BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING"

Transkript

1 Til Slagelse Kommune Dokumenttype Business case Dato Februar 2013 BUSINESS CASE ABT-PROJEKT VIKARPLANLÆGNING

2 BUSINESS CASE VIKARPLANLÆGNING Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 VIKARPLANLÆGNING INDHOLD 1. Resume 1 2. Indledning Baggrunden for projektet Beskrivelse af projektet 3 3. Effekterne ved brugen af fælles medarbejerpulje Medarbejdernes tidsforbrug Brugen af vikarer Overflytning af medarbejdere til den fælles medarbejderpulje 8 4. Business case for Slagelse Kommune Effekter ved en digital understøttelse og en fælles medarbejderpulje De økonomiske konsekvenser Generelt effektiviseringspotentiale Slagelses Kommunens vurdering af potentialet 15 BILAG Bilag 1: Præsentation af undersøgelsesdesign Bilag 2: Metode og forudsætninger i beregninger ABT-projekt Vikarplanlægning

4 1. RESUME Slagelse Kommune har i 2011 og 2012 etableret en fælles medarbejderpulje i kombination med en digital understøttelse af den daglige vikarplanlægning på ældreområdet. Formålet med projektet har været at demonstrere det arbejdsfrigørende potentiale i at samle vikarressourcerne i en fælles enhed kombineret med en mere hensigtsmæssig procedure for bestilling af vikarer. Projektet har omfattet planlægningen af det daglige pleje- og omsorgspersonale på både plejecentre og på fritvalgsområdet i hele Slagelse Kommune med undtagelse af området Antvorskov. Projektet er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi som et demonstrationsprojekt. Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) har udarbejdet en business case for projektet. Slagelse Kommune har stået for indsamlingen og kvalitetssikringen af data samt for at samle op på medarbejdernes oplevelser og implementeringsforløbet. Denne rapport præsenterer projektets økonomiske business case med udgangspunkt i en række tidsmålinger og økonomiske tal for blandt andet brugen af vikarer. Projektets økonomiske potentiale vurderes ved at sammenholde de forventede gevinster og udgifter. Projektets pengestrømme opstilles for en 5-årig periode, og en række økonomiske nøgletal opgøres, heriblandt tilbagebetalingstiden. Business case for Slagelse Kommune Potentialet for Slagelse Kommune er fundet ved at benytte resultaterne fra projektet, idet alle enheder i Slagelse Kommune undtagen Antvorskov har deltaget. I nedenstående tabel fremgår potentialet ved at indføre en fælles medarbejderpulje i Slagelse Kommune. Tabellen viser henholdsvis investeringsudgifter og pengestrømme samt nettonutidsværdien over 5 år i millioner kroner. Nettonutidsværdien er den samlede værdi i dag af alle pengestrømmene betragtet over en 5-årig periode, som er business casens horisont. Tabel 1.1: Økonomiske nøgletal ved en national implementering, mio. kr. Investeringsudgift år 0 (år 0) Pengestrømme pr. år (år 1-4) Pengestrømme Nettonutidsværdi over 5 år Tilbagebetalingstiden Slagelse 1,4-4,0-2,6-14,9 - (år) Tabel 1.1 viser, at Slagelse i år 0 vil have investeringsudgifter for ca. 1,4 mio. kr., og at de samlede pengestrømme vil være ca. -4 mio. kr. Tabellen viser endvidere, at der i hele perioden vil være en årlig negativ pengestrøm, som i år 1-4 er opgjort til ca. -2,6 mio. kr. Samlet set vil indførelsen af en fælles medarbejderpulje i Slagelse Kommune have en negativ gevinst på ca. 14,9 mio. kr. over en 5-årig periode. Det skal endvidere bemærkes, at tilbagebetalingstiden ikke kan opgøres, da der kan forventes en negativ pengestrøm i hele perioden. Den negative business case skyldes særligt, at forbruget af eksterne vikarer, modsat projektets intention, er steget. Generel effektivisering i ældreplejen i Slagelse Kommune Projektet har endvidere haft som mål, at der skulle skabes en generel effektivisering, forstået som en ændring i de samlede lønudgifter til de faste medarbejdere og til vikarer i forhold til den leverede service i form af henholdsvis borgere på plejecentre og visiterede timer på fritvalgsområdet. 1

5 Tabel 1.2 viser udgifterne i ældreplejen i Slagelse Kommune pr. borger (plejecenter) og pr. visiterede time (frit valg) i 2011 og 2012 samt udviklingen heri. Tabel 1.2: Udgifter pr. borger/visiterede time, 2012-priser (faste medarbejdere og vikarer) Område Udvikling 1 Udgifter pr. borger (plejecenter) kr kr. -1,4 % Udgifter pr. visiterede time (frit valg) 346 kr. 349 kr. 1,1 % Kilde: Slagelse Kommune samt egne beregninger Note: "1" et negativt tal indikerer en effektivisering, mens et positivt tal indikerer et øget forbrug pr. borger/visiterede time Som det fremgår af tabellen, er der sket en effektivisering på ca. 1,4 pct. på plejecentre, mens der på fritvalgsområdet er sket en forøgelse i prisen pr. visiteret time på ca. 1,1 pct. Det skal bemærkes, at opgørelsen kan blive påvirket af en lang række faktorer, der ligger uden for projektets rækkevidde, eksempelvis ændringer i den kommunale praksis i forhold til visitation af hjælp og generelle besparelser og effektiviseringer. Det skal således understreges, at det ikke er muligt at vurdere om ovenstående ændringer i pris pr. borger på plejecentrene eller pr. visiterede time skyldes projektet eller andre forhold i kommunen. 2

6 2. INDLEDNING Slagelse Kommune har i 2011 og 2012 etableret en fælles medarbejderpulje i kombination med en digital understøttelse af den daglige vikarplanlægning på ældreområdet. Formålet med projektet har været at demonstrere det arbejdsfrigørende potentiale i at samle vikarressourcerne i en fælles enhed kombineret med en mere hensigtsmæssig procedure for bestilling af vikarer. Projektet er støttet af Fonden for Velfærdsteknologi. Fonden for Velfærdsteknologi (tidligere ABT-fonden) blev oprettet i forbindelse med Finansloven for 2008, hvor der blev afsat 3 mia. kr. til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, der skal frigøre ressourcer til borgernær service. Baggrunden for satsningen er den samfundsmæssige udvikling i Danmark over de næste årtier, hvor andelen af ældre vil stige i forhold til befolkningen i den arbejdsdygtige alder. I takt med at andelen af ældre stiger, og mange offentlige ansatte går på pension, står den offentlige sektor over for den udfordring i de kommende år, at færre medarbejdere skal levere mere omsorg og services til flere ældre. 2.1 Baggrunden for projektet Det kommunale ældreområde er karakteriseret ved, at der dagligt skal leveres en række ydelser til borgerne, som er afhængige af en konkret medarbejders tilstedeværelse, støtte og hjælp. Det er derfor helt centralt, at medarbejdernes sygemeldinger og fravær af andre årsager håndteres på en smidig måde, så serviceniveauet for borgerne opretholdes. Situationen forud for projektet har været karakteriseret ved, at planlæggerne og det administrative personale har brugt mange ressourcer på at planlægge, bestille, administrere og sætte vikarer ind i enhedens arbejdsgange. Indhentningen af vikarer er foregået manuelt ved, at den enkelte planlægger har vurderet situationen i enheden på den pågældende dag og derefter har ringet rundt til vikarer ud fra en lokal liste med mulige vikarer. Dette har været en tidskrævende opgave for planlæggerne. Herudover har der forud for projektet ikke har været en tværgående koordinering af ledig personalekapacitet på tværs af plejecentre og på tværs af enheder på fritvalgsområdet. Eventuel underkapacitet af medarbejdere i én enhed er ikke blevet koordineret med eventuel overkapacitet et andet sted. Den manglende tværgående koordinering og brug af kommunens egne ressourcer har ført til, at de enkelte enheder har indkøbt vikarer fra eksterne vikarbureauer. Denne situation er uhensigtsmæssig, dels fordi kommunen dermed ikke bruger dens egne ressourcer optimalt, og dels fordi eksterne vikarbureauer tager en højere timepris end kommunens egne ansatte. 2.2 Beskrivelse af projektet Med projektet er der indført en digital understøttelse af vikarplanlægningen. Planlæggerens opgaver består nu i at indtaste vikarbehovet, kompetencer og prioritet, hvorefter systemet vil finde og bestille de rette vikarer. Det er tanken, at denne digitale understøttelse skal gøre den daglige håndtering af vikarer lettere for både planlæggere og administrative medarbejdere og dermed frigøre ressourcer. Sammen med projektet er der ligeledes oprettet en fælles medarbejderpulje. Ideen med den fælles medarbejderpulje er, at man ønsker at samle noget af områdets personalekapacitet, således at der kan ske en mere hensigtsmæssig allokering mellem enheder, der har under- og overkapacitet. Ved at samle dele af personalekapaciteten i en fælles medarbejderpulje er det desuden tanken, at de enkelte enheder i større grad skal rekvirere vikarer fra denne pulje i stedet for at indkøbe eksterne vikarer. 3

7 Det er hensigten, at man med den fælles medarbejderpulje kan opnå en generel effektiviseringsgevinst, idet man undgår både overkapacitet og underkapacitet ved at sikre en mere optimal allokering af ressourcer til de enkelte enheder den pågældende dag. 4

8 3. EFFEKTERNE VED BRUGEN AF FÆLLES MEDARBEJER- PULJE I dette kapitel præsenteres resultaterne fra den gennemførte før- og eftermåling med henblik på at identificere effekterne af projektet. Effekterne vurderes på to dimensioner, hvor der er gennemført før- og eftermålinger: Tidsforbruget på planlægning og administration af vikartimer Antallet af vikartimer i kommunen Herudover er det medregnet at der som en del af projektet er overflyttet enkelte medarbejdere fra de lokale enheder til den fælles medarbejderpulje. Som fremhævet ovenfor er ideen, at man gennem den digitale understøttelse kan reducere tidsforbruget på planlægning og administration af vikartimer, ligesom det forventes, at man gennem den fælles medarbejderpulje kan få en mere hensigtsmæssig brug af vikarer, forstået som at man primært bruger kommunens interne vikarer fra den fælles medarbejderpulje i stedet for eksterne vikarer. Endelig forventes det, at projektet vil medfører, at udgifterne til det faste personale falder i de tre enheder, der har overflyttet medarbejdere til den fælles medarbejderpulje. Tidsforbruget til planlægning og administration af vikartimer er fastlagt gennem faktiske tidsmålinger henholdsvis før og efter introduktionen af den digitale understøttelse og den fælles medarbejderpulje. Opgaverne, der indgår i tidsmålingen, er fastlagt på en workshop, hvor alle de relevante medarbejderkategorier har deltaget. Selve målingen er gennemført over en periode på en uge for planlæggerne og 2 uger for det administrative personale. Medarbejderne har hver dag noteret på et fortrykt struktureret papirskema det samlede tidsforbrug til håndtering af vikarer, samt hvor mange timer og hvor mange vagter dette har omhandlet. Skemaerne er blevet kvalitetssikret af Slagelse Kommune, hvorefter de er blevet analyseret af Rambøll. Alle de relevante planlæggere og administrative medarbejdere i kommunen har deltaget i projektet, ligesom alle enhederne i Slagelse Kommune undtagen området Antvorskov indgår i analysen af udviklingen i brugen af vikarer samt i overflytningen af medarbejdere. Antallet af vikartimer er i førmålingen blevet indrapporteret af de enkelte enheder, mens opgørelsen i slutmålingen bygger på indrapporterede oplysninger fra enhederne sammenholdt med data fra det elektroniske bookingsystem. Se bilag 1 og 2 for en nærmere beskrivelse af metoden og fremgangsmåden. 3.1 Medarbejdernes tidsforbrug I dette afsnit sættes fokus på, hvorvidt projektet har ført til en ændring af tidsforbruget til håndtering af vikarer hos planlæggere og administrative medarbejdere. Den nedenstående tabel viser medarbejdernes tidsforbrug i minutter pr. planlagt vikartime i før- og slutmålingen samt ændringen mellem de to målinger. 5

9 Tabel 3.1: Medarbejders tidsforbrug pr. vikartime samt tidsfrigivelsen (min.) Førmåling Slutmåling Ændring 3 Planlæggere 1,7 1,3-0,4 Administrativt personale 1 0,3 0,3 0,1 Fælles medarbejderpulje Planlægger 1,1 0,5-0,6 Administrativt personale 2-0,1 0,1 Note: Antal timer - Førmåling: n(planlæggere)=2.330, n(adm. personale)=3.389, n(fælles medarbejderpulje)= Slutmåling: n(planlæggere)=1.517, n(adm. personale)=6.145, n(interne vikarkorps planlægger)=2.280, n(interne vikarkorps adm. personale)= "-" Angiver, at arbejdsgangen ikke fandt sted. "1" Tidsforbruget i før- og slutmålingen er forskelligt mellem de to målinger, men bliver pga. afrunding til 0,3 min. i begge målinger. "2" Arbejdsgangen for de administrative medarbejdere fandtes ikke i forbindelse med førmålingen. "3" Et negativt tal betyder en tidsfrigivelse. Som det fremgår af tabellen ovenfor, har medarbejdernes tidsforbrug pr. håndteret vikartime for de forskellige personalegrupper udviklet sig forskelligt. For planlæggerne ses det, at tidsforbruget er faldet, fra at der i gennemsnit blev brugt 1,7 minutter pr. vikartime i førmålingen, til at det ved slutmålingen nu tager 1,3 minutter pr. vikartime, der er blevet planlagt. Derimod har det administrative personale oplevet en lille stigning i tidsforbruget pr. vikartime på 0,1 min. Endvidere viser tabellen, at planlæggerne i den fælles medarbejderpulje bruger mindre tid pr. vikartime i slutmålingen. Som det fremgår af tabellen, er der i slutmålingen kommet en ny administrativ arbejdsproces i den fælles medarbejderpulje. Denne arbejdsproces består blandt andet i, at den fælles medarbejderpulje sender fakturaer for de interne vikarer til de enkelte enheder. Denne nye arbejdsopgave har en ganske lille stigning i tidsforbruget på 0,1 minutter pr. vikartime. For at beregne det samlede tidsforbrug på håndtering af vikarer ved henholdsvis før- og slutmålingen er det nødvendigt også at kende det samlede antal vikartimer, som planlæggere, administrativt personale og medarbejdere i den fælles medarbejderpulje håndterer. Da det samlede antal vikartimer afhænger af antallet af borgere/visiteret time, opgøres antallet af vikartimer i nedenstående tabel som antal vikartimer pr. borger/visiteret time. Den nedenstående tabel giver et overblik over antallet af vikartimer, der er blevet planlagt og håndteret pr. borger (for plejecentre) og pr. visiteret time (for frit valg). Antallet af vikartimer udregnes pr. borger og pr. visiteret time, da det kan forventes, at ændringer i det samlede plejebehov har betydning for antallet af vikartimer For medarbejderne i den fælles medarbejderpulje er det ikke muligt at afgøre, hvorvidt vikartimerne kan henføres til plejecentrene eller fritvalgsområdet. Det angivne antal af vikartimer er derfor udregnet som antallet af vikartimer pr. borger og visiteret time samlet set.

10 Tabel 3.2: Antallet af vikartimer pr. uge/måned pr. borger (plejecenter) og visiteret time (frit valg) Planlæggere (pr. uge) Førmåling Slutmåling Ændringen 3 Plejecentre 2,9 2,4-0,5 Frit valg 1 0,1 0,1-0,1 Administrativt personale (pr. måned) Plejecentre 1,2 8,4 7,2 Frit valg 0,1 0,1 0 Fælles medarbejderpulje (pr. uge) 2 Planlægger 0,1 0,1 0 Administrativt personale - 0,1 0,1 Note: "-" Angiver, at arbejdsgangen ikke fandt sted. "1" Antallet af vikartimer pr. visiteret time er mindre ved slutmålingen end førmålingen, men pga. afrunding bliver det 0,1. "2" Antallet af vikartimer er udregnet pr. borger og pr. visiteret time samlet set. "3" Et negativt tal betyder, at der håndteres færre vikartimer i slutmålingen end i førmålingen. For planlæggerne er antallet af vikartimer pr. borger og visiteret time faldet en smule, jf. Tabel 3.2. Hvor planlæggerne i førmålingen håndterede 2,9 vikartimer pr. uge pr. borger, er dette nu faldet til 2,4 vikartimer pr. uge pr. borger. For det administrative personale er antallet af vikartimer pr. borger på plejecentrene derimod vokset mellem de to målinger. Dette skyldes, at afløsertimerne forud for projektets opstart ikke blev faktureret, men blev udbetalt via afløsernes timesedler. Det administrative personale skulle derfor ikke håndtere disse timer under førmålingen, hvorimod dette har været tilfældet ved slutmålingen. Der er ingen ændring i antallet af vikartimer pr. uge pr. borger, som planlæggerne i den fælles medarbejderpulje håndterer. Som beskrevet ovenfor eksisterede den administrative funktion internt i den fælles medarbejderpulje ikke i førmålingen, hvorfor der har været en stigning i antallet af vikartimer, som de håndterer. 3.2 Brugen af vikarer Indførelsen af den digitale understøttelse og den fælles medarbejderpulje påvirker brugen af vikarer. Ideen er, at der skal bruges færre afløsere og eksterne vikarer, mens antallet af interne vikartimer forventes at vokse, idet man primært bruger kommunens egne interne vikarer fra den fælles medarbejderpulje. I førmålingen er brugen af vikarer opgjort for marts måned 2011, mens antallet af vikarer er opgjort for september måned 2012 i slutmålingen. Slagelse Kommune har vurderet, at de to måneder ligner hinanden i forhold til ferie og helligdage, hvorfor behovet for vikardækning burde være nogenlunde ens. Der er i forbindelse med det opgjorte timeantal foretaget en række korrektioner af data: Sygefraværet holdes konstant mellem de to målinger - Det er antaget, at 75 pct. af sygefraværet på fritvalgsområdet dækkes af vikarer - Det er antaget, at 20 pct. af sygefraværet på plejecentre dækkes af vikarer Der er korrigeret for ledige stillinger i førmålingen Der er korrigeret for, at der på tidspunktet for slutmålingen var to temadage i kommunen. For en nærmere beskrivelse af korrektionerne henvises til bilag 2. Det skal endvidere bemærkes, at plejecentrene i forbindelse med slutmålingen har oplyst, at de pga. manglende ressourcer har benyttet sig mindre af vikarer, end deres faktiske behov har været. Dette påvirker resultaterne således, at antallet af vikartimer i slutmålingen formentligt er undervurderet. Det er dog ikke muligt at opgøre størrelsen på dette, eller hvor meget det påvirker vurderingen af det økonomiske potentiale. 7

11 Tabellen nedenfor viser forbruget af vikarer i før- og slutmålingen pr. borger (plejecentre) og pr. visiteret time (frit valg). Af formidlingsmæssige årsager præsenteres resultaterne for fritvalgsområdet som antallet af vikartimer på 10 visiterede timer for at undgå meget små tal i tabellen. Tabel 3.3: Antallet af vikartimer pr. måned pr. borger (plejecentre) og pr. 10. visiterede time (frit valg) Afløsere Førmåling Slutmåling Ændringen Plejecentre 8,9 3,7-5,2 Frit valg 0,6 0,4-0,1 Interne vikarer Plejecentre 1,9 3,7 1,9 Frit valg 1 0,2 0,2 0,0 Eksterne vikarer Plejecentre 1,5 5,5 4,1 Frit valg 0,8 0,9 0,1 Note: I opgørelsen af antallet af vikartimer pr. borger på plejecentre er plejecenteret Lützenvejen udeladt, da der har været store fald i brugen af afløsere og vikarer, som ikke kan forklares. "1" antallet af interne vikartimer pr. visiteret time er positiv i begge målinger, men bliver 0 pga. afrunding. "2" Et negativt tal betyder, at der blev afholdt flere vikartimer pr. borger/visiteret timer i førmålingen end i slutmålingen. Som det fremgår af tabellen, er antallet af afløsertimer faldet fra 8,9 til 3,7 pr. borgere på plejecentrene, mens antallet er faldet fra 0,6 til 0,4 afløsertimer på fritvalgsområdet. Brugen af interne vikarer på plejecentrene er vokset fra ca. 1,9 time pr. borger pr. måned til ca. 3,7 timer pr. borger i slutmålingen. På fritvalgsområdet er antallet af interne vikartimer pr. visiteret time uændret mellem de to målinger. Endelig viser tabellen, at brugen af eksterne vikarer er vokset på såvel plejecentre som på frit valgs-området. På plejecentrene er der sket en eksplosiv stigning, mens antallet på frit valgsområdet er vokset marginalt. Timeprisen pr. vikartime er for såvel afløserne (172 kr.) som for de eksterne vikarer (281 kr.) uændret i de to målinger, mens timeprisen for de interne vikarer er vokset fra 151 kr. til 208 kr. Ifølge Slagelse Kommune afspejler denne stigning, at timeprisen for interne vikarer før projektet ikke var rentabel for kommunen, mens den nu er fastsat, så den dækker udgifterne i forbindelse med afholdelsen af vikartimen. Dette betyder, at der er indregnet udgifter til vikaren, det administrative personale samt til at dække udgifterne til it-systemet, der understøtter planlægningen. 3.3 Overflytning af medarbejdere til den fælles medarbejderpulje Det har været tanken, at alle enheder i Slagelse Kommune skulle overflytte medarbejderressourcer til den fælles medarbejderpulje, således at der gennem denne pulje kunne ske en mere hensigtsmæssig allokering af ressourcer. Slagelse Kommune oplyser dog, at det har vist sig vanskeligt umiddelbart at gennemføre denne ændring for alle enheder, hvorfor der kun er overflyttet syv medarbejdere. Overflytningen af medarbejdere betyder, at udgifterne til de faste medarbejdere falder. Dette indregnes derfor som en gevinst i business casen i de enheder, der har overflyttet medarbej- 8

12 dere til den fælles medarbejderpulje. Faldet i de faste udgifter modsvares delvist af stigningen i brugen af vikarer, som bliver indregnet som et øget forbrug. Tabel 3.4 viser antallet af medarbejdere, der er blevet overflyttet til den interne medarbejderpulje samt deres lønudgifter på årsbasis. Tabel 3.4: Overflytning af medarbejdere Område Antal medarbejdere Lønudgifter pr. medarbejder Samlet Kilde: Slagelse Kommune Note: Lønudgifterne er præsenteret uden overhead. I business casen indregnes endvidere et overhead på 20 pct. af medarbejdernes løn. Som det fremgår af tabellen, er der overflyttet syv medarbejdere til den interne medarbejderpulje, og lønudgifterne pr. medarbejder er kr. Det skal bemærkes, at der i business casen medregnes overhead på 20 pct. af medarbejdernes løn. 9

13 4. BUSINESS CASE FOR SLAGELSE KOMMUNE I dette kapitel præsenteres det økonomiske potentiale ved etableringen af en fælles intern medarbejderpulje i forbindelse med Slagelse Kommunes vikarplanlægning. Potentialet for Slagelse Kommune er estimeret på baggrund af resultaterne i forbindelse med det gennemførte projekt. Medarbejdernes tidsforbrug er i før- og slutmålingen blevet målt over en periode på én uge, mens brugen af vikarer er målt over en periode på én måned. Disse resultater generaliseres til årsniveau for at finde potentialet for Slagelse Kommune pr. år. Da de præsenterede resultater bygger på en generalisering af resultaterne fra en stikprøve (1 uge/måned), vil de præsenterede økonomiske konsekvenser være forbundet med en vis usikkerhed. Denne usikkerhed kan skyldes, at antallet af vikartimer i den målte periode (uge/måned) ikke er repræsentativ for hele året, samt at medarbejdernes tidsforbrug pr. vikartime afhænger af tidspunktet på året. Det er ikke muligt at vurdere den samlede størrelse af denne usikkerhed, eller i hvilken retning den påvirker resultaterne. Resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed og med øje for de bagvedliggende forudsætninger og antagelser. Den økonomiske gevinst i forbindelse med tidsfrigivelsen holdes op mod de øgede udgifter i forbindelse med investeringen og implementeringen af den ny tilgang. De økonomiske konsekvenser opstilles således, og projektets rentabilitet vurderes på baggrund af en række forskellige økonomiske nøgletal. Kapitlet er struktureret således, at afsnit 4.1 præsenterer de samlede tidsmæssige ændringer som følge af projektet, mens afsnit 4.2 præsenterer de økonomiske konsekvenser ved brugen af tilgangen. Endelig indeholder afsnit 4.3 en opgørelse af den samlede effektivisering (udgifter til fast personale og vikarer), som Slagelse Kommune har oplevet mellem 2011 og Effekter ved en digital understøttelse og en fælles medarbejderpulje I dette afsnit præsenteres effekterne på årsplan for Slagelse Kommune ved at indføre den fælles medarbejderpulje. Opregningsgrundlaget for business casen er antallet af borgere på plejecentre samt antallet af visiterede timer på frit valgs-området. For at finde potentialet ved at indføre den fælles medarbejderpulje er det derfor først nødvendigt at finde antallet af borgere på plejecentre samt antallet af visiterede timer på frit valgsområdet. Tabel 4.1 viser antallet af borgere på plejecentre samt antallet af visiterede timer pr. år i ældreplejen i Slagelse Kommune. Tabel 4.1: Antallet af borgere på plejecentre samt antal visiterede timer på fritvalgsområdet Regi Antal Antal borgere (plejecentre) 426 Antal visiterede timer pr. år (frit valg) Kilde: Slagelse Kommune. Oplysningerne for 2012 dækker over de faktiske tal i perioden januar-oktober, mens de for perioden oktober-december dækker over de forventede tal. Der er således ca. 416 borgere på plejecentre, mens der årligt er visiteret ca timers hjemmehjælp på frit valgs-området. 10 Ændring i medarbejdernes tidsforbrug Den samlede ændring i medarbejdernes tidsforbrug for planlæggerne, det administrative personale samt medarbejderne i den interne medarbejderpulje består af tre forskellige komponenter og kan estimeres ved hjælp af følgende formel:

14 æ. Den samlede tidsfrigivelse består af ændringen i tidsforbruget for planlæggerne æ, det administrative personale samt for den fælles medarbejderpulje.. For en nærmere beskrivelse af de enkelte dele henvises til bilag 2. Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug i forbindelse med planlægning og administration af vikarer estimeres på baggrund af formlen ovenfor samt antallet af borgere på plejecentre og antallet af visiterede timer. Den årlige tidsfrigivelse for Slagelse Kommune fremgår af Tabel 4.2. Tabel 4.2: Tidsfrigivelse på Slagelse pr. år Medarbejderkategori Tidsfrigivelse (årsværk) Tidsfrigivelse (mio. kr.) Planlæggere 1,0 0,4 Administrativt personale -1,6-0,7 Fælles medarbejderpulje 0,4 0,2 Kilde: Slagelse Kommune samt egne beregninger. Som det fremgår af tabellen, er der en besparelse for planlæggerne (ca. 0,4 mio. kr.) og personalet i den fælles medarbejderpulje (ca. 0,2 mio. kr.), mens der er et øget forbrug for det administrative personale (0,7 mio. kr.). Samlet set viser tabellen, at indførelsen af den fælles medarbejderpulje har betydet et årligt merforbrug på ca kr. i forbindelse med medarbejdernes håndtering af vikartimer. Ændringen i brugen af vikarer Ændringen i brugen af vikarer estimeres på baggrund af følgende formel: ø ø - ø ø. ø ø.... ø.. ]*12 Hvor i=1 er plejecentre, og i=2 er frit valg. I formlen angiver endvidere antallet af timer, mens angiver timeprisen. Ændringen i de samlede udgifter til vikarer består af ændringen i udgifterne til afløsere på plejecentre og på frit valgs-området ø ø ø ø, til interne vikarer. ø ø... samt til eksterne vikarer. ø... De økonomiske effekter af ændringen i brugen af vikarer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4.3: Ændringen i brugen af vikarer pr. år Besparelse (mio. kr.) Afløsere 5,3 Interne vikarer -3,2 Eksterne vikarer -7,0 Samlet -4,8 Note: Pga. afrunding summere de enkelte poster ikke til det samlede beløb. 11

15 Tabellen viser, at forbruget af afløsere er faldet med ca. 5,3 mio. kr., mens brugen af interne vikarer og eksterne vikarer vokset med henholdsvis ca. 3,2 mio. kr. og ca. 7 mio. kr. Samlet set er udgifterne til vikarer således steget med knap 5 mio. kr. Endvidere fremgår det af tabellen, at det særligt er stigningen i udgifter til eksterne vikarer, der betyder, at man samlet set oplever stigende udgifter til vikarer. Overflytning af fast personale til den fælles medarbejderpulje Som beskrevet i afsnit 3.3 er der i Slagelse blevet overflyttet syv faste medarbejdere til den fælles medarbejderpulje. Tabel 4.4 indeholder antallet af medarbejdere, der overflyttes, samt lønbesparelsen. I estimeringen af medarbejdernes lønbesparelse er der lagt 20 pct. til overhead oveni medarbejdernes løn. Tabel 4.4: Overflytning af medarbejdere Antal medarbejdere der Samlede løn- og overheadbesparelse overflyttes (mio. kr.) Slagelse 7 2,4 Kilde: Slagelse Kommune samt egne beregninger. Note: I den samlede lønbesparelse er der tillagt 20 pct. oveni medarbejdernes løn i overhead. Den samlede lønbesparelse inkl. overhead for de syv medarbejdere, der overflyttes, er således estimeret til ca. 2,4 mio. kr. 4.2 De økonomiske konsekvenser De økonomiske konsekvenser ved at indføre tilgangen i Slagelse Kommune findes ved hjælp resultaterne fra afsnit 4.1 samt udgiftsoplysningerne fra projektet. De økonomiske konsekvenser opstilles som en udgiftsbaseret business case, og potentialet vurderes over en 5-årig periode. Det skal understreges, at tilgangen kan forventes at eksistere i længere tid end den 5-årige tidshorisont, hvorfor der kan forventes nogle økonomiske gevinster og udgifter udover den 5-årige periode. Usikkerheden ved disse gevinster og udgifter er imidlertid så store, at de ikke medtages i indeværende business case. 12

16 De økonomiske konsekvenser fremgår af Tabel 4.5. Tabel 4.5: Økonomiske konsekvenser (mio. kr.) År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Udgifter Hardware og software 1 0,1 Tjenesteydelser ved implementeringen 2 0,4 Kursusaktiviteter 3 0,2 Årlig licensaftale med leverandør 4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Udgifter i alt 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 Gevinster Løn- og overheadbesparelser (planlæggere) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Løn- og overheadbesparelser (adm. personale) -0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 Løn- og overheadbesparelser (fælles medarbejderpulje) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afløsere 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Interne vikarer -3,2-3,2 3,2-3,2-3,2 Eksterne vikarer -7,0-7,0-7,0-7,0-7,0 Overflytning af fast personale til det interne vikarkorps 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Gevinster i alt -2,6-2,6-2,6-2,6-2,6 Pengestrømme total -4,0-3,3-3,3-3,3-3,3 Kilde: DST, Slagelse Kommune samt egne beregninger. Note: "1" Dækker over indkøb af Smart Assistent, som er opgjort til kr. "2" Dækker over rådgivning i implementeringsfasen samt indledende support og OPS-ressourceanalyse, som er opgjort til ca kr. "3" Dækker over kursusaktiviteter til medarbejderne, som er opgjort til ca kr. pr. medarbejder. "4" Dækker over licensaftale samt udgifter til SMS-gateaway. Licensudgifterne pr. medarbejder er opgjort til ca kr., mens udgifterne til SMS-gateaway er 65 øre pr. stk. Tabel 4.5 viser, at der i år 0 vil være en negativ pengestrøm på ca. -4 mio. kr. For Slagelse Kommune vil der i år 0 være udgifter på ca. 1,4 mio. kr. bestående af fire forskellige poster. Gevinsten i år 0 er opgjort til ca. -2,6 mio. kr. og består af syv poster. Endvidere viser tabellen, at der i årene 1-4 vil være et negativt afkast af indførelsen af den fælles medarbejderpulje på ca. 3,3 mio. kr. pr. år. Som fremhævet ovenfor skyldes dette særligt, at forbruget af eksterne vikarer er steget i forhold til førsituationen. I forbindelse implementeringen af tilgangen er der indkøbt hardware og software for ca. 0,1 mio. kr. Dette dækker over indkøb af en Smart Assistent, som bruges til brugervejledning. Den næste udgiftspost dækker tjenesteydelser i forbindelse med implementeringen, som er opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Denne post indeholder udgifter til rådgivning i implementeringsfasen samt indledende support og OPS-ressourceanalyse. En række af de centrale medarbejdere skal trænes i brugen af teknologien. I Slagelse Kommune har 64 medarbejdere været på kursus, hvilket svarer til en udgift på ca. 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til medarbejdernes lønninger, da kurserne foregår inden for medarbejderens normale arbejdstid. Medarbejderne er i projektet endvidere ikke blevet erstattet af vikarer, hvorfor der i business casen ikke er indregnet en udgift hertil. 13

17 Den sidste udgiftspost "årlig licensaftale med leverandør" er opgjort til ca. 0,7 mio. kr. Denne post består af såvel en række medarbejderlicenser samt udgifter i forbindelse med SMSgateaway. SMS-gateaway gør det muligt for medarbejderne at respondere på henvendelser fra den fælles medarbejderpulje via sms. I Slagelse Kommune har 200 medarbejdere fået en licens og behovet for SMS er estimeret til ca årligt De samlede gevinster består som beskrevet ovenfor af syv forskellige poster og er samlet set estimeret til ca. -2,6 mio. kr. årligt. Projektet medfører således, at Slagelse hvert år vil opleve en negativ gevinst ved at indføre den fælles medarbejderpulje. Tre af disse poster dækker løn- og overheadbesparelser for planlæggere, administrativt personale og den fælles medarbejderpulje. Løn- og overheadbesparelser for planlæggerne er estimeret til ca. 0,5 mio. kr., for det administrative personale ca. -0,7 mio. kr. samt for den fælles medarbejderpulje ca. 0,2 mio. kr. Disse besparelser afspejler ændringen i medarbejdernes tidsforbrug, jf. afsnit 3.1. Samlet set er der således et øget forbrug i forbindelse med medarbejdernes håndtering af vikartimer på ca kr. Brugen af vikarer er opdelt i brugen af afløsere, interne vikarer og eksterne vikarer. Som det fremgår af tabel 4.5, vil der for afløserne være en årlig besparelse på ca. 5,3 mio. kr., mens der er en øget udgift til de interne og eksterne vikarer på henholdsvis ca. 3,2 mio. og ca. 7 mio. kr. årligt. Den sidste indtægtspost består af den løn- og overheadbesparelse, der opnås ved overflytning af fast personale til den fælles medarbejderpulje. Denne post er estimeret til ca. 2,4 mio. kr. årligt for Slagelse Kommune. For at vurdere om implementeringen af tilgangen er rentabel, opstilles der nogle økonomiske nøgletal, jf. Tabel 4.6. De opstillede nøgletal er nutidsværdien ved implementeringen af den fælles medarbejderpulje og tilbagebetalingstiden. Nettonutidsværdien repræsenterer den samlede værdi i dag af de gevinster og udgifter, der vil være over en 5-årig periode. En positiv nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver et overskud, mens en negativ nettonutidsværdi svarer til, at projektet giver underskud. Tabel 4.6: Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Nettonutidsværdi (NPV), mio. kr. -14,9 Tilbagebetalingstid i hele år - Note: Nettonutidsværdien er en metode til at finde værdien (i dag) af en række indtægter og udgifter, som falder på forskellige tidspunkter i fremtiden. Metoden tager således højde for udviklingen i inflationen. Tabellen viser, at projektets nettonutidsværdi er opgjort til ca. -14,9 mio. kr., hvilket betyder, at projektet ikke er økonomiske rentabelt at gennemføre. Tabellen viser endvidere, at tilbagebetalingstiden ikke kan udregnes, da pengestrømmene er negative hvert år. 4.3 Generelt effektiviseringspotentiale Projektet har haft som mål, at der skulle skabes en generel effektivisering, forstået som en ændring i de samlede lønudgifter til faste medarbejdere og til vikarer i forhold til antallet af borgere på plejecentre og antallet af visiterede timer på fritvalgsområdet. 14 Opgørelsen kan blive påvirket af en lang række faktorer, der ligger uden for projektets rækkevidde, eksempelvis ændringer i den kommunale praksis i forhold til visitation af hjælp og generelle besparelser og effektiviseringer. Det skal således understreges, at det ikke er muligt at vurdere, om nedenstående ændringer i pris pr. borger på plejecentrene eller pr. visiteret time skyldes projektet eller andre forhold i kommunen.

18 Tabel 4.7 indeholder oplysninger om antallet af borgere samt visiterede timer i 2011 og Der benyttes samlede tal for hele kalenderåret modsat de ovenstående resultater for business casen, der er baseret på en afgrænset måleperiode i hvert af de to år. Der benyttes samlede tal for kalenderåret her, idet der er tale om en række opgørelser, som Slagelse Kommune har haft mulighed for at foretage for hele kalenderåret. Tabel 4.7: Antal borgere (plejecentre) og visiterede timer (frit valg) Område Antal borgere (plejecentre) Antal visiterede timer (frit valg) Kilde: Slagelse Kommune Note: "1" Tallene for 2012 er opgjort pba. faktiske tal for perioden januar-oktober samt de forventede tal for novemberdecember. Antallet af borgere er vokset fra 2011 til 2012, mens antallet af visiterede timer er faldet, jf. Tabel 4.7. Tabel 4.8 viser udgifterne til plejepersonalet på plejecentrene og på frit valgs-området i 2011 og Tabel 4.8: Udgifter til plejepersonale, 2012-priser (faste medarbejdere og vikarer) Område Plejecentre kr kr. Frit valg kr kr. Kilde: Slagelse Kommune Note: "1" Tallene for 2012 er opgjort pba. faktiske tal for perioden januar-oktober samt de forventede tal for novemberdecember. Som det fremgår af tabellen, er udgifterne på plejecentre stort set ens i år 2011 og 2012, mens udgifterne på frit valgs-området er faldet med ca. 1 mio. kr. Ved at kombinere ovenstående to tabeller er det muligt at udregne prisen pr. borger (plejecentre) og pr. visiterede timer (frit valg). Resultaterne fremgår af Tabel 4.9. Tabel 4.9: Udgifter pr. borger/visiterede time, 2012-priser (faste medarbejdere og vikarer) Område Udvikling 1 Udgifter pr. borger (plejecenter) kr kr. -1,4 % Udgifter pr. visiteret time (frit valg) 346 kr. 349 kr. 1,1 % Kilde: Slagelse Kommune samt egne beregninger Note: "1" et negativt tal indikerer en effektivisering mens et positivt tal indikerer et øget forbrug pr. borger/visiterede time Som det fremgår af tabellen, har der været et fald i udgifter på ca. 1,4 pct. på plejecenterområdet, mens der på frit valgs-området er et øget forbrug på ca. 1,1 pct. 4.4 Slagelses Kommunens vurdering af potentialet På baggrund af projekterfaringerne er det Slagelse Kommunes klare opfattelse, at det er muligt at nedbringe forbruget af eksterne vikarer betydeligt. Det vil ske i forbindelse med, at planlæggerne opnår mere erfaring med den elektroniske bestilling i forhold til langtidsplanlægning. Samtidig mener Slagelse Kommune at en ny rammeaftale med FOA vil muliggøre brugen af decentrale ledige ressourcer, hvilket kan nedbringe brugen af eksterne vikarer yderligere. Slagelse kommuner oplyser endvidere, at erfaringerne fra projektet danner baggrund for en justering af puljestørrelsen for den fælles medarbejderpulje. Det vurderer kommunen kan medføre, at flere interne vikarer vil kunne tage de ledige vagter, hvor de i projektet blev taget af eksterne vikarer pga. puljen ikke havde den optimale kapacitet i forhold til efterspørgslen. 15

19 16 Slagelse Kommuner fremhæver endvidere, at stigningen i tidsforbruget for de administrative medarbejdere forventes nedbragt, da der som følge af projekterfaringerne skiftes til en anden leverandør af elektronisk bookingsystem. Det sker, da den nye leverandør kan sikre de relevante snitflader til kommunens eksisterende IT-systemer, hvilket er en forudsætning for de mest effektive arbejdsgange.

20 BILAG 1: PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsesdesignet består af en førmåling og en eftermåling. Førmålingen er foretaget i marts 2011, før den fælles medarbejderpulje blev introduceret. Eftermålingen er foretaget i september 2012, ca. 5 måneder efter systemet blev implementeret. Der indgår to komponenter i før- og eftermålingerne: Forbruget af vikarer Tidsforbruget på planlægning og administration af vikarer I det nedenstående gennemgås hver af disse to dele, samt hvordan målingen er gennemført. Forbruget af vikarer Hvert plejecenter og hver enhed på fritvalgsområdet har i forbindelse med både før- og eftermålingen opgjort deres samlede forbrug af vikarer i løbet af en måned. Hver enhed har opgjort både antallet af vikartimer og den gennemsnitlige timepris, man har betalt. Forbruget og timepriserne er delt op på følgende typer af vikarer: Afløsere Interne vikarer Eksterne vikarer. Afløsere kan eksempelvis dække over studerende eller ufaglærte. Interne vikarer dækker over kommunens egne vikarer. I eftermålingen dækker de interne vikarer særligt over de vikarer, der er tilknyttet den fælles medarbejderpulje. Eksterne vikarer er vikarer, der er rekvireret gennem eksterne private vikarfirmaer. Endelig kan det nævnes, at der også i Slagelse Kommune bruges FX (frivillige ekstravagter). Frivillige ekstravagter dækker eksempelvis over, at en medarbejder på et plejecenter tager en ekstravagt som vikar. De frivillige ekstravagter indgår ikke i business casen, da det er Slagelse Kommunes vurdering, at brugen af disse ikke har ændret sig. Endvidere er det ikke muligt at isolere udgiften til disse fra udgiften til det faste personale i forbindelse med førmålingen. Måling af tidsforbrug Der er gennemført en før- og eftermåling af tidsforbruget på en række forskellige opgaver, der bliver påvirket af indførslen af den nye fælles medarbejderpulje. Det drejer sig om følgende tre typer af opgaver: Planlægning af vikardækning Administrative opgaver ved vikardækning Opgaver i den fælles medarbejderpulje Forud for både før- og eftermålingen er der aftalt workshops med de involverede medarbejdere for at præcisere, hvordan målingen skal foretages, og hvilke delopgaver der ligger i de forskellige typer af opgaver. De nedenstående tre tabeller opsummerer, hvilke arbejdsgange der er indeholdt i de tre opgaver ved henholdsvis før- og eftermålingen. Arbejdsgangene er fastlagt på en workshop forud for henholdsvis førmålingen og eftermålingen. Der er afholdt en workshop forud for begge målinger, idet arbejdsgangene kan ændre sig mellem før- og eftermålingen som en konsekvens af projektet. 17

21 Tabel 4.10: Planlægning af vikardækning Førmåling - Vurdering af behov: Er der brug for en erstatning, herunder faglig vurdering af matchet mellem borgerens behov og medarbejdernes kompetencer. - Kontakt til andre koordinatorer. - Kontakt til timelønnede/studenter eller fast personale. - Hjælp til koordinatorkollegaer med planlægning. - Kontakt til internt afløserkorps. - Afklaring med internt afløserkorps, om der skal hentes eksterne vikarer. - Liste til weekendpersonale angående vikarer/afløsere, der kan bruges. - Revision af kørelister/arbejdsplaner pga. indhentning af vikarer. - Indberetning af afløsere/vikarer i vagtplan (KMD)/Uniq. - Langtidsplanlægning af afløsere/vikarer (4 uger frem, ikke sommerferieplanlægning). Eftermåling - Vurdering af behov: Er der brug for en erstatning, herunder faglig vurdering af matchet mellem borgerens behov og medarbejdernes kompetencer. - Kontakt til andre koordinatorer (vedrørende ledige ressourcer). - Kontakt til timelønnede/studenter eller fast personale ang. vikardækning, fx ved sygdom i weekenden. - Hjælp til koordinatorkollegaer med planlægning. - Elektronisk bestilling/booking af vikarer. - Telefon/mail kontakt til FMP. - Telefon/mail kontakt til eksterne bureauer. - Liste til weekendpersonale angående vikarer/afløsere, der kan bruges. - Revision af kørelister/arbejdsplaner pga. indhentning af vikarer. - Indberetning af afløsere/vikarer i vagtplan (KMD)/Uniq. - Langtidsplanlægning af afløsere/vikarer (4 uger frem, ikke sommerferieplanlægning). - Kontrol af regninger fra FMP. Tabel 4.11: Administrative opgaver ved vikardækning Førmåling - Søgning i lønsumssystem på navne. - Kontakt til centerkoordinator for kontrol. - Kontrol af posteringsbilag. - Betaling/kontrol af fakturaer til eksterne vikarer, herunder evt. kontakt til bureauer ved fejl. Eftermåling - Kontakt til koordinator for kontrol. - Kontrol af posteringsbilag. - Betaling/kontrol af fakturaer til interne vikarer, herunder evt. kontakt til FMP ved fejl. - Betaling/kontrol af fakturaer til eksterne vikarer, herunder evt. kontakt til eksterne bureauer ved fejl. 18

22 Tabel 4.12: Opgaver i den fælles medarbejderpulje Eftermåling - Modtagelse af bestillingen fra en af koordinatorerne. - Afklaring om timelønnede eller fastansatte kan tage vagt. - Kontakt til eksternt vikarbureau, - Tilbagemelding fra eksterne vikarbureau, - Tilbagemelding til bestiller ang. vikarer/ afløsere. - Administration af mail fra eksternt vikarbureau. - Indberetning af vikarer/afløsertimer til grupperne. - Øvrig kontakt til eksterne vikarbureauer (fx klager over vikarer). - Dialog med bestiller/administrativ medarbejder om vikarer/afløsere. - Posteringsbilag på kørsel. - Modtagelse af bestillingen fra en af koordinatorerne (pr. mail, telefon og elektronisk). - Afmelding af vagter, som er bestilt. - Afklaring om timelønnede eller fastansatte kan tage vagten. - Kontakt til eksternt vikarbureau. - Tilbagemelding fra eksterne vikarbureau. - Tilbagemelding til bestiller ang. vikarer/ afløsere. - Administration af mail fra eksternt vikarbureau. - Indberetning af vikarer/afløsertimer til grupperne. - Øvrig kontakt til eksterne vikarbureauer (fx klager over vikarer). - Dialog med bestiller/administrativ medarbejder om vikarer/afløsere (herunder afklaring af, om det er en ufaglært, som tager vagten i stedet, ris/ros). - Indtastning af vikarer i Uniq/KMD. - Fakturering til enheder. - Indberetning af kørsel. Gennemførelse og opfølgning på målingerne Førmålingen af tidsforbruget på arbejdsgangene er gennemført i slutningen af marts måned Eftermålingen er gennemført i slutningen af oktober Det er Slagelse Kommunes vurdering, at de to måneder overordnet set er sammenlignelige, hvad angår vikarbehov i forhold til eksempelvis afholdelsen af ferie og lignende. Før- og eftermålingen er gennemført på de samme dage i måneden, idet en række af opgaverne, særligt i forbindelse med administration af fakturaer og aflønning, har en månedlig cyklus. Eksempelvis er målingen af de administrative opgaver i begge målinger blevet foretaget fra den 23. til den 5. i den efterfølgende måned, idet hovedparten af månedens vikartimer her bliver faktureret. Målingen er planlægning af vikardækning er gennemført over fem hverdage i slutningen af måneden. Målingerne er gennemført ved, at Rambøll har sendt skemaerne til projektlederen fra Slagelse Kommune, der dernæst har fordelt skemaerne på de enkelte plejecentre og enheder. Slagelse Kommune har været ansvarlig for opfølgning på målingerne, efter at skemaerne fra de enkelte centre og enheder er samlet ind. Projektlederen fra Slagelse Kommune fremhæver at have brugt væsentlige ressourcer på at gennemgå og tjekke op på, at skemaerne er udfyldt meningsfuldt og korrekt. Antal medarbejdere og antal målinger Tabellen nedenfor viser antallet af medarbejdere, der har deltaget i henholdsvis før- og slutmålingen, samt antallet af vikartimer, de har håndteret. 19

23 Tabel 4.13: Antal medarbejder og antal målinger Antal medarbejdere Antal vikartimer håndteret Førmåling Slutmåling Førmåling Slutmåling Planlæggere Administrativt personale Fælles medarbejderpulje Planlægger Administrativt personale Total

24 BILAG 2: METODE OG FORUDSÆTNINGER I BEREGNINGER I dette bilag gives en mere uddybende præsentation af metoden og forudsætninger for beregningerne. Indledende bemærkninger Der er i forbindelse med etableringen af den fælles medarbejderpulje blevet overflyttet en række medarbejdere fra det faste personale til den fælles pulje for tre af kommunens distrikter. Disse distrikter vil opleve en reduktion i deres udgifter til det faste personale, som medregnes i business casen. Ændringen i håndteringen af vikartimer, brugen af vikarer samt overflyttelsen af personale danner tilsammen grundlag for beregningerne af den tidsmæssige og økonomiske besparelse, som implementeringen af teknologien har i Slagelse Kommune. Ændringerne i tidsforbruget og i brugen af vikarer estimeres på baggrund af en før- og slutmåling. Det skal bemærkes, at der ikke er overensstemmelse mellem det antal vikartimer, som planlæggerne og de administrative medarbejdere håndterer, og antallet af vikartimer, der er afholdt i før- og slutmålingen. Dette kan blandt andet skyldes, at ikke alle vikartimer planlægges, og at medarbejderne oftest håndterer de gennemførte vikartimer mere end én gang. Endelig er medarbejdernes tidsforbrug målt over en uge, mens antallet af afholdte vikartimer er opgjort for en hel måned. I forbindelse med opgørelsen af medarbejdernes tidsforbrug er antallet af vikartimer, som medarbejderne har oplyst, benyttet, mens der i opgørelsen af antal afholdte vikartimer er brugt de afholdte timer på månedsbasis. Ændringen i medarbejdernes tidsforbrug Medarbejdernes tidsforbrug samt antallet af vikartimer, som de håndterer, er i før- og i slutmålingen blevet registreret over én uge. I det efterfølgende præsenteres formlerne til estimering af ændringen af medarbejderens tidsforbrug pr. år i forbindelse med håndteringen af vikartimer. Planlægger Planlæggernes tidsforbrug er registreret over en periode på én uge. Det er i estimeringen af ændringen i planlæggernes tidsforbrug antaget, at tidsforbruget samt antallet af vikartimer, som de håndterer, er ens over hele året. Den samlede ændring i tidsforbruget pr. år for planlæggerne kan findes ved hjælp af følgende formel: æ æ ø æ ø æ æ *52 Hvor i=1 er plejecentre, og i=2 er frit valg. I formlen angiver endvidere antallet af vikartimer, mens angiver tidsforbruget pr. planlagt vikartime. Ændringen i tidsforbruget for planlæggerne kan således deles op i ændringen i tidsforbruget i forbindelse med vikartimer på plejecentre (i=1) og i forbindelse med vikartimer på fritvalgsområdet (i=2). 21

25 Det første led æ ø æ ø består af medarbejdernes tidsforbrug pr. planlagt vikartime æ ø samt antallet af vikartimer, som de planlægger pr. borger (plejecentre) og pr. visiteret time (frit valg) æ ø. Det andet led æ æ opfanger planlæggerne tidsforbrug i forbindelse med slutmålingen. Det er således antaget, at tidsforbruget pr. planlagt vikartime er ens på plejecentre og på fritvalgsområdet i de to målinger, men forskellig mellem målingerne. Leddet er antallet af borgere (plejecentre) samt antallet af visiterede timer pr. uge (frit valg). Endelig multipliceres tidsforbruget med 52 for at estimere ændringen i medarbejdernes tidsforbrug på årsplan. Det administrative personale Det administrative personales arbejde er placeret omkring den 1. i måneden, hvor der skal sendes fakturaer, kontrolleres posteringsbilag, etc. Det administrative personales tidsforbrug og antallet af vikartimer, som de håndterer, dækker således en hel måneds brug af vikarer. Den samlede ændring i tidsforbruget pr. år for det administrative personale kan estimeres ved hjælp af følgende formel: ø ø *12 Hvor i=1 er plejecentre, og i=2 er frit valg. Ændringen i tidsforbruget for det administrative personale kan således deles op i ændringen i tidsforbruget i forbindelse med vikartimer på plejecentre (i=1) og i forbindelse med vikartimer på fritvalgsområdet (i=2). Det første led ø ø består af medarbejdernes tidsforbrug pr. vikartime ø samt antallet af vikartimer pr. borger (plejecentre) og pr. visiteret time (frit valg) ø. Det andet led opfanger det administrative personales tidsforbrug i forbindelse med slutmålingen. Som for planlæggerne antages det, at medarbejdernes tidsforbrug pr. vikartime er ens, uanset om vikartimen afholdes på et plejecenter eller på fritvalgsområdet. Leddet er antallet af borgere (plejecentre) samt antallet af visiterede timer pr. uge (frit valg). Endelig multipliceres tidsforbruget med 12 for at estimere ændringen i medarbejdernes tidsforbrug på årsplan. Den fælles medarbejderpulje Den samlede ændring i tidsforbruget pr. år for medarbejderne i den fælles medarbejderpulje kan findes ved hjælp af følgende formel: ø ø *52 Hvor i=1 er planlægger, og i=2 er administrativt personale Ændringen i tidsforbruget for den fælles medarbejderpulje kan således deles op i ændringen i tidsforbruget i forbindelse planlægning (i=1) og i forbindelse med det administrative personale (i=2). Det første led ø ø består af medarbejdernes tidsforbrug pr. vikartime ø samt antallet af vikartimer pr. borger (plejecentre) og pr. visiteret time (frit valg) ø i førmålingen. 22

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato December 2012 VISITATION OG IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005

FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 FÆLLES OMSORGSSYSTEM NY FREDERIKSHAVN KOMMUNE APRIL - MAJ 2005 OMSORGSSYSTEMET Omsorgssystemet VITAE leveres af CSC Scandihealth og består af flere moduler: VITAE Journal indeholder den fælles tværfaglige

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening

Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Stemmestyret omstilling og informationsbetjening Projekt gennemført i Aarhus Kommune i samarbejde med Fonden for Velfærdsteknologi I perioden 1.2. 2011 31.10. 2012 Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere

Business case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere