Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk"

Transkript

1 Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk

2 Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue, dagpleje og børnehaver, og et godt skoleforløb, så de kan udvikle sig til kreative aktive og tænkende unge mennesker. Ungdom Vi bør kunne give vores unge et liv, hvor de under trygge vilkår får uddannelse og mulighed for et godt og inspirerende fritidsliv. Vi skal give udfordringer, så de kan udvikle sig til sunde, voksne mennesker, der har mod på livet og kan engagere sig i de ting, der sker omkring dem. Voksenlivet Voksenlivet indebærer udfordringer, der kan kræve hjælp fra fællesskabet. Fællesskabet skal hjælpe dem, der har behov, med alle de omstillinger, vi skal igennem i et langt liv med personlig udvikling, familie, arbejde og fritid i et samfund, der ændrer sig hele tiden. Alderdom Vi bør sikre ordentlige tilbud til de ældre med mulighed for den nødvendige hjælp og støtte. Ældre skal have et godt og trygt liv, så vi alle kan se frem mod alderdom og livets afslutning uden frygt.»man skal kende et samfund på den måde, det behandler sine svage på.

3 Flere hænder til velfærd Der skal rettes op på flere års nedskæringer i kommunerne, som står for hovedparten af den offentlige velfærd. Gode folkeskoler, daginstitutioner og en bedre ældrepleje er afgørende for at sikre et solidarisk samfund, hvor alle har lige muligheder. Udhulingen af den kommunale service skal stoppes, for at forhindre stigende ulighed og flere og flere private løsninger, hvor god service afhænger af pengepungen. Vi skal sikre forholdene for samfundets svageste, så kommunen tager hånd om socialt udsatte, handicappede, syge, og børn med særlige behov. Vi vil: Styrke det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og folkeskole med flere pædagoger og lærere Sikre gode og relevante fritidstilbud til en pris, alle kan betale Sikre rettigheder og selvbestemmelse for ældre Skaffe fri adgang til information, rådgivning og vejledning Arbejde for lettere adgang til sociale servicecentre for borgere i hele kommunen

4 En skole for en bedre fremtid De muligheder, vi giver vores børn og børnebørn, trænger til forbedringer. Daginstitutioner og skoler skal gøre børnene i stand til at klare sig i samfundet, lade dem udvikle deres fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden - og give dem evner og mod til at ændre samfundet på den måde, de ønsker det. Det skal være det lokale skolevæsens rettesnor. Der er ikke brug for test, kontrol og ensretning. Det, der skaber gode skoler med høj faglighed, fællesskab og omsorg for alle børn, er tillid mellem professionelle lærere, elever og forældre Vi vil: Genoprette normeringerne i daginstitutionerne Have et loft på 22 elever per folkeskoleklasse Børn i indskolingen skal have 2-lærer-timer 10 timer om ugen»frederikshavn kommune skal indgå en ny lokalaftale med lærerforeningen, der garanterer tid til forberedelse. Det er vigtigere, at der er kvalitet i børnenes skoledag, end at den er lang. Ida Skov, lærer, Frederikshavn frederikshavn.enhedslisten.dk

5 Gang i beskæftigelsen Enhedslisten vil forbedre den kommunale velfærd. En vigtig effekt heraf er, at de kommunale arbejdspladser bevares. Men der skal også skabes nye job. Udliciterede job skal tilbage til kommunen. Opgaver, kommunen skal sende i udbud, skal omfattes af sociale klausuler og kædeansvar, så vi sikrer, at der er praktikpladser og ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Enhedslisten støtter ethvert bæredygtigt initiativ, der skaber meningsfulde job. Der skal sættes turbo på kommunale jobskabelsesprojekter, herunder energirenovering af kommunens bygninger. I stedet for nyttesløs aktivering skal arbejdsløse tilbydes opkvalificering og ordinære jobs. Vi ønsker en målrettet indsats mod den voksende langtidsledighed. Kommunen bør give arbejdsløse ansøgere fortrinsret, når en ledig stilling besættes. Vi vil: At arbejdsløse behandles ordentligt Genåbne den kommunale håndværkerafdeling Ledige, der falder ud af dagpengesystemet, skal hjælpes, ikke mistænkeliggøres Sagsbehandlingen skal være smidig

6 Arbejdsløshed er ikke de arbejdsløses skyld Samarbejde med stærke fagforeninger er alfa omega for et godt arbejdsmiljø, uddannelse og god løn. En kommune bør tage socialt ansvar, således at ingen mister sygedagpenge, før de er udredt. Ingen skal falde ud af dagpengesystemet uden at være tilbudt job. Kommunale opgaver skal udføres af lokale håndværkere. Ved store opgaver, kan flere gå sammen. De, der får opgaver for kommunen, skal oprette praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne. Alt arbejde, der udføres for kommunen, skal dækkes af sociale klausuler og med kædeansvar, så lønpres og social dumpning undgås. Samarbejde med stærke fagforeninger er alfa omega for et godt arbejdsmiljø, uddannelse og god løn. Alt arbejde, der udføres for kommunen, skal dækkes af sociale klausuler og med kæde ansvar, så lønpres og social dumpning undgås. Peter Jensen, smed og maskinarbejder frederikshavn.enhedslisten.dk

7 Tag ansvar for de socialt udsatte Alle borgere skal have mulighed for indflydelse på eget liv. Særligt skal de, der har behov for samfundets støtte og hjælp, sikres reel indflydelse på deres egen livssituation. Borgere og ansatte ved, hvor skoen trykker. Ofte ved de det langt bedre end topchefer og politikere. Derfor vil vi skabe en offentlig sektor, hvor der er inddragelse, plads til nytænkning og gode ideer fra gulvet i stedet for topstyring og kontrol. Det er vigtigt at borgere, der kommer i kontakt med kommunens sagsbehandling, behandles med værdighed og respekt. Vi vil: Social ansvarlighed og sikring af retssikkerhed Forskelligartede tilbud til forskellige mennesker Have flere lokale social- og sundhedscentre Sætte stop for tvangsaktivering af arbejdsløse og syge Nedbringe sagsbehandlingstiderne

8 Nej til skifergas-projektet Hele skifergas-projektet er forbundet med store risici. Det er ikke kun udvindingen med frakturering, der er farlig. Selve prøveboringen indebærer risko for grundvandsforurening med de kemikalier, der skal bruges, med metangas, med tungmetaller og med radioaktivt affald. Der bliver en større mængde affald, der skal sorteres på pladsen og bortskaffes. Derudover er der risiko for blow ups ved alle boringer, hvilket betyder, at alt det, der er i rørene, blæses højt op i luften og spredes over et større areal. Jo dybere man borer, jo større risiko. Der er ca. 120 grader i undergrunden, når man kommer fire km ned. Selv om temperaturen falder lidt i det affald, der kommer op, så er det endnu en ting, der indebærer en risiko. I Enhedslisten vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe dette projekt. Vi er imod skifergasprojektet. Det bliver i Vendsyssel, vi får alle problemerne. Det bliver Total og staten, der måske scorer kassen. Aage Olsen, pædagog, Voersaa frederikshavn.enhedslisten.dk

9 Fokus på miljøet Verdens forbrug af fossil energi er den vigtigste grund til klimaændringer, der bl.a. medfører oversvømmelser, tørke og orkaner. Enhedslistens vil erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energi. Med den nuværende teknologiske udvikling vil det især sige vind- og solenergi. Vi prioriterer vindmølleparker på havet. Ved placering på land, skal der tages hensyn til udsatte naturområder. Samtidig skal der forskes i andre alternative energiformer som hydrotermi, bølgeenergi osv. Vi er klart imod at forøge udvindingen af fossile brændstoffer. Netop vores kommune er I fare for at blive udsat for eksperimenter med skifergasudvinding. Derfor prioriterer vi kampen mod skifergas højt. Vi vil arbejde for: Et rent miljø og bevarelse af vore unikke naturområder Ingen vindmøllepark ved Gårdbogård sø Et nej til boring efter skifergas At fremme økologisk lokal produktion Miljørigtige indkøb i kommuneregi Energirigtigt byggeri

10 Ordentlige job på ordentlige vilkår Jeg vil arbejde tæt sammen med de lokale fagforeninger, så vi sammen finder ud af at stoppe besparelser, effektiviseringer, udlicitering, opskruet arbejdstempo og nedslidning. Med de seneste reformer må vi sige, at nok er nok. Beskæringen af efterlønnen betyder mangel på tusindvis af seniorjob i kommunerne. Reformen af kontanthjælp vil medføre, at adskillige tusinder på kontanthjælp nu skal i nyttejob. Og arbejdsmarkedsydelsen giver nye beskæftigelsesbehov. Det store problem er, at det meget store antal ekstraordinært ansatte ikke arbejder på overenskomstvilkår. Disse massive mængder af tilskudsjob sker fuldt lovligt. Vi skal tage de mange job, som er blevet privatiseret de sidste mange år, tilbage på kommunale hænder. Vi skal bevare leve/bo-miljø i det nære samfund og sammen med disse boliger få etableret aflastningsboliger. Poul-Erik Andersen, fisker, Ålbæk frederikshavn.enhedslisten.dk

11 Lokalt demokrati Frederikshavn Kommune har et problem med store afstande. Der er langt fra Skagen til Voerså. Det understøtter mange menneskers opfattelse af, at beslutningstagerne sidder langt væk, styret af embedsmændene, og træffer beslutninger hen over hovedet på borgerne. Enhedslisten vil en større sammenhæng og mere lokal selvbestemmelse i kommunen, og at det bliver de lokale politikere, der styrer topcheferne, ikke omvendt. Enhedslisten vil arbejde for, at der oprettes lokalråd med reel indflydelse og sikre yderområderne som bæredygtige lokalsamfund. Vi vil: Borgerindragelse, ikke kun når loven siger det At andre etniske kulturer inddrages i demokratiet Mere åbenhed om arbejdet i de kommunale udvalg Arbejde for at udvide spørgetiden og dialogen med borgerne i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne Have demokrati og reel medbestemmelse ud til medarbejderne på de kommunale arbejdspladser Forældrebestyrelser skal have reel indflydelse

12 Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Alle, der har et behov for det, skal også have mulighed for at få behandling. Det kræver, at vi investerer i psykiatrien og i sundhedshuse. Susanne Flydtkjær, Aalborg spidskandidat til regionsvalget nordjylland.enhedslisten.dk Økologi, vedvarende energi og beskæftigelse Der er brug for konsekvent omstilling i alle regionens institutioner til vedvarende energi og økologi. Regionen skal efterspørge lokalt producerede varer og starte offentlig produktion for at sikre arbejdspladser i hele regionen. Det vil give os allesammen en region i balance. Kollektiv trafik Nordjylland skal ikke have en tredje limfjordsforbindelse. I stedet har vi brug for god og billig gerne gratis kollektiv trafik, der sikrer sammenhængskraft og tilgængelighed overalt i regionen. Der er brug for en udbygning af nærbanen med forlængelse til Hjørring og Hobro, flere stationer i fx Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup, samt en ny banelinje Aalborg-Thy vil sikre, at alle i regionen får adgang til fx videregående uddannelser i Aalborg. Psykiatri, sundhedshuse og specialiserede tilbud Alle, der har et behandlingsbehov, skal også have mulighed for at få behandling. Det fordrer investeringer i psykiatrien og i sundhedshuse. Vi har behov for en regional organisation i forhold til det specialiserede område, så også borgere der bor i små kommuner, sikres fx specialiseret genoptræning. Spidskandidater til Region Nordjylland 1. Susanne Flydtkjær sagsbehandler, Aalborg 2. Lis Jensen socialrådgiver, Rødhus 3. Bjarne Mørch Larsen efterlønsmodtager, Hjørring 4. Jan Jensen fleksjobber, Aalborg 5. Helene Ree underviser, Thy Bliv medlem: enhedslisten.dk Bliv aktiv i valgkampen: