Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering"

Transkript

1 RINGKØBING SKOLE fl Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering Ringkøbing Skole er en teambaseret virksomhed, hvor alle ansatte indenfor alle faggrupper arbejder ud fra en grundtanke om så høj grad af selvstyre i teamene som muligt indenfor gældende aftaler. Grundlaget for arbejdets organisering indenfor skolens undervisningsdel er beskrevet i følgende bilag: Oversigt over arbejdsopgaver i det professionelle lærerteam Indholdsbeskrivelse teamkoordinator Retningslinjer for sammensætning af selvstyrende team Retningslinjer for forretningsorden Retningslinjer for fagfordeling Retningslinjer for skemalægning Retningslinjer for vikardækning Retningslinjer for teamets økonomi Godkendt i skolebestyrelsen for Ringkøbing Skole den 22. maj 2013.

2 Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Aftaletekst + lokale tilføjelser og bilag 1. Årskalender Teamet udarbejder årskalender for elevgruppen indeholdende bl.a. alternative uger, ekskursioner, lejrskoler, hytteture, praktik, forældremøder, skole-hjem samtaler. Lokal tilføjelse: Teamets årskalender skal også indeholde aftaler om aktiviteter på tværs af teamene. 2. Undervisning Teamet organiserer, sætter mål for, gennemfører og evaluerer undervisningen under hensyntagen til folkeskolens krav om varierende undervisningsformer med henblik på såvel elevgruppens som den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Holdundervisning benyttes som pædagogisk metode, og ansvaret for holddannelse ligger hos teamet. 3. Rådgivning & vejledning Teamet koordinerer og vejleder i samarbejde med de interne og eksterne samarbejdspartnere elevgruppen og den enkelte elev. 4. Klasselærerrollen Klasselæreropgaven kan deles. Klasselærerfunktionen kan deles mellem 2 lærere, hvis det ønskes af lærerne/teamet. Det kræver, at opgaverne i bilag 2 til AO8(klasselæreropgaven) og de timer fordeles mellem lærerne. Det er skolelederen, der i dialog med de 2 lærere/teamet fastlægger, hvordan klasselæreropgaverne fordeles mellem de 2 lærere. Delle sker i sammenhæng med lærerne og ledelsens samarbejde om bl. a. mål, opgaver, rammer og struktur for teamsamarbejdet herunder eksterne og interne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skole/hjemsamarbejde m.v., jf. bilag i A08. Teamet koordinerer og udfører det daglige forældresamarbejde omkring såvel den samlede gruppe som den enkelte elev. 5. Teamsamarbejde Teamet sætter mål for samarbejdet og evaluerer løbende internt. Der evalueres overordnet i teamsamtaler med skolens ledelse. 6. Skemalægning Teamet er ansvarligt for skemalægningen. På årsplan skal undervisningen opfylde de tidsmæssige krav, der er til undervisningen i de forskellige fag og de deltagende medarbejderes Opgaveoversigt. Skemaerne kan variere i løbet af skoleåret. Ledelsen udarbejder et lokaleskema. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer for skemalægning

3 Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Aftaletekst + lokale tilføjelser og bilag 7. økonomi Teamet forvalter den økonomiske ramme, der er for elevgruppens arbejde herunder indkøb at undervisningsmaterialer og planlægning at elevarrangementer. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer vedr. teamets økonomi 8. Vikardækning Teamet tillægges en vikarpulje og foretager vikardækning ved møder, ekskursioner, kurser m.m. og i op til 3 skoledage ved sygdom. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer for vikardækning 9. Teamkoordinering Teamkoordinatoren skal koordinere arbejdet i teamet og herunder sikre skriftlighed i teamets samarbejde. Koordinatoren skal ligeledes sikre, at der er vikardækning i forbindelse med teammedlemmers fravær. Teamkoordinatorfunktionen kan deles under den forudsætning, at teamet ønsker og vælger denne løsning. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Indholdsbeskrivelse - Teamkoordinator 10.Mentor for nye kolleger Hvis et team ved skoleårets start eller i løbet at skoleåret får en nyansat som medlem af teamet, skal teamet aftale, hvem der er mentor for den/de nyansatte. Hvis det fra skoleårets start er kendt, at et team får en nyansat kollega, tildeles teamet 5 timer pr. nye kollega. Hvis en nyansat kollega tilgår teamet i løbet at et skoleår er det aftalt, at teamet afsætter den fornødne tid til mentoren fra teamets ressourcepulje. Dog max. 5 timer svarende til 3 undervisningslektioner pr. nye kollega. Ovennævnte pkt. 10 er en lokalt udarbejdet tilføjelse/aftale. Der henvises til lønaftalen vedr, punkt 6, 7, 8 og 9. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

4 Indhoidsbeskrivelse Teamkoordinator Den enkelte teamkoordinator er kontaktperson mellem teamet og skolens ledelse i forbindelse med løsningen at nedenstående opgaver: Koordinering Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar for: - at teamet lever op til den kommunale aftales/skolens retningslinjer tor arbejdet i det protessionelle lærer/pædagog team. - at teamet udarbejder en forretningsorden og en overordnet årsplan for sit arbejde - at det udarbejdes skriftlig mødeindkaldelse med dagsorden til teammøderne - at der udarbejdes skrittligt referat al teamets møder - at skolens ledelse tår dagsordener og mødereferater - deltagelse i møder i torretningsudvalget - at samarbejdet med øvrige teamkoordinatorer koordineres - at teamet samarbejder med de øvrige teams, så ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til den samlede indsats for det enkelte barn og børnegruppen Skemalægning Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar tor: - at sikre fleksibilitet i skemaetlarbejdsplanen al hensyn til rummeligheden - at der foretages nødvendige løbende justeringer af skemaet/arbejdsplanen - at teammedlemmerne samarbejder om skemalægningen/arbejdsplanen Holdundervisning, vikardækning, ressourcetimer (specialundervisning, stottetimer, AKT) Teamkoordinatoren på undervisningsdelen har i teamet det overordnede ansvar for: - at teamet udnytter ressourcetimerne bedst muligt i forhold til elevernes behov - følge op på timeforbruget til holdundervisning, vikardækning og ressourcetimer - at teamet dækker kendt fravær ind tør skoleårets start - teamet aftaler en arbejdsgang ved pludselig opstået fravær - at teamet registrerer fravær i Intra, så ledelsen/kontoret kan foretage den videre behandling/indberetning at sygdom, omsorgsdage, seniordage m.m. økonomi: Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar for: - at der holdes regnskab med de midler, der udlagt til teamets rådighed til elevgruppen - at regnskabet efter aftale indrapporteres til skolens ledelse/sekretariat Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

5 Retningslinjer for sammensætning al selvstyrende team Det er ledelsens ansvar at udpege teamkoordinatorer og danne professionelle selvstyrende team ud fra følgende kriterier: Primært tages udgangspunkt i: Funktion/faglighed i teamet For at kunne løse den samlede faglige opgave sammensættes teamet, så medlemmerne i kraft af deres uddannelse, erfaringer og færdigheder kan dække fagligheden. Rolle i teamet: Med henblik på at skabe den bedst mulige gruppedynamik tages der i størst mulig grad udgangspunkt i det enkelte teammedlems måde at bidrage til løsningen af opgaverne, evne til at skabe relationer og til at samarbejde. Ledelsen anvender i første omgang det aktuelle kendskab til de ansatte, men anvender også i et vist omfang Belbins tanker om teamroller. (bilag) Personligt ønske om fase- eller afdelings tilhørsforhold: ønsker sammenholdt med funktion/faglighed og rolle imødekommes, hvis det er muligt set i forhold til den samlede opgaveløsning. ønsker kan fremsættes ved den årlige MUS og forud for skoleårets planlægning. Sekundært tages udgangspunkt i: Personlige ønsker til teamkolleger ønsker kan fremsættes ved den årlige MUS og forud for skoleårets planlægning. ønskerne tillægges mindre vægt, da det forventes, at alle kan arbejde professionelt indenfor rammerne af ethvert team sammensat ud fra ovenstående kriterier. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

6 Retningslinjer for udarbejdelse af forretningsorden I det enkelte selvstyrende team udarbejdes en formel forretningsorden hvor spillereglerne er skrevet ned. Forretningsordenen for arbejdet i om: det selvstyrende team skal som minimum indeholde aftaler krav til udformning at dagsorden og referat herunder faste punkter mødeafvikling at teammøder datoer for teammøder* rammer for øvrig nødvendig tilstedeværelse til samarbejde og fælles forberedelse håndtering at det kollegiale ansvar internt i teamet - f. eks. den gode kollega, teamets kultur, respekt for hinanden og hinandens forskellighed m.m. håndtering af interessekonflikter - bl.a. forventningsatstemning, hvordan, inddragelse af ledelsen m.m. teamets egen evaluering og egen udvikling - bl.a. hvordan sikres det, redskaber m.m. teamets sikring af at arbejdsopgaverne udføres som aftalt og beskrevet i Oversigt over arbejdsopgaver i det professionelle lærerteam. arbejdstid/dage i uge /8 + 2/8 teamene planlægger møder og fælles forbe redelse arbejdstid/dage i uge (5/8 + 6/8 + 7/8 pæd. dage) - 8/8 foto + teamtid, 9/8 teamtid arbejdstid/dage i uge /6, 1/7, 2/7, 3/7 teamtid - dog med forbehold for evt, behov for pæd. dag den 30/6. Endelig udmelding herom senest 1/ * 4 at årets teammøder fastlægges på forhånd til drøftelse af pædagogiske temaer 2 med ledelsesbesluttet indhold og 2 med teambesluttet indhold. Datoer fastsættes af ledel sen forud for skoleåret. Aftalt mellem TR og ledelse den 2/5 2013

7 Retningslinjer for fagfordeling Det er ledelsens ansvar, at teamet omfatter de nødvendige faglige kompetencer i forhold til at kunne foretage en intern fordeling af fag og ansvarsområder. Den enkelte lærer kan kun være tilknyttet eet team, men kan sideløbende fungere som faglærer i andre team dog undtaget læringscentret. Når teamet laver dets fagfordeling, er det teamkoordinatorens ansvar at følgende parametre er i spil: Alle skal have fag på skemaet, som man brænder for Det er teamets ansvar, at alle kolleger i teamet i en ligelig fordeling får så mange fag som mulige på skemaet, som man brænder for. Det er dog også teamets ansvar, at alle bidrager solidarisk til fællesskabet i teamet ved at påtage sig at undervise i fag man ikke nødvendigvis brænder mest for, hvis det viser sig nødvendigt. Dette bør dog i størst muligt omfang undgås, men kan være nødvendigt for at undgå ind- og udlån af lærere til og fra teamet~ I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er mulighed for intern sparring med fagkolleger i teamet. Linjefagsuddannelse og/eller erfaring At have en linjefagsuddannelse tæller højt i forhold til fagfordeling. Men det er dog vigtigt, at kompetencer opnået på anden vis f. eks. ved erfaring i lige så høj grad bør tilgodeses. Nyuddannede lærere Hvis nyuddannede kolleger indgår i fagfordelingen er det vigtigt at sikre, de så vidt muligt bliver tilgodeset i forhold til faglig sikkerhed f. eks. linjefagsuddannelse. Men nyuddannede skal i lige så høj grad som øvrige også indgå i et nødvendigt fleksibelt samspil i forhold til også at skulle undervise i fag, man ikke nødvendigvis har linjefagsuddannelse i. I disse tilfælde er det vigtigt, at der etableres et samarbejde og en sparring med erfarne kolleger i teamet med samme fag. Fastansatte vikarer Som udgangspunkt er det de fastansatte lærere, der tilgodeses først ved fagfordelingen. vikarer ansættes som udgangspunkt til et skema som på forhånd oftest vil være sammensat indenfor rammerne af den fraværende lærers ønsker og fagkreds. I enkelte tilfælde f.eks. hvis det på forhånd er kendt, at den fastansatte ikke vender tilbage indenfor et helt skoleår, kan vikaren indgå på lige fod med øvrige lærere i fagfordelingen. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

8 Bilag til pkt. 6 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Retningslinjer for skemalægning Teamkoordinatoren har det overordnede ansvar for, at der i det selvstyrende team vælges en eller flere personer, der udfærdiger et skema til personale og elever, der har tilknytning til teamet. Første skema gældende fra august i det efterfølgende skoleår skal foreligge klar til udsendelse mandag i uge 25. Skemaet skal udarbejdes på baggrund af: - aftaler i teamet dog kan personlige ønsker af privat karakter i forhold til skemaet ikke aftales med teamet men skal altid aftales med ledelsen - det af ledelsen udarbejdede lokaleskema (grundskema). Ledelsen laver et skema til koordinering af lærerudlån mellem teams. Grundskemaet skal foreligge jævnfør tidsplan for skoleårets planlægning Aftaler i teamet kan f.eks. på baggrund af den i teamet vedtagne årsplan medføre, at der ikke læses samme timetal i det enkelte fag i alle uger - der arbejdes med årsnorm for fagene. I skemalægningen tages der højde for følgende parametre: Skemaet skal sikre størst mulig fleksibilitet (f.eks. parallellægning, holddeling, resursetimer). Mellemtimer for elever må ikke forekomme (dog undtaget elever på årg. Der ikke har tysk). Elever i O.-6. klasse skal møde kl Elever i 7.-lo. klasse bør møde kl Faglige og pædagogiske ønsker prioriteres højest (Hvor mange 2 timers moduler ønskes der i det enkelte fag? Hvor ofte skal klasselæreren være til stede i klassen? osv.). Der skal tages højde for personalets evt, faste uddannelsesdage i længere forløb. Faste ugentlige skemafri dage til personale bør så vidt muligt undgås af hensyn til teamsamarbejdet. Vær opmærksom på, at møder kan afholdes på skemafri dage, hvis disse alligevel opstår. Mellemtimer til personale tilstræbes undgået, medmindre de ønskes til mødeaktivitet, forberedelse etc. Længerevarende skemaændringer varsles minimum 4 uger før kortere varsel kan i særlige tilfælde aftales i teamet. Aftalt mellem TR og ledelse den 22/2 2013

9 Selvstyrende team i undervisningsdelen + team i pasningsdelen Retningslinjer for vikardækning Bilag til pkt. 8 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Teamet tillægges en vikarpulje og foretager vikardækning ved møder, ekskursioner, kurser m.m. og i op til 3 skoledage ved sygdom. Teamkoordinatoren har det overordnede ansvar for (jf. indholdsbeskrivelse teamkoordinator): at teamet udnytter ressourcetimerne bedst muligt i forhold til elevernes behov, at følge op på timeforbruget til vikardækning, at teamet dækker kendt fravær ind før skoleårets start, at teamet aftaler en arbejdsgang ved pludselig opstået fravær, at teamet registrerer fravær i intra, så kontoret kan foretage den videre behandlingi indberetning af sygdom, omsorgsdage, seniordage m.v. Morgenvagt/vikardækning foretages i teamet ud fra den arbejdsgang, der er aftalt ved pludselig opstået fravær. Den ansvarlige i teamet registrerer fravær i intra således: 1. gå ind under admin, 2. gå ind under fra kontoret, 3. gå ind under vikarskemaer, 4. find initialer for den, som er fraværende, 5. i Bemærkning på forsiden skrives fraværsårsagen (se efterfølgende note), 6. i vikarfeltet skrives, hvem der dækker timerne, afhængigt af, hvad der er aftalt, 7. i bemærkningsfeltet skrives eventuelle oplysninger til vikaren/teamet, afhængig af, hvad der er aftalt. Der kan løbende rettes i det, som er skrevet ind. Ved bagudrettede rettelser skal kontoret have besked, da der sker videre indberetning til Løn og Personale min, I gang ugentligt. Kendt fravær kan registreres på forhånd. I nødstilfælde /hvis der er brug for back-up eller hjælp: kontakt afdelingsleder på mobil, kontakt kontoret der vil være bemanding på kontoret fra kl Reaistreringerne noteres med: Årsag Besked på intra Afspadsering (for lærer gælder, en hel dag, der tæller 7,4 timer for en Afsp fuldtidsansat, uafhængigt af antal lektioner) Almindelig ferie (pasningsdelen) Ferie 6. ferieuge 6.F Sygdom i forbindelse med graviditet og barsel Syg, Graviditetsgener Egen undersøgelse el. behandling på sygehuse eller andet, hvor der ikke kan Fravær bestilles tid. Fravær med løn. Al anden sygdom Syg Længerevarende sygdom, hvor kontoret er ind over Sygemeldt Tjenestefrihed ved familiebegivenheder, se MED beslutning Tjenestefri Omsorgsdag Omsorg Seniordage Senior Fritvalgsordning (bevilget efter ansøgning ekstra seniordage) FV senior Barnets første og anden sygedag Barn syg I. eller barn syg 2. Fraværende (i anden forbindelse) med eventuelt tidsrum. Ensbetydende med Omlagt tid omlægning af ens arbejdstid. Kursus Kursus Møde med eventuelt tidsrum Møde Anden aktivitet, idrætsdag, koloni eller lignende dage. Idrætsdag, koloni el.

10 Selvstyrende team i undervisningsdelen + team i pasningsdelen Retningslinjer for vikarcfækning Bilag til pkt. 8 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Ved sygdom ud over 3 dage: Ledelsen adviseres, så snart der er mistanke om fravær ud over 3 skoledage. Ledelsen påbegynder søgning af en vikar udefra, og timerne dækkes af teamet, indtil en indhentet vikar kan tage over. Alle ressourcer er lagt ud til teamene. Opstår problemer med at få ressourcerne til at række til, kontaktes den pågældende afdelingsleder mhp at få hjælp og vejledning til at omdøbe tid, give eleverne fri, låne vikar fra andet team, godkendelse af overtid mv. Aftalt mellem TR og ledelse den 22/2 2013

11 Retningslinjer vedr. teamets økonomi Bilag til pkt. 7 i Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Skolens og teamenes budgetter følger kalenderåret og er således gældende i perioden 1/1-31/12. Det udmeldte budget er teamets samlede økonomiske råderum og kan ikke overskrides. Budgettet tildeles ud fra elevtallet pr. 1/1 og et anslået/forventet elevtal pr. 1/8. Der vil ikke blive reguleret i budgettet i løbet af året, med mindre der sker større ændringer i elevtallene. Teamet vil få besked, såfremt der reguleres i tallene. Der udleveres regneark med oversigt over teamets økonomi til de enkelte team umiddelbart efter færdiggørelsen af skolens samlede budget primo i et budgetar. Teamet modtager kontoudtog ca. hver 2. måned, eller oftere efter behov. Teamet er i den forbindelse selv opmærksom på eventuelle varer, som er bestilt, men endnu ikke betalt. Teamet har ret til selv at forvalte økonomien i undergrupperne, herunder at overføre beløb på tværs af disse indenfor kalenderåret. Dog er der følgende undtagelser/bemærkninger: - Der skal ALTID foreligge bilag, som afleveres til LC, på gennemførte betalinger. - Der vil efter sommerferien blive udmeldt en deadline for indkøb/bestillinger indenfor budgetåret. Deadline vil typisk ligge senest ultimo oktober måned. - Lejrskoler, hytteture m.v.. Når der er afsat budget til dette, er det fordi Skolebestyrelsen har besluttet at disse årgange skal afsted på lejrskole m.v. Det forventes derfor også, at dette gennemføres med det antal overnatninger, der er angivet. Det er teamets beslutning, om der bruges flere/færre penge end angivet. - Alle Økonomiske dispositioner skal være relateret til elevaktiviteter/undervisning. - Undervisningsmaterialer Eventuel udskiftning af aftalte bogsystemer kan kun foregå iflg. aftale med Læringscentret og ledelsen og altid efter indstilling fra fagudvalgene. Såfremt teamene indkøber klassesæt af bøger/undervisningsmaterialer vil disse blive registreret og opbevaret i Læringscentret og indgå i det almindelige booking-system, således at hele skolen kan få gavn af materialet. Det team, som har indkøbt materialet, vil dog have fortrinsret til at booke materialet jf. aftale/udmelding fra Læringscentret. OBS Indkøb af bøger skal ALTID foregå via Læringscentret. Undtaget er bestilling af engangsmaterialer, som foretages af teamet selv. - ødelagt inventar. Såfremt ansvaret for ødelagt inventar kan placeres hos en elev(er), vil den pågældende skulle erstatte skaden. Hvis ansvaret ikke kan placeres, vil betalingen som udgangspunkt skulle tages fra teamets Økonomi. Beslutning omkring ansvar og betaling træffes altid i samarbejde med ledelsen. Ud over budgetter til teamene er der afsat budgetter til forskellige fagkonti. Disse fremgår af oversigten Fagkonti Budgetønsker ud over teamenes økonomi. Alle team kan løbende indgive ønsker til budgettet. Hvis et ønske er specielt relateret til et fag indgives ønskerne via fagudvalgene. Hvis et Ønske er specielt relateret til bøger eller IT indgives Ønskerne via Læringscentret. Nærværende retningslinjer samt øvrige bilag og vejledninger omkring Økonomien (herunder fagkonti) findes i samlemapper økonomi, indkøb, hytteture. Aftalt mellem TR og ledelse den 2. maj 2013

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole Sammen er vi et hak bedre! Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær Version 2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse/Vision...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011

Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Status Strøby og Skelbæk afdelingerne juni 2011 Baggrund. Strøbyskolen og Skelbækskolen blev sammenlagte 1. august 2010. De sammenlagte skoler hedder Strøbyskolen. Strøbyskolen består af: Indskolingshuset,

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 tilrettelæggelse af lærere og børnehaveklasselederes arbejdstid. 1. Baggrund Folkeskolereformen og lov 409 om arbejdstidsregler for lærere i folkeskolen m.v.

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008. 50.32 O.11 33/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid for lærere i folkeskolen 2008 KL Lærernes Centralorganisation 50.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32 Side 2 Indledende bemærkninger... 4 Kapitel 1. Afgrænsning... 5 1. Hvem er

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Ledelsesstruktur 2014/2015

Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesstruktur 2014/2015 Ledelsesteamet på Dronninggårdskolen består af: Skoleleder, Gitte Moltzen. Afdelingsleder for overbygningen og souschef, Anne Møller Boysen. Afdelingsleder for digitalisering

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206)

FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART ALDERSBLANDEDE GRUPPER. START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) FORSØG MED RULLENDE SKOLESTART OG ALDERSBLANDEDE GRUPPER START JANUAR 2005 (2. udgave 010206) 1 Indledning Udvidet skoledag med rullende skolestart har været på Christinelystskolens dagsorden gennem længere

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Jakob Storm Robinievej 102, 2620 Albertslund. Mobil 61 60 41 49. Email: jakobengelstorm@gmail.com C U R R I C U L U M V I T A E UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND: 2010-13 Igangværende Diplomuddannelse, UCC &

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER

PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER PRINCIP FOR DANNELSE AF BØRNEHAVEKLASSER Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen. Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

27 Uge 16-21. Uge 22-26 36 34 35

27 Uge 16-21. Uge 22-26 36 34 35 3 2 5 4 1 10 15 16 6 12 11 Uge 32-41 13 8 21 18 14 9 7 Uge 43-52 17 19 20 24 27 Uge 16-21 26 25 31 39 28 38 33 32 30 29 Uge 02-14 23 22 Uge 22-26 36 34 35 37 40 Syvstjerneskolen Grundplan Fløjstruktur

Læs mere

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse

Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse Selvstyrende teams i SCS - en fõlles forståelse 2. del At være selvstyrende er vel i al sin komplekse enkelthed at turde stole på sin egen dømmekraft... og herunder at bruge ansvarligheden, fagligheden,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng

Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng 1 Hvad er et princip i folkeskolelovsammenhæng I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Princippet skal

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere