VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015"

Transkript

1 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat af et spædt opsving i dansk økonomi. Om publikationen Forord Den økonomiske situation Stigende beskæftigelse siden De seneste omsætningstal viser, at i. kvartal opnåede vikarbranchen en omsætning svarende til et årsniveau på knap mia. kr. Samme kvartal i var dette tal, mia. kr. Dermed er branchens omsætning vokset med næsten pct. på bare et år. Væksten skal ses i sammenhæng med, at vikarbranchen er en særdeles konjunkturfølsom branche. Branchen har over tid har haft markante udsving i omsætningen afhængig af den generelle aktivitet i dansk økonomi. I opgangstider er anvendelsen af vikarer for kundevirksomhederne et nemt og fleksibelt alternativ i forhold til at bruge fastansatte. Tilsvarende stopper kunderne oftest først med at anvende vikarer og andet løst ansat personale, før de begynder at afskedige fastansatte. Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchens nøgletal Mindre stigning i andelen af konkurser De yngste virksomheder dominerer konkursstatistikken Strukturelle nøgletal Fortsat flest mindre vikarbureauer Høj personaleomsætning i vikarbranchen Vikarerne har fået en højere gennemsnitsalder Flere vikarer har en uddannelse Vikarbranchen bidrager fortsat med en stor integrationsindsats Stigende omsætning i branchen de senere år Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

2 DI ANALYSE SIDE 2 OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik, DA s PersonaleomsætningsStatistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Som følge af datarevisioner er data om vikarbranchens omsætning revideret juni 215. DEFINITIONER Vikarbranchen er defineret på baggrund af følgende tre relevante DB7-branchekoder fra Danmarks Statistik: Arbejdsformidlingskontorer Vikarbureauer Anden personaleformidling Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB7-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport 215. REDAKTION Henrik Boesgaard Sørensen

3 SIDE 3 DI ANALYSE FORORD Vikarbranchen er sammensat af få store internationalt baserede vikarbureauer, flere mellemstore danske bureauer og en underskov af små specialiserede vikarbureauer. I forhold til andre brancher er vikarbranchen meget konjunkturfølsom. Det ses ved, at branchen oven på finanskrisen oplevede et meget stort fald i omsætningen. Samtidig har branchen de seneste fire år også haft en vækst, der ligger over det øvrige erhvervsliv. Fra 4. kvartal 213 til 4. kvartal 214 steg den operationelle servicebranches omsætning med godt 1 pct. Det er en pæn fremgang, men langt fra de knap 19 pct., som vikarbranchens omsætning voksede med i samme periode. Foreløbigt ser væksten ud til at fortsætte, hvormed 215 tegner til at blive et rekordår for vikarbureauernes omsætning. DI Service vil med vikarbranchens årsrapport 215 præsentere et samlet overblik over udviklingen i branchens samlede omsætning og beskæftigelse, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. God læselyst! København, maj 215 Mette Rose Skaksen Branchedirektør, DI Service

4 DI ANALYSE SIDE 4 DEN ØKONOMISKE SITUATION Stigende omsætning i branchen de senere år Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se Vikarbranchen er en særdeles konjunkturfølsom branche, hvilket gør, at den over tid har haft markante udsving i omsætningen afhængig af den generelle aktivitet i dansk økonomi. Det er særligt brugen af vikarer i byggeriet, industrien og en række serviceerhverv, der er påvirket af de generelle konjunkturer og af forskellige sæsonmønstre. Det afspejler sig i vikarbranchens omsætning. I opgangstider er anvendelsen af vikarer for kundevirksomhederne et nemt og fleksibelt alternativ i forhold til at bruge fastansatte. Tilsvarende stopper kunderne oftest først med at anvende vikarer og andet løst ansat personale, før de begynder at afskedige fastansatte. Der har i den seneste tid været en markant vækst i vikarbranchens omsætning, og det skal netop ses i lyset af den gradvise bedring af dansk økonomi og de positive forventninger i erhvervslivet, der har taget til i styrke i løbet af 214. Helt konkret var vikarbranchens omsætning i 4. kvartal 213 på 11,7 mia. kr., mens den i 4. kvartal 214 var steget til 13,9 mia. kr. Det vil sige, at vikarbranchens omsætning er vokset med knap 19 pct. i løbet af 214. Der har i løbet af de seneste år været en vis usikkerhed om, hvorvidt et økonomisk opsving ville rodfæste sig i Danmark. Det har betydet, at virksomhederne har været tilbageholdende med ansættelse af nyt personale. Inddragelsen af vikarer

5 SIDE 5 DI ANALYSE Vikarbranchen vokser hurtigere end den øvrige servicebranche Samlet omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 29 = Vikarbranchen Den operationelle servicebranche 213 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 214 STIGENDE BESKÆFTIGELSE SIDEN 21 Antallet af beskæftigede i vikarbranchen har været stigende siden 21. Det gælder både for de fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere. Nærmere bestemt beskæftigede vikarbranchen i 21 ca lønmodtagere i alt, og i 214 var det tal oppe på ca Det vil sige, at beskæftigelsen i vikarbranchen samlet er steget med 27 pct. siden 21. De seneste år har der dog været en relativ større stigning i antallet af lønmodtagere i alt (altså for både fuldtids- og deltidsansatte) i forhold til antallet af fuldtidsansatte. Det skyldes, at branchen nu i højere grad består af deltidsansatte, end den gjorde for et par år siden. Til sammenligning har beskæftigelsen i den operationelle servicebranche gennemgået en stagnerende udvikling. I 21 var der ca. 25. fuldtidsansatte i den operationelle servicebranche, mens branchen i 214 beskæftigede 24. fuldtidsansatte. Dermed er beskæftigelsen i den operationelle servicebranche faldet med,5 pct. siden 21. udgør derimod en fleksibel løsning, hvilket har været medvirkende til branchens betydelige omsætningsfremgang. Stigning i antallet af fuldtidsansatte Udviklingen i beskæftigelsen Mens omsætningen i den øvrige servicebranche allerede i løbet af 21 kom tilbage på niveauet ved finanskrisens udbrud i 29, kom vikarbranchens omsætning først på niveau med 29-omsætningen i slutningen af 211. Siden da har vikarbranchen oplevet større omsætningsvækst end den øvrige servicebranche. Derfor er omsætningen i vikarbranchen i dag på et højere niveau set i forhold til omsætningen i 29, end det er tilfældet i den øvrige servicebranche Antal fuldtidsbeskæftigede Lønmodtagere i alt Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definiton side 2 i publikationen)

6 DI ANALYSE SIDE 6 BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Markant forbedrede regnskabstal siden 29/1 Gennemsnitlige regnskabstal, indeks 28/9 = 1 Periode 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Primært resultat Ordinært resultat 1-12,2 15,8 124,9 125,3 136,3 1 12,6 187,5 183,5 212,1 214,3 Egenkapital 1 126,6 211,9 22,4 22,9 215,2 Aktiver 1 99,4 122,9 13,9 126,9 129,7 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se I dette kapitel beskrives vikarbranchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Vikarbranchen blev som det fremgår af omsætnings- og beskæftigelsestallene fra forrige kapitel hårdt ramt af finanskrisen fra efteråret 28. Denne effekt påvirker i høj grad regnskabstallene for 28/9 men også 29/1 1, hvor krisen slog fuldt igennem for vikarbranchen. Virksomhederne oplevede i disse år en væsentlig forværring af regnskabstallene. Fra 21/11 og fremefter er billedet dog vendt således, at branchen løbende har forbedret samtlige regnskabstal over de seneste fem år. Som følge af finanskrisen var vikarbranchen særdeles hårdt ramt på branchens primære resultat, der decideret gik i minus i 29/1. Siden dette lavpunkt har branchens virksomheder forbedret positionen. I 213/14 opnåede branchen det højeste primære resultat siden finanskrisens udbrud. 1 Ikke alle virksomheders regnskabsperiode følger kalenderåret, og derfor dækker 29/1 over de regnskaber, der er afsluttet mellem 1/1 29 og 3/9 21. Branchens ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I 29/1 havde branchen et meget lavt ordinært resultat, der allerede i 21/11 blev betydeligt forbedret. Siden har det ordinære resultat holdt sig på et pænt niveau, der i 213/14 var mere end dobbelt så højt som i 28/9. I modsætning til de øvrige regnskabstal fokuserede vikarbranchens virksomheder efter krisens udbrud hurtigt på at øge egenkapitalen, der allerede blev væsentligt forøget i 29/1. Da de eksterne finansieringsmuligheder har været begrænsede under krisen, har virksomhederne derfor været nødsaget til at konsolidere sig for at åbne for fremtidige finansieringsmuligheder. Siden 28/9 har branchen dermed mere end fordoblet sin egenkapital. I vikarbranchen er egenkapitalen vokset markant mere end i den øvrige servicebranche. Vikarbranchen oplevede efter krisen et fald i virksomhedernes samlede aktiver frem til 29/1. Herefter er aktiverne gradvist steget til et niveau, der i 213/14 ligger højere end niveauet fra før krisen. Samlet set har vikarbranchen således ikke haft en nedgang i egenkapitalen og aktiverne siden krisens udbrud, som ellers ses i mange andre brancher. Disse tal dækker dog over markante udsving imellem branchens virksomheder.

7 SIDE 7 DI ANALYSE I 213/14 fortsatte den positive udvikling i forhold til andelen af virksomheder med angrebet egenkapital. Der er således fortsat færre virksomheder i vikarbranchen, der har en egenkapital, som enten er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er faldet fra ca. 42 pct., da dette tal toppede i 29/1, til i 213/14 at udgøre 31 pct. Dette tyder på, at vikarbranchen har konsolideret sig efter finanskrisen og er gået bedre tider i møde. For femte år har færre virksomheder angrebet egenkapital Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital 45 Mere end hver tredje virksomhed har underskud Andel af virksomheder med underskud /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for Aps) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se I lighed med udviklingen i andelen af virksomheder med underskud og angrebet egenkapital har der siden 29/1 været et stort fald i andelen af vikarbureauer med konkursretning. Denne faldt markant i 29/1, og efter en stagnerende udvikling siden 21/11 oplevede vikarbranchen fra 212/13 til 213/14 igen et fald i antallet af virksomheder med konkursretning fra 26 pct. til 22 pct. Det betyder, at der er færre virksomheder, der både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Den positive udvikling er endnu et tegn på, at situationen i vikarbranchen har ændret sig drastisk siden kriseåret 29/1. Andelen af virksomheder med underskud har gennemgået en stabil udvikling siden 211/12, idet den her har ligget på ca. 37 pct. Det er fortsat mere end hver tredje virksomhed i vikarbranchen, der har underskud. Dette er dog et godt stykke fra niveauet ved kriseåret 29/1, hvor hele 53 pct. af virksomhederne var underskudsramte.

8 DI ANALYSE SIDE 8 Gradvist færre virksomheder har konkursretning Andelen af virksomheder med konkursretning /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se BRANCHENS NØGLETAL Der kan i lighed med de overordnede regnskabstal for vikarbranchen spores en markant forbedring af sundhedstilstanden i branchens nøgletal. Også her ses den fulde effekt af finanskrisens udbrud i regnskabsåret 29/1, men sidenhen har samtlige nøgletal gradvist normaliseret sig og ligger i 213/14 på et ganske pænt niveau. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Dermed er det et mål for, hvor godt virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. I vikarbranchen faldt afkastningsgraden markant frem til regnskabsåret 27/8, men har normaliseret sig og afkastningsgraden ligger i 213/14 på sit højeste niveau i de seneste seks regnskabsår. Egenkapitalens forrentning er et udtryk for, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Inden krisen havde vikarbranchen en meget høj forrentning af egenkapitalen, men dette nøgletal faldt markant under krisen. Egenkapitalens forrentning nåede bunden i 29/1, men er siden steget til i en årrække at ligge på godt 15 pct., hvilket også blev opnået i 213/14. Det er et højere niveau end for servicebranchen som helhed. Likviditetsgraden angiver virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav. Frem til regnskabsåret 213/14 er likviditetsgraden steget og ligger nu på det højeste niveau i de seneste seks år. I modsætning til de førnævnte nøgletal er likviditetsgraden i de seneste regnskabsår højere end før finanskrisen indtog i 28. Branchen har desuden en likviditetsgrad, der ligger betydeligt over niveauet for hele servicebranchen. Det tyder således på, at vikarbranchen trods krisen overordnet har været i stand til at indfri sine kortfristede forpligtigelser. Normalisering af branchens nøgletal siden 29/1 Nøgletal Periode 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning 7, -,9 6, 6,7 6,9 7,3 14,9 1,5 13,1 12,4 15,6 14,8 Likviditetsgrad 122,4 143, 153,7 152, 143,2 157,7 Soliditetsgrad 31,8 4,6 54,9 53,6 5,8 52,8 Note: Afkastningsgrad: Primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se

9 SIDE 9 DI ANALYSE Med soliditetsgraden angives, hvor stor en del af virksomhedens aktiver der er egenfinansieret. Branchens soliditetsgrad er steget endnu mere end likviditetsgraden således, at branchen i 213/14 har en soliditetsgrad på knap 53 pct. af virksomhedernes samlede aktiver. Den markante forbedring af likviditets- og soliditetsgrad i vikarbranchen ses som et tegn på, at branchen har haft et massivt fokus på at konsolidere sig. Virksomhederne har dermed øget deres robusthed i forhold til at kunne håndtere større tab. Mindre stigning i konkursramte selskaber i vikarbranchen /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 MINDRE STIGNING I ANDELEN AF KONKURSER Fra 212/13 til 213/14 steg andelen af vikarbureauer, der gik konkurs, fra 4 pct. til godt 6 pct. Der er tale om en mindre stigning, som ikke ændrer ved, at andelen af konkurser i vikarbranchen er faldet markant siden finanskrisens start, idet hele 13 pct. af branchens virksomheder gik konkurs i 28/9. Siden finanskrisen brød ud i 28/9, er der sket markante ændringer i typen af virksomheder, der går konkurs. I 28/9 gik både små, mellemstore og store vikarbureauer konkurs. I 213/14 var det derimod stort set kun vikarbureauer med færre end 2 ansatte, som indgik i konkursstatistikken. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se De helt små vikarbureauer udgjorde 41 pct. af det samlede antal konkurser i 28/9, mens de i 213/14 stod for hele 91 pct. af konkurserne. Dermed er de helt små vikarbureauers andel af det samlede antal konkurser steget med hele 5 procentpoint siden finanskrisens start. Den lette adgang til at etablere og drive et vikarbureau har derfor for alvor givet udslag i vikarbranchen. De store Konkurserne rammer igen altovervejende de mindste virksomheder Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 28/9 213/14 35,2 pct. 6,1 pct. 3, pct. 4,8 pct. 23,9 pct. 9,9 pct. til 1 ansat 2 9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se

10 DI ANALYSE SIDE 1 vikarbureauer har fået konsolideret deres økonomi oven på krisen og går af den grund sjældnere konkurs sammenlignet med for fem år siden. DE YNGSTE VIRKSOMHEDER DOMINERER KONKURSSTATISTIKKEN Den lette adgang til at drive og etablere vikarbureauer afspejler sig tydeligt i konkursstatistikken. I 28/9 var det hovedsageligt virksomheder, der havde eksisteret i mindre end 2 år, som gik konkurs. Det skyldes, at en stor del af de vikarbureauer, der blev etableret under højkonjunkturen i midten af erne, måtte dreje nøglen om, da finanskrisen brød ud. Efterfølgende har det med undtagelse af 211/12 været vikarbureauer, som har eksisteret i 2 5 år, der har domineret konkursstatistikken. Det skyldes til dels, at andelen af nyetablerede bureauer i vikarbranchen er faldet fra 32 pct. i 28/9 til 15 pct. i 213/14. Siden finanskrisen er andelen af 5 1 år gamle vikarbureauer, der går konkurs, steget fra 8 pct. til 21 pct. Stigningen skal ses i lyset af, at de 5 1-årige vikarbureauer udgjorde 21 pct. af branchen i 28/9, mens de i 213/14 repræsenterede 36 pct. af det samlede antal vikarbureauer. Udviklingen i andelen af vikarbureauer med mere end 1 år bag sig, der går konkurs, har derimod været præget af udsving og synes ikke at have nogen klar tendens. Langt flest nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1 5 år 5,1 1 år 1+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14

11 SIDE 11 DI ANALYSE STRUKTURELLE NØGLETAL Branchen domineres af mindre virksomheder Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel /9 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se Under 1 1 til 5 over 5 FORTSAT FLEST MINDRE VIKARBUREAUER I dag består vikarbranchen hovedsageligt af mindre og til dels mellemstore virksomheder. Ca. 71 pct. af branchens virksomheder har under 1 ansatte, mens andelen af virksomheder med mellem 1 og 5 ansatte tilsammen udgør ca. 17 pct. Kun 11 pct. af branchens virksomheder har over 5 ansatte. Siden regnskabsåret 28/9 har der ikke været væsentlige ændringer i vikarbranchens størrelsesmæssige sammensætning. Andelen af virksomheder med under 1 ansatte har ligget konstant på omkring 71 pct., mens andelen af virksomheder på mellem 1 og 5 ansatte udgør 17 pct. Andelen af store virksomheder med over 5 ansatte er ligeledes uændret og ligger også i 213/14 på 11 pct. Denne udvikling er atypisk for servicebranchen, hvor underbrancherne typisk har set forskydninger siden krisen. Selvom branchen har en virksomhedsskare bestående af mange mindre virksomheder, er det de etablerede vikarbureauer med adskillige år på bagen, der udgør branchens kerne. Gruppen af virksomheder med under 2 års levetid har oplevet et markant fald siden 28/9, hvor de udgjorde godt 32 pct. af alle vikarbureauerne. I 213/14 er dette tal nede på bare 15 pct. At det er de etablerede vikarbureauer, der i højere grad definerer markedet, ses også ved, at der siden 28/9 er sket en stigning på 22 procentpoint i antallet af virksomheder, der har eksisteret i 5 1 år. I 213/14 udgjorde denne gruppe 64 pct. af den samlede branche.

12 DI ANALYSE SIDE 12 Branchens virksomheder har fået en væsentligt højere anciennitet Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /9 213/14 Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se 5-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år HØJ PERSONALEOMSÆTNING I Vikarbranchen har en væsentlig højere personaleomsætning end det øvrige erhvervsliv. I 213 oplevede vikarbureauerne en medarbejderafgang på 52 pct. af branchens samlede medarbejderstab. Samme år havde branchen en tilgang af nye medarbejdere på hele 56 pct. af alle branchens ansatte. Det vil sige, at over halvdelen af alle medarbejderne var nyansatte i 213. En betydelig del af personaleomsætning udgøres dog af medarbejderne, der roterer imellem branchens virksomheder. I 213 blev der rekrutteret 4 procentpoint flere medarbejdere, end der forlod virksomhederne. Der har således være en nettotilgang af medarbejdere. Det afspejler den pæne beskæftigelsesfremgang, der har været i vikarbranchen i de sidste år. Personaleomsætningen i vikarbranchen var i 213 markant højere end i den samlede operationelle servicebranche. Helt konkret var medarbejdertilgangen og -afgangen henholdsvis 12 og 13 procentpoint højere, end den var i den samlede operationelle servicebranche. Både høj til- og afgang af medarbejdere Personaleomsætningen i pct. af alle ansatte i branchen, Kilde : DA s PersonaleomsætningsStatistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition side 2 i publikationen) 1 Tilgang af nye medarbejdere Medarbejderafgang

13 SIDE 13 DI ANALYSE VIKARERNE HAR FÅET EN HØJERE GENNEMSNITSALDER Alderssammensætningen har i vikarbranchen gennemgået en betydelig forandring i løbet af de seneste år. Hvor gruppen af 3 39-årige i 23 udgjorde 34 pct. af alle udsendte vikarer, er denne gruppe faldet til ca. 21 pct. i 213. Derimod er gruppen af ansatte over 5 år steget fra 19 pct. i 23 til i 213 at udgøre ca. 26 pct. af samtlige vikarer. Den ændrede alderssammensætning vidner om, at den generelle tilbagetrækningsalder er blevet forrykket. For vikarbranchen er andelen af medarbejdere over 6 år næsten blevet fordoblet siden 23. Den beskrevne udvikling mod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for vikarbranchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Det bemærkes dog, at den samlede servicebranche ikke har oplevet et tilsvarende fald i antallet af 3-39-årige ansatte, som vikarbranchen har. Sammenlignes alderssammensætningen i vikarbranchen med den øvrige servicebranche eller med alle brancher samlet set, så ses det, at vikarbranchen har en markant overrepræsentation af yngre medarbejdere. Branchen har siden 23 fået lidt flere ansatte i gruppen af årige, hvor erhvervslivet samlet set har oplevet et fald i denne aldersgruppe. I 213 er godt 28 pct. af alle vikarer derfor mellem 18 og 29 år, mens kun 2 pct. af medarbejderne har denne alder i alle brancher samlet set. Der er endvidere en tendens til, at vikarbranchen stadig har markant færre medarbejdere over 4 år, da gruppen kun udgør knap 5 pct. af branchens ansatte. Til sammenligning er ca. 57 pct. af de ansatte i alle brancher samlet set over 4 år. At vikarbureauerne sammenlignet med andre erhverv benytter en så stor mængde yngre ansatte, er der flere forklaringer på. For det første supplerer mange unge studierne med sabbatår eller sommerferier, hvor de arbejder som vikarer. Den fleksibilitet, der er i vikarjobs, gør netop denne type arbejde attraktiv for de unge studerende. Samtidig har relativt færre unge en historik med tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de i konkurrence med mere erfarne jobsøgere ofte bliver valgt fra til en fastansættelse grundet manglende joberfaring. Et vikarjob giver de unge gode muligheder for at få oparbejdet en vis erfaring, der kan profileres på CV et. Branchen består i højere grad af folk over 4 år Aldersfordelingen inden for vikarbranchen årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

14 DI ANALYSE SIDE 14 Mange yngre ansatte i vikarbranchen Aldersfordelingen fordelt på brancher, årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Vikarbrancen Alle brancher Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se FLERE VIKARER HAR EN UDDANNELSE Vikarbranchen har siden 23 oplevet en generel forbedring af de ansattes uddannelsesniveau. Dette afspejler sig i, at branchen særligt har fået markant flere vikarer med en mellemlang videregående uddannelse men også flere ansatte med enten en erhvervsfaglig eller lang videregående uddannelse. Samtidig ses et markant fald i andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvor næsten halvdelen af alle vikarer i 23 ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, er dette tal faldet til godt en tredjedel i 213. Derimod er andelen af vikarer med en mellemlang videregående uddannelse gået fra at udgøre godt 11 pct. i 23 til ca. 21 pct. i 213. Samtidig ses en stigning på ca. 3 procentpoint i både gruppen af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse samt i gruppen med en lang videregående uddannelse. Det forbedrede uddannelsesniveau skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrken med tiden generelt bliver bedre uddannet. En del af forklaringen på dette skift kan samtidig findes i, at der siden krisen har været en faldende efterspørgsel på ufaglærte vikarer inden for byggesektoren og fremstillingserhvervene. Dertil stiger antallet af vikarjobs, der kræver en mellemlang eller længere uddannelse. Endelig har krisen og det stigende antal ledige medført, at flere og bedre uddannede ledige har søgt beskæftigelse som vikarer. Efter vikarbranchen det seneste årti har oplevet et stigende uddannelsesniveau, ligger branchen nu stort set på niveau med det øvrige erhvervsliv. Dette gælder både for andelen af medarbejdere uden Flere ansatte har en videregående uddannelse Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se

15 SIDE 15 DI ANALYSE en erhvervskompetencegivende uddannelse samt for andelen med enten en kort videregående eller lang videregående uddannelse. Vikarbranchen adskiller sig særligt fra den operationelle servicebranche ved at have betydeligt flere ansatte med en mellemlang videregående uddannelse. Denne gruppe medarbejdere udgør ca. 11 pct. i den operationelle servicebranche og alle brancher samlet set, hvor hele 21 pct. af de ansatte i vikarbranchen har en mellemlang videregående uddannelse. Mange ansatte har en mellemlang videregående uddannelse Beskæftigelse fordelt på uddannelsesniveau, 213 Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktikog hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Vikarbranchen Alle Brancher Den operationelle servicebranche Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se BIDRAGER FORTSAT MED EN STOR INTEGRATIONSINDSATS Mange borgere har oplevet, at vikararbejde er et springbræt til et liv i fast beskæftigelse særligt personer fra ikke-vestlige lande. Årsagen er, at disse borgere har sværere ved at dokumentere deres kompetencer og erfaring. Siden 25 har vikarbranchen hvert år beskæftiget en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet med det øvrige erhvervsliv. I hele servicebranchen udgjorde indvandrere eller efterkommere knap 12 pct. af de ansatte i 213, hvorimod vikarbranchen med sine godt 14 pct. i højere grad har beskæftiget disse grupper. Indvandrere og efterkommere har siden 25 udgjort en gradvist større andel af medarbejderne i vikarbranchen. Således er andelen af ansatte med anden etnisk baggrund end dansk frem til 213 steget med ca. 4 procentpoint. Denne udvikling er mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at inkludere folk i det danske arbejdsmarked. Vikarbranchen står stadig for en stor integrationsindsats Andel beskæftigede, der enten er invandrer eller efterkommer Vikarbranchen Den operationelle servicebranche Alle brancher Note : Der anvendes her 213-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition side 2 i publikationen)

16 I DI VikarBranchen i DI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og fokuserer på at skabe de bedste rammevilkår for branchen. Foreningen arbejder aktivt på at højne branchens image og har udviklet en godkendelsesordning for vikarbureauer. Godkendt af VikarBranchen i DI er en branchestandard, der fungerer som en blåstempling og et kvalitetsmærke for medlemmerne, der løbende bliver underlagt kontrol. > Kontaktperson: Michael Bøgelund Andersen Tlf.: / Web: vikarbranchen.di.dk Alle VikarBranchens medlemmer kan trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af VikarBranchen automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to- Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER BEBOERE I DE STØRRE ALMENE BOLIGOMRÅDER Indvandrere, arbejdsmarked og uddannelse April 13 1 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011

Figur 1: Omsætning for vagt og sikkerhed 2002-2011 branchestatistik Vagt og sikkerhed 2011 Vagt- og sikkerhedsbranchen omfatter vagttjenester og patruljering, værdihåndtering, personbeskyttelse, overvågning og kontrolcentraler. Branchens samlede omsætning

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere