Vikarbureauansatte vikarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarbureauansatte vikarer"

Transkript

1 Cand. merc. Jur Kandidatafhandling Forfattere: Louise Guldberg Pedersen Lene Holm Lokvig Vejleder: Ole Hasselbalch Vikarbureauansatte vikarer Vikarkonstruktionen i et arbejdsretligt perspektiv Handelshøjskolen, Århus Universitet Erhvervsjuridisk Institut September 2010

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning og begrebsforklaring Afgrænsning i forhold til andre atypiske arbejdsforhold Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Vikarbranchen i dag Vikarbureauernes tilbud Årsager til brug af vikarer Fleksibilitet Konjunktur forhold og variable personaleomkostninger Rekruttering Strategiske og driftsmæssige fordele Vikarer som en del af HR strategien Outsourcing og delvis outsourcing Reduktion af personaleadministration Beskedne emotionelle forpligtelser Forbedring af virksomhedens omdømme Oplæring, introduktion og virksomhedsspecifik viden Manglende tilknytningen til virksomheden Kort opsigelsesvarsel Uddannelse og træning Juridiske overvejelser Sammenfatning Den retlige regulering af vikarforholdet Regulering af vikarbranchen i Danmark II

3 Indholdsfortegnelse 3.2 Regulering af vikarbranchen i EU Sammenfatning Vikarforholdet og ansættelsesretten Lønmodtagerbegrebet Vikaren som lønmodtager Det EU-retlige arbejdstagerbegreb Arbejdsgiverbegrebet Arbejdsgiverbegrebet i forhold til EU-retten Den individuelle aftale Sammenfatning Vikarforholdet og den kollektive arbejdsret Kort om det fagretlige system Overenskomstens gyldighedsområde Vikarforholdets overenskomstdækning Vikarens overenskomstmæssige retsstilling Forbunds undsigelse af egne overenskomster Sammenfatning Den delte ledelsesret De delte arbejdsgiverforpligtelser Sammenfatning Vikarens individuelle retsstilling Anciennitet og beskæftigelseskrav Funktionærstatus Vikarforholdets ophør Beskyttelsen mod usaglig opsigelse Sammenfatning III

4 Indholdsfortegnelse 8. Vikardirektivets forventede betydning Ligebehandlingsprincippet Betydningen for det kollektive system Adgang til beskæftigelse og efteruddannelse Sammenfatning Konklusion Abstract Referenceliste...i IV

5 Indledning 1. Indledning Verden er i dag blevet en global markedsplads, hvilket stiller store krav til virksomhedernes konkurrenceevne. Uanset hvilket syn virksomhederne har på globalisering, er det en faktor, som de alle må forholde sig til og medtage i deres strategiske overvejelser. Globaliseringen har skabt bedre og billigere muligheder for at transportere både fysiske varer og informationer, hvorfor nye og samlet set større markeder bliver tilgængelige. Dette betyder samtidig, at konkurrencen øges. 1 Den nye globale markedsplads har gjort det muligt for både forbrugere og virksomheder at shoppe rundt verden over efter det bedste og billigste produkt, hvilket er med til at skærpe kravene til virksomhederne. 2 Generelt står virksomhederne overfor en omverden, der er præget af en øget viden, som er med til at skabe hurtig udvikling. Teknologien udvikler sig hastigt og åbner muligheder for en digitalisering af markeder, virksomheder og samfund, men kan også bevirke fundamentale ændringer i eksisterende virksomheders produktionsvilkår, forretningsområder og organisering, både internt og imellem virksomheder. 3 Udviklingen af informations- og kommunikationsteknologien nedbryder således begrænsningerne i tid og rum, hvorfor samhandel og samarbejde ikke længere begrænses af fysiske forskelle eller tidszoner. 4 Såfremt virksomhederne vil overleve i denne verden, er det vigtigt for dem at have et omstillingsparat produktionsapparat, såvel som en fleksibel arbejdsstyrke, der kan håndtere en øget efterspørgsel. De skal således kunne modsvare udvikling i efterspørgslen med en hurtig reaktionsevne, hvorfor fleksibilitet i produktionsapparatet bliver et vigtigt nøgleord for mange virksomheder. Netop denne fleksibilitet og omstillingsparathed kan vikarbranchen være med til at skabe. Muligheden for at kunne leje arbejdskraft fra et vikarbureau giver virksomheden lejlighed til at tilpasse arbejdsstyrken præcist til det daglige behov og dermed forbedre konkurrenceevnen. Endvidere er det igennem en international undersøgelse påvist, at vikarbranchen er medvirkende til at reducere ledigheden, idet branchen både skaber 1 Tæt på Erhvervspolitikken, Effekten af teknologisk service i Danmark viden, vækst og velfærd, Erhvervsministeriet. 2 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s Tæt på Erhvervspolitikken, Effekten af teknologisk service i Danmark viden, vækst og velfærd, Erhvervsministeriet. 4 Kim Møller, Fremtidens Jobmarked Et debatoplæg om strukturelle udviklingstendenser på jobmarkedet og om fremtidens rekrutteringsmetoder, Oxford Research, Danmark, s

6 Indledning jobs, der ellers ikke ville eksistere, og samtidig kan bidrage til integrationen af ledige på arbejdsmarkedet, ved at virke som et springbræt til en fastansættelse. 5 Ud fra et økonomisk synspunkt er der dermed mange fordele forbundet med vikaransættelser. Dog er disse ikke helt uden komplikationer. Især de retlige aspekter giver anledning til nærmere undersøgelser. Vikaransættelsesforholdet er karakteriseret ved et treparts-forhold imellem vikar, vikarbureau og brugervirksomhed. Dette forhold afviger fra den traditionelle topartsrelation imellem lønmodtager og arbejdsgiver, som kendetegner det almindelige ansættelsesforhold. Den arbejdsretlige tankegang, og dermed også løsningen på de arbejdsretlige problemstillinger, er hovedsageligt bygget op omkring denne topartsrelation. Vikaransættelsesforholdet indtager således en mellemposition i forhold til det traditionelle lønmodtagerforhold, der er omfattet af arbejdsretten og de uafhængige arbejdsaftaler, der udelukkende reguleres af kontraktrettens almindelige regler. 1.1 Problemformulering I takt med, at efterspørgslen efter vikararbejdskraft stiger, øges også behovet for klarhed over vikarforholdets retsstilling. Formålet med nærværende afhandling vil derfor være at klarlægge og analysere vikarforholdets arbejdsretlige stilling. For at forklare hvilke faktorer, der ligger til grund for udviklingen i brugen af vikaransatte, og dermed også for det øgede behov for at klarlægge vikarforholdets retsstilling, vil afhandlingen indledningsvist tegne et billede af vikarbranchen fra et økonomisk perspektiv. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er baggrunden for udviklingen i vikarbranchen? Hvorfor anvender virksomhederne vikaransatte og hvilke muligheder og udfordringer er der forbundet hermed? I hvilket omfang er vikaren omfattet af det ansættelsesretlige regelsæt? Er vikaren lønmodtager? Hvem er i så fald vikarens arbejdsgiver? Hvordan er den overenskomstmæssige retsstilling for vikarforholdet? Hvilke konsekvenser har denne retsstilling? 5 The Agency work industry around the world, CIETT Economic Report,

7 Indledning Hvordan er vikarens individuelle retsstilling i vikarforholdet? Hvilken betydning kan implementeringen af vikardirektivet forventes at få i dansk ret? 1.2 Metode Med henblik på at besvare ovenstående problemformulering vil afhandlingen tage udgangspunkt i en overvejende retsdogmatisk tilgang til at beskrive, fortolke/analysere og systematisere gældende ret. 6 Intentionen er således at beskrive den nuværende retstilstand. 7 Det retsdogmatiske sigte tager afsæt i arbejdsretlige retskilder og den foreliggende litteratur. Retspraksis bliver dog tillagt stor betydning, da litteraturen imidlertid er sparsom inden for vikarområdet. Afhandlingen vil dog til tider også indeholde visse retspolitiske aspekter. Dette gør sig især gældende i forbindelse med analysen af den overenskomstmæssige retsstilling. Under behandlingen af vikardirektivets forventede betydning, er der anvendt en mere hypotetisk tilgang, idet afhandlingen her forsøger at vurdere både selve retsstillingen efter implementeringen samt de heraf afledte konsekvenser. I forbindelse med det økonomiske perspektiv er der anvendt en form for cost-benefit analyse i utraditionel forstand, hvor virksomhedernes anvendelse af vikarer belyses i form af muligheder og udfordringer. Det økonomiske perspektiv vil blive belyst på baggrund af relevant litteratur, statistik samt økonomiske undersøgelser. Afhandlingen vil som nævnt indledningsvist tegne et billede af udviklingen i vikarbranchen og herunder også belyse hvilke årsager, der ligger til grund for virksomhedernes anvendelse af vikaransatte, samt hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed. Efterfølgende gives i afsnit 3 en kort introduktion til vikarforholdets retlige regulering. Afsnit 4 og 5 vil fokusere på henholdsvis vikarforholdets ansættelsesretlige regulering og vikarforholdets kollektivarbejdsretlige regulering. Den delte ledelsesret mellem vikarbureau og brugervirksomhed giver anledning til problemstillinger på både det ansættelsesretlige og det kollektive plan. Derfor vil afsnit 6 fokusere på baggrunden for 6 Jens Evald og Sten Shaumburg-Müller, Retsfilosofi, retsvidenskab & retskildelære, s Peter Blume, Juridisk metodelære, s

8 Indledning den delte ledelsesret og samtidig undersøge, hvorledes arbejdsgiverens pligter er fordelt i vikarforholdet. Vikarens individuelle retsstilling afhænger både af den ansættelsesretlige og den kollektive regulering og vil derfor, i form af udvalgte problemstillinger, blive behandlet mere indgående i afsnit 7. Slutteligt vil vikardirektivet og vikardirektivets forventede betydning for dansk ret blive gjort til genstand for behandling i afsnit 8. Afsnit 9 vil indeholde konklusionen og det engelske resumé vil følge i afsnit 10. Afhandlingen indeholder tegn, hvilket svarer til 91 normalsider. 1.3 Afgrænsning og begrebsforklaring For at sikre den korrekte forståelse af afhandlingen, er det nødvendigt at fastlægge betydningen af nogle grundlæggende begreber. Definitionen af disse begreber er foretaget i overensstemmelse med vikardirektivets art. 3: Vikarbureau: Enhver fysisk eller juridisk person som indgår en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med vikaransatte med henblik på at udsende dem til brugervirksomheder for midlertidigt at udføre arbejdsopgaver under disses tilsyn og ledelse. Brugervirksomhed: Enhver fysisk eller juridisk person, for hvem og under hvis tilsyn og ledelse en vikaransat midlertidigt udfører en arbejdsopgave. Vikaransat: en person, der har indgået en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold med et vikarbureau med det formål midlertidigt at blive udsendt til en brugervirksomhed. Afhandlingen vil udelukkende omhandle retsstillingen i den situation, hvor vikaren bliver udsendt til en brugervirksomhed af et vikarbureau. Når udtrykket vikar eller vikaransat bliver brugt sigter det dermed på en vikar ansat igennem et vikarbureau, og ikke en vikar ansat direkte af brugervirksomheden. Vikaransættelser, hvor vikaren er ansat direkte af virksomheden, vil ikke i samme grad adskille sig fra det traditionelle ansættelsesforhold og vil derfor heller ikke give anledning til de samme arbejdsretlige problemstillinger. Ligeledes vil afhandlingen ikke omhandle retsstillingen for de vikarer, der er ansat af vikarbureauet på en tidsubegrænset kontrakt og aflønnes i perioderne mellem udsendelserne. 4

9 Indledning Endelig må der, grundet det begrænsede omfang afhandlingen har til rådighed, tages forbehold for prioriteringsproblemer. Afhandlingen vil derfor fokusere på de væsentligste områder, hvor retsstillingen umiddelbart giver anledning til problematikker. Områder, hvor retsstillingen synes mere klar, vil ikke - eller kun perifert - blive, berørt. De generelle problemstillinger, der kan være forbundet med implementering af EU-direktiver i dansk arbejdsret, vil endvidere ikke blive behandlet Afgrænsning i forhold til andre atypiske arbejdsforhold Den almindelige ansættelsesform i Danmark har karakter af et mere eller mindre længerevarende og fast forhold indgået imellem lønmodtager og arbejdsgiver. Vikarbureauansatte falder udenfor denne standard, hvilket ligeledes gør sig gældende for en række andre ansættelsesformer. Fælles for disse atypiske arbejdsforhold er et ofte mere løst tilknytningsforhold til arbejdsgiveren samt en kortere eller begrænset varighed. For at kunne fastlægge retsgrundlaget for disse mere løse tilknytningsforhold, er det nødvendigt at kunne skelne korrekt mellem dem. Arbejdsretten regulerer forholdet mellem lønmodtager og arbejdsgiver. For at vurdere om arbejdsforholdet er underlagt de arbejdsretlige regler, skal det derfor først fastlægges, hvorvidt der er tale om et forhold af en sådan karakter. Den ansatte skal med andre ord falde ind under lønmodtagerbegrebet. De arbejdsforhold, der ikke kan defineres som et lønmodtagerforhold, falder udenfor den arbejdsretlige regulering og reguleres dermed udelukkende på baggrund af rene kontraktretlige regler. Dette gælder bl.a. for entreprisekontrakter samt arbejde, der udføres på freelancekontrakter og selvstændige kontrakter. 8 Arbejdsgiveren kan vælge at ansætte lønmodtageren i opgave- eller tidsbestemte ansættelser. Det kan være i spidsbelastningssituationer, til konkrete opgaver eller i vikariater for fraværende ansatte. Disse ansættelser er kendetegnet ved at have en begrænset og kendt varighed. I periferien heraf ligger de såkaldte løsarbejdere, hvor ansættelsens varighed kan være helt ned på timebasis. Såfremt kriterierne for lønmodtagerbegrebet er opfyldt, vil disse ansættelsesforhold falde indenfor 8 Se om kriterierne for entreprise i afsnit

10 Indledning arbejdsrettens grænser og reguleres af de almindelig arbejdsretlige regler, samt en særskilt lov om tidsbegrænset ansættelse. 9 Vikaransatte vil typisk blive benyttet i samme situationer som ovenstående, men vil, pga. vikarforholdets særlige konstruktion, indtage en mellemposition imellem de selvstændige kontrakter og de rene ansættelsesforhold. Vikaren ansættes, aflønnes og afskediges af vikarbureauet, men er, under arbejdets udførelse, underlagt brugervirksomhedens instruktionsbeføjelser. Denne opdeling af ledelsesbeføjelserne eksisterer ikke i andre atypiske ansættelsesforhold, og er især medvirkende til at skabe de særlige arbejdsretlige problemstillinger, der opstår i forbindelse med vikaransættelsesforhold. 9 Se om lønmodtagerbegrebet i afsnit

11 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen 2. Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Virksomhederne og nationerne står overfor en omverden, der grundet den hurtigt udviklende teknologi og globaliseringen er præget af en meget hurtig omskiftelighed og en stor kompleksitet. 10 Alt dette kræver konstant nytænkning og overvågning fra virksomhedernes side. De danske virksomheders udfordring bliver derfor at være konkurrencedygtige med de store markeder, såsom Kina og Indien, hvor det samme produkt kan produceres langt billigere end herhjemme. Det handler i høj grad om at effektivisere produktionsapparatet. Væsentlig er virksomhedens evne til at være innovativ og dermed være på forkant med de nyeste trends, samt sikre, at markedets efterspørgsel konstant imødekommes. 11 De er således nødsaget til at kunne agere agilt, fordi efterspørgslen ændres så hurtigt. Mange danske virksomheder vælger at outsource deres produktion til lande med lavere lønninger, når de skal træffe den strategiske beslutning make or buy 12 for på den måde at minimere produktionsomkostningerne. De virksomheder, der vælger at beholde produktionen i landet, må omkostningsminimere på anden vis. 13 For disse virksomheder er det en væsentlig faktor løbende at kunne tilpasse arbejdsstyrken effektivt, således at denne hele tiden passer til det aktuelle produktionsniveau. Det handler om på den ene side at undgå ekstra omkostninger til medarbejdere, der reelt ikke er behov for, og på den anden side at sikre, at der altid er medarbejdere nok til, at produktionen kan imødekomme efterspørgslen. Vikarbranchen skaber den fleksibilitet i arbejdsstyrken, som de selvproducerende virksomheder har behov for, og åbner dermed nogle muligheder for virksomhederne i deres bestræbelser på at kunne modsvare kravene fra den globale omverden. De følgende afsnit vil give et indblik i, hvorledes vikarbranchen i Danmark har udviklet sig, samt hvilke muligheder og udfordringer, der er forbundet med brugen af vikarer. 10 George P. Huber, The Necessary Nature of future firms. 11 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s Beslutningen om at udføre en aktivitet selv eller at købe den via markedet fra en anden part kaldes make-or-buy -beslutningen. 13 Mikael R. Lindholm & Kim Møller, Slip innovationen løs, s

12 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen 2.1 Vikarbranchen i dag Siden starten af 1990 erne har vikarbranchen været i kraftig vækst. I 1992 var der i Danmark 73 vikarbureauer. 14 I 2007 var antallet steget til Ikke kun antallet af vikarbureauer er eksploderet, det samme gælder omsætningen. I 2007 omsatte vikarbranchen for 13,1 mia. kr. hvilket var næsten en firdobling af omsætningen siden Årsagen til den kraftige vækst er i meget høj grad den markedsudvikling, der beskrives i forrige afsnit. Samtidig gennemgik vikarbranchen i 1990 en liberalisering, der har gjort det nemmere for nye aktører at komme ind på markedet og udnytte udviklingspotentialet. 17 Der stilles ikke længere særlige krav til stiftelse af vikarbureauer i Danmark, hvorfor det er forholdsvist nemt at etablere et vikarbureau. Dette har medført et relativt højt antal vikarbureauer, der dog varierer markant i størrelse, og hvor en del reelt ikke har megen aktivitet. Af de mere end vikarbureauer har alene omkring 300 mere end 5 ansatte. 18 Figur 1: Udvikling i vikarbeskæftigelse og den samlede beskæftigelse Antal personer Antal personer Vikarbeskæftigelse Samlet beskæftigelse - højre akse Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af specialudtræk på ATP-beskæftigelsesstatistik fra Danmarks Statistik, gengivet i rapporten Vikarbranchen i dyb krise. Tallene er sæsonkorrigeret. Figur 1 viser udviklingen i vikarbeskæftigelsen og den samlede beskæftigelse. Tallene er fremkommet ved at beregne et årligt gennemsnit af de fire kvartaler baseret på den nævnte kilde. Figuren viser en tydelig sammenhæng mellem den generelle 14 LO s ugebrev A4, nr. 3 af 26. januar 2004, s Omsætningen var i 2000 på mio. kr. 17 Se afsnit Fakta om branchen. 8

13 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen beskæftigelse og antallet af beskæftigede i vikarbranchen. 19 I tiden frem til 2008 var dansk økonomi præget af lav ledighed og høj produktivitet. I denne periode ses en meget markant stigning i antallet af beskæftigede i vikarbranchen. Vikarbeskæftigelsens andel af den samlede beskæftigelse er i samme periode steget fra 0,3 % til knap 1,1 %, hvilket viser, at stigningen i vikarbeskæftigelsen har været forholdsmæssigt større end stigningen i beskæftigede på det samlede arbejdsmarked. 20 På trods af den store vækst er finanskrisens indtræden i 2008 på ingen måde gået ubemærket hen over vikarbranchen. Nyere tal fra 2008 og 2009 viser, at finanskrisen har ramt langt hårdere i vikarbranchen, end på det generelle arbejdsmarked. Samtidig ses det ud fra Figur 1, at vikarbranchen også har responderet hurtigere på krisen. Nedgangen i vikarbranchen viser sig allerede fra 2007 til 2008, hvorimod nedgangen på det samlede arbejdsmarked først viser sig fra 2008 til Antallet af beskæftigede i vikarbranchen nåede sit højdepunkt i 1. kvartal 2008 med godt fuldtidsbeskæftigede. I 3. kvartal 2009 var antallet faldet til , hvilket var samme niveau som i begyndelsen af Finanskrisen har dermed næsten halveret antallet af beskæftigede i vikarbranchen, og andelen af den samlede beskæftigelse er faldet til 0,6 %. Til sammenligning er den generelle fuldtidsbeskæftigelse på det danske arbejdsmarked i samme periode faldet med 4,5 %. 23 At finanskrisen har ramt de beskæftigede vikarbureauansatte så hårdt, må for en stor del kunne tilskrives den fleksibilitet, der er forbundet med vikaransættelser. Vikarbranchen er således meget følsom overfor konjunkturudsving og reagerer hurtigere og kraftigere på disse end det resterende arbejdsmarked, der ikke indeholder samme fleksibilitet. De medarbejdere, der er ansat direkte af virksomheden, vil typisk have et længere opsigelsesvarsel og en større tilknytning til arbejdspladsen. Det er derfor naturligt nok, at virksomhederne vælger at skære de vikarbureauansatte fra som de første. Omvendt må det forventes, at efterspørgslen efter vikarer vil stige så snart økonomien igen viser positive tegn. Her er vikaransatte et godt redskab til at modsvare en øget efterspørgsel i 19 Endvidere påpeger Ciett Economic Report 2010 på s. 66, at der er en korrelerende sammenhæng mellem vikarbeskæftigelsen og BNP. 20 Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, s Dette understøttes af Ciett Economic Report 2010, som på s viser, at vikarer er de første der bliver skåret fra i økonomiske kriser. Men de er ligeledes de første der ansættes efter krisen. 22 Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, tabel Vikarbranchen er i dyb krise, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2009, s. 3. 9

14 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen en situation hvor usikkerheden omkring den økonomiske stadig er så stor, at virksomhederne endnu ikke tør satse på fastansættelser. Procent Sygepleje og sundhed Figur 2: Samlede omsætning fra virkarformidling fordelt på udvalgte vikargrupper Transport, lager og logistik Produktion og bygge/anlæg Andet kontorpersonale IT og telekommunikation Øvrige personalekategorier Hotel- og restauration Handelsbranchen Vikargrupper Kilde: Danmarks statistik. Figur 2 viser, at vikarbranchens væsentligste sektorer er inden for sygepleje og sundhed, samt produktion og bygge/anlæg. Herudover leverer vikarbranchen personale til en lang række andre sektorer. Sygepleje og sundhedsområdets andel af den samlede omsætning er steget fra 33 % i 2007 til 46 % i 2008, hvorimod produktion og bygge/anlæg er faldet fra 35 % til 19 %. Det synes nærliggende at tilskrive en stor del af skylden for dette skift til finanskrisen. Produktion og bygge/anlæg afhænger i høj grad af den økonomiske situation og er derfor meget påvirkelig af konjunkturskift. Det forekommer derfor naturligt, at en finanskrise vil bevirke en nedgang i denne sektor. Sygepleje og sundhedsområdet må omvendt antages at være væsentlig mindre afhængig af den økonomiske situation end produktion og bygge/anlæg. Selvom sundhedssektoren også bliver ramt af nedskæringer og forsørg på at spare, vil dette ikke bevirke, at antallet af syge, gamle og andre brugere af sundhedsvæsenet ligeledes vil falde. Det er ikke utænkeligt, at dette endda kan medføre en endnu større efterspørgsel efter vikarer på sundhedsområdet, da vikarer, som nævnt i foregående afsnit, skaber en langt større fleksibilitet i arbejdsstyrken. Brugen af vikarer giver sundhedsvæsenet mulighed for hurtigt og smidigt at tilpasse arbejdsstyrken præcis til behovet. Dermed undgås det at betale for flere arbejdstimer end der reelt bruges, men pga. vikarernes fleksibilitet er det stadig muligt at imødekomme pludseligt opståede spidsbelastninger. 10

15 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Figur 3: Beskæftigede i vikarbranchen fordelt efter alder år år år år år år år år år år år år 67+ år Kilde: Danmarks statistik. Figur 3 viser, hvorledes de beskæftigede i vikarbranchen er fordelt efter alder. Figuren er baseret på data hentet fra Danmarks Statistiks oversigt over beskæftigede personer. 24 Arbejdsstyrkestatistikken opgøres primo året og stammer fra målinger udført ultimo november året før. 25 Dette betyder, at tallene reelt stammer fra året før, hvilket er nødvendigt at holde sig for øje for at få et retvisende billede. Figuren er dermed ikke direkte sammenlignelig med Figur 1. Samtidig anvendes et andet datagrundlag til opgørelse af den registerbaserede arbejdsstyrke for 2009, hvilket betyder, at der er databrud i statistikken og, beskæftigelsen i 2009 er lavere, end hvis det hidtidige datagrundlag havde været anvendt. Data for 2009 er dog medtaget, da det skønnes, uanset databrud, stadig at kunne give et retvisende billede i udviklingen af vikarbeskæftigede fordelt på aldersgrupper. Når der tages udgangspunkt i, at årstallene i figuren viser målinger fra året før og figuren dermed reelt viser udviklingen fra 2005 til 2008 i stedet for 2006 til 2009, fremgår det tydeligt, at det fra 2005 til 2007 overvejende var unge mellem 20 og 30 år, der var beskæftiget i vikarbranchen. Især andelen af de årige var høj. I 2008 er fordelingen af aldersgrupper i vikarbranchen væsentlig mere jævn end årene før, hvilket giver et billede af, at branchens nedgang i 2008 har ramt de unge i vikarbranchen langt hårdere end de lidt ældre. 24 RAS9: Beskæftigede efter branche (DB07), socio-økonomisk status, alder og køn. 25 Varedeklaration: Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), pkt. 2.1 (www.statistikbanken.dk). 11

16 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Således tegner der sig et overordnet billede af vikarbranchen som yderst følsom overfor markedets omskiftelighed. Dette understreger, hvor fleksibelt denne arbejdsstyrke (kan) anvendes. 2.2 Vikarbureauernes tilbud Da der i Danmark ikke findes regler om opstart og udførelse af vikarvirksomhed, spænder udformningen af vikarbureauer derfor bredt, lige fra små enkeltmandsvirksomheder, der tilbyder personlig assistance til f.eks. bogføring, til store virksomheder, der sender flere tusinde vikarer i arbejde dagligt. Når en brugervirksomhed benytter sig af vikarer, lejer den derved arbejdskraft hos vikarbureauet. Mest almindeligt er de rene vikarforhold, hvor vikaren hentes ind for at dække et akut opstået behov i virksomheden, f.eks. ved spidsbelastninger, sygdom osv. Arbejdskraften lejes for en begrænset periode, hvorefter al tilknytning mellem vikaren og brugervirksomheden ophører. Perioden kan variere lige fra en enkelt dag til flere måneder, ligesom det kan dreje sig om en eller flere vikarer. Brugervirksomheden vil dog typisk have mulighed for at opsige vikariatet fra dag til dag. 26 I nogle tilfælde kan vikarbureauerne helt overtage driften af udvalgte afdelinger i virksomheden, således at afdelingen enten internt bemandes og styres af vikarbureauet eller outsources helt ud af virksomheden. Her bliver der tale om entreprise kontrakt og dermed en anden juridisk problemstilling. 27 De fleste vikarbureauer tilbyder et såkaldt Try & Hire -koncept, hvor vikaren udlejes af bureauet i en prøveperiode på ofte 3 måneder med henblik på fastansættelse. Brugervirksomheden har undervejs frihed til at afbryde perioden med kort varsel. Efter prøveperioden indtræder brugervirksomheden som vikarens arbejdsgiver. 28 Sker fastansættelsen inden prøveperiodens udløb vil vikarbureauerne typisk opkræve et forholdsmæssigt honorar. 29 En anden service, vikarbureauerne ofte tilbyder, er rekruttering, hvor bureauet overtager hele screening- og udvælgelsesprocessen i forbindelse med ansættelse af nye 26 Se bl.a. og Adeccos brochure Træd indenfor som kunde hos Adecco, s. 4 (www.adecco.dk) 27 Se mere om dette i afsnit Se bl.a. Adeccos brochure Træd indenfor som kunde hos Adecco, s. 4 (www.adecco.dk) og 29 Se bl.a. og 12

17 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen medarbejdere. Alt afhængig af vikarbureauernes kompetencer, kan det dreje sig om rekrutteringen på både operationelt, taktisk og strategisk niveau, hvilket vil sige alt lige fra rengøringsassistenter til direktører. Flere af de store vikarbureauer tilbyder også en række andre ydelser forbundet med personalehåndtering. Adecco tilbyder f.eks. Human Capital Solutions, som bl.a. omfatter karriererådgivning til medarbejdere, genplacering af afskedigede medarbejdere udenfor virksomheden, samt assistance ved udvikling af processer og koncepter indenfor HR. Igennem de vikarbureauer, som har afdelinger i udlandet, kan virksomhederne ligeledes få hjælp til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, og her gøre brug af vikarbureauernes kompetencer mht. de sprogproblemer og kulturelle barrierer, der måtte være i forbindelse med opstart af nye afdelinger i fremmede lande. Endelig har nogle vikarbureauer specialiseret sig i at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Dette er især udbredt indenfor byggesektoren. 2.3 Årsager til brug af vikarer Der er foretaget flere undersøgelser omkring danske virksomheders brug af vikarer. Ud fra undersøgelserne tegner der sig et broget billede af årsager til at bruge vikarer. Nedenfor gives et kort resumé af resultaterne fra et par af disse undersøgelser. En undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Zapera 30 viser, at 56 % af de adspurgte virksomheder benyttede sig af vikarer. Ud af disse brugte 25 % vikarer som et fast element og 74 % kun ved eksempelvis sygdom, spidsbelastninger og barsel. Årsagen til brug af vikarer var især sygdom og spidsbelastninger samt barsel, men vikarerne blev også brugt ved ferie, når der er usikkerhed om, hvorvidt der er basis for at ansætte en fast medarbejder, med henblik på fastansættelse samt som et redskab til omkostningsreduktion gennem tilpasning af arbejdsstyrken. En undersøgelse fra 2008 viser derimod, at kun hver femte virksomhed i Region Midtjylland gjorde brug af vikarer i Her blev vikarerne primært anvendt til at løse korte, velafgrænsede opgaver eller til at dække et behov, indtil der kunne ansættes en ny medarbejder, og kun i mindre grad som afløsere ved sygdom eller ferie. I 30 Undersøgelse fra januar 2007, gennemført af Zapera.com A/S på vegne af Adecco. Undersøgelsen er baseret på 284 CAWI-interview med HR-ansvarlige i danske virksomheder med 10 eller flere ansatte i december 2006 til januar Undersøgelse af 10. juni 2008, foretaget af Teknologisk Institut om virksomheders brug af vikarbureauer i Region Midtjylland. 13

18 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen undersøgelsen angav 61 % af virksomhederne, at de ikke kunne finde arbejdskraft på anden måde, som begrundelse for at benytte vikarer. Dette skal ses i lyset af, at ledigheden i 2007 var meget lav. Siden er den generelle ledighed steget og efterspørgslen efter vikaransatte er i samme periode faldet væsentligt, jf. afsnit 2.1. Der er således ikke helt overensstemmelse mellem de resultater, undersøgelserne kommer frem til. Dette kan skyldes flere forskellige ting. For det første er undersøgelserne gennemført med 1½ års mellemrum. Derudover kan også størrelsen og den geografiske fordeling af analysegrundlaget, samt metodemæssige forskelligheder og diverse andet, have betydning. Analysen fra Zapera er gennemført på baggrund af 284 virksomheder med 10 eller flere ansatte, hvorimod analysen fra Teknologisk Institut er lavet på baggrund af Det midtjyske vækstlag, der er et panel bestående af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. 265 af de virksomheder, som er anvendt i undersøgelsen fra Teknologisk Institut, har under 10 medarbejdere, hvilket betyder, at datagrundlaget i de to undersøgelser ikke umiddelbart er sammenlignelige. På trods af ovenstående må undersøgelserne stadig kunne give et billede af de forskellige årsager, der ligger bag virksomhedernes brug af vikarer. Uanset hvad der ligger til grund for anvendelsen, medfører brugen af vikarer nogle forskellige muligheder og udfordringer, som virksomhederne bør overveje, inden beslutningen om at anvende vikarer træffes. I det efterfølgende vil en række af disse muligheder og udfordringer blive gennemgået. 14

19 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Muligheder Fleksibilitet Konjunkturforhold og variable personaleomkostninger Rekruttering HRM-mæssige fordele Vikarer som en del af HR strategien Outsourcing og delvis outsourcing Reduktion af personaleomkostninger Beskedne emotionelle forpligtelser Forbedring af virksomhedens omdømme Begrænsede juridiske forpligtelser Udfordringer Oplæring, introduktion og know-how Manglende tilknytning til virksomheden Virksomhedsspecifik viden Kort opsigelsesvarsel Uddannelse og træning Overenskomstmæssige komplikationer Fleksibilitet Fleksibilitet og effektivitet tet er, som det fremgår af afsnit 2, nøgleord for mange virksomheder. For at imødekomme den skærpede konkurrence rence er det nødvendigt hurtigt og effektivt at kunne tilpasse produktionsapparatet til efterspørgslen. Det er dog for mange virksomheder svært at forudsige efterspørgslen, hvorfor det er uforudsigeligt, hvor meget der skal produceres, og dermed hvordan man får sine personaleomkostninger udnyttet bedst muligt. Den store udfordring, virksomhederne har med usikkerheden i efterspørgslen, trækker i retning af en pull strategi 32, hvor der produceres, når en ordre er i hus. Derfor har mange produktionsvirksomheder også skiftet fokus fra lagerproduktion til ordreproduktion, så man undgår store lageromkostninger og ukurante varer. Ved at benytte en pull strategi begrænser virksomhederne deres omkostninger, men samtidig øger de også behovet for at besidde en fleksibel arbejdsstyrke. Vikarer er en måde, hvorpå dette behov kan efterkommes. På samme måde kan vikaransættelser være et vigtigt redskab for virksomheder i forbindelse med sæsonbetonede udsving og spidsbelastninger. Vikarer kan blive hyret 32 Produktionen sker først når behovet opstår, så varen bliver trukket igennem værdikæden på baggrund af konkret efterspørgsel. Modsat vil en push strategi betyde, at varen bliver skubbet igennem værdikæden ved at producere til lager på baggrund af forecast og så presse varen ud på markedet. 15

20 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen for, at imødekomme akutte eller periodevise udsving i behovet for arbejdskraft. 33 En succesfuld brug af vikarer forudsætter dog, at jobbet egner sig til det, samt at vikarerne besidder de nødvendige kompetencer. Det er dermed ikke i alle typer job, at vikaransættelser kan være en fordel. Fleksibiliteten opstår, idet vikarer kan ansættes og afskediges med meget korte varsler, ofte fra dag til dag. Dermed kan vikaren fungere som en vare, der kan lejes fra dag til dag. Virksomhederne er således ikke økonomisk bundet op på samme måde som ved en direkte ansættelse, såfremt behovet for arbejdskraften skulle ophøre. En medarbejder, der er ansat direkte af virksomheden, vil typisk have et vist opsigelsesvarsel. Dette betyder, at virksomheden ved direkte ansættelser ikke har samme mulighed for at tilpasse arbejdsstyrken og de udgifter, der er forbundet med denne, når behovet ændrer sig. Denne form for arbejdstidsfleksibilitet bliver også kaldt intern numerisk fleksibilitet og dækker således over virksomhedens mulighed for at tilpasse sine medarbejderes arbejdstid, både med hensyn til arbejdstid kontra pause, overtid, deltid, skifteholds-, weekendarbejde mm. En anden fleksibilitet i vikarbranchen er begrebet Try & Hire, hvor arbejdsgiveren får mulighed for at få vikaren på prøve og se vedkommende an i et vikariat på typisk 3 måneder uden at blive forpligtet af en ansættelseskontrakt. Såfremt personen passer ind i virksomheden og har de rette kvalifikationer, kan virksomheden vælge at fastansætte vikaren, under forudsætning af vikarens accept. 34 Denne form for fleksibilitet går under betegnelsen ekstern numerisk fleksibilitet og dækker således over virksomhedernes mulighed for at afskedige og ansætte medarbejdere, hvilket også går under betegnelsen jobmobilitet på arbejdsmarkedet. Anvendelsen af de fleksible ansættelsesformer er, uanset afsættet, et udtryk for at tilpasse sig omverdenens stigende krav om effektivisering og nytænkning, hvor en mobil og fleksibel arbejdsstyrke er en forudsætning Nemme at hyre nemme at fyre, Oxford Research nov. 2003, s Jf. bl.a. 35 Agi Csonka, Nye organisationsformer i danske virksomheder, ss.33-62, og European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions, National Report: Danmark, s

21 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Konjunktur forhold og variable personaleomkostninger I afsnit 2.1 fremgår det, at efterspørgslen efter vikarer er meget konjunkturfølsom. Brugen af vikarer stiger i perioder, hvor ledigheden generelt er lav. Forklaringen herpå må være, at vikarer er forholdsvis nemme at anskaffe i perioder, hvor det ellers er svært at skaffe arbejdskraft, og samtidig kan skæres fra, så snart behovet ikke længere består. 36 Dette støttes op af den før nævnte undersøgelse omkring brugen af vikarer i Region Midtjylland, hvor 61 % af virksomhederne angiver, at de ikke kan finde arbejdskraft på anden måde, som begrundelse for at benytte vikarbureauvikarer. 37 I perioder med højkonjunktur kan virksomhederne have svært ved selv at finde egnet arbejdskraft. Her giver vikaransættelser virksomheden mulighed får at få dækket behovet for arbejdskraft midlertidigt, indtil virksomheden selv finder en egnet kandidat. Omvendt kan vikarer også være en mulighed i situationer, hvor virksomhedens fremtid er usikker. 38 Det kan f.eks. være, når der påtænkes organisatoriske ændringer såsom outsourcing, fusion, frasalg eller flytning af produktionen til udlandet. Her bliver de vikaransatte et redskab til at holde produktionen kørende, helt indtil ændringen foretages, men sikrer samtidig, at virksomheden ikke efterfølgende hænger på udgifterne til lange opsigelsesvarsler. Yderligere kan der være tale om perioder, hvor virksomheden er nødt til at indføre besparelser og dermed ønsker at skære ned på det faste personale. Her sikrer vikaransatte, at produktionsapparatet stadig kan matche efterspørgslen. Udover fleksibiliteten kan brugen af vikarer medføre en regnskabsmæssig fordel. I modsætning til at afregne lønnen som en delvis fast omkostning, ud fra den betragtning at fastansatte ikke kan afskediges fra dag til dag pga. opsigelsesperioden, bidrager vikaransættelsen til, at omkostningen bliver variabel, hvorfor der kun afregnes løn for det præcise arbejdsbehov. Virksomheden er forpligtet til at aflønne en fastansat, uanset om der er arbejde eller ej. Den samme forpligtelse har virksomheden ikke over for vikaren. Virksomheden er desuden ikke forpligtet til at betale for vikaren ved sygdom eller andet fravær. Ved brug af vikarer kan virksomheden stoppe lønudgiften fra dag til dag og afregner således kun for antal afholdte timer. Herved bliver lønudgiften variabel 36 Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s Teknisk Institut s rapport af 10. juni Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s

22 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen i forhold til arbejdsbehovet, og virksomhederne undgår dermed endvidere at have spildtimer, fordi der ikke er tilstrækkeligt arbejde til personalet. Rent budgetteknisk vil omkostningerne til vikarer ofte figurer andetsteds end lønbudgettet, hvilket medfører at vikaransatte ikke fremgår som en fast lønomkostning. 39 Dette kan være en fordel for virksomheder i de ovennævnte usikre situationer, da lønomkostningerne dermed syner mindre ligesom tilgang og afgang på personaleområdet heller ikke fremgår i samme omfang Rekruttering Rekruttering af nye medarbejdere kan være en omkostningsfuld affære. Ved at bruge et vikarbureau til at formidle arbejdskraften, slipper virksomheden for at bruge både tidskrævende og omkostningsfulde ressourcer på at screene markedet og afholde ansættelsessamtaler. Dermed kan virksomheden fokusere på sine kernekompetencer, hvilket ofte er fordelagtigt for virksomhedernes overlevelse i nutidens omverden. 41 Når der rekrutteres via vikarbureauer, har virksomheden mulighed for at se arbejdskraften an, inden der ansættes og dermed undgå at fastansætte uegnet personale. Virksomheden har altid mulighed for at tilbyde en vikar fastansættelse, men vikarbureauernes Try & Hire koncept er målrettet til netop dette formål. Udover rekruttering af enkeltstående personale kan virksomheden vælge at bruge vikarbureauet som en strategisk samarbejdspartner, der varetager alle virksomhedens rekrutterings- og bemandingsbehov. Dermed vil virksomheden frigive ressourcer til at fokusere på kernekompetencerne og til at øge produktiviteten frem for administrative opgaver, der ikke umiddelbart kan ses på bundlinien. Bureauerne kan netop have deres spidskompetencer indenfor rekrutterings- og bemandingsløsninger, hvilket betyder en mere effektiv rekruttering. Det kan således potentielt blive et, for virksomheden, profitabelt samarbejde. Som ved al anden rekruttering er der dog nogle forhold, som virksomheden skal være opmærksom på, når den vælger at rekruttere igennem et vikarbureau. Alle nyansættelser 39 Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s Se afsnit Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s. 12. Ciett Economic Report 2010 påviser endvidere, at ansættelser gennem et vikarbureau forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne, fordi de herved kan bruge deres ressourcer på at fokusere på sine kernekompetencer. 18

23 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen er forbundet med udgifter til oplæring og introduktion. 42 I situationer hvor disse udgifter er høje, kan det blive meget omkostningsfuldt for virksomheden, hvis en egnet kandidat ikke findes i første forsøg. Det er derfor vigtigt for virksomheden at tiltrække og udvælge de helt rigtige kandidater. I andre situationer er det mere fordelagtigt for virksomheden, at en del af udvælgelsesprocessen foregår igennem en prøveperiode på arbejdspladsen. 43 Vælger virksomheden at bruge vikarbureauet til at dække hele rekrutteringsbehovet, er det på baggrund af ovenstående, meget vigtigt, at vikarbureauet har et indgående kendskab til virksomheden samt den rette indsigt i virksomhedernes ønsker og krav til ansatte, således at vikarbureauet har de bedste forudsætninger for at finde det rette match Strategiske og driftsmæssige fordele Mange virksomheder verden over har demonstreret, at en konkurrencemæssig fordel kan skabes gennem en Human Ressource Strategi. Målet med en HR strategi er at lede og designe jobs og jobfunktioner så menneskene i organisationen er effektive, og arbejdskraften dermed bliver effektivt anvendt Vikarer som en del af HR strategien Et afgørende element i en succesfuld HR strategi er ensartethed. 45 Der skal være en overordnet sammenhæng i HR strategien i forhold til de enkelte medarbejdere. Virksomhedens forskellige personalepolitikker skal stemme overens og komplementere hinanden. F.eks. skal politikker, der fokuserer på omkostningsfuld træning og uddannelse af medarbejderne, understøttes af politikker, der fokuserer på at fastholde medarbejderne og som dermed sikrer, at virksomhedens investeringer i de ansattes uddannelse ikke er formålsløse. Samtidig er den konsekvente ensartethed, i måden hvorpå medarbejderne behandles, meget vigtigt. Hvis en medarbejder behandles på én måde i en given situation, vil en anden medarbejder forvente, at blive behandlet på en tilsvarende måde i en sammenlignelig situation. 42 Se nærmere herom i afsnit Edward P. Lazear, Personal Economics for Managers, s Jay Heizer and Barry Render, Operations Management, flexible Version, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s

24 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen Det er naturligt for mennesker at sammenligne sig med andre, hvilket også gør sig gældende på arbejdspladsen. 46 Oplever medarbejderne forskelsbehandling, kan det skabe utilfredshed, hvilket igen kan påvirke produktiviteten negativt. Dette betyder, at det kan være vanskeligt for virksomheden at forskelsbehandle medarbejdere, selvom der nogle gange kan være væsentlige fordele forbundet hermed. F.eks. kan det være en fordel for virksomheden at ofre flere penge på medarbejderne i udviklingsafdelingen og motivere dem gennem særlige bonusordninger og personalegoder. Derimod ville den samme økonomiske udskrivning måske være knap så rentabel i de mere administrative afdelinger, da medarbejderne her ikke i samme grad har mulighed for at påvirke virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Der er derfor en balancegang mellem at optimere de forskellige grupper på arbejdspladsen og samtidig beholde den generelle medarbejdertilfredshed. I situationer hvor virksomheden ønsker at differentiere mellem medarbejderne, er det nødvendigt at skabe en vis distance imellem de forskellige grupper og dermed fjerne medarbejdernes sammenligningsgrundlag. Dette kan f.eks. ske ved hjælp af forskellige jobtitler og jobfunktioner, eller ved at adskille grupperne geografisk. Vikarer kan således give virksomheden en mulighed for at differentiere blandt de ansatte på en, for medarbejderne, legal måde. 47 En vikaransat kommer ind på arbejdspladsen med andre forudsætninger end en fastansat, ligesom også tilknytningsforholdet til virksomheden er anderledes. Sammenligningsgrundlaget er derfor markant anderledes, end hvis den nye medarbejder havde været direkte ansat af virksomheden, og forskelsbehandling accepteres derfor nemmere. Rent teoretisk betyder det, at virksomhederne har mulighed for i vidt omfang at behandle vikaren anderledes end de fastansatte, f.eks. i forhold til aflønning, arbejdstider og opgaver samt diverse personalegoder, uden det går ud over den generelle medarbejdertilfredshed. 48 Benyttes vikaransatte på denne måde, må virksomheden dog være meget opmærksom på, at en 46 James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s. 452 ff. 48 Her forudsættes, at den ansættelsesretlige lovgivning, der gælder for vikaransatte overholdes. 20

25 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen evt. overenskomst ikke opstiller juridiske begrænsninger herfor. 49 implementering vil i praksis begrænse mulighederne yderligere. 50 Vikardirektivets Omvendt kan virksomhedens brug af vikarer endvidere være medvirkende til utilfredshed på arbejdspladsen. Hvis den vikaransatte ikke er kompetent til at udføre arbejdet eller ikke passer ind i virksomhedens kultur, kan det både gå ud over kvaliteten af vikarens arbejde, men også skabe utilfredshed og et øget pres på de fastansatte, der skal samarbejde med vedkommende. Samtidig kan virksomheder, der i stort omfang benytter sig af vikarer, risikere, at de fastansatte opfatter vikarerne som en trussel og en undergravning af deres stillinger Outsourcing og delvis outsourcing En måde hvorpå virksomheden kan arbejde uden om både de juridiske komplikationer og de fastansattes mulige utilfredshed er ved at udskille de ønskede arbejdsfunktioner i særskilte afdelinger og bemande dem udelukkende med vikaransatte, men hvor afdelingen stadig fysisk er tilknyttet virksomheden. Det kan enten være hvor vikarbureauet blot står for alt det administrative vedrørende de vikaransatte, og virksomheden stadig står for den daglige ledelse af arbejdet, eller hvor vikarbureauet overtager alt vedrørende driften af afdelingen også det ledelsesmæssige aspekt. En anden mulighed er ren outsourcing, hvor afdelingen flyttes væk fra virksomheden, og driften helt overtages af vikarbureauet. Et eksempel på disse tre muligheder kunne være en telemarketingafdeling, der bemandes af vikarbureauet og enten ledes af virksomheden selv eller vikarbureauet internt i virksomheden, eller outsources således, at afdelingen flyttes helt over i vikarbureauets regi. Fordelene ved hel eller delvis outsourcing er, at virksomheden kan minimere de administrative omkostninger og derved frigives ressourcer til at fokusere på kerneområderne. Samtidig giver outsourcing mulighed for at behandle medarbejderne i de outsourcede afdelinger anderledes end i resten af virksomheden. 52 De juridiske 49 Se nærmere herom i afsnit Se nærmere herom i afsnit Se som illustration TDC-casen i Sara Kudsk-Iversen, Søren Kaj Andersen, I krydsfeltet mellem fleksibilitet og sikkerhed, s James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s

26 Økonomiske perspektiver på vikarbranchen problemstillinger afhænger her af, hvorvidt der er tale om arbejdsindleje, hvor virksomheden stadig reelt har en del af ledelsesretten, eller entreprise. 53 Inden beslutningen om hel eller delvis outsourcing tages, er der dog en del strategiske overvejelser, som virksomheden skal tage i betragtning. Ikke alle arbejdsfunktioner egner sig til outsourcing. Det afhænger i høj grad af funktionens strategiske betydning samt den indbyrdes afhængighed, både opgavemæssigt og socialt. 54 En hel outsourcing kan foretages, når de funktioner, det drejer sig om både har en lav strategisk betydning og en lav indbyrdes afhængighed af virksomhedens andre funktioner. Her vil de vigtigste kriterier være omkostninger og fleksibilitet. En delvis outsourcing foretages når den strategiske betydning er lav, men hvor virksomheden stadig er afhængig af, at arbejdsfunktionen bliver udført i virksomheden. Her er det vigtigt at kulturen, og de forskellige HR-politikker stadig passer til resten af virksomheden, hvorfor tillid til og samarbejde med vikarbureauet derfor bliver vigtige kriterier Reduktion af personaleadministration Når virksomheden benytter sig af vikarer, er det vikarbureauet, der, som vikarens kontraktretlige arbejdsgiver, står for den administrative del. 55 Det er bureauet, der ansætter, afskediger, udfærdiger ansættelsesbeviser, modtager sygemeldinger osv. Bureauet er således forpligtet til at udbetale løn, sygedagpenge, g-dage samt afregne feriegodtgørelse m.m. over for vikaren. 56 Ofte er det en service fra vikarbureauet at stille en substitut til rådighed, såfremt vikaren er fraværende. Herved mindskes virksomhedernes omkostninger i forbindelse med personaleadministrationen betragteligt Beskedne emotionelle forpligtelser Ved ansættelsesforhold af en vis varighed, kan der nemt opstå et mere personligt forhold mellem den ansatte og dennes leder. Ligeledes kan virksomheden komme til at føle sig forpligtet overfor den ansatte i større eller mindre grad. Dette kan betyde, at visse beslutninger, f.eks. ved nedskæringer, ikke træffes helt så effektivt som de burde, hvilket vil påvirke virksomhedens økonomi negativt. 53 Se nærmere herom i afsnit James N. Baron and David M. Kreps, Strategic Human Resources Frameworks for General Managers, s. 460 ff. samt illustrationen i figure Se nærmere herom i afsnit 4.2 samt Dansk Erhverv, Orientering, Vikarbranchen og vikarbureau-vikarer. 22

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver

Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Kvalificerede medarbejdere til små og store opgaver Rekruttering Try & Hire Vikar din medspiller på arbejdsmarkedet Dialog skaber kontakt Kontakt knytter mennesker Medarbejderne ApS er et landsdækkende

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen

Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen Juridisk institut Cand.merc.jur Vejleder: Ole Hasselbalch Forfattere: Betina Røpke Jane Villadsen Vikarbureauvikarens retsstilling Arbejdsretlige aspekter af vikarkonstruktionen Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider

virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider virksomhedsguide Medarbejdere og ledelse i krisetider Indhold 03 Tilpasning af personaleomkostninger 05 Hvis afskedigelser bliver nødvendige 06 HR-mæssige overvejelser 08 Hvad siger juraen? 2 Medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger!

Adecco er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! 2 er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes om den fælles interesse at matche

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere