Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven."

Transkript

1 Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107 jævnfør 144 stk. 1. Aarhus Kommune Sagsbehandlingen og godkendelsen sker på grundlag af følgende: Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Godkendt budget Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2, 8520 Lystrup af 29. marts Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2F, 8520 Lystrup af 8. februar Besigtigelse af de fysiske rammer Bystævnet 2F, 8520 Lystrup den 17. december Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Sagsnummer: Sagsbehandler: Marianne Toft Telefon: Telefon direkte: Telefax: Socialministeriets vejledning nr. 1 til serviceloven Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne. E-post: Hjemmeside: Vejledning af november 2006 fra KL og Danske regioner om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Konklusion. Aarhus Kommunes Socialforvaltning, Tilsynsmyndigheden, skal herved meddele at Fonden Gl. Kongevej, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj med virkning fra 1. februar 2013 godkendes til at drive botilbud for 5 voksne fra 18 år jf. Servicelovens 107 på adressen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Herudover er

2 2 af pladserne forbeholdt til beboere, der akutindskrives, er i aflastning og eller afklaring. Yderligere 2 pladser er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning. Botilbuddet er beliggende i Aarhus Kommune. Botilbuddet er som privat udbyder omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven jf. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler med videre ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn jf. Servicelovens 166. Organisationsform. Botilbuddet drives af Fonden Gl. Kongevej, der er undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 i henhold til Civilstyrelsens skrivelse af 17. februar Fonden må ikke uden Tilsynsmyndighedens godkendelse have andre aktiviteter end driften af botilbuddet. Målgruppe. Målgruppen i botilbuddet, der er etableret med i alt 9 pladser er af botilbuddet beskrevet som: Voksne fra 18 år, som ofte er kendetegnet ved at have en kombination af flere handicaps og eller diagnoser. Der kan være tale om voksne med: ADHD og ADD Tilknytningsforstyrrelser Bipolar Affektiv Lidelse Personlighedsforstyrrelser Aspergers Syndrom Autisme Spektrum Forstyrrelser Mental retardering af lettere grad Side 2 af 10

3 En forudsætning for at beboeren kan have ophold i botilbuddet er, at han / hun er i stand til og motiveret for at indgå i et forpligtende socialt samspil med personalet og de andre beboere samt at han / hun ikke har udadreagerende adfærd. En forudsætning for at beboeren kan indgå i udslusning i udslusningslejligheden kaldet boprojekt Kollegiet er, foruden ovennævnte, at vedkommende er i stand til og motiveret for at samarbejde konstruktivt med personalet, der yder den aftalte individuelle pædagogiske støtte. Botilbuddet stiller krav om, at beboerne er beskæftiget i dagtimerne for eksempel på aktivitetscenter, i beskyttet beskæftigelse, undervisning m.v., samt at de er i stand til og motiveret for at indgå i socialt samvær med de øvrige beboere og personalet. Generelt: Tilsynsmyndigheden forudsætter at botilbuddet i visitationen er meget bevidst om vigtigheden af gruppens sammensætning i forhold til alder, køn og problemstillinger. Pædagogisk målsætning og metode. Botilbuddets pædagogiske målsætninger og metoder er beskrevet af botilbuddet. Beboerne tilbydes i overskuelige og trygge boligmæssige rammer professionel bo- og livstræning. Beboerne træner under opholdet håndtering af hverdagen i alt almindelighed, samt i at være i relation til og med andre mennesker. Bostedet medvirker til at udvikle beboernes livskvalitet og livsduelighed. Det pædagogiske personale samarbejder med handlekommunen og de indskrevne beboere i tilrettelæggelsen af det pædagogiske tilbud, således at der kontinuerligt støttes i forhold til at styrke beboernes kompetencer og arbejdes med at nå de i handleplanen fastsatte mål. Bostedet er at betragte som et midlertidigt botilbud i hvilken periode der arbejdes på, at beboerne med tiden kan visiteres videre til et mere blivende tilbud, enten en anden boform eller til egen bolig med støtte. I botilbuddet anvendes kognitive metoder som tilgang til arbejdet med beboerne. Via dialog sættes fokus på problemer og ressourcer, på tanker, følelser og adfærd. Først når problemerne er anskueliggjort, kan der arbejdes med forandring. I arbejdet med beboerne benyttes handleplaner. Der tages i ugentlige samtaler mellem beboer og kontaktperson udgangspunkt i handleplanens mål og delmål. Har kommunen ikke udarbejdet handleplan forud for indskrivningen, udarbejder bostedet sammen med beboerne en handleplan/udviklingsplan. I denne aftale/udviklingsplan er der beskrevet specifikke, konkrete arbejdspunkter for dagligdagen. Udviklingsplanen følges Side 3 af 10

4 der systematisk op på hver 3. måned med baggrund i beboerens ugentlige samtale med sin kontaktperson. Ca. hver 6. måned udarbejder bostedet en statusrapport, der fremsendes til kommunen. I udslusningslejligheden kaldet Boprojekt Kollegiet er indsatsen individuelt målrettet efter en klar aftale mellem kommune, beboeren og botilbud om indhold. Beboeren støttes således at støttebehovet fremadrettet minimeres med henblik på at beboeren kan flytte i egen bolig med minimum af støtte eller uden støtte. Et værelse i udslusningslejligheden udlejes til en mønsterperson / rollemodel for de to andre beboere i lejligheden. Tilsynsmyndigheden forudsætter, at botilbuddet i det daglige arbejde kan omsætte målsætningerne ved hjælp af ovennævnte metoder. De fysiske rammer for botilbuddet. Fonden lejer ejendommen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Ejendommen er de fysiske rammer for det godkendte botilbud jf. indgået lejekontrakt. Fonden lejer herudover lejligheden Bystævnet 2F, 8520 Lystrup sammen med fonden Vangsbovej 5. Lejligheden er de fysiske rammer for udslusning i Botilbuddet Gl. Kongevej jf. indgået lejekontrakt. Budget. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Ud fra den samlede godkendte budgetramme fastlægger botilbuddet den månedlige opholdsbetaling for beboerne. Såfremt der i et budgetår sker ændringer, der begrunder ændring i opholdsbetaling, skal dette forelægges og godkendes af tilsynsmyndigheden. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, aflægges særskilt budget vedr. udslusningen. Den samlede godkendte budgetramme for 2013 er opgjort til kr. for i alt 5 pladser. (Bystævnet 2) Botilbuddets takst er beregnet ud fra i alt 5 pladser og udgør kr. pr. måned i Taksten er beregnet ud fra 100 % belægning og med den af fonden forslåede normering på 3,0 pædagogiske stillinger eksklusive ledelse og vikarpulje. Side 4 af 10

5 For de 2 yderligere pladser, der er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning, er der tale om udslusning i bred forstand til egen bolig. For disse pladser opkræves hver støttetime med 400 kr. Antallet af støttetimer varierer med beboerens individuelle støttebehov. Der skal aflægges særskilt regnskab for benyttelsen disse pladser. Vedr. egenbetaling Fonden budgetterer med egenbetaling. Den faktiske egenbetaling fastsættes af visiterende myndighed jf. bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92. Således fastsættes egenbetalingen individuelt, idet der tages hensyn til den visiterede persons personlige forhold. Den individuelle fastsættelse kan blandt andet tage udgangspunkt i budgettet for botilbuddet eller botilbuddets forslag til egen betaling. Der indgås en aftale mellem beboer, visiterende myndighed og botilbud vedr. betalingsgangen ved egenbetaling. Generelt Botilbuddet må ikke opkræve betaling for ydelser/særlige foranstaltninger, der ligger uden for botilbuddets godkendelse og godkendte takst, uden forudgående orientering og drøftelse med Tilsynsmyndigheden. Overbelægning forudsættes godkendt af Tilsynsmyndigheden forud for iværksættelse. Regnskabsaflæggelse og revision Fondens regnskabsår følger kalenderåret og kan ikke ændres uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Fonden skal hvert år inden den 1. maj efter udgangen af et regnskabsår indsende et revideret årsregnskab for det forløbne år til tilsynsmyndigheden, da regnskabet skal vurderes af tilsynsmyndigheden. Regnskabet skal være opgjort efter årsregnskabsloven. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Samtidig fremsendes revisionsprotokollatet til tilsynsmyndigheden. Der skal foretages forvaltningsrevision. Regnskabet skal opstilles efter samme principper som det godkendte budget. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, udarbejdes særskilt regnskab vedr. udslusningen. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til alt bilagsmateriale/regnskabsmateriale og øvrigt materiale af økonomisk betydning. Denne adgang består i indtil 2 år efter fondens ophør med at drive virksomhed i medfør af servicelovens 14, stk. 3. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til at lade fondens regnskaber, herunder bilagsmateriale m.v., revidere af et revisionsselskab. Side 5 af 10

6 Vedrørende overskud. Tilsynsmyndigheden skal godkende anvendelsen af et evt. overskud ved driften af botilbuddet og skal sikre, at henlæggelser, ekstra ordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder indenfor botilbuddets formål. Et overskud kan hensættes til senere anvendelse efter aftale med Tilsynsmyndigheden. Der kan maksimalt hvert år hensættes et overskud svarende til det af Tilsynsmyndigheden godkendte i botilbuddets budget. Revisor skal bevidne summens tilstedeværelse. Har botilbuddet fået godkendt et overskud til konsolidering, skal tilsynsmyndigheden godkende anbringelsen af pengene (placering og vilkår). Pengene skal kunne frigives med kort varsel. I forbindelse med eventuel lukning af botilbuddet, skal anvendelse af pengene godkendes af Tilsynsmyndigheden, inden anvendelse. Overskud fra drift af botilbuddet, der overskrider det af Tilsynsmyndigheden godkendte overskud i budgettet, benyttes som udgangspunkt til nedsættelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år. Hensættelse af overskud fra det godkendte botilbud skal fremgå af fondens årsregnskab som en henlæggelse og skal kunne følges fra år til år. Et overskud akkumuleret af offentlige midler kan som udgangspunkt kun anvendes efter godkendelse fra Tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til Tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Medarbejdere. Godkendelsen er givet med baggrund i en medarbejderstab på i alt cirka 5 stillinger inkl. leder, administrative funktioner og vikarer. I normeringen er der taget højde for at botilbuddet er et døgntilbud, der har åbent 365 dage om året, men med mulighed for at planlægge fælles hjemrejseweekends og ferier. Den samlede personalenormering i botilbuddet fordeler sig således: 0,33 leder, 3,00 stillinger pædagoguddannede og anderledes kvalificerede medarbejdere 0,92 stilling til medhjælpere 1 stilling til vikar. Side 6 af 10

7 Det fremgår af fondens vedtægter at lederen indenfor den, af bestyrelsen, fastsatte godkendte budgetramme har kompetence til og ansvar for ansættelser og afskedigelser. Det anbefales at botilbuddets leder indhenter straffeattest på alle medarbejdere. Tilsynsmyndigheden skal godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Ved nyansættelser skal tilsynsmyndigheden orienteres om medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund ved fremsendelse af CV. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til, med samtykke, at indhente straffeattest på de personer, der virker i botilbuddet. Tilsynsmyndigheden, kan indkalde nye medarbejdere til samtale i forbindelse med ansættelse: Hvis der er tale om en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund, hvis leder eller medarbejdere skal varetage særlige opgaver eller hvis der er særlige forhold, der giver mistanke om at personen ikke kan varetage opgaven Visitation. Visitation af beboere til botilbuddet skal ske indenfor de i godkendelsen fastlagte målgrupper. Botilbuddet kan konsultere Tilsynsmyndigheden. Oplysningspligt. Godkendelsen er givet under forudsætning af: at anden lovgivning løbende vil være overholdt, at botilbuddet ikke driver aktiviteter udover den aktivitet, der er godkendt i medfør af lov om social service 107 jf. 14, stk. 3, uden forudgående godkendelse fra Tilsynsmyndigheden, at ændringer i medarbejderstaben, i målgruppen, i botilbuddets godkendte målsætning og pædagogiske metode samt væsentlige ændringer i de ydre rammer skal forhandles med tilsynsmyndigheden, og vil blive betragtet som en ny situation, der kan bevirke, at den meddelte godkendelse tages op til ny vurdering, at Tilsynsmyndigheden skal underrettes om revisorskift jævnfør bekendtgørelse 1580 af 16. december stk. 4., Side 7 af 10

8 at botilbuddet meddeler Tilsynsmyndigheden, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Ændringer kan ikke sættes i værk, før tilsynsmyndigheden har haft mulighed for at vurdere, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt, med mindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen med det samme, at ændringer i fondens forhold godkendes af tilsynsmyndigheden, væsentlige vedtægtsændringer f.eks. opløsning af fonden skal godkendes af Civilstyrelsen. Indgåelse og ændring af evt. lejekontrakt skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fonden skal endvidere orientere tilsynsmyndigheden, såfremt fondens økonomiske situation ændres væsentligt, eller såfremt der er udsigt til en sådan ændring, at fondens eksistens kan være truet. Magtanvendelse og Tavshedspligt. Godkendelsen gives under forudsætning af: at Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse skal overholdes, at ledelsen sikrer, at botilbuddets medarbejdere er bekendte med og efterlever reglerne om tavshedspligt og reglerne vedrørende magtanvendelse, Alle til fælde af magtanvendelse skal i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden. Ophør. Såfremt fonden ønsker at ophøre med at drive botilbud i henhold til lov om social service 107 jf. 144, kan fonden lukke botilbuddet, men skal for så vidt muligt senest 6 måneder inden lukning give meddelelse herom til Tilsynsmyndigheden. Handlekommuner og beboerne skal ligeledes for så vidt muligt orienteres senest 6 måneder inden lukning. Tilsynsmyndigheden kan bringe godkendelsen til ophør, hvis det vurderes, at forholdene på botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Før godkendelsen bringes til ophør, føres en forhandling med botilbuddets bestyrelse. Når godkendelsen bringes til ophør er tilsynsmyndigheden, forpligtiget til at underrette handlekommunerne, således at beboerne kan tilbydes et anden døgnplacering. Dette skal foregå på en sådan måde og over en periode, der tager fornødent hensyn til de beboere, der har ophold på stedet. Ved lukning af botilbuddet ophører handlekommunens betalingsforpligtigelse for ophold i botilbuddet pr. samme dato som dato for lukning af botilbuddet. I tilfælde af, at botilbuddet er årsag til, at beboerne ikke længere, eventuelt midlertidigt, kan være placeret i tilbuddet, ophører handlekommunens betaling for beboerens ophold i tilbuddet pr. samme dato som beboerens flytning fra tilbuddet. Side 8 af 10

9 Et eventuelt opsamlet overskud samt fortjeneste ved salg af driftsmidler, som er betalt over botilbuddets drift, skal tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens godkendelse. I tilfælde af, at botilbuddet ikke længere er godkendt i henhold til lov om social service 107 jf. 144, skal fondens eventuelle nettoformue, som er opstået ved drift af det godkendte botilbud, som udgangspunkt tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens bestemmelse. Tilbudsportalen. Botilbuddet skal optages på tilbudsportalen og løbende sikre indberetning af evt. ændringer i tilbuddet, herunder pris for ydelser til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse. Tilsyn. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med botilbuddet i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud af 16. december 2010, Socialministeriets vejledning nr. 1 til Serviceloven og Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud fra Kommunernes Landsforening og Danske regioner af november Private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendt i Aarhus kommune er omfattet af Aarhus kommunes koncept vedrørende tilsyn udarbejdet oktober Af konceptet fremgår, hvilke generelle forhold vedrørende tilsynet der er gældende. Samtidig er retningslinjer om indhold og gennemførelse af tilsyn fastlagt og endelig gennemgås de specifikke forhold, der er gældende for de enkelte typer af tilbud. For at opfylde tilsynsforpligtigelsen har tilsynsmyndigheden stedse adgang til botilbuddet og til deltagelse i aktiviteter, personalemøder m.v. Desuden har tilsynsmyndigheden adgang til nødvendige og relevante oplysninger, som har betydning for udførelsen af tilsynet, eksempelvis dagbogsnotater, arbejdsplaner, uviklingsplaner, mødereferater, budgetog regnskabsmateriale og andet, der kan belyse om den pædagogiske metode og målsætning samt kvaliteten af det pædagogiske arbejde, lever op til godkendelsen samt om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og dermed grundlaget for godkendelsen herunder om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og stedets målgrupper samt om henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder inden for botilbuddets formål. Side 9 af 10

10 Der vil i forlængelse af nærværende godkendelsesskrivelse blive fastlagt nærmere retningslinjer for tilsynsmyndighedens tilsyn, herunder nærmere aftaler om tilsynsbesøg, hvoraf uanmeldte tilsynsbesøg kan påregnes. Det individuelle tilsyn med beboerne påhviler handlekommunen. Botilbuddet er som privat udbyder, omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune, har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler m.v. ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning, af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelser efter Lov om Social Service 14, stk. 3, kan indbringes for Det sociale Nævn jævnfør samme lovs 166. KLAGEVEJLEDNING: I henhold til Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område 61 kan nærværende afgørelse påklages til Det sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichersvej 6, 6950 Ringkøbing. En eventuel klage skal jf. lovens 66 indsendes til Aarhus Kommune,, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C til genvurdering. Såfremt Aarhus kommune fastholder sin afgørelse, vil klagen blive videresendt til Det sociale Nævn. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af nærværende afgørelse jf. retssikkerhedslovens 67. Med venlig hilsen Erik Kaastrup Hansen Direktør Side 10 af 10

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Børne- og Skolesekretariatet 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Ansøgning...5 Godkendelsesprocessen...5

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2012.

Gældende fra 1. januar 2012. Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere