Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:"

Transkript

1 Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system Februar 2014 Beskæftigelsesministeriet

2 - 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Baggrund, udvalgets sammensætning og kommissorium Indledning Vikarlovens indhold og anvendelsesområde mv Baggrunden for udvalgsarbejdet Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Oversigt over betænkningens indhold... 7 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag mv Kapitel 3. Kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstoles behandling af arbejdsretlige sager Arbejdsretten Bodsansvaret og efterbetaling Sager, der behandles ved de almindelige domstole Kapitel 4. Lovudkast med bemærkninger... 14

3 - 3 Kapitel 1. Baggrund, udvalgets sammensætning og kommissorium 1.1. Indledning Forud for vedtagelsen af direktiv 2008/104/EF om vikararbejde (vikardirektivet) og lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af vikarbureau mv. (vikarloven), der implementerer direktivet, var vikararbejde ikke genstand for særskilt lovgivning i Danmark. Dette indebar, at vikarer var omfattet af den lovgivning, der gjaldt for lønmodtagere generelt, kollektive overenskomster i det omfang, disse omfattede vikararbejde, samt vikarernes individuelle ansættelsesaftaler med det pågældende vikarbureau Vikarlovens indhold og anvendelsesområde mv. Vikarloven omfatter alene vikarer, der er ansat i et vikarbureau med henblik på at blive udsendt til en brugervirksomhed for midlertidigt at udføre arbejde under dennes tilsyn og ledelse. På lønmodtagersiden omfatter loven således ikke personer, der ansættes midlertidigt uden at være udsendt af et vikarbureau. På arbejdsgiversiden omfatter loven alene offentlige og private virksomheder, der er vikarbureauer eller brugervirksomheder, og som udøver en økonomisk aktivitet. Også virksomhedsoverdragelsesloven og det for denne lov tilgrundliggende direktiv omfatter virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, og der kan således henvises til praksis herfra med hensyn til spørgsmålet om, hvornår en aktivitet kan karakteriseres som økonomisk. Et retningsgivende princip er, at enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer eller service på et givent område, er en økonomisk aktivitet. Derimod er udøvelse af offentlig myndighed ikke omfattet. Vikarloven gælder for vikarer, der udsendes til brugervirksomheder i Danmark, uanset om vikarbureauet er dansk eller udenlandsk. Udenlandske vikarer, der udfører arbejde i Danmark, sikres dermed de samme rettigheder som danske vikarer. Med regulering af området for vikararbejde sikres vikarer visse rettigheder, der relaterer sig til de særlige forhold, som kendetegner vikararbejde, herunder særligt, at det udføres i et trepartsforhold, hvor både vikarbureauet og brugervirksomheden har arbejdsgiverbeføjelser i forhold til vikaren. Formålet med at regulere vikarområdet har særligt været at sikre det såkaldte ligebehandlingsprincip, der går ud på, at vikarer ved udsendelse til en brugervirksomhed har arbejds- og ansættelsesvilkår, der svarer til dem, de ville have haft ved at være ansat til samme arbejde direkte af virksomheden, jf. vikarlovens 3, stk. 1 og 2. Dette omfatter bl.a. retten til løn, ferie og arbejdstid. Efter 3, stk. 3, har en vikar efter anmodning til vikarbureauet ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår, der i henhold til stk. 1 og 2 er gældende under vikarens udsendelse til en brugervirksomhed. Efter 3, stk. 4, må et vikarbureau ikke anvende successive udsendelser af en vikar uden saglig begrundelse herfor. Bestemmelsen i 3, stk. 1-4, finder ikke anvendelse, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres, jf. lovens 3, stk. 5. Dette svarer til ordningen i en lang række andre love, der implementerer EUdirektiver inden for bl.a. ligestillingsområdet, men som ikke finder anvendelse i det omfang, en

4 - 4 tilsvarende lønmodtagerbeskyttelse som den, som loven tilsigter, følger af en kollektiv overenskomst. Det er dog et særkende ved bestemmelsen i 3, stk. 5, at en kollektiv overenskomst for at fortrænge bestemmelserne i 3, stk. 1-4, skal være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og være landsdækkende, På flere overenskomstområder findes der allerede i dag overenskomster, som forpligter brugervirksomheder i forhold til eksempelvis vikarers aflønning. Ud over, hvad der følger af 3, stk. 1-4, indeholder loven et forbud mod, at vikarbureauet kræver betaling af lønmodtagere som modydelse for at sørge for ansættelse i en brugervirksomhed, en bestemmelse om, at klausuler, der hindrer vikaren i at blive ansat i brugervirksomheden efter en udsendelse, er ugyldige, og en bestemmelse om, at brugervirksomheder skal informere lønmodtagerrepræsentanter om anvendelsen af vikarer på brugervirksomheden. Endelig indeholder loven en bestemmelse om, at overtrædelse af loven kan medføre bøde, og at den vikaransatte i visse tilfælde kan tilkendes en godtgørelse Baggrunden for udvalgsarbejdet Baggrunden for nedsættelse af udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven udspringer af den fælles forståelse om implementeringen af vikardirektivet, som regeringen og arbejdsmarkedets parter opnåede i foråret Arbejdsmarkedets parter ønskede, at visse tvister om overholdelse af vikarloven dvs. også tvister, hvor der ikke er en overenskomst i vikarbureauet - kan behandles ved Arbejdsretten eller i det fagretlige system med henblik på en ensartet håndhævelse af vikarers rettigheder med hensyn til lønog arbejdsvilkår. I den forbindelse kan der bl.a. henvises til de indkomne høringssvar fra DA og LO, hvor organisationerne tilkendegav, at det burde være Arbejdsretten som specialdomstol og ikke de almindelige domstole, der vurderer, hvilke overenskomstparter der i de konkrete sager er de mest repræsentative. Til opfyldelse af dette ønske besluttede regeringen derfor at nedsætte nærværende udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven behandles og afgøres i det fagretlige system eller ved Arbejdsretten Udvalgets kommissorium Kommissoriet har følgende ordlyd: I forbindelse med implementeringen af vikardirektivet har regeringen efter ønske fra arbejdsmarkedets parter besluttet at nedsætte et udvalg, der skal undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven behandles og afgøres i det fagretlige system / ved Arbejdsretten. Det fagretlige system er udviklet med henblik på løsning af tvister om anvendelsen af overenskomstbestemmelser. De tvister, som ikke løses af overenskomstparterne selv, behandles og løses i Arbejdsretten eller i en faglig voldgiftsret. Det følger af Lov om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter (Arbejdsretsloven), at spørgsmål om brud på overenskomstbestemmelser forelægges og afgøres i Arbejdsretten, og spørgsmål om fortolkning af overenskomstbestemmelser fortrinsvis behandles og afgøres ved faglig voldgift.

5 - 5 Baggrunden for igangsættelse af dette arbejde er, at vikararbejde kan betragtes som et område, hvor der kan være et særligt behov for sikre lønmodtagernes rettigheder. I mange tilfælde vil vikarers rettigheder efter vikardirektivet/vikarloven udspringe af en kollektiv overenskomst i brugervirksomheden, og derfor er det særligt nærliggende, at tvister kan behandles i det fagretlige system. Arbejdsmarkedets parter har ønsket, at alle tvister efter vikarloven, herunder tvister hvor der ikke er en overenskomst i brugervirksomheden eller i vikarbureauet, skal kunne afgøres i Arbejdsretten. For at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af vikarers rettigheder med hensyn til løn og arbejdsvilkår, skal udvalget derfor undersøge mulighederne for, at tvister angående overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system / ved Arbejdsretten i alle tilfælde, herunder tilfælde hvor vikarbureauet og/eller brugervirksomheden ikke er omfattet af en overenskomst. Som eksempler på emner, det vil være relevant for udvalget at undersøge, kan nævnes: Forholdet til Arbejdsretslovens 11, stk. 2, og håndhævelse af uorganiserede lønmodtageres rettigheder - herunder muligheden for at disse kan blive repræsenteret ved fagretlig behandling og i en eventuel sag ved Arbejdsretten. Spørgsmålet om sanktioner, fx om Arbejdsretten skal gives mulighed for at idømme bøder. Forholdet til internationale konventioner. Udvalget kan også undersøge andre forhold omkring udvidelse af det fagretlige systems / Arbejdsrettens kompetence på vikarområdet, som måtte blive foreslået af udvalgets medlemmer under arbejdet. Det foreslås, at udvalget får følgende sammensætning: Arbejdsrettens formand (formand) 3 repræsentanter udpeget DA 3 repræsentanter udpeget af LO 1 repræsentant udpeget af Lederne 1 repræsentant udpeget af FTF 1 repræsentant udpeget af AC 1 repræsentant udpeget af FA 1 repræsentant udpeget af KL 1 repræsentant udpeget af Danske Regioner 1 repræsentant udpeget af Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) 2 repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet 2 repræsentanter fra Justitsministeriet. Sekretariatsfunktionen varetages af Beskæftigelsesministeriet. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i januar Udvalgets sammensætning Ved afgivelsen af denne betænkning har udvalget følgende sammensætning: Formand:

6 - 6 Højesteretsdommer Poul Søgaard Medlemmer: Underdirektør Pernille Knudsen, DA Specialkonsulent Martin Steen Kabongo, DA Arbejdsretschef Helge Werner, DA Afdelingsleder Leo Lybæk Hansen, LO Advokat Stephan Agger, LO Advokat Ane Lorentzen, LO Advokat Helle Hjorth Bentz, FTF Chefkonsulent Jesper David Jensen, AC Juridisk Konsulent, advokat Jakob Cohr Arffmann, FA Kontorchef Karsten Thystrup, KL Seniorkonsulent Jane Marianne Ravn, Danske Regioner Specialkonsulent Anders Feldt, Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Specialkonsulent Susanne Christensen, Beskæftigelsesministeriet Specialkonsulent Kathrine Storm Waage, Beskæftigelsesministeriet Kontorchef Henrik Hjort Elmquist, Justitsministeriet Fuldmægtig Bjarke Gano, Justitsministeriet Udvalgets sekretariat: Specialkonsulent Anders Levy Kontorfuldm. Elin Yttesen Andersen Justitsministeriet var fra arbejdets begyndelse repræsenteret ved kontorchef Cristina Angela Gulisano, som den 1. januar 2014 blev afløst af kontorchef Henrik Hjort Elmquist Udvalgets arbejde Med denne betænkning afslutter udvalget sit arbejde med at undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system og ved Arbejdsretten. Udvalgets betænkning er enstemmig, og der er således enighed om forslagene. Udvalget har holdt 4 møder, hhv. den 12. september, den 22. oktober, den 11. december 2013 og den 5. februar Der har under udvalgsarbejdet været nedsat et underudvalg, hvor repræsentanter fra hovedorganisationerne, DA og LO, har deltaget. Disse hovedorganisationer har haft en særlig rolle i udvalgets arbejde, idet det var et ønske fra deres medlemmer, der var baggrunden for, at regeringen nedsatte udvalget. Repræsentanter fra Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet samt udvalgets formand har deltaget i arbejdet i underudvalget. Underudvalget har afholdt 6 møder, den 2. oktober 2013, den 9. oktober 2013, den 14. november 2013, den 29. november 2013, 13. januar 2014 samt 22. januar På møderne er der i samarbejde mellem DA, LO og sekretariatet udarbejdet materiale med henblik på efterfølgende drøftelse og stillingtagen i det samlede udvalg.

7 Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen består af 4 kapitler. I nærværende kapitel (kapitel 1) gennemgås udvalgets kommissorium og sammensætning, og der foretages en kortfattet orientering om udvalgets arbejde. I kapitel 2 foretages en sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag til lovændringer mv. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af, hvilke sager der i dag behandles ved Arbejdsretten samt arbejdsretlige sager, der føres ved de almindelige domstole. Kapitel 4 indeholder lovudkast med bemærkninger.

8 - 8 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag mv. Udvalget har i overensstemmelse med sit kommissorium undersøgt mulighederne for, at tvister angående overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system/arbejdsretten. Udvalget finder overordnet set, at der i overvejende grad er fordele forbundet med at lade visse tvister om overholdelse af vikarloven behandle i det fagretlige system, idet Arbejdsretten har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets parter og de kollektive overenskomster, som mange vikarforhold vil være omfattet af. Udvalgets medlemmer er dog også af den opfattelse, at det er mest hensigtsmæssigt at pege på en snæver eller afgrænset løsning, således at det alene er visse sager om overholdelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip samt sager om, hvorvidt en overenskomst opfylder de i 3, stk. 5, jf. stk. 1, fastsatte betingelser, som skal kunne behandles ved Arbejdsretten. Udvalget finder, at sager om, hvorvidt et vikarbureau opfylder betingelserne i 3, stk. 5, skal afgøres af Arbejdsretten. Dermed bliver det Arbejdsretten, der afgør, om vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, om denne overenskomst er landsdækkende, og om overenskomsten er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Udvalget finder således, at sådanne spørgsmål ikke skal behandles af de almindelige domstole, og begrunder dette med, at Arbejdsretten med sit særlige kendskab til arbejdsmarkedets parter og overenskomstsystemet bedst vil kunne sikre en ensartet og sagligt begrundet praksis ved anvendelsen af lovens 3, stk. 5, og at dette også gælder i tilfælde, hvor vikaren er medlem af en organisation. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at dette vil berøre den gældende kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 9. Udvalget er endvidere opmærksomt på, at det forhold, at den enkelte vikar kan indbringe en sag for Arbejdsretten vedrørende 3, stk. 5, er en nyskabelse, idet det ellers på lønmodtagersiden alene er den faglige organisation og ikke den enkelte lønmodtager, der kan indbringe en sag for Arbejdsretten, jf. arbejdsretslovens 13. Herudover har udvalget taget stilling til, hvorledes sager om en eventuel overtrædelse af ligebehandlingsprincippet bør behandles efter udvalgets opfattelse. Det er som nævnt ovenfor en følge af ligebehandlingsprincippet i vikarlovens 3, stk. 1, at vikarbureauer under udsendelse af vikarer til en brugervirksomhed på en række punkter skal sikre vikaren løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der ville have været gældende i henhold til lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende bestemmelser, såfremt vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave. Det fremgår af lovens 3, stk. 2, at ved anvendelsen af 3, stk. 1, finder de beskyttelsesregler, der er gældende i brugervirksomheden i medfør af generelle bestemmelser anvendelse. Kun hvis vikarbureauet er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst indgået mellem de meste repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, finder 3, stk. 1-4, ikke anvendelse. For så vidt angår de tilfælde, hvor vikarbureauet ikke har indgået en kollektiv overenskomst, vil vikarers rettigheder efter vikarloven ofte udspringe af en sådan. Udvalget finder det derfor nærliggende og hensigtsmæssigt, at Arbejdsretten ud over at behandle sager efter vikarlovens 3, stk. 5, får kompetence til at afgøre tvister om overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation.

9 - 9 Muligheden for at indbringe sager om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i henhold til vikarlovens 3, stk. 1, vil indebære, at også sager, hvor der slet ikke er nogen overenskomst eller overenskomstbestemmelser på fx brugervirksomheden at henholde sig til for det pågældende vikararbejde, vil kunne behandles i Arbejdsretten, og der er dermed tale om en ændring af den almindelige kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole. Det følger af arbejdsretslovens 11, stk. 2, at en vikar, der er medlem af en faglig organisation, selv kan anlægge sag ved de almindelige domstole om overtrædelse af ligebehandlingsprincippet i 3, stk. 1, hvis den pågældende godtgør, at vedkommendes faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, er det udvalgets opfattelse, at en sag om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1, i alle tilfælde må indbringes for de almindelige domstole. Sager vil i øvrigt skulle indbringes for Arbejdsretten af et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i sagen. For så vidt angår den enkelte vikar og adgangen til at indbringe tvister i henhold til 3, stk. 5, er der som nævnt tale om en nyskabelse i forhold til, hvem der kan indbringe en sag for Arbejdsretten. For så vidt angår organisationerne synes det nærliggende at fastsætte, at de skal have en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag for at kunne indbringe den for Arbejdsretten. Begrebet konkret og aktuel interesse henviser til de principper, der gælder i relation til iværksættelse af kollektive kampskridt og ligger således i forlængelse af velkendt arbejdsretlig terminologi. Udvalget har overvejet, hvorledes de sager skal behandles, hvor vikarbureauet er omfattet af en kollektiv overenskomst, og hvor Arbejdsretten i første omgang har taget stilling til, om overenskomsten er repræsentativ og landsdækkende, jf. 3, stk. 5, jf. stk. 1-4, idet udvalget har haft for øje, at samme sagskompleks i videst muligt omfang skal kunne behandles ved den samme ret. Udvalget peger på denne baggrund på en løsning, der indebærer, at hvis Arbejdsretten i første omgang har fundet, at overenskomsten ikke lever op til de betingelser som 3, stk. 5, fastsætter, vil en sag om vikarbureauets manglende overholdelse af ligebehandlingsprincippet kunne behandles ved Arbejdsretten i umiddelbar forlængelse af denne afgørelse, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, vil dette spørgsmål derimod skulle behandles af de almindelige domstole. Dette indebærer på baggrund af det ovenfor anførte, at Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation, vil have kompetence til at behandle sager, både for så vidt angår det overenskomstdækkede område og det ikke-overenskomstdækkede område, jf. ovenfor. Udvalgets forslag indebærer således, at der kan forekomme sager, hvor Arbejdsretten først afgør spørgsmålet om, hvorvidt en overenskomst lever op til betingelserne for at fravige ligebehandlingsprincippet, og hvor de almindelige domstole herefter skal afgøre spørgsmålet om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Udvalget finder ikke, at det er muligt at undgå, at flere forskellige domstole skal involveres, hvis Arbejdsretten på den ene side altid er rette instans for 3, stk. 5-sager, og hvis 3, stk. 1-sager på den anden side også skal kunne indbringes for de almindelige domstole. For så vidt angår sanktioneringen af overtrædelser af ligebehandlingsprincippet har udvalget drøftet mulighederne for at pålægge bod særligt i stedet for bødestraffen i sager om forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vikarlovens 3, stk. 1, jf. vikarlovens 8, stk. 2. Udvalget finder det ikke umiddelbart muligt eller hensigtsmæssigt at pålægge bod i disse sager. Begrundelsen er, at der ikke vil

10 - 10 være tale om et brud på en overenskomst, hvor bodsansvaret normalt finder anvendelse, men om overtrædelse af en lovbestemmelse. Det kan også anføres, at hvis der var mulighed for at pålægge en bod samtidig med, at vikaren tilkendes en godtgørelse og eventuel efterbetaling, ville en sag i Arbejdsretten kunne indebære en yderligere sanktionering af et vikarbureau i forhold til, hvis samme spørgsmål behandles ved de almindelige domstole. Udvalget finder derfor, at Arbejdsretten skal træffe afgørelse om sagsomkostninger i sager om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Arbejdsretten kan i den forbindelse anvende principperne i retsplejelovens kapitel 30 om pålæg af sagsomkostninger. Arbejdsretten pålægger i dag kun undtagelsesvis en part sagsomkostninger efter retsplejelovens bestemmelser, og som nævnt ovenfor foreslår udvalget samtidig, at et vikarbureau i denne type af sager ikke skal kunne pålægges bod. Hvis en part ikke skal stilles ringere end ved sager, der føres ved de almindelige domstole, er det derfor nødvendigt, at parten får samme mulighed for at få dækket de omkostninger, som er forbundet med at føre sagen i Arbejdsretten, som tilfældet er, når sagen føres ved de almindelige domstole. Det bemærkes, at spørgsmål om straf efter vikarlovens 8 som hidtil pålægges af de almindelige domstole.

11 - 11 Kapitel 3. Kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstoles behandling af arbejdsretlige sager Udvalget har fundet det hensigtsmæssigt at beskrive hvilke sager, der i dag behandles ved Arbejdsretten og hvilke sager, der behandles af de almindelige domstole Arbejdsretten Arbejdsretten er traditionelt kompetent inden for hele det kollektive overenskomstområde og kan også behandle lovligheden af kollektive kampskridt på områder, hvor der ikke er overenskomst mellem de konfliktende parter. Det er organisationerne, der er procesparter i Arbejdsretten bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om uorganiserede arbejdsgivere med egen overenskomst. Dog kan en lønmodtager anlægge sag ved de almindelige domstole om påståede tilgodehavender, hvis lønmodtageren kan godtgøre, at dennes organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 2. En lønmodtager, der ikke er medlem af en organisation, kan sagsøge sin arbejdsgiver ved de almindelige domstole, selv om sagen vedrører fortolkning af en overenskomst. Arbejdsrettens domme kan ikke ankes til en anden domstol. De sager, som Arbejdsretten er kompetent til at behandle, er opregnet i arbejdsretslovens 9. I disse sager er de almindelige domstole inkompetente, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 1, hvilket altså ikke gælder, hvis den faglige organisation ikke vil forfølge sagen fagretligt. Arbejdsretten har kompetence til at behandle alle sager vedrørende hovedaftaler, jf. 9, stk. 1, nr. 1. Dette adskiller sig fra den generelle kompetence til at behandle sager om almindelige overenskomster i henhold til 9, stk. 1, nr. 2, hvor der sondres mellem brud- og fortolkningssager, og hvor Arbejdsretten alene tager stilling til sager om brud på overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold. Overenskomstbegrebet omfatter i denne henseende alle regler med en overenskomstmæssig status, herunder protokollater, tillægsaftaler, lokalaftaler og kutymer. Sager om fortolkning af overenskomster sker derimod ved faglig voldgift. Arbejdsretten behandler endvidere sager om, hvorvidt der i det hele taget eksisterer en kollektiv overenskomst, jf. 9, stk. 1, nr. 4. Herudover hører sager om lovligheden af kollektive kampskridt under Arbejdsretten i medfør af 9, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. Endelig er Arbejdsretten kompetent til at behandle sager, der vedrører forligsinstitutionens kompetence, jf. 9, stk. 1, nr. 6, og den tilsvarende regel i forligsmandslovens 15. Der er også sager, hvor Arbejdsretten er kompetent, fordi EU-direktiver gennemføres ved kollektive overenskomster. Et eksempel herpå er ansættelsesbevisdirektivet, der er gennemført ved kollektive overenskomster, og hvor ansættelsesbevisloven derfor alene finder anvendelse, hvor der ikke er sket overenskomstmæssig implementering af direktivet. Som hovedregel tager Arbejdsretten alene stilling til sager mellem parter, der er bundet af en overenskomst. Der er dog også områder, hvor Arbejdsretten er kompetent til at tage stilling, selvom der ikke eksisterer en sådan. Et eksempel herpå er 4 a, stk. 2, i lov virksomhedsoverdragelse. Det følger af denne bestemmelse, at hvis en erhverver af en virksomhed vælger at frasige sig en

12 - 12 overenskomst, kan spørgsmål om overtrædelse af de i overenskomsten fastsatte løn- og arbejdsvilkår behandles ved Arbejdsretten, hvis en af parterne begærer det. Bestemmelsen betyder ikke, at Arbejdsretten kan pålægge erhververen bod for brud på overdragerens overenskomst, da de rettigheder, der følger af overenskomsten efter frasigelsen af overenskomsten, beror på det individuelle ansættelsesforhold. Det følger således heraf, at Arbejdsretten her er kompetent til at behandle sagen, selvom der ikke eksisterer en kollektiv overenskomst mellem parterne. På dette område er der således en parallel mellem kompetencen til at behandle sager efter virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, og den kompetence, som udvalget foreslår at overdrage til Arbejdsretten vedrørende vikarsagerne Bodsansvaret og efterbetaling Boden er en sanktion for overenskomstbrud, der er indført, fordi hverken ophævelse af overenskomster eller et sædvanligt erstatningsansvar er hensigtsmæssige misligholdelsesbeføjelser på dette område. Arbejdsretten kan heller ikke dømme til naturalopfyldelse. Boden har det til fælles med erstatning, at den tilfalder den krænkede part (hovedorganisation, arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation eller individuel arbejdsgiver), der også selv må tage initiativet til, at boden fastsættes af Arbejdsretten og inddrives. Efter arbejdsretslovens 12, stk. 1, kan Arbejdsretten idømme deltageren i et overenskomststridigt forhold en bod. Bodens størrelse fastsættes under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder. Arbejdsretten har også den mulighed at give dom for efterbetaling af et skyldigt beløb, jf. 12, stk. 3. Arbejdsretsloven indeholder ikke andre sanktionsmidler end bod og efterbetaling, men det er ikke udelukket, at overenskomstparterne selv kan have aftalt andre sanktioner, fx godtgørelse til den enkelte lønmodtager Sager, der behandles ved de almindelige domstole De sager, som er underlagt Arbejdsrettens kompetence, kan efter 11, stk. 1, ikke anlægges ved de almindelige domstole. Arbejdsretslovens 11, stk. 2, giver som nævnt ovenfor den enkelte lønmodtager adgang til at anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis dennes faglige organisation ikke vil forfølge det påståede krav. Det er den faglige organisation, der alene kan bestemme, om et påstået krav skal forfølges fagretligt. Et sagsanlæg ved de almindelige domstole bevirker forudsat at disse har kompetence til at behandle sagen at der ikke kan anlægges sag ved Arbejdsretten eller indledes en faglig voldgift om samme krav efter sagsanlægget ved de almindelige domstole. I sådanne sager vil organisationerne kunne intervenere efter reglerne i retsplejelovens 252, hvis organisationen har en retlig interesse i sagens udfald. En organisation vil således kunne indtræde til støtte for en af parterne i sagen uden at nedlægge nogen selvstændig påstand under sagen og uden at blive part. Det er retten, der efter høring af parterne tager stilling til en anmodning fra tredjemand om at biintervenere. Indtræden som biintervenient kræver hverken samtykke fra den støttede part eller fra modparten, jf. retsplejelovens 252, stk. 3. Afgørelsen af, om biintervention kan ske, beror således på

13 - 13 rettens konkrete vurdering af omstændighederne i den enkelte sag. Der kan i den forbindelse henvises til Kommenteret Retsplejelov, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 9. udgave, 2013, side 571ff.

14 - 14 Kapitel 4. Lovudkast med bemærkninger Deltagerne i udvalgsarbejdet er enige om, at den fremlagte løsning opfylder kommissoriet for udvalgsarbejdet. Udvalget kan på baggrund af drøftelserne foreslå, at der foretages følgende ændringer af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv. samt lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 1 I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: 1. I 3 indsættes som stk. 6 og 7: Stk. 6. Sager om overholdelse af stk. 1, kan anlægges ved Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Stk. 7. Sager om, hvorvidt de i stk. 5 anførte betingelser er opfyldt, afgøres af Arbejdsretten. I lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, som ændret ved lov nr. 343 af 17. april 2012 og 3 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, foretages følgende ændringer: 2 1. I 9, stk. 1, nr. 7 ændres voldgift og til: voldgift,. 2. I 9, stk. 1, nr. 8 ændres 32. til: 32 og. 3. I 9, stk. 1, indsættes som nr. 9: 9) hvorvidt de i 3, stk. 5, i lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. anførte betingelser er opfyldt, jf. lovens 3, stk. 7.

15 I 9 indsættes som stk. 5 og 6: Stk. 5. For Arbejdsretten kan endvidere indbringes sager om overholdelse af 3, stk. 1, i lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v., hvis vikaren er medlem af en faglig organisation, jf. lovens 3, stk. 6. Indbringes sagen for Arbejdsretten, finder 13, stk. 1, anvendelse. Stk. 6. Sager efter stk. 1, nr. 9, kan indbringes for Arbejdsretten af en vikar, vikarens lønmodtagerorganisation, et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag, jf. dog 13, stk I 12 indsættes som stk. 9: Stk. 9. I sager, som behandles efter 9, stk. 5, kan Arbejdsretten træffe afgørelse om efterbetaling samt tilkende en godtgørelse. 6. I 19 indsættes som stk. 3: Stk. 3. I sager, som er indbragt for Arbejdsretten i medfør af 9, stk. 5, træffer retten afgørelse om tilkendelse af sagsomkostninger til sagens parter. Loven træder i kraft den 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at sager om, hvorvidt vikarbureauet har opfyldt sine forpligtelser efter 3, stk. 1, jf. stk. 2, over for vikaren under udsendelse til en brugervirksomhed, kan anlægges ved Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Det er i givet fald den faglige organisation, der indbringer sagen for Arbejdsretten. Arbejdsretten kan også tage stilling til, om ligebehandlingsprincippet er overholdt i forhold til opremsningen i stk. 2.

16 - 16 I henhold til 3, stk. 1, om ligebehandlingsprincippet skal vikarbureauet sikre, at den udsendte vikar har mindst de samme vilkår som ansatte på brugervirksomheden, der har samme arbejdsopgaver, når det gælder arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning. Det samme skal vikarbureauet sikre for så vidt angår 3, stk. 2. Sager om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i 3, stk. 1, kan for organiserede vikarers vedkommende også behandles ved de almindelige domstole. Sager om overholdelse af 3, stk. 1, kan for uorganiserede vikarers vedkommende alene behandles ved de almindelige domstole. Det foreslås dernæst, at Arbejdsretten skal tillægges kompetence til at afgøre, om et vikarbureau opfylder betingelserne i vikarlovens 3, stk. 5. Forslaget indebærer, at Arbejdsretten skal være enekompetent til at vurdere, om et vikarbureau omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres. Dette indebærer, at de almindelige domstole ikke kan tage stilling til om et vikarbureau opfylder betingelserne i lovens 3, stk. 5. Er en sag indbragt for de almindelige domstole, hvor dette spørgsmål rejses, skal sagen afvises, medmindre sagen herudover rejser spørgsmål, som ikke er omfattet af Arbejdsrettens enekompetence. Domstolen kan i det tilfælde udsætte sagen, såfremt det findes påkrævet, således at spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne i vikarlovens 3, stk. 5, er opfyldt, indbringes for og afgøres af Arbejdsretten, hvorefter domstolen kan fortsætte med en behandling af de øvrige spørgsmål i sagen. Er en sag om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som opfylder betingelserne i lovens 3, stk. 5, anlagt ved Arbejdsretten, kan Arbejdsretten i forlængelse heraf behandle spørgsmålet om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i lovens 3, stk. 1, såfremt vikaren er medlem af en faglig organisation. Såfremt vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, eller vikarens faglige organisation ikke ønsker at forfølge sagen fagretligt, skal spørgsmålet om overholdelse af lovens 3, stk. 1, derimod afgøres af de almindelige domstole. Der vil således kunne opstå situationer, hvor Arbejdsretten først afgør spørgsmålet om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som opfylder betingelserne i

17 - 17 lovens 3, stk. 5, hvorefter en sag om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1, behandles af de almindelige domstole. Til nr. 1-2 Til 2 Der er tale om konsekvensændringer, jf. det foreslåede nr. 9. Til nr. 3 Det foreslås, at sager om, hvorvidt betingelserne i 3, stk. 5, er opfyldt, skal indbringes for Arbejdsretten. Der er tale om en konsekvensændring, jf. det foreslåede nye stk. 7 i 3 i vikarloven. Til nr. 4 Det foreslås, at sager, om hvorvidt betingelserne for at fravige ligebehandlingsprincippet er opfyldt, kan indbringes af den enkelte vikar, af vikarens lønmodtagerorganisation, af et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller af en arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i sagen. Med den foreslåede lovtekst præciseres, hvem der kan indbringe en sådan sag for Arbejdsretten. For den enkelte vikar er der tale om en nyskabelse i forhold til, hvem der kan indbringe en sag for Arbejdsretten, idet det ellers på lønmodtagersiden alene er den faglige organisation og ikke den enkelte lønmodtager, der kan indbringe en sag for Arbejdsretten. For organisationerne forudsættes det i forslaget, at de skal have en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag for at kunne indbringe den for Arbejdsretten. Begrebet konkret og aktuel interesse henviser til de principper, der gælder i relation til iværksættelse af kollektive kampskridt, og ligger således i forlængelse af velkendt arbejdsretlig terminologi. Hvis en organisation er medlem af en mere omfattende organisation, skal en sag efter arbejdsretslovens 13 anlægges af og mod sidstnævnte organisation. Dette forudsættes også at gælde i sager omfattet af nærværende lovforslag. Til nr. 5

18 - 18 Det foreslås, at det præciseres, at vikarer, hvis rettigheder i henhold til vikarlovens 3, stk. 1, jf. stk. 2, er krænkede, ud over at kunne gøre et eventuelt efterbetalingskrav gældende vil kunne tilkendes en godtgørelse. Derimod vil vikarbureauet ikke kunne pålægges en bod i sager vedrørende vikarlovens 3, stk. 1, jf. stk. 2, der afgøres ved Arbejdsretten. Bod anvendes efter arbejdsretslovens 12 i sager, hvor der er konstateret overenskomstbrud, men ikke i sager, der alene drejer sig om overtrædelse af en lovbestemmelse. Hvis der var mulighed for at pålægge en bod samtidig med, at vikaren tilkendes en godtgørelse og efterbetaling, ville en sag i Arbejdsretten kunne indebære en yderligere sanktionering af et vikarbureau i forhold til, hvis samme spørgsmål behandles ved de almindelige domstole. Til nr. 6 Der foreslås, at Arbejdsretten træffer afgørelse om sagsomkostninger i sager om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Arbejdsretten kan i den forbindelse anvende principperne i retsplejelovens kapitel 30 om pålæg af sagsomkostninger. Forslaget betyder, at parterne i sager, der afgøres af Arbejdsretten i medfør af vikarlovens 3, stk. 6, kan pålægges sagsomkostninger på samme måde som i sager, der afgøres ved de almindelige domstole. I dag pålægger Arbejdsretten kun undtagelsesvis en part at udrede sagsomkostninger, og det er ikke hensigten med forslaget at ændre på denne praksis. Arbejdsrettens hidtidige praksis med hensyn til tilkendelse af sagsomkostninger til en part i andre typer af sager forudsættes således ikke berørt af forslaget. Det sikres med forslaget, at en part får samme mulighed for at få dækket de omkostninger, der er forbundet med at føre sagen i Arbejdsretten, som tilfældet er, når parten fører sag ved de almindelige domstole.

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler

Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 196 Bilag 2 Offentligt N O T A T Høringsnotat efter høring over forslag til lov om ansættelsesklausuler 7. april 2015 J.nr. 2014-3715 CAL 1. 1. Indledning Indledning Forslag

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Årsberetning 2014 Forord Årsberetningen for 2014 omfatter såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere