at medføre væsentlige forandringer af det eksisterende miljø eller i forhold til den eksisterende anvendelse af området. TILLADELSER OG DIPENSATIONER FR ANDRE MYNDIGHEDER Redegørelse Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ringkøbing Kommune har i en screening vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, og der er derfor ikke foretaget yderligere miljøvurdering. Ringkøbing Kommunes afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet. klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Klagevejledning I henhold til Planlovens 58, stk. nr. 3, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at byrådet har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at byrådet efter deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage indgives til naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget af naturklagenævnet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. det er en betingelse for, at naturklagenævnet behandler deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvis medhold i deres klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på naturklagenævnets hjemmeside Hvis de vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 4 uger efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Midlertidig retsvirkninger af lokalplanforslaget Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.

11 REDEGØRELSE I MIDLERTIDGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLANFORSLAGET Det gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom, når bebyggelsen eller anvendelsen er i overensstemmelse med såvel lokalplanforslaget som den gældende kommuneplan (ikke blot eventuelt forslag til kommuneplantillæg), og der ikke er tale om påbegyndelse af større bygge- og anlægsarbejder herunder nedrivninger, jf. Planlovens 13 stk. 2. Tilladelse kan ikke gives, så længe en eventuel indsigelse til forslaget fra amtslig eller statslig side opretholdes jf. Planlovens 29, eller hvor miljøministeren har besluttet at overtage amtsrådets eller kommunalbestyrelsens beføjelser jf. Planlovens 3. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 24. juni 2006 og indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog længst indtil den 23. juni 2007.

12 BESTEMMELSER 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Bemærkninger I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. Det fremgår af 15 i lov om 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, fastsættes planlægning (planloven), herved følgende vedtægter for det i 2 stk. 2.1 nævnte hvad der kan træffes bestemområde melse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Det er lokalplanens formål at at at at at at at at at sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål sikre, at bebyggelse i området kan opføres i 2 etager med udnyttet tagetage sikre, at området kan bebygges ud fra bæredygtige principper hvad angår materialevalg, nedsivning og genanvendelse af regnvand sikre, at området fremstår harmonisk, og at der opnås en helhedsvirkning, hvad angår beplantning, belysning, bebyggelsens udseende og placering i forhold til den øvrige bebyggelse på Herningvej sikre boligbebyggelse mod støjgener fra Herningvej sikre, at området udformes, så der er gode adgangsforhold for bevægelseshæmmede sikre, at der udlægges areal til fælles ophold sikre, af de 13 boliger kan udstykkes som ejerlejligheder sikre, at den daglige drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg overdrages til en ejerforening

13 BESTEMMELSER 2 2 LOKALPLANOMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag nr. 1 De eksisterende forhold i og omfatter følgende matrikelnumre: området er beskrevet 140a 137a, 137d 136bc, Ringkøbing Markjorder samt alle nærmere i redegørelsesdelnumre som efter 14. juni 2006 fremkommer med delen forrest i lokalplanen. udstykning, sammenlægning eller arealoverførsel i lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone Området skal anvendes til byudvikling og skal forblive i byzone. 3 LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til Den samlede bebyggelse boligbebyggelse opført i 2 etager med med 13 lejligheder udstykkes udnyttet tagetage i ejerlejligheder efter gældende regler. 3.2 I lokalplanområdet må der maksimalt opføres 13 lejligheder 3.3 I området må der ikke udføres nogen form for Bestemmelsen sikrer virksomhed, som ved trafik, støv, røg, lugt, støj, beboere mod at der rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde etableres nogen form for er til gene for de omboende generende virksomhed i området. 3.4 I området må der fra den enkelte bolig drives en En standardbestemmelse i sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, som sikrer, at beboelsesområder, under forudsætning af, der kan etableres liberale -at virksomheden drives af en eller flere af boligens erhverv i mindre omfang i beboere tilknytning til den enkelte -at virksomheden drives på en sådan måde, at bolig ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, -at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.5 På de fælles friarealer må der etableres anlæg til fælles formål f.eks. legepladser, opholdsarealer og beplantning. På de fælles friarealer må der opføres mindre legehuse, legeredskaber eller tilsvarende til brug for de grønne områder.

14 BESTEMMELSER 3 4 UDSTYKNING 4.1 De enkelte lejligheder må udstykkes som ejerlejligheder i henhold til gældende lovgivning. 5 PARKERINGSFORHOLD 5.1 Der skal anlægges 1½ parkeringsplads pr. lejlighed. Såfremt der ikke kan anlægges det nødvendige antal parkeringspladser, skal disse skaffes via Ringkøbing Kommunes Parkeringsfond. Vejadgang til området sker fra Herningvej. 5.2 Der skal ved anlæg af færdsels-, adgangs-, parkerings- Arealudlæg til p-pladser for og opholdsarealer tages hensyn til bevægelseshæmmede. kørestolsbrugere (handicap p-pladser) fastsættes af byrådet i forbindelse med godkendelse af det konkrete bygge- og anlægsarbejde eller ændrede anvendelse af byggeri og efter de på godkendelsestidspunktet gældende regler/anvisninger for indretning af p-pladser for kørestolsbrugere. 5.3 Kortvarig parkering af motorkøretøjer med en En standardbestemmelse der totalvægt over kg. må kun foretages i skal sikre, at der ikke kan forbindelse med almindelig ærindekørsel eller andre henstilles større biler i kortvarige ophold i lokalplanområdet. andre områder end i erhvervsområder 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsen må opføres i 2 etager med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke svarer stort set til den overstige 90%. nuværende bebyggelsesprocent på de 4 matrikelnumre som lokalplanen omfatter. 6.2 Den samlede højde på bebyggelsen, der opføres i 2½ etage, må ikke overstige 10 meter. 6.3 De fornødne kabelskabe skal anbringes diskret således, at de ikke forstyrrer den samlede bebyggelse.

15 BESTEMMELSER 4 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 Bygningen skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk (Efter 6 i byggeloven kan helhedsvirkning såvel for bebyggelsen på den aktuelle byrådet gøre en byggetillaejendom som i forhold til omgivelserne. delse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. 7.2 Farver og materialer i forbindelse med ydremure, vinduer, døre, kviste, skorstene, tagrender o. lign. udendørs bygningsdele og udstyr skal godkendes af byrådet før en eventuel udskiftning, fornyelse eller anden ændring udføres. 7.3 Tage på facadebebyggelse langs Herningvej skal dækkes med røde teglsten eller en anden i bydelen karakteristisk beklædning, efter byrådets nærmere godkendelse. 7.4 Tage på bebyggelsen skal dækkes med røde teglsten. 7.5 Tage på garager, carporte, udhuse o. lign. mindre bygninger med samme tagform som bolig- og facadebebyggelsens skal dækkes med tilsvarende tagmateriale. Dog kan byrådet i hvert tilfælde eventuelt give tilladelse til at anvende et andet arkitektonisk acceptabelt tagmateriale. 7.6 Facademure skal fremtræde i blank mur af teglsten i rødlig nuance. Mindre partier kan tillades vandskuret eller pudset. Garager, carporte, udhuse o. lign. mindre bygninger, under 35 m² kan udføres som lette trækonstruktioner. Andre facadetyper, som byrådet i hvert tilfælde finder arkitektonisk acceptable og naturlige i forhold til omgivelserne, kan dog tillades. 7.7 Til udvendige bygningssider og tage må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer. Mindre tagflader og bygningsafsnit tillades dog udført som glas. 7.8 Facadebebyggelsen langs Herningvej må ikke fremstå monoton, men skal ved placering af vinduer og eventuelle murpiller samt mindre facadefremspring eller lignende fremstå med et afvekslende og harmonisk udtryk. 7.9 Solfangere o. lign. kan tillades efter byrådets særlige godkendelser. Solfangere skal indpasses i bygningens arkitektur.

16 BESTEMMELSER Synlige aftrækskanaler og skorstene må ikke udføres med reflekterende overflade Antenner af enhver art, herunder til radiokommunikation samt radio- og TV modtagelse, må ikke opsættes udendørs. 8 UBEBYGGEDE AREALER - OPHOLDSAREALER 8.1 Der skal etableres et opholdsareal på 50% af Opholdsarealet omfatter boligetagearealet. også altanerne, der opføres Til opholdsarealerne tæller altaner og terrasser til i forbindelse med boligerne. boligerne. 8.2 Opholdsarealerne i terrænniveau skal udlægges i græs eller belægningssten. Beplantning i opholdsarealerne skal fremstå harmoniske og med mulighed for at skabe privatzoner i forbindelse med terrasserne. 8.3 De bedste af træerne på grunden ind mod Kronager og Ringkøbing Fjernvarmeværk bevares i et vist omfang. 8.4 Belysning af parkeringsarealer samt udendørs opholdsarealer må kun udføres som sti- og parkarmatur. Anden udendørs belysning må ikke være blændende eller virke genererende på omgivelserne. 8.5 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes. 8.6 Større både og uindregistrerede motorkøretøjer og campingvogne o.lign. må ikke henstilles på parkeringspladsen. 9 LEDNINGSANLÆG - HERUNDER RENOVATION 9.1 Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. 9.2 I tilfælde af teknisk begrundede nyanlæg og omlægninger af ledninger, herunder til kloak, vand, naturgas, fjernvarme, el, telefon og TV m.v. er de berørte ejendomme forpligtet til uden vederlag at tåle dette mod erstatning for forvoldt skade på beplantning, hegn og befæstelse samt på ejendom i øvrigt. Kloakering 9.3 Den samlede bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.

17 BESTEMMELSER 6 Regn- og spildevandsledninger skal udføres som separat system og tilsluttes offentlig kloak. 9.4 Overfladevand, der ikke anses for forurenet, kan bortledes til det offentlige kloaksystem. Elforsyning 9.5 Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal Den kollektive elforsyning tilsluttes kollektiv elforsyning. i området varetages i øjeblikket af Ringkøbing Boliger i området må supplere elforsyningen med forsyning A/S el fra individuelle solcelleanlæg. Vandforsyning 9.6 Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal Den kollektive vandfortilsluttes kollektiv vandforsyning. syning varetages i øjeblikket af Ringkøbing Vandforsyning til andre formål end som drikkevand forsyning A/S - eksempelvis formål som toiletskyl, bilvask og vanding kan ske ved opsamlet regnvand. Eventuelle anlæg til behandling af regnvand skal etableres underjordisk. Anlæg for behandling af regnvand skal holdes totalt adskilt fra drikkevandforsyningen jf. installationsnormerne. Varmeforsyning 9.7 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv Den kollektive varmefjernvarme-forsyning. forsyning i området varetages i øjeblikket af Bebyggelse inden for lokalplanområdet tillades dog Ringkøbing Fjernvarmeopvarmet med alternative energiformer, såsom sol- værk Amba. og/eller jordvarme. Eventuel supplerende opvarmning skal ske ved kollektiv fjernvarmeforsyning. Der må ikke installeres el-opvarmning eller anden primær varmeforsyning i området. Radio- og TV antenner 9.8 Ny boligbebyggelse skal tilsluttes fælles radio og En standardbestemmelse TV-antenneanlæg. Antenneanlægget skal være forberedt der skal sikre, at ny befor transmission af signaler fra hybridnettet/fibernet. byggelse kan modtage radio- og TV kanaler fra Øvrige antenner af enhver art, herunder til fællesanlæg, så individuelle

18 BESTEMMELSER radiokommunikation samt radio- og TV- modtagelse, må ikke opsættes udendørs. 7 antenner derved kan undgås. Byrådet finder, at individuelle antenner virker skæmmende såvel på den enkelte bebyggelse som på den samlede bebyggelse i et område. Renovation 9.9 Beholdere, stativer og andet til affald skal holdes tilbagetrukket i forhold til bygningsfacader mod Herningvej. Beholdere m.v. skal dog altid placeres, så de overholder de til enhver tid gældende regulativer. Affaldsbeholdere m.m. skal afskærmes med rækværk eller opbevares i containerhus, som skal tilpasses bebyggelsen. 10 MILJØBESKYTTELSE 10.1 Mod Herningvej skal der etableres tilstrækkelige I henhold til Miljø- og afskærmnings-foranstaltninger, således at den til enhver energiministeriets bekendttid gældende miljølovgivning for støjfølsomme områder gørelse nr. 428 af 2. juni overholdes om supplerende regler i medfør af Planloven skal der i lokalplaner, der udlægger støjbelastende arealer til støjfølsom anvendelse, fastsættes besstemmelse om etablering af afskærmningsforanstaltninger. 11 EJERFORENING 11.1 Ejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer. Der er medlemspligt til ejerforeningen Ejerforeningen skal udføre opgaver, som i medfør lovgivningen henlægges til foreningen Ejerforeningens vedtægter og bestemmelser skal godkendes af byrådet.

19 BESTEMMELSER 8 12 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF BEBYGGELSEN 12.1 Før bebyggelsen kan tages i brug skal de i 5, 8 og 10 Kravet er i overensstemnævnte forhold være etableret. melse med Planloven 15, stk. 2 nr. 11 og Før bebyggelsen tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet kollektiv forsyning med fjernvarme, vand, el samt radio- og TV antennesignal Før bebyggelsen tages i brug, skal bebyggelsen være tilsluttet offentlig kloak. Byrådet kan endvidere i henhold til bekendtgørelse af byggelov nr. 452 af 24. juni 1998, 4 stk. 3 gøre en ibrugtagningstilladelse afhængig af, at de i en lokalplan eventuelt foreskrevne afskærmningsforanstaltninger er etableret. 13 RAMMEBESTEMMELSERNE FOR OMRÅDE R 22 FOR LOKALPLANOMRÅDET ÆNDRES TIL R 22A 13.1 Ved vedtagelsen af denne lokalplan ændres rammebestemmelserne for R22 til rammebestemmelserne for R 22a på følgende punkter: Den maksimale bygningshøjde hæves fra 8,5 meter til 10 meter. Bebyggelsen må opføres med 2 etager med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocenten hæves fra 50% til 90%. 14 RETSVIRKNINGER 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Byrådet kan forbyde, at en bebyggelse nedrives, samt at der foretages større byggearbejder. Såfremt byrådet udsteder et sådan forbud, kan ejeren forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning. Dog kun hvis ejendommens udnyttelse væsentligt forringes af forbudet, set i forhold til en lignende ejendom uden nævnte nedrivningsforbud/byggeforbud.

20 BESTEMMELSER 9 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afgivelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i Planloven, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendommen, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. overfor. VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning vedtaget af Ringkøbing Byråd, den 13. juni 2006 til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Lokalplanen er i henhold til 27 i Lov om Planlægning endelig vedtaget af Ringkøbing Byråd, den 12. september på byrådets vegne Hans Østergård borgmester OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Forslaget er i henhold til 24 i lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 24. juni Lokalplanen er i henhold til 30 i Lov om Planlægning offentlig bekendtgjort den 30. september 2006.

21 Lokalplan Kortbilag 1: Lokalplanens område Lokalplanens afgræsning er angivet med kraftige sorte prikker KMS CopyRight Målforhold: 1:1000 Dato: 1/ J.nr.: B Init.: AFV Tegn.nr.: Bildtsvej Ringkøbing Tlf Fax Landinspektør Arne Frost Vedsted

22 Lokalplan Kortbilag 2: Arealanvendelse KMS CopyRight Målforhold: 1:500 Dato: 1/ J.nr.: B Init.: AFV Tegn.nr.: Bildtsvej Ringkøbing Tlf Fax Landinspektør Arne Frost Vedsted

23

24

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande

Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Lokalplan nr. 94 for en ny boligbebyggelse i Hvide Sande Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2000. INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 116 For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by Ikast Kommune Ikast Kommune Plan- og bygningsafdelingen Rådhuset, Torvet l 7430 Ikast Lokalplan nr. 116 For et tæt- lav boligområde

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere