BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVILLINGSREGLER. Bevillingsregler i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Bevillingsregler i Lemvig Kommune 1.1 Budgetprocedure I forbindelse med dannelsen af den nye politiske og administrative organisation er der etableret et nyt økonomisk styringssystem med højere grad af decentralisering og selvforvaltning til enheder og institutioner i Lemvig Kommune. Lemvig Kommune anvender mål- og rammestyring som budgetteringsmetode. Målstyringen skal sikre, at kommunen leverer de rigtige ydelser til borgerne. Det er altså en styring af aktiviteter, indhold og serviceniveau. Styringen er ikke detaljeret, men foregår på et overordnet niveau. Rammestyring indebærer, at der udstikkes en økonomisk ramme for hvert enkelt område. Rammer må som udgangspunkt ikke overskrides, så hermed sikres, at der bruges det planlagte beløb på det pågældende område. Det er en ren økonomisk styring. Mål- og rammestyring betyder altså, at der udarbejdes mål for hver økonomiske ramme. Mål skal formuleres i sammenhæng med den økonomiske ramme, så der sikres et realistisk forhold mellem mål og rammer. Såvel mål- som rammestyring tilsigter styring på relativt højt niveau og suppleres derfor godt af andre styringstiltag. Dialog- og aftalestyring kan opfattes som en udbygning af mål- og rammestyring, hvor målsætninger, succeskriterier og opfølgning gøres til genstand til for dialog mellem bevillingsgivere og bevillingsforvaltere. Mål- og rammestyring anvendes såvel for Kommunalbestyrelsens tildeling af bevillinger ved årsbudgettets vedtagelse, som for bevillingernes udmøntning i form af budgetter for de udførende enheder. Budgettet er opdelt på 17 politikområder. Politikområderne omfatter det samlede kommunale driftsbudget og er entydigt fordelt på fagudvalgene. Politikområderne er omdrejningspunktet for fastlæggelse af politiske målsætninger, handlingsorienteret politik, fastlæggelse af kvalitetsstandarder og aftaler med involverede aktører/parter. Kommunalbestyrelsen bevilger en økonomisk ramme for de enkelte politikområder, samtidig med at den godkender målsætninger for politikområderne. Hermed skabes sammenhæng mellem ressourceforbrug og de overordnede mål for områderne. Politikområderne fordelt på udvalg er således: Politikområder Økonomi- og Erhvervsudvalg: Kommunalbestyrelse og administration Erhverv og turisme Økonomi Borgerservice Indhold Lejetab Ældreboliger Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Redningsberedskab Jernbanedrift Skatter Generelle tilskud og udligning 07.4 Renter Lån Likvide aktiver Andre sundhedsudgifter Boligstøtte Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter 119

2 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg: Forsørgelse Beskæftigelsesordninger Social- og Sundhedsudvalg: Sociale ydelser i øvrigt Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed Teknik- og Miljøudvalg: Byudvikling, bolig og miljø Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Kontanthjælp/aktivering Førtidspension Revalidering, flexjob m.v. Sygedagpenge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Tilbud til udlændinge Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Sociale formål (010,800) Støtte til frivilligt socialt arbejde Specialpædagogisk bistand til voksne (001,002,021) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre (003,011,093,095 m.fl.) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbruger Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Handicapråd 32 Tilbud til ældre og handicappede (excl Ældreboliger, Plejevederlag, , , , (bofællesskaber, mv)) Takst for færdigbehandlede patienter Sundhedsudgifter, mv (excl kommunal sundhedstjeneste og andre sundhedsudgifter) 22 Jordforsyning 25 Faste ejendomme 38 Naturbeskyttelse 48 Vandløbsvæsen 52 Miljøbeskyttelse, mv 55 Diverse udgifter og indtægter (skadedyrsbekæmpelse) Andre forsyningsvirksomheder Fælles funktioner (driftsafdelingen) Kommunale veje Kollektiv trafik (excl Jernbanedrift) Havne Fritidsområder Fritidsfaciliteter Forsyningsvirksomheder (vandforsyning, mv) Spildevandsanlæg Affaldshåndtering 120

3 Familie- og Kulturudvalg: Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning Dagtilbud til børn og unge (ekskl Spec. pædag.) PPR Tilbud til børn og unge med særlige behov (døgnophold, forebyggende foranstaltninger) Kommunal sundhedstjeneste Specialpædagoger og 015 kontante ydelser SSP-arbejde Folkeskolen (ekskl PPR og Specialpædagogisk bistand til voksne) Ungdomsuddannelser Stadion og idrætsanlæg Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Gjellergård - servicemedarbejder Ungdomsråd 1.2 Bevillingsregler i Lemvig Kommune i 2015 Bevillingsniveauet for Lemvig Kommune er som hovedregel på politikområdeniveau. Dog udgør de kalkulatoriske rammer hver sit bevillingsniveau. Det betyder at: ændringer i bevillingerne på politikområdeniveau samt de kalkulatoriske rammer skal forelægges Kommunalbestyrelsen Hvert fagudvalg forvalter et antal politikområder, og kan som udgangspunkt selv overføre midler indenfor politikområder, men ikke mellem politikområder. Fagudvalgene har ansvaret for, at bevillingerne ikke overskrides. Fagudvalgene skal altså bestyre et antal rammer i modsætning til tidligere, hvor hvert fagudvalg havde én samlet ramme (ekskl. kalkulatoriske rammer) at bestyre. Rammestyring: Rammestyring anvendes, når Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastlægge den samlede udgift, ved en kombination af styring af hhv. antal/mængde (f.eks. via etablering af ventelister) samt pris/serviceniveau for en aktivitet. Rammestyrede udgifter kan - udover den generelle P/L fremskrivning/lov- og cirkulæreprogrammet - alene reguleres ved forelæggelse af særskilt sag i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med budgetvedtagelsen foretages en årlig samlet politisk prioritering af de økonomiske ressourcer mellem de kommunale aktiviteter, og der kan som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger i løbet af budgetåret. Der kan foretages budgetomplaceringer fra/til en rammestyret konto/bevilling. Kalkulatoriske bevillinger: Kalkulatoriske bevillinger forekommer i de tilfælde hvor Kommunalbestyrelsen har få og/eller begrænsede muligheder - eller kun indirekte styringsmuligheder. Det gælder såvel antallet/mængden af aktiviteten som serviceniveauet. En indirekte styringsmulighed kan f.eks. være aftaler, som forhandles gennem Kommunernes Landsforening. Kalkulatoriske konti reguleres i forbindelse med de tekniske reguleringer af budgettet i tilfælde af fornyede skøn for den samlede udgift. Reguleringen skal sikre en realistisk budgetlægning. Der kan som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer fra/til kalkulatoriske bevillinger, og besparelser/omstillinger kan kun forekomme som følge af grundlæggende strukturelle ændringer eller lignende. Følgende bevillinger betragtes som kalkulatoriske: 121

4 Tabel 1 Funktion Tekst kr. Budget Redningsberedskab Vintertjeneste Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Kommunal tandpleje grp Andre sundhedsudgifter grp. 001,003,004, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - elevpuljer Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning grp , Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 585 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Sygedagpenge Sociale formål grp. 004,006,008, Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige 32, Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenge Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Servicejob (Da loven er ophævet, gælder reglen kun for de personer, som pt. er i servicejob) Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark

5 I valget af kalkulatoriske rammer har der været anvendt en meget stram afgrænsning af, hvad der kan betragtes som vanskeligt styrbart. Samtidig er det forudsætningen, at det er muligt at styre områderne. Der er derfor stadig en administrativ og politisk forpligtigelse til at styre udgifterne også på de kalkulatoriske områder. Bevillinger fremgår af bevillingsoversigten. Det gælder generelt, at bevillinger og rammebudgetter skal anvendes i overensstemmelse med budgettets materielle forudsætninger, herunder eventuelt særlige bevillingsmæssige bindinger i henhold til budgetbemærkningerne. 1.3 Procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: Der foreslås følgende procedure for beregning af merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet: 1) Hvor det på budgetlægningstidspunktet er muligt, udarbejdes der en konkret beregning af merudgifterne ved love og cirkulære, og merudgiften indarbejdes på fagudvalgets/politikområdets budget. Forudsætninger for beregningen beskrives, og beregningen forelægges Kommunalbestyrelsen. 2) Hvor det ikke er muligt, beregnes bloktilskuddet med en generel bloktilskudsfordelingsnøgle. Det angives samtidig: om loven eller cirkulæret forventes at give væsentlige mere - eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet for hvilke udvalg og politikområde, som forventes at få merudgiften. 3) De merudgifter, der kun kan beregnes med en generel fordelingsnøgle, og hvor der i forhold til basisbudgettet for forventes mere - eller mindreudgifter, afsættes på puljer på de hovedkonti hvor de senere forventes at skulle udmøntes. Fra 2012 er hele puljen budgetteret på hovedkonto 06. Der kan ikke bevilges midler fra denne konto uden Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. 4) Beløbene til dækning af merudgifter som følge af love - og cirkulære udmøntes endeligt til udvalg og politikområder, når de kan beregnes konkret. Det er væsentligt, at der også ved beregning af merudgifter som følge af love - og cirkulære foretages en vurdering af serviceniveauet. Ved udmøntningen sker der derfor følgende: der udarbejdes 2 beregninger: 1) den billigste løsning og 2) den dyreste løsning, og der gøres rede for forudsætningerne for begge beregninger. beregningsforudsætningen forlægges Økonomi- og Erhvervsudvalget inden det udmøntes til fagudvalgene. 2. Regler for den decentrale styring af aftaleenhederne Den enkelte aftaleenhed råder over de afsatte budgetmidler. Aftaleenheden skal anvende midlerne, så man løser arbejdsopgaverne bedst muligt inden for rammerne af den årlige aftale, der indgås mellem den enkelte aftaleenhed og Kommunalbestyrelsen. Det giver aftaleenhederne frihed til at træffe beslutning om, hvordan personalet skal sammensættes mest hensigtsmæssigt og i hvilket omfang, der skal bruges midler på inventar, kontorhold, uddannelse mv. Det medfører, at ansvaret for budgettet i den enkelte aftaleenhed er hos aftaleenheden. Målet hermed er, at der skal være overensstemmelse mellem kompetencen til at ansætte personale og ansvaret for at budgettet overholdes. Aftaleenheden har også ansvar for, at det ansatte personale, har de kvalifikationer, der er brug for i aftaleenheden. 123

6 Grundlæggende bygger Dialog & Aftaler på tillid til lederen af aftaleenheden. Det er basalt, at aftaleenheden agerer med Lemvig Kommunes værdigrundlag i tankerne. Derfor vil de nedenstående frihedsgrader ikke være en lang liste over, hvad aftaleenheden må og ikke må. Ansættelser og afskedigelser Lederen af aftaleenheden har den fulde kompetence med hensyn til ansættelser og afskedigelser (Jf. Lemvig kommunes fælles personalepolitik). Ved afskedigelser og personalesanktioner skal HR inddrages. Ny løn, herunder ny løn til lederen Lederen af aftaleenheden har ansvaret for at forhandle og prioritere midlerne til ny løn, inden for rammerne af Lemvig Kommunes lønpolitik. Men det er oplagt at gøre brug af kompetencen hos de økonomiske konsulenter og i HR. Ny løn til lederen forhandles af områdets direktør. Ansvaret for bygningsvedligeholdelse Ansvaret for vedligeholdelse af bygningerne er delt. Teknik og Miljø har ansvar for den udvendige vedligeholdelse ('tag og fag'). Efter budgetvedtagelsen afholdes et årligt byggetilsyn, hvor de udvendige bygningsarbejder prioriteres i en flerårig planlægning. Arbejderne finansieres af en pulje til fælles bygningsvedligeholdelse. De enkelte aftaleenheder har ansvar for den indvendige vedligeholdelse og service af tekniske anlæg, inkl. vand, varme og el, idet det forventes, at der løbende sker et passende vedligehold. Teknik og Miljø rådgiver gerne om den indvendige vedligeholdelse. Større renoverings- og ombygningsprojekter kræver særskilt anlægsbevilling. Særligt om IT-udstyr, IT-systemer, kopimaskiner mv. Der er ikke frihed til valg af IT-systemer, indkøb af hardware. Man skal benytte centralt valgte systemer. Anskaffelse af fagsystemer og andre individuelle løsninger skal ske efter dialog med ITafdelingen. Indkøb Aftaleenhederne er omfattet af Lemvig Kommunes indkøbspolitik, som omfatter samtlige indkøb af varer og tjenesteydelser, herunder også leje- og leasingaftaler eller afbetalingskøb. Alle indkøbere skal således benytte de centralt indgåede aftaler. Indgåelse af lejekontrakter og leasing Økonomiafdelingen skal indgå alle leasingaftaler efter en generel bemyndigelse fra Økonomi- og erhvervsudvalget. Det betyder, at aftaleenheden altid skal kontakte Økonomiafdelingen, når man overvejer at indgå leasingaftaler. Teknik og Miljø inddrages, når aftaleenheden skal indgå lejeaftale om bygninger. Andre begrænsninger af friheden De politiske udvalg, Kommunalbestyrelsen og Direktionen kan træffe beslutninger, der gælder for alle aftaleenheder indenfor de enkelte aftaleenheder. Centralt fastsatte bindinger og overenskomster skal fortsat overholdes. Dialog med personale og brugere Lederen af aftaleenheden skal involvere sine medarbejdere i, hvordan budgettet anvendes. I dagligdagen skal lederen indgå i et tæt samarbejde med personalet og tillidsrepræsentanter om implementering af de politiske målsætninger og retningslinier, udarbejdelse af lokale målsætninger, mv. for at sikre klarheden i anvendelsen af de afsatte midler. Relevante opgaver drøftes med f.eks. bestyrelsen for aftaleenheden. Støtte og sparring fra stabe og fagområder Det er muligt at hente støtte og sparring hos områdets fagchef, fagområdet, HR, Økonomiafdelingen, Teknik og Miljø, Direktionssekretariatet og IT. Det er fagområdets ansvar at sikre, at aftaleenheden kan få den nødvendige og relevante faglige sparring. 124

7 Fagområdet Ved spørgsmål i forbindelse med aftalens og evalueringens udformning, brug for faglig sparring osv. kontaktes fagchefen eller fagområdet. Fagområdet koordinerer de interne aftaler, og det er derfor her, aftaleenheden skal henvende sig med spørgsmål af denne art. HR HR er konsulent i forhold til overenskomstmæssige spørgsmål, løntekniske spørgsmål, lønforhandlinger, opsigelser/ansættelser og øvrige personalemæssige spørgsmål. Økonomiafdelingen Ved spørgsmål af økonomisk karakter kontaktes Økonomiafdelingen, som er konsulent i forhold til bogføringsmæssige spørgsmål, økonomistyringsmæssige spørgsmål, budgetmæssige spørgsmål, økonomiske hjælpeværktøjer, indkøb og ved forsikringsspørgsmål. Teknik og Miljø Teknik og Miljø er konsulent i forbindelse med den indvendige vedligeholdelse af bygninger og tekniske anlæg. Aftaleenheden gennemfører brand- og evakueringsøvelser efter planer udarbejdet på aftaleenheden. Planerne skal kunne dokumenteres ved brandtilsyn. Regulering af budget Budgetansvaret knytter sig til nettobeløbet, det vil sige udgifter minus indtægter, for eksempel gennem indtægtsdækket virksomhed. Budgettet fastlægges for et år ad gangen. Det reguleres for mængder (for eksempel skiftende børnetal) og fremskrives til det kommende års pris- og lønniveau. Endelig reguleres det for beslutninger vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af det politiske forlig. På Handicap og psykiatriområdet styres den effektive drift for de gamle amtsinstitutioners ved at der bruges en belægningsprocent på 100 (jfr. rammeaftalen med Region Midtjylland) For Borgerskolen er der indlagt et belægningsspænd på %. Hvis belægningen ligger indenfor belægningsprocentområdet, korrigeres budgettet ikke. Hvis belægningen afviger udover korrigeres budgettet med halvdelen af den godkendte takst pr. dag. I løbet af året vil budgettet kunne ændres som følge af overførsel fra centrale puljer eller andre beslutninger i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen. Løn og øvrig drift Den enkelte aftaleenhed har fri råderet over det samlede budget (inkl. udgifter til energi) og kan frit omflytte mellem egne konti, også mellem øvrig drift og løn (indenfor de enkelte politikområder). Dog er personaleforsikringer undtaget idet de er medtaget under den kalkulatoriskramme. Overførselsadgang og mulighed for opsparing Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5% af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden. Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse af en handlingsplan. Følgende gælder for indtægter på det specialiserede socialområdet: I henhold til rammeaftalen for Region Midtjylland på det specialiserede socialområde og special-undervisningsområdet, skal en kommune, der opnår overskud eller underskud, som ligger ud over en aftalt procentsats (pt. 5%) indenfor tilbudstyper, foretage efterregulering af taksterne 2 år efter. Overskud eller underskud på 125

8 +/- 0-5% efterreguleres ikke i taksten 2 år efter, idet over/underskud af den størrelsesorden, skal indgå i opgørelsen af over/underskud i det efterfølgende drifts år. Netto over- og underskud på budgetterede indtægter som følge af afvigende belægning som ligger ud over en aftalt procentsats (pt. 5%), på tværs af tilbuddene indenfor målgrupperne i egen organisation, kan ikke anvendes i det pågældende budgetår men skal i stedet overføres til året efter. Frihed til at opnå indtægter Aftaleenhederne kan drive indtægtsdækket virksomhed. Det vil sige forretningsmæssig virksomhed, der udøves som en udløber af den ordinære drift, hvor udgifterne dækkes af indtægterne. Nye ydelser skal aftalens med fagområdet. Takstberegningen og afregning af ydelsen foretages af Økonomiafdelingen. Ønsker en aftaleenhed at skaffe andre indtægter end de normalt forekommende, skal gældende love, overenskomster og aftaler, herunder kommunalfuldmagten overholdes. Alternative indtægtskilder, der ikke er en naturlig udløber af den ordinære drift, skal godkendes af fagudvalget. Salg og udlejning af fast ejendom og større anlæg skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Indtægter ved salg af reklamer skal følge Lemvig Kommunes retningslinjer for reklamering på kommunens ejendom og løsøre. Sygdom Aftaleenhederne skal selv dække udgifter til vikarer ved længerevarende sygdom. Eksisterende centrale vikarpuljer udkonteres derfor til aftaleenhedens egne budgetter, og aftaleenheden modtager den fulde dagpengerefusion ved sydom. Der gøres opmærksomhed på, at negativ lønsum kan overføres efter gældende regler - hermed forstået, at de følgende år kan være med til at finansiere et evt. merforbrug til vikar - aftaleenheden har med udkontering af vikarpuljer en bruttonormering, som skal kunne dække et vist omfang af sygdom. Barsel Ved barsel tilføres aftaleenheden kompensation svarende til lønnen for den, som går på barsel (jf. aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov). Refusion fra dagpengefonden i forbindelse med barsel medgår til finansiering af ovenstående pulje og må ikke anvendes af institutionen. Ansættelse af personale i fleksjob Ved alle fremtidige ansættelser i fleksjob finansierer aftaleenheden selv nettolønudgiften. Varierende opgaver Det gælder generelt, at budgetter skal anvendes i overensstemmelse med de forudsætninger, hvorunder de blev besluttet. Det betyder eksempelvis, at dispositioner, som væsentligt påvirker kapacitet eller måden, hvorpå opgaver udføres, fortsat skal forelægges Kommunalbestyrelsen. 3 Rådighedsbeløb til anlæg Der skal gives en særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde. Denne regel kan dog fraviges ved rammebevilling i følgende tilfælde: Der gives rammebevilling til anlægsarbejder der: 1) beløbsmæssigt ikke overstiger 1 mio. kr. brutto. 2) er nært beslægtede, det vil sige af samme projekttype, f.eks. én rammebevilling til asbestsanering og én til energibesparende foranstaltninger. 3) enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter. (alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling). 126

9 4 Finansielle konti Hovedkonto 7, renteindtægter, én bevilling eksklusive kurstab/kursgevinster (funktionerne ), renteudgifter, én bevilling eksklusive kurstab/kursgevinster. Hovedkonto 7, tilskud og udligning. Mindstekravet betyder, at udligning af moms (funktion 7.87) og udligning og tilskud (funktionerne 7.80 til 7.86) bevillingsmæssig behandles under èt. 127

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune

Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune Model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune 23. november 2006 1. Indledning Notatet omhandler model for økonomisk decentralisering i Randers Kommune fra 1. januar 2007. Skolerne er dog først

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job

Udvalget Uddannelse og Job Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere