5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi"

Transkript

1 5. Østarbejdernes bidrag til dansk økonomi Arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande gav et pust til dansk økonomi på 3,4 mia.kr. og fik væksten til at stige 0,2 pct. point i Til gengæld bliver de offentlige kasser stort set forbigået, idet en typisk østarbejders gennemsnitlige skattesats Ikke desto mindre har den store tilstrømning påvirket det overordnede vækstbillede i Danmark. Væksten i antal aktive arbejdstilladelser i perioden 4. kvartal 2005 til 4. kvartal 2006 forøgede den økonomiske vækst med 0,2 pct. point. Dette skal ses i forhold til en samlet økonomisk vækst på 3,0 procent i pågælden- kun er mellem en femtedel og en tredjedel af en tilsvarende danskers. I 1. kvartal 2007 rundede indvandringen fra de nye EU-lande personer. Tre ud af fire indvan- drere stammer i dag fra de nye EU-medlemslande, og bygge-anlæg har overhalet landbruget som den vigtigste arbejdsgiver for østarbejderne. Tilstrømning af arbejdskraft fra øst øger dansk vækst Antallet af østarbejdere i Danmark har i den senere tid været i markant vækst. Det skyldes i høj grad den gode økonomiske udvikling, vi har haft de seneste år. Der er ikke bare tale om en stigning i det absolutte antal østarbejdere, men også i deres relative betydning. I dag kommer tre ud af fire udenlandske arbejdere fra de nye EUmedlemslande. Tal fra Udlændingeservice understreger den stigende betydning af indvandringen fra Østeuropa i forhold til arbejdskraftindvandringen generelt, jf. tabel 1. Hvor både de gamle EU-lande og andre lande har oplevet en vigende andel af det samlede antal udstedte arbejdstilladelser, er de nye EU-landes andel steget fra 44 procent i 1. kvartal 2005 til godt 68 procent i 1. kvartal På trods af en stigende tilgang af arbejdskraft fra de nye EU-lande gennem de sidste måneder, udgør østeuropæerne stadig kun en lille andel af den samlede danske beskæftigelse. I 1. kvartal 2007 udgjorde østarbejderne således 0,4 procent af den samlede beskæftigelse. Tabel 1. Udstedte opholdsbeviser med erhvervsformål fordelt på område, 1. kvartal kvartal 1. kvartal Ændring, 2005 Andel 2007 Andel 1. kvartal kvartal 07 Pct. Pct. Nye EU-lande , , Gamle EU-lande , ,9 594 Andre lande , ,6 323 I alt , , Anm.: Idet der er tale om tilgange her, udgøres kategorien "Nye EU-lande" af antal udstedte arbejdstilladelser. Da der ikke kræves arbejdstilladelse fra borgere fra de gamle EU-lande, er der her til gengæld tale om opholdsbeviser. Tallene for 1. kvartal 2007 er foreløbige (dog ikke for nye EU-lande). Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Udlændingeservice. 40 Økonomiske Tendenser

2 de periode. De 0,2 pct. point svarer til 3,4 mia.kr. Beregningerne er foretaget på baggrund af den gennemsnitlige bruttoværditilvækst pr. beskæftigede ganget med antal aktive arbejdstilladelser i pågældende branche. Den beregnede økonomiske effekt udgør dog kun en del af arbejdskraftindvandringens samlede økonomiske bidrag, idet vi i dette afsnit som sagt kun fokuserer på antal aktive arbejdstilladelser til borgere fra de nye EU-medlemslande og f.eks. ikke ser på pendling fra Sverige og Tyskland. Der er ingen tvivl om, at arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-lande har bidraget til den økonomiske fremgang i Danmark. Alle østarbejdere i ovennævnte statistikker omfattes af dansk skattelovgivning og betaler som udgangspunkt indkomstskat i Danmark på lige fod med en dansk arbejdstager. Tages der højde for de særlige karakteristika, som gør sig gældende for den østeuropæiske arbejdskraft, vil diverse fradragsmuligheder dog reducere skatten fra denne gruppe ganske betragteligt, jf. afsnittet om skat nedenfor. Den fremtidige udvikling er i høj grad afhængig af tendenserne på det danske arbejdsmarked. Ser man på ledighedsniveauet i de baltiske lande og Polen, er det oplagt, at indvandringspotentialet langt fra er opbrugt. Desuden er lønforskellen i sagens natur et vigtigt trækplaster for østeuropæisk arbejdskraft. Så længe arbejdsmarkedet er presset som i den nuværende situation, er der ingen grund til at forvente en snarlig opbremsning i tilstrømningen fra øst. Kun forbedrede konjunkturer primært i Tyskland kan på kort sigt have en dæmpende effekt på indvandringen af arbejdskraft. En typisk østarbejder i Danmark betaler kun 13 procent i skat Skattebidraget er en væsentlig faktor, når den velfærdsmæssige effekt af arbejdskraftindvandringen fra de nye EU-medlemslande skal belyses. Som ansat i Danmark er østarbejderne underlagt de samme regler for skattebetaling som danske arbejdstagere. Der er imidlertid særregler, som den nye arbejdskraft kan gøre brug af og som i høj grad påvirker skattebetalingerne fra denne gruppe. Langt de fleste østarbejdere må antages at være ansat med en midlertidig arbejdskontrakt af en dansk arbejdsgiver (maximalt med ét års varighed), f.eks. i forbindelse med et konkret byggeprojekt eller som medhjælp i landbruget. Kan der sambopæl i hjemlandet, giver dette ret til tidigt dokumenteres bibeholdelse af en skattefri kost- og logigodtgørelse. Den samlede godtgørelse fungerer som et skattefradrag på 613 kr. pr. døgn alle ugens syv dage, såfremt arbejdsgiveren ikke stiller kost og/eller logi til rådighed. Beløbet er sammensat af 429 kr. i kostgodtgørelse og 184 kr. logigodtgørelse. Ved en halvårlig ansættelse og ophold i Danmark (svarende til 22,5 arbejdsuger) udgør alene denne fradragsmulighed godt kr. Udover godtgørelsen har østeuropæerne på lige fod med danskere krav på person- og beskæftigelsesfradrag. Ved en i forvejen lav timeløn er der således et yderst lille skattebidrag fra østarbejdernes side. Tabel 2 illustrerer hvilken betydning, de gældende skatteregler har for en østarbejder målt i kroner og ører. I eksemplet er skattegrundlaget beregnet ud fra en ugentlig arbejdstid på 37 timer ved en midlertidig ansættelse på ét hhv. et halvt år. Der eksisterer ikke lønstatistikker på området, men som et skøn er timelønnen sat til 150 AErådet

3 Tabel 2. Skattegrundlag for en midlertidig ansat arbejdstager fra de nye EU-lande og en dansk lønmodtager i en tilsvarende funktion Helårsansat Halvårlig ansat Fast ansat østarbejder østarbejder dansk håndværker Timeløn 150 kr. 150 kr. 206 kr. Antal arbejdsuger 45 22,5 45 Kost- og logigodtgørelse kr kr. 0 kr. Månedsløn, brutto kr kr kr. Skat pr. måned inkl. AM kr kr kr. Gennemsnitlig skattesats 12% (4%) 13% (5%) 39% (31%) Anm.: Kommuneskattesatsen er sat lig landsgennemsnittet. I parentes ses indkomstskattesatsen uden AM-bidrag. Den danske lønmodtager antages at tjene gennemsnitslønnen for bygge-anlæg taget fra DA-lønstatistikken (2006). Kilde: AErådet på basis af gældende lovgivning. kr., hvilket ligger midt imellem den overenskomstforhandlede mindsteløn og DA's gennemsnitsløn indenfor de relevante hovedarbejdsfunktioner. Timelønnen i sig selv ligger givetvis for højt i forhold til østarbejdernes faktiske gennemsnitsløn og skaber således en for høj samlet indkomst. Til gengæld må det forventes, at de anvendte 37 ugentlige timer er for lavt sat for denne type arbejdskraft. Samtidig skal man have in mente, at en mindre løn ikke mindsker selve kost- og logigodtgørelsen, som står for hovedparten af fradragsbeløbet. Dermed vil en mindre timeløn ikke resultere i en øget skattesats hos den pågældende østarbejder, tværtimod. Eksemplet i tabel 2 illustrerer en markant skatteeffekt af de gældende fradragsregler og -satser. Som det fremgår af regneeksemplerne i tabel 2, bliver hovedparten af skattegrundlaget fra en midlertidig ansat østarbejder spist op af kost- og logigodtgørelsen, uanset arbejdsforholdets længde. I ovenstående eksempel betaler en helårsansat østarbejder altså kun, hvad der svarer til 12 procent af sin bruttoløn i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Selve indkomstskatteandelen udgør ikke mere end 4 procent. En normal fastansat dansker med tilsvarende arbejdsfunktion betaler ca. tre gange så meget af sin arbejdsindkomst i skat. Mange østarbejdere betaler slet ikke indkomstskat, men kun arbejdsmarkedsbidrag, fordi deres timeløn ligger tæt på mindstelønnen. Dermed betaler en dansker fem gange mere i skat af sin indkomst, end en østarbejder gør af sin indkomst. Bortset fra moms og afgifter på daglige forbrugsvarer bliver stats- og kommunekassen altså ikke tilgodeset i nævneværdig grad ved ansættelse af arbejdskraft fra de nye EU-medlemslande. I øvrigt må man gå ud fra, at de østeuropæiske arbejdstagere sender størstedelen af deres indkomst til hjemlandet frem for at forbruge den i Danmark. Godtgørelsens forvridende effekt for den enkelte lønmodtager fremstår endnu tydeligere, når nettotimelønnen for en dansker og en østeuropæer beregnes. Antages det, at begge arbejder under fuldstændig samme vilkår - dvs. bruttotimelønnen sættes til 180 kr. og arbejdstiden til 37 timer om ugen - vil danskeren tjene 113 kr. pr. time efter skat, hvorimod en 42 Økonomiske Tendenser

4 Tabel 3. Tabt skatteprovenu ved forskellige andele af midlertidig ansatte østarbejdere Andel midlertidige ansættelsesforhold af samtlige arbejdstilladelser 75% 100% Samlet skatteprovenu uden godtgørelser (mia. kr.) 0,6 0,6 Samlet skatteprovenu med godtgørelser (mia. kr.) 0,3 0,2 Tabt skatteprovenu (mia. kr.) 0,3 0,4 Anm.: Østarbejderne antages i gennemsnit at være ansat på halvårsbasis, uanset midlertidig ansættelsesforhold eller ej. Det samlede provenu er beregnet ud fra værdierne i tabel 1. Den underliggende antagelse for beregningen er, at samtlige arbejdstilladelser munder ud i fuldtidsbeskæftigelse. Eventuelle diskrepanser skyldes afrunding. Kilde: AErådet. midlertidig ansat østarbejder efter skat vil få hele 150 kr. ud af en times arbejde. Kost- og logigodtgørelsen resulterer altså i, at danskerens nettoløn kun udgør tre fjerdedele af østarbejderens nettoløn. Skatteprovenuet udhules Tabel 3 giver et bud på det samlede tab, som opstår ved, at østarbejdere benytter sig af de gældende regler for kost- og logigodtgørelse. Afgørende for størrelsen af det samlede skatteprovenu fra østarbejderne er antagelsen om, hvor stor en andel, der arbejder under midlertidig ansættelse hos en dansk arbejdsgiver, og dermed kan benytte sig af godtgørelsesmulighederne. Der publiceres ikke statistikker over præcis hvor mange østarbejdere, der betaler skat efter hvilke regler. SKAT (Skattecenter Esbjerg) har dog overfor AErådet oplyst, at langt den overvejende del af østarbejderne med arbejdstilladelse i Danmark arbejder som midlertidig ansat og beskattes derfor efter de regler, som gælder herfor. Da den præcise andel ikke kendes, er beregningen i tabel 3 foretaget under to forskellige antagelser, hvor andelen af midlertidig ansatte spænder fra 75 til 100 procent. Statskassen mister altså mellem halvdelen og to tredjedele af det provenu, den ville kunne opnå, hvis samtlige østarbejdere var fast ansat og dermed beskattet på lige fod med en typisk dansk lønmodtager. Under de valgte antagelser ligger statskassens tabte provenu i intervallet mio. kr. eller med andre ord, hvad der svarer til lønudgifterne på godt offentlig ansatte. En betragtelig andel af det potentielle skatteprovenu fra den nye arbejdskraft bliver dermed udhulet af de gældende regler på området. Såfremt det ikke lykkes at få østeuropæerne fast ansat hos en dansk arbejdsgiver eller der ændres i de gældende regler, vil stats- og kommunekasserne også fremover blive forbigået i stor udstrækning. Dermed vil importen af arbejdskraft kun i meget ringe udstrækning bidrage til at finansiere vores velfærdssamfund. Hensigten med indførelsen af de beskrevne godtgørelser og fradrag har været at øge mobiliteten indenfor den danske arbejdsstyrke. Man kan dog stille spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at give så stort et skattetilskud til arbejdskraft fra de nye EU medlemslande. Især kostfradraget på ca. 400 kr. pr. dag - svarende til ca kr. pr. måned - virker ude af trit med, hvad f.eks. en polak eller en dansker typisk har af udgifter til kost på en måned. AErådet

5 Boks 1. Forskellige former for arbejdskraftindvandring fra Østeuropa Østeuropæisk arbejdskraft kommer hovedsageligt til Danmark ved enten at søge direkte om arbejds- og opholdstilladelse eller ved at være udstationeret af en udenlandsk virksomhed. Førstnævnte kategori - her indgår også vikarer - udgør den største andel af den samlede arbejdskrafttilgang og registreres fuldt ud, idet arbejdstageren skal have arbejdstilladelse fra dag ét, han opholder sig i Danmark. Derimod er udstationeringer inkl. enkeltmandsvirksomheder svært at opgøre pga. manglende registrering, og fordi der først kræves en arbejdstilladelse ved et ophold på mere end 12 måneder. Man skal dog holde sig for øje, at udstationeringer ikke løfter den indenlandske økonomiske vækst. Der er derimod tale om en slags tjenesteimport, når f.eks. en polsk virksomhed udstationerer medarbejdere i Danmark for at gennemføre et byggeprojekt for en dansk bygherre. I dette kapitel er omfang og karakteristika af den del af den østeuropæiske arbejdskraft belyst, som har fået tildelt en arbejdstilladelse. Der ses altså bort fra udstationeringer og sort arbejdskraft. Det faktiske antal østeuropæere, som udfører et arbejde indenfor landets grænser, må derfor formodes at være betydelig højere, men de er ikke opgjort i de eksisterende registre. For fremover at kunne danne sig et mere fyldestgørende billede af arbejdskraftindvandringen generelt og specielt østarbejdernes betydning for dansk økonomi, er en betydelig opgradering af statistikkerne på området nødvendigt. Det store skattetilskud fører til, at en dansker og f.eks. en polak, der udfører det samme arbejde og arbejder det samme antal timer, står overfor vidt forskellige efter-skat lønninger. Derfor vil polakken alene pga. af skattesystemet være villig til at arbejde for en langt lavere før-skat løn end danskeren. Faktisk er det meget sandsynligt, at de gunstige skatteregler, som østarbejderne kan benytte sig af, slet ikke er nødvendige for at lokke dem hertil. Det skyldes, at selv hvis lønnen blev beskattet som hos "normale" danskere, dvs. uden kost/logi fradrag, så er denne normale efter-skat løn i Danmark stadig meget attraktiv i forhold til efter-skat lønnen (eller det at gå arbejdsløs) i Polen. Sammenlignet med vores nabolande (f.eks. Tyskland og Sverige) har vi i Danmark langt større vægt på indkomstskatter og mindre vægt på arbejdsmarkedsbidrag. Da arbejdsmarkedsbidrag betales af både danskere og udlændinge, ville importen af arbejdskraft yde et væsentligt større bidrag til finansieringen af vores velfærdssamfund, hvis vi flyttede en del af beskatningen fra indkomstskat til arbejdsmarkedsbidrag/bruttoskat. Samtidig ville vi i beskatningsstruktur komme til at ligne vores nabolande mere, hvilket ville mindske de skattemæssige problemer ved pendling over grænserne. Accelererende tilstrømning og skæv sammensætning Overordnet set er der sket en stigning i bestanden af østeuropæisk arbejdskraft. Især fra og med midten af 2006 har udviklingen taget fart. Således er det samlede antal af aktive arbejdstilladelser i april 2007 nået op på godt Selve tilgangen - målt i antal ikrafttrådte arbejdstilladelser - har derimod været noget 44 Økonomiske Tendenser

6 Figur 1. Tilgang og bestand af arbejdstilladelser til borgere fra de nye EU-lande over tid Antal aktive arbejdstilladelser Antal i kraft trådte arbejdstilladelser Bestand (venstre akse) Tilgang (højre akse) Anm.: De nye EU-lande omfatter Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. mere svingende, om end den overordnet set også har været underlagt en stigende tendens. Syv ud af ti østeuropæere er polske statsborgere, 17 procent stammer fra Litauen og 5 procent fra Letland. Den helt overvejende del stammer altså fra vores nærmeste naboer omkring Østersøen. I 1. kvartal 2007 var det Region Hovedstaden-Sjælland, som udgjorde den vigtigste aftager for østarbejderne. Især Region Syddanmark har dog udgjort et trækplaster for østarbejderne set i forhold til arbejdsmarkedets relative størrelse. I 1. kvartal 2007 var bestanden af østeuropæisk arbejdskraft generelt overrepræsenteret i provinsen (på nær Midtjylland), når man sammenholder regionernes andel af det samlede antal østeuropæere med regionens andel af den samlede danske beskæftigelse. Den regionale fordeling af de aktive arbejdstilladelser over tid synes nogenlunde konstant. Den før omtalte stigning i bestanden af arbejdskraft fra Øst- Figur 2. Antal aktive arbejdstilladelser fordelt på udvalgte brancher Offentlige/personlige tjenester Finansiering, forretnings service Transport, post og tele Handel, hotel og restauration Bygge-anlæg Industri Landbrug, fiskeri, rås tofudvikling Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen. 1. kv kv kv AErådet

7 europa gør sig altså bemærket i alle landets regioner. Skæv branchefordeling blandt østarbejderne I første kvartal 2007 arbejdede hovedparten af østarbejderne indenfor bygge-anlæg og landbruget, jf. figur 2. På tredjepladsen lå finansiering og forretningsservice tæt fulgt af industrien. Når finansiering og forretningsservice ligger så højt, skyldes det, at rengøring og vikarbureauer ligger under denne hovedbranche. De øvrige serviceerhverv halter bagefter, hvad angår rekruttering af østeuropæisk arbejdskraft. Desuden tyder udviklingen på, at arbejdskraftmanglen indenfor bygge-anlæg efterlader sine spor i arbejdskraftindvandringen fra øst, specielt siden midten af I starten af 2007 har byggebranchen overhalet landbruget og lagt sig i spidsen som den vigtigste arbejdsgiver for østarbejderne. Tallene bag figur 1 viser som nævnt, at der har været tale om en kraftig acceleration i tilgangen siden midten af Denne voksende bestand af østeuropæisk arbejdskraft skyldes først og fremmest en kraftig vækst i bygge-anlægssektoren, finansiering og forretningsservice (rengøring og vikarer) samt industrien. Østarbejdere er voldsomt underrepræsenterede i bestemte servicebrancher set i forhold til branchens vægt i den samlede beskæftigelse. Det fremgår af tabel 4. Blandt servicebrancherne udgør finansiering og forretningsservice en undtagelse. Det skyldes, at rengøring og vikarer hører til denne branche. Generelt er sprogbarriererne dog stadig for store til, at østeuropæerne udgør et seriøst alternativ til dansk arbejdskraft indenfor servicesektoren. Ikke mindst som følge heraf er landbruget og bygge-anlæg klart overrepræsenteret blandt østeuropæisk arbejdskraft i Danmark. Over halvdelen af østarbejderne er ansat i disse to sektorer, hvorimod de to brancher kun står for knap 9 procent af den samlede danske beskæftigelse. Tabel 4. Aktive arbejdstilladelser fordelt på brancher, 4. kvartal 2006 Antal aktive Branchens an- Branchens an- Overrepræarbejdstilla- del af samtlige del af samtlige sentationsdelser arbejdstil- beskæf- faktor 4. kv ladelser tigede Pct. Pct. Landbrug, fiskeri, råstofudvikling ,7 1,5 22,3 Bygge-anlæg ,5 7,4 3,2 Finansiering, forretningsservice ,3 13,8 1,1 Industri ,2 16,0 0,6 Transport, post og tele 387 4,0 6,9 0,6 Handel, hotel og restauration 522 5,4 15,9 0,3 Offentlige/personlige tjenester 662 6,8 38,1 0,2 Energi- & vandforsyning 10 0,1 0,5 0,2 Uoplyst aktivitet 101 1,0 0,0 40,0 I alt ,0 100,0 1,0 Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik. 46 Økonomiske Tendenser

8 Mere end hver anden østeuropæer arbejder i 3F-funktioner I tabel 5 er østarbejderne opdelt efter hvilken a-kasse, deres stilling hører ind under. Her er det generelle billede, at arbejdskraften er endnu mere skævt fordelt end i forhold til de enkelte brancher. Således er langt de fleste ansat i 3F-jobkategorier. I 1. kvartal 2007 blev 60 procent af alle arbejdstilladelser udstedt til lønmodtagere i denne gruppe, efterfulgt af Kristelig a- kasse og TIB's a-kasse, begge med en andel på ca. 11 procent. Tilsammen er altså fire ud af fem arbejdstilladelser udstedt til jobtyper indenfor disse tre a-kasser. Alle tre kategorier er desuden overrepræsenteret blandt østeuropæerne i forhold til den samlede forsikrede beskæftigelse, jf. overrepræsentationsfaktoren, som fremgår af sidste søjle i tabel 5. Ligesom for branchernes vedkommende er de fleste serviceprægede a-kasser underrepræsenteret. Samtidigt bliver arbejdsmarkedet for højtuddannede stort set forbigået af østarbejderne, idet de relevante a-kasser enten er underrepræsenteret eller slet ikke optræder i opgørelsen. Også fremadrettet et øget vækstpotentiale På trods af det voksende antal østarbejdere på det danske arbejdsmarked er det relativt få områder på arbejdsmarkedet, som drager nytte af situationen. Det ekstra vækstpotentiale, som østeuropæisk arbejdskraft kan være grobund for, er langt fra opbrugt. Især enkelte servicebrancher ville kunne profitere af et øget fokus på denne arbejdskraftressource. Selvom a- kassestatistikken i tabel 5 ikke giver et entydigt bud på østarbejdernes uddannelsesniveau, indikerer den klart, at danske arbejdsgivere i alt for ringe grad har fået øjnene op for den mere veluddannede del af arbejdsstyrken i de nye EU-medlemslande. Tabel 5. Aktive arbejdstilladelser fordelt på udvalgte forsikringskategorier Antal aktive Andel af A-kassens an- Overrepræarbejdstilla- samtlige ar- del af samlet sentationsdelser bejdstil- beskæftigelse faktor 1. kv ladelser Pct. Pct. 3F ,0 13,6 4,4 Kristelig a-kasse ,4 7,8 1,5 TIB's a-kasse ,0 2,2 5,1 Metals a-kasse 477 4,2 4,4 1,0 Malerfaget og maritim 314 2,8 0,5 6,1 Akademikernes a-kasse 288 2,5 3,4 0,7 NNF 234 2,1 1,3 1,6 HK's a-kasse 143 1,3 12,1 0,1 Ingeniører 63 0,6 3,0 0,2 Andre 473 4,2 51,8 0,1 I alt ,0 100,0 1,0 Anm.: Arbejdstilladelsernes tilknyttes en forsikringskategori ud fra en vurdering fra arbejdsstedet. De omfattede østarbejdere har altså ikke en egentlig arbejdsløshedsforsikring. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen, Danmarks Statistik. AErådet

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft

Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Jobfremgangen er ikke båret af nytilkommen arbejdskraft Indvandreres beskæftigelse er et tilbagevendende emne i den offentlige debat. Ofte behandles udenlandsk arbejdskraft i statistikken som en samlet

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Mange job med relativt få timer om ugen

Mange job med relativt få timer om ugen 11. oktober 2016 2016:17 Mange job med relativt få timer om ugen Af Thomas Thorsen, Jesper Grunnet-Lauridsen og Michael Drescher Fra 1. oktober 2016 betyder 225-timersreglen, at kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft

Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft Der er stor forskel i lønindkomsterne mellem udenlandske arbejdere fra vestlige og østlige lande. Ser man på medianindkomsterne, så modtager midlertidige arbejdere

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

OFFENTLIG PROVENUVIRKNING, HVIS FASTANSATTE DANSKERE AFSKEDI-

OFFENTLIG PROVENUVIRKNING, HVIS FASTANSATTE DANSKERE AFSKEDI- 25. februar 2008 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 OFFENTLIG PROVENUVIRKNING, HVIS FASTANSATTE DANSKERE AFSKEDI- GES, MENS ØSTARBEJDERE BIBEHOLDES Provenuvirkningen på de offentlige finanser af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Resumé Malerfaget stærkt påvirket af krisen (side 3) I oplevede ca. halvdelen af virksomhederne omsætningsfald og kun 16 % havde en stigende

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 5, 15. juni 19. juni 9 Indhold: Ugens tema Dansk konkurrenceevne er forbedret, men under pres Ugens tendenser Knap 1.9 personer blev varslet fyret i maj 9 Psykiske lidelser

Læs mere

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet

Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft. Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet Mobilitet blandt udenlandsk arbejdskraft Udarbejdet for Beskæftigelsesministeriet MOBILITET BLANDT UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 2017 Højbjerre Brauer Schultz Højbjerre Brauer Schultz Frederiksholms Kanal 1,

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere