LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

2 LOKALPLAN NR. 91 Lokalplan for boligområde, Bjælkerupvej 124a, Bjælkerup, St. Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE LOKALPLANENS OMRÅDE OG FORMÅL LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...3 Regionplan...3 Kommuneplanlægning...4 Varmeplanlægning...4 Spildevandsplanlægning...5 Vandforsyning MILJØFORHOLD/LOKAL AGENDA MILJØVURDERING LOKALPLANENS RETSVIRKNING...7 MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER...7 ENDELIGE RETSVIRKNINGER...7 SERVITUTTER...7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDE OG ZONESTATUS OMRÅDETS ANVENDELSE BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER VEJ, STI og PARKERING GRUNDEJERFORENING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT VEDTAGELSESPÅTEGNING Kortbilag 1: Lokalplanens afgrænsning Kortbilag 2: Bebyggelsesplan og vejadgang Lokalplanen er udarbejdet af Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune,

3 LOKALPLANENS REDEGØRELSE. 1. LOKALPLANENS OMRÅDE OG FORMÅL. Lokalplan nr. 91 omfatter et areal på ca m 2. Området er defineret som størstedelen af mat. nr. 5s Bjælkerup By, Store Heddinge, plus en del af mat. nr. 6f og 7c, se kortbilag 1. Området er i det efterfølgende benævnt som mat. nr. 5s. Lokalplanområdet er beliggende i byzone i den nordvestlige del af Bjælkerup by, og afgrænses mod nordøst af landzone, mod sydøst af mat. nr. 6f, mod sydvest af mat. nr. 5q og 5h, og mod nordvest af mat. nr. 7c. Ejeren af matr.nr. 5s, Bjælkerup By, St. Heddinge ønsker at opføre en tæt-lav boligbebyggelse. Kommunalbestyrelsen har på det grundlag udarbejdet lokalplanen, som fastlægger rammerne for boligprojektet. Formålet med denne lokalplan, Lokalplan nr. 91, matr. nr.5s, Bjælkerup By, Store Heddinge, er at danne rammerne for et nyt boligområde, og sikre at bebyggelsen fremtræder harmonisk, både indbyrdes og i forhold til omgivelserne. Endvidere skal den sikre, at der etableres hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold. 2. LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanen omfatter et areal i Bjælkerup By på ca m². Lokalplanen tillader, at der opføres 8 boligenheder i form af et tæt-lavt byggeri, med en bebyggelsesprocent på max. 35 %, regnet efter BR95. Vejadgang til parcellerne skal ske fra Bjælkerupvej. Lokalplanen sikrer, at der ved opførelse af tæt-lavt byggeri udlægges fælles parkeringsareal svarende til 1,5 parkeringsplads for hver bolig. Adgangs- og fællesarealer, herunder nogle af parkeringspladserne, skal planlægges og indrettes i overensstemmelse med retningslinierne for handicappedes færden, DS/R LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. Regionplan Storstrøms Amts Regionplan 2005 danner rammerne for kommuneplanlægningen i Stevns Kommune. 3

4 Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanen. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanens område 1 B8. For område 1 B4 (vestlige bydel) 1 B5 (Rengegade/Frøslevvej) 1 B6 (Østergade/Munkegade) 1 B7 (Kirketorvet/Egestræde) 1 B8 (Bjælkerupvej) gælder følgende rammer (for hvert enkelt område): a. Områdets anvendelse fastlægges til boligformål og offentlige formål, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning, eller nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. b. Ved nybyggeri og omdannelse til dagligvarebutikker må bruttoarealet højst udgøre 200 m 2. c. I område 1 B8 kan der uanset pkt. a og b til forsyning af den nordlige del af Store Heddinge og opland etableres en dagligvarebutik på del af matr. nr. 2ø Store Heddinge markjorder med et max. bruttoareal på 800 m 2. d. Ved opførelse af ny bebyggelse må bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ved tæt/lav bebyggelse ikke overstige 35 og ved parceleller dobbelthuse ikke overstige 25. e. Åben-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, tæt-lav bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. f. I område 1 B6 skal der friholdes areal til en eventuel fremtidig vejforbindelse mellem Munkevænget og Østergade. g. I område 1 B8 skal der friholdes arealer til en eventuel fremtidig nordlig vejføring til bycentret. En del af område 1 B8 er omfattet af Lokalplan nr. 31, 38, 43 og 53. Herudover gælder Lokalplan nr. 23 for en del af område 1 B5, hele 1 B6 og 1 B7, samt del af 1 B8. Varmeplanlægning Lokalplanområdet indgår i Stevns Kommunes varmeplan som naturgasområde. Ny bebyggelse kræves tilsluttet naturgasnettet inden ibrugtagning. Der kan dog meddeles dispensation for tilslutningspligten, såfremt en vis del af boligens energiforbrug dækkes af alternative/vedvarende energikilder, eller såfremt øvrige foranstaltninger medfører et lavere energibehov end normalt. Dispensation meddeles af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 4

5 Spildevandsplanlægning Området separatkloakeres og tilsluttes det offentlige kloakledningsnet gælder både spildevand fra bygninger og regn- og overfladevand fra bygninger, veje og øvrige befæstede arealer. Vandforsyning Vandforsyningen til området skal ske fra Bjælkerup Vandværk. 4. MILJØFORHOLD/LOKAL AGENDA 21 Ved FN's konference i Rio i 1992 underskrev Danmark sammen med 176 andre lande et dokument, der forpligter landene til at sætte miljøet på dagsordenen (agenda) for det 21. århundrede, og til at arbejde for en bæredygtig udvikling til gavn for jordkloden og livet på den, også på lang sigt. Stevns Kommune har vedtaget en redegørelse for arbejdet med Lokal Agenda 21, og ønsker at bidrage til den globale udvikling ved at støtte aktiviteter der kan fremme: - helhedssyn og tværsektoriel tænkning - aktiv borgerdeltagelse - kredsløbstankegang - inddragelse af globale hensyn - styrkelsen af det langsigtede perspektiv. Stevns Kommune ønsker det bæredygtige byggeri fremmet, herunder skal økologisk byggeri, alternative isoleringsmetoder, økologisk produktudvikling og miljørigtig projektering støttes. Der skal sikres mulighed for ved ny lokalplanlægning at der kan opføres boliger med alternative energiformer, herunder solvarme-/solenergianlæg, i naturgasområder. Regnvandsopsamling(forberedelse til regnvandsanvendelse i bygningen), vandbesparelser, passiv og aktiv solvarme, isolering, naturlig ventilation, evt. fælles fleksibel opvarmning, byggematerialer, malingstyper, fælles faciliteter (vaskemaskiner, festlokaler, overnatningsmuligheder, fællesspisning) kan nævnes som elementer i en bæredygtig bebyggelse. Der henvises til BYGGE PANEL, Handlingsplan for bæredygtig udvikling i den danske byggesektor, marts Stevns Kommune er gerne behjælpelig med vejledning og oplysninger om energi, ressourcer, materialer, affaldshåndtering og teknik, der kan fremme en bedre økologisk balance i bosætningen og bebyggelsen. 5

6 STEVNS KOMMUNE 5. FORSLAG LOKALPLAN NR. 91 MILJØVURDERING Ifølge Lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer er nærværende lokalplan for nyt boligområde i kommuneplanens rammeområde 1 B8 blevet screenet. Det fremgår af de foreliggende oplysninger illustreret på kortet at følgende forhold inden for lokalplanområdet skal indgå i en screening/miljøvurdering: Indvindingsopland for Bjælkerup Vandværk Områder med særlige drikkevandsinteresser (ikke vist på kort) Område hvor nedsivning ikke er ønskelig (ikke vist på kort) Økologisk forbindelse, (rød signatur) Området 1 B8 har været udlagt til byudvikling, boligformål, siden 1994 og har lige siden været beliggende i byzone. Det vurderes, at planen ikke giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 Det vurderes, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af et internationalt beskyttelsesområde Det vurderes, at planen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet i det hele taget, idet der henvises til de kriterier, der er angivet i lovens bilag 2, idet formålet med lokalplanen er at muliggøre en lille forøgelse af antallet af boliger inden for et i forvejen bebygget område. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. 6

7 6. LOKALPLANENS RETSVIRKNING. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Et offentliggjort lokalplanforslag har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Da forslaget kan blive ændret under processen, omfatter forbudet også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Dette gælder også udstykninger. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget, berøres ikke. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. ENDELIGE RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser i lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. SERVITUTTER Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. Tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejdet inden for lokalplanområdet. Matr. nr. 5s Bjælkerup By, Store Heddinge Tinglyst: Titel: Dok om byggelinier mv. Matr. nr. 5s Bjælkerup By, Store Heddinge Tinglyst:

8 Titel: Dok om oversigt mv. Stevns Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. 8

9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER. Lokalplan for et område til tæt-lav bebyggelse i den nordvestlige del af Bjælkerup By. I henhold til Planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1.0 LOKALPLANENS FORMÅL. Det er lokalplanens formål: - At danne rammerne for et nyt boligområde på matr. nr. 5s Bjælkerup By, Store Heddinge, og sikre at bebyggelsen fremstræder harmonisk både indbyrdes, og i forhold til omgivelserne. - At sikre at der etableres hensigtsmæssige adgangs- og parkeringsforhold. 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS. 2.1 Lokalplanens område afgrænses, som vist på kortbilaget 1 og omfatter størstedelen af matr. nr. 5s, og del af mat. nr. 6f og 7c Bjælkerup By, Store Heddinge, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3.0 OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Området må kun anvendes til boligformål (helårsbeboelse). Generelt 3.2 Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer o. lign. til områdets forsyning. Bygningen må max. udgøre 10 m 2 og ikke være højere end 2 m over terræn. Grundstørrelsen skal begrænses mest muligt. Udformning, materialevalg og placering skal godkendes af Teknik- og Miljøafdelingen. 4.0 UDSTYKNING. 4.1 Indenfor lokalplanafgrænsningen skal området udstykkes i én matrikel i overensstemmelse med den på Kortbilag 2 viste udstykningsplan 9

10 4.2 Området må ikke udstykkes yderligere. 5.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 ved tæt-lav bebyggelse. 5.2 Bebyggelsen skal principielt opføres som vist på kortbilag Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage. Bygningshøjden må ikke overstige 6 m. 5.4 For udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må højden ikke overstige 2,5 m. Udhuse og lignende mindre bygninger kan opføres på grunden, men kun efter tilladelse fra Teknik- og Miljøafdelingen. 5.5 Stuegulvets overkant må ikke ligge højere end 50 cm over niveauplan for hver enkelt boligenhed. 5.6 Terrænforskelle skal optages som naturlige hældninger på grunde og langs veje. Reguleringer på mere end +/- 0,5 m skal godkendes af bygningsmyndigheden. 6.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 6.1 Beboelseshuse skal opføres med sadeltag, med en hældning på 20 til 35. Afvalmede gavle tillades. 6.2 Ingen former for skiltning og reklamering må finde sted. 6.3 Ydervægge skal fremstå i teglsten og blank mur, eller overfladebehandlet med puds, vandskuring eller filtsning, der kan kalkes eller males. Til udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan der anvendes andre materialer svarende til husets arkitektur, stil og hensynet til en god helhedsvirkning. 6.4 Tagflader skal dækkes med teglsten eller betonsten. Blanke materialer, herunder glaserede tagsten af tegl, og teglstenslignende stålplader må ikke anvendes. Til udestuer, garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger kan der anvendes andre materialer svarende til husets arkitektur, stil og hensynet til en helhedsvirkning. 6.5 Vinduer skal udføres i træ, men kan etableres med udvendig klimaskærm af aluminium. Der må ikke benyttes vinduer af plast. 10

11 6.6 Solfangere kan opsættes på tage, når de fremtræder som en integreret del af bygningskonstruktionen. 6.7 Der må ikke opsættes fritstående antennemaster, ligesom der ikke på bygningerne må opsættes større antennemaster end alm. radio- og TV antenner. Parabolantenner skal placeres under tagniveau, og må ikke opsættes ud mod fællesarealerne. 6.8 Inden for lokalplanområdet skal al bebyggelse ved udformning og materialevalg iht. Byggelovens 6 D tilpasses den omkringliggende bebyggelse. Således skal også tilbygning og ombygning tilpasses eksisterende bygning. 7.0 UBEBYGGEDE AREALER. 7.1 Fælles friarealer skal anlægges og vedligeholdes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning. Hermed menes, at inventar, belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter alle friarealer. 7.2 Friarealer skal tilsås med græs, men kan yderligere beplantes efter andelsforeningens bestemmelse. 7.3 Hegn mod nabo i lokalplanområdet, skal etableres som hækbeplantning og gives en maks. højde på 1,80 meter. Der kan i etableringsfasen opsættes midlertidige hegn som afskærmning. 7.4 El-ledninger, herunder ledninger til belysning, må ikke fremføres som luftledninger, men skal etableres som jordkabler. 7.5 Belysning ved adgangsarealerne skal etableres som parklamper. Belysning af vejarealer m.v. (d.v.s. armaturer og opstillingsplan) skal godkendes af Teknik- og Miljøafdelingen. 8.0 VEJ, STI og PARKERING. 8.1 Vejarealer udlægges som privat fællesvej som vist på kortbilag 2. Vejen skal godkendes af Stevns Kommune som vejbestyrelse i henhold til Privatvejsloven før anlæg og ibrugtagen af disse. 8.2 Adgangsvejen udlægges i en samlet bredde, hvoraf 0,5 meter på begge sider er en afvandingsrende. Kørebredden på 5 meter, deles op i en kørevej på 4 meter, samt en cykel/gangsti på 1 meter. Adskillelsen foretages ved markering i belægningen. Der anlægges i forbindelse med adgangsvejen en fælles parkeringsplads som vist på kortbilag 2. 11

12 8.3 Adgangsvejen udformes og tilpasses de eksisterende bygninger som vist på kortbilag veje. Vejen skal udformes for max. kørselshastighed på 40 km/t, reguleret ved rumlefelter eller kørebaneindsnævringer, idet de udformes således, at færdselsloven 40 kan bringes i anvendelse. Såfremt dette sker, skal al færdsel ske på de gåendes betingelser, da kørende og gående færdes i samme areal. Kørselshastigheden skal begrænses til max. 15 km/t og kørslen afpasses helt til de aktiviteter, der foregår. Dæmpning af hastighed skal ske ved kørebaneindsnævringer og rumlefelter. 8.5 Der skal reserveres areal så at bebyggelsen kan kobles op på en planlagt sti ind til byen, i det nordlige skel. 8.6 Fælles parkeringsareal skal mindst udgøre 1½ plads for hver bolig. 9.0 GRUNDEJERFORENING. Ingen bestemmelser 10.0 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til offentligt kloakanlæg, privat/fælles vandforsyningsanlæg (BjælkerupVandværk), og bebyggelsens installationer til opvarmning er tilsluttet distributionsnettet for naturgas Befæstelse af området foretages i forbindelse med byggemodningen, ligesom der opsættes hegn i skel mod nabo Forinden ny bebyggelse i området igangsættes, skal Sydsjællands Museum kontaktes med henblik på eventuel udgravning i arkæologiske interesseområder Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er udlagt GAB (5 cm) på adgangsvejen. Senest 2 år efter udlægning af GAB skal vejen oprettes, og der skal udlægges slidlag (2 cm) Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret belysning i form af parklamper langs adgangsvejen Der skal etableres en medlemspligtig beboerforening, der skal stå for drift og vedligeholdelse af vej og øvrige fællesarealer og -anlæg. 12

13 11.0 LOKALPLAN OG BYPLANVEDTÆGT. Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt 12.0 SERVITUTTER. Der ophæves ingen servitutter. VEDTAGELSESPÅTEGNING. Forslag til Lokalplan nr. 91 blev godkendt af Stevns Kommunalbestyrelse den 12. oktober På Kommunalbestyrelsens vegne 13

14 STEVNS KOMMUNE FORSLAG LOKALPLAN NR. 91 Lokalplan nr. 91 Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning 14

15 Lokalplan nr. 91 Kortbilag 2 Bebyggelsesplan og veje