Energimærke. Lavt forbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug"

Transkript

1 SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: MWh fjernvarme Oplyst for perioden: MWh fjernvarme: 01/01/09-31/12/09 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Bygningens energiforbrug er moderat og/eller der benyttes en billig form for energi. Derfor kan det kun betale sig at gennemføre forbedringer, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres - fx hvis man ønsker nyt tag, bad eller køkken. Læs mere i afsnittet "Energiforbedring ved ombygning og renovering" Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 1 Efterisolering af varmerør 0.1 MWh Fjernvarme, 771 kwh el 1460 kr. 2 Udskiftning til energiruder 2.3 MWh Fjernvarme 1270 kr.

2 SIDE 2 AF 6 3 Isolering af gulv mod kælder 1.1 MWh Fjernvarme 630 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Huset er godt isoleret i relation til husets alder. Specielt er der godt isoleret på loft. Det anbefales at udsugningsanlæg udskiftes til anlæg med varmeveksler, således at det meste af varmeindholdet i luften genbruges inden den brugte luft smides væk. Besparelsesforslag med god rentabilitet ("kan det gøres bedre"): Der er ingen rentable forslag til forbedringer. Besparelse ved renovering: Varmerør i kælder efterisoleres. Isolering af gulvkonstruktion mod uopvarmet kælder. Vinduesruder udskiftes til energiruder (med lav U-værdi). Det skønnes at varmtvandsbeholder indenfor overskuelig tid skal udskiftes. Det anbefales at overveje udskiftning til varneveksler. Solvarmepaneler på taget kunne være en mulighed for derigennem at få et godt tilskud til det varme brugsvand. Der er ikke foretaget beregning for etablering af disse alternative energiformer, fordi fjernvarme i dette område er en relativ billig opvarmningsform, og de alternative energiformer er relativ dyre i anskaffelse, således at der ikke vil være god rentabilitet. Huset er opført Ydervægge er murede. Huset er bygget som 3 huse, adskilt af trapperum, således at det nordlige trapperum giver adgang til 6 lejligheder med adressen Clemensgade 8. Det sydlige trapperum giver adgang til 2 lejligheder med adressen Clemensgade 10. Trapperummene regnes uopvarmede. De to nederste etager er ens, medens den øverste etage er med lidt skråvæg. Der er kælder under de to nordligste bygninger, men kun i den vestlige halvdel af bygningernes bredde. Fjernvarmeanlæg m.v. er anbragt i kælder. Kælder regnes som værende ikke opvarmet. Huset anvendes som beboelse, idet der er 9 ejerlejligheder. Det beboede areal som angives i BBR regnes ikke som værende opvarmet fuldt ud, idet en del af det angivne beboede areal er andel af trapperum. Begge trapperum regnes som værende ikke-opvarmet. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Loft er med 300mm isolering (registreret). Skråvæg skønnes at være med 100mm isolering.

3 SIDE 3 AF 6 Trempel (lodrette ydervægge mod øst og vest på 2.sal) skønnes at være med 200mm isolering. Kvistflunke (sider) skønnes at være med 200mm isolering (konstruktionen målt til 300mm). Kvistloft skønnes at være med 200mm isolering. Ydervægge Ydervæg er 350mm hulmur, som regnes med 130mm isolering. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er med alm. termoruder. Terrassedøre er med energiruder. Vinduer og døre skønnes at være normal-tætte. Forslag 2: Udskiftning af almindelige termoruder til energiruder med lav U-værdi og varme kanter. Gulve og terrændæk Der er trægulve, som skønnes at være med 100mm isolering. Forslag 3: Isolering af gulv mod kælder, med 150mm samt pladebeklædning. Kælder Kælder under den vestlige side af de to nordlige bygninger. Resten er terrændæk. Ventilation Ventilation Centralt udsugningsanlæg er placeret i tagrum. Suger fra køkken og bad. Der er ikke varmeveksler. Den luftmængde som suges ud, erstattes ved luft som trænger ind ved utætheder. Varme Varmeanlæg Der er fjernvarme, med varmeveksler på varmesystemet til radiatorerne. Varmt vand Det varme brugsvand produceres i lodret varmtvandsbeholder, som er isoleret. Fordelingssystem Der er 2-strengs system, hvor varmen via vand fordeles til radiatorerne. Rør der er ført langs loft i kælder er isoleret. Det skønnes at de fordelingsrør der er ført i terrændæk er isoleret. Forslag 1: Efterisolering af varmerør, så der overalt er 50mm isolering på rør.

4 SIDE 4 AF 6 Automatik Der er termostatisk regulerede ventiler på alle radiatorer. På varmeanlæg i kælder er der automatik, til styring af fremløbstemperatur i forhold til udetemperatur. Automatik er Sigmagyr RVP El Belysning Belysning i fællesarealer: 10 stk. 60 W glødepære i trapperum. Belysningen er styret ved timer. I kælder er der 9 stk 60 W glødepærer, uden tænd/sluk-automatik. Belysning i lejlighederne er ikke registreret og beskrevet. Vand Vand Der er registreret at WC i badeværelser er af typen enkelt skyl (ikke vandbesparende). Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1986 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (MWh) Ingen Boligareal i følge BBR: 924 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 750 m² Anvendelse ifølge BBR: 140 Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./mwh Fast afgift på varme: 2687 kr./år El: 1.8 kr./kwh Vand: 40 kr./m³

5 SIDE 5 AF 6 Sådan opgøres varmeregningen De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m2 Gennemsnitlig årlig energiudgift 6 stk beboelseslejligheder kr. 3 stk beboelseslejligheder kr.

6 SIDE 6 AF 6 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Kolding Åpark Kolding Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.