Vikarbureauansatte vikarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarbureauansatte vikarer"

Transkript

1 Cand. merc. Jur Kandidatafhandling Forfattere: Louise Guldberg Pedersen Lene Holm Lokvig Vejleder: Ole Hasselbalch Vikarbureauansatte vikarer Vikarkonstruktionen i et arbejdsretligt perspektiv Handelshøjskolen, Århus Universitet Erhvervsjuridisk Institut September 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning og begrebsforklaring Afgrænsning i forhold til andre atypiske arbejdsforhold Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Vikarbranchen i dag Vikarbureauernes tilbud Årsager til brug af vikarer Fleksibilitet Konjunktur forhold og variable personaleomkostninger Rekruttering Strategiske og driftsmæssige fordele Vikarer som en del af HR strategien Outsourcing og delvis outsourcing Reduktion af personaleadministration Beskedne emotionelle forpligtelser Forbedring af virksomhedens omdømme Oplæring, introduktion og virksomhedsspecifik viden Manglende tilknytningen til virksomheden Kort opsigelsesvarsel Uddannelse og træning Juridiske overvejelser Sammenfatning Den retlige regulering af vikarforholdet Regulering af vikarbranchen i Danmark II

3 Indholdsfortegnelse 3.2 Regulering af vikarbranchen i EU Sammenfatning Vikarforholdet og ansættelsesretten Lønmodtagerbegrebet Vikaren som lønmodtager Det EU-retlige arbejdstagerbegreb Arbejdsgiverbegrebet Arbejdsgiverbegrebet i forhold til EU-retten Den individuelle aftale Sammenfatning Vikarforholdet og den kollektive arbejdsret Kort om det fagretlige system Overenskomstens gyldighedsområde Vikarforholdets overenskomstdækning Vikarens overenskomstmæssige retsstilling Forbunds undsigelse af egne overenskomster Sammenfatning Den delte ledelsesret De delte arbejdsgiverforpligtelser Sammenfatning Vikarens individuelle retsstilling Anciennitet og beskæftigelseskrav Funktionærstatus Vikarforholdets ophør Beskyttelsen mod usaglig opsigelse Sammenfatning III

4 Indholdsfortegnelse 8. Vikardirektivets forventede betydning Ligebehandlingsprincippet Betydningen for det kollektive system Adgang til beskæftigelse og efteruddannelse Sammenfatning Konklusion Abstract Referenceliste...i IV

5 Indledning 1. Indledning Verden er i dag blevet en global markedsplads, hvilket stiller store krav til virksomhedernes konkurrenceevne. Uanset hvilket syn virksomhederne har på globalisering, er det en faktor, som de alle må forholde sig til og medtage i deres strategiske overvejelser. Globaliseringen har skabt bedre og billigere muligheder for at transportere både fysiske varer og informationer, hvorfor nye og samlet set større markeder bliver tilgængelige. Dette betyder samtidig, at konkurrencen øges. 1 Den nye globale markedsplads har gjort det muligt for både forbrugere og virksomheder at shoppe rundt verden over efter det bedste og billigste produkt, hvilket er med til at skærpe kravene til virksomhederne. 2 Generelt står virksomhederne overfor en omverden, der er præget af en øget viden, som er med til at skabe hurtig udvikling. Teknologien udvikler sig hastigt og åbner muligheder for en digitalisering af markeder, virksomheder og samfund, men kan også bevirke fundamentale ændringer i eksisterende virksomheders produktionsvilkår, forretningsområder og organisering, både internt og imellem virksomheder. 3 Udviklingen af informations- og kommunikationsteknologien nedbryder således begrænsningerne i tid og rum, hvorfor samhandel og samarbejde ikke længere begrænses af fysiske forskelle eller tidszoner. 4 Såfremt virksomhederne vil overleve i denne verden, er det vigtigt for dem at have et omstillingsparat produktionsapparat, såvel som en fleksibel arbejdsstyrke, der kan håndtere en øget efterspørgsel. De skal således kunne modsvare udvikling i efterspørgslen med en hurtig reaktionsevne, hvorfor fleksibilitet i produktionsapparatet bliver et vigtigt nøgleord for mange virksomheder. Netop denne fleksibilitet og omstillingsparathed kan vikarbranchen være med til at skabe. Muligheden for at kunne leje arbejdskraft fra et vikarbureau giver virksomheden lejlighed til at tilpasse arbejdsstyrken præcist til det daglige behov og dermed forbedre konkurrenceevnen. Endvidere er det igennem en international undersøgelse påvist, at vikarbranchen er medvirkende til at reducere ledigheden, idet branchen både skaber 1 Tæt på Erhvervspolitikken, Effekten af teknologisk service i Danmark viden, vækst og velfærd, Erhvervsministeriet. 2 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s Tæt på Erhvervspolitikken, Effekten af teknologisk service i Danmark viden, vækst og velfærd, Erhvervsministeriet. 4 Kim Møller, Fremtidens Jobmarked Et debatoplæg om strukturelle udviklingstendenser på jobmarkedet og om fremtidens rekrutteringsmetoder, Oxford Research, Danmark, s

6 Indledning jobs, der ellers ikke ville eksistere, og samtidig kan bidrage til integrationen af ledige på arbejdsmarkedet, ved at virke som et springbræt til en fastansættelse. 5 Ud fra et økonomisk synspunkt er der dermed mange fordele forbundet med vikaransættelser. Dog er disse ikke helt uden komplikationer. Især de retlige aspekter giver anledning til nærmere undersøgelser. Vikaransættelsesforholdet er karakteriseret ved et treparts-forhold imellem vikar, vikarbureau og brugervirksomhed. Dette forhold afviger fra den traditionelle topartsrelation imellem lønmodtager og arbejdsgiver, som kendetegner det almindelige ansættelsesforhold. Den arbejdsretlige tankegang, og dermed også løsningen på de arbejdsretlige problemstillinger, er hovedsageligt bygget op omkring denne topartsrelation. Vikaransættelsesforholdet indtager således en mellemposition i forhold til det traditionelle lønmodtagerforhold, der er omfattet af arbejdsretten og de uafhængige arbejdsaftaler, der udelukkende reguleres af kontraktrettens almindelige regler. 1.1 Problemformulering I takt med, at efterspørgslen efter vikararbejdskraft stiger, øges også behovet for klarhed over vikarforholdets retsstilling. Formålet med nærværende afhandling vil derfor være at klarlægge og analysere vikarforholdets arbejdsretlige stilling. For at forklare hvilke faktorer, der ligger til grund for udviklingen i brugen af vikaransatte, og dermed også for det øgede behov for at klarlægge vikarforholdets retsstilling, vil afhandlingen indledningsvist tegne et billede af vikarbranchen fra et økonomisk perspektiv. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er baggrunden for udviklingen i vikarbranchen? Hvorfor anvender virksomhederne vikaransatte og hvilke muligheder og udfordringer er der forbundet hermed? I hvilket omfang er vikaren omfattet af det ansættelsesretlige regelsæt? Er vikaren lønmodtager? Hvem er i så fald vikarens arbejdsgiver? Hvordan er den overenskomstmæssige retsstilling for vikarforholdet? Hvilke konsekvenser har denne retsstilling? 5 The Agency work industry around the world, CIETT Economic Report,

7 Indledning Hvordan er vikarens individuelle retsstilling i vikarforholdet? Hvilken betydning kan implementeringen af vikardirektivet forventes at få i dansk ret? 1.2 Metode Med henblik på at besvare ovenstående problemformulering vil afhandlingen tage udgangspunkt i en overvejende retsdogmatisk tilgang til at beskrive, fortolke/analysere og systematisere gældende ret. 6 Intentionen er således at beskrive den nuværende retstilstand. 7 Det retsdogmatiske sigte tager afsæt i arbejdsretlige retskilder og den foreliggende litteratur. Retspraksis bliver dog tillagt stor betydning, da litteraturen imidlertid er sparsom inden for vikarområdet. Afhandlingen vil dog til tider også indeholde visse retspolitiske aspekter. Dette gør sig især gældende i forbindelse med analysen af den overenskomstmæssige retsstilling. Under behandlingen af vikardirektivets forventede betydning, er der anvendt en mere hypotetisk tilgang, idet afhandlingen her forsøger at vurdere både selve retsstillingen efter implementeringen samt de heraf afledte konsekvenser. I forbindelse med det økonomiske perspektiv er der anvendt en form for cost-benefit analyse i utraditionel forstand, hvor virksomhedernes anvendelse af vikarer belyses i form af muligheder og udfordringer. Det økonomiske perspektiv vil blive belyst på baggrund af relevant litteratur, statistik samt økonomiske undersøgelser. Afhandlingen vil som nævnt indledningsvist tegne et billede af udviklingen i vikarbranchen og herunder også belyse hvilke årsager, der ligger til grund for virksomhedernes anvendelse af vikaransatte, samt hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed. Efterfølgende gives i afsnit 3 en kort introduktion til vikarforholdets retlige regulering. Afsnit 4 og 5 vil fokusere på henholdsvis vikarforholdets ansættelsesretlige regulering og vikarforholdets kollektivarbejdsretlige regulering. Den delte ledelsesret mellem vikarbureau og brugervirksomhed giver anledning til problemstillinger på både det ansættelsesretlige og det kollektive plan. Derfor vil afsnit 6 fokusere på baggrunden for 6 Jens Evald og Sten Shaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, s Peter Blume, Juridisk metodelære, s

8 Indledning den delte ledelsesret og samtidig undersøge, hvorledes arbejdsgiverens pligter er fordelt i vikarforholdet. Vikarens individuelle retsstilling afhænger både af den ansættelsesretlige og den kollektive regulering og vil derfor, i form af udvalgte problemstillinger, blive behandlet mere indgående i afsnit 7. Slutteligt vil vikardirektivet og vikardirektivets forventede betydning for dansk ret blive gjort til genstand for behandling i afsnit 8. Afsnit 9 vil indeholde konklusionen og det engelske resumé vil følge i afsnit 10. Afhandlingen indeholder tegn, hvilket svarer til 91 normalsider. 1.3 Afgrænsning og begrebsforklaring For at sikre den korrekte forståelse af afhandlingen, er det nødvendigt at fastlægge betydningen af nogle grundlæggende begreber. Definitionen af disse begreber er foretaget i overensstemmelse med vikardirektivets art. 3: Vikarbureau: Enhver fysisk eller juridisk person som indgår en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med vikaransatte med henblik på at udsende dem til brugervirksomheder for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under disses tilsyn og ledelse. Brugervirksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, for hvem og under hvis tilsyn og ledelse en vikaransat midlertidigt udfører en arbejdsopgave. Vikaransat: en person, der har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et vikarbureau med det formål midlertidigt at blive udsendt til en brugervirksomhed. Afhandlingen vil udelukkende omhandle retsstillingen i den situation, hvor vikaren bliver udsendt til en brugervirksomhed af et vikarbureau. Når udtrykket vikar eller vikaransat bliver brugt sigter det dermed på en vikar ansat igennem et vikarbureau, og ikke en vikar ansat direkte af brugervirksomheden. Vikaransættelser, hvor vikaren er ansat direkte af virksomheden, vil ikke i samme grad adskille sig fra det traditionelle ansættelsesforhold og vil derfor heller ikke give anledning til de samme arbejdsretlige problemstillinger. Ligeledes vil afhandlingen ikke omhandle retsstillingen for de vikarer, der er ansat af vikarbureauet på en tidsubegrænset kontrakt og aflønnes i perioderne mellem udsendelserne. 4

9 Indledning Endelig må der, grundet det begrænsede omfang afhandlingen har til rådighed, tages forbehold for prioriteringsproblemer. Afhandlingen vil derfor fokusere på de væsentligste områder, hvor retsstillingen umiddelbart giver anledning til problematikker. Områder, hvor retsstillingen synes mere klar, vil ikke - eller kun perifert - blive, berørt. De generelle problemstillinger, der kan være forbundet med implementering af EU-direktiver i dansk arbejdsret, vil endvidere ikke blive behandlet Afgrænsning i forhold til andre atypiske arbejdsforhold Den almindelige ansættelsesform i Danmark har karakter af et mere eller mindre længerevarende og fast forhold indgået imellem lønmodtager og arbejdsgiver. Vikarbureauansatte falder udenfor denne standard, hvilket ligeledes gør sig gældende for en række andre ansættelsesformer. Fælles for disse atypiske arbejdsforhold er et ofte mere løst tilknytningsforhold til arbejdsgiveren samt en kortere eller begrænset varighed. For at kunne fastlægge retsgrundlaget for disse mere løse tilknytningsforhold, er det nødvendigt at kunne skelne korrekt mellem dem. Arbejdsretten regulerer forholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver. For at vurdere om arbejdsforholdet er underlagt de arbejdsretlige regler, skal det derfor først fastlægges, hvorvidt der er tale om et forhold af en sådan karakter. Den ansatte skal med andre ord falde ind under lønmodtagerbegrebet. De arbejdsforhold, der ikke kan defineres som et lønmodtagerforhold, falder udenfor den arbejdsretlige regulering og reguleres dermed udelukkende på baggrund af rene kontraktretlige regler. Dette gælder bl.a. for entreprisekontrakter samt arbejde, der udføres på freelancekontrakter og selvstændige kontrakter. 8 Arbejdsgiveren kan vælge at ansætte lønmodtageren i opgave- eller tidsbestemte ansættelser. Det kan være i spidsbelastningssituationer, til konkrete opgaver eller i vikariater for fraværende ansatte. Disse ansættelser er kendetegnet ved at have en begrænset og kendt varighed. I periferien heraf ligger de såkaldte løsarbejdere, hvor ansættelsens varighed kan være helt ned på timebasis. Såfremt kriterierne for lønmodtagerbegrebet er opfyldt, vil disse ansættelsesforhold falde indenfor 8 Se om kriterierne for entreprise i afsnit

10 Indledning arbejdsrettens grænser og reguleres af de almindelig arbejdsretlige regler, samt en særskilt lov om tidsbegrænset ansættelse. 9 Vikaransatte vil typisk blive benyttet i samme situationer som ovenstående, men vil, pga. vikarforholdets særlige konstruktion, indtage en mellemposition imellem de selvstændige kontrakter og de rene ansættelsesforhold. Vikaren ansættes, aflønnes og afskediges af vikarbureauet, men er, under arbejdets udførelse, underlagt brugervirksomhedens instruktionsbeføjelser. Denne opdeling af ledelsesbeføjelserne eksisterer ikke i andre atypiske ansættelsesforhold, og er især medvirkende til at skabe de særlige arbejdsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med vikaransættelsesforhold. 9 Se om lønmodtagerbegrebet i afsnit

11 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen 2. Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Virksomhederne og nationerne står overfor en omverden, der grundet den hurtigt udviklende teknologi og globaliseringen er præget af en meget hurtig omskiftelighed og en stor kompleksitet. 10 Alt dette kræver konstant nytænkning og overvågning fra virksomhedernes side. De danske virksomheders udfordring bliver derfor at være konkurrencedygtige med de store markeder, såsom Kina og Indien, hvor det samme produkt kan produceres langt billigere end herhjemme. Det handler i høj grad om at effektivisere produktionsapparatet. Væsentlig er virksomhedens evne til at være innovativ og dermed være på forkant med de nyeste trends, samt sikre, at markedets efterspørgsel konstant imødekommes. 11 De er således nødsaget til at kunne agere agilt, fordi efterspørgslen ændres så hurtigt. Mange danske virksomheder vælger at outsource deres produktion til lande med lavere lønninger, når de skal træffe den strategiske beslutning make or buy 12 for på den måde at minimere produktionsomkostningerne. De virksomheder, der vælger at beholde produktionen i landet, må omkostningsminimere på anden vis. 13 For disse virksomheder er det en væsentlig faktor løbende at kunne tilpasse arbejdsstyrken effektivt, således at denne hele tiden passer til det aktuelle produktionsniveau. Det handler om på den ene side at undgå ekstra omkostninger til medarbejdere, der reelt ikke er behov for, og på den anden side at sikre, at der altid er medarbejdere nok til, at produktionen kan imødekomme efterspørgslen. Vikarbranchen skaber den fleksibilitet i arbejdsstyrken, som de selvproducerende virksomheder har behov for, og åbner dermed nogle muligheder for virksomhederne i deres bestræbelser på at kunne modsvare kravene fra den globale omverden. De følgende afsnit vil give et indblik i, hvorledes vikarbranchen i Danmark har udviklet sig, samt hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med brugen af vikarer. 10 George P. Huber, The Necessary Nature of future firms. 11 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s Beslutningen om at udføre en aktivitet selv eller at købe den via markedet fra en anden part kaldes make-or-buy -beslutningen. 13 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s

12 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen 2.1 Vikarbranchen i dag Siden starten af 1990 erne har vikarbranchen været i kraftig vækst. I 1992 var der i Danmark 73 vikarbureauer. 14 I 2007 var antallet steget til Ikke kun antallet af vikarbureauer er eksploderet, det samme gælder omsætningen. I 2007 omsatte vikarbranchen for 13,1 mia. kr. hvilket var næsten en firdobling af omsætningen siden Årsagen til den kraftige vækst er i meget høj grad den markedsudvikling, der beskrives i forrige afsnit. Samtidig gennemgik vikarbranchen i 1990 en liberalisering, der har gjort det nemmere for nye aktører at komme ind på markedet og udnytte udviklingspotentialet. 17 Der stilles ikke længere særlige krav til stiftelse af vikarbureauer i Danmark, hvorfor det er forholdsvist nemt at etablere et vikarbureau. Dette har medført et relativt højt antal vikarbureauer, der dog varierer markant i størrelse, og hvor en del reelt ikke har megen aktivitet. Af de mere end vikarbureauer har alene omkring 300 mere end 5 ansatte. 18 Figur 1: Udvikling i vikarbeskæftigelse og den samlede beskæftigelse Antal personer Antal personer Vikarbeskæftigelse Samlet beskæftigelse - højre akse Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik, gengivet i rapporten Vikarbranchen i dyb krise. Tallene er sæsonkorrigeret. Figur 1 viser udviklingen i vikarbeskæftigelsen og den samlede beskæftigelse. Tallene er fremkommet ved at beregne et årligt gennemsnit af de fire kvartaler baseret på den nævnte kilde. Figuren viser en tydelig sammenhæng mellem den generelle 14 LO s ugebrev A4, nr. 3 af 26. januar 2004, s Omsætningen var i 2000 på mio. kr. 17 Se afsnit Fakta om branchen. 8

13 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen beskæftigelse og antallet af beskæftigede i vikarbranchen. 19 I tiden frem til 2008 var dansk økonomi præget af lav ledighed og høj produktivitet. I denne periode ses en meget markant stigning i antallet af beskæftigede i vikarbranchen. Vikarbeskæftigelsens andel af den samlede beskæftigelse er i samme periode steget fra 0,3 % til knap 1,1 %, hvilket viser, at stigningen i vikarbeskæftigelsen har været forholdsmæssigt større end stigningen i beskæftigede på det samlede arbejdsmarked. 20 På trods af den store vækst er finanskrisens indtræden i 2008 på ingen måde gået ubemærket hen over vikarbranchen. Nyere tal fra 2008 og 2009 viser, at finanskrisen har ramt langt hårdere i vikarbranchen, end på det generelle arbejdsmarked. Samtidig ses det ud fra Figur 1, at vikarbranchen også har responderet hurtigere på krisen. Nedgangen i vikarbranchen viser sig allerede fra 2007 til 2008, hvorimod nedgangen på det samlede arbejdsmarked først viser sig fra 2008 til Antallet af beskæftigede i vikarbranchen nåede sit højdepunkt i 1. kvartal 2008 med godt fuldtidsbeskæftigede. I 3. kvartal 2009 var antallet faldet til , hvilket var samme niveau som i begyndelsen af Finanskrisen har dermed næsten halveret antallet af beskæftigede i vikarbranchen, og andelen af den samlede beskæftigelse er faldet til 0,6 %. Til sammenligning er den generelle fuldtidsbeskæftigelse på det danske arbejdsmarked i samme periode faldet med 4,5 %. 23 At finanskrisen har ramt de beskæftigede vikarbureauansatte så hårdt, må for en stor del kunne tilskrives den fleksibilitet, der er forbundet med vikaransættelser. Vikarbranchen er således meget følsom overfor konjunkturudsving og reagerer hurtigere og kraftigere på disse end det resterende arbejdsmarked, der ikke indeholder samme fleksibilitet. De medarbejdere, der er ansat direkte af virksomheden, vil typisk have et længere opsigelsesvarsel og en større tilknytning til arbejdspladsen. Det er derfor naturligt nok, at virksomhederne vælger at skære de vikarbureauansatte fra som de første. Omvendt må det forventes, at efterspørgslen efter vikarer vil stige så snart økonomien igen viser positive tegn. Her er vikaransatte et godt redskab til at modsvare en øget efterspørgsel i 19 Endvidere påpeger Ciett Economic Report 2010 på s. 66, at der er en korrelerende sammenhæng mellem vikarbeskæftigelsen og BNP. 20 Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, s Dette understøttes af Ciett Economic Report 2010, som på s viser, at vikarer er de første der bliver skåret fra i økonomiske kriser. Men de er ligeledes de første der ansættes efter krisen. 22 Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, tabel Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, s. 3. 9

14 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen en situation hvor usikkerheden omkring den økonomiske stadig er så stor, at virksomhederne endnu ikke tør satse på fastansættelser. Procent Sygepleje og sundhed Figur 2: Samlede omsætning fra virkarformidling fordelt på udvalgte vikargrupper Transport, lager og logistik Produktion og bygge/anlæg Andet kontorpersonale IT og telekommunikation Øvrige personalekategorier Hotel- og restauration Handelsbranchen Vikargrupper Kilde: Danmarks statistik. Figur 2 viser, at vikarbranchens væsentligste sektorer er inden for sygepleje og sundhed, samt produktion og bygge/anlæg. Herudover leverer vikarbranchen personale til en lang række andre sektorer. Sygepleje og sundhedsområdets andel af den samlede omsætning er steget fra 33 % i 2007 til 46 % i 2008, hvorimod produktion og bygge/anlæg er faldet fra 35 % til 19 %. Det synes nærliggende at tilskrive en stor del af skylden for dette skift til finanskrisen. Produktion og bygge/anlæg afhænger i høj grad af den økonomiske situation og er derfor meget påvirkelig af konjunkturskift. Det forekommer derfor naturligt, at en finanskrise vil bevirke en nedgang i denne sektor. Sygepleje og sundhedsområdet må omvendt antages at være væsentlig mindre afhængig af den økonomiske situation end produktion og bygge/anlæg. Selvom sundhedssektoren også bliver ramt af nedskæringer og forsørg på at spare, vil dette ikke bevirke, at antallet af syge, gamle og andre brugere af sundhedsvæsenet ligeledes vil falde. Det er ikke utænkeligt, at dette endda kan medføre en endnu større efterspørgsel efter vikarer på sundhedsområdet, da vikarer, som nævnt i foregående afsnit, skaber en langt større fleksibilitet i arbejdsstyrken. Brugen af vikarer giver sundhedsvæsenet mulighed for hurtigt og smidigt at tilpasse arbejdsstyrken præcis til behovet. Dermed undgås det at betale for flere arbejdstimer end der reelt bruges, men pga. vikarernes fleksibilitet er det stadig muligt at imødekomme pludseligt opståede spidsbelastninger. 10

15 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Figur 3: Beskæftigede i vikarbranchen fordelt efter alder år år år år år år år år år år år år 67+ år Kilde: Danmarks statistik. Figur 3 viser, hvorledes de beskæftigede i vikarbranchen er fordelt efter alder. Figuren er baseret på data hentet fra Danmarks Statistiks oversigt over beskæftigede personer. 24 Arbejdsstyrkestatistikken opgøres primo året og stammer fra målinger udført ultimo november året før. 25 Dette betyder, at tallene reelt stammer fra året før, hvilket er nødvendigt at holde sig for øje for at få et retvisende billede. Figuren er dermed ikke direkte sammenlignelig med Figur 1. Samtidig anvendes et andet datagrundlag til opgørelse af den registerbaserede arbejdsstyrke for 2009, hvilket betyder, at der er databrud i statistikken og, beskæftigelsen i 2009 er lavere, end hvis det hidtidige datagrundlag havde været anvendt. Data for 2009 er dog medtaget, da det skønnes, uanset databrud, stadig at kunne give et retvisende billede i udviklingen af vikarbeskæftigede fordelt på aldersgrupper. Når der tages udgangspunkt i, at årstallene i figuren viser målinger fra året før og figuren dermed reelt viser udviklingen fra 2005 til 2008 i stedet for 2006 til 2009, fremgår det tydeligt, at det fra 2005 til 2007 overvejende var unge mellem 20 og 30 år, der var beskæftiget i vikarbranchen. Især andelen af de årige var høj. I 2008 er fordelingen af aldersgrupper i vikarbranchen væsentlig mere jævn end årene før, hvilket giver et billede af, at branchens nedgang i 2008 har ramt de unge i vikarbranchen langt hårdere end de lidt ældre. 24 RAS9: Beskæftigede efter branche (DB07), socio-økonomisk status, alder og køn. 25 Varedeklaration: Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), pkt. 2.1 (www.statistikbanken.dk). 11

16 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Således tegner der sig et overordnet billede af vikarbranchen som yderst følsom overfor markedets omskiftelighed. Dette understreger, hvor fleksibelt denne arbejdsstyrke (kan) anvendes. 2.2 Vikarbureauernes tilbud Da der i Danmark ikke findes regler om opstart og udførelse af vikarvirksomhed, spænder udformningen af vikarbureauer derfor bredt, lige fra små enkeltmandsvirksomheder, der tilbyder personlig assistance til f.eks. bogføring, til store virksomheder, der sender flere tusinde vikarer i arbejde dagligt. Når en brugervirksomhed benytter sig af vikarer, lejer den derved arbejdskraft hos vikarbureauet. Mest almindeligt er de rene vikarforhold, hvor vikaren hentes ind for at dække et akut opstået behov i virksomheden, f.eks. ved spidsbelastninger, sygdom osv. Arbejdskraften lejes for en begrænset periode, hvorefter al tilknytning mellem vikaren og brugervirksomheden ophører. Perioden kan variere lige fra en enkelt dag til flere måneder, ligesom det kan dreje sig om en eller flere vikarer. Brugervirksomheden vil dog typisk have mulighed for at opsige vikariatet fra dag til dag. 26 I nogle tilfælde kan vikarbureauerne helt overtage driften af udvalgte afdelinger i virksomheden, således at afdelingen enten internt bemandes og styres af vikarbureauet eller outsources helt ud af virksomheden. Her bliver der tale om entreprise kontrakt og dermed en anden juridisk problemstilling. 27 De fleste vikarbureauer tilbyder et såkaldt Try & Hire -koncept, hvor vikaren udlejes af bureauet i en prøveperiode på ofte 3 måneder med henblik på fastansættelse. Brugervirksomheden har undervejs frihed til at afbryde perioden med kort varsel. Efter prøveperioden indtræder brugervirksomheden som vikarens arbejdsgiver. 28 Sker fastansættelsen inden prøveperiodens udløb vil vikarbureauerne typisk opkræve et forholdsmæssigt honorar. 29 En anden service, vikarbureauerne ofte tilbyder, er rekruttering, hvor bureauet overtager hele screening- og udvælgelsesprocessen i forbindelse med ansættelse af nye 26 Se bl.a. og Adeccos brochure Træd indenfor som kunde hos Adecco, s. 4 (www.adecco.dk) 27 Se mere om dette i afsnit Se bl.a. Adeccos brochure Træd indenfor som kunde hos Adecco, s. 4 (www.adecco.dk) og 29 Se bl.a. og 12

17 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen medarbejdere. Alt afhængig af vikarbureauernes kompetencer, kan det dreje sig om rekrutteringen på både operationelt, taktisk og strategisk niveau, hvilket vil sige alt lige fra rengøringsassistenter til direktører. Flere af de store vikarbureauer tilbyder også en række andre ydelser forbundet med personalehåndtering. Adecco tilbyder f.eks. Human Capital Solutions, som bl.a. omfatter karriererådgivning til medarbejdere, genplacering af afskedigede medarbejdere udenfor virksomheden, samt assistance ved udvikling af processer og koncepter indenfor HR. Igennem de vikarbureauer, som har afdelinger i udlandet, kan virksomhederne ligeledes få hjælp til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, og her gøre brug af vikarbureauernes kompetencer mht. de sprogproblemer og kulturelle barrierer, der måtte være i forbindelse med opstart af nye afdelinger i fremmede lande. Endelig har nogle vikarbureauer specialiseret sig i at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Dette er især udbredt indenfor byggesektoren. 2.3 Årsager til brug af vikarer Der er foretaget flere undersøgelser omkring danske virksomheders brug af vikarer. Ud fra undersøgelserne tegner der sig et broget billede af årsager til at bruge vikarer. Nedenfor gives et kort resumé af resultaterne fra et par af disse undersøgelser. En undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Zapera 30 viser, at 56 % af de adspurgte virksomheder benyttede sig af vikarer. Ud af disse brugte 25 % vikarer som et fast element og 74 % kun ved eksempelvis sygdom, spidsbelastninger og barsel. Årsagen til brug af vikarer var især sygdom og spidsbelastninger samt barsel, men vikarerne blev også brugt ved ferie, når der er usikkerhed om, hvorvidt der er basis for at ansætte en fast medarbejder, med henblik på fastansættelse samt som et redskab til omkostningsreduktion gennem tilpasning af arbejdsstyrken. En undersøgelse fra 2008 viser derimod, at kun hver femte virksomhed i Region Midtjylland gjorde brug af vikarer i Her blev vikarerne primært anvendt til at løse korte, velafgrænsede opgaver eller til at dække et behov, indtil der kunne ansættes en ny medarbejder, og kun i mindre grad som afløsere ved sygdom eller ferie. I 30 Undersøgelse fra januar 2007, gennemført af Zapera.com A/S på vegne af Adecco. Undersøgelsen er baseret på 284 CAWI-interview med HR-ansvarlige i danske virksomheder med 10 eller flere ansatte i december 2006 til januar Undersøgelse af 10. juni 2008, foretaget af Teknologisk Institut om virksomheders brug af vikarbureauer i Region Midtjylland. 13

18 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen undersøgelsen angav 61 % af virksomhederne, at de ikke kunne finde arbejdskraft på anden måde, som begrundelse for at benytte vikarer. Dette skal ses i lyset af, at ledigheden i 2007 var meget lav. Siden er den generelle ledighed steget og efterspørgslen efter vikaransatte er i samme periode faldet væsentligt, jf. afsnit 2.1. Der er således ikke helt overensstemmelse mellem de resultater, undersøgelserne kommer frem til. Dette kan skyldes flere forskellige ting. For det første er undersøgelserne gennemført med 1½ års mellemrum. Derudover kan også størrelsen og den geografiske fordeling af analysegrundlaget, samt metodemæssige forskelligheder og diverse andet, have betydning. Analysen fra Zapera er gennemført på baggrund af 284 virksomheder med 10 eller flere ansatte, hvorimod analysen fra Teknologisk Institut er lavet på baggrund af Det midtjyske vækstlag, der er et panel bestående af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. 265 af de virksomheder, som er anvendt i undersøgelsen fra Teknologisk Institut, har under 10 medarbejdere, hvilket betyder, at datagrundlaget i de to undersøgelser ikke umiddelbart er sammenlignelige. På trods af ovenstående må undersøgelserne stadig kunne give et billede af de forskellige årsager, der ligger bag virksomhedernes brug af vikarer. Uanset hvad der ligger til grund for anvendelsen, medfører brugen af vikarer nogle forskellige muligheder og udfordringer, som virksomhederne bør overveje, inden beslutningen om at anvende vikarer træffes. I det efterfølgende vil en række af disse muligheder og udfordringer blive gennemgået. 14

19 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Muligheder Fleksibilitet Konjunkturforhold og variable personaleomkostninger Rekruttering HRM-mæssige fordele Vikarer som en del af HR strategien Outsourcing og delvis outsourcing Reduktion af personaleomkostninger Beskedne emotionelle forpligtelser Forbedring af virksomhedens omdømme Begrænsede juridiske forpligtelser Udfordringer Oplæring, introduktion og know-how Manglende tilknytning til virksomheden Virksomhedsspecifik viden Kort opsigelsesvarsel Uddannelse og træning Overenskomstmæssige komplikationer Fleksibilitet Fleksibilitet og effektivitet tet er, som det fremgår af afsnit 2, nøgleord for mange virksomheder. For at imødekomme den skærpede konkurrence rence er det nødvendigt hurtigt og effektivt at kunne tilpasse produktionsapparatet til efterspørgslen. Det er dog for mange virksomheder svært at forudsige efterspørgslen, hvorfor det er uforudsigeligt, hvor meget der skal produceres, og dermed hvordan man får sine personaleomkostninger udnyttet bedst muligt. Den store udfordring, virksomhederne har med usikkerheden i efterspørgslen, trækker i retning af en pull strategi 32, hvor der produceres, når en ordre er i hus. Derfor har mange produktionsvirksomheder også skiftet fokus fra lagerproduktion til ordreproduktion, så man undgår store lageromkostninger og ukurante varer. Ved at benytte en pull strategi begrænser virksomhederne deres omkostninger, men samtidig øger de også behovet for at besidde en fleksibel arbejdsstyrke. Vikarer er en måde, hvorpå dette behov kan efterkommes. På samme måde kan vikaransættelser være et vigtigt redskab for virksomheder i forbindelse med sæsonbetonede udsving og spidsbelastninger. Vikarer kan blive hyret 32 Produktionen sker først når behovet opstår, så varen bliver trukket igennem værdikæden på baggrund af konkret efterspørgsel. Modsat vil en push strategi betyde, at varen bliver skubbet igennem værdikæden ved at producere til lager på baggrund af forecast og så presse varen ud på markedet. 15

20 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen for, at imødekomme akutte eller periodevise udsving i behovet for arbejdskraft. 33 En succesfuld brug af vikarer forudsætter dog, at jobbet egner sig til det, samt at vikarerne besidder de nødvendige kompetencer. Det er dermed ikke i alle typer job, at vikaransættelser kan være en fordel. Fleksibiliteten opstår, idet vikarer kan ansættes og afskediges med meget korte varsler, ofte fra dag til dag. Dermed kan vikaren fungere som en vare, der kan lejes fra dag til dag. Virksomhederne er således ikke økonomisk bundet op på samme måde som ved en direkte ansættelse, såfremt behovet for arbejdskraften skulle ophøre. En medarbejder, der er ansat direkte af virksomheden, vil typisk have et vist opsigelsesvarsel. Dette betyder, at virksomheden ved direkte ansættelser ikke har samme mulighed for at tilpasse arbejdsstyrken og de udgifter, der er forbundet med denne, når behovet ændrer sig. Denne form for arbejdstidsfleksibilitet bliver også kaldt intern numerisk fleksibilitet og dækker således over virksomhedens mulighed for at tilpasse sine medarbejderes arbejdstid, både med hensyn til arbejdstid kontra pause, overtid, deltid, skifteholds-, weekendarbejde mm. En anden fleksibilitet i vikarbranchen er begrebet Try & Hire, hvor arbejdsgiveren får mulighed for at få vikaren på prøve og se vedkommende an i et vikariat på typisk 3 måneder uden at blive forpligtet af en ansættelseskontrakt. Såfremt personen passer ind i virksomheden og har de rette kvalifikationer, kan virksomheden vælge at fastansætte vikaren, under forudsætning af vikarens accept. 34 Denne form for fleksibilitet går under betegnelsen ekstern numerisk fleksibilitet og dækker således over virksomhedernes mulighed for at afskedige og ansætte medarbejdere, hvilket også går under betegnelsen jobmobilitet på arbejdsmarkedet. Anvendelsen af de fleksible ansættelsesformer er, uanset afsættet, et udtryk for at tilpasse sig omverdenens stigende krav om effektivisering og nytænkning, hvor en mobil og fleksibel arbejdsstyrke er en forudsætning Nemme at hyre nemme at fyre, Oxford Research nov. 2003, s Jf. bl.a. 35 Agi Csonka, Nye organisationsformer i danske virksomheder, ss.33-62, og European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, National Report: Danmark, s

21 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Konjunktur forhold og variable personaleomkostninger I afsnit 2.1 fremgår det, at efterspørgslen efter vikarer er meget konjunkturfølsom. Brugen af vikarer stiger i perioder, hvor ledigheden generelt er lav. Forklaringen herpå må være, at vikarer er forholdsvis nemme at anskaffe i perioder, hvor det ellers er svært at skaffe arbejdskraft, og samtidig kan skæres fra, så snart behovet ikke længere består. 36 Dette støttes op af den før nævnte undersøgelse omkring brugen af vikarer i Region Midtjylland, hvor 61 % af virksomhederne angiver, at de ikke kan finde arbejdskraft på anden måde, som begrundelse for at benytte vikarbureauvikarer. 37 I perioder med højkonjunktur kan virksomhederne have svært ved selv at finde egnet arbejdskraft. Her giver vikaransættelser virksomheden mulighed får at få dækket behovet for arbejdskraft midlertidigt, indtil virksomheden selv finder en egnet kandidat. Omvendt kan vikarer også være en mulighed i situationer, hvor virksomhedens fremtid er usikker. 38 Det kan f.eks. være, når der påtænkes organisatoriske ændringer såsom outsourcing, fusion, frasalg eller flytning af produktionen til udlandet. Her bliver de vikaransatte et redskab til at holde produktionen kørende, helt indtil ændringen foretages, men sikrer samtidig, at virksomheden ikke efterfølgende hænger på udgifterne til lange opsigelsesvarsler. Yderligere kan der være tale om perioder, hvor virksomheden er nødt til at indføre besparelser og dermed ønsker at skære ned på det faste personale. Her sikrer vikaransatte, at produktionsapparatet stadig kan matche efterspørgslen. Udover fleksibiliteten kan brugen af vikarer medføre en regnskabsmæssig fordel. I modsætning til at afregne lønnen som en delvis fast omkostning, ud fra den betragtning at fastansatte ikke kan afskediges fra dag til dag pga. opsigelsesperioden, bidrager vikaransættelsen til, at omkostningen bliver variabel, hvorfor der kun afregnes løn for det præcise arbejdsbehov. Virksomheden er forpligtet til at aflønne en fastansat, uanset om der er arbejde eller ej. Den samme forpligtelse har virksomheden ikke over for vikaren. Virksomheden er desuden ikke forpligtet til at betale for vikaren ved sygdom eller andet fravær. Ved brug af vikarer kan virksomheden stoppe lønudgiften fra dag til dag og afregner således kun for antal afholdte timer. Herved bliver lønudgiften variabel 36 Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s Teknisk Institut s rapport af 10. juni Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s

22 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen i forhold til arbejdsbehovet, og virksomhederne undgår dermed endvidere at have spildtimer, fordi der ikke er tilstrækkeligt arbejde til personalet. Rent budgetteknisk vil omkostningerne til vikarer ofte figurer andetsteds end lønbudgettet, hvilket medfører at vikaransatte ikke fremgår som en fast lønomkostning. 39 Dette kan være en fordel for virksomheder i de ovennævnte usikre situationer, da lønomkostningerne dermed syner mindre ligesom tilgang og afgang på personaleområdet heller ikke fremgår i samme omfang Rekruttering Rekruttering af nye medarbejdere kan være en omkostningsfuld affære. Ved at bruge et vikarbureau til at formidle arbejdskraften, slipper virksomheden for at bruge både tidskrævende og omkostningsfulde ressourcer på at screene markedet og afholde ansættelsessamtaler. Dermed kan virksomheden fokusere på sine kernekompetencer, hvilket ofte er fordelagtigt for virksomhedernes overlevelse i nutidens omverden. 41 Når der rekrutteres via vikarbureauer, har virksomheden mulighed for at se arbejdskraften an, inden der ansættes og dermed undgå at fastansætte uegnet personale. Virksomheden har altid mulighed for at tilbyde en vikar fastansættelse, men vikarbureauernes Try & Hire koncept er målrettet til netop dette formål. Udover rekruttering af enkeltstående personale kan virksomheden vælge at bruge vikarbureauet som en strategisk samarbejdspartner, der varetager alle virksomhedens rekrutterings- og bemandingsbehov. Dermed vil virksomheden frigive ressourcer til at fokusere på kernekompetencerne og til at øge produktiviteten frem for administrative opgaver, der ikke umiddelbart kan ses på bundlinien. Bureauerne kan netop have deres spidskompetencer indenfor rekrutterings- og bemandingsløsninger, hvilket betyder en mere effektiv rekruttering. Det kan således potentielt blive et, for virksomheden, profitabelt samarbejde. Som ved al anden rekruttering er der dog nogle forhold, som virksomheden skal være opmærksom på, når den vælger at rekruttere igennem et vikarbureau. Alle nyansættelser 39 Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s Se afsnit Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s. 12. Ciett Economic Report 2010 påviser endvidere, at ansættelser gennem et vikarbureau forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne, fordi de herved kan bruge deres ressourcer på at fokusere på sine kernekompetencer. 18

23 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen er forbundet med udgifter til oplæring og introduktion. 42 I situationer hvor disse udgifter er høje, kan det blive meget omkostningsfuldt for virksomheden, hvis en egnet kandidat ikke findes i første forsøg. Det er derfor vigtigt for virksomheden at tiltrække og udvælge de helt rigtige kandidater. I andre situationer er det mere fordelagtigt for virksomheden, at en del af udvælgelsesprocessen foregår igennem en prøveperiode på arbejdspladsen. 43 Vælger virksomheden at bruge vikarbureauet til at dække hele rekrutteringsbehovet, er det på baggrund af ovenstående, meget vigtigt, at vikarbureauet har et indgående kendskab til virksomheden samt den rette indsigt i virksomhedernes ønsker og krav til ansatte, således at vikarbureauet har de bedste forudsætninger for at finde det rette match Strategiske og driftsmæssige fordele Mange virksomheder verden over har demonstreret, at en konkurrencemæssig fordel kan skabes gennem en Human Ressource Strategi. Målet med en HR strategi er at lede og designe jobs og jobfunktioner så menneskene i organisationen er effektive, og arbejdskraften dermed bliver effektivt anvendt Vikarer som en del af HR strategien Et afgørende element i en succesfuld HR strategi er ensartethed. 45 Der skal være en overordnet sammenhæng i HR strategien i forhold til de enkelte medarbejdere. Virksomhedens forskellige personalepolitikker skal stemme overens og komplementere hinanden. F.eks. skal politikker, der fokuserer på omkostningsfuld træning og uddannelse af medarbejderne, understøttes af politikker, der fokuserer på at fastholde medarbejderne og som dermed sikrer, at virksomhedens investeringer i de ansattes uddannelse ikke er formålsløse. Samtidig er den konsekvente ensartethed, i måden hvorpå medarbejderne behandles, meget vigtigt. Hvis en medarbejder behandles på én måde i en given situation, vil en anden medarbejder forvente, at blive behandlet på en tilsvarende måde i en sammenlignelig situation. 42 Se nærmere herom i afsnit Edward P. Lazear, Personal Economics for Managers, s Jay Heizer and Barry Render, Operations Management, flexible Version, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s

24 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Det er naturligt for mennesker at sammenligne sig med andre, hvilket også gør sig gældende på arbejdspladsen. 46 Oplever medarbejderne forskelsbehandling, kan det skabe utilfredshed, hvilket igen kan påvirke produktiviteten negativt. Dette betyder, at det kan være vanskeligt for virksomheden at forskelsbehandle medarbejdere, selvom der nogle gange kan være væsentlige fordele forbundet hermed. F.eks. kan det være en fordel for virksomheden at ofre flere penge på medarbejderne i udviklingsafdelingen og motivere dem gennem særlige bonusordninger og personalegoder. Derimod ville den samme økonomiske udskrivning måske være knap så rentabel i de mere administrative afdelinger, da medarbejderne her ikke i samme grad har mulighed for at påvirke virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Der er derfor en balancegang mellem at optimere de forskellige grupper på arbejdspladsen og samtidig beholde den generelle medarbejdertilfredshed. I situationer hvor virksomheden ønsker at differentiere mellem medarbejderne, er det nødvendigt at skabe en vis distance imellem de forskellige grupper og dermed fjerne medarbejdernes sammenligningsgrundlag. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af forskellige jobtitler og jobfunktioner, eller ved at adskille grupperne geografisk. Vikarer kan således give virksomheden en mulighed for at differentiere blandt de ansatte på en, for medarbejderne, legal måde. 47 En vikaransat kommer ind på arbejdspladsen med andre forudsætninger end en fastansat, ligesom også tilknytningsforholdet til virksomheden er anderledes. Sammenligningsgrundlaget er derfor markant anderledes, end hvis den nye medarbejder havde været direkte ansat af virksomheden, og forskelsbehandling accepteres derfor nemmere. Rent teoretisk betyder det, at virksomhederne har mulighed for i vidt omfang at behandle vikaren anderledes end de fastansatte, f.eks. i forhold til aflønning, arbejdstider og opgaver samt diverse personalegoder, uden det går ud over den generelle medarbejdertilfredshed. 48 Benyttes vikaransatte på denne måde, må virksomheden dog være meget opmærksom på, at en 46 James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s. 452 ff. 48 Her forudsættes, at den ansættelsesretlige lovgivning, der gælder for vikaransatte overholdes. 20

25 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen evt. overenskomst ikke opstiller juridiske begrænsninger herfor. 49 implementering vil i praksis begrænse mulighederne yderligere. 50 Vikardirektivets Omvendt kan virksomhedens brug af vikarer endvidere være medvirkende til utilfredshed på arbejdspladsen. Hvis den vikaransatte ikke er kompetent til at udføre arbejdet eller ikke passer ind i virksomhedens kultur, kan det både gå ud over kvaliteten af vikarens arbejde, men også skabe utilfredshed og et øget pres på de fastansatte, der skal samarbejde med vedkommende. Samtidig kan virksomheder, der i stort omfang benytter sig af vikarer, risikere, at de fastansatte opfatter vikarerne som en trussel og en undergravning af deres stillinger Outsourcing og delvis outsourcing En måde hvorpå virksomheden kan arbejde uden om både de juridiske komplikationer og de fastansattes mulige utilfredshed er ved at udskille de ønskede arbejdsfunktioner i særskilte afdelinger og bemande dem udelukkende med vikaransatte, men hvor afdelingen stadig fysisk er tilknyttet virksomheden. Det kan enten være hvor vikarbureauet blot står for alt det administrative vedrørende de vikaransatte, og virksomheden stadig står for den daglige ledelse af arbejdet, eller hvor vikarbureauet overtager alt vedrørende driften af afdelingen også det ledelsesmæssige aspekt. En anden mulighed er ren outsourcing, hvor afdelingen flyttes væk fra virksomheden, og driften helt overtages af vikarbureauet. Et eksempel på disse tre muligheder kunne være en telemarketingafdeling, der bemandes af vikarbureauet og enten ledes af virksomheden selv eller vikarbureauet internt i virksomheden, eller outsources således, at afdelingen flyttes helt over i vikarbureauets regi. Fordelene ved hel eller delvis outsourcing er, at virksomheden kan minimere de administrative omkostninger og derved frigives ressourcer til at fokusere på kerneområderne. Samtidig giver outsourcing mulighed for at behandle medarbejderne i de outsourcede afdelinger anderledes end i resten af virksomheden. 52 De juridiske 49 Se nærmere herom i afsnit Se nærmere herom i afsnit Se som illustration TDC-casen i Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s

26 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen problemstillinger afhænger her af, hvorvidt der er tale om arbejdsindleje, hvor virksomheden stadig reelt har en del af ledelsesretten, eller entreprise. 53 Inden beslutningen om hel eller delvis outsourcing tages, er der dog en del strategiske overvejelser, som virksomheden skal tage i betragtning. Ikke alle arbejdsfunktioner egner sig til outsourcing. Det afhænger i høj grad af funktionens strategiske betydning samt den indbyrdes afhængighed, både opgavemæssigt og socialt. 54 En hel outsourcing kan foretages, når de funktioner, det drejer sig om både har en lav strategisk betydning og en lav indbyrdes afhængighed af virksomhedens andre funktioner. Her vil de vigtigste kriterier være omkostninger og fleksibilitet. En delvis outsourcing foretages når den strategiske betydning er lav, men hvor virksomheden stadig er afhængig af, at arbejdsfunktionen bliver udført i virksomheden. Her er det vigtigt at kulturen, og de forskellige HR-politikker stadig passer til resten af virksomheden, hvorfor tillid til og samarbejde med vikarbureauet derfor bliver vigtige kriterier Reduktion af personaleadministration Når virksomheden benytter sig af vikarer, er det vikarbureauet, der, som vikarens kontraktretlige arbejdsgiver, står for den administrative del. 55 Det er bureauet, der ansætter, afskediger, udfærdiger ansættelsesbeviser, modtager sygemeldinger osv. Bureauet er således forpligtet til at udbetale løn, sygedagpenge, g-dage samt afregne feriegodtgørelse m.m. over for vikaren. 56 Ofte er det en service fra vikarbureauet at stille en substitut til rådighed, såfremt vikaren er fraværende. Herved mindskes virksomhedernes omkostninger i forbindelse med personaleadministrationen betragteligt Beskedne emotionelle forpligtelser Ved ansættelsesforhold af en vis varighed, kan der nemt opstå et mere personligt forhold mellem den ansatte og dennes leder. Ligeledes kan virksomheden komme til at føle sig forpligtet overfor den ansatte i større eller mindre grad. Dette kan betyde, at visse beslutninger, f.eks. ved nedskæringer, ikke træffes helt så effektivt som de burde, hvilket vil påvirke virksomhedens økonomi negativt. 53 Se nærmere herom i afsnit James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s. 460 ff. samt illustrationen i figure Se nærmere herom i afsnit 4.2 samt Dansk Erhverv, Orientering, Vikarbranchen og vikarbureau-vikarer. 22

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

De ansatte flygter efter krisen

De ansatte flygter efter krisen Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA De ansatte flygter efter krisen Lederne Østjylland og Kronjylland Den 5. April 2011 Flemming Ibsen, Professor Center for arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder

Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder 21. juni 2016 Konsekvenser for FOAs medlemmer af en fleksibel pensionsalder En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD

VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD 24. april 28 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: VIKARBESKÆFTIGELSEN FORTSÆTTER OPAD Væksten i den sæsonkorrigerede ATP-beskæftigelse for vikarer er fortsat positiv med endnu en

Læs mere

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN

KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN 14. januar 2009 af Niels Storm Knigge tlf. 33557723 og Erik Bjørsted tlf. 33557715 Resumé: KRAFTIGT FALD I VIKAR-BESKÆFTIGELSEN Beskæftigelsen i vikarbranchen i 3. kvartal 2008 er faldet med 2300 fuldtidspersoner,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer

Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer 18. maj 2016 Konsekvenser af en fleksibel pensionsalder for FOAs medlemmer En stor del af FOAs medlemmer arbejder i fysisk krævende jobs og bliver hurtigere nedslidt end den gennemsnitlige dansker. Alligevel

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Vikaren også en kollega.

Vikaren også en kollega. Vikaren også en kollega. Forskellige perspektiver på Vikaren LO Fokus på at indføre lovgivning, der beskytter arbejdstagernes rettigheder herunder også vikarerne FIU Fokus på uddannelse af tillidsvalgte

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017

PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Fredag den 29. september 2017 S M PÅ TRÆK Mere end hvert tiende jobopslag er for et midlertidigt job Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 29. september 2017 Arbejdsgiverne søger efter pædagoger, lærere, sygeplejersker, håndværkere

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej

JOBBAROMETERET FRA: nye job på vej JOBBAROMETERET FRA: 20.000 nye job på vej Jobkrisen er aflyst. Virksomhederne ansætter igen. Alene de seneste tre måneder er der skabt 16.000 nye job. De næste seks måneder regner virksomhederne med at

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser

Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser Genopretning erfaringer fra tidligere økonomiske kriser De historiske erfaringer tilsiger, at når økonomien vender, så udløser det kræfter, som bevirker, at genopretningen efter den økonomiske krise vil

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag

Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag Seminar: Løst ansattes vilkår på arbejdsmarkedet og partssamarbejdets betydning 6. dec. 2016 Vikarer indenfor industrien centrale og lokale partstiltag Lektor Trine P. Larsen FAOS, Sociologisk Instituttet,

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen

Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen Juridisk institut Cand.merc.jur Vejleder: Ole Hasselbalch Forfattere: Betina Røpke Jane Villadsen Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009

ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 ABAF-Nyt, nr. 11, 2009, 23. november 2009 Betaler din virksomhed til for mange fonde? Har din virksomhed tidligere været medlem af en anden arbejdsgiverforening, er det muligt at din virksomhed fortsat

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren.

Nedenfor under punkt 1 er en kort gennemgang af reglerne om ordregiverens forpligtelse til at overdrage oplysninger til leverandøren. N O TAT Udveksling af medarbejderoplysninger ime l- lem ordregiver og leverandøren April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler spørgsmålet om udveksling af medarbejderoplysninger imellem ordregiver og leverandøren

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere