Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning fra. Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven:"

Transkript

1 Betænkning fra Udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven: Mulighederne for at lade tvister behandles og afgøres i det fagretlige system Februar 2014 Beskæftigelsesministeriet

2 - 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Baggrund, udvalgets sammensætning og kommissorium Indledning Vikarlovens indhold og anvendelsesområde mv Baggrunden for udvalgsarbejdet Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Oversigt over betænkningens indhold... 7 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag mv Kapitel 3. Kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstoles behandling af arbejdsretlige sager Arbejdsretten Bodsansvaret og efterbetaling Sager, der behandles ved de almindelige domstole Kapitel 4. Lovudkast med bemærkninger... 14

3 - 3 Kapitel 1. Baggrund, udvalgets sammensætning og kommissorium 1.1. Indledning Forud for vedtagelsen af direktiv 2008/104/EF om vikararbejde (vikardirektivet) og lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af vikarbureau mv. (vikarloven), der implementerer direktivet, var vikararbejde ikke genstand for særskilt lovgivning i Danmark. Dette indebar, at vikarer var omfattet af den lovgivning, der gjaldt for lønmodtagere generelt, kollektive overenskomster i det omfang, disse omfattede vikararbejde, samt vikarernes individuelle ansættelsesaftaler med det pågældende vikarbureau Vikarlovens indhold og anvendelsesområde mv. Vikarloven omfatter alene vikarer, der er ansat i et vikarbureau med henblik på at blive udsendt til en brugervirksomhed for midlertidigt at udføre arbejde under dennes tilsyn og ledelse. På lønmodtagersiden omfatter loven således ikke personer, der ansættes midlertidigt uden at være udsendt af et vikarbureau. På arbejdsgiversiden omfatter loven alene offentlige og private virksomheder, der er vikarbureauer eller brugervirksomheder, og som udøver en økonomisk aktivitet. Også virksomhedsoverdragelsesloven og det for denne lov tilgrundliggende direktiv omfatter virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, og der kan således henvises til praksis herfra med hensyn til spørgsmålet om, hvornår en aktivitet kan karakteriseres som økonomisk. Et retningsgivende princip er, at enhver aktivitet, der består i at tilbyde varer eller service på et givent område, er en økonomisk aktivitet. Derimod er udøvelse af offentlig myndighed ikke omfattet. Vikarloven gælder for vikarer, der udsendes til brugervirksomheder i Danmark, uanset om vikarbureauet er dansk eller udenlandsk. Udenlandske vikarer, der udfører arbejde i Danmark, sikres dermed de samme rettigheder som danske vikarer. Med regulering af området for vikararbejde sikres vikarer visse rettigheder, der relaterer sig til de særlige forhold, som kendetegner vikararbejde, herunder særligt, at det udføres i et trepartsforhold, hvor både vikarbureauet og brugervirksomheden har arbejdsgiverbeføjelser i forhold til vikaren. Formålet med at regulere vikarområdet har særligt været at sikre det såkaldte ligebehandlingsprincip, der går ud på, at vikarer ved udsendelse til en brugervirksomhed har arbejds- og ansættelsesvilkår, der svarer til dem, de ville have haft ved at være ansat til samme arbejde direkte af virksomheden, jf. vikarlovens 3, stk. 1 og 2. Dette omfatter bl.a. retten til løn, ferie og arbejdstid. Efter 3, stk. 3, har en vikar efter anmodning til vikarbureauet ret til at få oplysninger om de ansættelsesvilkår, der i henhold til stk. 1 og 2 er gældende under vikarens udsendelse til en brugervirksomhed. Efter 3, stk. 4, må et vikarbureau ikke anvende successive udsendelser af en vikar uden saglig begrundelse herfor. Bestemmelsen i 3, stk. 1-4, finder ikke anvendelse, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres, jf. lovens 3, stk. 5. Dette svarer til ordningen i en lang række andre love, der implementerer EUdirektiver inden for bl.a. ligestillingsområdet, men som ikke finder anvendelse i det omfang, en

4 - 4 tilsvarende lønmodtagerbeskyttelse som den, som loven tilsigter, følger af en kollektiv overenskomst. Det er dog et særkende ved bestemmelsen i 3, stk. 5, at en kollektiv overenskomst for at fortrænge bestemmelserne i 3, stk. 1-4, skal være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og være landsdækkende, På flere overenskomstområder findes der allerede i dag overenskomster, som forpligter brugervirksomheder i forhold til eksempelvis vikarers aflønning. Ud over, hvad der følger af 3, stk. 1-4, indeholder loven et forbud mod, at vikarbureauet kræver betaling af lønmodtagere som modydelse for at sørge for ansættelse i en brugervirksomhed, en bestemmelse om, at klausuler, der hindrer vikaren i at blive ansat i brugervirksomheden efter en udsendelse, er ugyldige, og en bestemmelse om, at brugervirksomheder skal informere lønmodtagerrepræsentanter om anvendelsen af vikarer på brugervirksomheden. Endelig indeholder loven en bestemmelse om, at overtrædelse af loven kan medføre bøde, og at den vikaransatte i visse tilfælde kan tilkendes en godtgørelse Baggrunden for udvalgsarbejdet Baggrunden for nedsættelse af udvalget om fagretlig behandling af sager om overholdelse af vikarloven udspringer af den fælles forståelse om implementeringen af vikardirektivet, som regeringen og arbejdsmarkedets parter opnåede i foråret Arbejdsmarkedets parter ønskede, at visse tvister om overholdelse af vikarloven dvs. også tvister, hvor der ikke er en overenskomst i vikarbureauet - kan behandles ved Arbejdsretten eller i det fagretlige system med henblik på en ensartet håndhævelse af vikarers rettigheder med hensyn til lønog arbejdsvilkår. I den forbindelse kan der bl.a. henvises til de indkomne høringssvar fra DA og LO, hvor organisationerne tilkendegav, at det burde være Arbejdsretten som specialdomstol og ikke de almindelige domstole, der vurderer, hvilke overenskomstparter der i de konkrete sager er de mest repræsentative. Til opfyldelse af dette ønske besluttede regeringen derfor at nedsætte nærværende udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven behandles og afgøres i det fagretlige system eller ved Arbejdsretten Udvalgets kommissorium Kommissoriet har følgende ordlyd: I forbindelse med implementeringen af vikardirektivet har regeringen efter ønske fra arbejdsmarkedets parter besluttet at nedsætte et udvalg, der skal undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven behandles og afgøres i det fagretlige system / ved Arbejdsretten. Det fagretlige system er udviklet med henblik på løsning af tvister om anvendelsen af overenskomstbestemmelser. De tvister, som ikke løses af overenskomstparterne selv, behandles og løses i Arbejdsretten eller i en faglig voldgiftsret. Det følger af Lov om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter (Arbejdsretsloven), at spørgsmål om brud på overenskomstbestemmelser forelægges og afgøres i Arbejdsretten, og spørgsmål om fortolkning af overenskomstbestemmelser fortrinsvis behandles og afgøres ved faglig voldgift.

5 - 5 Baggrunden for igangsættelse af dette arbejde er, at vikararbejde kan betragtes som et område, hvor der kan være et særligt behov for sikre lønmodtagernes rettigheder. I mange tilfælde vil vikarers rettigheder efter vikardirektivet/vikarloven udspringe af en kollektiv overenskomst i brugervirksomheden, og derfor er det særligt nærliggende, at tvister kan behandles i det fagretlige system. Arbejdsmarkedets parter har ønsket, at alle tvister efter vikarloven, herunder tvister hvor der ikke er en overenskomst i brugervirksomheden eller i vikarbureauet, skal kunne afgøres i Arbejdsretten. For at sikre en ensartet og effektiv håndhævelse af vikarers rettigheder med hensyn til løn og arbejdsvilkår, skal udvalget derfor undersøge mulighederne for, at tvister angående overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system / ved Arbejdsretten i alle tilfælde, herunder tilfælde hvor vikarbureauet og/eller brugervirksomheden ikke er omfattet af en overenskomst. Som eksempler på emner, det vil være relevant for udvalget at undersøge, kan nævnes: Forholdet til Arbejdsretslovens 11, stk. 2, og håndhævelse af uorganiserede lønmodtageres rettigheder - herunder muligheden for at disse kan blive repræsenteret ved fagretlig behandling og i en eventuel sag ved Arbejdsretten. Spørgsmålet om sanktioner, fx om Arbejdsretten skal gives mulighed for at idømme bøder. Forholdet til internationale konventioner. Udvalget kan også undersøge andre forhold omkring udvidelse af det fagretlige systems / Arbejdsrettens kompetence på vikarområdet, som måtte blive foreslået af udvalgets medlemmer under arbejdet. Det foreslås, at udvalget får følgende sammensætning: Arbejdsrettens formand (formand) 3 repræsentanter udpeget DA 3 repræsentanter udpeget af LO 1 repræsentant udpeget af Lederne 1 repræsentant udpeget af FTF 1 repræsentant udpeget af AC 1 repræsentant udpeget af FA 1 repræsentant udpeget af KL 1 repræsentant udpeget af Danske Regioner 1 repræsentant udpeget af Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen) 2 repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet 2 repræsentanter fra Justitsministeriet. Sekretariatsfunktionen varetages af Beskæftigelsesministeriet. Udvalgets arbejde skal være afsluttet i januar Udvalgets sammensætning Ved afgivelsen af denne betænkning har udvalget følgende sammensætning: Formand:

6 - 6 Højesteretsdommer Poul Søgaard Medlemmer: Underdirektør Pernille Knudsen, DA Specialkonsulent Martin Steen Kabongo, DA Arbejdsretschef Helge Werner, DA Afdelingsleder Leo Lybæk Hansen, LO Advokat Stephan Agger, LO Advokat Ane Lorentzen, LO Advokat Helle Hjorth Bentz, FTF Chefkonsulent Jesper David Jensen, AC Juridisk Konsulent, advokat Jakob Cohr Arffmann, FA Kontorchef Karsten Thystrup, KL Seniorkonsulent Jane Marianne Ravn, Danske Regioner Specialkonsulent Anders Feldt, Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Specialkonsulent Susanne Christensen, Beskæftigelsesministeriet Specialkonsulent Kathrine Storm Waage, Beskæftigelsesministeriet Kontorchef Henrik Hjort Elmquist, Justitsministeriet Fuldmægtig Bjarke Gano, Justitsministeriet Udvalgets sekretariat: Specialkonsulent Anders Levy Kontorfuldm. Elin Yttesen Andersen Justitsministeriet var fra arbejdets begyndelse repræsenteret ved kontorchef Cristina Angela Gulisano, som den 1. januar 2014 blev afløst af kontorchef Henrik Hjort Elmquist Udvalgets arbejde Med denne betænkning afslutter udvalget sit arbejde med at undersøge mulighederne for, at tvister om overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system og ved Arbejdsretten. Udvalgets betænkning er enstemmig, og der er således enighed om forslagene. Udvalget har holdt 4 møder, hhv. den 12. september, den 22. oktober, den 11. december 2013 og den 5. februar Der har under udvalgsarbejdet været nedsat et underudvalg, hvor repræsentanter fra hovedorganisationerne, DA og LO, har deltaget. Disse hovedorganisationer har haft en særlig rolle i udvalgets arbejde, idet det var et ønske fra deres medlemmer, der var baggrunden for, at regeringen nedsatte udvalget. Repræsentanter fra Justitsministeriet og Beskæftigelsesministeriet samt udvalgets formand har deltaget i arbejdet i underudvalget. Underudvalget har afholdt 6 møder, den 2. oktober 2013, den 9. oktober 2013, den 14. november 2013, den 29. november 2013, 13. januar 2014 samt 22. januar På møderne er der i samarbejde mellem DA, LO og sekretariatet udarbejdet materiale med henblik på efterfølgende drøftelse og stillingtagen i det samlede udvalg.

7 Oversigt over betænkningens indhold Betænkningen består af 4 kapitler. I nærværende kapitel (kapitel 1) gennemgås udvalgets kommissorium og sammensætning, og der foretages en kortfattet orientering om udvalgets arbejde. I kapitel 2 foretages en sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag til lovændringer mv. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af, hvilke sager der i dag behandles ved Arbejdsretten samt arbejdsretlige sager, der føres ved de almindelige domstole. Kapitel 4 indeholder lovudkast med bemærkninger.

8 - 8 Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag mv. Udvalget har i overensstemmelse med sit kommissorium undersøgt mulighederne for, at tvister angående overholdelse af vikardirektivet/vikarloven kan behandles og afgøres i det fagretlige system/arbejdsretten. Udvalget finder overordnet set, at der i overvejende grad er fordele forbundet med at lade visse tvister om overholdelse af vikarloven behandle i det fagretlige system, idet Arbejdsretten har et indgående kendskab til arbejdsmarkedets parter og de kollektive overenskomster, som mange vikarforhold vil være omfattet af. Udvalgets medlemmer er dog også af den opfattelse, at det er mest hensigtsmæssigt at pege på en snæver eller afgrænset løsning, således at det alene er visse sager om overholdelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip samt sager om, hvorvidt en overenskomst opfylder de i 3, stk. 5, jf. stk. 1, fastsatte betingelser, som skal kunne behandles ved Arbejdsretten. Udvalget finder, at sager om, hvorvidt et vikarbureau opfylder betingelserne i 3, stk. 5, skal afgøres af Arbejdsretten. Dermed bliver det Arbejdsretten, der afgør, om vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, om denne overenskomst er landsdækkende, og om overenskomsten er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Udvalget finder således, at sådanne spørgsmål ikke skal behandles af de almindelige domstole, og begrunder dette med, at Arbejdsretten med sit særlige kendskab til arbejdsmarkedets parter og overenskomstsystemet bedst vil kunne sikre en ensartet og sagligt begrundet praksis ved anvendelsen af lovens 3, stk. 5, og at dette også gælder i tilfælde, hvor vikaren er medlem af en organisation. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at dette vil berøre den gældende kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole, jf. arbejdsretslovens 9. Udvalget er endvidere opmærksomt på, at det forhold, at den enkelte vikar kan indbringe en sag for Arbejdsretten vedrørende 3, stk. 5, er en nyskabelse, idet det ellers på lønmodtagersiden alene er den faglige organisation og ikke den enkelte lønmodtager, der kan indbringe en sag for Arbejdsretten, jf. arbejdsretslovens 13. Herudover har udvalget taget stilling til, hvorledes sager om en eventuel overtrædelse af ligebehandlingsprincippet bør behandles efter udvalgets opfattelse. Det er som nævnt ovenfor en følge af ligebehandlingsprincippet i vikarlovens 3, stk. 1, at vikarbureauer under udsendelse af vikarer til en brugervirksomhed på en række punkter skal sikre vikaren løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der ville have været gældende i henhold til lovgivning, kollektive overenskomster eller andre bindende bestemmelser, såfremt vikaren havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave. Det fremgår af lovens 3, stk. 2, at ved anvendelsen af 3, stk. 1, finder de beskyttelsesregler, der er gældende i brugervirksomheden i medfør af generelle bestemmelser anvendelse. Kun hvis vikarbureauet er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst indgået mellem de meste repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, finder 3, stk. 1-4, ikke anvendelse. For så vidt angår de tilfælde, hvor vikarbureauet ikke har indgået en kollektiv overenskomst, vil vikarers rettigheder efter vikarloven ofte udspringe af en sådan. Udvalget finder det derfor nærliggende og hensigtsmæssigt, at Arbejdsretten ud over at behandle sager efter vikarlovens 3, stk. 5, får kompetence til at afgøre tvister om overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation.

9 - 9 Muligheden for at indbringe sager om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i henhold til vikarlovens 3, stk. 1, vil indebære, at også sager, hvor der slet ikke er nogen overenskomst eller overenskomstbestemmelser på fx brugervirksomheden at henholde sig til for det pågældende vikararbejde, vil kunne behandles i Arbejdsretten, og der er dermed tale om en ændring af den almindelige kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstole. Det følger af arbejdsretslovens 11, stk. 2, at en vikar, der er medlem af en faglig organisation, selv kan anlægge sag ved de almindelige domstole om overtrædelse af ligebehandlingsprincippet i 3, stk. 1, hvis den pågældende godtgør, at vedkommendes faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, er det udvalgets opfattelse, at en sag om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1, i alle tilfælde må indbringes for de almindelige domstole. Sager vil i øvrigt skulle indbringes for Arbejdsretten af et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i sagen. For så vidt angår den enkelte vikar og adgangen til at indbringe tvister i henhold til 3, stk. 5, er der som nævnt tale om en nyskabelse i forhold til, hvem der kan indbringe en sag for Arbejdsretten. For så vidt angår organisationerne synes det nærliggende at fastsætte, at de skal have en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag for at kunne indbringe den for Arbejdsretten. Begrebet konkret og aktuel interesse henviser til de principper, der gælder i relation til iværksættelse af kollektive kampskridt og ligger således i forlængelse af velkendt arbejdsretlig terminologi. Udvalget har overvejet, hvorledes de sager skal behandles, hvor vikarbureauet er omfattet af en kollektiv overenskomst, og hvor Arbejdsretten i første omgang har taget stilling til, om overenskomsten er repræsentativ og landsdækkende, jf. 3, stk. 5, jf. stk. 1-4, idet udvalget har haft for øje, at samme sagskompleks i videst muligt omfang skal kunne behandles ved den samme ret. Udvalget peger på denne baggrund på en løsning, der indebærer, at hvis Arbejdsretten i første omgang har fundet, at overenskomsten ikke lever op til de betingelser som 3, stk. 5, fastsætter, vil en sag om vikarbureauets manglende overholdelse af ligebehandlingsprincippet kunne behandles ved Arbejdsretten i umiddelbar forlængelse af denne afgørelse, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Hvis vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, vil dette spørgsmål derimod skulle behandles af de almindelige domstole. Dette indebærer på baggrund af det ovenfor anførte, at Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation, vil have kompetence til at behandle sager, både for så vidt angår det overenskomstdækkede område og det ikke-overenskomstdækkede område, jf. ovenfor. Udvalgets forslag indebærer således, at der kan forekomme sager, hvor Arbejdsretten først afgør spørgsmålet om, hvorvidt en overenskomst lever op til betingelserne for at fravige ligebehandlingsprincippet, og hvor de almindelige domstole herefter skal afgøre spørgsmålet om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Udvalget finder ikke, at det er muligt at undgå, at flere forskellige domstole skal involveres, hvis Arbejdsretten på den ene side altid er rette instans for 3, stk. 5-sager, og hvis 3, stk. 1-sager på den anden side også skal kunne indbringes for de almindelige domstole. For så vidt angår sanktioneringen af overtrædelser af ligebehandlingsprincippet har udvalget drøftet mulighederne for at pålægge bod særligt i stedet for bødestraffen i sager om forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vikarlovens 3, stk. 1, jf. vikarlovens 8, stk. 2. Udvalget finder det ikke umiddelbart muligt eller hensigtsmæssigt at pålægge bod i disse sager. Begrundelsen er, at der ikke vil

10 - 10 være tale om et brud på en overenskomst, hvor bodsansvaret normalt finder anvendelse, men om overtrædelse af en lovbestemmelse. Det kan også anføres, at hvis der var mulighed for at pålægge en bod samtidig med, at vikaren tilkendes en godtgørelse og eventuel efterbetaling, ville en sag i Arbejdsretten kunne indebære en yderligere sanktionering af et vikarbureau i forhold til, hvis samme spørgsmål behandles ved de almindelige domstole. Udvalget finder derfor, at Arbejdsretten skal træffe afgørelse om sagsomkostninger i sager om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Arbejdsretten kan i den forbindelse anvende principperne i retsplejelovens kapitel 30 om pålæg af sagsomkostninger. Arbejdsretten pålægger i dag kun undtagelsesvis en part sagsomkostninger efter retsplejelovens bestemmelser, og som nævnt ovenfor foreslår udvalget samtidig, at et vikarbureau i denne type af sager ikke skal kunne pålægges bod. Hvis en part ikke skal stilles ringere end ved sager, der føres ved de almindelige domstole, er det derfor nødvendigt, at parten får samme mulighed for at få dækket de omkostninger, som er forbundet med at føre sagen i Arbejdsretten, som tilfældet er, når sagen føres ved de almindelige domstole. Det bemærkes, at spørgsmål om straf efter vikarlovens 8 som hidtil pålægges af de almindelige domstole.

11 - 11 Kapitel 3. Kompetencefordeling mellem Arbejdsretten og de almindelige domstoles behandling af arbejdsretlige sager Udvalget har fundet det hensigtsmæssigt at beskrive hvilke sager, der i dag behandles ved Arbejdsretten og hvilke sager, der behandles af de almindelige domstole Arbejdsretten Arbejdsretten er traditionelt kompetent inden for hele det kollektive overenskomstområde og kan også behandle lovligheden af kollektive kampskridt på områder, hvor der ikke er overenskomst mellem de konfliktende parter. Det er organisationerne, der er procesparter i Arbejdsretten bortset fra de tilfælde, hvor der er tale om uorganiserede arbejdsgivere med egen overenskomst. Dog kan en lønmodtager anlægge sag ved de almindelige domstole om påståede tilgodehavender, hvis lønmodtageren kan godtgøre, at dennes organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 2. En lønmodtager, der ikke er medlem af en organisation, kan sagsøge sin arbejdsgiver ved de almindelige domstole, selv om sagen vedrører fortolkning af en overenskomst. Arbejdsrettens domme kan ikke ankes til en anden domstol. De sager, som Arbejdsretten er kompetent til at behandle, er opregnet i arbejdsretslovens 9. I disse sager er de almindelige domstole inkompetente, jf. arbejdsretslovens 11, stk. 1, hvilket altså ikke gælder, hvis den faglige organisation ikke vil forfølge sagen fagretligt. Arbejdsretten har kompetence til at behandle alle sager vedrørende hovedaftaler, jf. 9, stk. 1, nr. 1. Dette adskiller sig fra den generelle kompetence til at behandle sager om almindelige overenskomster i henhold til 9, stk. 1, nr. 2, hvor der sondres mellem brud- og fortolkningssager, og hvor Arbejdsretten alene tager stilling til sager om brud på overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold. Overenskomstbegrebet omfatter i denne henseende alle regler med en overenskomstmæssig status, herunder protokollater, tillægsaftaler, lokalaftaler og kutymer. Sager om fortolkning af overenskomster sker derimod ved faglig voldgift. Arbejdsretten behandler endvidere sager om, hvorvidt der i det hele taget eksisterer en kollektiv overenskomst, jf. 9, stk. 1, nr. 4. Herudover hører sager om lovligheden af kollektive kampskridt under Arbejdsretten i medfør af 9, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. Endelig er Arbejdsretten kompetent til at behandle sager, der vedrører forligsinstitutionens kompetence, jf. 9, stk. 1, nr. 6, og den tilsvarende regel i forligsmandslovens 15. Der er også sager, hvor Arbejdsretten er kompetent, fordi EU-direktiver gennemføres ved kollektive overenskomster. Et eksempel herpå er ansættelsesbevisdirektivet, der er gennemført ved kollektive overenskomster, og hvor ansættelsesbevisloven derfor alene finder anvendelse, hvor der ikke er sket overenskomstmæssig implementering af direktivet. Som hovedregel tager Arbejdsretten alene stilling til sager mellem parter, der er bundet af en overenskomst. Der er dog også områder, hvor Arbejdsretten er kompetent til at tage stilling, selvom der ikke eksisterer en sådan. Et eksempel herpå er 4 a, stk. 2, i lov virksomhedsoverdragelse. Det følger af denne bestemmelse, at hvis en erhverver af en virksomhed vælger at frasige sig en

12 - 12 overenskomst, kan spørgsmål om overtrædelse af de i overenskomsten fastsatte løn- og arbejdsvilkår behandles ved Arbejdsretten, hvis en af parterne begærer det. Bestemmelsen betyder ikke, at Arbejdsretten kan pålægge erhververen bod for brud på overdragerens overenskomst, da de rettigheder, der følger af overenskomsten efter frasigelsen af overenskomsten, beror på det individuelle ansættelsesforhold. Det følger således heraf, at Arbejdsretten her er kompetent til at behandle sagen, selvom der ikke eksisterer en kollektiv overenskomst mellem parterne. På dette område er der således en parallel mellem kompetencen til at behandle sager efter virksomhedsoverdragelseslovens 4 a, stk. 2, og den kompetence, som udvalget foreslår at overdrage til Arbejdsretten vedrørende vikarsagerne Bodsansvaret og efterbetaling Boden er en sanktion for overenskomstbrud, der er indført, fordi hverken ophævelse af overenskomster eller et sædvanligt erstatningsansvar er hensigtsmæssige misligholdelsesbeføjelser på dette område. Arbejdsretten kan heller ikke dømme til naturalopfyldelse. Boden har det til fælles med erstatning, at den tilfalder den krænkede part (hovedorganisation, arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisation eller individuel arbejdsgiver), der også selv må tage initiativet til, at boden fastsættes af Arbejdsretten og inddrives. Efter arbejdsretslovens 12, stk. 1, kan Arbejdsretten idømme deltageren i et overenskomststridigt forhold en bod. Bodens størrelse fastsættes under hensyntagen til samtlige sagens omstændigheder. Arbejdsretten har også den mulighed at give dom for efterbetaling af et skyldigt beløb, jf. 12, stk. 3. Arbejdsretsloven indeholder ikke andre sanktionsmidler end bod og efterbetaling, men det er ikke udelukket, at overenskomstparterne selv kan have aftalt andre sanktioner, fx godtgørelse til den enkelte lønmodtager Sager, der behandles ved de almindelige domstole De sager, som er underlagt Arbejdsrettens kompetence, kan efter 11, stk. 1, ikke anlægges ved de almindelige domstole. Arbejdsretslovens 11, stk. 2, giver som nævnt ovenfor den enkelte lønmodtager adgang til at anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis dennes faglige organisation ikke vil forfølge det påståede krav. Det er den faglige organisation, der alene kan bestemme, om et påstået krav skal forfølges fagretligt. Et sagsanlæg ved de almindelige domstole bevirker forudsat at disse har kompetence til at behandle sagen at der ikke kan anlægges sag ved Arbejdsretten eller indledes en faglig voldgift om samme krav efter sagsanlægget ved de almindelige domstole. I sådanne sager vil organisationerne kunne intervenere efter reglerne i retsplejelovens 252, hvis organisationen har en retlig interesse i sagens udfald. En organisation vil således kunne indtræde til støtte for en af parterne i sagen uden at nedlægge nogen selvstændig påstand under sagen og uden at blive part. Det er retten, der efter høring af parterne tager stilling til en anmodning fra tredjemand om at biintervenere. Indtræden som biintervenient kræver hverken samtykke fra den støttede part eller fra modparten, jf. retsplejelovens 252, stk. 3. Afgørelsen af, om biintervention kan ske, beror således på

13 - 13 rettens konkrete vurdering af omstændighederne i den enkelte sag. Der kan i den forbindelse henvises til Kommenteret Retsplejelov, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 9. udgave, 2013, side 571ff.

14 - 14 Kapitel 4. Lovudkast med bemærkninger Deltagerne i udvalgsarbejdet er enige om, at den fremlagte løsning opfylder kommissoriet for udvalgsarbejdet. Udvalget kan på baggrund af drøftelserne foreslå, at der foretages følgende ændringer af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau mv. samt lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 1 I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: 1. I 3 indsættes som stk. 6 og 7: Stk. 6. Sager om overholdelse af stk. 1, kan anlægges ved Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Stk. 7. Sager om, hvorvidt de i stk. 5 anførte betingelser er opfyldt, afgøres af Arbejdsretten. I lov nr. 106 af 26. februar 2008 om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, som ændret ved lov nr. 343 af 17. april 2012 og 3 i lov nr. 472 af 13. maj 2013, foretages følgende ændringer: 2 1. I 9, stk. 1, nr. 7 ændres voldgift og til: voldgift,. 2. I 9, stk. 1, nr. 8 ændres 32. til: 32 og. 3. I 9, stk. 1, indsættes som nr. 9: 9) hvorvidt de i 3, stk. 5, i lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. anførte betingelser er opfyldt, jf. lovens 3, stk. 7.

15 I 9 indsættes som stk. 5 og 6: Stk. 5. For Arbejdsretten kan endvidere indbringes sager om overholdelse af 3, stk. 1, i lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v., hvis vikaren er medlem af en faglig organisation, jf. lovens 3, stk. 6. Indbringes sagen for Arbejdsretten, finder 13, stk. 1, anvendelse. Stk. 6. Sager efter stk. 1, nr. 9, kan indbringes for Arbejdsretten af en vikar, vikarens lønmodtagerorganisation, et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag, jf. dog 13, stk I 12 indsættes som stk. 9: Stk. 9. I sager, som behandles efter 9, stk. 5, kan Arbejdsretten træffe afgørelse om efterbetaling samt tilkende en godtgørelse. 6. I 19 indsættes som stk. 3: Stk. 3. I sager, som er indbragt for Arbejdsretten i medfør af 9, stk. 5, træffer retten afgørelse om tilkendelse af sagsomkostninger til sagens parter. Loven træder i kraft den 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Det foreslås, at sager om, hvorvidt vikarbureauet har opfyldt sine forpligtelser efter 3, stk. 1, jf. stk. 2, over for vikaren under udsendelse til en brugervirksomhed, kan anlægges ved Arbejdsretten, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Det er i givet fald den faglige organisation, der indbringer sagen for Arbejdsretten. Arbejdsretten kan også tage stilling til, om ligebehandlingsprincippet er overholdt i forhold til opremsningen i stk. 2.

16 - 16 I henhold til 3, stk. 1, om ligebehandlingsprincippet skal vikarbureauet sikre, at den udsendte vikar har mindst de samme vilkår som ansatte på brugervirksomheden, der har samme arbejdsopgaver, når det gælder arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning. Det samme skal vikarbureauet sikre for så vidt angår 3, stk. 2. Sager om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i 3, stk. 1, kan for organiserede vikarers vedkommende også behandles ved de almindelige domstole. Sager om overholdelse af 3, stk. 1, kan for uorganiserede vikarers vedkommende alene behandles ved de almindelige domstole. Det foreslås dernæst, at Arbejdsretten skal tillægges kompetence til at afgøre, om et vikarbureau opfylder betingelserne i vikarlovens 3, stk. 5. Forslaget indebærer, at Arbejdsretten skal være enekompetent til at vurdere, om et vikarbureau omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres. Dette indebærer, at de almindelige domstole ikke kan tage stilling til om et vikarbureau opfylder betingelserne i lovens 3, stk. 5. Er en sag indbragt for de almindelige domstole, hvor dette spørgsmål rejses, skal sagen afvises, medmindre sagen herudover rejser spørgsmål, som ikke er omfattet af Arbejdsrettens enekompetence. Domstolen kan i det tilfælde udsætte sagen, såfremt det findes påkrævet, således at spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne i vikarlovens 3, stk. 5, er opfyldt, indbringes for og afgøres af Arbejdsretten, hvorefter domstolen kan fortsætte med en behandling af de øvrige spørgsmål i sagen. Er en sag om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som opfylder betingelserne i lovens 3, stk. 5, anlagt ved Arbejdsretten, kan Arbejdsretten i forlængelse heraf behandle spørgsmålet om overholdelse af ligebehandlingsprincippet i lovens 3, stk. 1, såfremt vikaren er medlem af en faglig organisation. Såfremt vikaren ikke er medlem af en faglig organisation, eller vikarens faglige organisation ikke ønsker at forfølge sagen fagretligt, skal spørgsmålet om overholdelse af lovens 3, stk. 1, derimod afgøres af de almindelige domstole. Der vil således kunne opstå situationer, hvor Arbejdsretten først afgør spørgsmålet om, hvorvidt et vikarbureau er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som opfylder betingelserne i

17 - 17 lovens 3, stk. 5, hvorefter en sag om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1, behandles af de almindelige domstole. Til nr. 1-2 Til 2 Der er tale om konsekvensændringer, jf. det foreslåede nr. 9. Til nr. 3 Det foreslås, at sager om, hvorvidt betingelserne i 3, stk. 5, er opfyldt, skal indbringes for Arbejdsretten. Der er tale om en konsekvensændring, jf. det foreslåede nye stk. 7 i 3 i vikarloven. Til nr. 4 Det foreslås, at sager, om hvorvidt betingelserne for at fravige ligebehandlingsprincippet er opfyldt, kan indbringes af den enkelte vikar, af vikarens lønmodtagerorganisation, af et vikarbureau eller af en lønmodtager- eller af en arbejdsgiverorganisation, der har en konkret og aktuel interesse i sagen. Med den foreslåede lovtekst præciseres, hvem der kan indbringe en sådan sag for Arbejdsretten. For den enkelte vikar er der tale om en nyskabelse i forhold til, hvem der kan indbringe en sag for Arbejdsretten, idet det ellers på lønmodtagersiden alene er den faglige organisation og ikke den enkelte lønmodtager, der kan indbringe en sag for Arbejdsretten. For organisationerne forudsættes det i forslaget, at de skal have en konkret og aktuel interesse i den pågældende sag for at kunne indbringe den for Arbejdsretten. Begrebet konkret og aktuel interesse henviser til de principper, der gælder i relation til iværksættelse af kollektive kampskridt, og ligger således i forlængelse af velkendt arbejdsretlig terminologi. Hvis en organisation er medlem af en mere omfattende organisation, skal en sag efter arbejdsretslovens 13 anlægges af og mod sidstnævnte organisation. Dette forudsættes også at gælde i sager omfattet af nærværende lovforslag. Til nr. 5

18 - 18 Det foreslås, at det præciseres, at vikarer, hvis rettigheder i henhold til vikarlovens 3, stk. 1, jf. stk. 2, er krænkede, ud over at kunne gøre et eventuelt efterbetalingskrav gældende vil kunne tilkendes en godtgørelse. Derimod vil vikarbureauet ikke kunne pålægges en bod i sager vedrørende vikarlovens 3, stk. 1, jf. stk. 2, der afgøres ved Arbejdsretten. Bod anvendes efter arbejdsretslovens 12 i sager, hvor der er konstateret overenskomstbrud, men ikke i sager, der alene drejer sig om overtrædelse af en lovbestemmelse. Hvis der var mulighed for at pålægge en bod samtidig med, at vikaren tilkendes en godtgørelse og efterbetaling, ville en sag i Arbejdsretten kunne indebære en yderligere sanktionering af et vikarbureau i forhold til, hvis samme spørgsmål behandles ved de almindelige domstole. Til nr. 6 Der foreslås, at Arbejdsretten træffer afgørelse om sagsomkostninger i sager om overholdelse af vikarlovens 3, stk. 1. Arbejdsretten kan i den forbindelse anvende principperne i retsplejelovens kapitel 30 om pålæg af sagsomkostninger. Forslaget betyder, at parterne i sager, der afgøres af Arbejdsretten i medfør af vikarlovens 3, stk. 6, kan pålægges sagsomkostninger på samme måde som i sager, der afgøres ved de almindelige domstole. I dag pålægger Arbejdsretten kun undtagelsesvis en part at udrede sagsomkostninger, og det er ikke hensigten med forslaget at ændre på denne praksis. Arbejdsrettens hidtidige praksis med hensyn til tilkendelse af sagsomkostninger til en part i andre typer af sager forudsættes således ikke berørt af forslaget. Det sikres med forslaget, at en part får samme mulighed for at få dækket de omkostninger, der er forbundet med at føre sagen i Arbejdsretten, som tilfældet er, når parten fører sag ved de almindelige domstole.

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Forslag. Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter 2014/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. oktober 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring:

Lovudkast. I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. foretages følgende ændring: Lovudkast Forslag til Lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter I lov nr. 595 af 12. juni 2013 om vikarers

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING

LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget

Læs mere

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod

Kendelse. 13. august 2015. faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Kendelse af 13. august 2015 i faglig voldgift nr. FV2015.0004: Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation på egne vegne og for Halsnæs Smeden

Læs mere

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Vikarloven Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Morgenmøde Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Velkommen Baggrund o Vikarbureauvikarens rettigheder (og pligter?) o Vikarbureauets pligter o Brugervirksomhedens pligter 2 Baggrund EU-direktiv

Læs mere

Overenskomster med aftale

Overenskomster med aftale Overenskomster med aftale Bilag 17 Protokollat Vikarbureauer Opmandskendelse i faglig voldgift: Bravida Opsamlingsaftale mellem DA og LO Overenskomster med aftale Tekniq Indklagede Bravida Danmark A/S

Læs mere

Vikarloven med kommentarer

Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer Anne Marie Abrahamson Vikarloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnow Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3757-5 Omslag: Torben Lundsted,

Læs mere

Udfordringer ved brug af vikarer

Udfordringer ved brug af vikarer Udfordringer ved brug af vikarer Brug af vikarer bliver mere og mere udbredt, da det hjælper virksomhederne med at imødekomme behovet for fleksibel arbejdskraft. Det giver dog udfordringer og spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1

Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Kendelse. Faglig Voldgift. CO-industri. for. Dansk El-Forbund og. Dansk Metal. mod. DI Overenskomst I. for. BIC Electric Danmark ApS og

Kendelse. Faglig Voldgift. CO-industri. for. Dansk El-Forbund og. Dansk Metal. mod. DI Overenskomst I. for. BIC Electric Danmark ApS og 1 Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2017.0039) CO-industri for Dansk El-Forbund og Dansk Metal (advokat Lidia Bay) mod DI Overenskomst I for BIC Electric Danmark ApS og BIC Electric Sp.z.o.o., Polen Afsagt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1)

Forslag. Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. april 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 1) Kapitel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 299/2016 (1. afdeling) 3F som mandatar for A (advokat Rune Asmussen) mod X Entreprenør & Maskinstation ved B (advokat Thomas Hede Sørensen) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold.

indtræder i de individuelle rettigheder i henhold til kollektiv overenskomst og aftale samt aftale om løn- og arbejdsforhold. N O TAT Individuelle og kollektive rettigheder efter virksomhedsoverdragelseslovens 2 Dette notat redegør for afgrænsningen af individuelle og kollektive rettigheder i forhold til virksomhedsoverdragelseslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 28. februar 2008 26. februar 2008. Nr. 106. Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd:

1. Informationspligten Informationspligten fremgår af virksomhedsoverdragelseslovens 5 og har følgende ordlyd: N O TAT Information og forhandling Dette notat omhandler informations- og forhandlingspligten i virksomhedsoverdragelseslovens 5 og 6. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske Kontor, og lanceres af Udbudsportalen.dk.

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning.

2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj Betænkning. 2012/1 BTL 209 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 22. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om vikarers

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter LOV nr 106 af 26/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedscentret, sag nr. 6150-0002 Senere ændringer

Læs mere

Den europæiserede vikar

Den europæiserede vikar Jacob Falsner Den europæiserede vikar Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer 1. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jacob Falsner

Læs mere

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om. vilkårene for ansættelsesforholdet Fremsat den x. november 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth

Tilkendegivelse. faglig voldgift nr. FV KA Pleje. (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA. (advokat Peter Nisbeth Tilkendegivelse i faglig voldgift nr. FV2016.0090 KA Pleje (advokat Steen Elkjær Jørgensen) mod FOA (advokat Peter Nisbeth 2 1. Tvisten Det fremgår af 40, stk. 3, i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet)

LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Implementering af håndhævelsesdirektivet) LOV nr 626 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j. nr 2016-621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1717 af

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016

KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 KENDELSE afsagt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2014.0128 CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI (advokat Annette Fæster Petersen) Tvisten Sagen angår

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere