Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opholdsstedet Nybo. Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET"

Transkript

1 Opholdsstedet Nybo Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET

2 Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 4 Vilkår for vurderingen... 4 Samlet vurdering af indhold... 4 Opfølgning fra tilsyn Aktuel situation... 6 Kvalitetsmodellens temaer:... 6 Andre forhold Magtanvendelser: Bilag Serviceloven 148 a Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Magtanvendelse, Serviceloven

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering Navn og adresse Opholdsstedet Nybo Østrupvej Ugerløse Mail: Tlf: Ledelse Daglig leder: Torben Hansen Dato for tilsynet Onsdag d. 18. september Lovgrundlag Serviceloven 148 a. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, I medfør af 123, 123a, stk. 7, 123b, stk. 6, Serviceloven Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Organisation Opholdsstedet er organiseret som en fond Etableret i 2000 Formål Formålet med tilsynet er løbende at have indsigt i et anbringelsessteds drift, herunder pædagogisk, ledelses- og personalemæssigt, organisatorisk og økonomisk drift. Tilsynsfunktionen baserer sig på tre overordnede aspekter: 1. Kontrolaspektet, hvorved påses, at opholdsstedet overholder gældende lovgivning, og at opholdsstedet fortsat lever op til de vilkår der er fastsat i godkendelsen. 3

4 2. Kvalitetsaspektet, hvorved sikres gode faglige standarder i opholdsstedets ydelser og opgaveløsning. 3. Udviklingsaspektet, hvorved myndigheden kan bidrage til udvikling af opholdsstedets rammer, ydelser og metoder m.v. Anvendte tilsynsmetoder gennemgang af skriftligt materiale: tidligere tilsynsrapporter, godkendelsen og indberetninger til tilbudsportalen Oplysninger om børn/unge og medarbejdere Besøg i tilbuddet og rundvisning Interview af leder Observation og snak med 2 børn Temaerne for interviewet har taget udgangspunkt i Kvalitetsmodellen, der er udarbejdet af Socialstyrelsen. Kvalitetsmodellen indeholder syv temaer med tilhørende kvalitetskriterier og kvalitetsindikatorer. Temaerne er: 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og sociale relationer 3. Målgruppe, metoder og resultater 4. Organisation og ledelse (familiestruktur og familiedynamik) 5. Kompetencer 6. Økonomi 7. Fysiske rammer Vilkår for vurderingen Tilsynet er en faglig øjebliksvurdering, som skal kontrollere og følge op på at hjælpen udføres på en ordentlig måde. Tilsynet vil indeholde opfølgning på f.eks. regler om retssikkerhed, og magtanvendelse. Desuden vil tilsynet følge op på Embedslægeanbefalinger, da området ikke er løbende er underlagt dette tilsyn. Tilsynets konklusioner udmøntes i en generel vurdering, eventuelt suppleret med anbefalinger og i grovere tilfælde påbud. Samlet vurdering af indhold Det er Tilsynets opfattelse, at opholdsstedet Nybo fortsat er egnet til at opfylde målgruppens behov, jfr. Servicelovens 46. Imidlertid forudsætter vurderingen, at opholdsstedet Nybo sikrer, at kun unge inden for målgruppen, indskrives i tilbuddet, og at opholdsstedet 4

5 Nybo fortsætter med at gøre sig relevante overvejelser om, hvordan de pædagogiske indsatser virker på de anbragte børn og unge i dag. Det er tilsynets indtryk, at Nybo møder børnene og de unge med respekt for det enkelte barn/den unges særlige behov. Det er lykkedes for Nybo at skabe rammer og et familielignende miljø, der understøtter børnenes mulighed for positiv udvikling. Nybo er et opholdssted hvor de er i stand til at fremvise positive resultater for indsatsen. Det er en udfordring for Nybo at dokumentere den daglige indsats. Det er tilsynets vurdering, at Nybo anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppens problemstillinger og behov. Dette finder sted i familielignende rammer, hvor børnene oplever tryghed og nære stabile relationer til få voksne. Det er tilsynets anbefaling: - at opholdsstedet Nybo straks opdeler deres dokumentation så den pædagogiske indsats overfor det enkelte barn beskrives særskilt. (se opfølgning fra tilsyn 2012) - at opholdsstedet Nybo udarbejder intern vejledning vedr. magtanvendelser, som skal sendes til tilsynet inden d Opfølgning fra tilsyn 2012 Af tilsynsrapporten fra 2012 fremgår det: At Nybo skal udarbejde en logbog, hvor der løbende dokumenteres i dagbog, og den pædagogiske indsats overordnet og konkret i forhold til barn/ung. At der sikres gennemsigtighed i forhold til indsatsen. Tidsfrist At der udarbejdes en skriftlig husorden/regler. Tidsfrist At der skal udarbejdes vejledninger for forebyggelse og retningslinjer for magtanvendelse Der skal kunne dokumenteres for, at personalet er bekendt med den sidste ny lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger m.m. frist (citat fra tilsynsrapporten 2012). Det er tilsynets indtryk, at Nybo har arbejdet med ovenstående punkter. Ved dette tilsyn må det konstateres, at dokumentationen i forhold til den pædagogiske indsats mv. fortsat ikke er i orden, da al dokumentation sker i kalender, hvor der skrives om alle børn. Nybo har fået frist til d hvor tilsynet kontakter dem for at få afklaret hvilket dokumentationssystem, de vælger at benytte sig af. Leder oplyser, at de har truffet beslutning om, ikke at udarbejde en skriftlig husorden. Begrundelsen er, at hos dem, er reglerne levende og afpasset den enkeltes behov. Tilsynet opfordrer til, at de i stedet nedskriver deres værdier og tilgang til børnene 5

6 I forhold til magtanvendelser, vurderer tilsynet, at det ikke er nok, at leder proklamerer, at man ikke har magtanvendelser. Det er et krav, at alle har kendskab til reglerne omkring magtanvendelser. Medarbejderne (pt. vikarer fra vikarbureau) skal vide, hvordan de skal forholde sig, hvis de kommer ud for at skulle gribe ind med en magtanvendelse. Nybo skal derfor udarbejde intern vejledning i forhold til magtanvendelser. Denne vejledning skal sendes til tilsynet inden d Aktuel situation Leder oplyser, at Nybo havde påbegyndt nedlukning af opholdsstedet, da de fik henvendelse fra en kommune om to piger som kommunen meget gerne ville anbringe på Nybo. Pigerne flyttede ind d og venter på at skulle starte i skole Pt. er der 3 indskrevne børn og unge på henholdsvis 6, 8 og 13 år. En ledig plads. Kvalitetsmodellens temaer: Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Leder oplyser, at de gennem årene har haft et tæt samarbejde med Undløse skole. Aktuelt går et af børnene i skole. Og der arbejdes på at finde skole placering til de to nye piger. Det oplyses, at lederparret støtter op om børnenes skole gang. Det gøres ved, at have tæt samarbejde med lærerne, støtter op om arrangementer og sørge for, at børnene møder velforberedte til timerne. Leder fortæller, at opholdsstedet blev oprettet i 2000 og de har haft en meget stabil børnegruppe siden. Børnene har klaret sig i en almindelig folkeskole, stort set på alderssvarende niveau. Det er også lykkes, at få børnene videre i uddannelse, en er jurastuderende, en er på efterskole og en har bestået en HTX eksamen. Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet Nybo understøtter at børnene har en god skolegang fagligt og socialt. Flere af opholdsstedets tidligere børn klarer sig godt og er i gang med uddannelse. Tema 2: Selvstændighed og sociale relationer Leder fortæller, at de altid har arbejdet målrettet på at påvirke børnene /de unge til at få nogle sunde interesser. Børnene/ de unge skal indgå i familien. Nybo skal være børnenes sted. 6

7 Børnene / de unge deltager i de daglige gøremål. Børnene støttes i, at have selvstændige interesser. Det beskrives, at de tidligere har støttet op om forskellige sportsaktiviteter, spejder og billekunst eller i hvad det enkelte barn måtte have af interesser, under hensyn til barnets forudsætninger, ønsker og behov. Omkring de 2 nye piger oplyses det, at de også vil blive støttet i deres egne interesser. De vil blive kørt til aktiviteterne og en af de voksne vil være til stede, i det omfang det er nødvendigt for, at det skal blive en succes for barnet. Det oplyses, at der arbejdes målrettet med at støtte børnene i at etablere og fastholde venskaber også udenfor Nybo. Der inviteres til fødselsdage o. lign. Børnene deltager også som en naturlig ting i Lederparrets familie. Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet Nybo gør en målrettet indsats for at støtte børnene i at etablere og fastholde venskaber også udenfor Nybo. Ligeledes støtter Nybo børnene i, at have selvstændige interesser og sociale relationer, hvor børnene deltager i fritidsaktiviteter under hensyn til barnets forudsætninger, ønsker og behov. Tema 3: Målgruppe, metoder og resultater Målgruppe: Af godkendelsen, der er dateret d fremgår det at: Opholdsstedet kan modtage 4 børn i alderen 3 8 år på anbringelsestidspunktet. - Børn der har været udsat for omsorgssvigt. - Børn der kan indgå i en forpligtende, udviklende relation med faste forudsigelige voksne. - Børn der tænkes anbragt i adskillige år. - Unge der efter det fyldte 18. år og op til 23. år har brug for en fortsat anbringelse. Af tilbudsportalen fremgår det,: - At opholdsstedet modtager børn og unge i alderen år. - Socialt problem: indad reagerende adfærd og omsorgssvigt - Funktionsnedsættelse: Tilknytningsforstyrrelse Det er tilsynets vurdering, at der ikke er overensstemmelse mellem opholdsstedet Nybo s godkendelse, indberettede oplysninger på tilbudsportalen, og de faktiske forhold. Specielt oplysningerne omkring aldersgruppen, hvor den yngste af børnene pt. kun er 6 år. Opholdsstedet skal straks sørge for, at sørge for, at oplysningerne på tilbudsportalen ændres, så de bliver identiske med de faktiske forhold. 7

8 Metoder: Børnene inviteres ind i lederparrets familie, for dem er det en livsstil. Leder omtaler sig selv og hans kone som hr og fru opholdssted. Nybo bygger på de familiemæssige værdier, hvor børnene inddrages i de daglige aktiviteter og følger med i hinanden liv. De voksne lever tæt sammen med børnene. Nybo er et sted hvor der ikke er mange uenigheder, der er rum til, at børnene kan få lov til at være sure, det er ok at diskutere og lave aftaler, dialogen er vigtig, eneste krav er dog at alle taler ordentligt til hinanden. Nybo er også et opholdssted med mange traditioner f. eks: Omkring højtiderne, jul og påske, konfirmationer, sommerferie i sommerhus på Bornholm, tivoli, teater mv. På Nybo tilbydes børnene private rum eget værelse og tid på badeværelset. Der tages mange billeder og der udarbejdes i samarbejde med barnet og forældrene en livshistoriebog, som Nybo hjælper børnene med at opbevare. Leder oplyser, at de inden pigernes indflytning, havde lavet en bog til pigerne med billeder om Nybo. Da tilsynet var på besøg så vi hvordan medarbejder tegnede og hyggede sig sammen med pigerne. Pigerne viste tilsynet deres værelser og fortalte, begge at de er glade for at bo på Nybo, og at de voksne er søde ved dem. Det er tilsynets vurdering, at Nybo anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til målgruppens problemstillinger og behov. Tema 4: Organisation og ledelse Nybo er organiseret som en fond. Det oplyses, at bestyrelsen besidder de faglige og økonomiske kompetencer, der er nødvendige for at sikre en stabil og faglig ansvarlig drift. Det oplyses, at det ene medlem er en tidligere rektor (bestyrelsesformand) og det andet medlem er pædagogisk konsulent. Lederen er primært leder for sin ægtefælle, og når der er brug for flere medarbejder ressourcer rekvireres disse fra et vikarbureau. Opholdsstedet Nybo er et lille sted, hvor lederparret lever tæt sammen med børnene. Det er tilsynets opfattelse, at Nybo mest fungerer som en stor plejefamilie, der bare organisatorisk er et opholdssted. Hvorfor tilsynet har interesseret sig mere for om der er et velfungerende hverdagsliv og et hensigtsmæssigt familiesystem 8

9 på Nybo. Det er tilsynets vurdering, at værdier og strategier i forhold til opdragelse og kommunikation er hensigtsmæssige. Lederparret opleves rummelige og med de faglige ressourcer der skønnes nødvendige i forhold til at kunne støtte børnene i deres udvikling. Samtidig er det tilsynets indtryk, at der er et lavt konfliktniveau på Nybo, og konflikter løses hensigtsmæssigt. Tema 5: Kompetencer Af indberetningen til tilbudsportalen fremgår det, at opholdsstedet Nybo s nomering er 5 ansatte: 1 leder der er uddannet pædagog 1 pædagog 3 vikarer (fra vikarbureau, der dog sender medarbejdere der er kendte på Nybo). Leder oplyser, at de får supervision af Jan Bordal Ellers sikres den faglige udvikling via litteratur og ved at bruge deres erfaringer. Lederparret er begge oppe i årene, leder oplyser, at de ikke ved hvor længe de bliver ved måske 4 5 år, men det afhænger også af helbreddet, da det er blevet en livsstil. Det er tilsynets vurdering, at lederparret samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring med målgruppen og Nybo s metoder. Tema 6: Økonomi Opholdsstedet Nybo s økonomi er ikke vurderet ved dette tilsyn Tema 7: de fysiske rammer Opholdsstedet Nybo er beliggende ca. 300 meter nede af en privat markvej. Ikke langt fra Ugerløse. Nybo er en trelænget gård, med ca. 300 kvadratmeter bolig. Boligen indeholder store værelser til børnene, flere opholds og legerum, Udenfor er der en gårdsplads samt en 1800 kvadratmeter stor grund med legeplads, bålplads, græsplæne og klatretræer. Under tilsynsbesøget viste pigerne tilsynet deres værelser, som de selv havde været med til at indrette. Begge piger gav udtryk for, at de var rigtig glade for deres værelser. Begge værelser fremstod lyse og hyggelige. Ud over deres eget værelse var der et stort repos, hvor flere af pigernes ting stod, de var ikke helt færdige med indretning og udpakning. 9

10 Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer både ude og inde tilgodeser børnenes behov og interesser. Det er tilsynets indtryk, at børnene trives i de fysiske rammer på Nybo. Og indretningen og den pædagogiske tilgang til børnene understøtter deres ret til privatliv. Andre forhold Magtanvendelser: Opholdsstedet Nybo, har ikke indberettet magtanvendelser siden seneste tilsyn (2012). Leder oplyser, at de ikke har haft magtanvendelser på Nybo. De søger at løse uoverensstemmelser og konflikter via dialog inden de når at udvikle sig. Leder oplyser, at de er bekendt med magtanvendelsesbekendtgørelsen og deres indberetningspligt. Det er tilsynets vurdering, at der skal udarbejdes intern vejledning vedr. magtanvendelser. Sundhed Det oplyses, at der gøres en del ud af at tilbyde en varieret kost. Økologiske produkter vælges, hvor det er muligt, bland andet får de hver uge leveret økologisk frugt og grønt. Børnene/ de unge medinddrages, som en naturlig del, i madlavningen. Det oplyses, at børnene/ de unge, har adgang til læge, tandlæge, psykiater, samt øvrige sundhedsprofessionelle efter behov. Det oplyses, at de ikke har børn, der er fast medicineret kun ved behov. Der tilkendegives kendskab til medicinhåndtering i praksis, dog foreligger der ved tilsynet, ikke nogen retningslinje for medicinhåndtering på opholdsstedet. Overordnet set, vurderes det, at der sker en indsats også på det sundheds- og helbredsmæssige område. Det er dog tilsynets indtryk, at opholdsstedet har udfordringer i forhold til, at dokumenterer den helbredsmæssige indsats, som finder sted. Det er tilsynets vurdering, at opholdsstedet bør sikre sig, at medicinhåndteringen finder sted på forsvarlig vis og efter gældende retningslinjer. Dette gælder også medicin som gives efter behov. 10

11 Bilag Serviceloven 148 a. Den stedlige kommunalbestyrelse fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi, herunder om grundlaget for afgørelse efter 14, stk. 3, om optagelse af et privat tilbud på Tilbudsportalen fortsat består. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Magtanvendelse, Serviceloven 123 Samt Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålsbestemmelse: 1. Magtanvendelse overfor børn og unge omfattet af denne bestemmelse må kun anvendes, hvis der hjemmel til det. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand. Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal i øvrigt stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået hermed. Stk. 2. Legemlig afstraffelse er ikke tilladt. Fiksering er ikke tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livsstykke, samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt. Anden gældende lovgivning, som ingen andre myndigheder fører tilsyn med. 11