Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus Gammelby Hansen Else Juul Green Ivan Rod Jan Jull Nielsen Kate Schøtt Jensen (fravær med afbud) Lars Hedemark (fravær med afbud) Michael Thormann Rasmus Bjørnø Solveig Pedersen Andreas Christensen (fravær med afbud) Kristine Gustav Tilde Binger (vikar for Lene Tvilling) Ulla Skytte Erik Bremer (fravær med afbud) Rosenvængets Sogn Telefon: Randersgade 3, 1.sal Telefax: København Ø Tirs-fre 10-14:00 og ons 16-18:00 Web: rosenvaengetssogn.dk

2 1. Godkendelse af referat fra møde nr. 1 Referatet blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3. Formandens kommentarer Der har været rejst spørgsmål om den samlede økonomi ved ombygningen af menighedshuset i Frihavns Kirke. Det er ikke en sag, som dette menighedshus har indflydelse på, og Michael beder derfor fortsat om, at dette menighedsråd arbejder fremadrettet og ikke bagudrettet. I forbindelse med sogneadskillelsen er personalet blevet varslet, og der skal udarbejdes nye ansættelseskontrakter for dette. Den 29. marts havde menighedsråd og personale i sognet besøg af det nye Holmens og Østerbro provsti. Besøget foregik i Luther Kirken og foregik i gensidig orientering og dialog. Der afventes udmeldinger vedr. kirkelukninger efter Stiftsrådets møde i morgen den 19. april. 4. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til disse samt valg af ordførere til andre organer Udvalg og ordførere blev bemandet som efterfølgende: Udvalg: Kirkeudvalg: Musikudvalg: Camilla (formand), Andreas, Christian, Claus, Ivan, Jan, Kristine og Lene Claus (formand), Solveig og Ivan Børnehaveudvalg: Rasmus (formand) og Anders S. Pr-udvalg: Ivan (formand) og Inge Thormann It-udvalg: Jan (formand) og Anders S. Kunstudvalg: Ulla Skytte (formand), Claus og Kristine. 2

3 Ordførere: Bestyrelsespost i børnehaven i Luther Kirken: Anders S. 2 bestyrelsesposter i omsorgscenteret Fælledgården: Kate og Kristine Kontaktperson til sognets menighedspleje: Kate Kontaktperson til spejderne i Luther Kirken og Frihavns Kirke: Jan Bestyrelsesrepræsentant i kirkeadministration: Anders Aa. Vedr. musikudvalget så spørges organister og korleder, om de vil deltage. Kristine kontakter Kate vedr. mødetidspunkt for det næste møde i Fælledgården. På næste menighedsrådsmøde fremlægger udvalgene deres visioner for det kommende arbejde. 5. Beslutning vedr. Davids kirke og sogns anvendelse af kordegn og kirkekontor. Der er endnu ingen udmelding kommet fra provstiet vedr. evt. udskillelse af kirkekontorfunktion til Davids sogn. I forbindelse med regnskabsføringen for 2012 bør det sikres, at der sker en retmæssig deling af omkostninger i forbindelse med kordegn m.v. samt overhead hertil (kontorhold og lokaler) indtil evt. adskillelse sker. 6. Valg af attestationsberettigede / Forslag formand, næstformand og kasserer samt kirkeværge alene for bygninger, inventar og omgivelser Formand, næstformand, kasserer samt kirkeværge (sidstnævnte for bygninger, inventar og omgivelser) blev valgt til at kunne attestere. 7. Budget 2012 / Beslutning vedr. udfyldelse af rammer fremsendt af Holmens og Østerbro Provsti (3 bilag: Opdeling af budget for 2012, Davids sogn og Rosenvængets sogn; Styring anlægsaktiviteter sidste kolonne er den relevante; Årsbudget 2012 som blev godkendt af det tidligere menighedsråd og indsendt til det daværende provsti.) Det besluttedes at videregive opgaven til kassereren, der kontakter kirkeadministration. 3

4 Nyt budget for 2012 behandles på næste menighedsrådsmøde. 8. Budget 2013 / Beslutning vedr. menighedsrådets eventuelle ønsker til provstiet herom Ulla og Michael indsamler ønskerne for anlægsbudgettet, prioriterer disse og videresender den prioriterede liste til provstiet. Der skal skelnes mellem, hvad der p. t er bevilget penge til, og hvad der er nye ønsker. Ønskerne gives fra medlemmerne til Ulla senest den 20. april. Else og Ulla udarbejder en ny plan for fordelingen af kontorer i Luther Kirken. 9. Planlægning af sommerens højmesser grundet manglende vikar pga. sognepræst Lene Tvillings sygdom Lene starter på halv tid fra 1. juni, og der er ingen penge til ansættelse af vikar til den resterende halve stilling. Det besluttedes derfor, at der i juli måned alene afholdes højmesse i Frihavns Kirke. Kristine giver sender provsten en mail herom, med Michael som c.c. 10. Beslutning vedr. anvendelse af kirkernes menighedslokaler til fest m.m. (2 bilag: Interne retningslinjer; Aftale og retningslinjer for ekstern anvendelse.) Det diskuteredes, hvorvidt der i lejen er indregnet omkostninger til rengøring (intern eller ekstern), eller om lejen bør øges således, at der er et større dækningsbidrag til kirkens reelle udgifter i forbindelse med udlejning af lokaler. Ligeledes diskuteredes det, om en evt. sondring mellem leje af lokaler for en aften eller for en weekenddag (reelt en helt weekend!), og om organisterne bør være ansvarlige for udlån af lokaler til kor m.m. Det blev fremhævet, at det er nødvendigt at indføre en kontrolfunktion til besigtigelse af lokalerne efter endt udleje / udlån. Det kom frem, at børnehaven tilknyttet Luther Kirken ikke efterlader lokalerne i ordentlig stand, når den har benyttet disse. Børnehaveudvalget blev udpeget til at rette henvendelse til børnehaven med henblik på at rette op herpå. Else koordinerer med Flemming (kordegn) og Anne-Sofie (kirketjener). Evt. kommentarer fra medlemmerne bedes sendt til Else. 4

5 Nyt forslag til lokaleudlejning og - lån fremlægges på næste møde i menighedsrådet. Anvendelse af krypten i Luther Kirken behandles af kirkeudvalget og tages på dagsordenen på næste menighedsrådsmøde. 11. Ansøgning fra Kristine Gustav til godkendelse / Rejsepenge for 7 personer til pigekorets rejse til Irland (2 Bilag: Ansøgninger fra Kristine Gustav og fra Marlene Lollike fremsendt separat 1 uge før mødet.) Det besluttedes at undersøge, om sognet lønmæssigt bidrager til Østerbro Pigekor. Menighedsrådet ønsker, at ansøgningen fra Marlene uddybes med hensyn til totalbudgettet for turen samt med oplysninger om, hvorledes turen kommer sognet til gavn. Ansøgningen fra Kristine behandles ligeledes på næste møde sammen med den tidligere nævnte nye ansøgning fra Marlene. 12. Forslag fra præsterne til godkendelse / Afholdelse af komsammendag for menighedsråd, præster og fast personale fredag den 22. juni fra kl. 15 Det besluttedes at afholde komsammendag for menighedsråd, præster og fast personale med familier den 22. juni. Kirkeudvalget kommer med oplæg til sammenkomsten til næste menighedsrådsmøde. 13. Fastlæggelse af møderække for resten af valgperioden (Bilag: Mødedatoer for menighedsrådet i 2012; NB: Det foregående menighedsråd afholdt sit sidste møde den 21. marts 2012.) De kommende møder blev aftalt til: Tirsdag den 22. maj kl i Frihavns Kirke Onsdag den 22. august kl i Luther Kirken Tirsdag den 2. oktober kl i Frihavns Kirke Torsdag den 22. november kl i Luther Kirken NB: Sidstnævnte møde bliver efter aftale mellem Kristine, Marlene og Marianne afholdt i Luther Kirken. 5

6 14. Eventuelt Udvalget til ansættelse af kirketjener til Frihavns Kirke består af Else, Jan og en af præsterne. 15. Beslutninger til godkendelse og underskrift Protokollen blev oplæst, godkendt og rundsendt til underskrift. Kommentar: Protokollen er blevet udsendt umiddelbart efter mødet. Kopi af referat sendes til: Menighedsrådsmedlemmer Kirkeværge Fast personale Inge Thormann / Kontorleder Solveig Spangsberg / kirkeadministration.dk Provstisekretær Janne Schrøder / Referent sekretær Marianne Krabbe / Referatet er godkendt af menighedsrådsformand Michael Thormann. 6