Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A."

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 009 for et område ved Møllemosen (vedtaget juni 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Forslag til lokalplan for området ved møllemosen blev vedtaget af Ballerup kommunalbestyrelse den 12. december 1978 med det formål at samle og anskueliggøre de gældende planmæssige bestemmelser fra byplanvedtægt og servitutter. Forslaget til lokalplan blev offentliggjort den 1. marts 1979 og var her efter fremlagt i 2 måneder til den 1. maj Ved kommunalbestyrelsens fornyede behandling af lokalplanen og de indkom ne indsigelser blev det vedtaget at ændre forslaget således, at gasopvarmningen efter nærmere regler kan suppleres med pejse, brændeovne og alternative energiformer såsom solenergi og jordvarme. Desuden ændredes planen således, at kommunalbestyrelsen opfører, beplanter og vedligehol der støjvolden øst for Måløv Parkvej mod grundejerforeningen Udsigten. Lokalplanen blev endeligt vedtaget den 11. juni LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Lokalplanområdet. Lokalplanen omfatter området mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse, som det fremgår af bilag A. 15-rammer og byplanvedtægt. 15-rammerne er kommunalbestyrelsens grundlag for at vedtage lokalplaner uden overordnede myndigheders godkendelse. 15-rammerne er en slags status, som er fremkommet efter forhandling med planstyrelsen på baggrund af kommunens hidtidige planlægning. Rammerne gælder, indtil der vedtages en kommuneplan.

2 Området indgår som 15-rammernes delområde 10, der i overensstemmelse med byplanvedtægt nr. 39, fastlægger områdets anvendelse til villaparcelbebyggelse. Lokalplanen er i overensstemmelse med 15-rammerne. Aflysning af byplanvedtægt. Lokalplanen erstatter byplanvedtægt nr. 39, som derfor aflyses i sin helhed. Vejplaner. Der udlægges areal til videreførelse af Måløv Parkvej. Den endelige linieføring afhænger af vejens tilslutning til Jonstrupvej i Værløse kommune. Støjbeskyttelse. Der er efter forhandling med fredningsnævn og planstyrelse fastlagt en støjbeskyttelse på begge sider af Måløv Parkvej. Mod vest i form af 3 m høj jordvold mod øst i form af støjskærm svarende til en vold i 3-6 m's højde. Rekreativ planlægning. Møllemosen er i fredningsmæssig forstand erklæret som sø og derfor pålagt en beskyttelseslinie på 150 m. Fredningsnævnet, har dog givet dispensation til bebyggelse på de parceller, som i lokalplanen ligger inden for denne linie, mod at de frie arealer rundt om mosen såvel i Værløse som i Ballerup kommune udformes efter en fælles plan, som udarbejdes af de to kommuner i sam arbejde med fredningsmyndighederne. Området ved Møllemosen indgår endvidere i det sammenhængende friareal fra Måløv Skole via Østerhøjskolen til Hjortespringkilen - Måløv langpark. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastlægger detaljerede bestemmelser for opførelse af ca. 140 parcelhuse og 3 dobbelthuse grupperet omkring den gamle Måløvgård, som istandsættes og opdeles i 2 lejligheder. Resterne af den gamle allé-beplantning sam t de levende hegn, som endnu er tilbage i området søges i videst muligt omfang bevaret. Det pålægges grundejerne at aftage gas til opvarmning og at tilslutte sig fællesantenneanlæg og danne grundejerforening inden bebyggelsen kan tages i brug. Lokalplanen skal sikre, at Møllemosen og de karakteristiske skrænter friholdes for bebyggelse og forbeholdes rekreative formål, og at arealerne om kring mosen ved placering af stier og belysning med mere tager størst muligt hensyn til den eksisterende natur, plante- dyre- og fugleliv, samt at om rådet i øvrigt udformes som en helhed på tværs af kommunegrænsen. Endelig aflyser lokalplanen partiel byplanvedtægt nr. 39 og de deklarationsbestemmelser, som indeholdes i lokalplanen.

3 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I medfør af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område mellem Kratvej, Måløv Parkvej og kommunegrænsen mod Værløse i Måløv 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalplanens formål at sikre, at området anvendes til lav boligbebyggelse, at Møllemosen og de karakteristiske skrænter friholdes for bebyggelse og forbeholdes rekreative formål, at udformningen af de ubebyggede arealer såvel som placering af stier, belysning m.v. i samarbejde med Værløse kommune sker med henblik på at skabe et sammenhængende rekreativt område ankring Møllemosen, at grundejere indenfor planens område tilsluttes visse fællesanlæg før bebyggelse tages i brug, at bebyggelsen opføres i overensstemmelse med de retningslinier, som er givet i partiel byplanvedtægt nr. 39, og at partiel byplanvedtægt nr. 39 aflyses. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matr.nr.e.: 2 ø, 3 ch, 3 db, 3 dc, 3 dd, 3 de, 3 df, 3 dt, 3 du, 3 dv, 3 dx, 4 dx, 4dy, 4 dz, 4 dæ, 4dø, 4 ea, 4 eb, 4 ec, 4 ed, 4 ee, 4 ef, 4 eg, 4 eh, 4 ei, 4 ek, 4 el, 4 em, 4 en, 4 eo, 4 ep, 4 eq, 4 fc, 4 fd, 4 fe, 4 ff, 4 fg, 4 fh, 4 fi, 4 fk, 4 fl, 4 fm, 4 fn, 5 b, 5 eq, 5 er, 5 es, 5 et, 5 eu, 5 ev, 5 ex, 5 ey, 5 ez, 5 fc, 5 fd, 5 fe, 5 ff, 5 fg, 5 fh, 5 fi, 5 fk, 5 fs, 5 ft, 5 fu, 5 fv, 5 fx, 5 fy, 5 fz, 5 fæ, 5 fø, 5 ga, 5 gb, 5 gc, 5 gd, 5 ge, 5 gf, 5 gg, 5 gh, 5 gi, 5 gk, 5 gl, 5 gm, 5 gn, 5 go, 5 gp, 5 gq, 5 gr, 5 gs, 5 gt, 5 gu, 5 gv, 5 gx, 5 gy, 5 gz, 5 gæ, 5 gø, 5 ha, 5 hb, 5 hc, 5 hd, 5 he, 5 hf, 5 hg, 5 hh, 5 hi, 5 hk, 5 hl, 5 hm, 5hn, 5 ho, 5 hp, 5 hq, 5 hr, 5hs, 5 ht, 5 hu, 5 hv, 5 hx, 5 hy, 5 hz, 5 hæ, 5 hø, 5 ib, 5 ic, 5 id, 5 ie, 5 if, 5 ig, 5 ih, 5 ii, 5 il, 5 im, 5 in, 5 ir, 5 is, 5 it, 5 iu, 5 iv, 5 ix, 5 iy, 5 iz, 5 iæ, 6 dæ, 7 a, 8 k, 12 x, 15 c og del af 3 cm og 4 a alle af Måløv by, Måløv samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejendomme Lokalplanens område opdeles i 3 planområder, som det fremgår af kortbilag 1: A: åben, lav boligbebyggelse. B: offentlige rekreative formål. C: offentlige kollektive anlæg Området har byzonestatus. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. A: Åben, lav boligbebyggelse: 3.1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og bebyggelsen må kun bestå af fritliggende eenfamiliehuse På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig for een husstand. Erhvervsmæssig udlejning er ikke tilladt.

4 3.3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende) og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Området omkring Måløvgård, matr.nr. 4 ec Måløv by, Måløv kan bebygges med 4 dobbelthuse efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan, som det fremgår af kortbilag 1. Måløvgård kan opdeles i to lejligheder. B: Offentlige rekreative formål: 3.5. Delområdet forbeholdes offentlige rekreative formål, grønt område med mulighed for at etablere enkelte aktiviteter, såsom kælkebakke, motionssti m.v Indenfor delområdet må kun opføres bebyggelse til fritidsformål, stianlæg og tekniske anlæg, såsom kloakpumpestation, regnvandsbassin m.v. C: Offentlige kollektive anlæg: 3.7. Indenfor det på kortbilag 1 med krydsskravering angivne areal ved Møllestykket kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg, såsom børneinstitution, varmecentral, fællesantenneanlæg samt beboerhus til betjening af området. Generelle bestemmelser: 3.8. Der kan indenfor lokalplanens område efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNING Området til åben, lav boligbebyggelse må kun udstykkes i overensstemmelse med den på kortbilag 1 viste udstykningsplan. Ingen grund må udstykkes med mindre areal end 700 m2 excl. eksisterende og udlagt vejareal Området omkring Måløvgård, matr.nr. 4 ec Måløv by, Måløv kan udstykkes i parceller mindre end 700 m2 efter en af kommunalbestyrelsen godkendt samlet plan, som maximalt indeholder 4 dobbelthuse samt en opdeling af Måløvgård i 2 lejligheder Området til offentlige rekreative formål må ingensinde udstykkes til beboelse. 5. VEJ- OG STIFORHOLD Der udlægges areal til nye veje og stier med retning og beliggenhed, som vist på kortbilag 1: *) Måløv Parkvej i en bredde af 32 m Møllemosen 10 m Møllestykket 10 m Bakketoften 10 m

5 5.2. Alle blinde veje afsluttes med vendepladser, som vist på kortbilag Hovedstier udlægges i bredder tilpasset anvendelsesformål og omgivelser Forbindelsesstier fra blinde boligveje m.m. skal udlægges i en bredde af 3 m Hovedstiernes skæring med Måløv Parkvej og Kratvej gøres niveaufri Til vejene Kratvej og Måløv Parkvej samt mod stiarealet mellem Engtoften og Vadsbjerg må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på vedhæftede kortbilag Alle hjørnegrundene skal have udkørsel til de mindst befærdede veje. Støjbeskyttelse Øst for Måløv Parkvej mellem kommunegrænsen og Måløvgårdsvej etableres der i arealet mellem vejskellene af ejendommene matr.nr.e. 4 cl, 4 cm, 4 cn, 4 cz, 4 cæ, 4 bt og 4 bø alle af Måløv by, Måløv, og 12,50 m fra midten af Måløv Parkvej, en støjbeskyttelse svarende til en ca. 3-6 m støjvold (niveau regnet fra midte af Måløv Parkvej), som opføres, beplantes og vedligeholdes af kommunen. Jfr. retningslinier fra NKB-skrift nr. 17 af maj Vest for Måløv Parkvej mellem kommunegrænsen og Kratvej etableres der i arealet mellem 21 m og 50 m fra midten af Måløv Parkvej en indtil 3 m høj støjvold (niveau regnet fra midte af Måløv Parkvej), som opføres, beplantes og vedligeholdes efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse i henhold til aftale med grundejerne, jfr. retningslinier fra NKB-skrift nr. 17 af maj Byggelinier Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande: Langs vestsiden af Måløv Parkvej: 50,00 m fra vejmidte Langs Kratvej : 2,00 m fra vejskel (på grund af variabel bredde) Langs alle øvrige veje : 7,50 m fra vejmidte Ved vendepladser og hjørneafskæringer forløber byggelinier i en afstand af 2,50 m fra vejskel Anvendelse af de anførte mindsteafstande for bebyggelsen langs Kratvej forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarer til den fornødne bredde til passage foran bygningen (mindst 1 m) med et tillæg af 2 gange højdeforskellen. Parkering Der skal på hver ejendom udlægges areal til parkering af 2 biler. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange udlagte parkeringsarealer anlagt Parkering af campingvogne og oplag af lystbåde m.v. på ejendommene nærmere vejgrænse end 5 m må ikke finde sted. *) Den til Måløv Parkvej korresponderende vejstrækning i Værløse kommune er fastlagt i den af boligministeriet den 17. marts 1969 godkendte partielle byplanvedtægt nr. 7 for et område i Jonstrup mellem Jonstrupvangvej og Jonstrup Vang fredskov.

6 5.15. Parkering af lastbiler og større varebiler må ikke finde sted på boligvejene indenfor lokalplanens område. 6. LEDNINGSANLÆG. Ledninger til elforsyning, herunder til vejbelysning, telefon, fællesantenne m.v., må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i bygningsreglementet, idet arealet af mindre skure, der opføres i forbindelse med carporte dog ikke medregnes i etageareal Indenfor området til åben, lav boligbebyggelse må bygninger ikke opføres med mere end 1 etage. Taghældningen må ikke være mere end Omkring Måløvgård på matr.nr. 4 ec, må der efter de retningslinier, som fremgår af bilag 1, opføres 4 dobbelthuse i 1 etage med udnyttet tagetage. Taghældningen må ikke være mere end Som etage regnes kælder, hvor loftet er mere end 1,25 m over omliggende terræn, samt tagetage med større trimpelhøjde (skæring mellem ydermurs yderside og tagets overside) end 1 m regnet fra overside af gulv I området, som på kortbilag 1 er angivet med åben stregsignatur, kan det kuperede terræn udnyttes til en bebyggelse i forskudt plan, idet der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan tillades opført kælderetage, hvor loftet til den ene side ligger mere end 1,25 m over terræn Bygningshøjden må ikke overstige 3,5 m målt fra eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn til den linie, hvor tagflade og ydervæg mødes (bortset fra gavltrekanter). Bestemmelsen gælder ikke såfremt der efter 7, stk. 5 meddeles tilladelse til bebyggelse i forskudt plan Intet punkt af en bygnings tagflade eller ydervæg må gives en højde, der overstiger 8,5 m målt fra eksisterende terræn eller et af kommunalbestyrelsen godkendt reguleret terræn I området, som på kortbilag 1 er angivet med åben stregsignatur, må tagflader, gavltrekanter m.m. som vender mod nordvest, nord og nordøst ikke forsynes med vinduer, kviste, ovenlys eller lignende På hver parcel må der kun opføres garagebygninger, herunder carporte med plads til højst 2 biler Garage, carporte og lignende kan opføres nærmere naboskel end 2,5 m, når bygningernes samlede længde ikke overstiger 12 m Garager og carporte må ikke opføres nærmere vejskel end 5 m. Dog kan åbne carporte, som alene består af stolper og en let tagkonstruktion med facadelængde på mindre end 7 m, opføres nærmere vejskel end 5 m Eventuelle udhuse skal sammenbygges med beboelses- eller garagebygning.

7 7.13. For ejendommene omkring Måløvgård matr.nr. 4 ec Måløv by, Måløv gælder bestemmelserne i 7, stk. 9, 10, 11 og 12 ikke. I forbindelse med vendepladserne ved adgangsvejene i dette område opføres carporte og redskabsrum til betjening af dobbelthusene henholdsvis lejlighederne i Måløvgård. I henhold til særskilt tinglyst bebyggelsesplan kan disse placeres ud over byggelinien mod Måløv Parkvej Der må på hver ejendom opføres indtil 2 småbygninger (drivhuse, legehuse og lignende) med en grundflade hver på indtil 10 m2, som opføres i tilknytning til beboelsesbygninger, og som ikke anvendes til beboelse eller erhverv Det samlede areal af bygninger, som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten, herunder også overdækkede terrasser, må ikke overstige 15% af grundens nettoareal Terrænreguleringer må kun foretages med kommunalbestyrelsens godkendelse Antennemaster for radioamatører kan efter nærmere af kommunalbestyrelsen godkendte regler opføres i indtil 22 m's højde. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Skiltning og reklamering må kun finde sted efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse i forbindelse i med en tilladelse efter 3, stk Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9. UBEBYGGEDE AREALER Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplagring må ikke finde sted De på kortbilaget angivne arealer til offentlige, rekreative formål indrettes efter en samlet plan, som udarbejdes i samarbejde mellem Ballerup kommune, Værløse kommune og Danmarks Naturfredningsforening, og hvis formål det er at koordinere stier, belysning og beplantning omkring Møllemosen på tværs af kommunegrænsen Møllemosen indgår i kommunens 21-spildevandsplan som regnvandsbassin for områdets afledning af regnvand Hegn mod vej skal være levende hegn eller gærder. Levende hegn skal plantes mindst 30 cm bag skel og stedse holdes således beskåret, at det ikke vokser ud over vejareal Mod stiarealet mellem Engtoften og Vadsbjerg langs lokalplanområdets vestgrænse skal etableres et ubrudt hegn Eksisterende beplantning i området må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Samtlige nye boliger i området skal anvende gas til ejendommenes fulde forbrug til opvarmning og frem stilling af varmt forbrugsvand. Denne gas skal aftages fra det af

8 kommunen etablerede distributionssystem på de vilkår, der er fastsat i "Bestemmelser vedrørende kommunens levering af gas til opvarmningsformål m.v. til parcelhuskvarteret på Elmegård og Måløvgårds områder" Uanset bestemmelsen i 10.1 kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning herom, i hvert enkelt tilfælde meddele tilladelse til anvendelse af alternative energiformer til supplering af energiforbruget, f.eks. solfanger, jordvarme, pejs og brændeovn Samtlige grundejere skal tilsluttes et af kommunen etableret fællesantenneanlæg og være medlem af en sammenslutning med det formål at eje, drive og vedligeholde anlægget Bebyggelse langs Måløv Parkvej må ikke tages i brug før den i 5, stk. 10 nævnte støjvold er etableret. 11. GRUNDEJERFORENING. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område. Foreningens love skal godkendes af kom munalbestyrelsen. 12. DISPENSATIONER ELLER TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Møllemosen er i naturfredningslovens forstand en sø, og som sådan pålagt søbeskyttelseslinie på 150 m Fredningsnævnet har den 7. januar 1977 meddelt dispensation til bebyggelse af de parceller, som i nærværende plan ligger indenfor 150 m fredningsbyggelinie fra Møllemosen under forudsætning af, at bebyggelse sker efter reglerne i denne lokalplan (tidligere partiel byplanvedtægt nr. 39). 13. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT. Den under 22. september 1977 af planstyrelsen godkendte partielle byplanvedtægt nr. 39 ophæves for samtlige af nærværende lokalplan omfattende ejendomme. 14. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af boligområde med store, samlede friarealer, som ønskes etableret med lokalplanen.

9 14.4. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ballerup kommunalbestyrelse, den 11. juni sign. Burchardt / sign. Frøling

10

11