NALUNAARUTIT - Serie C-II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Serie C-II"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse KAPITEL i Fælles bestemmelser rn.v 3 i Overenskomstens område m.v 3 2 Timelærere 3 3 Vikarer 4 4 Ansættelse af timelærere 4 5 Ferierejsefond for tinelærere 5 6 Opsigelse 5 7 Kvalifikationstillæg for faglige kompetencer 6 KAP I TEL 2 Timelærere uden læreruddannelse. 6 8 Arbejdstid 6 9 Tillæg, honorarer, vederlag m.v 7 10 Løn 7 11 Stedtillæg 8 12 Udbetaling af løn 8 13 Pension 8 14 Gruppeliv 8 15 Ferie 9 16 Sygdom 9 17 Barns 1. sygedag 9 18 Graviditet, fødsel og adoption Dødsfald 10 1 af 15

2 (Time lærere) 20 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse 21 Hjernrneundervisning ved fåreholdersteder m.v 22 Fangstrejser i Qaanaaq KAPITEL 3 Timelærere med lareruddannelse 23 Aflønning af timelærere med læreruddannelse. KAPITEL 4 Vikarer Aflønning ar vikarer Beregning og udbetaling af løn for vikartimer Ferie Csigelse 13 KAPITEL 5 Andre bescemnelser, overenskomstens ikrafttræden og opsigelse m.v Tavshedspligt 29 Tillidsrepræsentanter. 30 Hovedaftale 31 Ikrafttrædelse, overgangsbestemmelser og opsigelsesvarsel 15 2 af 15

3 KAPITEL i Fælles bestemmelser m.v. 1 Overenskomstens område m.v. Denne overenskomst omfatter undervisere i den grønlandske folke skole, der ikke er ansat sart tjenestemænd eller efter overens kcmst for lærere i folkeskolen i Grønland. Stk. 2. Disse undervisere benævnes tinelærere og vikarer og om fatter følgende grupper: a. Timelærere uden læreruddannelse, men med særlige forudsæt ninger (kap. 2) b. Timelærere med læreruddannelse (herunder den 2 årige faglæ reruddannelse, kateketskoleuddannelse, socialpædagog uddannelsen og den 3-årige decentrale læreruddannelse) og timelærere med præsteuddannelse (kap. 3) c. Vikarer (kap. 4) 2 Timelærere Ved timelærere forstås personer, der er ansat til at undervise i et antal faste undervisningstimer i en folkeskole i et helt sko leår eller en del heraf. Stk. 2. Timelærere ansættes til varetagelse af undervisningen i det antal timer, der ikke kan løses af lærere ansat som tjene stemænd eller ansat efter overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland. Stk. 3. Stk. 4. Timelærere ansættes efter forudgående lokalt opslag. Der skal udfærdiges ansættelsesbrev. Stk. 5. Ved ansættelse efter denne overenskomst sendes kopi af ansættelsesbrevet til IMAK. 3 at 15

4 3 Vikarer Ved vikarer forstås personer, der for kortere perioder ansættes til at undervise i timer i folkeskolen, som, af en eller anden årsag, ikke kan bestrides af fastansatte lærere. 4 Ansættelse af timelærere Timelærere, der ansættes til mindre end 1040 timer årligt, an sættes for højst et skoleår ad gangen. Stk. 2. Timelærere uden læreruddannelse, som ansættes til mindre end 1040 timer årligt, og som genansættes fra starten af det kommende skoleår, modtager løn under ferie efter ovenstående be stemmelser. Stk. 3. Meddelelse om genansættelse fra starten af næstkommnende skoleår gives af ansættelsesmyndigheden for hver enkelt timelæ rer med et timetal på under 1040 timer årligt inden 1. juni. Stk. 4. En timelærer, som deltager i den decentrale læreruddan nelse, vil i uddannelsestiden være underlagt de ansættelsesvil kår, som gælder for timelærere med 1040 timer årligt og derover, uanset det årlige timetal i uddannelsesperioden. Stk. 5. Opsigelse af timelærere, der ansættes med 1040 årligt eller mere, kan kun ske, når det er sagligt begrundet. Disciplinære forhold er saglig begrundelse. Hvad angår timelære re uden uddannelse, og som ikke er under den decentrale lærerud dannelse, er det saglig begrundelse for opsigelse, at der opstår mulighed for, at arbejdet kan udføres af en læreruddannet person eller, efter lokalt opslag, jf. 2, stk. 3, af en person, der på baggrund af faglige eller undervisningsmæssige erfaringer er bedre kvalificeret. Opsigelse sker med det i 6 fastsatte var sel. Stk. 6. Der kan efter det første års ansættelse, før hvert sko leårs start, tages forbehold over for timetallet i det kommende skoleår, men kun i overensstemmelse med det i 6 nævnte opsi gelsesvarsel. Dog kan der ikke ske timetalsnedsættelse med mere end 10 % i forhold til skoleåret forud. For timelærere med et timetal på mere end 1040 timer årligt kan der maksimalt ske en 4 af 15

5 timetaisnedsættelse til 1040 timer. Ved timetaisnedsættelse bortses fra overtimer. 5 Ferierejsefond for time].ærere Til timelærere med fuldtidsbeskæftigelse indbetaler arbejdsgive ren pr. måned et ferierejsetillæg på kr. 171,00 til Ilinniarti tsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiats Ferierejsefond for timelærere. Ved lavere beskæftigelsesgrad end fuld tid sker der en forholdsmæssig indbetaling. Stk. 2. Indbetalte midler administreres af fondsbestyrelsen. Fondens formål er at bidrage til støtte for ferieafvikling for timelærere. Stk. 3. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Over enskomstkontoret i økonomi- og Personalestyrelsen. Der aflægges årligt regnskab pr. 30. september. Revideret regnskab for ferie rejsefonden fremsendes til orientering til Naalakkersuisut se nest den 31. december samme år. 6 Opsigelse De ansatte, som er at regne som funktionærer, er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlovens) regler om varsling af opsigelse. Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er aftalt føl gende vilkår: a) I det første ansættelsesår kan timelæreren opsiges med 1 måneds varsel fra arbejdsgiverens side. b) Derefter kræves 3 måneders varsel fra arbejdsgiverens side. c) Fra timelærerens side kan opsigelse ske med 1 måneds var sel. Stk. 3. Opsigelsen skal, af såvel den ansatte som af arbejdsgi veren, afgives skriftligt. Bemærkning: Afgørende for funktionærstatus er, 1) om arbejdet er omfattet af lovens 1, 2) at den ansatte er fyldt 18 år, 3) at 5 af 15

6 den gennemsnitlige arbejdstid over en repræsentativ periode ud gør 15 timer om ugen. Se i øvrigt bemærkningerne til lovens 1. 7 Kvalifikationstillæg for faglige kompetencer Der kan ydes ét kvalifikationstillæg til ansatte efter kapitel 2 og 3 for erhvervede kompetencegivende efter eller videreuddan nelser. Stk. 2. Der skal gives kvalifikationstillæg for følgende efter eller videreuddannelser: a) Pædagogisk IT kørekort gives med kr. 200,00 pr. måned. b) Crede, coaching, censor og andre opkvalificerende kurser på tilsammen mindst 200 timer gives med kr. 500,00 pr. måned. c) Skoleudvikler/kvalitetsudvikler og vejlederuddannelser gi ves med kr ,00 pr. måned. d) Akademiske og pædagogiske diplomuddannelser, talehørepæda gog, speciallæreruddannelse og skole-bibliotekaruddannelse gives med kr ,00 pr. måned. e) Master, cand. pæd. og cand. psyk. gives med kr ,00 pr. måned. Stk. 3. Der gives kun ét tillæg efter denne paragraf, også selv om man har flere tillægsgivende efter eller videreuddannelser. Ved flere kompetencegivende efter eller videreuddannelser, ydes det tillæg med den største værdi. KAPITEL 2 Timelærere uden læreruddannelse 8 Arbejdstid Den ansatte er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler om arbejdstiden m.v. for lærere og ledere i folkeskolen i Grønland. 6 af 15

7 Der ydes tid til generelle og individuelle opgaver, rådigheds tillæg samt overtidsbetaling i overensstemmelse hermed. 9 Tillæg, honorarer, vederlag xn.v. Timelærere uden læreruddannelse er berettiget til at modtage tillæg, honorarer, vederlag, m.v. på samme betingelser som tje nestemandsansatte lærere, når tilsvarende opgaver og særlige hverv udføres. 10 Løn Timelærere uden læreruddannelse med fuldt pligtigt timetal af lznnes efter følgende skala: 1. april 1. april 1. april 1. april Trin Anciennitet år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , , år , , , ,66 IC 21 og fig , , , ,98 Stk. 2. Ved anciennitet, der kan medtælles i forbindelse med lønfastsættelsen i stk. 1, forstås summen af de hele kalendermå neder, hvor en timelærer har været beskæftiget med folkeskolere lateret undervisning med mindst halvdelen af normalarbejdstiden for stillingen, jf. dog 4, Stk. 3. Der kan dog maksimalt medtælles 8 års anciennitet fra perioden før 1. august af 15

8 (Tirnelærere) Stk. 4. Lønnen til timelærere, for hvem der ikke skal betales pensionsbidrag i henhold til 13, stk. 1, udbetales med 91 % af satserne i stk Stedtillæg Til den i 10 nævnte løn ydes stedtillæg efter de for tjeneste mandsansatte lærere i folkeskolen i Grønland gældende regler. 12 Udbetaling af løn Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 2. Lønfradrag sker i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Bemærkning: Timelærere er omfattet af reglerne om lønfradrag i aftale on arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. 13 Pension Til timelærere uden læreruddannelse, som ansættes ned mindst 1040 timer årligt (jf. 4), som er over 23 år, og som har mindst 2 års anciennitet i folkesko1en i Grønland (jf. 10, stk. 2), oprettes en pensionsordning i Lærernes Pension AIS. Stk. 2. Pensionsbidraget udgør 9 % af lønnen i 10. Stk. 3. Den lønudbetalende myndighed fratrækker det beregnede pensionsbidrag i lønnen og indbetaler det til pensionsordningen i tilknytning til lønudbetalingen. 14 Gruppel iv Den ansatte er omfattet af særskilte aftaler om gruppeliv. 6 af 15

9 (Time lærere) 15 Ferie Timelærere uden læreruddannelse har ret til årlig ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. Feriedagene afvikles normalt i skolernes sommerferie. 16 Sygdom Bliver en timelærer uden læreruddannelse på grund af sygdom ude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforszmmelse sort lovligt forfald, medmindre den pågælden de under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed eller ved stillingens overta gelse svigagtigt har fortiet, at han led af den någældende syg dom. Stk. 2. En timelærer uden læreruddannelse kan, når pågældende inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har op pebåret løn under sygdom i ialt 120 dage, opsiges med i måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage, og medens den cågældende endnu er syg. Gyldighe den berøres ikke af, at timelæreren er vendt tilbage til arbej det, efter at opsigelsen er sket. Stk. 3. Såfremt ansættelsesforhodet er ophørt i medfør af be stemmelsen i stk. 2, bør genantagelse dog finde sted, når pågæl dende på ny bliver tjenestedygtig, og der fortsat er anvendelse for vedkommendes arbejdskraft i den pågældende skole. Stk. 4. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved lægeat test. 17 Barns 1. sygedag Der gives timelærere uden læreruddannelse adgang til hel eller delvis tjenestefrihed uden løntab til pasning af sygt, mindre årigt barn, første dag, barnet er sygt. 9 af 15

10 (Time lærere) Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) Det er barnets første sygedag, b) hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, c) forholdene på tjenestestedet tillader det, og d) barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag. 18 Graviditet, fødsel og adoption Timelærere uden læreruddannelse har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet, fødsel og adoption, når der i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption er ret til orlov og dagpenge. Stk. 2. Tjenestefrihed med løn medregnes i lønancienniteten Dødsfald Hvis en timelærer afgår ved døden i ansættelsestiden, tilkommer der den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem timelæreren har forsørgerpligt, henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn, eftersom timelæreren ved dødsfaldet havde haft an sættelse i institutionens tjeneste i henholdsvis. 1, 2 eller 3 år. 20 Nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse I tilfælde af nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse har den ansatte ret til fri rejse og tjenestefrihed med løn efter de til enhver tid gældende regler for tjenestemænd i Grønland. Bemærkning: Aftalen findes i Nal. C I, af 15

11 21 Hj enuneundervisning ved fåreholdersteder m v. I de særlige tilfælde, hvor forældre underviser egne børn, af lønnes underviseren som timelærer i henhold til 10 for minimum 210 årlige undervisningstimer. Endvidere indregnes i underviserens aktivitetsplan en forholdsmæssig andel af generelle opgaver i henhold til 7 og 19, stk. 5 i aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. Denne aflønning betinges af følgende: a) Der er tale om særligt afsides liggende lokaliteter som få reholdersteder m.v., hvor de derværende børns eneste mulig hed for at få undervisning er, at de undervises af deres forældre. b) De koninunale myndigheder har godkendt hjen neundervisningen. 22 Fangstrejser i Qaanaaq I ganske særlige tilfælde kan der i det tidligere Qaanaap Konmu nea indgås særlige lokale aftaler om ansættelse og aflønning af timelærere i forbindelse med disses deltagelse i fangstrejser, samt af timelærere, der tillige errærer sig som fangere. Stk. 2. Aftaler i henhold til stk. 1 forudsætter de kommunale myndigheders godkendelse af undervisningen. Aftalen fremsendes herefter til Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffi at, IMAK til orientering. KAPITEL 3 Timelærere med læreruddannelse 23 Aflønning af timelærere med læreruddannelse 1) Timelærere ned læreruddannelse aflønnes i henhold til 6 i overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland m.v., idet de indplaceres således: 11 af 15

12 Timelærere med uddannelse som forskolelærere, små børnslærere og lærere med den særlige 2-årige faglæ reruddannelse ved Ilinniarfissuaq, samt lærere der har gennemført den 3-årige decentrale læreruddannelse (ud dannelsen påbegyndt senest den 1. august 1994) Løntrin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 18 i overens komstens 7, stk. 1. 2) Timelærere med uddannelse som lærer i folkeskolen, timelæ rere med kateketskoleuddannelse og timelærere med præsteud dannelse: Løntrin 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26 i overenskomstens 7, stk. 1. Stk. 2. Timelærere med læreruddannelse er i øvrigt omfattet af følgende bestemmelser i overenskomst for lærere i folkeskolen i Grønland mv. 1, stk. 1 2, 6, 7 (undtagen bestemmelserne vedrørende vi ceskoleinspektører, skoleinspektører, fritids inspektører, og ledende skoleinspektører herunder stk. 4 6) 15, 16, 20, 21, stk. 1 4, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35 (bestemmelsen om løn under sygdom med bemærkning samt bestemmelsen om efterløn), 36, stk. 3 5, 38, 39, 41, og 42. KAPITEL 4 Vikarer 24 Aflønning af vikarer En vikartime å 60 minutter aflønnes på følgende måde: a) For vikarer ned en læreruddannelse som anført i 23 stk. 1, nr. 1 2: 1/2080 af årslønnen excl. pensionsbidrag og stedtil læg, der på grundlag af fuldtidsbeskæftigelse ydes timelærere med læreruddannelse i henhold til 23, stk. 1, nr Vikartimer med undervisning løst af vikarer med læreruddannelse omregnes med faktor 1,88, jf. 6, stk. 2 i 12 af 15

13 (Tirnelærere) aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland. 1 b) For vikarer uden læreruddannelse: Vikartimer aflønnes med satsen kr. 187,50 pr. vikar time å 60 minutter: Timesatsen omfatter enhver form for honorering for vi karens undervisning, forberedelse, tilsyn og pauser m. v. 25 Beregning og udbetaling af løn for vikartimer Løn for vikartimer beregnes på grundlag af det faktiske antal timer, og der beregnes ikke rådighedstillæg. Stk. 2. Lønnen indberettes til udbetaling ved første ordinære lønudbetaling ved vikariatets ophør, dog senest ved udgangen af hver måned. 26 Ferie Vikarer har ret til årlig ferie efter reglerne i Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie. Stk. 2. Vikarers ferie anses for afholdt i skolesommerferien. Stk. 3. Til vikarer ydes almindelig feriegodtgørelse i henhold i landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie 27 Opsigelse De ansatte, som er at regne som funktionærer, er omfattet af Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet Aftale af om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen i Grønland 13 af 15

14 mellen arbejdsgivere og funktionærer (funktionærlovens) regler om varsling af opsigelse. Stk. 2. For de ansatte, som ikke er funktionærer, er aftalt, at vikarer til enhver tid kan opsiges eller selv indgive opsigelse til fratrædelse den følgende dag. Bemærkning: Afgørende for funktionærstatus er, 1) om arbejdet er omfattet af lovens 1, 2) at den ansatte er fyldt 18 år, 3) at den gennemsnitlige arbejdstid over en repræsentaciv periode ud gør 15 timer om ugen. Se i zvrigt bemærkningerne til lovens 1. KAPITEL 5 Andre bestemmelser, overenskomstens ikrafttræden og opsigelse m.v. 28 Tavshedspligt Tinelæreren skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som sin stili gs medfør Dl_ver Deend: ned, og hv_s remnel_g holdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskre vet af den foresatte. Tavshedsplig:en ophører ikke med udtrædel se af tjenesten. 29 Tillidsrepræsentanter De ansatte er omfattet af aftale om tillidsrepræsentanter i fol keskolen i Grønland. Dog afregnes der ikke bidrag for timelærere uden læreruddannelse i henhold til 7, stk. 7 i aftale om til lidsrepræsentanter i folkeskolen i Grønland. 30 Hovedaf tale De ansatte er omfattet af hovedaftalen mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. 14 af 15

15 (Time1rere) Stk. 2. Ved udøvelse af retten til at foretage enkeltrnandsafske digelser må vilkårlighed ikke finde sted. Spørgsmål herom kan behandles efter reglerne i den i stk. 1 nævnte hovedaftale. 31 Ikrafttrædelse, overgangsbestemnielser og opsigelsesvarsel I forlængelse af, at aftalen om den decentrale pulje udgår, æn dres allerede tildelte tillæg til et personlige tillæg, der bortfalder ved fratræden. Ledigblivende tillæg kan ikke genan vendes. Stk. 2. Denne overenskomst har virkning fra den 1. april Overenskomsten med tilknyttede protokollater og aftaler kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Stk. 3. Hermed ophæves overenskomst af 30. maj 2012 mellem Grøn lands Landsstyre og Meegqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland. Nuuk, den Ilinniartitsisut Meegqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) çj Sivso br h Naalakkersuisut e.b. Michael Würtz 15 af 15

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II Afsnit NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for lærere i folkeskolen ± Grønland m.f 1. Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere