Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014"

Transkript

1 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital Godkendt af LMU 12. septemberl 2013

2 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler. Som beskrevet i visionen skal Aarhus Universitetshospital være patienters og fagprofessionelles sikre valg. For at understøtte dette skal arbejdsmiljøet for de fagprofessionelle ligeledes være i top. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital er udarbejdet for at give ledelsen, MEDudvalg, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere et overblik over, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital, og hvilken strategi, der arbejdes efter - samt hvem, der har ansvar for og varetager hvilke opgaver. Region Midtjylland har indgået en MEDaftale, og har dermed inddraget det lovpligtige sikkerheds- og sundhedsarbejde i MEDorganisationen. Regions MEDudvalget har vedtaget Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland, som gælder for alle ansatte i regionen. For at målrette arbejdsmiljøarbejdet skal der på alle niveauer i MEDstrukturen udarbejdes lokale arbejdsmiljøaftaler. Hoved MEDudvalget håber, at det med denne arbejdsmiljøaftale vil være nemt og brugbart for det enkelte Center MEDudvalg (CMU) og Lokal MEDudvalg (LMU) at udarbejde en lokal arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljøteamet vil gerne deltage i udarbejdelsen af de lokale arbejdsmiljøaftaler på et forberedende møde til CMU/LMU eller på selve mødet. Kontakt Arbejdsmiljøteamet på tlf: eller mail: De lokale arbejdsmiljøaftaler sendes til Arbejdsmiljøteamet elektronisk (mail: ). De lokale arbejdsmiljøaftaler for CMU og LMU/AMU lægges på arbejdsmiljøportalen. Dette for at sikre, at der er mulighed for erfaringsudveksling centre og afdelinger imellem, men også for at have beskrivelserne af arbejdsmiljøinitiativerne samlet ét sted, så uddrag herfra kan videreformidles til Regions MEDudvalget én gang årligt. Aarhus januar 2012 Leon Sørensen Næstformand i HMU Charlotte Thaarup Næstformand i HMU Gert Sørensen Formand for HMU Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål.. s Baggrund.. s Gennemførelse og opfølgning... s Arbejdsmiljøpolitik. s Hvem skal gøre hvad?.. s Aktiviteter til udvikling af arbejdsmiljøkulturen... s. 8 Informations- og vidensdeling. s. 8 Arbejdsulykker. s. 9 APV og TULE. s. 10 Arbejdsmiljørådgivning samt pulje.. s Organisationsplan for MEDudvalg.. s Arbejdsmiljøaftalens formelle rammer s. 14 Vedlagt: - Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital - Arbejdsmiljøstrategi og indsatser for Aarhus Universitetshospital Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

4 1. Formål Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsområdet, så der kan etableres et systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøaftalen skal understøtte, at alle ledere og medarbejdere engagerer sig i at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at man sammen målretter indsatsen for sundhed og trivsel. Aarhus Universitetshospital ønsker at være fremme i skoen på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøaftalen beskriver den formelle struktur i sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og hvordan ledelse, MEDudvalg og arbejdsmiljøgrupper arbejder med arbejdsmiljøet på Aarhus Universitetshospital. Derudover giver arbejdsmiljøaftalen på et overordnet niveau et billede af, hvilke mål vi ønsker at nå med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, og hvordan vi vil nå disse mål. Beskrivelsen af konkrete opgaver/indsatser fremgår af bilaget til arbejdsmiljøaftalen. 2. Baggrund Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed foreskriver i kapitel 4, 20, stk. 5, at arbejdsmiljøaftalen som minimum skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen 2. Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af arbejdsmiljøaftalen på virksomheden 3. Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet 4. Beskrivelse af, hvordan arbejdsmiljøaftalen kan ændres og opsiges 5. Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan I denne arbejdsmiljøaftale uddybes, hvordan vi på Aarhus Universitetshospital lever op til bekendtgørelsens minimumskrav samt Region Midtjyllands arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

5 3. Gennemførelse og opfølgning Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af arbejdsmiljøaftalen på virksomheden. Arbejdsmiljøaftalen gælder for alle ansatte på Aarhus Universitetshospital, og den implementeres gennem lokale arbejdsmiljøaftaler. De lokale arbejdsmiljøaftaler udarbejdes af det enkelte Center MEDudvalg (CMU) og Lokal MEDudvalg (LMU) ved at ændre på teksten i henholdsvis de blå og de røde bokse i arbejdsmiljøaftalen. Bokse, der ikke vedrører det enkelte CMU eller LMU kan slettes. Arbejdsmiljøaftalen med den ændrede tekst udgør herefter den lokale arbejdsmiljøaftale. Ved udarbejdelse af arbejdsmiljøaftalen i to-strengede strukturer skal aftalen laves i samarbejde mellem arbejdsmiljøudvalget (AMU) og Lokal MEDudvalget (LMU). Aftalen skal underskrives af formanden i LMU og formanden i AMU samt næstformændene i LMU og AMU. Hvor MED-strukturen er én-strenget underskrives aftalen af formand og næstformand i CMU/LMU. Arbejdsmiljøaftalen revideres hvert 2. år. Formand og næstformand i CMU og LMU/AMU vil få direkte besked fra Arbejdsmiljøteamet, når det er tid til at revidere Arbejdsmiljøaftalen. Der følges hvert år op på Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital. Det sker ved, at der hvert år udgives en arbejdsmiljøredegørelse for Aarhus Universitetshospital, der indeholder handlingsplan for, hvordan strategien helt konkret føres ud i livet, samt målinger på, hvordan det går i forhold til at opnå de mål, der er beskrevet i denne arbejdsmiljøaftale. Målingerne vil indeholde antal arbejdsulykker, sygefravær, handlingsplaner for APV og TULE, oversigt over uddannelse og kurser samt beskrivelse af samarbejdet med Arbejdstilsynet samt oversigt over arbejdsmiljøteamets opgaveområder. Arbejdsmiljøredegørelsen udgives af Hoved MEDudvalget, og sendes til CMU og LMU/AMU til orientering. Redegørelsen sammenholdes med Arbejdsmiljøredegørelsen i Region Midtjylland. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

6 4. Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital har en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver perspektiver, principper og holdninger til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøpolitikken er vedlagt. Arbejdsmiljøstrategien skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken på Aarhus Universitetshospital bliver ført ud i livet. Arbejdsmiljøstrategien er vedlagt. 5. Hvem skal gøre hvad? Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Beskrivelse af ansvar og opgaver Hospitalsledelse og Hoved-MEDudvalget (HMU) Hospitalsledelsen og Hoved-MEDudvalgets rolle er at varetage det overordnede ansvar for, at der udstikkes overordnede mål og rammer for den tværgående arbejdsmiljøindsats. Hospitalsledelsen Hospitalsledelsen skal sikre, at: Arbejdsmiljøarbejdet ansvarsmæssigt er entydigt placeret Arbejdsmiljøarbejdet integreres i ledelses- og kvalitetsstyringssystemer Beslutte strategier og handlingsplaner i henhold til Arbejdsmiljøaftale og -redegørelse Beslutte hvilke APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres på hospitalsniveau, og eventuelt sende APV/TULE løsningsforslag, som ligger udenfor hospitalsledelsens rammer videre til Region Midtjylland Hoved-MEDudvalget Hoved-MEDudvalget har fokus på og tager initiativ til at: Formulere den overordnede strategi vedr. arbejdsmiljøindsatsen Implementere og koordinere arbejdsmiljøindsatsen i overensstemmelse med lovgivningen samt Aarhus Universitetshospitals fokusområder Behandle Arbejdsmiljøaftale og redegørelse Udarbejde overordnede politikker og retningslinjer, der fremmer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet Behandle og prioritere APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres Nedsætte undergrupper med forskelligt fokus Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

7 Koordinere mellem Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalget og Center-MEDudvalget samt arbejdsmiljøorganisationen. Herved sikres, at informationer og informationsveje mellem udvalgene og igennem organisationen er tydelige og tilgængelige Afholde en arbejdsmiljøkonference for alle arbejdsmiljøgrupper 1 dag hvert andet år. Ansvar og opgaver for Centerledelse og Center-MEDudvalget i Servicecentret: Centerledelsens og Center-MEDudvalgets (CMU) rolle er at varetage ansvaret for, at der udstikkes mål og rammer for arbejdsmiljøindsatsen i centeret. Centerledelsen og CMU planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i centeret. Centerledelse og CMU har fokus på og tager initiativ til at: Koordinere mellem Hoved-MEDudvalget, Center-MEDudvalget og Lokal-MEDudvalgene samt centerets arbejdsmiljøorganisation Beslutte arbejdsmiljøindsatser for centeret ud fra Aarhus Universitetshospitals fokusområder og data i arbejdsmiljøredegørelsen Sikre implementering, opfølgning og evaluering af arbejdsmiljøindsatserne i centeret Behandle og prioritere, hvilke APV/TULE løsningsforslag, der kan gennemføres på centerniveau, og hvilke der eventuelt skal sendes videre til Hospitalsledelsen Afholde 1 temadag om året for centerets arbejdsmiljøgrupper Beskrivelse af ansvar og opgaver for Afdelingsledelse og Lokal- MEDudvalget/Arbejdsmiljøudvalget: Afdelingsledelsen og Lokal-MEDudvalget/Arbejdsmiljøgrupperne har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen. Deres rolle er at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen. Afdelingsledelsen og LMU/AMG skal: Koordinere mellem Center-MEDudvalget og Arbejdsmiljøgrupperne i afdelingen. Beslutte arbejdsmiljøindsatser for afdelingen ud fra Aarhus Universitetshospitals og centerets fokusområder og data i arbejdsmiljøredegørelsen. Arbejdsmiljøgrupperne inddrages ved ændringer af arbejdsgange, ved indkøb af nyt materiel og ved om- og nybygning. Behandle emner fra afdelingens arbejdsmiljøgrupper (AMG), f.eks.: o Sikre, at de ansatte er bekendt med risici og farer ved deres arbejde o Sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er velorganiseret og foregår i samarbejde med ledere og medarbejdere o Sikre, at arbejdsmiljøgrupperne får tilført de nødvendige ressourcer herunder tid til arbejdsmiljøarbejdet o Sikre, at gældende lovgivning overholdes o Sikre, at der følges op på arbejdsulykker Behandle og prioritere, hvilke APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres indenfor afdelingen, og eventuelt sende APV/TULE løsningsforslag videre til Centerledelse Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

8 Arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøarbejdet foregår først og fremmest decentralt af en arbejdsmiljøgruppe, bestående af valgte arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) og udpegede ledelsesrepræsentanter i nær tilknytning til samtlige medarbejdere. Arbejdsmiljøgruppen skal med ansvar overfor afdelingsledelsen være med til at sikre, at arbejdsforholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsmiljøgruppens opgaver er: Løbende iagttage arbejdsmiljøet for at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer Hvis der opstår problemer skal gruppen inddrages i løsningen Imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og underrette Afdelingsledelsen, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet Påvirke den enkelte til en adfærd, der forbedrer egen og andres sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages o hvis der skal ske ændring i arbejdets organisering o hvis afdelingen skal udvides eller ombygges o hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler o hvis der skal indføres ny teknologi o hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer Arbejdsmiljøgruppen skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici Arbejdsmiljøgruppen er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV en Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem Virke som kontaktled mellem de ansatte og LMU/AMU Medarbejderen Den enkelte medarbejder skal: Deltage i samarbejdet for at sikre sunde og udviklende arbejdspladser Følge de arbejdsmæssige instruktioner, der er givet for det arbejde, de skal udføre Afværge overhængende fare Meddele arbejdsmiljøgruppen, nærmeste leder eller afdelingsledelse, hvis medarbejderen bliver opmærksom på fejl eller mangler, som kan forringe arbejdsmiljøet, og som medarbejderen ikke selv kan rette Arbejdsmiljøteamet I det daglige varetages arbejdsmiljøarbejdet på det overordnede niveau af arbejdsmiljøteamet. Arbejdsmiljøteamet består af konsulenter, der er organiseret i Administrationens HR Udvikling og Arbejdsmiljøafdeling på Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmiljøteamet har følgende opgaver Rådgiver ledelser, MEDudvalg og arbejdsmiljøgrupper om arbejdsmiljøarbejdet Tilbyder arbejdsmiljøcoaching af arbejdsmiljøgrupper På vegne af HMU forestår koordinering af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde Koordinering af Arbejdspladsvurdering, APV Samarbejder med bygherre, afdelingsledelser, arbejdsmiljøgrupper og brugere i forbindelse med lokale- og bygningsrenovering Medvirker til udarbejdelse af kravspecifikationer ved nyindkøb af inventar, hjælpemidler o.l. Underviser og uddanner arbejdsmiljøgrupperne Behandling af anmeldelser af arbejdsulykker Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

9 Rådgivning af arbejdsmiljøgrupperne vedrørende anmeldelse af arbejdsulykker og kan bistå med hjælp til analyse af mulige årsager til opståen af ulykker og forebyggelse af disse Kontakt og rådgivning til afdelingernes forflytningsressourcepersoner Kontakt til Region Midtjyllands Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø Kontakt til Arbejdstilsynet 6. Aktiviteter til udvikling af arbejdsmiljøkulturen Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen Aarhus Universitetshospital har en arbejdsmiljøorganisation, der kontinuerligt arbejder med at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre. I dette arbejde indgår ligeledes de enkelte ledelseslag og Center- og Lokal-MEDudvalg/Arbejdsmiljøudvalg. Beskrivelse af konkrete aktiviteter/metoder: Informations- og vidensdeling om arbejdsmiljøet På Intranettet er der en arbejdsmiljøportal, hvor alle ansatte på Aarhus Universitetshospital kan finde oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet, herunder retningslinjer, procedurer og gode idéer, ligesom portalen indeholder links til lovmateriale samt Regionens hjemmesider om arbejdsmiljøarbejdet. Informations- og videndeling om arbejdsmiljøarbejdet foregår på overordnet niveau på HMUmøderne, hvor den overordnede koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på Aarhus Universitetshospital foregår. Referater fra HMU-møderne kan findes på intranettet under: Om AUH; Råd, udvalg og netværk; MED-udvalg; HMU. Informations- og vidensdeling om arbejdsmiljøet for Centerledelse og Center- MEDudvalget i Servicecentret: På centerniveau foregår arbejdet med arbejdsmiljø først og fremmest i CMU, der tager sig af den overordnede koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på centerniveau. På CMU-møderne er der et fast dagsordenpunkt, der hedder Orientering fra Arbejdsmiljøorganisationen samt Trivsel. CMU læser referater fra LMU-møderne for at sikre overblik over arbejdsmiljøarbejdet i Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

10 området. Arbejdsmiljøgrupperne i Servicecentret kan altid sætte et punkt på dagsordenen til CMU-mødet. Referater fra CMU-møderne ligger på intranettet: Klik Om AUH ; Råd, udvalg og netværk ; MED-udvalg ; CMU og Servicecentret. Afløserkontoret/VRM informerer og vidensdeler om arbejdsmiljø på følgende måde: På afdelingsniveau foregår arbejdet med arbejdsmiljø først og fremmest i LMU eller Arbejdsmiljøgruppen (AMG). LMU/AMG tager sig af den overordnede koordinering af samarbejdet om arbejdsmiljø på afdelingsniveau. LMU/AMG samarbejder med CMU og arbejdsmiljøgrupperne på følgende måde Afdelingsleder Mona Rasmussen og næstformand og Arbejdsmiljørepræsentant René Steffensen er repræsenteret i CMU (Servicecentret) Referater fra LMU/AMG ligger på I-drevet under ArbejdsmiljøOrganisation /AMG møder/ref. fra møder. Referater fra LMU ligger på I-drevet/LMU/referat. Derudover foregår informations- og vidensdeling om arbejdsmiljø i afdelingen på følgende måde: Relevante emner tages op på Personalemøder i de relevante faggrupper. På hjemmesiden, lægges emner af Arbejdsmiljømæssig interesse. Arbejdsmiljøgrupperne sørger for, at holde ansatte på afdelingen/afsnittet orienterede om arbejdsmiljøarbejdet. Desuden introduceres nyansatte til arbejdsmiljøet og arbejdet på afdelingen/afsnittet på følgende måde: Introduktionskursus E-dok: Hjemmesiden. Arbejdsmiljørepræsentanterne, Hanne Rhode og eller René Steffensen er tilgængelige for arbejdsmiljø hver onsdag. Arbejdsulykker Alle arbejdsulykker skal anmeldes elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens program: EASY. Arbejdsmilljøteamet kan trække arbejdsulykkesstatistik ud, hvor der kan sættes fokus på antal, ulykkestyper, ulykkessituationer, faggrupper og anciennitet for enkelte afsnit, afdelinger eller centre. Arbejdsmiljøteamet forelægger arbejdsulykkesstatistikkerne for HMU og Arbejdsmiljø-organisationen minimum én gang om året, hvorefter det drøftes, hvorvidt statistikkerne giver anledning til overordnede tiltag. Arbejdsmiljøteamet lægger arbejdsulykkesstatistikken på arbejdsmiljøportalen én gang i kvartalet. Arbejdsulykker for Centerledelse og Center-MEDudvalget i Servicecentret: Statistik over arbejdsulykker behandles på CMU-møderne hvert kvartal med det formål at vidensdele forebyggende tiltag. Der kan også være tale om typer af arbejdsulykker, som finder sted gentagne gange, og derfor kræver en beslutning om at igangsætte en indsats i centeret. Rapporter over arbejdsulykkesstatistik kan trækkes for hele centeret. Hvert kvartal lægges Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

11 rapporter for de enkelte centre på Arbejdsmiljøportalen på intranettet. Afløserkontoret/VRM arbejder med arbejdsulykker på følgende måde: Arbejdsmiljørepræsentanterne anmelder og analyserer arbejdsulykker i samarbejde med skadeslidte telefonisk eller ved personlig fremmøde. Afdelingen behandler arbejdsulykkestatistikken mindst én gang om året i LMU/AMG. I den forbindelse kigges også på arbejdsulykkeanalyserne på de arbejdsulykker, der har givet fravær. Arbejdsulykkestatistikken og arbejdsulykkeanalyserne behandles løbende på de enkelte AMG-møder, efter behov. Formålet med dette er, at se på, hvorvidt der skal igangsættes forbyggende tiltag på afdelingsniveau, og opfordre til forebyggende arbejdsmiljø tiltag i den samarbejdende afdeling, hvor ulykke måtte være sket. Dette kan også give anledning til, at en skade oprettes elektronisk i Arbejdsmiljøsystemet- APV Der reageres løbende på løsninger i arbejdsulykkeanalysen, som der også handles på i Arbejdsmijøsystemet, hvis denne er oprettet i Arbejdsmiljøsystemet - APV Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

12 Arbejdspladsvurdering (APV) samt Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering (TULE) Aarhus Universitetshospital har ifølge arbejdsmiljølovgivningen pligt til at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) samt til at følge op på resultaterne af disse. Ifølge overenskomsterne skal Aarhus Universitetshospital udarbejde en trivselsundersøgelse. Navnet på Region Midtjyllands kombinerede TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering hedder TULE. APV og TULE skal udføres hvert 2. år. Undersøgelserne bliver afholdt samtidigt for det enkelte center. I forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan i tilknytning til arbejdspladsens APV til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer skal handlingsplanen i.h.t. arbejdsmiljølovgivningen indeholde konkrete anvisninger på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan og hvornår, der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Dette skal også gælde for TULEproblemstillinger. Handlingsplaner for såvel APV som trivselsdelen af TULE indføres i den elektroniske database: Arbejdsmiljøsystemet (tidligere eapv). Der arbejdes løbende med løsning af såvel TULE-, som APV-problemstillinger. Én gang årligt følges der samlet om på handlingsplanerne på Aarhus Universitetshospital for at sikre fokus, udarbejde status og give mulighed for en prioritering på hvert niveau. Figur: APV og TULE Årshjul Nyt budgetår Oktober Hospitalsledelsen (HMU) Tilbagemelding om, hvornår problemet løses og ansvarlig person Februar/Marts Funktionsleder (Arbejdsmiljøgrupper) Juli/August/September Centerchef (CMU) April/Maj/Juni Afdelingsledelse (LMU/AMU) Hospitalsledelsen samt HMU skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Hospitalsledelsen skal inddrage HMU i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra centerchef/cmu med henblik på at udarbejde handlingsplan for Aarhus Universitetshospital. Hvis der er problemstillinger, som ligger uden for de rammer Hospitalsledelsen har, bringes de videre til Region Midtjylland af Hospitalsledelsen. Derudover udarbejdes status på APV/TULE (Hvilke APV/TULE løsninger har Aarhus Universitetshospital gennemført i løbet af det sidste år?) Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

13 APV og TULE for Centerledelse og Center-MEDudvalget for Servicecentret: Centerchefer og CMU skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Centercheferne inddrager CMU i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra afdelingsledelserne /LMU/AMU på følgende måde: o Hvilke løsningsforslag kan centeret selv gennemføre (dvs. hvilke løsningsforslag ligger indenfor centerledelsens faglige og økonomiske rammer?). Der udarbejdes handlingsplan. o Hvilke løsningsforslag skal sendes videre til HovedMEDudvalget (dvs. hvilke løsningsforslag ligger udenfor centerledelsens faglige eller økonomiske ramme?). CMU sikrer, at der er udarbejdet en midlertidig handlingsplan. Derudover udarbejdes en status på APV/TULE (Hvilke APV/TULE løsninger har centeret gennemført i løbet af det sidste år?) Afløserkontoret/VRM arbejder med APV på følgende måde: Afdelingsledelsen og LMU/AMG skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Afdelingsledelsen inddrager LMU/AMG i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra funktionslederne/arbejdsmiljøgrupperne på følgende måde: o Hvilke løsningsforslag kan VRM/Afløserkontoret selv gennemføre (dvs. hvilke løsningsforslag ligger indenfor afdelingsledelsens faglige og økonomiske ramme?). Der udarbejdes handlingsplan. o Hvilke løsningsforslag skal sendes videre til centerchefer/center MEDudvalget (dvs. hvilke løsningsforslag ligger udenfor afdelingsledelsens faglige og økonomiske ramme?). Centerchefen fastsætter eventuelt en økonomisk grænse for, hvilke løsningsforslag, der kan sendes til CMU. Der kan også være tale om løsningsforslag, der går på tværs i organisationen. Rent praktisk er det Arbejdsmiljøgruppen, der klargør fremsendelsen til centerniveauet, efter at afdelingsledelsen har anført det i Arbejdsmiljøsystemet (AMS) o Der arbejdes medløbende APV. Der er udarbejdet APV/TULE i efteråret Status er fremlagt på LMU i januar 2013 Arbejdsmiljørådgivning samt arbejdsmiljøpulje Hvis der ønskes arbejdsmiljørådgivning udfyldes skemaet Ansøgning om hjælp til arbejdsmiljørelaterede problemstillinger, som findes på intranettets Arbejdsmiljøportal og sendes til Arbejdsmiljøteamet. Opgaverne løses i tæt samarbejde med ledelse og arbejdsmiljøgrupper. Konsulenter til løsning af arbejdsmiljøopgaver kan være konsulenter fra Aarhus Universitetshospitals afdeling HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Derudover har Region Midtjylland som en del af den centrale HR-funktion to afdelinger, som kan rådgive om arbejdsmiljøspørgsmål: Koncern HR Fysisk arbejdsmiljø og Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Der er afsat ca forudbetalte rådgivningstimer til Aarhus Universitetshospital til Koncern HR Fysisk arbejdsmiljø, som ledere og arbejdsmiljøgruppe kan få del i. For at få del i rådgivningstimerne sendes det ovenfornævnte ansøgningsskema til Arbejdsmiljøteamet. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er det ikke længere muligt at anvende de forfinansierede timer til konsulentbistand fra Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Der er i stedet etableret en ny struktur for koncernfinansierede konsulentydelser. Det betyder, at der ved hver henvendelse vil blive foretaget en vurdering af Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

14 hvorvidt opgaven skal betales af afdelingen, kan støttes med 50 % eller ydelsen er gratis. De indsatser, hvor regionen helt eller delvist finansierer konsulentydelser, er: Psykisk arbejdsmiljø Akutpulje, Sygefravær, Ulykker - primært vold og trusler, stress. Procesoptimering Understøttelse af implementering af EPJ, Flow i forhold til: Læger laver lægearbejde, Patientarbejdet, Smidige administrative arbejdsgange. Øvrige områder: Mobning og Chikane, Forscreening "før Arbejdstilsynet kommer på besøg", Flow i forhold til de nye hospitalsbyggerier, coaching af ledere, Faciliterede netværk for ledere. Indtil videre fortsættes den hidtidige praksis for afdelingerne med at sende anmodning om bistand til HR Udvikling og Arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital. HR Udvikling og Arbejdsmiljø vil herefter forhandle med Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering med henblik på at opnå finansiering af konsulenttimerne. Aarhus Universitetshospital har et arbejdsmiljøbudget på 2 millioner kr. Arbejdsmiljøbudgettet benyttes til at understøtte indsatserne indenfor Arbejdsmiljøstrategien. HMU godkender budgettet årligt ligesom de orienteres om det konkrete forbrug af puljen. Forslag til beskrivelse af VRMs/afløserkontorets arbejdsmiljørådgivning samt arbejdsmiljøpulje Arbejdsmiljøgruppen vurderer løbende om behovet for arbejdsmiljørådgivning er tilstede. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

15 7. Organisationsplan for MEDudvalg Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan Formand: Arbejdsleder: Oftest funktionsleder Arbejdsmiljøgrupper Afdelingsleder Lokal-MEDudvalg (LMU) Arbejdsmiljøudvalg (AMU) Centerchefer Center-MEDudvalg (CMU) Hospitalsdirektøren Aarhus Universitetshospital Regionsdirektøren Region Midtjylland Hoved-MEDudvalg (HMU) Regions-MEDudvalg (RMU) På Aarhus Universitetshospital varetages sikkerheds- og sundhedsarbejdet i en én-strenget MEDstruktur: Hoved-MEDudvalget (HMU). Formålet er at sikre bedst mulig opfølgning på alle aktuelle arbejdsmiljøemner og samtidig understøtte, at arbejdsmiljøperspektivet indarbejdes i det personalepolitiske arbejde. Formanden for Hoved-MEDudvalget er hospitalsdirektøren. Øvrige medlemmer af HMU kan ses på intranettet: Om AUH; Råd, udvalg og netværk; MED-udvalg; HMU. Servicecentrets organisationsplan for MEDudvalg På centerniveau er der et énstrenget MEDudvalg: Center MEDudvalget (CMU). CMU tager sig af både medindflydelsesopgaver og de arbejdsmiljøopgaver, der vedrører sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til MEDaftalen og arbejdsmiljøloven. Oversigt over medlemmer i CMU samt dagsorden og referater findes på intranettet: Klik Om AUH ; Råd, udvalg og netværk ; MED-udvalg ; CMU og Servicecentret. Forslag til beskrivelse af VRMs og Afløserkontorets organisationsplan for MEDudvalg I vores afdeling har vi et Lokal MEDudvalg (LMU) og en arbejdsmiljøudvalg (AMU) LMU tager sig af både medindflydelsesopgaver og de arbejdsmiljøopgaver, der vedrører arbejdsmiljø i henhold til MED-aftalen og arbejdsmiljøloven. Oversigt over medlemmer i LMU (og eventuelt AMU) samt dagsordener og referater findes på intranettet under I-drevet/LMU I VRM/Afløserkontoret er der et arbejdsmiljøudvalg, som repræsenterer medarbejdere ansat i VRM/Afløserkontoret. Oversigt over arbejdsmiljøgrupperne findes på intranettet i Arbejdsmiljøportalen. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

16 8. En arbejdsmiljøaftales formelle rammer Angivelse af, hvordan arbejdsmiljøaftalen kan ændres og opsiges Arbejdsmiljøaftalen træder i kraft fra d. 1. januar Arbejdsmiljøaftalen fornys som udgangspunkt hvert 2. år. Aftalen kan af ledere og medarbejdere opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandlinger mellem parterne om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en ny aftale, gælder arbejdsmiljølovens bestemmelser. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

17 Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitikken understøtter vision og mission for Aarhus Universitetshospital om at uddanne og udvikle kompetente og engagerede medarbejdere. Aarhus Universitetshospital skal være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Et godt arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital er forudsætningen for at kunne yde en høj kvalitet i arbejdet. Derfor arbejder Aarhus Universitetshospital målbevidst på at sikre det gode, sunde og udviklende arbejdsmiljø for alle faggrupper. Vi mener et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø er karakteriseret ved: En systematisk og forebyggende arbejdsmiljøindsats, som alle bidrager til Muligheden for at kunne træffe sunde valg At arbejdsmiljøet skaber grobund for trivsel, samt personlig og faglig udvikling Den gode opgaveløsning følges op af anerkendelse af det arbejde, der udføres af den enkelte 5. At arbejdsmiljøet styrkes ved at være rummeligt i forhold til personlighed, kulturer, kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund. Derfor vil vi: Vurdere konsekvenserne (risikovurdere) for arbejdsmiljøet før enhver væsentlig beslutning Arbejde kontinuerligt på at skabe de nødvendige arbejdsmiljørammer for den enkelte ansatte Arbejde strategisk og systematisk med at forbedre og forebygge på de områder, der er udpeget af MED-organisationen Løbende opkvalificere medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne til at møde de udfordringer der er i arbejdsmiljøet Sikre tydelighed i organisationen, så alle ved, hvem har ansvar for hvad Dele erfaringer og viden, så vi kan udvikle kompetencer og skabe ny viden på tværs af organisationen Sikre høj grad af medindflydelse på egen arbejdssituation Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

18 Arbejdsmiljøstrategi og indsatser for Aarhus Universitetshospital Den nye arbejdsmiljølov lægger op til, at der arbejdes mere strategisk med arbejdsmiljø. Aarhus Universitetshospital vil arbejde videre med udarbejdelse af en 2-årig arbejdsmiljøstrategi med de 4 fokusområder: o Ulykkesforebyggelse o Ergonomi og forflytninger o Sundhed og trivsel o Innovation i arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøstrategien skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken på Aarhus Universitetshospital bliver ført ud i livet. Arbejdsmiljøstrategien er således et styringsværktøj for arbejdsmiljøarbejdet og for udviklingen af arbejdsmiljøkulturen på Aarhus Universitetshospital. Fokusområderne bringes op på det enkelte CMU og LMU. Det er op til det enkelte udvalg at afgøre, om alle indsatsområder er relevante for deres arbejdsområder, og om der er andre indsatsområder, som det enkelte udvalg vil sætte i værk. På arbejdsmiljømøderne for arbejdsmiljøorganisationen i det enkelte center kan arbejdsmiljøgrupperne blive introduceret til metoder, hvormed de kan arbejde i afsnittet med udvalgte indsatsområder. Planlægning af disse møder kan ske med assistance fra konsulent fra HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Ulykkesforebyggelse Formål: Alt arbejde der udføres på Aarhus Universitetshospital kan udføres, uden risici for at komme til skade. Succeskriterier: At antallet af arbejdsulykker og fravær pga. arbejdsulykker reduceres med 20% i 2014 i forhold til 2008 (Region Midtjyllands mål). Hospitalsniveau Indenfor ulykkesforebyggelse vil der på hospitalsniveau blive sat fokus på: o Én ulykke kommer sjældent alene Arbejdsulykkesstatistikken lægges på arbejdsmiljøportalen én gang i kvartalet, så statistikken kan bruges af centre og afdelinger. I arbejdsulykkesstatistikken vil der være oplysninger om såvel arbejdsulykker med fravær og arbejdsulykker uden fravær. Arbejdsmiljøteamet udvælger specifikke arbejdsulykker og beskriver forebyggelsen af disse til vidensdeling i organisationen. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

19 Ulykker kan have alvorlige konsekvenser og medføre længere sygefravær. Forskning viser, at forebyggelse af ulykker lykkes bedst, hvis der arbejdes med såvel arbejdsmiljøkulturen, arbejdsgange og de fysiske rammer i afdelingen, som den enkelte persons viden, holdning og adfærd. o Projekt med Arbejdsmedicinsk klinik: Tidlig udredning og behandling efter arbejdsulykker Medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, der resulterer i problemer med bevægeapparatet får tilbudt en samtale ved Arbejdsmedicinsk klinik. Dette med henblik på en hurtig udredning og rådgivning i forhold til det videre forløb. Arbejdsmedicinsk klinik har deltaget i forskning, der viser, at 1 2 konsultationer med en arbejdsmediciner reducerer smerter, og giver mindre fravær for patienter med lændesmerter. o Arbejdsgruppe nedsat ift. forebyggelse af stikskader En arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere er nedsat. Arbejdsgruppen vil komme med forslag til, hvordan Aarhus Universitetshospital og de enkelte områder kan arbejde med forebyggelse af stikskader. Stikuheld er et væsentligt problem blandt alle faggrupper med direkte patientkontakt, men også servicepersonale udsættes for uheld, når kanyler efterlades i vasketøj og affald. Alle ansatte skal kunne udføre deres arbejde på en måde, så de undgår stikuheld og dermed risikoen for at blive smittet. Indsatser indenfor ulykkesforebyggelse for Servicecentret Centret sætter fokus på stik og skæreskader. Vidensdeling Sikkerhedskultur Temadag skal tage udgangspunkt i de enkelte afdelingers arbejde med arbejdsmiljøet. Forslag til indsatser indenfor ulykkesforebyggelse for afdelingen - Ulykkesstatistikken drøftes årligt i LMU regi mhp. forebyggelse af ulykker. - Afdelingens ulykkesanalyse danner baggrund for, hvor fokus skal sættes ind. - VRM/Afløserkontoret fastsætter mål for nedbringelse af arbejdsulykker indenfor konkrete områder ud fra statistik over arbejdsulykker. - LMU udformer lokale projekter i samarbejde med AMU for at tydeliggøre forebyggelse af arbejdsulykker. - LMU/AMU sikrer, at ulykker og forebyggelsen drøftes på personalemøder i de respektive faggrupper. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

20 Ergonomi og forflytninger Formål: Alt arbejde der udføres på AUH kan udføres, uden risici for nedslidning eller skader i bevægeapparatet. Succeskriterier: At antallet af arbejdsulykker og fravær pga. arbejdsulykker, der kan relateres til ergonomi og forflytninger, reduceres med 20% i 2014 i forhold til Hospitalsniveau Indenfor ergonomi og forflytninger vil der fra hospitalsniveau blive sat fokus på: o o o Gør det let Aktuelt arbejdes der med organisering af forflytningsressourcepersoner på Aarhus Universitetshospital, så der sikres fokus på forflytningsområdet. Dette forventes færdig i Der vil blive indkøbt flere forflytningshjælpemidler, og et øget fokus samt uddannelse skal være med til at øge brugen af disse. Aarhus Universitetshospitals egne forflytningsressourcepersoner tilbyder afdelingerne specifik undervisning i hjælpemidlerne. Nyansatte introduceres til hospitalets hjælpemidler. Arbejdsmiljøteamet tilbyder coaching af forflytningsressoucepersoner og deres leder. Den nyeste viden indenfor forflytningsområdet peger på, at et øget fokus fra ledelsen reducerer antallet af arbejdsskader i forbindelse med forflytning, og at øget brug af forflytningshjælpemidler er medvirkende til at reducere trykskader hos patienterne. Vær kvik uden klik i EPJ Der vil blive tilbudt undervisning i arbejdsmiljø og EPJ til relevante faggrupper i samarbejdet med EPJ enheden og teknisk afdeling med fokus på at finde den rette løsning første gang. Desuden er der løbende tilbud om hjælp til konkrete indretningsopgaver. Der udarbejdes laminerede oversigter over genvejstaster og "gør det let"-taster. 2 elastiske minutter gør en forskel To minutters træning om dagen så lidt skal der til for at mindske smerter i nakke/skuldre området, viser den nyeste forskning fra NFA. På arbejdsmiljøportalen er der link til demonstration af øvelserne, og det er muligt at få en konsulent fra arbejdsmiljøteamet ud på afdelingerne og instruere i øvelserne. Der udarbejdes en indsatspakke til brug i afdelingerne. Indsatser indenfor ergonomi og forflytninger for Servicecentret Indsats arbejdsstillinger + øvelser træning af kroppen (Krop og Job) Drøftes på temamøde CMU drøfter en strategi for øget fokus på forflytningsområdet. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

21 Forslag til indsatser indenfor ergonomi og forflytninger for VRM/Afløserkontoret - Gør det let: - På AMU møderne drøftes afdelingens forflytningskultur. - AMU drøfter, hvordan en strategi for et fortsat fokus på forflytningsområdet kan udformes. - Arbejdsmiljøudvalget sikre, at mentorer holdes ajour indenfor ergonomi og forflytning - Vær kvik uden klik i EPJ Overvejelser om, hvorvidt der skal udarbejdes afdelingstiltag indenfor arbejdet med ergonomi og EPJ arbejdspladsen. Medarbejdere får udleveret oversigt over genvejstaster. - 2 elastiske minutter gør en forskel LMU og AMU har vedtaget, at der er plads til elastikøvelser ihft. Job og Krop på Afløserkontoret(adm. personale). Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

22 Sundhed og trivsel Formål: At alle bidrager aktivt til skabelse af en god arbejdsmiljøkultur med et forebyggende sigte. Succeskriterier: At det samlede sygefravær reduceres med 5%. Hospitalsniveau Indenfor Sundhed og trivsel vil der fra hospitalsniveau blive sat fokus på: o Personalepolitikken i praksis Der vil blive afholdt et temamøde for Hospitalsledelse, Centerledelser og Afdelingsledelser, HMU samt formand og næstformand i CMU og LMU omhandlende personalepolitikken i praksis. På dette møde introduceres til begrebet Social kapital. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til at arbejde med Social kapital. Erfaringer med arbejdet med personalepolitikken og social kapital samles på arbejdsmiljøportalen. Social kapital handler om tillid, retfærdighed og samarbejde i forhold til alle relationerne på arbejdspladsen. Relationerne mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejderne. Forskningen viser, at der er en klar sammenhæng mellem Social kapital og virksomhedens performance. Det gælder både i form af højere produktivitet og kvalitet og i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær. o Forstyr med omtanke Der vil blive lagt metoder til at arbejde med forstyrrelser på Arbejdsmiljøportalen. Der vil blive efterspurgt erfaringer fra arbejdet med forstyrrelser på afdelinger. Disse erfaringer vil blive lagt på Arbejdsmiljøportalen. Erfaringer fra forskningsprojektet på Hjerte- Lunge-Kar Kirurgisk afdeling lægges på Arbejdsmiljøportalen. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til arbejdet med forstyrrelser. Forskning viser, at vores kognitive evner svækkes ved mange forstyrrelser; at vores intelligensformåen i løbet af en dag med mange forstyrrelser reduceres med 20 procent; at alt over cirka 7 sekunders afbrydelse gør, at du vender tilbage til opgaven på et lavere niveau, end det du kom fra, og at det tager op til minutter at komme tilbage på samme niveau, som før forstyrrelsen. o Balance i arbejdslivet Der vil blive lagt metoder til at arbejde med arbejdsglæde og arbejdspres på Arbejdsmiljøportalen. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til at arbejde med balance i arbejdslivet. Ligeledes lægges et diasshow ud på portalen, som CMU, LMU og arbejdsmiljøgrupperne kan benytte til at sætte fokus på arbejdspres og stress. På arbejdsmiljøportalen vil der desuden ligge metoder til at arbejde med forebyggelse af stress for ledere, afdelinger/afsnit samt den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

23 Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning skriver: Stress er i dag en af de hyppigste årsager til sygemeldinger, kortere såvel som længerevarende. Stress er også et omdiskuteret begreb; hvad dækker det, hvad udløser det og hvordan helbreder vi det? Begrebet stress dækker i daglig tale over mange forskellige symptomer, adfærdsmønstre og reaktioner. Mange gange er de symptomer, som vi til daglig lægger ind under begrebet stress, reelt ikke stressrelateret. Og ofte er symptomer, vi ikke umiddelbart tænker i sammenhæng med begrebet stress, reelt stress! Indsatser indenfor sundhed og trivsel for Servicecentret På Arbejdsmiljøtemadagen skal der sættes fokus på social kapital og balance i arbejdslivet. Forslag til indsatser indenfor sundhed og trivsel for afdelingen - Personalepolitikken i praksis: Massageenheden er etableret med midler fra Det sociale Kapitel, hvor målgruppen er serviceassistenter,portører m.fl. som tilbydes gratis massage og ergonomisk vejledning. Afdelingen tilbyder massage til alle ansatte i afdelingen. - Forstyr med omtanke: Med baggrund i APV en: - For AMU-repræsentanterne er der indrettet et rum, hvor disse kan træffes hver onsdag, og arbejdstiden er tilrettelagt derefter. - For det administrative personale, arbejdes der med at reducerer støj og forstyrrelser, ved bl.a. lukkede døre til bookingen, flere samtalerum, nye telefonsystemer. - Balance i arbejdslivet: For det administrative personale: se ovenfor, samt etablering af faste arbejdspladser(skriveborde). Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

24 Innovation i arbejdsmiljøet Formål: At det gøres let at arbejde med nytænkning og innovation af arbejdsgange og anvendelse af ny teknologi. Derudover at sikre vidensdeling af de nyudviklede tiltag. Succeskriterier: At alle medarbejdere får kendskab til, at det er muligt at arbejde med innovation på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsniveau Idéerne samles af Arbejdsmiljøteamet, som også gerne indgår i udviklingen. Arbejdsmiljøteamet sørger for vidensdeling om de nye tiltag. Der er desuden mulighed for sparring fra arbejdsmiljøteamet ift at udarbejde mini-mtv ved nyindkøb af udstyr. Arbejdet med innovation i arbejdsmiljøet indebærer udvikling af nye måder at gøre tingene på, som letter arbejdsmiljøet. Der kan være tale om nye organisationsformer, nytænkning ift. indretning samt arbejdet med den fleksible arbejdsplads. Der kan ligeledes være tale om udvikling af hjælpemidler, der understøtter arbejdsgange og forbedrer arbejdsmiljøet. Indsatser indenfor innovation i arbejdsmiljøet Drøftelse af innovationsløsninger i forbindelse med APV tilbagemeldinger. Forslag til indsatser indenfor innovation i arbejdsmiljøet for afdelingen Der indtænkes ny teknologi i etablering af faste arbejdspladser for de administrative sygeplejersker: Opdatering af bookingsystem. Dobbeltskærme. Nyt telefonsystem. Repræsentant for AMO grupperne, deltager i planlægning i forbindelse med ombygning/etablering af lokaler. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

25 Andre indsatser Forslag til andre indsatser for centeret Forslag til andre indsatser for afdelingen Afløserkontoret/VRM har etableret en Motionsgruppe : Planlægger at medarbejderne motiveres til, og deltager i den årlige DHLstafet. Etableret sin egen VRM-walk i Aarhus og Viborg. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital