Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven."

Transkript

1 Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107 jævnfør 144 stk. 1. Aarhus Kommune Sagsbehandlingen og godkendelsen sker på grundlag af følgende: Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Godkendt budget Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2, 8520 Lystrup af 29. marts Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2F, 8520 Lystrup af 8. februar Besigtigelse af de fysiske rammer Bystævnet 2F, 8520 Lystrup den 17. december Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Sagsnummer: Sagsbehandler: Marianne Toft Telefon: Telefon direkte: Telefax: Socialministeriets vejledning nr. 1 til serviceloven Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne. E-post: Hjemmeside: Vejledning af november 2006 fra KL og Danske regioner om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Konklusion. Aarhus Kommunes Socialforvaltning, Tilsynsmyndigheden, skal herved meddele at Fonden Gl. Kongevej, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj med virkning fra 1. februar 2013 godkendes til at drive botilbud for 5 voksne fra 18 år jf. Servicelovens 107 på adressen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Herudover er

2 2 af pladserne forbeholdt til beboere, der akutindskrives, er i aflastning og eller afklaring. Yderligere 2 pladser er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning. Botilbuddet er beliggende i Aarhus Kommune. Botilbuddet er som privat udbyder omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven jf. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler med videre ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn jf. Servicelovens 166. Organisationsform. Botilbuddet drives af Fonden Gl. Kongevej, der er undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 i henhold til Civilstyrelsens skrivelse af 17. februar Fonden må ikke uden Tilsynsmyndighedens godkendelse have andre aktiviteter end driften af botilbuddet. Målgruppe. Målgruppen i botilbuddet, der er etableret med i alt 9 pladser er af botilbuddet beskrevet som: Voksne fra 18 år, som ofte er kendetegnet ved at have en kombination af flere handicaps og eller diagnoser. Der kan være tale om voksne med: ADHD og ADD Tilknytningsforstyrrelser Bipolar Affektiv Lidelse Personlighedsforstyrrelser Aspergers Syndrom Autisme Spektrum Forstyrrelser Mental retardering af lettere grad Side 2 af 10

3 En forudsætning for at beboeren kan have ophold i botilbuddet er, at han / hun er i stand til og motiveret for at indgå i et forpligtende socialt samspil med personalet og de andre beboere samt at han / hun ikke har udadreagerende adfærd. En forudsætning for at beboeren kan indgå i udslusning i udslusningslejligheden kaldet boprojekt Kollegiet er, foruden ovennævnte, at vedkommende er i stand til og motiveret for at samarbejde konstruktivt med personalet, der yder den aftalte individuelle pædagogiske støtte. Botilbuddet stiller krav om, at beboerne er beskæftiget i dagtimerne for eksempel på aktivitetscenter, i beskyttet beskæftigelse, undervisning m.v., samt at de er i stand til og motiveret for at indgå i socialt samvær med de øvrige beboere og personalet. Generelt: Tilsynsmyndigheden forudsætter at botilbuddet i visitationen er meget bevidst om vigtigheden af gruppens sammensætning i forhold til alder, køn og problemstillinger. Pædagogisk målsætning og metode. Botilbuddets pædagogiske målsætninger og metoder er beskrevet af botilbuddet. Beboerne tilbydes i overskuelige og trygge boligmæssige rammer professionel bo- og livstræning. Beboerne træner under opholdet håndtering af hverdagen i alt almindelighed, samt i at være i relation til og med andre mennesker. Bostedet medvirker til at udvikle beboernes livskvalitet og livsduelighed. Det pædagogiske personale samarbejder med handlekommunen og de indskrevne beboere i tilrettelæggelsen af det pædagogiske tilbud, således at der kontinuerligt støttes i forhold til at styrke beboernes kompetencer og arbejdes med at nå de i handleplanen fastsatte mål. Bostedet er at betragte som et midlertidigt botilbud i hvilken periode der arbejdes på, at beboerne med tiden kan visiteres videre til et mere blivende tilbud, enten en anden boform eller til egen bolig med støtte. I botilbuddet anvendes kognitive metoder som tilgang til arbejdet med beboerne. Via dialog sættes fokus på problemer og ressourcer, på tanker, følelser og adfærd. Først når problemerne er anskueliggjort, kan der arbejdes med forandring. I arbejdet med beboerne benyttes handleplaner. Der tages i ugentlige samtaler mellem beboer og kontaktperson udgangspunkt i handleplanens mål og delmål. Har kommunen ikke udarbejdet handleplan forud for indskrivningen, udarbejder bostedet sammen med beboerne en handleplan/udviklingsplan. I denne aftale/udviklingsplan er der beskrevet specifikke, konkrete arbejdspunkter for dagligdagen. Udviklingsplanen følges Side 3 af 10

4 der systematisk op på hver 3. måned med baggrund i beboerens ugentlige samtale med sin kontaktperson. Ca. hver 6. måned udarbejder bostedet en statusrapport, der fremsendes til kommunen. I udslusningslejligheden kaldet Boprojekt Kollegiet er indsatsen individuelt målrettet efter en klar aftale mellem kommune, beboeren og botilbud om indhold. Beboeren støttes således at støttebehovet fremadrettet minimeres med henblik på at beboeren kan flytte i egen bolig med minimum af støtte eller uden støtte. Et værelse i udslusningslejligheden udlejes til en mønsterperson / rollemodel for de to andre beboere i lejligheden. Tilsynsmyndigheden forudsætter, at botilbuddet i det daglige arbejde kan omsætte målsætningerne ved hjælp af ovennævnte metoder. De fysiske rammer for botilbuddet. Fonden lejer ejendommen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Ejendommen er de fysiske rammer for det godkendte botilbud jf. indgået lejekontrakt. Fonden lejer herudover lejligheden Bystævnet 2F, 8520 Lystrup sammen med fonden Vangsbovej 5. Lejligheden er de fysiske rammer for udslusning i Botilbuddet Gl. Kongevej jf. indgået lejekontrakt. Budget. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Ud fra den samlede godkendte budgetramme fastlægger botilbuddet den månedlige opholdsbetaling for beboerne. Såfremt der i et budgetår sker ændringer, der begrunder ændring i opholdsbetaling, skal dette forelægges og godkendes af tilsynsmyndigheden. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, aflægges særskilt budget vedr. udslusningen. Den samlede godkendte budgetramme for 2013 er opgjort til kr. for i alt 5 pladser. (Bystævnet 2) Botilbuddets takst er beregnet ud fra i alt 5 pladser og udgør kr. pr. måned i Taksten er beregnet ud fra 100 % belægning og med den af fonden forslåede normering på 3,0 pædagogiske stillinger eksklusive ledelse og vikarpulje. Side 4 af 10

5 For de 2 yderligere pladser, der er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning, er der tale om udslusning i bred forstand til egen bolig. For disse pladser opkræves hver støttetime med 400 kr. Antallet af støttetimer varierer med beboerens individuelle støttebehov. Der skal aflægges særskilt regnskab for benyttelsen disse pladser. Vedr. egenbetaling Fonden budgetterer med egenbetaling. Den faktiske egenbetaling fastsættes af visiterende myndighed jf. bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92. Således fastsættes egenbetalingen individuelt, idet der tages hensyn til den visiterede persons personlige forhold. Den individuelle fastsættelse kan blandt andet tage udgangspunkt i budgettet for botilbuddet eller botilbuddets forslag til egen betaling. Der indgås en aftale mellem beboer, visiterende myndighed og botilbud vedr. betalingsgangen ved egenbetaling. Generelt Botilbuddet må ikke opkræve betaling for ydelser/særlige foranstaltninger, der ligger uden for botilbuddets godkendelse og godkendte takst, uden forudgående orientering og drøftelse med Tilsynsmyndigheden. Overbelægning forudsættes godkendt af Tilsynsmyndigheden forud for iværksættelse. Regnskabsaflæggelse og revision Fondens regnskabsår følger kalenderåret og kan ikke ændres uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Fonden skal hvert år inden den 1. maj efter udgangen af et regnskabsår indsende et revideret årsregnskab for det forløbne år til tilsynsmyndigheden, da regnskabet skal vurderes af tilsynsmyndigheden. Regnskabet skal være opgjort efter årsregnskabsloven. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Samtidig fremsendes revisionsprotokollatet til tilsynsmyndigheden. Der skal foretages forvaltningsrevision. Regnskabet skal opstilles efter samme principper som det godkendte budget. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, udarbejdes særskilt regnskab vedr. udslusningen. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til alt bilagsmateriale/regnskabsmateriale og øvrigt materiale af økonomisk betydning. Denne adgang består i indtil 2 år efter fondens ophør med at drive virksomhed i medfør af servicelovens 14, stk. 3. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til at lade fondens regnskaber, herunder bilagsmateriale m.v., revidere af et revisionsselskab. Side 5 af 10

6 Vedrørende overskud. Tilsynsmyndigheden skal godkende anvendelsen af et evt. overskud ved driften af botilbuddet og skal sikre, at henlæggelser, ekstra ordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder indenfor botilbuddets formål. Et overskud kan hensættes til senere anvendelse efter aftale med Tilsynsmyndigheden. Der kan maksimalt hvert år hensættes et overskud svarende til det af Tilsynsmyndigheden godkendte i botilbuddets budget. Revisor skal bevidne summens tilstedeværelse. Har botilbuddet fået godkendt et overskud til konsolidering, skal tilsynsmyndigheden godkende anbringelsen af pengene (placering og vilkår). Pengene skal kunne frigives med kort varsel. I forbindelse med eventuel lukning af botilbuddet, skal anvendelse af pengene godkendes af Tilsynsmyndigheden, inden anvendelse. Overskud fra drift af botilbuddet, der overskrider det af Tilsynsmyndigheden godkendte overskud i budgettet, benyttes som udgangspunkt til nedsættelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år. Hensættelse af overskud fra det godkendte botilbud skal fremgå af fondens årsregnskab som en henlæggelse og skal kunne følges fra år til år. Et overskud akkumuleret af offentlige midler kan som udgangspunkt kun anvendes efter godkendelse fra Tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til Tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Medarbejdere. Godkendelsen er givet med baggrund i en medarbejderstab på i alt cirka 5 stillinger inkl. leder, administrative funktioner og vikarer. I normeringen er der taget højde for at botilbuddet er et døgntilbud, der har åbent 365 dage om året, men med mulighed for at planlægge fælles hjemrejseweekends og ferier. Den samlede personalenormering i botilbuddet fordeler sig således: 0,33 leder, 3,00 stillinger pædagoguddannede og anderledes kvalificerede medarbejdere 0,92 stilling til medhjælpere 1 stilling til vikar. Side 6 af 10

7 Det fremgår af fondens vedtægter at lederen indenfor den, af bestyrelsen, fastsatte godkendte budgetramme har kompetence til og ansvar for ansættelser og afskedigelser. Det anbefales at botilbuddets leder indhenter straffeattest på alle medarbejdere. Tilsynsmyndigheden skal godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Ved nyansættelser skal tilsynsmyndigheden orienteres om medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund ved fremsendelse af CV. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til, med samtykke, at indhente straffeattest på de personer, der virker i botilbuddet. Tilsynsmyndigheden, kan indkalde nye medarbejdere til samtale i forbindelse med ansættelse: Hvis der er tale om en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund, hvis leder eller medarbejdere skal varetage særlige opgaver eller hvis der er særlige forhold, der giver mistanke om at personen ikke kan varetage opgaven Visitation. Visitation af beboere til botilbuddet skal ske indenfor de i godkendelsen fastlagte målgrupper. Botilbuddet kan konsultere Tilsynsmyndigheden. Oplysningspligt. Godkendelsen er givet under forudsætning af: at anden lovgivning løbende vil være overholdt, at botilbuddet ikke driver aktiviteter udover den aktivitet, der er godkendt i medfør af lov om social service 107 jf. 14, stk. 3, uden forudgående godkendelse fra Tilsynsmyndigheden, at ændringer i medarbejderstaben, i målgruppen, i botilbuddets godkendte målsætning og pædagogiske metode samt væsentlige ændringer i de ydre rammer skal forhandles med tilsynsmyndigheden, og vil blive betragtet som en ny situation, der kan bevirke, at den meddelte godkendelse tages op til ny vurdering, at Tilsynsmyndigheden skal underrettes om revisorskift jævnfør bekendtgørelse 1580 af 16. december stk. 4., Side 7 af 10

8 at botilbuddet meddeler Tilsynsmyndigheden, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Ændringer kan ikke sættes i værk, før tilsynsmyndigheden har haft mulighed for at vurdere, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt, med mindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen med det samme, at ændringer i fondens forhold godkendes af tilsynsmyndigheden, væsentlige vedtægtsændringer f.eks. opløsning af fonden skal godkendes af Civilstyrelsen. Indgåelse og ændring af evt. lejekontrakt skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fonden skal endvidere orientere tilsynsmyndigheden, såfremt fondens økonomiske situation ændres væsentligt, eller såfremt der er udsigt til en sådan ændring, at fondens eksistens kan være truet. Magtanvendelse og Tavshedspligt. Godkendelsen gives under forudsætning af: at Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse skal overholdes, at ledelsen sikrer, at botilbuddets medarbejdere er bekendte med og efterlever reglerne om tavshedspligt og reglerne vedrørende magtanvendelse, Alle til fælde af magtanvendelse skal i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden. Ophør. Såfremt fonden ønsker at ophøre med at drive botilbud i henhold til lov om social service 107 jf. 144, kan fonden lukke botilbuddet, men skal for så vidt muligt senest 6 måneder inden lukning give meddelelse herom til Tilsynsmyndigheden. Handlekommuner og beboerne skal ligeledes for så vidt muligt orienteres senest 6 måneder inden lukning. Tilsynsmyndigheden kan bringe godkendelsen til ophør, hvis det vurderes, at forholdene på botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Før godkendelsen bringes til ophør, føres en forhandling med botilbuddets bestyrelse. Når godkendelsen bringes til ophør er tilsynsmyndigheden, forpligtiget til at underrette handlekommunerne, således at beboerne kan tilbydes et anden døgnplacering. Dette skal foregå på en sådan måde og over en periode, der tager fornødent hensyn til de beboere, der har ophold på stedet. Ved lukning af botilbuddet ophører handlekommunens betalingsforpligtigelse for ophold i botilbuddet pr. samme dato som dato for lukning af botilbuddet. I tilfælde af, at botilbuddet er årsag til, at beboerne ikke længere, eventuelt midlertidigt, kan være placeret i tilbuddet, ophører handlekommunens betaling for beboerens ophold i tilbuddet pr. samme dato som beboerens flytning fra tilbuddet. Side 8 af 10

9 Et eventuelt opsamlet overskud samt fortjeneste ved salg af driftsmidler, som er betalt over botilbuddets drift, skal tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens godkendelse. I tilfælde af, at botilbuddet ikke længere er godkendt i henhold til lov om social service 107 jf. 144, skal fondens eventuelle nettoformue, som er opstået ved drift af det godkendte botilbud, som udgangspunkt tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens bestemmelse. Tilbudsportalen. Botilbuddet skal optages på tilbudsportalen og løbende sikre indberetning af evt. ændringer i tilbuddet, herunder pris for ydelser til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse. Tilsyn. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med botilbuddet i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud af 16. december 2010, Socialministeriets vejledning nr. 1 til Serviceloven og Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud fra Kommunernes Landsforening og Danske regioner af november Private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendt i Aarhus kommune er omfattet af Aarhus kommunes koncept vedrørende tilsyn udarbejdet oktober Af konceptet fremgår, hvilke generelle forhold vedrørende tilsynet der er gældende. Samtidig er retningslinjer om indhold og gennemførelse af tilsyn fastlagt og endelig gennemgås de specifikke forhold, der er gældende for de enkelte typer af tilbud. For at opfylde tilsynsforpligtigelsen har tilsynsmyndigheden stedse adgang til botilbuddet og til deltagelse i aktiviteter, personalemøder m.v. Desuden har tilsynsmyndigheden adgang til nødvendige og relevante oplysninger, som har betydning for udførelsen af tilsynet, eksempelvis dagbogsnotater, arbejdsplaner, uviklingsplaner, mødereferater, budgetog regnskabsmateriale og andet, der kan belyse om den pædagogiske metode og målsætning samt kvaliteten af det pædagogiske arbejde, lever op til godkendelsen samt om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og dermed grundlaget for godkendelsen herunder om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og stedets målgrupper samt om henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder inden for botilbuddets formål. Side 9 af 10

10 Der vil i forlængelse af nærværende godkendelsesskrivelse blive fastlagt nærmere retningslinjer for tilsynsmyndighedens tilsyn, herunder nærmere aftaler om tilsynsbesøg, hvoraf uanmeldte tilsynsbesøg kan påregnes. Det individuelle tilsyn med beboerne påhviler handlekommunen. Botilbuddet er som privat udbyder, omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune, har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler m.v. ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning, af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelser efter Lov om Social Service 14, stk. 3, kan indbringes for Det sociale Nævn jævnfør samme lovs 166. KLAGEVEJLEDNING: I henhold til Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område 61 kan nærværende afgørelse påklages til Det sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichersvej 6, 6950 Ringkøbing. En eventuel klage skal jf. lovens 66 indsendes til Aarhus Kommune,, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C til genvurdering. Såfremt Aarhus kommune fastholder sin afgørelse, vil klagen blive videresendt til Det sociale Nævn. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af nærværende afgørelse jf. retssikkerhedslovens 67. Med venlig hilsen Erik Kaastrup Hansen Direktør Side 10 af 10

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud

Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud Dato: Poul Møller Nielsen Hestbækvej 43 9640 Farsø Job & Velfærd Ledelsessekretariatet Prinsens Alle 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk Godkendelsesskrivelse Hatten Hvam Aktivitetstilbud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA

VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 223-102024 JTL/usk 24.05.2006 VEDTÆGTER FOR FONDEN BOFORMEN GAIA 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Fonden Boformen Gaia. 1.2 Fondens adresse og hjemsted er Bøgelunden 25, 9320 Hjallerup. 2. Stiftelse

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den 23-03-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 15.00 Side 140 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Standard for godkendelse.

Standard for godkendelse. Standard for godkendelse. Krav og forventninger til arbejdsgange i forbindelse med godkendelse af private opholdssteder Politisk målsætning: Rebild Kommune godkender private opholdssteder i medfør af SEL

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Retningslinjer for tilsyn med godkendte private opholdssteder og private botilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det socialretlige tilsyn. I henhold til 15, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Vedtægter for Fonden Magleby

Vedtægter for Fonden Magleby Vedtægter for Fonden Magleby Fondens navn er Fonden Magleby. 1 2 Fondens hjemsted er Søhusevej 79, Søhusevej 79, Magleby, 4230 Skælskør i kommune. Slagelse Stk. 1 Fonden er stiftet af Den Erhvervsdrivende

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Dato 30-10-15 Til DNS ITP Skorkærvej 8 6990 Ulfborg Afgørelse om re-godkendelse med væsentlige ændringer som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 05-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive regodkendt

Læs mere

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Bytoften Bo-og Aktivitetscenter Bytoften 73 7400 Herning Att.: Kirsten Fastrup 12. januar 2016 Afgørelse om betinget godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 17-11-2015 været på tilsynsbesøg

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf.

Udkast til. Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Opholdsstedet Taurus. Skerningegårdsvej V.Skerninge Tlf. Udkast til Undervisningsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og Skolens navn Skoleleder Ejerforhold Bestyrelsesformand Formål Den samlede pædagogiske Indsats Skerningegårdsvej 13 5762 V.Skerninge jonas@opholdsstedet-taurus.dk

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Strandlyst Boliger, Lundeborg. 1. Strandlyst Boliger, Lundeborg er en selvejende institution, der drives i lejede plejeboliger og servicearealer beliggende Strandstien

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab

Vedtægter. for. Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab Vedtægter for Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab Fonden er etableret i henhold til lov om social service Fondens navn er Den selvejende institution Midgård Bo- og Arbejdsfællesskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om socialtilsyn LBK nr 1054 af 08/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-4958 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 Nordkraft Att.: Henning Ludvigsen Ritavej 1 A 9000 Aalborg Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 PKC godkendes hermed som privat opholdssted og botilbud

Læs mere

Referat af stiftelsesmøde

Referat af stiftelsesmøde J. nr. 90010-4 Referat af stiftelsesmøde År 2015, den 22. januar blev der afholdt stiftende møde i Fonden Ungehuset Falster. Stiftelsesmødet blev afholdt på adressen Restauration Vesterskoven, Østre Allé

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro

Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Dybbølsgade 41, 1721 København V Tlf. 33 22 88 20 * Fax 33 22 40 16 CVR nr. 18 21 08 51 Bank 5331-0240301 settlementet@settlementet.dk Vedtægter for Fonden Settlementet på Vesterbro Navn og stifter 1 Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108

Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 Folketinget Christiansborg 1240 København K København, d. 16. september 2016 Notat vedr. revisitering af borgere efter servicelovens 108 I forbindelse med socialtilsynenes regodkendelse af sociale tilbud

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Til Dato 02. november 2015 Center Nord Att.: Anni Schøtt Fjordvejen 28, Bremdal 7600 Struer Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 27-08-2015 modtaget jeres ansøgning om

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow

Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow Bornholms Regionskommune, Stof- og Alkoholbehandling Helsevej 4, 1. th. 3700 Rønne Att.: Hanne Ulrich og Trine Dorow 07-12-2015 Dok.nr.: Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg

Læs mere

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup

Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup Organisation for voksne udviklingshæmmede Parkvej 10 2750 Ballerup 04-09-2014 Re-godkendelse af botilbuddene under Organisation for voksne udviklingshæmmede i Ballerup kommune. De 3 botilbud under Organisation

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Sct. Georgs Gårdens Børnehave og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a.

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested

Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested Samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Bestyrelsen af den selvejende institution Muhabet om drift af aktivitets- og værested 1 Aftalens parter Der er indgået aftale mellem følgende parter om drift

Læs mere

Reviderede vedtægter for Fonden Bofællesskabet Poststrædet 2 (cvr.nr )

Reviderede vedtægter for Fonden Bofællesskabet Poststrædet 2 (cvr.nr ) Reviderede vedtægter for Fonden (cvr.nr. 32 02 33 04) 1 Navn Fondens navn er Fonden. 2 Hjemsted Fondens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Fondens formål er: 3 Formål 1 At bidrage til at skabe bomuligheder

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA)

Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Region Midtjylland Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg 13. oktober 2014 Afgørelse om skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Socialtilsyn Midt sendte

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Lyngen og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen 1 Navn og hjemsted: Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn

Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune, Center for Handicap og Psykiatri og Fontænehuset Frederikshavn September 2014 Driftsoverenskomst Frederikshavn Kommune og Fontænehuset Frederikshavn Der

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende daginstitution Ølsømagle Børnegård og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune Køge, den 2015 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Blåbærhuset og Køge Kommune I henhold til 19 i dagtilbudsloven og 16 om tilsyn samt 41 om forpligtelser for bl.a. selvejende institutioner

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010

Notat. Århus Kommune. Til. Socialforvaltningen. oktober 2010 Notat < Emne Koncept for tilsyn med kommunale sociale tilbud i samt private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud til stofmisbrugere beliggende i Århus Kommune Til Kopi til oktober 2010 Tilsynsenheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

-o- 1. Navn, hjemsted og formål

-o- 1. Navn, hjemsted og formål Botilbudet - Anker (fond') Fondens navn er BOTILBUDET-ANKER (fond) Vedtægter for Botilbudet - Anker (fond) -o- 1. Navn, hjemsted og formål Fondens demsted: Algade 30, Ramme 7620Lemvig Fondens formål: o

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere