Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling"

Transkript

1 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling AC har fra Videnskabsministeriet via EF-specialudvalget vedr. forskning modtaget Kommissionens forslag til EU s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling i høring. AC har haft forslaget til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund en række generelle bemærkninger. På det helt overordnede plan finder AC, at der er sket en række fremskridt i forhold til EU s 6. rammeprogram. Det er først og fremmest meget positivt, at Kommissionen foreslår en fordobling af EU s forskningsbudget og dermed også signalerer, at forskning og videnoverførsel i fremtiden bør være blandt de helt centrale politikområder i EU. Samtidig er det også positivt, at Kommissionen nu tager initiativ til at oprette et Europæisk Forskningsråd, således at EU s forskningspolitik via støtte til forskernes egne idéer og projekter i højere grad end tidligere medvirker til at understøtte den forskerinitierede grundforskning. Endelig finder AC det meget gavnligt, at der i forslaget til 7. rammeprogram er kommet mere fokus på videnoverførsel og på virksomhedernes anvendelse af forskningen. Der er selvfølgelig stadig en lang række åbne spørgsmål ikke mindst knyttet til finansieringen og den konkrete implementering af programmet, og AC ser også frem til, at særprogrammerne kommer til drøftelse. Men på det helt generelle plan finder AC, at en vedtagelse af hovedpunkterne i kommissionens forslag vil udgøre et vigtigt skridt i den rigtige retning. Finansiering og prioritering En eventuel fordobling af EU s forskningsbudget vil give mange nye muligheder i forhold til, hvad der kunne lade sig gøre med 6. rammeprogram, men samtidig står det jo klart for alle, at der på nuværende tidspunkt ingen sikkerhed er for, at der kan findes en politisk enighed om finansieringen af de foreslåede aktiviteter. AC finder det således lidt svært at gå helt tæt ind i den indholdsmæssige drøftelse og afklaring af de foreslåede aktiviteter, så længe der ikke er vished om i hvert fald størrelsesordenen af de midler, der er til rådighed. Hvis det endelige beløb til rammeprogrammet bliver væsentligt mindre end det foreslåede, så hele blokke af aktiviteter må skæres væk, så vil det kunne forrykke de afgørende balancer væsentligt, fx mellem midlerne til hhv. strategisk forskning og fri forskning eller mellem midlerne til de ni temaer under Samarbejde. AC ser derfor et behov for, at EFspecialudvalget, som grundlag for drøftelsen af den danske holdning til forslaget, får et større kendskab til kommissionens overvejelser om, hvilke dele af program-

2 met, der vil blive prioriteret højest, i tilfælde af at en tilpasning til en mindre økonomisk ramme bliver nødvendig. Med hensyn til den konkrete fordeling af midlerne, så ønsker AC først og fremmest en mere ligelig fordeling mellem midlerne til den strategiske forskning (de ni temaer under Samarbejde ) og den forskerinitierede grundforskning (under Idéer ). Der må lægges større vægt på, at gode forskningsresultater i stor udstrækning opnås i bottom-up-styrede forskningsmiljøer, og at mange kreative idéer og anvendelige opdagelser og forskningsresultater udspringer af den frie grundforskning. Hvor balancen mellem strategisk forskning og fri forskning med det foreliggende forslag er i størrelsesordenen 80/20, så finder AC, at balancen i stedet bør ligge på 50/50. Men hensyn til prioriteringen af midler mellem de forskellige temaer, så finder AC, at temaerne fødevarer og miljø samt den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning er prioriteret for lavt i forhold til de øvrige temaer. Særligt samfundsvidenskab og humaniora ligger på et niveau, der er uforståeligt lavt i forhold til de øvrige temaer. At opbygge vækstskabende og innovative viden- og velfærdssamfund i Europa er et projekt, som ikke kan realiseres alene gennem naturvidenskab og teknik. Der er i høj grad også brug for samfundsvidenskaben og den humanistiske videnskab, som bl.a. kan bidrage med afgørende elementer til samfundets sociale sammenhængskraft, et dynamisk offentligt-privat samspil og velfungerende institutioner med dynamisk ledelser. AC finder det derfor helt nødvendigt, at der sættes flere midler af til disse forskningsområder. Endelig finder AC, at kernekraft er et område, som godt kunne nedprioriteres. Uanset at midlerne til EURATOM principielt holdes uden for 7. rammeprogram, så finder AC at dele af de godt 3 mia. Euro, der er afsat til dette program, kunne gøre bedre gavn som en del af rammeprogrammet, fx til en opprioritering af den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning. Danmarks forudsætninger for deltagelse i 7. rammeprogram Det er et meget vigtigt tema i den danske debat af programforslaget, hvordan vi sikrer de danske forskningsinstitutioner og virksomheder de bedste muligheder for at deltage i forskningsaktiviteterne i EU-regi og for at opnå andel i EU s forskningsmidler. Det er selvfølgelig positivt, at de nordiske lande har ligget i top med udnyttelsen af EU s 5. rammeprogram, men i forbindelse med 6. rammeprogram har der alligevel vist sig en række væsentlige udfordringer for Danmark. I denne sammenhæng er det et vigtigt fokuspunkt, at et væsentligt forøget EUforskningsbudget også vil kræve en væsentlig forøgelse af de danske forskningsmidler, således at de danske forskningsinstitutioner i fællesskab med de danske virksomheder er i stand til at levere den medfinansiering, der skal til for at få del i EU s forskningsmidler. En forudsætning for at de danske forskningsinstitutioner kan deltage i større europæiske forskningsprojekter er, at de har en stabil tilførsel af basismidler, der kan give dem et eget ressourcegrundlag og en tilstrækkelig langsigtet planlægningshorisont til at indgå i store og længerevarende projekter. Den danske regerings udtalte støtte til den foreslåede forøgelse af EU s forskningsbudget må derfor helt uomgængeligt følges af en væsentlig forøgelse af de offentlige forskningsinvesteringer i Danmark allerede fra finansloven for Dermed kan midlerne nå at komme med i planlægningen af de forskningsprojekter, som gerne skal opnå støtte via 7. rammeprogram fra og med I forlængelse heraf er det vigtigt, at der fra dansk side gøres en samlet indsats for at løse de indlejringsproblemer, som meget let opstår, når bevilgende midler fra 2/6

3 EU s rammeprogrammer løber ud. Konkrete forskningsprojekter kan meget vel vise sig at have yderligere potentiale, og forskningsmiljøer og netværk knyttet til projekterne - ofte etableret på tværs af institutioner og sektorer - kan være frugtbare at videreføre. Dertil kommer, at de konkrete forskere, hvis ansættelse har været baseret på EU-midler, skal kunne videreføre deres forskningsindsats i andet regi. Til disse formål kræves, at forskningsinstitutionerne har ressourcerne til udover at sikre medfinansieringen også at kunne sikre indlejringen, dvs. videreførsel af frugtbare forskningprogrammer, vedligeholdese af miljøer og netværk og fortsat finansiering af forskernes ansættelse. Dette kan ske enten via midler fra forskningsrådssystemet og private fonde eller via basismidlerne, men samtidig er det også vigtigt, at man ikke binder for stor en del af de frie midler i dansk forskning til medfinansiering og indlejring af EU-forskningsprojekter. Det kan få en uheldig indvirkning på prioriteringen af forskningsområder, særligt hvis der ikke er overensstemmelse mellem europæiske og danske indsatsområder. Alt i alt er der således en stort behov for, at en væsentlig forøgelse af EU s forskningsbudget også følges af en væsentlig forøgelse af det danske forskningsbudget. Udover disse problemer, så viser alle erfaringer, at det er svært at få inddraget SMV erne i EU s forskningsprogrammer og ikke mindst at få den indvundne viden i spil i SMV erne - også i Danmark. Selv om der allerede fra dansk side har været gjort en stor indsats for at støtte SMV erne i arbejdet med ansøgninger mv., så har man i de fleste programmer ikke nået den fra dansk side ønskede SMV-andel på 15 %. Særligt for et land som Danmark med mange SMV er er det vigtigt, at det ikke kun er de store virksomheder, som har ressourcerne til en stor og vedholdende administrativ indsats, der har mulighed for at deltage. Der er altså behov for en forstærket indsats på dette felt. Alt i alt er der et stort behov for en fortsættelse og udvidelse af de centrale aktiviteter og foranstaltninger, der forbereder, opruster og løbende understøtter danske forskningsinstitutioners og virksomhedernes deltagelse i EU s rammeprogrammer. De gode resultater af den ekstra indsats for at få flere virksomheder med i projekterne under 6. rammeprogram viser, at der kan være brug for at afsætte flere ressourcer til en yderligere indsats for vejledning og målrettet rådgivning af forskerne og deres administrative stab også i relation til 7. rammeprogram. Samarbejde inden for prioriterede forskningstemaer De ni skitserede temaer under komponenten Samarbejde bygger i vidt omfang videre på temaerne fra 6. rammeprogram, og det finder AC som helhed betragtet fornuftigt. Men AC finder det væsentligt, at beskrivelserne af temaerne i højere grad end det er tilfældet også dækker de danske styrkeområder, fx savnes i beskrivelsen af temaet energi en større vægt på alternative energiformer. Det kunne således være hensigtsmæssigt ved fastlæggelsen af den danske holdning til den indholdsmæssige del af temaerne at lade Det Strategiske Forskningsråds prioriterede temaer herunder de netop udvalgte 10 innovationsaccelererende forskningsplatforme - udgøre en del af inspirationen, således at der kan arbejdes for en god overensstemmelse mellem de danske styrkeområder og EU s prioriterede temaer. Derudover vil AC sætte spørgsmålstegn ved, om der med de ni temaer i tilstrækkelig grad åbnes for tværvidenskabelige temaer og forskningsprogrammer, men det vil jo i høj grad komme til at afhænge af implementeringen af rammeprogrammet. Under alle omstændigheder vil AC foreslå, at det mere eksplicit indskrives i nogle af de mere naturvidenskabeligt, teknisk og sundhedsvidenskabeligt prægede temaer, at de tilknyttede samfundsvidenskabelige og humanistiske aspekter af forskningen 3/6

4 også skal inddrages. Det handler konkret om fx de betydnings-, formidlings- og markedsføringsmæssige aspekter af forskningen og innovationen. Endelig finder AC det positivt, at der i forhold til programmet Samarbejde også lægges vægt på samarbejdet med de excellente forskningsmiljøer uden for EU. Forskernes idéer i fokus via Europæisk Forskningsråd AC finder det som nævnt meget positivt med den styrkelse af den frie forskning, der ligger i forslaget om etableringen af Det Europæiske Forskningsråd under komponenten Idéer, og AC forventer, at det vil indebære en styrkelse af grundforskningen på både nationalt og europæisk plan. Hvordan Det Europæiske Forskningsråd kommer til at fungere i praksis, fx normer og procedurer for nedsættelse af forskningsråd og fordeling af midler, fremgår imidlertid ikke særlig tydeligt af afsnittet om implementering i forslaget til rammeprogram. Det står foreløbig åbent, hvordan rådsstrukturen bliver, dvs. hvilke faglige forskningsråd, der vil blive nedsat, og hvordan medlemmerne af de enkelte råd vil blive indstillet og udpeget, og hvordan fordelingen af repræsentanter vil blive på hhv. nationer og fagområder. AC lægger i den forbindelse vægt på, at der bliver en nogenlunde ligelig repræsentation fra de videnskabelige hovedområder. AC lægger samtidig stor vægt på, at der bliver fuld åbenhed og gennemskuelighed i forbindelse med udvælgelsen af de forskere, der skal fordele midlerne, og i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og fordeling af midlerne, samt kriterierne herfor. Endelig er det meget vigtigt, at ansøgningsprocedurerne, selve fordelingen af midlerne og procedurerne knyttet til evaluering og afrapportering vedr. forskningsprojekterne bliver enkel og ubureaukratisk. Forskernes arbejdstid må ikke ødes bort på at skrive ansøgninger og skaffe midler i det europæiske forskningsrådssystem. Desværre tyder meget på, at omfanget af det administrative arbejde knyttet til at få del midlerne udgør en meget væsentlig barriere. AC har eksempelvis kendskab til en forskergruppe, som selv efter at have fået en foreløbig godkendelse til at ansøge om midler fra 6. rammeprogram alligevel opgav at søge midlerne pga. de bureaukratiske procedurer. Efterfølgende opgjorde de deres tab i effektiv arbejdstid til 7% i den periode, hvor de havde arbejdet med ansøgningen. Andre forskere er via en analyse af det generelle ressourceforbrug nået frem til, at Europas forskere bruger flere ressourcer på ansøgninger end de får retur af midler fra EU s programmer. AC finder derfor, at der er behov for en mere systematisk analyse af de konkrete administrative barrierer forskerne støder på. Formålet skal være at finde - gerne i første omgang rent danske - løsningsmodeller, der kan tilgodese både forskernes behov for enkelhed og behovet for demokratisk kontrol med anvendelsen af EU s midler. Det kan fx være i form af særlig administrativ støtte, konsulentbistand og centralt udviklede IT-værktøjer afhængig af problemernes substans. Tilsvarende behovet for at øge den danske rådgivningsindsats, så ser AC et behov for at EU som en del af 7. rammeprogram sætter ressourcer af til at opgradere den service, der ydes i forbindelse med ansøgninger om midler og evaluering og afrapportering af projekterne. Let gennemskuelige procedurer og en høj grad af service også i EU-regi er særdeles vigtigt, hvis EU s programmer skal komme ikke mindst SMV erne til gavn, idet de ikke i samme grad som de store virksomheder har ressourcer til det administrative arbejde, der er forbundet med ansøgning og afrapportering. 4/6

5 Forskernes uddannelse, karriere og mobilitet I forhold til komponenten Mennesker finder AC det vigtigt, at det kommende rammeprogram i højere grad end hidtil sætter fokus på samspillet mellem offentlig og privat forskning, og at det medvirker til at nedbryde barriererne mellem de forskellige sektorer og institutioner, der udfører forskning. Derfor vil AC foreslå, at der bliver lagt vægt på disse elementer, når resultaterne af 7. rammeprograms følges. AC skal også foreslå, at der på europæisk plan gennemføres en fælles undersøgelse af de europæiske forskeres rejse- og mobilitetsmønster med henblik på at udarbejde en samlet analyse af de væsentligste muligheder og barrierer for mobilitet. En sådan analyse kan danne grundlag for en fælles handlingsplan med en række indsatsområder, der kan sættes konkrete mål for. Planen kan øge udvekslingen af idéer og handlemuligheder, lægge op til flere udvekslingsaftaler og dermed understøtte mobiliteten både i de enkelte lande og på europæisk plan. På samme vis mangler der fortsat et samlet overblik over initiativer, der kan understøtte forskernes uddannelse, kompetenceudvikling og karriereudvikling på både nationalt og europæisk plan. Der er mange gode takter i kommissionens anbefalinger på området, men der bør ske en konkretisering af handlemulighederne og en mere præcis opfølgning på diverse anbefalinger. Det vil desuden være afgørende for konkretiseringen og realiseringen af initiativerne inden for både mobilitet og karriereudvikling, at forskernes organisationer både på nationalt og på europæisk plan inddrages i udformning og realisering af mål og initiativer. Eksempelvis bør der i EU-regi arbejdes på at de, som uddanner sig til forskere, i så vidt omfang som muligt har de samme vilkår, som de forskere de samarbejder med i projekterne, dvs. at de har de samme lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rettigheder som andre forskere. Forskeruddannelsen må på tværs af de europæiske lande sikres status som begyndelsen på en forskerkarriere og ikke afslutningen på en uddannelse, så de mest talentfulde af de unge kandidater får tilstrækkelig incitament til at søge forskningen som karrierevej. Derudover må der arbejdes på at reducere usikkerheden i ansættelsen og de mange midlertidige ansættelsesforhold, som i en del europæiske lande herunder også i Danmark - præger de første år af karriereforløbet for de unge forskere. Kontraktansættelser, midlertidige stillinger og ansættelser på løse projektmidler er ikke befordrende for forskernes engagement og koncentration om forskningen, og forskningsinstitutionerne har svært ved at fastholde kompetencer og faglige miljøer. Også set i dette lys er det vigtigt, at der som tidligere nævnt gøres en samlet indsats i forhold til indlejringen af EU-forskningsprojekter. Når programmidlerne løber ud må den enkelte forsker tage stilling til om den aktuelle forskning må indstilles og jobbet dermed ophøre, eller om kræfterne skal bruges på at søge forskningsprogrammet indlejret i forhold til eksisterende institutioner og programmer. Dette bør ikke være en situation, som alene skal håndteres af de(n) enkelte forsker(e) det bør i stedet håndteres som en fælles problemstilling for dansk forskning. Der må alt i alt arbejdes på at skabe kontinuitet i forskernes karriereveje også gennem flere jobmuligheder i løbet af karrieren. Det er derfor vigtigt for forskernes kompetence- og karriereudvikling, at der skabes systematiske ordninger, der sikrer forskerne mulighed for i længere tidsperioder at henlægge forskningsaktiviteten til en anden forskningsinstitution eller virksomhed enten i eget land eller i udlandet. Dermed understøttes det, at forskerne får erfaringer med og etablerer samarbejde med andre forskningsmiljøer og miljøer, hvor forskningen anvendes i praksis. Dette kan gøres via faste regler eller aftaler om sabbatordninger, orlov eller udveksling, 5/6

6 der kan skabe incitamentet til at øge mobiliteten både for den enkelte forsker og for forskningsinstitutionerne. Videnoverførsel og innovation Under komponenten Kapaciteter finder AC, at det absolut væsentligste punkt er det, som omhandler SMV erne, idet det er en væsentlig forudsætning for en fuld udnyttelse af rammeprogrammet i Danmark, at det også kommer SMV erne til gavn. Derfor finder AC det også nødvendigt, at der bliver en mere eksplicit og konkret kobling til EU s programmer vedr. innovation (CIP) og iværksætteri. AC ser også meget gerne, at der i syvende rammeprogram bliver større fokus på SMV ernes muligheder for at udnytte forskningsresultaterne og på sammenhængen mellem den brugerdrevne innovation, som disse virksomheders udvikling ofte bygger på, og forskningen. Især i forbindelse med den anvendte forskning er der brug for at forskningsprojekterne i højere grad knytter an til borger-, bruger- og kundeperspektivet, således at forskningsresultaterne lettere kan indgå i udviklingen af produkter og services ofte i SMV erne. I denne proces er medarbejderne i SMV erne en væsentlig ressource og det gælder ikke kun de højtuddannede - fordi de har kontakten til de konkrete brugere af virksomhedens produkter og services. Det er også vigtigt at sætte fokus på den personbårne videnoverførsel, idet de først ansatte akademikere og ph.d.-ere i høj grad medvirker til virksomhedernes, ikke mindst SMV erne, innovation og til opgradering af viden indholdet i produkter og services. Det må derfor sikres, at forskningsprogrammer i det syvende rammeprogram ikke bliver for disciplinorienterede, men i højere grad også tager et problemorienteret udgangspunkt, således at der kommer fokus på de samfundsmæssige problemer, der efterspørger en god forskningsmæssig og/eller videnbaseret løsning. Afsluttende bemærkninger Det altafgørende for AC er, at 7. rammeprogram giver bedre betingelser for, at de danske forskere gerne i samarbejde med europæiske forskere eller forskere fra tredjelande kan udøve excellent forskning på højeste internationale niveau. Kvaliteten i de konkrete elementer af rammeprogrammet må derfor bedømmes ud fra, om de understøtter dette overordnede formål, og det kan først endeligt vurderes, når implementeringen går i gang. Men som det allerede er nævnt, er det AC s vurdering, at der er taget et pænt skridt i den rigtige retning, hvis hovedlinjerne i kommissionens forslag vedtages. Med venlig hilsen Karen Skytte Direkte nr.: /6

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl.

Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K Fremsendt pr. mail til hoering@fi.dk Akademikernes høringssvar vedr. forslag til lov om Danmarks Innovationsfond m.fl. Den 19. november

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 27. august 2013 Sag.nr. 2013-356 Dok.nr. ks/bba/db Finansloven for 2013 gav ro på økonomien på universiteterne,

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet

Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. december 2005 Globaliseringsrådet den 8.-9. december 2005: Offentlig forskning mere konkurrence og bedre kvalitet Generelle bemærkninger: Regeringens

Læs mere

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen Lissabonstrategien for 2010 Mål: EU skal være den mest bæredygtige, dynamiske og konkurrencedygtige,

Læs mere

Strategisk forskning Principper og virkemidler

Strategisk forskning Principper og virkemidler Det Strategiske Forskningsråd Strategisk forskning Principper og virkemidler 1. januar 2012 Bredgade 40 1260 København K Telefon 3544 6200 Telefax 3544 6201 E-post fi@fi.dk Netsted www.fi.dk CVR-nr. 1991

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Notat Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd Det Europæiske Teknologiske Institut: nogle skridt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber

1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 MILLIARD EKSTRA TIL DEN TEKNISKE FORSKNING Budskaber 1 Budskabs-kæden Præmis Hovedbudskaber Argumenter Defensives Q&A 2 Præmis Danmark mister konkurrenceevne og taber derfor produktionsarbejdspladser.

Læs mere

EU s rammeprogram FP7

EU s rammeprogram FP7 EU s rammeprogram FP7 EU-tilskud til transportforskning Anders Bjerrum EU-konsulent EU-tilskud til transportforskning anders.bjerrum@fp7consult.dk 1 Disposition Oversigt over programmerne i EU s rammeprogram

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 153 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget, Christiansborg 1240 København K.

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening Fokus for den strategiske forskning FORSK2020-indspil skal være fokuseret på: Væsentlige samfundsmæssige

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation

Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation AARHUS UNIVERSITET Horizon 2020 EU s rammeprogram for forskning og innovation 2014-2020 Anja Skjoldborg Hansen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Indhold Baggrund for Horizon 2020 Væsentligste forskelle

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa

Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa Baggrunden Biovidenskab og bioteknologi - En strategi for Europa Opfølgning på den såkaldte Lissabon-proces: EU som verdens mest konkurrencedygtige og bæredygtige vidensøkonomi i 2010 DER Stockholm konkluderer,

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning The design and delivery of inter- and pluri-disciplinary research Proccedings from MUSCIPOLI Workshop Two Dansk Resumé af rapport 2002/7 Resume af rapport 2002/7 ISSN: 1399-8897

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

For information om projektet og vejledning til skabelonen, se venligst sidste side i dette dokument.

For information om projektet og vejledning til skabelonen, se venligst sidste side i dette dokument. Skabelon for eksterne bidrag For information om projektet og vejledning til skabelonen, se venligst sidste side i dette dokument. Afsender(e): angiv venligst navn, stilling og ansættelsessted på alle afsendere

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere