Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering"

Transkript

1 RINGKØBING SKOLE fl Skolebestyrelsens princip for arbejdets organisering Ringkøbing Skole er en teambaseret virksomhed, hvor alle ansatte indenfor alle faggrupper arbejder ud fra en grundtanke om så høj grad af selvstyre i teamene som muligt indenfor gældende aftaler. Grundlaget for arbejdets organisering indenfor skolens undervisningsdel er beskrevet i følgende bilag: Oversigt over arbejdsopgaver i det professionelle lærerteam Indholdsbeskrivelse teamkoordinator Retningslinjer for sammensætning af selvstyrende team Retningslinjer for forretningsorden Retningslinjer for fagfordeling Retningslinjer for skemalægning Retningslinjer for vikardækning Retningslinjer for teamets økonomi Godkendt i skolebestyrelsen for Ringkøbing Skole den 22. maj 2013.

2 Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Aftaletekst + lokale tilføjelser og bilag 1. Årskalender Teamet udarbejder årskalender for elevgruppen indeholdende bl.a. alternative uger, ekskursioner, lejrskoler, hytteture, praktik, forældremøder, skole-hjem samtaler. Lokal tilføjelse: Teamets årskalender skal også indeholde aftaler om aktiviteter på tværs af teamene. 2. Undervisning Teamet organiserer, sætter mål for, gennemfører og evaluerer undervisningen under hensyntagen til folkeskolens krav om varierende undervisningsformer med henblik på såvel elevgruppens som den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Holdundervisning benyttes som pædagogisk metode, og ansvaret for holddannelse ligger hos teamet. 3. Rådgivning & vejledning Teamet koordinerer og vejleder i samarbejde med de interne og eksterne samarbejdspartnere elevgruppen og den enkelte elev. 4. Klasselærerrollen Klasselæreropgaven kan deles. Klasselærerfunktionen kan deles mellem 2 lærere, hvis det ønskes af lærerne/teamet. Det kræver, at opgaverne i bilag 2 til AO8(klasselæreropgaven) og de timer fordeles mellem lærerne. Det er skolelederen, der i dialog med de 2 lærere/teamet fastlægger, hvordan klasselæreropgaverne fordeles mellem de 2 lærere. Delle sker i sammenhæng med lærerne og ledelsens samarbejde om bl. a. mål, opgaver, rammer og struktur for teamsamarbejdet herunder eksterne og interne samarbejdsrelationer, større elevarrangementer, skole/hjemsamarbejde m.v., jf. bilag i A08. Teamet koordinerer og udfører det daglige forældresamarbejde omkring såvel den samlede gruppe som den enkelte elev. 5. Teamsamarbejde Teamet sætter mål for samarbejdet og evaluerer løbende internt. Der evalueres overordnet i teamsamtaler med skolens ledelse. 6. Skemalægning Teamet er ansvarligt for skemalægningen. På årsplan skal undervisningen opfylde de tidsmæssige krav, der er til undervisningen i de forskellige fag og de deltagende medarbejderes Opgaveoversigt. Skemaerne kan variere i løbet af skoleåret. Ledelsen udarbejder et lokaleskema. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer for skemalægning

3 Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Aftaletekst + lokale tilføjelser og bilag 7. økonomi Teamet forvalter den økonomiske ramme, der er for elevgruppens arbejde herunder indkøb at undervisningsmaterialer og planlægning at elevarrangementer. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer vedr. teamets økonomi 8. Vikardækning Teamet tillægges en vikarpulje og foretager vikardækning ved møder, ekskursioner, kurser m.m. og i op til 3 skoledage ved sygdom. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Retningslinjer for vikardækning 9. Teamkoordinering Teamkoordinatoren skal koordinere arbejdet i teamet og herunder sikre skriftlighed i teamets samarbejde. Koordinatoren skal ligeledes sikre, at der er vikardækning i forbindelse med teammedlemmers fravær. Teamkoordinatorfunktionen kan deles under den forudsætning, at teamet ønsker og vælger denne løsning. Se lokalt udarbejdet bilag vedr. Indholdsbeskrivelse - Teamkoordinator 10.Mentor for nye kolleger Hvis et team ved skoleårets start eller i løbet at skoleåret får en nyansat som medlem af teamet, skal teamet aftale, hvem der er mentor for den/de nyansatte. Hvis det fra skoleårets start er kendt, at et team får en nyansat kollega, tildeles teamet 5 timer pr. nye kollega. Hvis en nyansat kollega tilgår teamet i løbet at et skoleår er det aftalt, at teamet afsætter den fornødne tid til mentoren fra teamets ressourcepulje. Dog max. 5 timer svarende til 3 undervisningslektioner pr. nye kollega. Ovennævnte pkt. 10 er en lokalt udarbejdet tilføjelse/aftale. Der henvises til lønaftalen vedr, punkt 6, 7, 8 og 9. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

4 Indhoidsbeskrivelse Teamkoordinator Den enkelte teamkoordinator er kontaktperson mellem teamet og skolens ledelse i forbindelse med løsningen at nedenstående opgaver: Koordinering Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar for: - at teamet lever op til den kommunale aftales/skolens retningslinjer tor arbejdet i det protessionelle lærer/pædagog team. - at teamet udarbejder en forretningsorden og en overordnet årsplan for sit arbejde - at det udarbejdes skriftlig mødeindkaldelse med dagsorden til teammøderne - at der udarbejdes skrittligt referat al teamets møder - at skolens ledelse tår dagsordener og mødereferater - deltagelse i møder i torretningsudvalget - at samarbejdet med øvrige teamkoordinatorer koordineres - at teamet samarbejder med de øvrige teams, så ressourcerne udnyttes bedst muligt i forhold til den samlede indsats for det enkelte barn og børnegruppen Skemalægning Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar tor: - at sikre fleksibilitet i skemaetlarbejdsplanen al hensyn til rummeligheden - at der foretages nødvendige løbende justeringer af skemaet/arbejdsplanen - at teammedlemmerne samarbejder om skemalægningen/arbejdsplanen Holdundervisning, vikardækning, ressourcetimer (specialundervisning, stottetimer, AKT) Teamkoordinatoren på undervisningsdelen har i teamet det overordnede ansvar for: - at teamet udnytter ressourcetimerne bedst muligt i forhold til elevernes behov - følge op på timeforbruget til holdundervisning, vikardækning og ressourcetimer - at teamet dækker kendt fravær ind tør skoleårets start - teamet aftaler en arbejdsgang ved pludselig opstået fravær - at teamet registrerer fravær i Intra, så ledelsen/kontoret kan foretage den videre behandling/indberetning at sygdom, omsorgsdage, seniordage m.m. økonomi: Teamkoordinatoren har i teamet det overordnede ansvar for: - at der holdes regnskab med de midler, der udlagt til teamets rådighed til elevgruppen - at regnskabet efter aftale indrapporteres til skolens ledelse/sekretariat Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

5 Retningslinjer for sammensætning al selvstyrende team Det er ledelsens ansvar at udpege teamkoordinatorer og danne professionelle selvstyrende team ud fra følgende kriterier: Primært tages udgangspunkt i: Funktion/faglighed i teamet For at kunne løse den samlede faglige opgave sammensættes teamet, så medlemmerne i kraft af deres uddannelse, erfaringer og færdigheder kan dække fagligheden. Rolle i teamet: Med henblik på at skabe den bedst mulige gruppedynamik tages der i størst mulig grad udgangspunkt i det enkelte teammedlems måde at bidrage til løsningen af opgaverne, evne til at skabe relationer og til at samarbejde. Ledelsen anvender i første omgang det aktuelle kendskab til de ansatte, men anvender også i et vist omfang Belbins tanker om teamroller. (bilag) Personligt ønske om fase- eller afdelings tilhørsforhold: ønsker sammenholdt med funktion/faglighed og rolle imødekommes, hvis det er muligt set i forhold til den samlede opgaveløsning. ønsker kan fremsættes ved den årlige MUS og forud for skoleårets planlægning. Sekundært tages udgangspunkt i: Personlige ønsker til teamkolleger ønsker kan fremsættes ved den årlige MUS og forud for skoleårets planlægning. ønskerne tillægges mindre vægt, da det forventes, at alle kan arbejde professionelt indenfor rammerne af ethvert team sammensat ud fra ovenstående kriterier. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

6 Retningslinjer for udarbejdelse af forretningsorden I det enkelte selvstyrende team udarbejdes en formel forretningsorden hvor spillereglerne er skrevet ned. Forretningsordenen for arbejdet i om: det selvstyrende team skal som minimum indeholde aftaler krav til udformning at dagsorden og referat herunder faste punkter mødeafvikling at teammøder datoer for teammøder* rammer for øvrig nødvendig tilstedeværelse til samarbejde og fælles forberedelse håndtering at det kollegiale ansvar internt i teamet - f. eks. den gode kollega, teamets kultur, respekt for hinanden og hinandens forskellighed m.m. håndtering af interessekonflikter - bl.a. forventningsatstemning, hvordan, inddragelse af ledelsen m.m. teamets egen evaluering og egen udvikling - bl.a. hvordan sikres det, redskaber m.m. teamets sikring af at arbejdsopgaverne udføres som aftalt og beskrevet i Oversigt over arbejdsopgaver i det professionelle lærerteam. arbejdstid/dage i uge /8 + 2/8 teamene planlægger møder og fælles forbe redelse arbejdstid/dage i uge (5/8 + 6/8 + 7/8 pæd. dage) - 8/8 foto + teamtid, 9/8 teamtid arbejdstid/dage i uge /6, 1/7, 2/7, 3/7 teamtid - dog med forbehold for evt, behov for pæd. dag den 30/6. Endelig udmelding herom senest 1/ * 4 at årets teammøder fastlægges på forhånd til drøftelse af pædagogiske temaer 2 med ledelsesbesluttet indhold og 2 med teambesluttet indhold. Datoer fastsættes af ledel sen forud for skoleåret. Aftalt mellem TR og ledelse den 2/5 2013

7 Retningslinjer for fagfordeling Det er ledelsens ansvar, at teamet omfatter de nødvendige faglige kompetencer i forhold til at kunne foretage en intern fordeling af fag og ansvarsområder. Den enkelte lærer kan kun være tilknyttet eet team, men kan sideløbende fungere som faglærer i andre team dog undtaget læringscentret. Når teamet laver dets fagfordeling, er det teamkoordinatorens ansvar at følgende parametre er i spil: Alle skal have fag på skemaet, som man brænder for Det er teamets ansvar, at alle kolleger i teamet i en ligelig fordeling får så mange fag som mulige på skemaet, som man brænder for. Det er dog også teamets ansvar, at alle bidrager solidarisk til fællesskabet i teamet ved at påtage sig at undervise i fag man ikke nødvendigvis brænder mest for, hvis det viser sig nødvendigt. Dette bør dog i størst muligt omfang undgås, men kan være nødvendigt for at undgå ind- og udlån af lærere til og fra teamet~ I sådanne tilfælde er det vigtigt, at der er mulighed for intern sparring med fagkolleger i teamet. Linjefagsuddannelse og/eller erfaring At have en linjefagsuddannelse tæller højt i forhold til fagfordeling. Men det er dog vigtigt, at kompetencer opnået på anden vis f. eks. ved erfaring i lige så høj grad bør tilgodeses. Nyuddannede lærere Hvis nyuddannede kolleger indgår i fagfordelingen er det vigtigt at sikre, de så vidt muligt bliver tilgodeset i forhold til faglig sikkerhed f. eks. linjefagsuddannelse. Men nyuddannede skal i lige så høj grad som øvrige også indgå i et nødvendigt fleksibelt samspil i forhold til også at skulle undervise i fag, man ikke nødvendigvis har linjefagsuddannelse i. I disse tilfælde er det vigtigt, at der etableres et samarbejde og en sparring med erfarne kolleger i teamet med samme fag. Fastansatte vikarer Som udgangspunkt er det de fastansatte lærere, der tilgodeses først ved fagfordelingen. vikarer ansættes som udgangspunkt til et skema som på forhånd oftest vil være sammensat indenfor rammerne af den fraværende lærers ønsker og fagkreds. I enkelte tilfælde f.eks. hvis det på forhånd er kendt, at den fastansatte ikke vender tilbage indenfor et helt skoleår, kan vikaren indgå på lige fod med øvrige lærere i fagfordelingen. Aftalt mellem TR og ledelse den 4/2 2013

8 Bilag til pkt. 6 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Retningslinjer for skemalægning Teamkoordinatoren har det overordnede ansvar for, at der i det selvstyrende team vælges en eller flere personer, der udfærdiger et skema til personale og elever, der har tilknytning til teamet. Første skema gældende fra august i det efterfølgende skoleår skal foreligge klar til udsendelse mandag i uge 25. Skemaet skal udarbejdes på baggrund af: - aftaler i teamet dog kan personlige ønsker af privat karakter i forhold til skemaet ikke aftales med teamet men skal altid aftales med ledelsen - det af ledelsen udarbejdede lokaleskema (grundskema). Ledelsen laver et skema til koordinering af lærerudlån mellem teams. Grundskemaet skal foreligge jævnfør tidsplan for skoleårets planlægning Aftaler i teamet kan f.eks. på baggrund af den i teamet vedtagne årsplan medføre, at der ikke læses samme timetal i det enkelte fag i alle uger - der arbejdes med årsnorm for fagene. I skemalægningen tages der højde for følgende parametre: Skemaet skal sikre størst mulig fleksibilitet (f.eks. parallellægning, holddeling, resursetimer). Mellemtimer for elever må ikke forekomme (dog undtaget elever på årg. Der ikke har tysk). Elever i O.-6. klasse skal møde kl Elever i 7.-lo. klasse bør møde kl Faglige og pædagogiske ønsker prioriteres højest (Hvor mange 2 timers moduler ønskes der i det enkelte fag? Hvor ofte skal klasselæreren være til stede i klassen? osv.). Der skal tages højde for personalets evt, faste uddannelsesdage i længere forløb. Faste ugentlige skemafri dage til personale bør så vidt muligt undgås af hensyn til teamsamarbejdet. Vær opmærksom på, at møder kan afholdes på skemafri dage, hvis disse alligevel opstår. Mellemtimer til personale tilstræbes undgået, medmindre de ønskes til mødeaktivitet, forberedelse etc. Længerevarende skemaændringer varsles minimum 4 uger før kortere varsel kan i særlige tilfælde aftales i teamet. Aftalt mellem TR og ledelse den 22/2 2013

9 Selvstyrende team i undervisningsdelen + team i pasningsdelen Retningslinjer for vikardækning Bilag til pkt. 8 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Teamet tillægges en vikarpulje og foretager vikardækning ved møder, ekskursioner, kurser m.m. og i op til 3 skoledage ved sygdom. Teamkoordinatoren har det overordnede ansvar for (jf. indholdsbeskrivelse teamkoordinator): at teamet udnytter ressourcetimerne bedst muligt i forhold til elevernes behov, at følge op på timeforbruget til vikardækning, at teamet dækker kendt fravær ind før skoleårets start, at teamet aftaler en arbejdsgang ved pludselig opstået fravær, at teamet registrerer fravær i intra, så kontoret kan foretage den videre behandlingi indberetning af sygdom, omsorgsdage, seniordage m.v. Morgenvagt/vikardækning foretages i teamet ud fra den arbejdsgang, der er aftalt ved pludselig opstået fravær. Den ansvarlige i teamet registrerer fravær i intra således: 1. gå ind under admin, 2. gå ind under fra kontoret, 3. gå ind under vikarskemaer, 4. find initialer for den, som er fraværende, 5. i Bemærkning på forsiden skrives fraværsårsagen (se efterfølgende note), 6. i vikarfeltet skrives, hvem der dækker timerne, afhængigt af, hvad der er aftalt, 7. i bemærkningsfeltet skrives eventuelle oplysninger til vikaren/teamet, afhængig af, hvad der er aftalt. Der kan løbende rettes i det, som er skrevet ind. Ved bagudrettede rettelser skal kontoret have besked, da der sker videre indberetning til Løn og Personale min, I gang ugentligt. Kendt fravær kan registreres på forhånd. I nødstilfælde /hvis der er brug for back-up eller hjælp: kontakt afdelingsleder på mobil, kontakt kontoret der vil være bemanding på kontoret fra kl Reaistreringerne noteres med: Årsag Besked på intra Afspadsering (for lærer gælder, en hel dag, der tæller 7,4 timer for en Afsp fuldtidsansat, uafhængigt af antal lektioner) Almindelig ferie (pasningsdelen) Ferie 6. ferieuge 6.F Sygdom i forbindelse med graviditet og barsel Syg, Graviditetsgener Egen undersøgelse el. behandling på sygehuse eller andet, hvor der ikke kan Fravær bestilles tid. Fravær med løn. Al anden sygdom Syg Længerevarende sygdom, hvor kontoret er ind over Sygemeldt Tjenestefrihed ved familiebegivenheder, se MED beslutning Tjenestefri Omsorgsdag Omsorg Seniordage Senior Fritvalgsordning (bevilget efter ansøgning ekstra seniordage) FV senior Barnets første og anden sygedag Barn syg I. eller barn syg 2. Fraværende (i anden forbindelse) med eventuelt tidsrum. Ensbetydende med Omlagt tid omlægning af ens arbejdstid. Kursus Kursus Møde med eventuelt tidsrum Møde Anden aktivitet, idrætsdag, koloni eller lignende dage. Idrætsdag, koloni el.

10 Selvstyrende team i undervisningsdelen + team i pasningsdelen Retningslinjer for vikarcfækning Bilag til pkt. 8 - Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Ved sygdom ud over 3 dage: Ledelsen adviseres, så snart der er mistanke om fravær ud over 3 skoledage. Ledelsen påbegynder søgning af en vikar udefra, og timerne dækkes af teamet, indtil en indhentet vikar kan tage over. Alle ressourcer er lagt ud til teamene. Opstår problemer med at få ressourcerne til at række til, kontaktes den pågældende afdelingsleder mhp at få hjælp og vejledning til at omdøbe tid, give eleverne fri, låne vikar fra andet team, godkendelse af overtid mv. Aftalt mellem TR og ledelse den 22/2 2013

11 Retningslinjer vedr. teamets økonomi Bilag til pkt. 7 i Oversigt over arbejdsopgaver i Det professionelle lærerteam Skolens og teamenes budgetter følger kalenderåret og er således gældende i perioden 1/1-31/12. Det udmeldte budget er teamets samlede økonomiske råderum og kan ikke overskrides. Budgettet tildeles ud fra elevtallet pr. 1/1 og et anslået/forventet elevtal pr. 1/8. Der vil ikke blive reguleret i budgettet i løbet af året, med mindre der sker større ændringer i elevtallene. Teamet vil få besked, såfremt der reguleres i tallene. Der udleveres regneark med oversigt over teamets økonomi til de enkelte team umiddelbart efter færdiggørelsen af skolens samlede budget primo i et budgetar. Teamet modtager kontoudtog ca. hver 2. måned, eller oftere efter behov. Teamet er i den forbindelse selv opmærksom på eventuelle varer, som er bestilt, men endnu ikke betalt. Teamet har ret til selv at forvalte økonomien i undergrupperne, herunder at overføre beløb på tværs af disse indenfor kalenderåret. Dog er der følgende undtagelser/bemærkninger: - Der skal ALTID foreligge bilag, som afleveres til LC, på gennemførte betalinger. - Der vil efter sommerferien blive udmeldt en deadline for indkøb/bestillinger indenfor budgetåret. Deadline vil typisk ligge senest ultimo oktober måned. - Lejrskoler, hytteture m.v.. Når der er afsat budget til dette, er det fordi Skolebestyrelsen har besluttet at disse årgange skal afsted på lejrskole m.v. Det forventes derfor også, at dette gennemføres med det antal overnatninger, der er angivet. Det er teamets beslutning, om der bruges flere/færre penge end angivet. - Alle Økonomiske dispositioner skal være relateret til elevaktiviteter/undervisning. - Undervisningsmaterialer Eventuel udskiftning af aftalte bogsystemer kan kun foregå iflg. aftale med Læringscentret og ledelsen og altid efter indstilling fra fagudvalgene. Såfremt teamene indkøber klassesæt af bøger/undervisningsmaterialer vil disse blive registreret og opbevaret i Læringscentret og indgå i det almindelige booking-system, således at hele skolen kan få gavn af materialet. Det team, som har indkøbt materialet, vil dog have fortrinsret til at booke materialet jf. aftale/udmelding fra Læringscentret. OBS Indkøb af bøger skal ALTID foregå via Læringscentret. Undtaget er bestilling af engangsmaterialer, som foretages af teamet selv. - ødelagt inventar. Såfremt ansvaret for ødelagt inventar kan placeres hos en elev(er), vil den pågældende skulle erstatte skaden. Hvis ansvaret ikke kan placeres, vil betalingen som udgangspunkt skulle tages fra teamets Økonomi. Beslutning omkring ansvar og betaling træffes altid i samarbejde med ledelsen. Ud over budgetter til teamene er der afsat budgetter til forskellige fagkonti. Disse fremgår af oversigten Fagkonti Budgetønsker ud over teamenes økonomi. Alle team kan løbende indgive ønsker til budgettet. Hvis et ønske er specielt relateret til et fag indgives ønskerne via fagudvalgene. Hvis et Ønske er specielt relateret til bøger eller IT indgives Ønskerne via Læringscentret. Nærværende retningslinjer samt øvrige bilag og vejledninger omkring Økonomien (herunder fagkonti) findes i samlemapper økonomi, indkøb, hytteture. Aftalt mellem TR og ledelse den 2. maj 2013

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret

Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret Samarbejdsgrundlag på Mølleholmskolen gældende for lærerne på Mølleholmskolen skoleåret 2015-2016 Fleksibel tilstedeværelse Fleksibel tilstedeværelse fra kl. 7.00 til 17.00 i skoleugerne. Den enkeltes

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER

DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER DE NYE ARBEJDSTIDSREGLER Med virkning fra august 2014 indføres nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger i folkeskolen. På Løsning skole har vi gennem året arbejdet med / og orienteret om de nye arbejdstidsregler

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter

KULTURDOKUMENT. for. Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter KULTURDOKUMENT for Pædagoger, børnehaveklasseleder og lærere i Lintrup Børnecenter SKOLEÅRET 2014-2015 Indholdsfortegnelse Arbejdstiden side 3 Fællesmøder side 3 Skoleårets begyndelse side 4 Fælles mødefora

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole

Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær. Sammen er vi et hak bedre! -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole -håndbog for selvstyrende teamarbejde på Mønsted/Sparkær skole Sammen er vi et hak bedre! Mønsted Skole & Den samdrevne institution i Sparkær Version 2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse/Vision...

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Dok.nr Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Dok.nr. 20789-17 Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2017/18 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Formål med Rammebeskrivelsen... 3 Overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde...

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SKOLEREFORM forældreinfo

SKOLEREFORM forældreinfo SKOLEREFORM forældreinfo Toftevangskolen og den nye skolereform Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft på alle folkeskoler. Det betyder også for eleverne på Toftevangskolen, at de vil møde

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune

Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Sammen om folkeskolen Professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune Rødovre Kommune og Rødovre Lærerforening har fælles og høje ambitioner for et stærkt fælles skolevæsen.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Uddannelsesplan, Viby Skole

Uddannelsesplan, Viby Skole Viby Skole Den 3. juni 2016 Kirkevej 2 8260 Viby J Telefon: 8713 9160 E-post: vib@mbu.aarhus.dk Hjemmeside: www.viby-skole.dk Uddannelsesplan, Viby Skole 2016-17 Læreruddannelsen i Aarhus 3. praktikniveau

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik

Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne. - et samlet overblik Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K 1. august 2007 Den centrale arbejdstidsaftale for lærere ved specialundervisning for voksne - et samlet overblik Den centrale arbejdstidsaftale beskriver,

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 30/8 2012. tidspunkt: 19.00. Sted: Saxo Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 30/8 2012 tidspunkt: 19.00 Fremmødte: Lisbeth undtagen elevrepræsentanter Sted: Saxo Ny konstituering: Man vedtog at den nuværende formand Søren Rasmussen fortsætter

Læs mere

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14

Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 2013-14 Principper for tilrettelæggelse af arbejdstiden SAG 201314 Indhold Formål Baggrund og rammer Præmisser på SAG Undervisning, forberedelse og relaterede aktiviteter Den udvidede lærerrolle Det udvidede undervisningsbegreb

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.

Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Efter- og videreuddannelse på Kornmod Realskole

Efter- og videreuddannelse på Kornmod Realskole Efter- og videreuddannelse på Kornmod Realskole Målsætning for efter- og videreuddannelse på Kornmod Realskole Målsætningen for efter- og videreuddannelse (forkortet EVU) på Kornmod Realskole er at skabe

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG ØKONOMIUDVALG PÆDAGOGISK RÅD FAGTEAM ÅRGANGSTEAM TRIN

Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG ØKONOMIUDVALG PÆDAGOGISK RÅD FAGTEAM ÅRGANGSTEAM TRIN Ledelsen SKOLEBESTYRELSEN LEDELSEN KU MED-UDVALGET SIKKERHEDSUDVALG PÆDAGOGISK UDVIKLINGSUDVALG PÆDAGOGISK RÅD ØKONOMIUDVALG ÅRGANGSTEAM TRIN FAGTEAM ÅLHOLMSKOLENS KOORDINERINGSUDVALG - KU Koordineringsudvalgets

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret Marts 2016 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2016-2017 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i folkeskolereformen

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen, gælder følgende

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole

Referat. skolebestyrelsesmøde. tirsdag d. 2. oktober 2012. Nørre Alslev skole Referat skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2012 Nørre Alslev skole Skolebestyrelsen Nr. Alslev skole Referat for mødet Tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 18.30 21.00 Blad nr. 129 Formandens initialer:

Læs mere

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling:

Syvstjerneskolen. - en fleksibel skole. Nyttige links vedr. skoleudvikling: Nyttige links vedr. skoleudvikling: Undervisningsministeriet: www.uvm.dk De mange intelligenser: www.demangeintelligenser.dk Furesø Kommune www.furesoe.dk Fælles mål hos undervisningsministeriet www.faellesmaal.uvm.dk/.

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang på Bavnehøj Skole Kære lærerstuderende på 1. årgang Velkommen i praktik på Bavnehøj Skole. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer, hvor I forhåbentlig får

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^

RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ RØDOVRE KOMMUNE n m m ^ Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på skoleområdet, ansat i Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^~ % Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + :

Klasseråd. på Vemmelev Skole G H M LK + : Klasseråd på Vemmelev Skole Elev 1 3 2 4 Lærer Forældre BA DC 10 85 67 9. + : _ 2014 FE G H I M LK J Rutiner for valg af klasseråd Klasserådet vælges i alle klasser på det 1. forældremøde efter sommerferien.

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER

OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER OVERENSKOMSTDAG FOR MUSIKSKOLELEDERE OM MUSIKSKOLELÆRERNES NYE ARBEJDSTIDSREGLER Skanderborg d. 18. januar 2017 , Agenda 1. Gennemgang og drøftelser af emner: - Opgaveoversigt og dialog om opgaverne -

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Principper for arbejdsplanen

Principper for arbejdsplanen Gammelgaardsskolen er en 50 år gammel skole, som ligger i Åbyhøj. Skoledistriktets elever er overordnet børn fra familier, der bor i villaer, men omfatter også børn fra lejligheder i Bispehaven og Gjellerup.

Læs mere