Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie"

Transkript

1 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1

2 Indledning Socialtilsyn Hovedstaden overtog den 1. januar 2014 tilsynet med de sociale tilbud i Region Hovedstaden, herunder de tilbud der er beliggende i Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune har godkendt tilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbud som en fond/selvejende tilbud i henhold til SEL 107. Formål med uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Hovedstaden har aflagt uanmeldt tilsyn i tilbuddet den 17. januar 2014 på baggrund af følgende oplysninger: Hørsholm Kommune har i forbindelse med overdragelsen til Socialtilsynet angivet tilbuddet som en prioriteret opgave, idet der ikke er gennemført et socialfagligt tilsyn i Det uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i borgernes tilfredshed, samt krav, anbefalinger og opmærksomhedspunkter fra det uanmeldte tilsyn i oktober I rapport fra uanmeldt tilsyn foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet, Hillerød Kommune dateret 9. oktober 2012 er følgende opstillet under Anbefalinger (side 8) Der stilles følgende krav til Selmersvej: - At der i højere grad synliggøres i alle rehabiliteringsplaner hvordan beboerne har været inddraget i udarbejdelse, sættes fødselsdato på forsiden samt har fokus på at evaluere de ellers klare og tydelige mål. Der stilles følgende anbefalinger til Selmersvej: - Det anbefales derfor at der tages samtaler med beboerne om hvad der er målsætningen for den nuværende indsats samt evt. hvilke ønsker de kunne have til at intensivere indsatsen. Socialtilsynet vil i løbet af 2014 gennemføre et tilsyn, som lægges til grund for en re-godkendelse af tilbuddet. Her vil Tilsynet inddrage alle kriterier og indikatorer fra Kvalitetsmodellen i sin bedømmelse af tilbuddet. Hørsholm Kommune har ved overdragelsen til Socialtilsyn Hovedstaden anført, at Selma Marie er godkendt pr , med et færdigt budget for 2014, der var tilgængeligt ultimo Metode Socialtilsynet har forud for det uanmeldte besøg gennemgået følgende materiale: Oplysninger på Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside Vedtægter for Den selvejende institution Selma Marie dateret 3. sept Budget og takster for 2014 for ophold dateret 9. december 2013 Tilsynsrapport udarbejdet af Hillerød Kommune ved uanmeldt besøg den 9. oktober 2012 Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsstyrelsen for det sundhedsfaglige område dateret 13. september

3 Det uanmeldte tilsyn gennemføres således, at ledelse, medarbejdere og borgere ikke har mulighed for at forberede sig på tilsynsbesøget. Tilsynet den pågældende dag er udtryk for et øjebliksbillede. Tilsynet foregår i tidsrummet og omfatter Samtale med medarbejdere (leder er ikke tilstede) Rundvisning Samtale med borgere Opfølgning med medarbejdere. Tilsynet interviewede tre medarbejdere, repræsenteret ved to ergoterapeuter og en pædagog. Tilsynet interviewede to borgere. Samlet vurdering og konklusion på baggrund af det uanmeldte tilsyn: Der er fulgt op på anbefalinger fra uanmeldt tilsyn 2012 vedr. rehabiliteringsplaner herunder: beboeres inddragelse, fokus på evaluering samt klare og tydelige mål De interviewede borgere udtrykker stor tilfredshed med deres ophold i botilbuddet. Der fremvises aktuel dokumentation og plan for borgernes mål for opholdet på tilbuddet, med beskrivelse af indsatser og evaluering. Medarbejdere udviser engagement og særlig faglig indsigt i forhold til målgruppen. Konklusion: Borgere, som deltager i tilsynet udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på det foreliggende grundlag at der ydes en høj faglig indsats på Selma Marie med fokus på kvalitet, tværfaglighed samt dokumentation af indsats. Tema: Uddannelse og beskæftigelse Ved herværende uanmeldte tilsynsbesøg er seks borgere hjemme og to på arbejde. De borgere, der er hjemme og tilstede under tilsynsbesøget, er optaget af aktiviteter/aftaler i form af bl.a. besøg hos fysioterapeut og indkøb. Socialtilsynet får ved interview med en borger, oplysning om at tilbuddets socialrådgiver aktivt støtter borgeren i at få etableret et arbejds- og beskæftigelsestilbud. En anden borger udtrykker tilfredshed med et arbejds- og afprøvningsforløb. 3

4 Tema: Selvstændighed og relationer Der bor aktuelt syv mænd og en kvinde i alderen 19 til 27 år på Selma Marie hjemmet. Dagen inden Socialtilsynet s uanmeldte besøg, flyttede en ny borger ind på botilbuddet. Borgeren har som introduktion til botilbuddet, gennem ca. 1½ måned deltaget i fast torsdagsaktivitet i tilbuddet. Ifølge medarbejdere er det med til at opbygge relationer til øvrige beboere. Inden indflytning afstemmes forventninger ved en samtale. Forældrene inddrages, hvis borgerne ønsker det, og der er tæt kontakt i starten af forløbet. Medarbejderne oplyser, at deres fokus er på borgerens behov, men de er opmærksom på forældrene og det aftales med borgeren og forældrene, hvilke forhold familien/pårørende indgår i. Medarbejderne beskriver overfor Tilsynet eksempler på forløb, hvor der over tid sker ændringer, så borgeren styrkes til at varetage flere og flere opgaver selv. Ved det uanmeldte tilsyn i 2012 blev det anbefalet: at der tages samtaler med beboerne om hvad målsætningen er for den nuværende indsats samt evt. hvilke ønsker de kunne have til at intensivere indsatsen Ved dette uanmeldte tilsyn fremviser en borger sine mål indrammet og opsat på væggen i sin lejlighed, så han kan huske dem, og relatere sig til disse i hverdagen. Medarbejderne oplyser, at de støtter nogle af borgerne ift. deres økonomi. Målet er størst mulig selvstændighed. For nogle borgere, som har svært ved at administrere økonomien, er der lavet aftale om, at pengene er låst inde, og borgeren får penge udleveret hver uge. Borgeren skriver selv under på såvel aftale, som ved udlevering af penge. I nogle tilfælde vil det være forældrene, som administrerer økonomien efter aftale med borgeren. Borgerne støttes i at indgå i sociale relationer ved at medarbejderne bla. benytter nogle af deres ikke skemalagte timer til ledsagelse i Hovedtropperne, som er klub beliggende i København. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Tilbuddet henvender sig til borgere i aldersgruppen 18 til 35 år med erhvervet sen-hjerneskade. Herudover oplyser medarbejderne, at der aktuelt bor en borger, hvis primære handicap er spasticitet. Borgerne kommer fra hele Sjælland. Målgruppen er borgere med let- til moderat hjerneskade, hvilket medfører et potentiale for udvikling. 4

5 Medarbejdere oplyser, at der ikke er mange steder her i landet, der har specialiseret sig til målgruppen unge med erhvervet sen-hjerneskade. Medarbejderne oplever, at tv-udsendelsen Pigen, der ikke ville dø har givet anledning til større efterspørgsel på deres specialtilbud. Der sker en løbende ind- og udflytning. Medarbejderne oplyser, at en borger er flyttet ind dagen inden herværende uanmeldte tilsyn, og den forrige borger kom i december Tilbuddet arbejder med dokumentation af borgernes mål i Bostedsystemet. Det bliver oplyst, at der arbejdes på udvikling af systemet, så indsatsen bedre kan dokumenteres og mål samt score efterfølgende kan trækkes ud som statistik. Medarbejderne ser det som en synliggørelse, og et redskab til dialog, hvorfor en indsats for eksempel lykkes hos én medarbejder, og måske ikke hos en anden. Medarbejderne oplyser, at tilbuddet har arbejdet med Bostedsystemet igennem flere år. Borgerne angiver én gang om året en selvoplevelse og scoring ift. de mål, der har været arbejdet med. En score på 1-5 kan opleves vidt forskelligt, men vurderes af medarbejderne, som et godt værktøj i dialogen. Medarbejderne oplyser endvidere, at der i løbet af kort tid vil ske introduktion til VUM modellen (Voksen Udrednings Metode). Socialtilsynet får fremlagt eksempel på COPM (redskab til måling af den enkelte borgers egen vurdering af tilfredshed med udøvelsen af daglige aktiviteter). Medarbejderne noterer deres oplevelse (faglige vurdering) i en Neurorehabiliterings-plan. I Neurorehabiliteringsplanen er borgeren med til at definere og fastsætte mål. GAS, andet måleredskab, benyttes til vurdering på nogle mål, som varer under et år. Der er i medarbejdergruppen en faglig sammensætning af ergoterapeuter, pædagoger og socialrådgivere. Medarbejderne oplyser, at der ikke er forekommet magtanvendelser i tilbuddet. Der er samarbejdet via kontakt til sundhedsvæsen, og ved supervision i en enkelt sag som metode, for at undgå brug af magtanvendelse. Socialtilsynet har interview med to borgere i deres respektive lejligheder. Begge borgere har boet ca. to år i tilbuddet. Begge borgere udtrykker stor tilfredshed med deres ophold, og hjælp fra medarbejderne, som får ros for deres faglighed. Borgerne oplyser, at der er et godt fællesskab og god tone borgerne imellem. Alle deltager i torsdagsaktivitet, hvor der er skiftende aktiviteter, som borgerne skiftes til at planlægge (film, spil, tvserier m.m.). Borgerne oplyser endvidere, at der er husmøde èn gang hver mdr., hvor der tages forskellige emner op, som vedrører eksempelvis fællesture, pligter i huset m.m.. En borger oplyser overfor Socialtilsynet, at der som sådan ikke er planlagte muligheder for fysisk aktivitet sammen med en medarbejder. Den pågældende borger udtrykker glæde ved mad, og for at dette ikke skal afstedkomme overvægt, er der indgået væddemål/konkurrence vedr. vægt med medarbejderne. Forstander bemærker i forbindelse med faktuel høringssvar, der er tale om enkelt medarbejder, som motiverer og støtter. Der er ikke indgået væddemål. 5

6 Tema: Organisation og ledelse Pr. 1. oktober 2013 blev botilbuddet Selma Marie overdraget til Fonden Mariehjemmene. Medarbejderne udtrykker stor tillid til samarbejdet med bestyrelsen. Virksomhedsoverdragelsen har ifølge medarbejderne fyldt en del. Der har været stor aktivitet blandt både medarbejderne og borgere for at synliggøre tilbuddet til presse og kommuner. Virksomhedsoverdragelsen afstedkom nye funktioner/roller. Fonden Mariehjemmene har udpeget en bestyrelse. Lederen er samtidig udpeget som forstander mod hidtil afdelingsleder. Der er ifølge medarbejderne intet formelt samarbejdsfora med Hørsholm Kommune. Der er ansat 8 medarbejdere heraf seks kvinder og to mænd samt to mandlige vikarer. Personalet er i alderen år. De fleste har været ansat i 5-6 år. Gruppen er organiseret i to teams, fire medarbejdere i hver, med en tovholder pr. beboer. Forstander oplyser i faktuelt høringssvar: Der er fastansat 10 medarbejdere (incl. forstander). I alt 8,2 fuldtidsstilling. 8 kvinder og 2 mænd. Der er 2 mandlige og 2 kvindelige vikarer. Alle vikarer er faguddannede. Medarbejderne oplever, at det er nemmere at opbygge tillidsforhold, når borger/ forældre kun skal forholde sig til den samme medarbejder. Der holdes team-/personalemøde hver anden onsdag (tværfaglige). I alt 13 timers planlagte møder om måneden ( hver anden onsdag). Herudover suppleres med monofaglige møder ved behov. Alle møder holdes i Mariefonden s lokaler i Virum. Der er vikar i tilbuddet på de onsdage, hvor der afholdes møder. Forstander oplyser i faktuelt høringssvar: Møderne hver anden onsdag i ulige uger er også inkluderet monofaglige møder, supervision, temadage m.m. Der holdes ikke møder i juli måned, uge 51/1 og ulige onsdage i forbindelse med helligdage o.l.. Medarbejdere oplever sig inddraget i tilrettelæggelsen af arbejdet, og udtrykker stor tillid til ledelsen. Ca. ¾ af arbejdstiden er tilrettelagt. Herudover står medarbejdere til rådighed ved at kunne kontaktes på deres arbejdstelefon, af såvel borgere som kolleger. Borgerne skal, som udgangspunkt, kontakte de medarbejdere, som er på arbejde. Medarbejdere tilkendegiver overfor Socialtilsynet, at de ikke oplever, at aftalen misbruges. Forstander oplyser i faktuelt høringssvar: Den sidste ¼ af arbejdstiden tilrettelægger den enkelte medarbejder selv ift. beboernes individuelle rehabiliteringsbehov og ønsker, og tid til andet arbejde, administration, telefonsamtaler, dokumentation m.m.. Det er ikke sådan at ¼ af arbejdstiden bruges til at stå til rådighed for beboerne, så de kan kontakte medarbejderne på deres arbejdstelefon. Tema: Kompetencer Medarbejderne oplyser, at en medarbejder lige har afsluttet en uddannelse som coach. Tilbuddet har tillige en medarbejder ansat med kognitiv terapeutuddannelse. 6

7 Der er tilknyttet freelance neuropsykolog som supervisor ved behov. Hidtil har supervisor været benyttet som sags-supervisor. Medarbejderne oplyser, at der forsøgsvis er planer om at benytte samme til supervision vedr. organisation og arbejdsmiljø to gange i foråret til medarbejdergruppen. Medarbejderne oplever sig kompetente, men er samtidig klar på, hvis der er brug for specialiseret viden samt, hvor de kan rekvirere denne. Ved særlig efterspørgsel/behov, såsom forhold omkring kærester, giver medarbejdere eksempel på at der er tilbudt Score kursus for borgerne som torsdagsaktivitet. En medarbejder med kognitiv terapeutuddannelse forestod kurset. Medarbejderne er opmærksom på om borgerne kan have behov for rådgivning fra en sexualvejleder. Borgerne støttes i at etablere netværk/få sociale kontakter, bla. ved at medarbejderne ledsager til Hovedtropperne. Tema: Økonomi Socialtilsynet har fået fremsendt takster for Økonomi/budget vil indgå i re-godkendelsen i Medarbejdere oplyser, at tilbuddet er kommet ud med underskud i Forstander bemærker i faktuelt høringssvar at underskuddet i 2013 udelukkende skyldes uforudsete udgifter ift. virksomhedsoverdragelsen. Tema: Fysiske rammer De fysiske rammer fremstår lyse, rene og indbydende. Borgerne har indrettet sig personligt i hver deres lejlighed. Ifølge medarbejderne er der givet en ministeriel dispensation indtil oktober 2014, for at tilbuddet kan blive i de nuværende rammer. Hørsholm Kommune skal, ifølge medarbejderne, overtage bygningen, hvis tilbuddet skal bevares i nuværende rammer. Forstander oplyser i faktuelt høringssvar: Konstruktionen er ulovlig, da man ikke må have en 107 tilbud i et almennyttigt boligselskab. Vi kan ikke blive i de nuværende rammer, da det er DAB der ejer bygningerne. 7