Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget"

Transkript

1 Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme ,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling Merforbrug overført fra ,000 Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca ,- 2 medarbejdere under fratrædelse ,- Vi har siden 2012 opsagt 5 personaler og er blevet sammenlagt med Vandtårnet. Altsammen for at tilpasse os det stadigt faldende børnetal. Dette har økonomisk været en stor belastning for børnehaven. Vi er nu afstemt personale ift. børnetal. Vi har i sparet på vores forbrug (aktivitetsrettede, grunde - bygningher mv.) Vi vil i 2015 fortsat spare på forbrug. Derudover vil vi spare på vikarbudget. I maj og juni måned vil en medarbejde følge vores skolebørn i SFO og hjælpe til der. Dette vil give en besparelse på ca ,- i lønbudgettet. Vi skal i aug slås sammen med Søstjernen.

2 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Stokrosen I 1000 Totalramme ,5% Vi har en afdragsordning med Helsingør kommune hvor vi ifølge denne har mulighed for at overføre kr fra til Derfor har vi overført mindre end planen giver mulighed for, da vi står med et negativ merforbrug på Ifølge vores afdragsordning har vi mulighed for at overføre fra 15 til 16. Vi har haft tomme pladser hele efteråret og håber at det ikke gør sig gældende i år, men har for at sikre os belsuttet at nednormere personalet med 26 timer med udgangspunkt pr. 1 oktober 2015 (opsigelsevarset er på 6 mdr. ) Så vi krydser finger for flere børn i børnehaven. Da det først bliver effekturet så sent, håber vi at vi kan sparre på vikar indtil da. Med venlig hilsen Lene kildegård.

3 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Sommerlyst I 1000 Totalramme ,2% Bemærkninger til merforbruget: Dette skyldes bl.a. : Manglende kapacitetstilpasning Udgifter i forbindelse med fratrædelse (pension og ferie) Underskud fra tidligere år Rammestyringsbeløbet Vi vil fremover have fokus på kapacitetstilpasningen Helt konkret har vi sparret en pæd.med.hj. stilling på 34 timer væk Vi har sparret lederløn i januar og februar og feriepenge til lederen i 2015/16 Vi har en forventning til, at underskuddet bliver bragt ned i løbet af de næste 3 år. Lone Hauge Pedersen Sommerlyst

4 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Tusindfryd I 1000 Totalramme ,3% Overført merforbrug fra 2013 til For meget personale ift. børnetal (manglende kapacitetstilpasning) Leder og medarbejders langtidssygdom Jeg blev ansat i Tusindfryd som konstitueret leder i sept.. Jeg er pt. ansat på ubestemt tid. Der er i år kapacitetstilpasset, hvorfor vi i 2015 vil have en lavere lønudgift end vi havde i. Leder er fortsat sygemeldt,og hvorvidt hun kommer tilbage eller ej, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt noget om. Der vil fortsat være lønudgift på hende. Såfremt jeg fortsat skal være leder i Tusindfryd, vil jeg efter grundig gennemgang af vores budget lave en handleplan for nedbringelse af vores merforbrug.

5 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Kasserollen I 1000 Totalramme ,0% Jeg trådt til som leder af Kasserollen i april 2013 og overtog et budget med et underskud på grundet overnormering ift børnetal. Merforbruget er blevet nedbragt i 2013 til Driftsoverførsel fra til 2015 ligger nu på For at overholde budgetrammen på baggrund af det faldende børnetal, er 4 medarbejdere (skånejob, kontormedarbejder og to pæd.medhjælpere) blevet opsagt i slutning af med fratrædelse den , samt Forventet mindre lønudgift i 2015 ca Der kommer en ekstra udgift på ca i 2015 i forbindelse med opsigelserne pga ferie fra optj. 2013,, og 2015, udbetaling af 6.ferieuger samt løn frem til fratrædelsen.

6 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Mælkebøtten I 1000 Totalramme ,6% Indefrosne midler 263 Merforbrug som overføres til Kort beskrivelse af årsagen til m erforbrug Afskedigelse af souschef. Fritstillet med løn inkl pensionsindbetalinger og feriepenge i 8 mdr: ca Personale trivselsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet Spinn Off: ca Lønudgift til anden medarbejder i souschefs fravær: ca Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med afskedigelse af medarbejder, begrundet i lavere børnetal: ca Ovennævnte afskedigede medarbejders store sygefravær i opsigelsesperioden = ekstra vikar udgifter på ca Nyt elektronisk låsesystem, som afløsning for det gamle nøglesystem, efter uforklarligt tyveri (uden for åbningstid ) af IT udstyr for: ca Stort sygefravær hos pædagog ansat i 3mdr stilling = ekstar vikar udgifter på ca I alt ca Evt. tidligere år med m erforbrug er første år nogensinde, at Mælkebøtten kommer ud med et underskud. Afv iklingsplan 1. Ingen større investeringer med mindre dette er absolut påkrævet 2. Fastholdelse af det relativt lave sygefravær, samt fokus på at få det bragt ydeligere ned = lavere vikarforbrug. 3. Omstrukturering af gruppeopdeling om eftermiddagen. F.eks. ved i højere grad end nu, at slå børnegrupperne sammen til fællesaktiviteter i Mælkebøttens " Fællesrum" eller på legepladsen. En sådan omstrukturering kræver færre personaleressourcer= lavere vikarforbrug ved fast personales fravær. 4. Bibeholde nuværende fordeling med ca. 80% pædagoguddannet personale i Mælkebøtten, i forventning om at dette kan imødegå faldende børnetal. 5. Løbende at justere personaleressourcerne, så de afspejler det faktisk antal fremmødte børn i de enkelte børnegrupper/ på de enkelte stuer = Når muligt : Omfordeling af de til rådighed værende ressourcer i stedet for at bruge vikar. Estimeret tidhorisont Ultimo 2016 Med venlig hilsen Klaus Foged/ leder af Mælkebøtten

7 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Himmelblå I 1000 Totalramme ,4% Vores merforbrug blev grundlagt ved sammenbygningen af de sammenlagte institutioner i 2008, hvor vi fik pålagt en del udgifter, da budgettet for byggeriet blev overskrevet. Herudover er det faldende børnetal, pålagte pædagogstuderende samt langtidssygemeldinger årsagen. Der er udarbejdet hanldeplan og gælden forventes afviklet med udgangen af 2017.

8 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hallandsgården I 1000 Totalramme ,9% I 2013 fik vi som bekendt et underskud. Dette var forårsaget af 2 forhold: For det første fik vi ikke den forventede tilgang af nye børn. For første gang oplevede Hallandsgården det faldende børnetal i kommunen. Vi har tidligere ikke haft tilgang til at kunne se antallet af opskrevne børn, hvilket har bevirket at der ikke var nogen tradition for at følge dette. Det er heldigvis noget der har ændret sig. For det andet havde vi 2 langtidssygemeldte medarbejdere. En omkostning der påbegyndte i 2013, men som strakte sig over det meste af, med afsluttende betaling af feriepenge og godtgørelse. Af disse årsager meddelte vi d. 13. maj at vi ville forvente et større underskud i end i På vores møder forinden i Hallandsgården oplyste vi, at vi havde planlagte forbedringer af inventar og beskæftigelsesmateriale for at tiltrække vuggestuebørn. En beslutning der i øvrigt har båret frugt, idet vi et tæt på fuld normering som en af de få institutioner i området. Vi kommer ud af med en underskud, der er mindre end det budgetterede. Vi holdes således inden for den oprindeligt plan og har endda udsigt til at blive gældfri før tid. Havde vi, som du skriver, ikke investeret i bl.a Bobles ville væres tilgang af nye børn formentlig have været noget mindre og dermed medført et større underskud i. Har du behov for yderligere information om vores økonomi og ledelsesmæssige beslutninger afholder vi gerne et nyt møde herom. Venlig hilsen Lotte Leder Lotte Frederiksen Børnehuset Hallandsgården

9 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hellebæk Børnehus I 1000 Totalramme ,4% Jeg er ny leder i Børnehuset Hellebæk, men som jeg kan forstå, at merforbruget skyldes, at Børnehuset har haft 3 langtidssyge medarbejdere hvoraf to endte med afskedigelser. Den ene en tjenestemands ansat. De første to sygemeldinger var i 2010 og den 3. var i Vi har med Mia Rasmussen fra ØS lavet aftrapningsplan og forventer, at have nedbragt hele merforbruget i løbet af 2018.

10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Snekkersten Børnehus I 1000 Totalramme ,9% Vi har et stort merforbrug der hovedsagelig skyldes afskedigelser i 2012 og 2013, årene før jeg tiltrådte. Dette merforbrug er blevet øget med omkring kr, da vi i har været meget ramt af lange sygdomsforløb der hovedsagelig skyldtes stress, og nedgang i børnetal. Denne stress er resultatet af flere år med usikkerledelse (endt ud i 2 afskedigelser af ledere), samt det at vi har været lukningstruede og så selvfølgelig problemer på hjemmefronten. Vi håber nu på, at vi er ved at være igennem dette massive fravær, og derfor vil kunne begynde på at afvikle på gælden. Jeg regner med at vi vil være gældfrie ved udgangen af 2020, måske endda året før. Dette selvfølgelig afhængigt af børnetallet. Mvh Thomas Thomsen

11 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Stjerndrys I 1000 Totalramme ,9% En stor del af vores merforbrug stammer tilbage fra og tildels hvor der dog blev bremset helt op. I 2012 og 2013 har vi bragt vores mer forbrug lidt ned, men det har været svært, da vi har været ramt af den del langtids sygemeldinger, så det har været nødvendigt at bruge mere end beregnet på vikarer. Nu er vi der, hvor vi bringer ned helt efter planen. Vi gik ind i med en driftoverførelse på kr og kommer ud med en driftoverførelse på Vi har sammen med Mia lavet en plan, som bringer os i balance i Vi er på nuværende tidspunkt lidt foran den plan og jeg er meget optimistisk med hensyn til at overholde planen. Med venlig hilsen Berit Havegaard Laursen