Teamledelse. Dagtilbud Broen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teamledelse. Dagtilbud Broen"

Transkript

1 Teamledelse Dagtilbud Broen

2 Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de samme overordnede grundholdninger Ledelsen kan give supervision, opbakning og støtte i forbindelse med opståede fagpædagogiske problemstillinger. Ledelsen støtter op om udvikling af faglige idéer. Ledelsen skaber mulighed for udvikling. Ledelsen arbejder som en helhed. Mødestruktur: Møde hver anden mandag kl Møderne holdes på skift i de 2 afdelinger. DL er mødeansvarlig Dagsorden/mødets indhold: o Starter hvert møde med at lave dagsorden o Faste punkter: Referat fra møder Trivsel og arbejdsmiljø Personale Vision og strategi Økonomi Referat: o der laves referat fra hvert møde o referatet er tilgængeligt for personalet o der udarbejdes evt. et fortrolighedsreferat, som ikke er tilgængelig for personalet. o Referaterne laves på bærbar computer under mødet

3 ØKONOMI Betaling af regninger Leder Pæd. leder Anvisninger af regninger Ved udl æg PSK Team Regnskabskontrol Samlet regnskab Ramme for enhed Styring af budget i forhold til børnetal Lønbudget rådighedsbeløb ved nyansættelser Rådighedsbeløb for enheder Fastsættelse af ramme Adm. af ramme Fastsættelse af ramme for pæd. dage mv. INDKØB Principper for indkøb Ansvarlig for indkøb af materialer mv. i enhederne Fælles indkøbspolitik for fødevareindkøb Bestilling af håndværkere Indhentning af tilbud Små reparationer Rengøringsmaterialer BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Indvendig bygningsvedligeholdelsesplan KORRESPONDANCE Breve til kommunen Fællesnyhedsbreve Nyhedsbreve - enhederne Pressemeddelelser Vedr. den enkelte enhed Vedr. den samlede inst.

4 FREMTIDSPLANLÆGNING Strategi for anvendelse af budget Strategi for den pædagogiske linje Fastholdelse/udvikling af inst. værdigrundlag INDBERETNINGER Ansættelsesbreve, lønaftaler, børneatt. mv. Ekstratimer Kørsel Fravær (ferie, sygdom mv.) APV PÆDAGOGISK LEDELSE Forældresamtaler Almindelige (pædagogerne) Svære samtaler (pædgogerne) + Tværfaglige teams (Pædagog) Hvem indkalder? Indhente forældretilladelse til tværfaglige teammøder (Pædagog) Indhente tilladelse til at videregive oplysninger (Pædagog) LÆREPLANER (personale og FB inddrages) Ansvarlig for udarbejdelses (processen) Fastsættelse af evt. fælles fokusområder Metodeanvendelse med udgangspunkt I fælles udarbejdet Ansvarlig for skriveprocessen Ansvarlig for at der bliver lavet dokumentation Ansvarlig for evalueringen - processen Ansvarlig for forældreinddragelse Implementering af LP BØRNEMILJØVURDERING Ansvarlig for udarbejdelsen Ansvarlig for skriveprocessen Ansvarlig for handleplan Ansvarlig for revidering Ansvarlig for forældreorientering

5 VIRKSOMHEDSPLAN Ansvarlig for udarbejdelsen Ansvarlig for skriveprocessen Ansvarlig for revidering Ansvarlig for forældreinddragelse SPROGVURDERINGER Udarbejdelse (uddelegering og uddannelse) Opfølgning (uddelegering og uddannelse) AKTIVITETSPLANLÆGNING Uge/månedsplanlægning Udarbejdelse af mål for handleplaner for fokuseret indsats. Årsrytme planlægning Traditioner fælles kultur arrangementer UNDERRETNINGER Udarbejdelse ( + Pædagog) Underskrift (+ Pædagog) X Orientering af forældre STØTTETIMER Udarbejdelse af ansøgning mv. ( + pædagog) Underskrift (+ pædagog) FORÆLDREARRANGEMENTER Fastsættelse af antal, indhold og tidsramme (+ medarbj.) Kaffedage Arbejdsdage FORÆLDRERÅD Indkaldelse Tovholder X FORÆLDREMØDER Indkaldelse X X Tovholder X Fælles med valg til bestyrelse X Børnehus med valg til forældreråd X PERSONALELEDELSE Principper for vikaranvendelse Hvornår må der bestilles vikar Hvem kan bestille vikar I hvor stor grad bruger vi personale fra de andre afdelinger til vikardækning

6 PERSONALEPLEJE Personalefester Udarbejdelse af niveauet (fælles afdelingsvis Gaveregulativ Principper for personalegoder Kaffe Forplejning p-møder Pauser Rygepolitik Afspadseringsregler Regler for frihed (omsorgsdage, barnets første sygedag, gemme ferie/feriens længde mm) PÆDAGOGISKE DAGE Fastsættelse af temaer/indhold Fælles Afdelingsvis X Week-end / enkelte dage? Fastsættelse af temaer/indhold MUS Daglig pædagogiske ledere Pædagoger i afdelingerne Medhjælpere i afdelingerne Pedel Rengøringsassistent INFORMATIONER Referat fra team-ledermøde Referat fra afdelingsmøder (til de andre afdelinger Fælles personalemøder Bestyrelsesmøder Forældreråd Hjemmeside Ledermøder FÆLLES PERSONALEMØDER Datofastsættelse Indhold Referat Mødeleder AFDELINGS PERSONALEMØDER Datofastsættelse Indhold Referat Mødeleder

7 ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE Mødeplan Ferieplan Afspadsering Stuemøder/gruppemøder Fastsættelse af tid til særlige opgaver. SYGEFRAVÆRSSAMTALER Daglige pædagogiske ledere Pædagogisk personale Pedel Rengøringsassistenter ANSÆTTELSE: Daglig pædagogiske ledere Ansættelsesudvalg: DL, 1 FB-repr., TR-repr (BUPL).+ FOA + 2 PL evt. 1 personale Pædagogisk personale - fast Ansættelsesudvalg: DL, PL, 1 TR-(BUPL/FOA), evt 1 medarbejderrepr., 1 FB-repr. Pedel (DL) Ansættelseudvalg: FL + 1 DPL Rengøringsassistenter (DL) Ansættelsesudvalg: FL + 1DPL Fle-jobbere (DL + DPL + 1 medarb.) Modtagelse af praktikanter, jobtræningspersoner mv. SAMARBEJDE MED EKSTERNE SAMARBEJDSPART. Dagtilbudschef Kontakt med økonomiafdelingen Pædagogisk konsulent IT-afdelingen Løn- og personale Indkøbsafdelingen Teknisk forvaltning PPR Skole Dagplejen Familieafdelingen Sundhedsplejen Teamkoordinatore Socialrådgivere Støttepædagogen Tolke Naturvejledere Kulturelle inst.

8