NALUNAARUTIT - Serie C-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse KAPITEL i Fælles bestemmelser rn.v 3 i Overenskomstens område m.v 3 2 Timelærere 3 3 Vikarer 4 4 Ansættelse af timelærere 4 5 Ferierejsefond for tinelærere 5 6 Opsigelse 5 7 Kvalifikationstillæg for faglige kompetencer 6 KAP I TEL 2 Timelærere uden læreruddannelse. 6 8 Arbejdstid 6 9 Tillæg, honorarer, vederlag m.v 7 10 Løn 7 11 Stedtillæg 8 12 Udbetaling af løn 8 13 Pension 8 14 Gruppeliv 8 15 Ferie 9 16 Sygdom 9 17 Barns 1. sygedag 9 18 Graviditet, fødsel og adoption Dødsfald 10 1 af 15

2 (Time lærere) 20 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse 21 Hjernrneundervisning ved fåreholdersteder m.v 22 Fangstrejser i Qaanaaq KAPITEL 3 Timelærere med lareruddannelse 23 Aflønning af timelærere med læreruddannelse. KAPITEL 4 Vikarer Aflønning ar vikarer Beregning og udbetaling af løn for vikartimer Ferie Csigelse 13 KAPITEL 5 Andre bescemnelser, overenskomstens ikrafttræden og opsigelse m.v Tavshedspligt 29 Tillidsrepræsentanter. 30 Hovedaftale 31 Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser og opsigelsesvarsel 15 2 af 15

3 KAPITEL i Fælles bestemmelser m.v. 1 Overenskomstens område m.v. Denne overenskomst omfatter undervisere i den grønlandske folke skole, der ikke er ansat sart tjenestemænd eller efter overens kcmst for lærere i folkeskolen i Grønland. Stk. 2. Disse undervisere benævnes tinelærere og vikarer og om fatter følgende grupper: a. Timelærere uden læreruddannelse, men med særlige forudsæt ninger (kap. 2) b. Timelærere med læreruddannelse (herunder den 2 årige faglæ reruddannelse, kateketskoleuddannelse, socialpædagog uddannelsen og den 3-årige decentrale læreruddannelse) og timelærere med præsteuddannelse (kap. 3) c. Vikarer (kap. 4) 2 Timelærere Ved timelærere forstås personer, der er ansat til at undervise i et antal faste undervisningstimer i en folkeskole i et helt sko leår eller en del heraf. Stk. 2. Timelærere ansættes til varetagelse af undervisningen i det antal timer, der ikke kan løses af lærere ansat som tjene stemænd eller ansat efter overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland. Stk. 3. Stk. 4. Timelærere ansættes efter forudgående lokalt opslag. Der skal udfærdiges ansættelsesbrev. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til IMAK. 3 at 15

4 3 Vikarer Ved vikarer forstås personer, der for kortere perioder ansættes til at undervise i timer i folkeskolen, som, af en eller anden årsag, ikke kan bestrides af fastansatte lærere. 4 Ansættelse af timelærere Timelærere, der ansættes til mindre end 1040 timer årligt, an sættes for højst et skoleår ad gangen. Stk. 2. Timelærere uden læreruddannelse, som ansættes til mindre end 1040 timer årligt, og som genansættes fra starten af det kommende skoleår, modtager løn under ferie efter ovenstående be stemmelser. Stk. 3. Meddelelse om genansættelse fra starten af næstkommnende skoleår gives af ansættelsesmyndigheden for hver enkelt timelæ rer med et timetal på under 1040 timer årligt inden 1. juni. Stk. 4. En timelærer, som deltager i den decentrale læreruddan nelse, vil i uddannelsestiden være underlagt de ansættelsesvil kår, som gælder for timelærere med 1040 timer årligt og derover, uanset det årlige timetal i uddannelsesperioden. Stk. 5. Opsigelse af timelærere, der ansættes med 1040 årligt eller mere, kan kun ske, når det er sagligt begrundet. Disciplinære forhold er saglig begrundelse. Hvad angår timelære re uden uddannelse, og som ikke er under den decentrale lærerud dannelse, er det saglig begrundelse for opsigelse, at der opstår mulighed for, at arbejdet kan udføres af en læreruddannet person eller, efter lokalt opslag, jf. 2, stk. 3, af en person, der på baggrund af faglige eller undervisningsmæssige erfaringer er bedre kvalificeret. Opsigelse sker med det i 6 fastsatte var sel. Stk. 6. Der kan efter det første års ansættelse, før hvert sko leårs start, tages forbehold over for timetallet i det kommende skoleår, men kun i overensstemmelse med det i 6 nævnte opsi gelsesvarsel. Dog kan der ikke ske timetalsnedsættelse med mere end 10 % i forhold til skoleåret forud. For timelærere med et timetal på mere end 1040 timer årligt kan der maksimalt ske en 4 af 15

5 timetaisnedsættelse til 1040 timer. Ved timetaisnedsættelse bortses fra overtimer. 5 Ferierejsefond for time].ærere Til timelærere med fuldtidsbeskæftigelse indbetaler arbejdsgive ren pr. måned et ferierejsetillæg på kr. 171,00 til Ilinniarti tsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiats Ferierejsefond for timelærere. Ved lavere beskæftigelsesgrad end fuld tid sker der en forholdsmæssig indbetaling. Stk. 2. Indbetalte midler administreres af fondsbestyrelsen. Fondens formål er at bidrage til støtte for ferieafvikling for timelærere. Stk. 3. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Over enskomstkontoret i økonomi- og Personalestyrelsen. Der aflægges årligt regnskab pr. 30. september. Revideret regnskab for ferie rejsefonden fremsendes til orientering til Naalakkersuisut se nest den 31. december samme år. 6 Opsigelse De ansatte, som er at regne som funktionærer, er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlovens) regler om varsling af opsigelse. Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er aftalt føl gende vilkår: a) I det første ansættelsesår kan timelæreren opsiges med 1 måneds varsel fra arbejdsgiverens side. b) Derefter kræves 3 måneders varsel fra arbejdsgiverens side. c) Fra timelærerens side kan opsigelse ske med 1 måneds var sel. Stk. 3. Opsigelsen skal, af såvel den ansatte som af arbejdsgi veren, afgives skriftligt. Bemærkning: Afgørende for funktionærstatus er, 1) om arbejdet er omfattet af lovens 1, 2) at den ansatte er fyldt 18 år, 3) at 5 af 15

6 den gennemsnitlige arbejdstid over en repræsentativ periode ud gør 15 timer om ugen. Se i øvrigt bemærkningerne til lovens 1. 7 Kvalifikationstillæg for faglige kompetencer Der kan ydes ét kvalifikationstillæg til ansatte efter kapitel 2 og 3 for erhvervede kompetencegivende efter eller videreuddan nelser. Stk. 2. Der skal gives kvalifikationstillæg for følgende efter eller videreuddannelser: a) Pædagogisk IT kørekort gives med kr. 200,00 pr. måned. b) Crede, coaching, censor og andre opkvalificerende kurser på tilsammen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr. måned. c) Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gi ves med kr ,00 pr. måned. d) Akademiske og pædagogiske diplomuddannelser, talehørepæda gog, speciallæreruddannelse og skole-bibliotekaruddannelse gives med kr ,00 pr. måned. e) Master, cand. pæd. og cand. psyk. gives med kr ,00 pr. måned. Stk. 3. Der gives kun ét tillæg efter denne paragraf, også selv om man har flere tillægsgivende efter eller videreuddannelser. Ved flere kompetencegivende efter eller videreuddannelser, ydes det tillæg med den største værdi. KAPITEL 2 Timelærere uden læreruddannelse 8 Arbejdstid Den ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler om arbejdstiden m.v. for lærere og ledere i folkeskolen i Grønland. 6 af 15

7 Der ydes tid til generelle og individuelle opgaver, rådigheds tillæg samt overtidsbetaling i overensstemmelse hermed. 9 Tillæg, honorarer, vederlag xn.v. Timelærere uden læreruddannelse er berettiget til at modtage tillæg, honorarer, vederlag, m.v. på samme betingelser som tje nestemandsansatte lærere, når tilsvarende opgaver og særlige hverv udføres. 10 Løn Timelærere uden læreruddannelse med fuldt pligtigt timetal af lznnes efter følgende skala: 1. april 1. april 1. april 1. april Trin Anciennitet år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,66 IC 21 og fig , , , ,98 Stk. 2. Ved anciennitet, der kan medtælles i forbindelse med lønfastsættelsen i stk. 1, forstås summen af de hele kalendermå neder, hvor en timelærer har været beskæftiget med folkeskolere lateret undervisning med mindst halvdelen af normalarbejdstiden for stillingen, jf. dog 4, Stk. 3. Der kan dog maksimalt medtælles 8 års anciennitet fra perioden før 1. august af 15

8 (Tirnelærere) Stk. 4. Lønnen til timelærere, for hvem der ikke skal betales pensionsbidrag i henhold til 13, stk. 1, udbetales med 91 % af satserne i stk Stedtillæg Til den i 10 nævnte løn ydes stedtillæg efter de for tjeneste mandsansatte lærere i folkeskolen i Grønland gældende regler. 12 Udbetaling af løn Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønfradrag sker i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Bemærkning: Timelærere er omfattet af reglerne om lønfradrag i aftale on arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. 13 Pension Til timelærere uden læreruddannelse, som ansættes ned mindst 1040 timer årligt (jf. 4), som er over 23 år, og som har mindst 2 års anciennitet i folkesko1en i Grønland (jf. 10, stk. 2), oprettes en pensionsordning i Lærernes Pension AIS. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 9 % af lønnen i 10. Stk. 3. Den lønudbetalende myndighed fratrækker det beregnede pensionsbidrag i lønnen og indbetaler det til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. 14 Gruppel iv Den ansatte er omfattet af særskilte aftaler om gruppeliv. 6 af 15

9 (Time lærere) 15 Ferie Timelærere uden læreruddannelse har ret til årlig ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. Feriedagene afvikles normalt i skolernes sommerferie. 16 Sygdom Bliver en timelærer uden læreruddannelse på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforszmmelse sort lovligt forfald, medmindre den pågælden de under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overta gelse svigagtigt har fortiet, at han led af den någældende syg dom. Stk. 2. En timelærer uden læreruddannelse kan, når pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har op pebåret løn under sygdom i ialt 120 dage, opsiges med i måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og medens den cågældende endnu er syg. Gyldighe den berøres ikke af, at timelæreren er vendt tilbage til arbej det, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforhodet er ophørt i medfør af be stemmelsen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når pågæl dende på ny bliver tjenestedygtig, og der fortsat er anvendelse for vedkommendes arbejdskraft i den pågældende skole. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeat test. 17 Barns 1. sygedag Der gives timelærere uden læreruddannelse adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindre årigt barn, første dag, barnet er sygt. 9 af 15

10 (Time lærere) Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. 18 Graviditet, fødsel og adoption Timelærere uden læreruddannelse har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet, fødsel og adoption, når der i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption er ret til orlov og dagpenge. Stk. 2. Tjenestefrihed med løn medregnes i lønancienniteten Dødsfald Hvis en timelærer afgår ved døden i ansættelsestiden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem timelæreren har forsørgerpligt, henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, eftersom timelæreren ved dødsfaldet havde haft an sættelse i institutionens tjeneste i henholdsvis. 1, 2 eller 3 år. 20 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed med løn efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønland. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C I, af 15

11 21 Hj enuneundervisning ved fåreholdersteder m v. I de særlige tilfælde, hvor forældre underviser egne børn, af lønnes underviseren som timelærer i henhold til 10 for minimum 210 årlige undervisningstimer. Endvidere indregnes i underviserens aktivitetsplan en forholdsmæssig andel af generelle opgaver i henhold til 7 og 19, stk. 5 i aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. Denne aflønning betinges af følgende: a) Der er tale om særligt afsides liggende lokaliteter som få reholdersteder m.v., hvor de derværende børns eneste mulig hed for at få undervisning er, at de undervises af deres forældre. b) De koninunale myndigheder har godkendt hjen neundervisningen. 22 Fangstrejser i Qaanaaq I ganske særlige tilfælde kan der i det tidligere Qaanaap Konmu nea indgås særlige lokale aftaler om ansættelse og aflønning af timelærere i forbindelse med disses deltagelse i fangstrejser, samt af timelærere, der tillige errærer sig som fangere. Stk. 2. Aftaler i henhold til stk. 1 forudsætter de kommunale myndigheders godkendelse af undervisningen. Aftalen fremsendes herefter til Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffi at, IMAK til orientering. KAPITEL 3 Timelærere med læreruddannelse 23 Aflønning af timelærere med læreruddannelse 1) Timelærere ned læreruddannelse aflønnes i henhold til 6 i overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland m.v., idet de indplaceres således: 11 af 15

12 Timelærere med uddannelse som forskolelærere, små børnslærere og lærere med den særlige 2-årige faglæ reruddannelse ved Ilinniarfissuaq, samt lærere der har gennemført den 3-årige decentrale læreruddannelse (ud dannelsen påbegyndt senest den 1. august 1994) Løntrin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 18 i overens komstens 7, stk. 1. 2) Timelærere med uddannelse som lærer i folkeskolen, timelæ rere med kateketskoleuddannelse og timelærere med præsteud dannelse: Løntrin 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 i overenskomstens 7, stk. 1. Stk. 2. Timelærere med læreruddannelse er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser i overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland mv. 1, stk. 1 2, 6, 7 (undtagen bestemmelserne vedrørende vi ceskoleinspektører, skoleinspektører, fritids inspektører, og ledende skoleinspektører herunder stk. 4 6) 15, 16, 20, 21, stk. 1 4, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 (bestemmelsen om løn under sygdom med bemærkning samt bestemmelsen om efterløn), 36, stk. 3 5, 38, 39, 41, og 42. KAPITEL 4 Vikarer 24 Aflønning af vikarer En vikartime å 60 minutter aflønnes på følgende måde: a) For vikarer ned en læreruddannelse som anført i 23 stk. 1, nr. 1 2: 1/2080 af årslønnen excl. pensionsbidrag og stedtil læg, der på grundlag af fuldtidsbeskæftigelse ydes timelærere med læreruddannelse i henhold til 23, stk. 1, nr Vikartimer med undervisning løst af vikarer med læreruddannelse omregnes med faktor 1,88, jf. 6, stk. 2 i 12 af 15

13 (Tirnelærere) aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. 1 b) For vikarer uden læreruddannelse: Vikartimer aflønnes med satsen kr. 187,50 pr. vikar time å 60 minutter: Timesatsen omfatter enhver form for honorering for vi karens undervisning, forberedelse, tilsyn og pauser m. v. 25 Beregning og udbetaling af løn for vikartimer Løn for vikartimer beregnes på grundlag af det faktiske antal timer, og der beregnes ikke rådighedstillæg. Stk. 2. Lønnen indberettes til udbetaling ved første ordinære lønudbetaling ved vikariatets ophør, dog senest ved udgangen af hver måned. 26 Ferie Vikarer har ret til årlig ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. Vikarers ferie anses for afholdt i skolesommerferien. Stk. 3. Til vikarer ydes almindelig feriegodtgørelse i henhold i landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie 27 Opsigelse De ansatte, som er at regne som funktionærer, er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet Aftale af om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland 13 af 15

14 mellen arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlovens) regler om varsling af opsigelse. Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er aftalt, at vikarer til enhver tid kan opsiges eller selv indgive opsigelse til fratrædelse den følgende dag. Bemærkning: Afgørende for funktionærstatus er, 1) om arbejdet er omfattet af lovens 1, 2) at den ansatte er fyldt 18 år, 3) at den gennemsnitlige arbejdstid over en repræsentaciv periode ud gør 15 timer om ugen. Se i zvrigt bemærkningerne til lovens 1. KAPITEL 5 Andre bestemmelser, overenskomstens ikrafttræden og opsigelse m.v. 28 Tavshedspligt Tinelæreren skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som sin stili gs medfør Dl_ver Deend: ned, og hv_s remnel_g holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskre vet af den foresatte. Tavshedsplig:en ophører ikke med udtrædel se af tjenesten. 29 Tillidsrepræsentanter De ansatte er omfattet af aftale om tillidsrepræsentanter i fol keskolen i Grønland. Dog afregnes der ikke bidrag for timelærere uden læreruddannelse i henhold til 7, stk. 7 i aftale om til lidsrepræsentanter i folkeskolen i Grønland. 30 Hovedaf tale De ansatte er omfattet af hovedaftalen mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. 14 af 15

15 (Time1rere) Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltrnandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Spørgsmål herom kan behandles efter reglerne i den i stk. 1 nævnte hovedaftale. 31 Ikrafttrædelse, overgangsbestemnielser og opsigelsesvarsel I forlængelse af, at aftalen om den decentrale pulje udgår, æn dres allerede tildelte tillæg til et personlige tillæg, der bortfalder ved fratræden. Ledigblivende tillæg kan ikke genan vendes. Stk. 2. Denne overenskomst har virkning fra den 1. april Overenskomsten med tilknyttede protokollater og aftaler kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Stk. 3. Hermed ophæves overenskomst af 30. maj 2012 mellem Grøn lands Landsstyre og Meegqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland. Nuuk, den Ilinniartitsisut Meegqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) çj Sivso br h Naalakkersuisut e.b. Michael Würtz 15 af 15