Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven."

Transkript

1 Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107 jævnfør 144 stk. 1. Aarhus Kommune Sagsbehandlingen og godkendelsen sker på grundlag af følgende: Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Jægergården Værkmestergade Aarhus C Godkendt budget Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2, 8520 Lystrup af 29. marts Lejekontrakt vedr. Bystævnet 2F, 8520 Lystrup af 8. februar Besigtigelse af de fysiske rammer Bystævnet 2F, 8520 Lystrup den 17. december Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Sagsnummer: Sagsbehandler: Marianne Toft Telefon: Telefon direkte: Telefax: Socialministeriets vejledning nr. 1 til serviceloven Socialministeriets vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne. E-post: Hjemmeside: Vejledning af november 2006 fra KL og Danske regioner om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Konklusion. Aarhus Kommunes Socialforvaltning, Tilsynsmyndigheden, skal herved meddele at Fonden Gl. Kongevej, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj med virkning fra 1. februar 2013 godkendes til at drive botilbud for 5 voksne fra 18 år jf. Servicelovens 107 på adressen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Herudover er

2 2 af pladserne forbeholdt til beboere, der akutindskrives, er i aflastning og eller afklaring. Yderligere 2 pladser er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning. Botilbuddet er beliggende i Aarhus Kommune. Botilbuddet er som privat udbyder omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven jf. Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler med videre ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelsen kan indbringes for Det Sociale Nævn jf. Servicelovens 166. Organisationsform. Botilbuddet drives af Fonden Gl. Kongevej, der er undtaget efter 1 stk. 3 i Lov om fonde og visse foreninger jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992 i henhold til Civilstyrelsens skrivelse af 17. februar Fonden må ikke uden Tilsynsmyndighedens godkendelse have andre aktiviteter end driften af botilbuddet. Målgruppe. Målgruppen i botilbuddet, der er etableret med i alt 9 pladser er af botilbuddet beskrevet som: Voksne fra 18 år, som ofte er kendetegnet ved at have en kombination af flere handicaps og eller diagnoser. Der kan være tale om voksne med: ADHD og ADD Tilknytningsforstyrrelser Bipolar Affektiv Lidelse Personlighedsforstyrrelser Aspergers Syndrom Autisme Spektrum Forstyrrelser Mental retardering af lettere grad Side 2 af 10

3 En forudsætning for at beboeren kan have ophold i botilbuddet er, at han / hun er i stand til og motiveret for at indgå i et forpligtende socialt samspil med personalet og de andre beboere samt at han / hun ikke har udadreagerende adfærd. En forudsætning for at beboeren kan indgå i udslusning i udslusningslejligheden kaldet boprojekt Kollegiet er, foruden ovennævnte, at vedkommende er i stand til og motiveret for at samarbejde konstruktivt med personalet, der yder den aftalte individuelle pædagogiske støtte. Botilbuddet stiller krav om, at beboerne er beskæftiget i dagtimerne for eksempel på aktivitetscenter, i beskyttet beskæftigelse, undervisning m.v., samt at de er i stand til og motiveret for at indgå i socialt samvær med de øvrige beboere og personalet. Generelt: Tilsynsmyndigheden forudsætter at botilbuddet i visitationen er meget bevidst om vigtigheden af gruppens sammensætning i forhold til alder, køn og problemstillinger. Pædagogisk målsætning og metode. Botilbuddets pædagogiske målsætninger og metoder er beskrevet af botilbuddet. Beboerne tilbydes i overskuelige og trygge boligmæssige rammer professionel bo- og livstræning. Beboerne træner under opholdet håndtering af hverdagen i alt almindelighed, samt i at være i relation til og med andre mennesker. Bostedet medvirker til at udvikle beboernes livskvalitet og livsduelighed. Det pædagogiske personale samarbejder med handlekommunen og de indskrevne beboere i tilrettelæggelsen af det pædagogiske tilbud, således at der kontinuerligt støttes i forhold til at styrke beboernes kompetencer og arbejdes med at nå de i handleplanen fastsatte mål. Bostedet er at betragte som et midlertidigt botilbud i hvilken periode der arbejdes på, at beboerne med tiden kan visiteres videre til et mere blivende tilbud, enten en anden boform eller til egen bolig med støtte. I botilbuddet anvendes kognitive metoder som tilgang til arbejdet med beboerne. Via dialog sættes fokus på problemer og ressourcer, på tanker, følelser og adfærd. Først når problemerne er anskueliggjort, kan der arbejdes med forandring. I arbejdet med beboerne benyttes handleplaner. Der tages i ugentlige samtaler mellem beboer og kontaktperson udgangspunkt i handleplanens mål og delmål. Har kommunen ikke udarbejdet handleplan forud for indskrivningen, udarbejder bostedet sammen med beboerne en handleplan/udviklingsplan. I denne aftale/udviklingsplan er der beskrevet specifikke, konkrete arbejdspunkter for dagligdagen. Udviklingsplanen følges Side 3 af 10

4 der systematisk op på hver 3. måned med baggrund i beboerens ugentlige samtale med sin kontaktperson. Ca. hver 6. måned udarbejder bostedet en statusrapport, der fremsendes til kommunen. I udslusningslejligheden kaldet Boprojekt Kollegiet er indsatsen individuelt målrettet efter en klar aftale mellem kommune, beboeren og botilbud om indhold. Beboeren støttes således at støttebehovet fremadrettet minimeres med henblik på at beboeren kan flytte i egen bolig med minimum af støtte eller uden støtte. Et værelse i udslusningslejligheden udlejes til en mønsterperson / rollemodel for de to andre beboere i lejligheden. Tilsynsmyndigheden forudsætter, at botilbuddet i det daglige arbejde kan omsætte målsætningerne ved hjælp af ovennævnte metoder. De fysiske rammer for botilbuddet. Fonden lejer ejendommen Bystævnet 2, 8520 Lystrup. Ejendommen er de fysiske rammer for det godkendte botilbud jf. indgået lejekontrakt. Fonden lejer herudover lejligheden Bystævnet 2F, 8520 Lystrup sammen med fonden Vangsbovej 5. Lejligheden er de fysiske rammer for udslusning i Botilbuddet Gl. Kongevej jf. indgået lejekontrakt. Budget. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Ud fra den samlede godkendte budgetramme fastlægger botilbuddet den månedlige opholdsbetaling for beboerne. Såfremt der i et budgetår sker ændringer, der begrunder ændring i opholdsbetaling, skal dette forelægges og godkendes af tilsynsmyndigheden. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, aflægges særskilt budget vedr. udslusningen. Den samlede godkendte budgetramme for 2013 er opgjort til kr. for i alt 5 pladser. (Bystævnet 2) Botilbuddets takst er beregnet ud fra i alt 5 pladser og udgør kr. pr. måned i Taksten er beregnet ud fra 100 % belægning og med den af fonden forslåede normering på 3,0 pædagogiske stillinger eksklusive ledelse og vikarpulje. Side 4 af 10

5 For de 2 yderligere pladser, der er etableret på Bystævnet 2F til beboere i udslusning, er der tale om udslusning i bred forstand til egen bolig. For disse pladser opkræves hver støttetime med 400 kr. Antallet af støttetimer varierer med beboerens individuelle støttebehov. Der skal aflægges særskilt regnskab for benyttelsen disse pladser. Vedr. egenbetaling Fonden budgetterer med egenbetaling. Den faktiske egenbetaling fastsættes af visiterende myndighed jf. bekendtgørelse om betaling for botilbud mv. efter servicelovens kapitel 18, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 92. Således fastsættes egenbetalingen individuelt, idet der tages hensyn til den visiterede persons personlige forhold. Den individuelle fastsættelse kan blandt andet tage udgangspunkt i budgettet for botilbuddet eller botilbuddets forslag til egen betaling. Der indgås en aftale mellem beboer, visiterende myndighed og botilbud vedr. betalingsgangen ved egenbetaling. Generelt Botilbuddet må ikke opkræve betaling for ydelser/særlige foranstaltninger, der ligger uden for botilbuddets godkendelse og godkendte takst, uden forudgående orientering og drøftelse med Tilsynsmyndigheden. Overbelægning forudsættes godkendt af Tilsynsmyndigheden forud for iværksættelse. Regnskabsaflæggelse og revision Fondens regnskabsår følger kalenderåret og kan ikke ændres uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Fonden skal hvert år inden den 1. maj efter udgangen af et regnskabsår indsende et revideret årsregnskab for det forløbne år til tilsynsmyndigheden, da regnskabet skal vurderes af tilsynsmyndigheden. Regnskabet skal være opgjort efter årsregnskabsloven. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Samtidig fremsendes revisionsprotokollatet til tilsynsmyndigheden. Der skal foretages forvaltningsrevision. Regnskabet skal opstilles efter samme principper som det godkendte budget. Da fonden Gl. Kongevej sammen med fonden Vangsbovej 5 i fællesskab har indgået lejemålet Bystævnet 2F og efter aftale afsætter personaleressourcer til den eller de beboere den enkelte fond har visiteret hertil, udarbejdes særskilt regnskab vedr. udslusningen. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til alt bilagsmateriale/regnskabsmateriale og øvrigt materiale af økonomisk betydning. Denne adgang består i indtil 2 år efter fondens ophør med at drive virksomhed i medfør af servicelovens 14, stk. 3. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til at lade fondens regnskaber, herunder bilagsmateriale m.v., revidere af et revisionsselskab. Side 5 af 10

6 Vedrørende overskud. Tilsynsmyndigheden skal godkende anvendelsen af et evt. overskud ved driften af botilbuddet og skal sikre, at henlæggelser, ekstra ordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder indenfor botilbuddets formål. Et overskud kan hensættes til senere anvendelse efter aftale med Tilsynsmyndigheden. Der kan maksimalt hvert år hensættes et overskud svarende til det af Tilsynsmyndigheden godkendte i botilbuddets budget. Revisor skal bevidne summens tilstedeværelse. Har botilbuddet fået godkendt et overskud til konsolidering, skal tilsynsmyndigheden godkende anbringelsen af pengene (placering og vilkår). Pengene skal kunne frigives med kort varsel. I forbindelse med eventuel lukning af botilbuddet, skal anvendelse af pengene godkendes af Tilsynsmyndigheden, inden anvendelse. Overskud fra drift af botilbuddet, der overskrider det af Tilsynsmyndigheden godkendte overskud i budgettet, benyttes som udgangspunkt til nedsættelse af opholdsbetalingen for det efterfølgende år. Hensættelse af overskud fra det godkendte botilbud skal fremgå af fondens årsregnskab som en henlæggelse og skal kunne følges fra år til år. Et overskud akkumuleret af offentlige midler kan som udgangspunkt kun anvendes efter godkendelse fra Tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal godkende budgetrammen og budget for det kommende år skal indsendes til Tilsynsmyndigheden, inden 1. oktober året før budgetåret. Medarbejdere. Godkendelsen er givet med baggrund i en medarbejderstab på i alt cirka 5 stillinger inkl. leder, administrative funktioner og vikarer. I normeringen er der taget højde for at botilbuddet er et døgntilbud, der har åbent 365 dage om året, men med mulighed for at planlægge fælles hjemrejseweekends og ferier. Den samlede personalenormering i botilbuddet fordeler sig således: 0,33 leder, 3,00 stillinger pædagoguddannede og anderledes kvalificerede medarbejdere 0,92 stilling til medhjælpere 1 stilling til vikar. Side 6 af 10

7 Det fremgår af fondens vedtægter at lederen indenfor den, af bestyrelsen, fastsatte godkendte budgetramme har kompetence til og ansvar for ansættelser og afskedigelser. Det anbefales at botilbuddets leder indhenter straffeattest på alle medarbejdere. Tilsynsmyndigheden skal godkende den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Ved nyansættelser skal tilsynsmyndigheden orienteres om medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund ved fremsendelse af CV. Tilsynsmyndigheden har stedse adgang til, med samtykke, at indhente straffeattest på de personer, der virker i botilbuddet. Tilsynsmyndigheden, kan indkalde nye medarbejdere til samtale i forbindelse med ansættelse: Hvis der er tale om en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund, hvis leder eller medarbejdere skal varetage særlige opgaver eller hvis der er særlige forhold, der giver mistanke om at personen ikke kan varetage opgaven Visitation. Visitation af beboere til botilbuddet skal ske indenfor de i godkendelsen fastlagte målgrupper. Botilbuddet kan konsultere Tilsynsmyndigheden. Oplysningspligt. Godkendelsen er givet under forudsætning af: at anden lovgivning løbende vil være overholdt, at botilbuddet ikke driver aktiviteter udover den aktivitet, der er godkendt i medfør af lov om social service 107 jf. 14, stk. 3, uden forudgående godkendelse fra Tilsynsmyndigheden, at ændringer i medarbejderstaben, i målgruppen, i botilbuddets godkendte målsætning og pædagogiske metode samt væsentlige ændringer i de ydre rammer skal forhandles med tilsynsmyndigheden, og vil blive betragtet som en ny situation, der kan bevirke, at den meddelte godkendelse tages op til ny vurdering, at Tilsynsmyndigheden skal underrettes om revisorskift jævnfør bekendtgørelse 1580 af 16. december stk. 4., Side 7 af 10

8 at botilbuddet meddeler Tilsynsmyndigheden, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Ændringer kan ikke sættes i værk, før tilsynsmyndigheden har haft mulighed for at vurdere, om betingelserne for godkendelse fortsat er opfyldt, med mindre det vil være uforsvarligt ikke at iværksætte foranstaltningen med det samme, at ændringer i fondens forhold godkendes af tilsynsmyndigheden, væsentlige vedtægtsændringer f.eks. opløsning af fonden skal godkendes af Civilstyrelsen. Indgåelse og ændring af evt. lejekontrakt skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Fonden skal endvidere orientere tilsynsmyndigheden, såfremt fondens økonomiske situation ændres væsentligt, eller såfremt der er udsigt til en sådan ændring, at fondens eksistens kan være truet. Magtanvendelse og Tavshedspligt. Godkendelsen gives under forudsætning af: at Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 vedrørende magtanvendelse skal overholdes, at ledelsen sikrer, at botilbuddets medarbejdere er bekendte med og efterlever reglerne om tavshedspligt og reglerne vedrørende magtanvendelse, Alle til fælde af magtanvendelse skal i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden. Ophør. Såfremt fonden ønsker at ophøre med at drive botilbud i henhold til lov om social service 107 jf. 144, kan fonden lukke botilbuddet, men skal for så vidt muligt senest 6 måneder inden lukning give meddelelse herom til Tilsynsmyndigheden. Handlekommuner og beboerne skal ligeledes for så vidt muligt orienteres senest 6 måneder inden lukning. Tilsynsmyndigheden kan bringe godkendelsen til ophør, hvis det vurderes, at forholdene på botilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Før godkendelsen bringes til ophør, føres en forhandling med botilbuddets bestyrelse. Når godkendelsen bringes til ophør er tilsynsmyndigheden, forpligtiget til at underrette handlekommunerne, således at beboerne kan tilbydes et anden døgnplacering. Dette skal foregå på en sådan måde og over en periode, der tager fornødent hensyn til de beboere, der har ophold på stedet. Ved lukning af botilbuddet ophører handlekommunens betalingsforpligtigelse for ophold i botilbuddet pr. samme dato som dato for lukning af botilbuddet. I tilfælde af, at botilbuddet er årsag til, at beboerne ikke længere, eventuelt midlertidigt, kan være placeret i tilbuddet, ophører handlekommunens betaling for beboerens ophold i tilbuddet pr. samme dato som beboerens flytning fra tilbuddet. Side 8 af 10

9 Et eventuelt opsamlet overskud samt fortjeneste ved salg af driftsmidler, som er betalt over botilbuddets drift, skal tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens godkendelse. I tilfælde af, at botilbuddet ikke længere er godkendt i henhold til lov om social service 107 jf. 144, skal fondens eventuelle nettoformue, som er opstået ved drift af det godkendte botilbud, som udgangspunkt tilbagebetales til handlekommunerne eller på anden måde anvendes efter tilsynsmyndighedens bestemmelse. Tilbudsportalen. Botilbuddet skal optages på tilbudsportalen og løbende sikre indberetning af evt. ændringer i tilbuddet, herunder pris for ydelser til tilsynsmyndigheden med henblik på godkendelse. Tilsyn. Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med botilbuddet i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud af 16. december 2010, Socialministeriets vejledning nr. 1 til Serviceloven og Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud fra Kommunernes Landsforening og Danske regioner af november Private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere godkendt i Aarhus kommune er omfattet af Aarhus kommunes koncept vedrørende tilsyn udarbejdet oktober Af konceptet fremgår, hvilke generelle forhold vedrørende tilsynet der er gældende. Samtidig er retningslinjer om indhold og gennemførelse af tilsyn fastlagt og endelig gennemgås de specifikke forhold, der er gældende for de enkelte typer af tilbud. For at opfylde tilsynsforpligtigelsen har tilsynsmyndigheden stedse adgang til botilbuddet og til deltagelse i aktiviteter, personalemøder m.v. Desuden har tilsynsmyndigheden adgang til nødvendige og relevante oplysninger, som har betydning for udførelsen af tilsynet, eksempelvis dagbogsnotater, arbejdsplaner, uviklingsplaner, mødereferater, budgetog regnskabsmateriale og andet, der kan belyse om den pædagogiske metode og målsætning samt kvaliteten af det pædagogiske arbejde, lever op til godkendelsen samt om fondens økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og dermed grundlaget for godkendelsen herunder om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og stedets målgrupper samt om henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder inden for botilbuddets formål. Side 9 af 10

10 Der vil i forlængelse af nærværende godkendelsesskrivelse blive fastlagt nærmere retningslinjer for tilsynsmyndighedens tilsyn, herunder nærmere aftaler om tilsynsbesøg, hvoraf uanmeldte tilsynsbesøg kan påregnes. Det individuelle tilsyn med beboerne påhviler handlekommunen. Botilbuddet er som privat udbyder, omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 43. Aarhus Kommune, har ikke ved nærværende godkendelse påtaget sig ansvaret for botilbuddets ledelse og medarbejdere med hensyn til økonomisk sikring ved sygdom, barsel, opsigelsesvarsler m.v. ligesom Aarhus Kommune ikke påtager sig ansvar for, herunder økonomisk dækning, af eventuelt underskud ved botilbuddets drift. Afgørelser efter Lov om Social Service 14, stk. 3, kan indbringes for Det sociale Nævn jævnfør samme lovs 166. KLAGEVEJLEDNING: I henhold til Lov om retssikkerhed og Administration på det sociale område 61 kan nærværende afgørelse påklages til Det sociale Nævn ved Statsforvaltningen Midtjylland, St. Blichersvej 6, 6950 Ringkøbing. En eventuel klage skal jf. lovens 66 indsendes til Aarhus Kommune,, Værkmestergade 15, 8100 Aarhus C til genvurdering. Såfremt Aarhus kommune fastholder sin afgørelse, vil klagen blive videresendt til Det sociale Nævn. Fristen for at klage er 4 uger fra modtagelsen af nærværende afgørelse jf. retssikkerhedslovens 67. Med venlig hilsen Erik Kaastrup Hansen Direktør Side 10 af 10