Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling"

Transkript

1 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Att.: Charlotte Pedersen Den 13. maj 2005 Sagsnr Høringssvar vedr. Kommissionens forslag til EU s syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling AC har fra Videnskabsministeriet via EF-specialudvalget vedr. forskning modtaget Kommissionens forslag til EU s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling i høring. AC har haft forslaget til høring i medlemsorganisationerne og har på den baggrund en række generelle bemærkninger. På det helt overordnede plan finder AC, at der er sket en række fremskridt i forhold til EU s 6. rammeprogram. Det er først og fremmest meget positivt, at Kommissionen foreslår en fordobling af EU s forskningsbudget og dermed også signalerer, at forskning og videnoverførsel i fremtiden bør være blandt de helt centrale politikområder i EU. Samtidig er det også positivt, at Kommissionen nu tager initiativ til at oprette et Europæisk Forskningsråd, således at EU s forskningspolitik via støtte til forskernes egne idéer og projekter i højere grad end tidligere medvirker til at understøtte den forskerinitierede grundforskning. Endelig finder AC det meget gavnligt, at der i forslaget til 7. rammeprogram er kommet mere fokus på videnoverførsel og på virksomhedernes anvendelse af forskningen. Der er selvfølgelig stadig en lang række åbne spørgsmål ikke mindst knyttet til finansieringen og den konkrete implementering af programmet, og AC ser også frem til, at særprogrammerne kommer til drøftelse. Men på det helt generelle plan finder AC, at en vedtagelse af hovedpunkterne i kommissionens forslag vil udgøre et vigtigt skridt i den rigtige retning. Finansiering og prioritering En eventuel fordobling af EU s forskningsbudget vil give mange nye muligheder i forhold til, hvad der kunne lade sig gøre med 6. rammeprogram, men samtidig står det jo klart for alle, at der på nuværende tidspunkt ingen sikkerhed er for, at der kan findes en politisk enighed om finansieringen af de foreslåede aktiviteter. AC finder det således lidt svært at gå helt tæt ind i den indholdsmæssige drøftelse og afklaring af de foreslåede aktiviteter, så længe der ikke er vished om i hvert fald størrelsesordenen af de midler, der er til rådighed. Hvis det endelige beløb til rammeprogrammet bliver væsentligt mindre end det foreslåede, så hele blokke af aktiviteter må skæres væk, så vil det kunne forrykke de afgørende balancer væsentligt, fx mellem midlerne til hhv. strategisk forskning og fri forskning eller mellem midlerne til de ni temaer under Samarbejde. AC ser derfor et behov for, at EFspecialudvalget, som grundlag for drøftelsen af den danske holdning til forslaget, får et større kendskab til kommissionens overvejelser om, hvilke dele af program-

2 met, der vil blive prioriteret højest, i tilfælde af at en tilpasning til en mindre økonomisk ramme bliver nødvendig. Med hensyn til den konkrete fordeling af midlerne, så ønsker AC først og fremmest en mere ligelig fordeling mellem midlerne til den strategiske forskning (de ni temaer under Samarbejde ) og den forskerinitierede grundforskning (under Idéer ). Der må lægges større vægt på, at gode forskningsresultater i stor udstrækning opnås i bottom-up-styrede forskningsmiljøer, og at mange kreative idéer og anvendelige opdagelser og forskningsresultater udspringer af den frie grundforskning. Hvor balancen mellem strategisk forskning og fri forskning med det foreliggende forslag er i størrelsesordenen 80/20, så finder AC, at balancen i stedet bør ligge på 50/50. Men hensyn til prioriteringen af midler mellem de forskellige temaer, så finder AC, at temaerne fødevarer og miljø samt den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning er prioriteret for lavt i forhold til de øvrige temaer. Særligt samfundsvidenskab og humaniora ligger på et niveau, der er uforståeligt lavt i forhold til de øvrige temaer. At opbygge vækstskabende og innovative viden- og velfærdssamfund i Europa er et projekt, som ikke kan realiseres alene gennem naturvidenskab og teknik. Der er i høj grad også brug for samfundsvidenskaben og den humanistiske videnskab, som bl.a. kan bidrage med afgørende elementer til samfundets sociale sammenhængskraft, et dynamisk offentligt-privat samspil og velfungerende institutioner med dynamisk ledelser. AC finder det derfor helt nødvendigt, at der sættes flere midler af til disse forskningsområder. Endelig finder AC, at kernekraft er et område, som godt kunne nedprioriteres. Uanset at midlerne til EURATOM principielt holdes uden for 7. rammeprogram, så finder AC at dele af de godt 3 mia. Euro, der er afsat til dette program, kunne gøre bedre gavn som en del af rammeprogrammet, fx til en opprioritering af den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning. Danmarks forudsætninger for deltagelse i 7. rammeprogram Det er et meget vigtigt tema i den danske debat af programforslaget, hvordan vi sikrer de danske forskningsinstitutioner og virksomheder de bedste muligheder for at deltage i forskningsaktiviteterne i EU-regi og for at opnå andel i EU s forskningsmidler. Det er selvfølgelig positivt, at de nordiske lande har ligget i top med udnyttelsen af EU s 5. rammeprogram, men i forbindelse med 6. rammeprogram har der alligevel vist sig en række væsentlige udfordringer for Danmark. I denne sammenhæng er det et vigtigt fokuspunkt, at et væsentligt forøget EUforskningsbudget også vil kræve en væsentlig forøgelse af de danske forskningsmidler, således at de danske forskningsinstitutioner i fællesskab med de danske virksomheder er i stand til at levere den medfinansiering, der skal til for at få del i EU s forskningsmidler. En forudsætning for at de danske forskningsinstitutioner kan deltage i større europæiske forskningsprojekter er, at de har en stabil tilførsel af basismidler, der kan give dem et eget ressourcegrundlag og en tilstrækkelig langsigtet planlægningshorisont til at indgå i store og længerevarende projekter. Den danske regerings udtalte støtte til den foreslåede forøgelse af EU s forskningsbudget må derfor helt uomgængeligt følges af en væsentlig forøgelse af de offentlige forskningsinvesteringer i Danmark allerede fra finansloven for Dermed kan midlerne nå at komme med i planlægningen af de forskningsprojekter, som gerne skal opnå støtte via 7. rammeprogram fra og med I forlængelse heraf er det vigtigt, at der fra dansk side gøres en samlet indsats for at løse de indlejringsproblemer, som meget let opstår, når bevilgende midler fra 2/6

3 EU s rammeprogrammer løber ud. Konkrete forskningsprojekter kan meget vel vise sig at have yderligere potentiale, og forskningsmiljøer og netværk knyttet til projekterne - ofte etableret på tværs af institutioner og sektorer - kan være frugtbare at videreføre. Dertil kommer, at de konkrete forskere, hvis ansættelse har været baseret på EU-midler, skal kunne videreføre deres forskningsindsats i andet regi. Til disse formål kræves, at forskningsinstitutionerne har ressourcerne til udover at sikre medfinansieringen også at kunne sikre indlejringen, dvs. videreførsel af frugtbare forskningprogrammer, vedligeholdese af miljøer og netværk og fortsat finansiering af forskernes ansættelse. Dette kan ske enten via midler fra forskningsrådssystemet og private fonde eller via basismidlerne, men samtidig er det også vigtigt, at man ikke binder for stor en del af de frie midler i dansk forskning til medfinansiering og indlejring af EU-forskningsprojekter. Det kan få en uheldig indvirkning på prioriteringen af forskningsområder, særligt hvis der ikke er overensstemmelse mellem europæiske og danske indsatsområder. Alt i alt er der således en stort behov for, at en væsentlig forøgelse af EU s forskningsbudget også følges af en væsentlig forøgelse af det danske forskningsbudget. Udover disse problemer, så viser alle erfaringer, at det er svært at få inddraget SMV erne i EU s forskningsprogrammer og ikke mindst at få den indvundne viden i spil i SMV erne - også i Danmark. Selv om der allerede fra dansk side har været gjort en stor indsats for at støtte SMV erne i arbejdet med ansøgninger mv., så har man i de fleste programmer ikke nået den fra dansk side ønskede SMV-andel på 15 %. Særligt for et land som Danmark med mange SMV er er det vigtigt, at det ikke kun er de store virksomheder, som har ressourcerne til en stor og vedholdende administrativ indsats, der har mulighed for at deltage. Der er altså behov for en forstærket indsats på dette felt. Alt i alt er der et stort behov for en fortsættelse og udvidelse af de centrale aktiviteter og foranstaltninger, der forbereder, opruster og løbende understøtter danske forskningsinstitutioners og virksomhedernes deltagelse i EU s rammeprogrammer. De gode resultater af den ekstra indsats for at få flere virksomheder med i projekterne under 6. rammeprogram viser, at der kan være brug for at afsætte flere ressourcer til en yderligere indsats for vejledning og målrettet rådgivning af forskerne og deres administrative stab også i relation til 7. rammeprogram. Samarbejde inden for prioriterede forskningstemaer De ni skitserede temaer under komponenten Samarbejde bygger i vidt omfang videre på temaerne fra 6. rammeprogram, og det finder AC som helhed betragtet fornuftigt. Men AC finder det væsentligt, at beskrivelserne af temaerne i højere grad end det er tilfældet også dækker de danske styrkeområder, fx savnes i beskrivelsen af temaet energi en større vægt på alternative energiformer. Det kunne således være hensigtsmæssigt ved fastlæggelsen af den danske holdning til den indholdsmæssige del af temaerne at lade Det Strategiske Forskningsråds prioriterede temaer herunder de netop udvalgte 10 innovationsaccelererende forskningsplatforme - udgøre en del af inspirationen, således at der kan arbejdes for en god overensstemmelse mellem de danske styrkeområder og EU s prioriterede temaer. Derudover vil AC sætte spørgsmålstegn ved, om der med de ni temaer i tilstrækkelig grad åbnes for tværvidenskabelige temaer og forskningsprogrammer, men det vil jo i høj grad komme til at afhænge af implementeringen af rammeprogrammet. Under alle omstændigheder vil AC foreslå, at det mere eksplicit indskrives i nogle af de mere naturvidenskabeligt, teknisk og sundhedsvidenskabeligt prægede temaer, at de tilknyttede samfundsvidenskabelige og humanistiske aspekter af forskningen 3/6

4 også skal inddrages. Det handler konkret om fx de betydnings-, formidlings- og markedsføringsmæssige aspekter af forskningen og innovationen. Endelig finder AC det positivt, at der i forhold til programmet Samarbejde også lægges vægt på samarbejdet med de excellente forskningsmiljøer uden for EU. Forskernes idéer i fokus via Europæisk Forskningsråd AC finder det som nævnt meget positivt med den styrkelse af den frie forskning, der ligger i forslaget om etableringen af Det Europæiske Forskningsråd under komponenten Idéer, og AC forventer, at det vil indebære en styrkelse af grundforskningen på både nationalt og europæisk plan. Hvordan Det Europæiske Forskningsråd kommer til at fungere i praksis, fx normer og procedurer for nedsættelse af forskningsråd og fordeling af midler, fremgår imidlertid ikke særlig tydeligt af afsnittet om implementering i forslaget til rammeprogram. Det står foreløbig åbent, hvordan rådsstrukturen bliver, dvs. hvilke faglige forskningsråd, der vil blive nedsat, og hvordan medlemmerne af de enkelte råd vil blive indstillet og udpeget, og hvordan fordelingen af repræsentanter vil blive på hhv. nationer og fagområder. AC lægger i den forbindelse vægt på, at der bliver en nogenlunde ligelig repræsentation fra de videnskabelige hovedområder. AC lægger samtidig stor vægt på, at der bliver fuld åbenhed og gennemskuelighed i forbindelse med udvælgelsen af de forskere, der skal fordele midlerne, og i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og fordeling af midlerne, samt kriterierne herfor. Endelig er det meget vigtigt, at ansøgningsprocedurerne, selve fordelingen af midlerne og procedurerne knyttet til evaluering og afrapportering vedr. forskningsprojekterne bliver enkel og ubureaukratisk. Forskernes arbejdstid må ikke ødes bort på at skrive ansøgninger og skaffe midler i det europæiske forskningsrådssystem. Desværre tyder meget på, at omfanget af det administrative arbejde knyttet til at få del midlerne udgør en meget væsentlig barriere. AC har eksempelvis kendskab til en forskergruppe, som selv efter at have fået en foreløbig godkendelse til at ansøge om midler fra 6. rammeprogram alligevel opgav at søge midlerne pga. de bureaukratiske procedurer. Efterfølgende opgjorde de deres tab i effektiv arbejdstid til 7% i den periode, hvor de havde arbejdet med ansøgningen. Andre forskere er via en analyse af det generelle ressourceforbrug nået frem til, at Europas forskere bruger flere ressourcer på ansøgninger end de får retur af midler fra EU s programmer. AC finder derfor, at der er behov for en mere systematisk analyse af de konkrete administrative barrierer forskerne støder på. Formålet skal være at finde - gerne i første omgang rent danske - løsningsmodeller, der kan tilgodese både forskernes behov for enkelhed og behovet for demokratisk kontrol med anvendelsen af EU s midler. Det kan fx være i form af særlig administrativ støtte, konsulentbistand og centralt udviklede IT-værktøjer afhængig af problemernes substans. Tilsvarende behovet for at øge den danske rådgivningsindsats, så ser AC et behov for at EU som en del af 7. rammeprogram sætter ressourcer af til at opgradere den service, der ydes i forbindelse med ansøgninger om midler og evaluering og afrapportering af projekterne. Let gennemskuelige procedurer og en høj grad af service også i EU-regi er særdeles vigtigt, hvis EU s programmer skal komme ikke mindst SMV erne til gavn, idet de ikke i samme grad som de store virksomheder har ressourcer til det administrative arbejde, der er forbundet med ansøgning og afrapportering. 4/6

5 Forskernes uddannelse, karriere og mobilitet I forhold til komponenten Mennesker finder AC det vigtigt, at det kommende rammeprogram i højere grad end hidtil sætter fokus på samspillet mellem offentlig og privat forskning, og at det medvirker til at nedbryde barriererne mellem de forskellige sektorer og institutioner, der udfører forskning. Derfor vil AC foreslå, at der bliver lagt vægt på disse elementer, når resultaterne af 7. rammeprograms følges. AC skal også foreslå, at der på europæisk plan gennemføres en fælles undersøgelse af de europæiske forskeres rejse- og mobilitetsmønster med henblik på at udarbejde en samlet analyse af de væsentligste muligheder og barrierer for mobilitet. En sådan analyse kan danne grundlag for en fælles handlingsplan med en række indsatsområder, der kan sættes konkrete mål for. Planen kan øge udvekslingen af idéer og handlemuligheder, lægge op til flere udvekslingsaftaler og dermed understøtte mobiliteten både i de enkelte lande og på europæisk plan. På samme vis mangler der fortsat et samlet overblik over initiativer, der kan understøtte forskernes uddannelse, kompetenceudvikling og karriereudvikling på både nationalt og europæisk plan. Der er mange gode takter i kommissionens anbefalinger på området, men der bør ske en konkretisering af handlemulighederne og en mere præcis opfølgning på diverse anbefalinger. Det vil desuden være afgørende for konkretiseringen og realiseringen af initiativerne inden for både mobilitet og karriereudvikling, at forskernes organisationer både på nationalt og på europæisk plan inddrages i udformning og realisering af mål og initiativer. Eksempelvis bør der i EU-regi arbejdes på at de, som uddanner sig til forskere, i så vidt omfang som muligt har de samme vilkår, som de forskere de samarbejder med i projekterne, dvs. at de har de samme lovgivningsmæssige og overenskomstmæssige rettigheder som andre forskere. Forskeruddannelsen må på tværs af de europæiske lande sikres status som begyndelsen på en forskerkarriere og ikke afslutningen på en uddannelse, så de mest talentfulde af de unge kandidater får tilstrækkelig incitament til at søge forskningen som karrierevej. Derudover må der arbejdes på at reducere usikkerheden i ansættelsen og de mange midlertidige ansættelsesforhold, som i en del europæiske lande herunder også i Danmark - præger de første år af karriereforløbet for de unge forskere. Kontraktansættelser, midlertidige stillinger og ansættelser på løse projektmidler er ikke befordrende for forskernes engagement og koncentration om forskningen, og forskningsinstitutionerne har svært ved at fastholde kompetencer og faglige miljøer. Også set i dette lys er det vigtigt, at der som tidligere nævnt gøres en samlet indsats i forhold til indlejringen af EU-forskningsprojekter. Når programmidlerne løber ud må den enkelte forsker tage stilling til om den aktuelle forskning må indstilles og jobbet dermed ophøre, eller om kræfterne skal bruges på at søge forskningsprogrammet indlejret i forhold til eksisterende institutioner og programmer. Dette bør ikke være en situation, som alene skal håndteres af de(n) enkelte forsker(e) det bør i stedet håndteres som en fælles problemstilling for dansk forskning. Der må alt i alt arbejdes på at skabe kontinuitet i forskernes karriereveje også gennem flere jobmuligheder i løbet af karrieren. Det er derfor vigtigt for forskernes kompetence- og karriereudvikling, at der skabes systematiske ordninger, der sikrer forskerne mulighed for i længere tidsperioder at henlægge forskningsaktiviteten til en anden forskningsinstitution eller virksomhed enten i eget land eller i udlandet. Dermed understøttes det, at forskerne får erfaringer med og etablerer samarbejde med andre forskningsmiljøer og miljøer, hvor forskningen anvendes i praksis. Dette kan gøres via faste regler eller aftaler om sabbatordninger, orlov eller udveksling, 5/6

6 der kan skabe incitamentet til at øge mobiliteten både for den enkelte forsker og for forskningsinstitutionerne. Videnoverførsel og innovation Under komponenten Kapaciteter finder AC, at det absolut væsentligste punkt er det, som omhandler SMV erne, idet det er en væsentlig forudsætning for en fuld udnyttelse af rammeprogrammet i Danmark, at det også kommer SMV erne til gavn. Derfor finder AC det også nødvendigt, at der bliver en mere eksplicit og konkret kobling til EU s programmer vedr. innovation (CIP) og iværksætteri. AC ser også meget gerne, at der i syvende rammeprogram bliver større fokus på SMV ernes muligheder for at udnytte forskningsresultaterne og på sammenhængen mellem den brugerdrevne innovation, som disse virksomheders udvikling ofte bygger på, og forskningen. Især i forbindelse med den anvendte forskning er der brug for at forskningsprojekterne i højere grad knytter an til borger-, bruger- og kundeperspektivet, således at forskningsresultaterne lettere kan indgå i udviklingen af produkter og services ofte i SMV erne. I denne proces er medarbejderne i SMV erne en væsentlig ressource og det gælder ikke kun de højtuddannede - fordi de har kontakten til de konkrete brugere af virksomhedens produkter og services. Det er også vigtigt at sætte fokus på den personbårne videnoverførsel, idet de først ansatte akademikere og ph.d.-ere i høj grad medvirker til virksomhedernes, ikke mindst SMV erne, innovation og til opgradering af viden indholdet i produkter og services. Det må derfor sikres, at forskningsprogrammer i det syvende rammeprogram ikke bliver for disciplinorienterede, men i højere grad også tager et problemorienteret udgangspunkt, således at der kommer fokus på de samfundsmæssige problemer, der efterspørger en god forskningsmæssig og/eller videnbaseret løsning. Afsluttende bemærkninger Det altafgørende for AC er, at 7. rammeprogram giver bedre betingelser for, at de danske forskere gerne i samarbejde med europæiske forskere eller forskere fra tredjelande kan udøve excellent forskning på højeste internationale niveau. Kvaliteten i de konkrete elementer af rammeprogrammet må derfor bedømmes ud fra, om de understøtter dette overordnede formål, og det kan først endeligt vurderes, når implementeringen går i gang. Men som det allerede er nævnt, er det AC s vurdering, at der er taget et pænt skridt i den rigtige retning, hvis hovedlinjerne i kommissionens forslag vedtages. Med venlig hilsen Karen Skytte Direkte nr.: /6

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Skema 1. Kompetencecentrene sammenstillet med den nuværende organisering. forskningstemaer (særprogrammer)

Skema 1. Kompetencecentrene sammenstillet med den nuværende organisering. forskningstemaer (særprogrammer) i:\november 99\inovationsfremmende-asa.doc Af Arne Skov Andersen 23. november 1999 RESUMÈ DANSK FORSLAG TIL EN MERE INNOVATIONSFREMMENDE F&U-POLITIK I EU Erhvervsministeriet har lavet et udkast til, hvordan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013 Sekretariatet Finanslovsforslaget for 2013 Regeringens finanslovsforslag for 2013 har en række hovedprioriteringer, der flugter godt med AC s dagsorden, idet der er stor fokus på uddannelse, beskæftigelse

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen (chs@transport.dtu.dk), DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

AC s kommentarer til Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes

AC s kommentarer til Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Den 17. august 2009 BBA/KS Sagsnr. 200900194 Fremsendes pr. e-mail til vtu@vtu.dk Sagsnr. 09-056289 AC s kommentarer til Analyse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Europaudvalget 2006 2731 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 2731 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 2731 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne) den 29.- 30. maj 2006 Forskningsdelen 15. maj 2006 Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Danmarks Grundforskningsfond

Danmarks Grundforskningsfond Danmarks Grundforskningsfond Strategi 6. februar 2007 A) Grundforskningens betydning og vilkår Illustration: Science in Your Eyes, Center for Biomembrane Physics, www.memphys.sdu.dk Grundforskning øger

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere