LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3"

Transkript

1 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED 3 INTENTIONERNE MED LOKALPLANEN 3 EKSISTERENDE FORHOLD 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET 4 FORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 6 LOKALPLANEN 7 1 LOKALPLANENS FORMÅL 7 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 7 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 8 4 VEJ- OG STIFORHOLD 9 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 11 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 11 7 UBEBYGGEDE AREALER 13

2 2 8 DET ØKOLOGISKE INDHOLD 13 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLAN LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 14 KORTBILAG I - V 16

3 REDEGØRELSE 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdet omfatter et areal ved Hammerhalvøen, beliggende ud mod Isefjorden. Området udgør kun en del af det areal som er omfattet af ramme-lokalplan nr. 62 (se kortbilag 1). INTENTIONERNE MED LOKALPLANEN Lokalplanen opfylder regionplanens overordnede mål for området, som støttepunkt for turismeudviklingen i regionen. Det er hensigten med lokalplanen, at præcisere forholdene beskrevet i rammelokalplanen, og fastlægge forhold m.h.t. arealanvendelse, bebyggelse, infrastruktur (herunder placering af den regionale cykelsti: Isefjordsstien), beplantning m.m. Med planen åbnes der mulighed for realisering af et center for bæredygtigt friluftsliv. Idéværkstedet De Frie Fugle, har været initiativtagerne til dette projekt om et grønt/blåt aktivitetscenter på Hammergården. For dem har det været et ønske om, at få realiseret nogle af de aktiviteter og idéer, som de har arbejdet med i mange år. Det er tanken at hele centeret skal bygge på økologiske og bæredygtige helhedsløsninger, som kan demonstreres for de besøgende. Aktiviteterne tænkes igangsat ved uddelegering af brugsretten på arealerne, til interessegrupper der etableres som laug. Laugene kan være selvstyrende andelsforeninger, som skal finansiere etablering og udvikling af egne faciliteter. Laugene forpligter sig samtidigt til en vis formidlingsaktivitet. Det er formålet, på denne baggrund, at skabe et center for bæredygtigt friluftsliv som kan udvikle det blå-grønne friluftsliv, samt gøre denne form for friluftsliv tilgængeligt for en større del af befolkningen. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet, som tidligere var ejet af Skov- og Naturstyrelsen, er nu købt i fællesskab af Skibby kommune, Frederiksborg Amt og Idéværkstedet De Frie Fugle. De tre parter ønsker ved planlægning, at sikre offentlighedens adgang til arealet og styrke de blå og grønne aktiviteter i området. Realiseringen af tankerne om et center for bæredygtigt friluftsliv foregår med Idéværkstedet De Frie Fugle som initiativtagere og igangsættere. Det er tanken at centeret skal ejes af et ejendomsselskab, organiseret som en almennyttig fond. Ledelsen skal bestå af parter fra Skibby kommune, Frederiksborg Amt og Idéværkstedet De Frie Fugle.

4 4 Lokalplanområdet er på ca. 22 ha. og består af kuperede arealer skrånende ned mod Isefjorden. Selve Hammergården var oprindeligt en firelænget gård som blev revet ned af Skov- og Naturstyrelsen for ca. 20 år siden. Den sidste længe nedbrændte i De tilhørende jorde vidner om, at der i mange år har været drevet intensiv frugtavl og der står stadig mange frugttræer tilbage på grunden. De meget dominerende poppelhegn, som har givet læ til frugtplantagen, deler arealet i nogle indre lukkede rum og nogle omkringliggende åbne arealer. Rummene indenfor poppelhegnene bærer præg af den gamle frugtplantage og enkelte små søer og fugtige lavninger. De omkringliggende åbne arealer består af et afgræsset strandengsareal og et opdyrket landbrugsareal, begge arealer er forpagtet ud til nabolandmænd. Fremkommeligheden på arealerne er kun mulig, på grund af kreaturernes pleje af arealerne, og ad trampede stier langs poppelhegn og langs stranden. Stierne benyttes især af sommerhusejerne i området. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET En lokalplan kan ikke uden særlig hjemmel tilsidesætte anden lovgivning. For dette projekt om Hammergården betyder det, at uanset, at det ikke er nævnt i selve lokalplanen, skal alle tiltag godkendes af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt og høres af Danmarks Naturfredningsforening jvf. nedenstående. Fredning: Ifølge overfredningsnævnets kendelse af , gives der, med hensyn til Hammergården, mulighed for at området anvendes til rekreative formål. Dog skal foranstaltningerne forelægges det stedlige nævn til godkendelse (Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt). Regionplan: Frederiksborg Amts regionplan for 1997 lægger generelt op til en styrkelse af den bæredygtige turisme i Hornsherredområdet. Området ved Hammergården nævnes herudover som vigtigt støttepunkt for den grønne og blå turisme. Der er i regionplanen åbnet mulighed for: - Vandrerhjem, naturskoler o.lign. - Primitive overnatningsanlæg, bålplads med shelter o.lign. - Teltpladser o.lign. - Faciliteter til naturformidling o.lign. - Gæsteanløbsplads til småjoller, areal til kanoophaling o.lign. Det grønne støttepunkt Hammergården er beliggende på Fjordstien, som er en rekreativ stiforbindelse der etableres af amter og kommuner omkring Isefjorden og Roskilde Fjord.

5 5 Kommuneplan: Kommuneplanen for Skibby kommune udlægger, i overensstemmelse med regionplanen, området omkring Hammergården til rekreative formål, samt åbner op for etablering af bygninger og anlæg til dette formål. Rammelokalplanen Den foreliggende rammelokalplan nr. 62, beskriver de overordnede formål med området for Hammerhalvøen. Rammelokalplanen opdeler halvøen i delområder med forskellige udnyttelsesmuligheder (se kortbilag 1). For delområde B bestemmes det, at udnyttelsen skal fastlægges i detaljer i en efterfølgende lokalplan. Nærværende lokalplan omfatter A, B, d, som udgør en samlet ejendom syd for vejen Hammer Bakke. Kystnærhedszone (3 km): Ejendommen, som er omfattet af lokalplanen, ligger indenfor kystnærhedszonen. Eksisterende beplantning og den planlagte bebyggelses indpasning i landskabet sikrer, at kystbilledet ikke påvirkes i væsentligt omfang. Strandbeskyttelseslinie (100 m): Ejendommen er omfattet af den gældende strandbeskyttelseslinie ( 15, Naturbeskyttelsesloven) på 100 m fra begyndelsen af den sammenhængende landvegetation. Strandbeskyttelseskommisionen har for hele landet fastlagt at linien ændres til 300 m. Lokalplanens arealdisponering placerer ankomstcenteret søværts den nye strandbeskyttelseslinie, på det sted hvor den gamle Hammergård lå. Øvrige bygningsanlæg placeres landværts, bag læhegn. Strandbeskyttelseskommisionen har i brev af udtalt at fastlæggelsen af 300 m linien ikke er til hinder for virkeliggørelsen af indholdet i den oprindelige rammelokalplan eller i den efterfølgende detaillokalplan. Naturbeskyttelsesloven: Lokalplanområdet omfatter en strandeng og en mose som er beskyttet iflg. 3 i Naturbeskyttelsesloven. Herudover findes en gravhøj som er beskyttet efter 12. Nyanlæg indenfor områderne kræver dispensation af Frederiksborg Amt. Det afgræssede strandengsareal skal herudover fortsat plejes ved græsning. Kyst- og søterritoriet: Terrænændringer på strandbredder og anlæg af både- og badebroer m.v. kræver tilladelse fra Kystinspektoratet. Museumsloven: Eksisterende kulturspor skal bibeholdes og plejes. Nyanlæg (stier, vådområder m.m.) må ikke anlægges før registrering af kulturspor er foretaget af det lokale museum.

6 FORSLAGETS MIDLERTIDIGE 6 RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelsen af indsigelser og ændringsforslag er udløbet (d.v.s. fra den 25.maj 1999), kan der eventuelt efter Planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til udnyttelse af ejendommen, i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 30. marts 1999 (dato for forslagets offentliggørelse), og indtil den endeligt vedtagne plan er offentliggjort, dog højst indtil den 30. marts 2000 (et år efter forslagets offentliggørelse.

7 SKIBBY 7 KOMMUNE LOKALPLAN NR. 79 For center for bæredygtigt friluftsliv ved Hammergården I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at at at at at at at fastholde området som grønt / blåt støttepunkt for den regionale turisme, sikre at centeret opbygges på et bæredygtigt grundlag. åbne mulighed for etablering af velkomstcenter, driftsbygninger, hytter, teltplads, badebroer/ophalersted og dyrkning af land- og havebrugsafgrøder m.v. sikre og forbedre offentlighedens adgang til kysten og landskabet, herunder give kørestolsbrugere mulighed for at komme til strand og aktiviteter ved egen hjælp. åbne mulighed for afprøvning af nye muligheder indenfor økologisk byggeri og alternative energiformer. muliggøre at anlæggene kan etableres som kombinerede funktions- demonstrations- og forskningsenheder. sikre Fjordstiens forløb gennem lokalplanområdet. 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag II og omfatter ejendommen matr. nr. 12-a samt en del af matr. nr. 12-e, begge Vejleby by, Ferslev. 2.2 Lokalplanens område opdeles i områderne som vist på kortbilag III. 2.3 Lokalplanens område skal forblive i landzone.

8 8 2.4 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35, stk.1. (landzonetilladelser til udstykning, ny bebyggelse samt ændring af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Arealet opdeles i seks delområder som vist på kortbilag III. Teksten refererer i øvrigt til kortbilag IV for arealanvendelsen. Område A: Velkomstcenter Område D: Teltplads Område B: Driftsbygninger m.m. Område E: Afgræsning Område C: Hytteområde Område F: Landbrug 3.1 Område A: Velkomstcenter På arealet hvor den gamle Hammergård lå, bygges velkomstcenteret (A I). Bygningen kan rumme turistinformation, naturvejledning, kursus- og medlemslokaler, personalelokaler, køkken, fælles spise- lokaler, café, overnatningsmuligheder for kørestolsbrugere m.m Syd for bygningen kan anlægges en terrasse i forbindelse med spisesalen og caféen, dog max. 5.5 m fra sokkel I tilknytning til gården kan, på de anviste steder, anlægges en mindre bygning (A II) og/eller et skur (A III) til anvendelse af cykelparkering, brændeskur, etablering af funktioner til håndtering, herunder sortering og kompostering, af affald fra velkomstcenteret m.m. 3.2 Område B: Driftsbygninger m.m Den afmærkede byggezone B I kan anvendes til opførelse af forvalterbolig, vandrehjem, driftsbygninger, værksteder, stalde, opbevaringslader, parkering m.m Inden for B I kan etableres funktioner, og i tilknytning hertil anlæg, som har en naturlig tilknytning til energiforsyning, vandforsyning- og rensning af lokalplanområdet. Anlæggene kan etableres som kombinerede funktions- og forskningsenheder Arealet B II kan benyttes som rekreativt friareal, afgræsningsareal eller inddrages til frugtplantage.

9 9 3.3 Område C: Hytteområde Området anvendes til overnatning i hytter. Hytterne placeres i de afmærkede byggezoner. Arealer mellem hyttegrupperne kan benyttes til frugtavl De to hyttegrupper nærmest velkomstcenteret (C I og C II) udlægges til særligt tilgængelige boliger for kørestolsbrugere Den sydligst placerede byggezone (C III) anvendes til servicefunktioner for teltpladsen (multtoiletter, vaske- og badefaciliteter). 3.4 Område D: Teltplads Arealet udlægges til primitiv teltplads og kan også benyttes til dyrkning af frugttræer Campingvogne må ikke opstilles Der kan opstilles vandposter. 3.5 Område E: Afgræsning Området anvendes til permanent græsning Der må kun etableres befæstet adgangsvej til kysten på det anviste sted E II Der må kun etableres ophalersteder, både- og badebroer på de anviste steder E III og E IV. 3.6 Område F: Landbrug Området kan kun anvendes til dyrkning af land- og havebrugsafgrøder Der kan, på det anviste sted F II, etableres depot for deponering af gødning fra multtoiletter og andet organisk affald fra lokalplanområdet. 4 VEJ- OG STIFORHOLD 4.1 Isefjordsstien Fjordstiens forløb på ejendommen anlægges i princippet som vist på kortbilag V Stiforløbet skal tilsluttes det videre forløb for Isefjordsstien og den fornødne skiltning skal opsættes. 4.2 Stiforløb Stierne kan anlægges i princippet som vist på kortbilag V Det skal være muligt, via stier, at komme ud til de enkelte aktiviteter. Stierne må kun etableres af grus eller andet miljøvenligt materiale Udformningen af stierne skal, hvor det er muligt, tage hensyn til kørestolsbrugeres fremkommelighed m.h.t. bredde, hældning og overflade, 4.3 Adgang til fjorden Der må kun etableres befæstede adgangsforhold til fjorden ad de, på kortbi-

10 lag IV, anviste steder Det bør gøres muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme til kysten. 4.4 Trafikale foranstaltninger Der kan etableres en rundkørsel eller en lignende trafik-regulerende foranstaltning, i tilknytning til centerets ind- og udkørsel Der kan etableres en buslomme inden for område B I, kortbilag IV Ud over varelevering, afsætning af handicappede og andre vedkommende ærinder skal bilkørsel ikke være tilladt inde på ejendommen. 4.5 Parkeringsforhold Der skal etableres parkeringspladser på ejendommen til opfyldelse af centerets daglige behov Parkeringspladsen til den daglige parkering, skal afskærmes synsmæssigt fra de omkringliggende arealer, med beplantning Der kan kun etableres parkeringspladser i den afmærkede zone B I op mod vejen Hammer Bakke Der kan ved særlige lejligheder oprettes midlertidige parkeringspladser på græsarealet, øst for velkomstcenteret. Ved større arrangementer kan også henvises til parkeringspladser på Hammerhalvøen Det skal være muligt for kørestolsbrugere der kommer i bil, at blive sat af ved velkomstcenteret Der bør etableres min. tre handicappladser og to bus-parkeringer på ejendommens parkeringsareal.

11 11 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1 Inden for bebyggelsesområdet (område A, B, C og D), må den samlede bebyggelsesprocent ikke overstige Område A: Velkomstcenter Inden for område A må bebyggelsesprocenten ikke overstige Hammergårdens velkomstcenter placeres på det sted, hvor den gamle Hammergård lå. Byggefeltet udgør ca. 900 m Bebyggelsen opføres i max. 1½ etage (én etage med udnyttet tagetage) med en bygningsdybde på max. 8 m. Bygningshøjden må ikke overstige 7.5 m til kip. Skorstene kan dog opføres i større højde Bygningerne beskrevet i placeres som vist på kortbilag V. AII må max. opføres i 1 etage med en max. bygningshøjde på 5 m Samtlige skur og udhuse til affaldshåndtering, brænde cykler m.m. skal placeres bag velkomstcenteret, så de ikke er synligt fra fjordsiden (jvf. A II og A III, bilag IV) Bebyggelses endelige placering og udformning skal godkendes af Byrådet. 5.3 Område B: Driftsbygninger m.m Inden for område BI må bebyggelsesprocenten ikke overstige Bebyggelsen placeres inden for byggezonen BI (se kortbilag IV). Bebyggelsen kan opføres i 1 etage og med en bygningshøjde på indtil 5 m Parkeringsareal skal placeres inden for B I Bebyggelsens endelige placering og udformning skal godkendes af Byrådet. 5.4 Område C: Hytteområde Inden for område C må bebyggelsesprocenten ikke overstige Der kan opføres max. 8 hyttegrupper samt en hyttegruppe til servicefunktioner for teltpladsen med ca. 6 hytter (á ca.20 m 2 ) samt et fælleshus (á ca. 25m 2 ) i hver hyttegruppe. Hytterne skal placeres i de, på kortbilag IV, afmærkede cirkulære byggezoner i en afstand af min. 5-6 m mellem hver hytte. Hytterne må kun opføres i 1 etage, tagetagen kan udnyttes til hems. Den totale bygningshøjde må ikke overstige 4.5 m Hytterne skal så vidt muligt indpasses i terrænnet og tage hensyn til bevaringsværdige frugttræer. 5.5 Område D: teltplads Der kan opstilles telte indenfor hele område D. 5.6 Område E og F: Afgræsning og landbrug Fast bebyggelse må ikke forekomme 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

12 Bebyggelsen skal generelt have en høj kvalitet m.h.t. udtryk og udseende. 6.2 Område A: Hammergården Bygningen må ikke virke dominerende fra kystsiden Bygningen skal udefra have karakter af en traditionel gård Udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver, der kan dannes af hvid og sort samt jordfarvernes blanding med disse Facademure skal fremtræde som pudset murværk eller træ Som tagbeklædning må kun anvendes mørke, ikke reflekterende materialer eller strå Tage skal udformes med o hældning Glas kan kun anvendes lodret, i de dele af bygningen som vender ud mod fjorden Terrasser skal anlægges i niveau med terrænet. 6.3 Område B: Driftsbygninger For bebyggelsen gælder som i Driftsbygningerne kan opføres i materialer som sten, ler, el.lign. 6.4 Område C: Hytteområde Bebyggelsen indenfor hver enkelte hyttegruppe skal have samme arkitektoniske udtryk Ydervægge skal fremtræde i afdæmpede jordfarver Den sydligst placerede byggezone, som skal indeholde servicefunktioner til teltpladsen, skal udformes i samme stil som hyttegrupperne.

13 13 7 UBEBYGGEDE AREALER 7.1 Søer og vandløb Der kan, på ejendommen, foretages retablering af søer. Søernes omfang og placering er vist på kortbilag V Der kan inden for søarealet i område C, etableres rodzoneanlæg i forbindelse med rensning af spildevand fra lokalplanområdet Der kan foretages en oprensning af eksisterende søer og drænledninger Eksisterende rørlagte vandløb kan genåbnes (se kortbilag V). 7.2 Beplantning Poppelhegnene kan fjernes hvis de erstattes af, eller der eksisterer, en tæt underbeplantning af tjørn el.lign Der kan plantes hegn mellem hytte/teltområdet og landbrugsarealet, som vist på kortbilag V Værdifuld beplantning, som pæretræet i den gl. have og den store pil vest for landbohaven, bør bevares. 7.3 Stranden Der må kun etableres bade- og bådebroer, ophalerplads m.m på de, på kortbilag V, anviste steder. 8 DET ØKOLOGISKE INDHOLD 8.1 Bebyggelsen Al bebyggelse skal så vidt muligt opføres med økologiske materialer og efter bæredygtige bebyggelsesprincipper Bebyggelsen skal så vidt muligt tilpasses det eksisterende terræn Der skal så vidt muligt, anvendes lokale, ugiftige og miljøvenlige materialer Forbrug af energi og andre ressourcer skal minimeres. 8.2 Ubebyggede arealer Etablering, drift og vedligeholdelse af de ubebyggede arealer skal så vidt muligt opfylde økologisk krav Til nyetablerede beplantninger bør vælges naturligt hjemmehørende arter.

14 Drift af de, på bilag V, udyrkede arealer skal ske efter en plej plan der udarbejdes for området. 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING 9.1 Det forudsættes, at Isefjordsstiens forløb er klarlagt og fremkommeligt, inden infrastrukturen på grunden fast- lægges. 9.2 Før ibrugtagning af servicebygninger til teltpladsen kan tages i brug (placeret som vist på kortbilag IV), skal den i nævnte beplantning være etableret. 9.3 Før ibrugtagning af bebyggelse i BI skal afskærmende beplantning ud mod vej og omkring parkeringsarealet være etableret. 10 OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLAN 10.1 Den af byrådet vedtagne lokalplan nr. 62 for rekreativt område ved Hammergården, ophæves for lokalplan nr. 79 s område. 11 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der på ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens, 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation efter reglerne i 19 eller 40. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanensbestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Afvigelser fra lokalplanens principper kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. I henhold til 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15 15 Lokalplanforslaget er vedtaget af skibby byråd den 17. marts Lokalplanen er endeligt vedtaget af Skibby byråd den 18. august På bestyrelsens vegne Kim Rockhill Borgmester / Lisbeth Lemmich Kommunaldirektør

16

17

18

19

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Lokalplanen fastlægger hovedretninger for områdets anvendelse. REDEGØRELSE FOR FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-9208 Spang Nord bådebroer BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter et areal på ca. 3.800 m 2 beliggende på en del af pynten ved Spang Nor i Ulkebøl. Området er beliggende

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde.

Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN, jernbanen og et boligområde. MB lifii i R E D E G Ø R E L S E Vamdrup Kommune Offentligt fritidsområde (stadion-park). Beliggende; Lokalplanen omfatter et område på ca. 5,4 ha og er centralt beliggende i Vamdrup by, afgrænset af KONGEÅEN,

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører)

For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) Lokalplan nr. 34 For Uvelse rensningsanlæg (kort over området, som planen vedrører) LOKALPLANEN OMFATTER: a) Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. b) Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN Sic

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN Sic OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN Sic JANUAR 1994 LOKALPLAN S i c OMRÅDE TIL FRIAREAL VED HASMARK STRAND PRIS: 50KR. -. KOMMUNALBESTYRELSENS HENSIGT MED LOKALPLANEN OG INDHOLDET AF LOKAL PLANEN. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE L12.07

LOKALPLAN NR. LE L12.07 LOKALPLAN NR. LE L12.07 / 42.07 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I LANGÅ ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1994 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 42.07 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side. Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem. Kerteminde markjorder

KERTEMINDE KOMMUNE. Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem. Kerteminde markjorder KERTEMINDE KOMMUNE Lokalpian nr. 17 For et område til vandrerhjem mellem Skovvej og Tyveleddet, del af matr. nr. 26 Kerteminde markjorder sept. 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN~ Side.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 1.04.2

Lokalplan nr. 1.04.2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 1.04.2 Området er beliggende øst for Lipperts Hotel ved hjørnet af Parkvej og Marievej Taastrup Offentligt formål - børneinstitution 18.07.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere