5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi"

Transkript

1 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i Til gengæld bliver de offentlige kasser stort set forbigået, idet en typisk østarbejders gennemsnitlige skattesats Ikke desto mindre har den store tilstrømning påvirket det overordnede vækstbillede i Danmark. Væksten i antal aktive arbejdstilladelser i perioden 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 forøgede den økonomiske vækst med 0,2 pct. point. Dette skal ses i forhold til en samlet økonomisk vækst på 3,0 procent i pågælden- kun er mellem en femtedel og en tredjedel af en tilsvarende danskers. I 1. kvartal 2007 rundede indvandringen fra de nye EU-lande personer. Tre ud af fire indvan- drere stammer i dag fra de nye EU-medlemslande, og bygge-anlæg har overhalet landbruget som den vigtigste arbejdsgiver for østarbejderne. Tilstrømning af arbejdskraft fra øst øger dansk vækst Antallet af østarbejdere i Danmark har i den senere tid været i markant vækst. Det skyldes i høj grad den gode økonomiske udvikling, vi har haft de seneste år. Der er ikke bare tale om en stigning i det absolutte antal østarbejdere, men også i deres relative betydning. I dag kommer tre ud af fire udenlandske arbejdere fra de nye EUmedlemslande. Tal fra Udlændingeservice understreger den stigende betydning af indvandringen fra Østeuropa i forhold til arbejdskraftindvandringen generelt, jf. tabel 1. Hvor både de gamle EU-lande og andre lande har oplevet en vigende andel af det samlede antal udstedte arbejdstilladelser, er de nye EU-landes andel steget fra 44 procent i 1. kvartal 2005 til godt 68 procent i 1. kvartal På trods af en stigende tilgang af arbejdskraft fra de nye EU-lande gennem de sidste måneder, udgør østeuropæerne stadig kun en lille andel af den samlede danske beskæftigelse. I 1. kvartal 2007 udgjorde østarbejderne således 0,4 procent af den samlede beskæftigelse. Tabel 1. Udstedte opholdsbeviser med erhvervsformål fordelt på område, 1. kvartal kvartal 1. kvartal Ændring, 2005 Andel 2007 Andel 1. kvartal kvartal 07 Pct. Pct. Nye EU-lande , , Gamle EU-lande , ,9 594 Andre lande , ,6 323 I alt , , Anm.: Idet der er tale om tilgange her, udgøres kategorien "Nye EU-lande" af antal udstedte arbejdstilladelser. Da der ikke kræves arbejdstilladelse fra borgere fra de gamle EU-lande, er der her til gengæld tale om opholdsbeviser. Tallene for 1. kvartal 2007 er foreløbige (dog ikke for nye EU-lande). Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udlændingeservice. 40 Økonomiske Tendenser

2 de periode. De 0,2 pct. point svarer til 3,4 mia.kr. Beregningerne er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige bruttoværditilvækst pr. beskæftigede ganget med antal aktive arbejdstilladelser i pågældende branche. Den beregnede økonomiske effekt udgør dog kun en del af arbejdskraftindvandringens samlede økonomiske bidrag, idet vi i dette afsnit som sagt kun fokuserer på antal aktive arbejdstilladelser til borgere fra de nye EU-medlemslande og f.eks. ikke ser på pendling fra Sverige og Tyskland. Der er ingen tvivl om, at arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-lande har bidraget til den økonomiske fremgang i Danmark. Alle østarbejdere i ovennævnte statistikker omfattes af dansk skattelovgivning og betaler som udgangspunkt indkomstskat i Danmark på lige fod med en dansk arbejdstager. Tages der højde for de særlige karakteristika, som gør sig gældende for den østeuropæiske arbejdskraft, vil diverse fradragsmuligheder dog reducere skatten fra denne gruppe ganske betragteligt, jf. afsnittet om skat nedenfor. Den fremtidige udvikling er i høj grad afhængig af tendenserne på det danske arbejdsmarked. Ser man på ledighedsniveauet i de baltiske lande og Polen, er det oplagt, at indvandringspotentialet langt fra er opbrugt. Desuden er lønforskellen i sagens natur et vigtigt trækplaster for østeuropæisk arbejdskraft. Så længe arbejdsmarkedet er presset som i den nuværende situation, er der ingen grund til at forvente en snarlig opbremsning i tilstrømningen fra øst. Kun forbedrede konjunkturer primært i Tyskland kan på kort sigt have en dæmpende effekt på indvandringen af arbejdskraft. En typisk østarbejder i Danmark betaler kun 13 procent i skat Skattebidraget er en væsentlig faktor, når den velfærdsmæssige effekt af arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande skal belyses. Som ansat i Danmark er østarbejderne underlagt de samme regler for skattebetaling som danske arbejdstagere. Der er imidlertid særregler, som den nye arbejdskraft kan gøre brug af og som i høj grad påvirker skattebetalingerne fra denne gruppe. Langt de fleste østarbejdere må antages at være ansat med en midlertidig arbejdskontrakt af en dansk arbejdsgiver (maximalt med ét års varighed), f.eks. i forbindelse med et konkret byggeprojekt eller som medhjælp i landbruget. Kan der sambopæl i hjemlandet, giver dette ret til tidigt dokumenteres bibeholdelse af en skattefri kost- og logigodtgørelse. Den samlede godtgørelse fungerer som et skattefradrag på 613 kr. pr. døgn alle ugens syv dage, såfremt arbejdsgiveren ikke stiller kost og/eller logi til rådighed. Beløbet er sammensat af 429 kr. i kostgodtgørelse og 184 kr. logigodtgørelse. Ved en halvårlig ansættelse og ophold i Danmark (svarende til 22,5 arbejdsuger) udgør alene denne fradragsmulighed godt kr. Udover godtgørelsen har østeuropæerne på lige fod med danskere krav på person- og beskæftigelsesfradrag. Ved en i forvejen lav timeløn er der således et yderst lille skattebidrag fra østarbejdernes side. Tabel 2 illustrerer hvilken betydning, de gældende skatteregler har for en østarbejder målt i kroner og ører. I eksemplet er skattegrundlaget beregnet ud fra en ugentlig arbejdstid på 37 timer ved en midlertidig ansættelse på ét hhv. et halvt år. Der eksisterer ikke lønstatistikker på området, men som et skøn er timelønnen sat til 150 AErådet

3 Tabel 2. Skattegrundlag for en midlertidig ansat arbejdstager fra de nye EU-lande og en dansk lønmodtager i en tilsvarende funktion Helårsansat Halvårlig ansat Fast ansat østarbejder østarbejder dansk håndværker Timeløn 150 kr. 150 kr. 206 kr. Antal arbejdsuger 45 22,5 45 Kost- og logigodtgørelse kr kr. 0 kr. Månedsløn, brutto kr kr kr. Skat pr. måned inkl. AM kr kr kr. Gennemsnitlig skattesats 12% (4%) 13% (5%) 39% (31%) Anm.: Kommuneskattesatsen er sat lig landsgennemsnittet. I parentes ses indkomstskattesatsen uden AM-bidrag. Den danske lønmodtager antages at tjene gennemsnitslønnen for bygge-anlæg taget fra DA-lønstatistikken (2006). Kilde: AErådet på basis af gældende lovgivning. kr., hvilket ligger midt imellem den overenskomstforhandlede mindsteløn og DA's gennemsnitsløn indenfor de relevante hovedarbejdsfunktioner. Timelønnen i sig selv ligger givetvis for højt i forhold til østarbejdernes faktiske gennemsnitsløn og skaber således en for høj samlet indkomst. Til gengæld må det forventes, at de anvendte 37 ugentlige timer er for lavt sat for denne type arbejdskraft. Samtidig skal man have in mente, at en mindre løn ikke mindsker selve kost- og logigodtgørelsen, som står for hovedparten af fradragsbeløbet. Dermed vil en mindre timeløn ikke resultere i en øget skattesats hos den pågældende østarbejder, tværtimod. Eksemplet i tabel 2 illustrerer en markant skatteeffekt af de gældende fradragsregler og -satser. Som det fremgår af regneeksemplerne i tabel 2, bliver hovedparten af skattegrundlaget fra en midlertidig ansat østarbejder spist op af kost- og logigodtgørelsen, uanset arbejdsforholdets længde. I ovenstående eksempel betaler en helårsansat østarbejder altså kun, hvad der svarer til 12 procent af sin bruttoløn i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Selve indkomstskatteandelen udgør ikke mere end 4 procent. En normal fastansat dansker med tilsvarende arbejdsfunktion betaler ca. tre gange så meget af sin arbejdsindkomst i skat. Mange østarbejdere betaler slet ikke indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag, fordi deres timeløn ligger tæt på mindstelønnen. Dermed betaler en dansker fem gange mere i skat af sin indkomst, end en østarbejder gør af sin indkomst. Bortset fra moms og afgifter på daglige forbrugsvarer bliver stats- og kommunekassen altså ikke tilgodeset i nævneværdig grad ved ansættelse af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande. I øvrigt må man gå ud fra, at de østeuropæiske arbejdstagere sender størstedelen af deres indkomst til hjemlandet frem for at forbruge den i Danmark. Godtgørelsens forvridende effekt for den enkelte lønmodtager fremstår endnu tydeligere, når nettotimelønnen for en dansker og en østeuropæer beregnes. Antages det, at begge arbejder under fuldstændig samme vilkår - dvs. bruttotimelønnen sættes til 180 kr. og arbejdstiden til 37 timer om ugen - vil danskeren tjene 113 kr. pr. time efter skat, hvorimod en 42 Økonomiske Tendenser

4 Tabel 3. Tabt skatteprovenu ved forskellige andele af midlertidig ansatte østarbejdere Andel midlertidige ansættelsesforhold af samtlige arbejdstilladelser 75% 100% Samlet skatteprovenu uden godtgørelser (mia. kr.) 0,6 0,6 Samlet skatteprovenu med godtgørelser (mia. kr.) 0,3 0,2 Tabt skatteprovenu (mia. kr.) 0,3 0,4 Anm.: Østarbejderne antages i gennemsnit at være ansat på halvårsbasis, uanset midlertidig ansættelsesforhold eller ej. Det samlede provenu er beregnet ud fra værdierne i tabel 1. Den underliggende antagelse for beregningen er, at samtlige arbejdstilladelser munder ud i fuldtidsbeskæftigelse. Eventuelle diskrepanser skyldes afrunding. Kilde: AErådet. midlertidig ansat østarbejder efter skat vil få hele 150 kr. ud af en times arbejde. Kost- og logigodtgørelsen resulterer altså i, at danskerens nettoløn kun udgør tre fjerdedele af østarbejderens nettoløn. Skatteprovenuet udhules Tabel 3 giver et bud på det samlede tab, som opstår ved, at østarbejdere benytter sig af de gældende regler for kost- og logigodtgørelse. Afgørende for størrelsen af det samlede skatteprovenu fra østarbejderne er antagelsen om, hvor stor en andel, der arbejder under midlertidig ansættelse hos en dansk arbejdsgiver, og dermed kan benytte sig af godtgørelsesmulighederne. Der publiceres ikke statistikker over præcis hvor mange østarbejdere, der betaler skat efter hvilke regler. SKAT (Skattecenter Esbjerg) har dog overfor AErådet oplyst, at langt den overvejende del af østarbejderne med arbejdstilladelse i Danmark arbejder som midlertidig ansat og beskattes derfor efter de regler, som gælder herfor. Da den præcise andel ikke kendes, er beregningen i tabel 3 foretaget under to forskellige antagelser, hvor andelen af midlertidig ansatte spænder fra 75 til 100 procent. Statskassen mister altså mellem halvdelen og to tredjedele af det provenu, den ville kunne opnå, hvis samtlige østarbejdere var fast ansat og dermed beskattet på lige fod med en typisk dansk lønmodtager. Under de valgte antagelser ligger statskassens tabte provenu i intervallet mio. kr. eller med andre ord, hvad der svarer til lønudgifterne på godt offentlig ansatte. En betragtelig andel af det potentielle skatteprovenu fra den nye arbejdskraft bliver dermed udhulet af de gældende regler på området. Såfremt det ikke lykkes at få østeuropæerne fast ansat hos en dansk arbejdsgiver eller der ændres i de gældende regler, vil stats- og kommunekasserne også fremover blive forbigået i stor udstrækning. Dermed vil importen af arbejdskraft kun i meget ringe udstrækning bidrage til at finansiere vores velfærdssamfund. Hensigten med indførelsen af de beskrevne godtgørelser og fradrag har været at øge mobiliteten indenfor den danske arbejdsstyrke. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at give så stort et skattetilskud til arbejdskraft fra de nye EU medlemslande. Især kostfradraget på ca. 400 kr. pr. dag - svarende til ca kr. pr. måned - virker ude af trit med, hvad f.eks. en polak eller en dansker typisk har af udgifter til kost på en måned. AErådet

5 Boks 1. Forskellige former for arbejdskraftindvandring fra Østeuropa Østeuropæisk arbejdskraft kommer hovedsageligt til Danmark ved enten at søge direkte om arbejds- og opholdstilladelse eller ved at være udstationeret af en udenlandsk virksomhed. Førstnævnte kategori - her indgår også vikarer - udgør den største andel af den samlede arbejdskrafttilgang og registreres fuldt ud, idet arbejdstageren skal have arbejdstilladelse fra dag ét, han opholder sig i Danmark. Derimod er udstationeringer inkl. enkeltmandsvirksomheder svært at opgøre pga. manglende registrering, og fordi der først kræves en arbejdstilladelse ved et ophold på mere end 12 måneder. Man skal dog holde sig for øje, at udstationeringer ikke løfter den indenlandske økonomiske vækst. Der er derimod tale om en slags tjenesteimport, når f.eks. en polsk virksomhed udstationerer medarbejdere i Danmark for at gennemføre et byggeprojekt for en dansk bygherre. I dette kapitel er omfang og karakteristika af den del af den østeuropæiske arbejdskraft belyst, som har fået tildelt en arbejdstilladelse. Der ses altså bort fra udstationeringer og sort arbejdskraft. Det faktiske antal østeuropæere, som udfører et arbejde indenfor landets grænser, må derfor formodes at være betydelig højere, men de er ikke opgjort i de eksisterende registre. For fremover at kunne danne sig et mere fyldestgørende billede af arbejdskraftindvandringen generelt og specielt østarbejdernes betydning for dansk økonomi, er en betydelig opgradering af statistikkerne på området nødvendigt. Det store skattetilskud fører til, at en dansker og f.eks. en polak, der udfører det samme arbejde og arbejder det samme antal timer, står overfor vidt forskellige efter-skat lønninger. Derfor vil polakken alene pga. af skattesystemet være villig til at arbejde for en langt lavere før-skat løn end danskeren. Faktisk er det meget sandsynligt, at de gunstige skatteregler, som østarbejderne kan benytte sig af, slet ikke er nødvendige for at lokke dem hertil. Det skyldes, at selv hvis lønnen blev beskattet som hos "normale" danskere, dvs. uden kost/logi fradrag, så er denne normale efter-skat løn i Danmark stadig meget attraktiv i forhold til efter-skat lønnen (eller det at gå arbejdsløs) i Polen. Sammenlignet med vores nabolande (f.eks. Tyskland og Sverige) har vi i Danmark langt større vægt på indkomstskatter og mindre vægt på arbejdsmarkedsbidrag. Da arbejdsmarkedsbidrag betales af både danskere og udlændinge, ville importen af arbejdskraft yde et væsentligt større bidrag til finansieringen af vores velfærdssamfund, hvis vi flyttede en del af beskatningen fra indkomstskat til arbejdsmarkedsbidrag/bruttoskat. Samtidig ville vi i beskatningsstruktur komme til at ligne vores nabolande mere, hvilket ville mindske de skattemæssige problemer ved pendling over grænserne. Accelererende tilstrømning og skæv sammensætning Overordnet set er der sket en stigning i bestanden af østeuropæisk arbejdskraft. Især fra og med midten af 2006 har udviklingen taget fart. Således er det samlede antal af aktive arbejdstilladelser i april 2007 nået op på godt Selve tilgangen - målt i antal ikrafttrådte arbejdstilladelser - har derimod været noget 44 Økonomiske Tendenser

6 Figur 1. Tilgang og bestand af arbejdstilladelser til borgere fra de nye EU-lande over tid Antal aktive arbejdstilladelser Antal i kraft trådte arbejdstilladelser Bestand (venstre akse) Tilgang (højre akse) Anm.: De nye EU-lande omfatter Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. mere svingende, om end den overordnet set også har været underlagt en stigende tendens. Syv ud af ti østeuropæere er polske statsborgere, 17 procent stammer fra Litauen og 5 procent fra Letland. Den helt overvejende del stammer altså fra vores nærmeste naboer omkring Østersøen. I 1. kvartal 2007 var det Region Hovedstaden-Sjælland, som udgjorde den vigtigste aftager for østarbejderne. Især Region Syddanmark har dog udgjort et trækplaster for østarbejderne set i forhold til arbejdsmarkedets relative størrelse. I 1. kvartal 2007 var bestanden af østeuropæisk arbejdskraft generelt overrepræsenteret i provinsen (på nær Midtjylland), når man sammenholder regionernes andel af det samlede antal østeuropæere med regionens andel af den samlede danske beskæftigelse. Den regionale fordeling af de aktive arbejdstilladelser over tid synes nogenlunde konstant. Den før omtalte stigning i bestanden af arbejdskraft fra Øst- Figur 2. Antal aktive arbejdstilladelser fordelt på udvalgte brancher Offentlige/personlige tjenester Finansiering, forretnings service Transport, post og tele Handel, hotel og restauration Bygge-anlæg Industri Landbrug, fiskeri, rås tofudvikling Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 1. kv kv kv AErådet

7 europa gør sig altså bemærket i alle landets regioner. Skæv branchefordeling blandt østarbejderne I første kvartal 2007 arbejdede hovedparten af østarbejderne indenfor bygge-anlæg og landbruget, jf. figur 2. På tredjepladsen lå finansiering og forretningsservice tæt fulgt af industrien. Når finansiering og forretningsservice ligger så højt, skyldes det, at rengøring og vikarbureauer ligger under denne hovedbranche. De øvrige serviceerhverv halter bagefter, hvad angår rekruttering af østeuropæisk arbejdskraft. Desuden tyder udviklingen på, at arbejdskraftmanglen indenfor bygge-anlæg efterlader sine spor i arbejdskraftindvandringen fra øst, specielt siden midten af I starten af 2007 har byggebranchen overhalet landbruget og lagt sig i spidsen som den vigtigste arbejdsgiver for østarbejderne. Tallene bag figur 1 viser som nævnt, at der har været tale om en kraftig acceleration i tilgangen siden midten af Denne voksende bestand af østeuropæisk arbejdskraft skyldes først og fremmest en kraftig vækst i bygge-anlægssektoren, finansiering og forretningsservice (rengøring og vikarer) samt industrien. Østarbejdere er voldsomt underrepræsenterede i bestemte servicebrancher set i forhold til branchens vægt i den samlede beskæftigelse. Det fremgår af tabel 4. Blandt servicebrancherne udgør finansiering og forretningsservice en undtagelse. Det skyldes, at rengøring og vikarer hører til denne branche. Generelt er sprogbarriererne dog stadig for store til, at østeuropæerne udgør et seriøst alternativ til dansk arbejdskraft indenfor servicesektoren. Ikke mindst som følge heraf er landbruget og bygge-anlæg klart overrepræsenteret blandt østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Over halvdelen af østarbejderne er ansat i disse to sektorer, hvorimod de to brancher kun står for knap 9 procent af den samlede danske beskæftigelse. Tabel 4. Aktive arbejdstilladelser fordelt på brancher, 4. kvartal 2006 Antal aktive Branchens an- Branchens an- Overrepræarbejdstilla- del af samtlige del af samtlige sentationsdelser arbejdstil- beskæf- faktor 4. kv ladelser tigede Pct. Pct. Landbrug, fiskeri, råstofudvikling ,7 1,5 22,3 Bygge-anlæg ,5 7,4 3,2 Finansiering, forretningsservice ,3 13,8 1,1 Industri ,2 16,0 0,6 Transport, post og tele 387 4,0 6,9 0,6 Handel, hotel og restauration 522 5,4 15,9 0,3 Offentlige/personlige tjenester 662 6,8 38,1 0,2 Energi- & vandforsyning 10 0,1 0,5 0,2 Uoplyst aktivitet 101 1,0 0,0 40,0 I alt ,0 100,0 1,0 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik. 46 Økonomiske Tendenser

8 Mere end hver anden østeuropæer arbejder i 3F-funktioner I tabel 5 er østarbejderne opdelt efter hvilken a-kasse, deres stilling hører ind under. Her er det generelle billede, at arbejdskraften er endnu mere skævt fordelt end i forhold til de enkelte brancher. Således er langt de fleste ansat i 3F-jobkategorier. I 1. kvartal 2007 blev 60 procent af alle arbejdstilladelser udstedt til lønmodtagere i denne gruppe, efterfulgt af Kristelig a- kasse og TIB's a-kasse, begge med en andel på ca. 11 procent. Tilsammen er altså fire ud af fem arbejdstilladelser udstedt til jobtyper indenfor disse tre a-kasser. Alle tre kategorier er desuden overrepræsenteret blandt østeuropæerne i forhold til den samlede forsikrede beskæftigelse, jf. overrepræsentationsfaktoren, som fremgår af sidste søjle i tabel 5. Ligesom for branchernes vedkommende er de fleste serviceprægede a-kasser underrepræsenteret. Samtidigt bliver arbejdsmarkedet for højtuddannede stort set forbigået af østarbejderne, idet de relevante a-kasser enten er underrepræsenteret eller slet ikke optræder i opgørelsen. Også fremadrettet et øget vækstpotentiale På trods af det voksende antal østarbejdere på det danske arbejdsmarked er det relativt få områder på arbejdsmarkedet, som drager nytte af situationen. Det ekstra vækstpotentiale, som østeuropæisk arbejdskraft kan være grobund for, er langt fra opbrugt. Især enkelte servicebrancher ville kunne profitere af et øget fokus på denne arbejdskraftressource. Selvom a- kassestatistikken i tabel 5 ikke giver et entydigt bud på østarbejdernes uddannelsesniveau, indikerer den klart, at danske arbejdsgivere i alt for ringe grad har fået øjnene op for den mere veluddannede del af arbejdsstyrken i de nye EU-medlemslande. Tabel 5. Aktive arbejdstilladelser fordelt på udvalgte forsikringskategorier Antal aktive Andel af A-kassens an- Overrepræarbejdstilla- samtlige ar- del af samlet sentationsdelser bejdstil- beskæftigelse faktor 1. kv ladelser Pct. Pct. 3F ,0 13,6 4,4 Kristelig a-kasse ,4 7,8 1,5 TIB's a-kasse ,0 2,2 5,1 Metals a-kasse 477 4,2 4,4 1,0 Malerfaget og maritim 314 2,8 0,5 6,1 Akademikernes a-kasse 288 2,5 3,4 0,7 NNF 234 2,1 1,3 1,6 HK's a-kasse 143 1,3 12,1 0,1 Ingeniører 63 0,6 3,0 0,2 Andre 473 4,2 51,8 0,1 I alt ,0 100,0 1,0 Anm.: Arbejdstilladelsernes tilknyttes en forsikringskategori ud fra en vurdering fra arbejdsstedet. De omfattede østarbejdere har altså ikke en egentlig arbejdsløshedsforsikring. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik. AErådet

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ

af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ i:\jan-feb-2001\skat-2.doc af Anita Vium, direkte telefon 33557724 5. februar 2001 RESUMÈ LAVERE SKAT PÅ INDKOMST I TYSKLAND ER EN MYTE Ifølge Dansk Industri kan det meget bedre betale sig at arbejde i

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Midlertidigt ansatte i Danmark

Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidigt ansatte i Danmark Midlertidige kontrakter kan indbefatte øget usikkerhed for medarbejderne. Herudover finder analysen indikationer på, at midlertidigt ansatte i 2010 fik 19 pct. mindre i løn

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere