Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital 2012-2014"

Transkript

1 Arbejdsmiljøaftalen for Servicecentret, Afløserkontoret/Vikar Region Midt Aarhus Universitetshospital Godkendt af LMU 12. septemberl 2013

2 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler. Som beskrevet i visionen skal Aarhus Universitetshospital være patienters og fagprofessionelles sikre valg. For at understøtte dette skal arbejdsmiljøet for de fagprofessionelle ligeledes være i top. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital er udarbejdet for at give ledelsen, MEDudvalg, arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere et overblik over, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital, og hvilken strategi, der arbejdes efter - samt hvem, der har ansvar for og varetager hvilke opgaver. Region Midtjylland har indgået en MEDaftale, og har dermed inddraget det lovpligtige sikkerheds- og sundhedsarbejde i MEDorganisationen. Regions MEDudvalget har vedtaget Arbejdsmiljøaftalen for Region Midtjylland, som gælder for alle ansatte i regionen. For at målrette arbejdsmiljøarbejdet skal der på alle niveauer i MEDstrukturen udarbejdes lokale arbejdsmiljøaftaler. Hoved MEDudvalget håber, at det med denne arbejdsmiljøaftale vil være nemt og brugbart for det enkelte Center MEDudvalg (CMU) og Lokal MEDudvalg (LMU) at udarbejde en lokal arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljøteamet vil gerne deltage i udarbejdelsen af de lokale arbejdsmiljøaftaler på et forberedende møde til CMU/LMU eller på selve mødet. Kontakt Arbejdsmiljøteamet på tlf: eller mail: De lokale arbejdsmiljøaftaler sendes til Arbejdsmiljøteamet elektronisk (mail: ). De lokale arbejdsmiljøaftaler for CMU og LMU/AMU lægges på arbejdsmiljøportalen. Dette for at sikre, at der er mulighed for erfaringsudveksling centre og afdelinger imellem, men også for at have beskrivelserne af arbejdsmiljøinitiativerne samlet ét sted, så uddrag herfra kan videreformidles til Regions MEDudvalget én gang årligt. Aarhus januar 2012 Leon Sørensen Næstformand i HMU Charlotte Thaarup Næstformand i HMU Gert Sørensen Formand for HMU Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål.. s Baggrund.. s Gennemførelse og opfølgning... s Arbejdsmiljøpolitik. s Hvem skal gøre hvad?.. s Aktiviteter til udvikling af arbejdsmiljøkulturen... s. 8 Informations- og vidensdeling. s. 8 Arbejdsulykker. s. 9 APV og TULE. s. 10 Arbejdsmiljørådgivning samt pulje.. s Organisationsplan for MEDudvalg.. s Arbejdsmiljøaftalens formelle rammer s. 14 Vedlagt: - Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital - Arbejdsmiljøstrategi og indsatser for Aarhus Universitetshospital Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

4 1. Formål Arbejdsmiljøaftalen har til formål at styrke, udvikle og effektivisere sikkerheds- og sundhedsområdet, så der kan etableres et systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende arbejdsmiljøarbejde. Arbejdsmiljøaftalen skal understøtte, at alle ledere og medarbejdere engagerer sig i at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og at man sammen målretter indsatsen for sundhed og trivsel. Aarhus Universitetshospital ønsker at være fremme i skoen på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøaftalen beskriver den formelle struktur i sikkerheds- og sundhedsarbejdet, og hvordan ledelse, MEDudvalg og arbejdsmiljøgrupper arbejder med arbejdsmiljøet på Aarhus Universitetshospital. Derudover giver arbejdsmiljøaftalen på et overordnet niveau et billede af, hvilke mål vi ønsker at nå med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet, og hvordan vi vil nå disse mål. Beskrivelsen af konkrete opgaver/indsatser fremgår af bilaget til arbejdsmiljøaftalen. 2. Baggrund Bekendtgørelse nr af 15. oktober 2010 om samarbejde om sikkerhed og sundhed foreskriver i kapitel 4, 20, stk. 5, at arbejdsmiljøaftalen som minimum skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen 2. Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af arbejdsmiljøaftalen på virksomheden 3. Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet 4. Beskrivelse af, hvordan arbejdsmiljøaftalen kan ændres og opsiges 5. Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan I denne arbejdsmiljøaftale uddybes, hvordan vi på Aarhus Universitetshospital lever op til bekendtgørelsens minimumskrav samt Region Midtjyllands arbejdsmiljøaftale. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

5 3. Gennemførelse og opfølgning Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af arbejdsmiljøaftalen på virksomheden. Arbejdsmiljøaftalen gælder for alle ansatte på Aarhus Universitetshospital, og den implementeres gennem lokale arbejdsmiljøaftaler. De lokale arbejdsmiljøaftaler udarbejdes af det enkelte Center MEDudvalg (CMU) og Lokal MEDudvalg (LMU) ved at ændre på teksten i henholdsvis de blå og de røde bokse i arbejdsmiljøaftalen. Bokse, der ikke vedrører det enkelte CMU eller LMU kan slettes. Arbejdsmiljøaftalen med den ændrede tekst udgør herefter den lokale arbejdsmiljøaftale. Ved udarbejdelse af arbejdsmiljøaftalen i to-strengede strukturer skal aftalen laves i samarbejde mellem arbejdsmiljøudvalget (AMU) og Lokal MEDudvalget (LMU). Aftalen skal underskrives af formanden i LMU og formanden i AMU samt næstformændene i LMU og AMU. Hvor MED-strukturen er én-strenget underskrives aftalen af formand og næstformand i CMU/LMU. Arbejdsmiljøaftalen revideres hvert 2. år. Formand og næstformand i CMU og LMU/AMU vil få direkte besked fra Arbejdsmiljøteamet, når det er tid til at revidere Arbejdsmiljøaftalen. Der følges hvert år op på Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital. Det sker ved, at der hvert år udgives en arbejdsmiljøredegørelse for Aarhus Universitetshospital, der indeholder handlingsplan for, hvordan strategien helt konkret føres ud i livet, samt målinger på, hvordan det går i forhold til at opnå de mål, der er beskrevet i denne arbejdsmiljøaftale. Målingerne vil indeholde antal arbejdsulykker, sygefravær, handlingsplaner for APV og TULE, oversigt over uddannelse og kurser samt beskrivelse af samarbejdet med Arbejdstilsynet samt oversigt over arbejdsmiljøteamets opgaveområder. Arbejdsmiljøredegørelsen udgives af Hoved MEDudvalget, og sendes til CMU og LMU/AMU til orientering. Redegørelsen sammenholdes med Arbejdsmiljøredegørelsen i Region Midtjylland. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

6 4. Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital har en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver perspektiver, principper og holdninger til arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøpolitikken er vedlagt. Arbejdsmiljøstrategien skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken på Aarhus Universitetshospital bliver ført ud i livet. Arbejdsmiljøstrategien er vedlagt. 5. Hvem skal gøre hvad? Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Beskrivelse af ansvar og opgaver Hospitalsledelse og Hoved-MEDudvalget (HMU) Hospitalsledelsen og Hoved-MEDudvalgets rolle er at varetage det overordnede ansvar for, at der udstikkes overordnede mål og rammer for den tværgående arbejdsmiljøindsats. Hospitalsledelsen Hospitalsledelsen skal sikre, at: Arbejdsmiljøarbejdet ansvarsmæssigt er entydigt placeret Arbejdsmiljøarbejdet integreres i ledelses- og kvalitetsstyringssystemer Beslutte strategier og handlingsplaner i henhold til Arbejdsmiljøaftale og -redegørelse Beslutte hvilke APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres på hospitalsniveau, og eventuelt sende APV/TULE løsningsforslag, som ligger udenfor hospitalsledelsens rammer videre til Region Midtjylland Hoved-MEDudvalget Hoved-MEDudvalget har fokus på og tager initiativ til at: Formulere den overordnede strategi vedr. arbejdsmiljøindsatsen Implementere og koordinere arbejdsmiljøindsatsen i overensstemmelse med lovgivningen samt Aarhus Universitetshospitals fokusområder Behandle Arbejdsmiljøaftale og redegørelse Udarbejde overordnede politikker og retningslinjer, der fremmer arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet Behandle og prioritere APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres Nedsætte undergrupper med forskelligt fokus Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

7 Koordinere mellem Regions-MEDudvalget, Hoved-MEDudvalget og Center-MEDudvalget samt arbejdsmiljøorganisationen. Herved sikres, at informationer og informationsveje mellem udvalgene og igennem organisationen er tydelige og tilgængelige Afholde en arbejdsmiljøkonference for alle arbejdsmiljøgrupper 1 dag hvert andet år. Ansvar og opgaver for Centerledelse og Center-MEDudvalget i Servicecentret: Centerledelsens og Center-MEDudvalgets (CMU) rolle er at varetage ansvaret for, at der udstikkes mål og rammer for arbejdsmiljøindsatsen i centeret. Centerledelsen og CMU planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet i centeret. Centerledelse og CMU har fokus på og tager initiativ til at: Koordinere mellem Hoved-MEDudvalget, Center-MEDudvalget og Lokal-MEDudvalgene samt centerets arbejdsmiljøorganisation Beslutte arbejdsmiljøindsatser for centeret ud fra Aarhus Universitetshospitals fokusområder og data i arbejdsmiljøredegørelsen Sikre implementering, opfølgning og evaluering af arbejdsmiljøindsatserne i centeret Behandle og prioritere, hvilke APV/TULE løsningsforslag, der kan gennemføres på centerniveau, og hvilke der eventuelt skal sendes videre til Hospitalsledelsen Afholde 1 temadag om året for centerets arbejdsmiljøgrupper Beskrivelse af ansvar og opgaver for Afdelingsledelse og Lokal- MEDudvalget/Arbejdsmiljøudvalget: Afdelingsledelsen og Lokal-MEDudvalget/Arbejdsmiljøgrupperne har ansvaret for arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen. Deres rolle er at planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljøarbejdet i afdelingen. Afdelingsledelsen og LMU/AMG skal: Koordinere mellem Center-MEDudvalget og Arbejdsmiljøgrupperne i afdelingen. Beslutte arbejdsmiljøindsatser for afdelingen ud fra Aarhus Universitetshospitals og centerets fokusområder og data i arbejdsmiljøredegørelsen. Arbejdsmiljøgrupperne inddrages ved ændringer af arbejdsgange, ved indkøb af nyt materiel og ved om- og nybygning. Behandle emner fra afdelingens arbejdsmiljøgrupper (AMG), f.eks.: o Sikre, at de ansatte er bekendt med risici og farer ved deres arbejde o Sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er velorganiseret og foregår i samarbejde med ledere og medarbejdere o Sikre, at arbejdsmiljøgrupperne får tilført de nødvendige ressourcer herunder tid til arbejdsmiljøarbejdet o Sikre, at gældende lovgivning overholdes o Sikre, at der følges op på arbejdsulykker Behandle og prioritere, hvilke APV/TULE løsningsforslag, der skal gennemføres indenfor afdelingen, og eventuelt sende APV/TULE løsningsforslag videre til Centerledelse Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

8 Arbejdsmiljøgrupper og medarbejdere Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøarbejdet foregår først og fremmest decentralt af en arbejdsmiljøgruppe, bestående af valgte arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR) og udpegede ledelsesrepræsentanter i nær tilknytning til samtlige medarbejdere. Arbejdsmiljøgruppen skal med ansvar overfor afdelingsledelsen være med til at sikre, at arbejdsforholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Arbejdsmiljøgruppens opgaver er: Løbende iagttage arbejdsmiljøet for at forhindre, at der opstår arbejdsmiljøproblemer Hvis der opstår problemer skal gruppen inddrages i løsningen Imødegå risici i forbindelse med opståede sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og underrette Afdelingsledelsen, hvis risikoen ikke kan imødegås på stedet Påvirke den enkelte til en adfærd, der forbedrer egen og andres sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøgruppen skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at arbejdsmiljøgruppen inddrages o hvis der skal ske ændring i arbejdets organisering o hvis afdelingen skal udvides eller ombygges o hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler o hvis der skal indføres ny teknologi o hvis der skal indkøbes og bruges ikke tidligere anvendte stoffer og materialer Arbejdsmiljøgruppen skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici Arbejdsmiljøgruppen er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV en Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem Virke som kontaktled mellem de ansatte og LMU/AMU Medarbejderen Den enkelte medarbejder skal: Deltage i samarbejdet for at sikre sunde og udviklende arbejdspladser Følge de arbejdsmæssige instruktioner, der er givet for det arbejde, de skal udføre Afværge overhængende fare Meddele arbejdsmiljøgruppen, nærmeste leder eller afdelingsledelse, hvis medarbejderen bliver opmærksom på fejl eller mangler, som kan forringe arbejdsmiljøet, og som medarbejderen ikke selv kan rette Arbejdsmiljøteamet I det daglige varetages arbejdsmiljøarbejdet på det overordnede niveau af arbejdsmiljøteamet. Arbejdsmiljøteamet består af konsulenter, der er organiseret i Administrationens HR Udvikling og Arbejdsmiljøafdeling på Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmiljøteamet har følgende opgaver Rådgiver ledelser, MEDudvalg og arbejdsmiljøgrupper om arbejdsmiljøarbejdet Tilbyder arbejdsmiljøcoaching af arbejdsmiljøgrupper På vegne af HMU forestår koordinering af det forebyggende arbejdsmiljøarbejde Koordinering af Arbejdspladsvurdering, APV Samarbejder med bygherre, afdelingsledelser, arbejdsmiljøgrupper og brugere i forbindelse med lokale- og bygningsrenovering Medvirker til udarbejdelse af kravspecifikationer ved nyindkøb af inventar, hjælpemidler o.l. Underviser og uddanner arbejdsmiljøgrupperne Behandling af anmeldelser af arbejdsulykker Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

9 Rådgivning af arbejdsmiljøgrupperne vedrørende anmeldelse af arbejdsulykker og kan bistå med hjælp til analyse af mulige årsager til opståen af ulykker og forebyggelse af disse Kontakt og rådgivning til afdelingernes forflytningsressourcepersoner Kontakt til Region Midtjyllands Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø Kontakt til Arbejdstilsynet 6. Aktiviteter til udvikling af arbejdsmiljøkulturen Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen Aarhus Universitetshospital har en arbejdsmiljøorganisation, der kontinuerligt arbejder med at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre. I dette arbejde indgår ligeledes de enkelte ledelseslag og Center- og Lokal-MEDudvalg/Arbejdsmiljøudvalg. Beskrivelse af konkrete aktiviteter/metoder: Informations- og vidensdeling om arbejdsmiljøet På Intranettet er der en arbejdsmiljøportal, hvor alle ansatte på Aarhus Universitetshospital kan finde oplysninger om arbejdsmiljøarbejdet, herunder retningslinjer, procedurer og gode idéer, ligesom portalen indeholder links til lovmateriale samt Regionens hjemmesider om arbejdsmiljøarbejdet. Informations- og videndeling om arbejdsmiljøarbejdet foregår på overordnet niveau på HMUmøderne, hvor den overordnede koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på Aarhus Universitetshospital foregår. Referater fra HMU-møderne kan findes på intranettet under: Om AUH; Råd, udvalg og netværk; MED-udvalg; HMU. Informations- og vidensdeling om arbejdsmiljøet for Centerledelse og Center- MEDudvalget i Servicecentret: På centerniveau foregår arbejdet med arbejdsmiljø først og fremmest i CMU, der tager sig af den overordnede koordinering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på centerniveau. På CMU-møderne er der et fast dagsordenpunkt, der hedder Orientering fra Arbejdsmiljøorganisationen samt Trivsel. CMU læser referater fra LMU-møderne for at sikre overblik over arbejdsmiljøarbejdet i Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

10 området. Arbejdsmiljøgrupperne i Servicecentret kan altid sætte et punkt på dagsordenen til CMU-mødet. Referater fra CMU-møderne ligger på intranettet: Klik Om AUH ; Råd, udvalg og netværk ; MED-udvalg ; CMU og Servicecentret. Afløserkontoret/VRM informerer og vidensdeler om arbejdsmiljø på følgende måde: På afdelingsniveau foregår arbejdet med arbejdsmiljø først og fremmest i LMU eller Arbejdsmiljøgruppen (AMG). LMU/AMG tager sig af den overordnede koordinering af samarbejdet om arbejdsmiljø på afdelingsniveau. LMU/AMG samarbejder med CMU og arbejdsmiljøgrupperne på følgende måde Afdelingsleder Mona Rasmussen og næstformand og Arbejdsmiljørepræsentant René Steffensen er repræsenteret i CMU (Servicecentret) Referater fra LMU/AMG ligger på I-drevet under ArbejdsmiljøOrganisation /AMG møder/ref. fra møder. Referater fra LMU ligger på I-drevet/LMU/referat. Derudover foregår informations- og vidensdeling om arbejdsmiljø i afdelingen på følgende måde: Relevante emner tages op på Personalemøder i de relevante faggrupper. På hjemmesiden, lægges emner af Arbejdsmiljømæssig interesse. Arbejdsmiljøgrupperne sørger for, at holde ansatte på afdelingen/afsnittet orienterede om arbejdsmiljøarbejdet. Desuden introduceres nyansatte til arbejdsmiljøet og arbejdet på afdelingen/afsnittet på følgende måde: Introduktionskursus E-dok: Hjemmesiden. Arbejdsmiljørepræsentanterne, Hanne Rhode og eller René Steffensen er tilgængelige for arbejdsmiljø hver onsdag. Arbejdsulykker Alle arbejdsulykker skal anmeldes elektronisk via Arbejdsskadestyrelsens program: EASY. Arbejdsmilljøteamet kan trække arbejdsulykkesstatistik ud, hvor der kan sættes fokus på antal, ulykkestyper, ulykkessituationer, faggrupper og anciennitet for enkelte afsnit, afdelinger eller centre. Arbejdsmiljøteamet forelægger arbejdsulykkesstatistikkerne for HMU og Arbejdsmiljø-organisationen minimum én gang om året, hvorefter det drøftes, hvorvidt statistikkerne giver anledning til overordnede tiltag. Arbejdsmiljøteamet lægger arbejdsulykkesstatistikken på arbejdsmiljøportalen én gang i kvartalet. Arbejdsulykker for Centerledelse og Center-MEDudvalget i Servicecentret: Statistik over arbejdsulykker behandles på CMU-møderne hvert kvartal med det formål at vidensdele forebyggende tiltag. Der kan også være tale om typer af arbejdsulykker, som finder sted gentagne gange, og derfor kræver en beslutning om at igangsætte en indsats i centeret. Rapporter over arbejdsulykkesstatistik kan trækkes for hele centeret. Hvert kvartal lægges Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

11 rapporter for de enkelte centre på Arbejdsmiljøportalen på intranettet. Afløserkontoret/VRM arbejder med arbejdsulykker på følgende måde: Arbejdsmiljørepræsentanterne anmelder og analyserer arbejdsulykker i samarbejde med skadeslidte telefonisk eller ved personlig fremmøde. Afdelingen behandler arbejdsulykkestatistikken mindst én gang om året i LMU/AMG. I den forbindelse kigges også på arbejdsulykkeanalyserne på de arbejdsulykker, der har givet fravær. Arbejdsulykkestatistikken og arbejdsulykkeanalyserne behandles løbende på de enkelte AMG-møder, efter behov. Formålet med dette er, at se på, hvorvidt der skal igangsættes forbyggende tiltag på afdelingsniveau, og opfordre til forebyggende arbejdsmiljø tiltag i den samarbejdende afdeling, hvor ulykke måtte være sket. Dette kan også give anledning til, at en skade oprettes elektronisk i Arbejdsmiljøsystemet- APV Der reageres løbende på løsninger i arbejdsulykkeanalysen, som der også handles på i Arbejdsmijøsystemet, hvis denne er oprettet i Arbejdsmiljøsystemet - APV Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

12 Arbejdspladsvurdering (APV) samt Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering (TULE) Aarhus Universitetshospital har ifølge arbejdsmiljølovgivningen pligt til at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV) samt til at følge op på resultaterne af disse. Ifølge overenskomsterne skal Aarhus Universitetshospital udarbejde en trivselsundersøgelse. Navnet på Region Midtjyllands kombinerede TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering hedder TULE. APV og TULE skal udføres hvert 2. år. Undersøgelserne bliver afholdt samtidigt for det enkelte center. I forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan i tilknytning til arbejdspladsens APV til løsning af specifikke arbejdsmiljøproblemer skal handlingsplanen i.h.t. arbejdsmiljølovgivningen indeholde konkrete anvisninger på, hvordan problemet skal løses, ligesom det tydeligt skal fremgå, hvordan og hvornår, der skal følges op på planen. Det gælder både i forhold til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Dette skal også gælde for TULEproblemstillinger. Handlingsplaner for såvel APV som trivselsdelen af TULE indføres i den elektroniske database: Arbejdsmiljøsystemet (tidligere eapv). Der arbejdes løbende med løsning af såvel TULE-, som APV-problemstillinger. Én gang årligt følges der samlet om på handlingsplanerne på Aarhus Universitetshospital for at sikre fokus, udarbejde status og give mulighed for en prioritering på hvert niveau. Figur: APV og TULE Årshjul Nyt budgetår Oktober Hospitalsledelsen (HMU) Tilbagemelding om, hvornår problemet løses og ansvarlig person Februar/Marts Funktionsleder (Arbejdsmiljøgrupper) Juli/August/September Centerchef (CMU) April/Maj/Juni Afdelingsledelse (LMU/AMU) Hospitalsledelsen samt HMU skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Hospitalsledelsen skal inddrage HMU i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra centerchef/cmu med henblik på at udarbejde handlingsplan for Aarhus Universitetshospital. Hvis der er problemstillinger, som ligger uden for de rammer Hospitalsledelsen har, bringes de videre til Region Midtjylland af Hospitalsledelsen. Derudover udarbejdes status på APV/TULE (Hvilke APV/TULE løsninger har Aarhus Universitetshospital gennemført i løbet af det sidste år?) Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

13 APV og TULE for Centerledelse og Center-MEDudvalget for Servicecentret: Centerchefer og CMU skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Centercheferne inddrager CMU i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra afdelingsledelserne /LMU/AMU på følgende måde: o Hvilke løsningsforslag kan centeret selv gennemføre (dvs. hvilke løsningsforslag ligger indenfor centerledelsens faglige og økonomiske rammer?). Der udarbejdes handlingsplan. o Hvilke løsningsforslag skal sendes videre til HovedMEDudvalget (dvs. hvilke løsningsforslag ligger udenfor centerledelsens faglige eller økonomiske ramme?). CMU sikrer, at der er udarbejdet en midlertidig handlingsplan. Derudover udarbejdes en status på APV/TULE (Hvilke APV/TULE løsninger har centeret gennemført i løbet af det sidste år?) Afløserkontoret/VRM arbejder med APV på følgende måde: Afdelingsledelsen og LMU/AMG skal behandle og prioritere APV/TULE-løsningsforslag. Afdelingsledelsen inddrager LMU/AMG i en gennemgang af de løsningsforslag, der er sendt fra funktionslederne/arbejdsmiljøgrupperne på følgende måde: o Hvilke løsningsforslag kan VRM/Afløserkontoret selv gennemføre (dvs. hvilke løsningsforslag ligger indenfor afdelingsledelsens faglige og økonomiske ramme?). Der udarbejdes handlingsplan. o Hvilke løsningsforslag skal sendes videre til centerchefer/center MEDudvalget (dvs. hvilke løsningsforslag ligger udenfor afdelingsledelsens faglige og økonomiske ramme?). Centerchefen fastsætter eventuelt en økonomisk grænse for, hvilke løsningsforslag, der kan sendes til CMU. Der kan også være tale om løsningsforslag, der går på tværs i organisationen. Rent praktisk er det Arbejdsmiljøgruppen, der klargør fremsendelsen til centerniveauet, efter at afdelingsledelsen har anført det i Arbejdsmiljøsystemet (AMS) o Der arbejdes medløbende APV. Der er udarbejdet APV/TULE i efteråret Status er fremlagt på LMU i januar 2013 Arbejdsmiljørådgivning samt arbejdsmiljøpulje Hvis der ønskes arbejdsmiljørådgivning udfyldes skemaet Ansøgning om hjælp til arbejdsmiljørelaterede problemstillinger, som findes på intranettets Arbejdsmiljøportal og sendes til Arbejdsmiljøteamet. Opgaverne løses i tæt samarbejde med ledelse og arbejdsmiljøgrupper. Konsulenter til løsning af arbejdsmiljøopgaver kan være konsulenter fra Aarhus Universitetshospitals afdeling HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Derudover har Region Midtjylland som en del af den centrale HR-funktion to afdelinger, som kan rådgive om arbejdsmiljøspørgsmål: Koncern HR Fysisk arbejdsmiljø og Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Der er afsat ca forudbetalte rådgivningstimer til Aarhus Universitetshospital til Koncern HR Fysisk arbejdsmiljø, som ledere og arbejdsmiljøgruppe kan få del i. For at få del i rådgivningstimerne sendes det ovenfornævnte ansøgningsskema til Arbejdsmiljøteamet. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er det ikke længere muligt at anvende de forfinansierede timer til konsulentbistand fra Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering. Der er i stedet etableret en ny struktur for koncernfinansierede konsulentydelser. Det betyder, at der ved hver henvendelse vil blive foretaget en vurdering af Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

14 hvorvidt opgaven skal betales af afdelingen, kan støttes med 50 % eller ydelsen er gratis. De indsatser, hvor regionen helt eller delvist finansierer konsulentydelser, er: Psykisk arbejdsmiljø Akutpulje, Sygefravær, Ulykker - primært vold og trusler, stress. Procesoptimering Understøttelse af implementering af EPJ, Flow i forhold til: Læger laver lægearbejde, Patientarbejdet, Smidige administrative arbejdsgange. Øvrige områder: Mobning og Chikane, Forscreening "før Arbejdstilsynet kommer på besøg", Flow i forhold til de nye hospitalsbyggerier, coaching af ledere, Faciliterede netværk for ledere. Indtil videre fortsættes den hidtidige praksis for afdelingerne med at sende anmodning om bistand til HR Udvikling og Arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital. HR Udvikling og Arbejdsmiljø vil herefter forhandle med Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering med henblik på at opnå finansiering af konsulenttimerne. Aarhus Universitetshospital har et arbejdsmiljøbudget på 2 millioner kr. Arbejdsmiljøbudgettet benyttes til at understøtte indsatserne indenfor Arbejdsmiljøstrategien. HMU godkender budgettet årligt ligesom de orienteres om det konkrete forbrug af puljen. Forslag til beskrivelse af VRMs/afløserkontorets arbejdsmiljørådgivning samt arbejdsmiljøpulje Arbejdsmiljøgruppen vurderer løbende om behovet for arbejdsmiljørådgivning er tilstede. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

15 7. Organisationsplan for MEDudvalg Oversigt over den aftalte organisering af samarbejdet om sikkerhed og sundhed i form af en organisationsplan Formand: Arbejdsleder: Oftest funktionsleder Arbejdsmiljøgrupper Afdelingsleder Lokal-MEDudvalg (LMU) Arbejdsmiljøudvalg (AMU) Centerchefer Center-MEDudvalg (CMU) Hospitalsdirektøren Aarhus Universitetshospital Regionsdirektøren Region Midtjylland Hoved-MEDudvalg (HMU) Regions-MEDudvalg (RMU) På Aarhus Universitetshospital varetages sikkerheds- og sundhedsarbejdet i en én-strenget MEDstruktur: Hoved-MEDudvalget (HMU). Formålet er at sikre bedst mulig opfølgning på alle aktuelle arbejdsmiljøemner og samtidig understøtte, at arbejdsmiljøperspektivet indarbejdes i det personalepolitiske arbejde. Formanden for Hoved-MEDudvalget er hospitalsdirektøren. Øvrige medlemmer af HMU kan ses på intranettet: Om AUH; Råd, udvalg og netværk; MED-udvalg; HMU. Servicecentrets organisationsplan for MEDudvalg På centerniveau er der et énstrenget MEDudvalg: Center MEDudvalget (CMU). CMU tager sig af både medindflydelsesopgaver og de arbejdsmiljøopgaver, der vedrører sikkerheds- og sundhedsarbejdet i henhold til MEDaftalen og arbejdsmiljøloven. Oversigt over medlemmer i CMU samt dagsorden og referater findes på intranettet: Klik Om AUH ; Råd, udvalg og netværk ; MED-udvalg ; CMU og Servicecentret. Forslag til beskrivelse af VRMs og Afløserkontorets organisationsplan for MEDudvalg I vores afdeling har vi et Lokal MEDudvalg (LMU) og en arbejdsmiljøudvalg (AMU) LMU tager sig af både medindflydelsesopgaver og de arbejdsmiljøopgaver, der vedrører arbejdsmiljø i henhold til MED-aftalen og arbejdsmiljøloven. Oversigt over medlemmer i LMU (og eventuelt AMU) samt dagsordener og referater findes på intranettet under I-drevet/LMU I VRM/Afløserkontoret er der et arbejdsmiljøudvalg, som repræsenterer medarbejdere ansat i VRM/Afløserkontoret. Oversigt over arbejdsmiljøgrupperne findes på intranettet i Arbejdsmiljøportalen. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

16 8. En arbejdsmiljøaftales formelle rammer Angivelse af, hvordan arbejdsmiljøaftalen kan ændres og opsiges Arbejdsmiljøaftalen træder i kraft fra d. 1. januar Arbejdsmiljøaftalen fornys som udgangspunkt hvert 2. år. Aftalen kan af ledere og medarbejdere opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandlinger mellem parterne om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Hvis der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en ny aftale, gælder arbejdsmiljølovens bestemmelser. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

17 Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitikken understøtter vision og mission for Aarhus Universitetshospital om at uddanne og udvikle kompetente og engagerede medarbejdere. Aarhus Universitetshospital skal være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Et godt arbejdsmiljø på Aarhus Universitetshospital er forudsætningen for at kunne yde en høj kvalitet i arbejdet. Derfor arbejder Aarhus Universitetshospital målbevidst på at sikre det gode, sunde og udviklende arbejdsmiljø for alle faggrupper. Vi mener et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø er karakteriseret ved: En systematisk og forebyggende arbejdsmiljøindsats, som alle bidrager til Muligheden for at kunne træffe sunde valg At arbejdsmiljøet skaber grobund for trivsel, samt personlig og faglig udvikling Den gode opgaveløsning følges op af anerkendelse af det arbejde, der udføres af den enkelte 5. At arbejdsmiljøet styrkes ved at være rummeligt i forhold til personlighed, kulturer, kompetencer og uddannelsesmæssig baggrund. Derfor vil vi: Vurdere konsekvenserne (risikovurdere) for arbejdsmiljøet før enhver væsentlig beslutning Arbejde kontinuerligt på at skabe de nødvendige arbejdsmiljørammer for den enkelte ansatte Arbejde strategisk og systematisk med at forbedre og forebygge på de områder, der er udpeget af MED-organisationen Løbende opkvalificere medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne til at møde de udfordringer der er i arbejdsmiljøet Sikre tydelighed i organisationen, så alle ved, hvem har ansvar for hvad Dele erfaringer og viden, så vi kan udvikle kompetencer og skabe ny viden på tværs af organisationen Sikre høj grad af medindflydelse på egen arbejdssituation Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

18 Arbejdsmiljøstrategi og indsatser for Aarhus Universitetshospital Den nye arbejdsmiljølov lægger op til, at der arbejdes mere strategisk med arbejdsmiljø. Aarhus Universitetshospital vil arbejde videre med udarbejdelse af en 2-årig arbejdsmiljøstrategi med de 4 fokusområder: o Ulykkesforebyggelse o Ergonomi og forflytninger o Sundhed og trivsel o Innovation i arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøstrategien skal sikre, at arbejdsmiljøpolitikken på Aarhus Universitetshospital bliver ført ud i livet. Arbejdsmiljøstrategien er således et styringsværktøj for arbejdsmiljøarbejdet og for udviklingen af arbejdsmiljøkulturen på Aarhus Universitetshospital. Fokusområderne bringes op på det enkelte CMU og LMU. Det er op til det enkelte udvalg at afgøre, om alle indsatsområder er relevante for deres arbejdsområder, og om der er andre indsatsområder, som det enkelte udvalg vil sætte i værk. På arbejdsmiljømøderne for arbejdsmiljøorganisationen i det enkelte center kan arbejdsmiljøgrupperne blive introduceret til metoder, hvormed de kan arbejde i afsnittet med udvalgte indsatsområder. Planlægning af disse møder kan ske med assistance fra konsulent fra HR Udvikling og Arbejdsmiljø. Ulykkesforebyggelse Formål: Alt arbejde der udføres på Aarhus Universitetshospital kan udføres, uden risici for at komme til skade. Succeskriterier: At antallet af arbejdsulykker og fravær pga. arbejdsulykker reduceres med 20% i 2014 i forhold til 2008 (Region Midtjyllands mål). Hospitalsniveau Indenfor ulykkesforebyggelse vil der på hospitalsniveau blive sat fokus på: o Én ulykke kommer sjældent alene Arbejdsulykkesstatistikken lægges på arbejdsmiljøportalen én gang i kvartalet, så statistikken kan bruges af centre og afdelinger. I arbejdsulykkesstatistikken vil der være oplysninger om såvel arbejdsulykker med fravær og arbejdsulykker uden fravær. Arbejdsmiljøteamet udvælger specifikke arbejdsulykker og beskriver forebyggelsen af disse til vidensdeling i organisationen. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

19 Ulykker kan have alvorlige konsekvenser og medføre længere sygefravær. Forskning viser, at forebyggelse af ulykker lykkes bedst, hvis der arbejdes med såvel arbejdsmiljøkulturen, arbejdsgange og de fysiske rammer i afdelingen, som den enkelte persons viden, holdning og adfærd. o Projekt med Arbejdsmedicinsk klinik: Tidlig udredning og behandling efter arbejdsulykker Medarbejdere, der har været udsat for en arbejdsulykke, der resulterer i problemer med bevægeapparatet får tilbudt en samtale ved Arbejdsmedicinsk klinik. Dette med henblik på en hurtig udredning og rådgivning i forhold til det videre forløb. Arbejdsmedicinsk klinik har deltaget i forskning, der viser, at 1 2 konsultationer med en arbejdsmediciner reducerer smerter, og giver mindre fravær for patienter med lændesmerter. o Arbejdsgruppe nedsat ift. forebyggelse af stikskader En arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere er nedsat. Arbejdsgruppen vil komme med forslag til, hvordan Aarhus Universitetshospital og de enkelte områder kan arbejde med forebyggelse af stikskader. Stikuheld er et væsentligt problem blandt alle faggrupper med direkte patientkontakt, men også servicepersonale udsættes for uheld, når kanyler efterlades i vasketøj og affald. Alle ansatte skal kunne udføre deres arbejde på en måde, så de undgår stikuheld og dermed risikoen for at blive smittet. Indsatser indenfor ulykkesforebyggelse for Servicecentret Centret sætter fokus på stik og skæreskader. Vidensdeling Sikkerhedskultur Temadag skal tage udgangspunkt i de enkelte afdelingers arbejde med arbejdsmiljøet. Forslag til indsatser indenfor ulykkesforebyggelse for afdelingen - Ulykkesstatistikken drøftes årligt i LMU regi mhp. forebyggelse af ulykker. - Afdelingens ulykkesanalyse danner baggrund for, hvor fokus skal sættes ind. - VRM/Afløserkontoret fastsætter mål for nedbringelse af arbejdsulykker indenfor konkrete områder ud fra statistik over arbejdsulykker. - LMU udformer lokale projekter i samarbejde med AMU for at tydeliggøre forebyggelse af arbejdsulykker. - LMU/AMU sikrer, at ulykker og forebyggelsen drøftes på personalemøder i de respektive faggrupper. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

20 Ergonomi og forflytninger Formål: Alt arbejde der udføres på AUH kan udføres, uden risici for nedslidning eller skader i bevægeapparatet. Succeskriterier: At antallet af arbejdsulykker og fravær pga. arbejdsulykker, der kan relateres til ergonomi og forflytninger, reduceres med 20% i 2014 i forhold til Hospitalsniveau Indenfor ergonomi og forflytninger vil der fra hospitalsniveau blive sat fokus på: o o o Gør det let Aktuelt arbejdes der med organisering af forflytningsressourcepersoner på Aarhus Universitetshospital, så der sikres fokus på forflytningsområdet. Dette forventes færdig i Der vil blive indkøbt flere forflytningshjælpemidler, og et øget fokus samt uddannelse skal være med til at øge brugen af disse. Aarhus Universitetshospitals egne forflytningsressourcepersoner tilbyder afdelingerne specifik undervisning i hjælpemidlerne. Nyansatte introduceres til hospitalets hjælpemidler. Arbejdsmiljøteamet tilbyder coaching af forflytningsressoucepersoner og deres leder. Den nyeste viden indenfor forflytningsområdet peger på, at et øget fokus fra ledelsen reducerer antallet af arbejdsskader i forbindelse med forflytning, og at øget brug af forflytningshjælpemidler er medvirkende til at reducere trykskader hos patienterne. Vær kvik uden klik i EPJ Der vil blive tilbudt undervisning i arbejdsmiljø og EPJ til relevante faggrupper i samarbejdet med EPJ enheden og teknisk afdeling med fokus på at finde den rette løsning første gang. Desuden er der løbende tilbud om hjælp til konkrete indretningsopgaver. Der udarbejdes laminerede oversigter over genvejstaster og "gør det let"-taster. 2 elastiske minutter gør en forskel To minutters træning om dagen så lidt skal der til for at mindske smerter i nakke/skuldre området, viser den nyeste forskning fra NFA. På arbejdsmiljøportalen er der link til demonstration af øvelserne, og det er muligt at få en konsulent fra arbejdsmiljøteamet ud på afdelingerne og instruere i øvelserne. Der udarbejdes en indsatspakke til brug i afdelingerne. Indsatser indenfor ergonomi og forflytninger for Servicecentret Indsats arbejdsstillinger + øvelser træning af kroppen (Krop og Job) Drøftes på temamøde CMU drøfter en strategi for øget fokus på forflytningsområdet. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

21 Forslag til indsatser indenfor ergonomi og forflytninger for VRM/Afløserkontoret - Gør det let: - På AMU møderne drøftes afdelingens forflytningskultur. - AMU drøfter, hvordan en strategi for et fortsat fokus på forflytningsområdet kan udformes. - Arbejdsmiljøudvalget sikre, at mentorer holdes ajour indenfor ergonomi og forflytning - Vær kvik uden klik i EPJ Overvejelser om, hvorvidt der skal udarbejdes afdelingstiltag indenfor arbejdet med ergonomi og EPJ arbejdspladsen. Medarbejdere får udleveret oversigt over genvejstaster. - 2 elastiske minutter gør en forskel LMU og AMU har vedtaget, at der er plads til elastikøvelser ihft. Job og Krop på Afløserkontoret(adm. personale). Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

22 Sundhed og trivsel Formål: At alle bidrager aktivt til skabelse af en god arbejdsmiljøkultur med et forebyggende sigte. Succeskriterier: At det samlede sygefravær reduceres med 5%. Hospitalsniveau Indenfor Sundhed og trivsel vil der fra hospitalsniveau blive sat fokus på: o Personalepolitikken i praksis Der vil blive afholdt et temamøde for Hospitalsledelse, Centerledelser og Afdelingsledelser, HMU samt formand og næstformand i CMU og LMU omhandlende personalepolitikken i praksis. På dette møde introduceres til begrebet Social kapital. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til at arbejde med Social kapital. Erfaringer med arbejdet med personalepolitikken og social kapital samles på arbejdsmiljøportalen. Social kapital handler om tillid, retfærdighed og samarbejde i forhold til alle relationerne på arbejdspladsen. Relationerne mellem ledere og medarbejdere og mellem medarbejderne. Forskningen viser, at der er en klar sammenhæng mellem Social kapital og virksomhedens performance. Det gælder både i form af højere produktivitet og kvalitet og i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær. o Forstyr med omtanke Der vil blive lagt metoder til at arbejde med forstyrrelser på Arbejdsmiljøportalen. Der vil blive efterspurgt erfaringer fra arbejdet med forstyrrelser på afdelinger. Disse erfaringer vil blive lagt på Arbejdsmiljøportalen. Erfaringer fra forskningsprojektet på Hjerte- Lunge-Kar Kirurgisk afdeling lægges på Arbejdsmiljøportalen. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til arbejdet med forstyrrelser. Forskning viser, at vores kognitive evner svækkes ved mange forstyrrelser; at vores intelligensformåen i løbet af en dag med mange forstyrrelser reduceres med 20 procent; at alt over cirka 7 sekunders afbrydelse gør, at du vender tilbage til opgaven på et lavere niveau, end det du kom fra, og at det tager op til minutter at komme tilbage på samme niveau, som før forstyrrelsen. o Balance i arbejdslivet Der vil blive lagt metoder til at arbejde med arbejdsglæde og arbejdspres på Arbejdsmiljøportalen. Der tilbydes kurser for arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i metoder til at arbejde med balance i arbejdslivet. Ligeledes lægges et diasshow ud på portalen, som CMU, LMU og arbejdsmiljøgrupperne kan benytte til at sætte fokus på arbejdspres og stress. På arbejdsmiljøportalen vil der desuden ligge metoder til at arbejde med forebyggelse af stress for ledere, afdelinger/afsnit samt den enkelte medarbejder. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

23 Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning skriver: Stress er i dag en af de hyppigste årsager til sygemeldinger, kortere såvel som længerevarende. Stress er også et omdiskuteret begreb; hvad dækker det, hvad udløser det og hvordan helbreder vi det? Begrebet stress dækker i daglig tale over mange forskellige symptomer, adfærdsmønstre og reaktioner. Mange gange er de symptomer, som vi til daglig lægger ind under begrebet stress, reelt ikke stressrelateret. Og ofte er symptomer, vi ikke umiddelbart tænker i sammenhæng med begrebet stress, reelt stress! Indsatser indenfor sundhed og trivsel for Servicecentret På Arbejdsmiljøtemadagen skal der sættes fokus på social kapital og balance i arbejdslivet. Forslag til indsatser indenfor sundhed og trivsel for afdelingen - Personalepolitikken i praksis: Massageenheden er etableret med midler fra Det sociale Kapitel, hvor målgruppen er serviceassistenter,portører m.fl. som tilbydes gratis massage og ergonomisk vejledning. Afdelingen tilbyder massage til alle ansatte i afdelingen. - Forstyr med omtanke: Med baggrund i APV en: - For AMU-repræsentanterne er der indrettet et rum, hvor disse kan træffes hver onsdag, og arbejdstiden er tilrettelagt derefter. - For det administrative personale, arbejdes der med at reducerer støj og forstyrrelser, ved bl.a. lukkede døre til bookingen, flere samtalerum, nye telefonsystemer. - Balance i arbejdslivet: For det administrative personale: se ovenfor, samt etablering af faste arbejdspladser(skriveborde). Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

24 Innovation i arbejdsmiljøet Formål: At det gøres let at arbejde med nytænkning og innovation af arbejdsgange og anvendelse af ny teknologi. Derudover at sikre vidensdeling af de nyudviklede tiltag. Succeskriterier: At alle medarbejdere får kendskab til, at det er muligt at arbejde med innovation på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsniveau Idéerne samles af Arbejdsmiljøteamet, som også gerne indgår i udviklingen. Arbejdsmiljøteamet sørger for vidensdeling om de nye tiltag. Der er desuden mulighed for sparring fra arbejdsmiljøteamet ift at udarbejde mini-mtv ved nyindkøb af udstyr. Arbejdet med innovation i arbejdsmiljøet indebærer udvikling af nye måder at gøre tingene på, som letter arbejdsmiljøet. Der kan være tale om nye organisationsformer, nytænkning ift. indretning samt arbejdet med den fleksible arbejdsplads. Der kan ligeledes være tale om udvikling af hjælpemidler, der understøtter arbejdsgange og forbedrer arbejdsmiljøet. Indsatser indenfor innovation i arbejdsmiljøet Drøftelse af innovationsløsninger i forbindelse med APV tilbagemeldinger. Forslag til indsatser indenfor innovation i arbejdsmiljøet for afdelingen Der indtænkes ny teknologi i etablering af faste arbejdspladser for de administrative sygeplejersker: Opdatering af bookingsystem. Dobbeltskærme. Nyt telefonsystem. Repræsentant for AMO grupperne, deltager i planlægning i forbindelse med ombygning/etablering af lokaler. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

25 Andre indsatser Forslag til andre indsatser for centeret Forslag til andre indsatser for afdelingen Afløserkontoret/VRM har etableret en Motionsgruppe : Planlægger at medarbejderne motiveres til, og deltager i den årlige DHLstafet. Etableret sin egen VRM-walk i Aarhus og Viborg. Arbejdsmiljøaftalen for Aarhus Universitetshospital

Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014

Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Arbejdsmiljøaftalen for Akutcentret Aarhus Universitetshospital 2012-2014 Godkendt af CMU? 2012 Aarhus Universitetshospitals skal tilhøre eliten af universitetshospitaler. Som beskrevet i visionen skal

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010.

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE. BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. ARBEJDSMILJØAFTALE FOR DET SOCIALPSYKIATRISKE BOSTED GÅRDHAVEN 11. MAJ 2009 Revideret 15.marts 2010. Senest revideret 8.november 2010. 1 FORORD Region Midtjylland har med indgåelse af MED-aftalen den 11.

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

Håndbog for Sikkerhedsgrupper

Håndbog for Sikkerhedsgrupper Håndbog for Sikkerhedsgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen incl. Regional Udvikling 28.05.08 Indhold: 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Sikkerhedsgruppens ansvar

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken

Arbejdsmiljøaftale. for. Pilebakken Arbejdsmiljøaftale (Virksomhedsaftale) for Pilebakken Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik på at sikre, at den ændrede organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012. Ledelsens forord

Arbejdsmiljøredegørelse 2012. Ledelsens forord Arbejdsmiljøredegørelse 2012 Ledelsens forord Pr. 1. april 2011 fusionerede Aarhus Universitetshospital Aarhus Sygehus og Skejby Sygehus og hedder nu Aarhus Universitetshospital (AUH). På hospitalsniveau

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG

Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland. Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Arbejdsmiljøarbejdet i Region Midtjylland Virksomhedens Udfordringer = MED-systemets udfordringer DIALOG Hvilke udfordringer og muligheder giver den nye lov for at udvikle arbejdsmiljøarbejdet? Udfordringer

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Arbejdsmiljø j og Ejerskab?

Arbejdsmiljø j og Ejerskab? Arbejdsmiljø j og Ejerskab? CBS 30. august 2012 Workshop 1 - Tema 5: Problems Hvordan klarer HR arbejdsmiljøet? Eksempler fra dagligdagen.! Masser af forbedringsmuligheder g Svend-Erik Hermansen Arbejdsmiljøkonsulent

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen

Håndbog for arbejdsmiljøgruppen Håndbog for arbejdsmiljøgruppen VMU Center-MED Klinik-MED Direktionen Centerledelsen TR Klinikledelsen Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøenheden Uformelle netværk Kolleger Indhold 2 Arbejdsmiljøgruppens

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe

Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Sikkerhedsarbejde om bord i skibe I denne pjece kan du læse om sikkerhedsarbejde i skibe. Pjecen fortæller om bestemmelserne i kapitel XIA i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A om sikkerhedsarbejde i handelsskibe,

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Informationsbrev om TULE og APV

Informationsbrev om TULE og APV Hospitalsenheden Vest Staben HR Afdelingsledelser Arbejdsmiljøgrupper Tillidsrepræsentanter Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Informationsbrev

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere