ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE"

Transkript

1 SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

2 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker til kommunerne med faglige anbefalinger til kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet. Pakkerne omhandler alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skolerne, mad og måltider, mental sundhed, seksuel sundhed, solbeskyttelse og tobak.(se og søg på forebyggelsespakker ). Anbefalingerne er opdelt i anbefalinger på grundniveau og på udviklingsniveau. Forebyggelsespakkerne indeholder anbefalinger, som retter sig mod forvaltningsniveau, samt en række anbefalinger, der retter sig mod praksisniveau, dvs. medarbejdere med borgerkontakt og deres ledere. Til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere er der udarbejdet 5 målgruppespecifikke oversigter. Disse oversigter samler netop de anbefalinger, som direkte relaterer sig til deres arbejde. De 5 oversigter omhandler målgrupperne spædog småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Med oversigterne får medarbejdere og deres ledere et hurtigt overblik over hvilke anbefalinger, der specifikt retter sig mod deres arbejde, og oversigterne er derfor ikke en gennemgang af samtlige anbefalinger i forebyggelsespakkerne. I oversigterne indgår udelukkende anbefalinger på grundniveau, og for at sikre oversigten præsenteres anbefalingerne i forkortet form. De 5 oversigter kan derfor ikke stå alene. Der henvises til forebyggel- sespakkerne for den fulde ordlyd af anbefalingerne og for anbefalinger af mere generel karakter, fx anbefalinger til den kommunale forvaltning. Oversigterne er ikke udtømmende for det samlede sundhedsarbejde, der udføres i forhold til målgrupperne, men udelukkende for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i forhold til de 9 emneområder. I de enkelte forebyggelsespakker er begreber som fx handleplaner, strategier og politikker i vid udstrækning benyttet synonymt. I oversigten er det søgt at gøre begrebsanvendelsen mere ensartet, og således benyttes alene begrebet handleplaner, selvom der i forebyggelsespakkerne benyttes andre begreber, og selvom der kan være mindre betydningsforskelle. Omfanget og antallet af anbefalinger fra de enkelte forebyggelsespakker, er afhængig af den prioritering og konkretisering, der er sket i disse. Der kan derfor være arenaer, hvor et enkelt forebyggelsesområde fylder uforholdsmæssigt meget, og andre arenaer, hvor forebyggelsesområderne er mere ensartet repræsenteret. I oversigten henvises til de enkelte forebyggelsespakker ved brug af forkortelser: Således refererer (T side 18) til forebyggelsespakke om tobak, side 18. Pakkerne forkortes sådan: Alkohol (A), Fysisk aktivitet (FA), Hygiejne (H), Indeklima i skolen (IS), Mad og Måltider (MM), Mental Sundhed (MS), Seksuel Sundhed (SS), Solbeskyttelse (SB), Tobak (T). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 2

3 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION OVERSIGTEN MED ANBEFALINGER MED SKOLEBØRN giver et overblik over forebyggelsespakkernes anbefalinger, rettet mod skolebørn (i den skolepligtige alder), i skoler og fritidsinstitutioner mv. Anbefalingerne er opdelt i to dele: En del som er fælles for alle de kommunale arenaer (herunder skoler), og en del med anbefalinger, der udelukkende henvender sig til skoler. Det betyder, at medarbejdere/ledere på skoler skal læse begge dele, mens medarbejdere/ledere i andre tilbud kan nøjes med at læse første del. Ligesom i forebyggelsespakkerne er anbefalingerne opdelt i kategorierne: rammer, tilbud, information og undervisning samt tidlig opsporing. DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 3

4 FÆLLESANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLER OG FRITIDSORDNINGER RAMMER Ledere i skoler og fritidsordninger sikrer et særligt fokus på at etablere total røgfri miljøer på deres matrikler (T side 17), ligesom de sikrer gode rammer for fysisk aktivitet (FA side 17). Ledere i skoler og fritidsordninger sikrer, at der udarbejdes handleplaner vedrørende mad og måltider (MM side 14), herunder også for kantiner (MM side 16), mental sundhed (MS side 17), solbeskyttelse (SB side 14), fysisk aktivitet (FA side 16), alkohol (A side 14) og god hygiejne (H side 15). Medarbejdere i skoler og fritidsordninger gør brug af Socialministeriets pakker om selvmordsforebyggelse for børn og unge (MS side 19). Medarbejdere i skoler og fritidsordninger har den nødvendige viden om solbeskyttelse (SB side 17) og om hygiejne, herunder om håndhygiejne (H side 15), har hygiejnerutiner i forhold til kommunens hygiejnepolitik (H side 19), og inddrager forældre i gode håndhygiejnerutiner for børn og unge (H side 19). Den kommunale sundhedstjeneste rådgiver om hygiejne (H side 19), gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i institutioner for børn og unge, herunder skoler (H side 19), og fører tilsyn med hygiejnen i kommunens institutioner for børn og unge (H side 19). TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE Ledere i sundhedsplejen, fritidsinstitutioner og skoler understøtter en sammenhængende indsats via SSD-samarbejdet (socialforvaltning, skole, sundhedsplejen og dagtilbud) (MS side 23). BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Ledere i skoler og fritidsordninger sikrer, at der udarbejdes handleplaner for opsporing af og støtte til børn og unge i familier med alkoholproblemer (A side 20) samt for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb (SS side 17) og medvirker til samspil mellem alkoholbehandlingen, socialforvaltningen og familieafsnittet i familier med alkoholproblemer (A side 16). Medarbejdere i skoler og fritidsordninger kan modtage information og rådgivning om implementering af god hygiejne (H side 20) og vedrørende solsikker indretning af legepladser (SB side 15) fra kommunen. DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 4

5 FÆLLESANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLER OG FRITIDSORDNINGER TILBUD Medarbejdere i kommunale tilbud for børn og unge henviser ved alle relevante lejligheder til de nationale rygestoptilbud (T side 18) samt til kommunens alkoholrådgivnings-/behandlingstilbud (A side 18). Medarbejdere i kommunale tilbud for børn og unge gør brug af Socialministeriets pakke om selvmordsforebyggelse blandt børn og unge (MS side 19). Sundhedscenter eller lignende tilbyder kort rådgivende samtale til unge samt børnefamilier med alkoholoverforbrug eller skadeligt alkoholforbrug samt til pårørende (A side 16), ligesom der løbende tilbydes reaktive rygestoptilbud til unge, der vil holde op med at ryge (T side 18). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 5

6 FÆLLESANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLER OG FRITIDSORDNINGER INFORMATION OG UNDERVISNING TIDLIG OPSPORING Medarbejdere i kommunale tilbud for børn og unge informerer om gevinster ved røgfri miljøer, røgfrihed og rygestoptilbud (T side 21), om nationale rygestoptilbud (T side 20) samt om kommunens alkoholrådgivnings- og behandlingstilbud (A side 18). Skolesundhedstjeneste, fritidsordninger og skoler medvirker til systematisk opsporing af børn med dårlig motorik og lavt fysisk aktivitetsniveau (FA side 23) samt af gravide og børnefamilier med alkoholproblemer (A side 16, A side 20). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 6

7 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLEN RAMMER Skolens ledelse sikrer, at der udarbejdes handleplan for idrætsundervisningen (FA side 18), og for at sikre fysisk aktivitet i skolens aktiviteter (FA side 18). Skolens ledelse sikrer, at skolen understøtter de landsdækkende kampagner for fysisk aktivitet (FA side 22) samt de nationale kampagner og undervisningsindsatser vedrørende seksuel sundhed (SS side 20). Skolens ledelse kan med fordel udpege nøglepersoner med ansvar for seksuel sundhed på den enkelte skole (SS side 17). INDEKLIMA PÅ SKOLEN Skolens ledelse sikrer at: Skolens indeklima kortlægges i henhold til gældende lovgivning mindst hvert 3. år og at bygningsreglementets krav til indeklima i de skolelokaler, hvor der undervises i, overholdes (IS side 14). Endvidere at skolen udarbejder handleplaner til udmøntning af kommunens indeklimapolitik (IS side 15) samt retningslinjer for håndtering af indeklimaproblemer (IS side 17) og at skolen indfører/vedligeholder gode indeklimarutiner på skolen (IS side 16). Endvidere at elever, forældre, lærere mv. informeres om og inddrages i indeklimaet på skolen (IS side 16), og at der samarbejdes med almen praksis om indeklimaproblemer som årsag til symptomer (IS side 17). Den kommunale sundhedstjeneste tilbyder rådgivning til skoler om indeklima og samarbejder med teknisk forvaltning herom (IS side 16). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 7

8 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLEN TILBUD Medarbejderne i skolen arbejder systematisk i henhold til Socialstyrelsens program med at fremme børns mentale sundhed (handleplan, inddragelse af forældre, fritidstilbud og undervisning) (MS side 17), og der arbejdes systematisk med at støtte op om børn og unges naturlige seksuelle udvikling (SS side 17) og med at stimulere børnene motorisk (FA side 20). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 8

9 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I SKOLEN INFORMATION OG UNDERVISNING TIDLIG OPSPORING Skolens ledelse sikrer, at der tilbydes systematisk undervisning om alkohol (A side 19), hygiejne og forebyggelse af infektioner (H side 21), indeklima (IS side 16), mad og måltider (MM side 19), mental sundhed (MS side 17), seksuel sundhed (SS side 20), solbeskyttelse (SB side 17) og tobak (T side 20). Skolens medarbejdere informerer om rådgivningstjenester vedrørende trivsel og mentale helbredsproblemer (MS side 21) samt vedrørende seksuel sundhed (SS side 21). Skolens medarbejdere sikrer, at forældre inddrages i at støtte op om undervisningen og aftaler om alkohol (A side 18) og tobak (T side 20), fx ved forældremøder. Skolens lærere sikrer, at forældre til børn med anden etnisk baggrund end dansk, modtager information om formålet med og indholdet i skolernes seksualundervisning (SS side 21). Den kommunale sundhedstjeneste har ved ind- og udskolingsundersøgelserne samt ved de regelmæssige undersøgelser fokus på børnenes fysiske aktivitetsniveau (FA side 23), på madvaner (MM side 18), mental sundhed (MS side 17) og på solbeskyttelse (SB side 15). Ligesom den informerer piger og deres forældre om HPV-vaccine (SS side 17). Den kommunale sundhedstjeneste samtaler ved udskolingsundersøgelsen systematisk om alkohol (A side 20), solbeskyttelse (SB side 15) samt om tobak (T side 22), ligesom der informeres om seksuel sundhed og prævention (SS side 18). Den kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje er opmærksomme på mulige indeklimasymptomer hos børnene (IS side 17). Den kommunale tandpleje har også fokus på rygere og giver information om rygning, kort rådgivning og henviser til relevante tilbud (T side 22). DECEMBER 2012 SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN 9

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1

Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 2011 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? 1 Social ulighed i sundhed hvad kan kommunen gøre? Sundhedsstyrelsen 2012. Publikationen kan frit

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere