Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens"

Transkript

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens 1. Høring over lovforslaget Et udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens) har været sendt i høring i perioden 27. august 2014 til 25. september 2014 hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Bedre Psykiatri, Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker (BPK), Bruger Hjælper Formidlingen, Center for Hjerneskade, Center for Sundhed og Træning i Middelfart, Center for Sundhed og Træning i Skælskør, Center for Sundhed og Træning i Aarhus, DA, Dansk Erhverv, Dansk Handicap Forbund, Dansk Industri, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Datatilsynet, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Det Etiske Råd, Det Farmaceutiske Fakultet, Diabetesforeningen, Epilepsihospitalet Filadelfia, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, FOA, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af socialchefer i Danmark, Færøernes Landsstyre, Gigtforeningen, Grønlands Selvstyre, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Hjælpemiddelinstituttet (Socialstyrelsen), Hospice Forum Danmark, Høreforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen for Evnesvage (LEV), Landsforeningen SIND, LOBPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, Lægeforeningen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Muskelsvindfonden, Olivia Danmark, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientforsikringen, Patientombuddet, Praktiserende Lægers Organisation, PTU's RehabiliteringsCenter, RCT Jylland, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Scleroseforeningen, Sclerosehospitalet i Haslev, Sclerosehospitalet i Ry, Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Socialtilsynet i Region Hovedstaden (Frederiksberg Kommune), Socialtilsynet i Region Midtjylland (Silkeborg), Socialtilsynet i Region Nordjylland (Hjørring Kommune), Socialtilsynet i Region Sjælland (Holbæk Kommune), Socialtilsynet i Region Syddanmark (Faaborg-Midtfyn Kommune), Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Vejlefjord, Yngre Læger, ÆldreForum, Ældresagen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og 3F. Herudover har udkastet til lovforslag været tilgængeligt på høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget indholdsmæssige høringssvar fra:

2 Side 2 Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker (BPK), Bruger- Hjælper Formidlingen, Dansk Erhverv, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Handicap Forbund, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, FOA, KL, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), Olivia Danmark. Herudover har ministeren for sundhed og forebyggelse modtaget et brev vedr. lovforslaget fra Carsten Rasmussen, som indgår i høringssvarene. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal gøre opmærksom på, at forslag til korrekturrettelser i lovforslaget ikke gennemgås i notatet. 1. Lovændringer som følge af høringssvar Høringssvarene har givet anledning til følgende ændring af lovforslaget, jf. afsnit 3.2. i dette notat: I afsnit i bemærkningerne til lovforslaget udgår sætningen Tilsvarende kan de ansvarlige læger på respirationscentret vurdere, at en borger eller nærtstående ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, ikke kan varetage arbejdsgiveransvaret for så vidt angår respirationshjælperne. Hertil kommer sproglige præciseringer og korrekturmæssige ændringer. 2. Generelle bemærkninger Det bemærkes indledningsvis, at lovforslaget med enkelte undtagelser svarer til lovforslag nr. 164, som blev fremsat den 26. marts 2014 og taget tilbage den 26. maj Se nærmere herom i høringsbrevet af 27. august Lovforslaget og høringssvarene omhandler følgende lovbestemmelser: Sundhedsloven: 79, stk. 1 (regionsrådets pligt til at yde sygehusbehandling). Lov om social service (serviceloven): 42 (dækning af tabt arbejdsfortjeneste) 44 og 84, stk. 1, (afløsning/aflastning til børn og voksne) 83 (personlig og praktisk hjælp - hjemmehjælp) 85 (socialpædagogisk bistand) 95 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere) 96 (borgerstyret personlig assistance) 97 (ledsagelse) 118 (pasning af nærtstående) Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker (BPK), Bruger- Hjælperformidlingen, Dansk Handicap Forbund, Danske Handicaporganisationer (DH), KL, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), Muskelsvindfonden og Olivia Danmark oplyser, at de generelt er positivt indstillet over for udkastet til lovforslag, idet de dog finder behov for justeringer, som beskrevet i afsnit 3 nedenfor.

3 Side 3 3. Særlige bemærkninger i forhold til de foreslåede lovændringer 3.1. Behandlingsansvar Olivia Danmark foreslår, at en borger, som er arbejdsleder for sine respirationshjælpere, skal være ansvarlig for den daglige respirationsbehandling. Alternativt bør der ifølge Olivia Danmark fastlægges rammer og målsætninger for, at regionerne løbende monitorerer behandlingen. Respirationsbehandling er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan højt specialiseret sygehusbehandling. Det er derfor de ansvarlige læger på respirationscentrene, som har det lægelige ansvar for respirationsbehandlingen, også når den finder sted i borgerens eget hjem, jf. bemærkningerne til lovforslaget. Det er således også de ansvarlige læger på respirationscentrene, som har ansvaret for at tilrettelægge den løbende kvalitetssikring af respirationsbehandling i hjemmet Valg af arbejdsgiver Danske Regioner har anført, at det er et lægeligt ansvar at udvælge hjælpere og derigennem sikre, at hjælperne har de rette kvalifikationer og føre tilsyn hermed, mens det ikke er regionernes ansvar at sikre, at en borger henholdsvis nærtstående kan varetage arbejdsgiveransvaret. Danske Regioner har supplerende telefonisk oplyst, at i tilfælde hvor, respirationscentret ud fra et sundhedsfagligt perspektiv vurderer, at en borger har vanskeligt ved at varetagegiverfunktionen, vil respirationscentret have en dialog med kommunen herom. Det skal understreges, at det i alle tilfælde et regionalt ansvar at yde en forsvarlig behandling. Danske Regioner har endvidere anført, at den ansvarlige læge på respirationscentret ikke udvælger, men godkender de hjælpere, som en borger/arbejdsgiver ønsker, skal varetage respirationsbehandlingen. Danske Regioner har dog i en senere henvendelse til ministeriet på baggrund af fornyet kontakt med respirationscentrene oplyst, at udvælge er den mest præcise beskrivelse af respirationscentrets opgave i denne sammenhæng, men understreger samtidig at udvælgelsen sker i samarbejde med den enkelte borger, som modtager respirationsbehandling og arbejdsgiveren, såfremt borgeren ikke er arbejdsgiver, samt med kommunen. I afsnit i bemærkningerne til lovforslaget udgår sætningen Tilsvarende kan de ansvarlige læger på respirationscentret vurdere, at en borger eller nærtstående ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, ikke kan varetage arbejdsgiveransvaret for så vidt angår respirationshjælperne. KL anfører, at det er uklart, hvordan en region og kommune skal forholde sig, såfremt en borger, som modtager hjælp efterservicelovens 83, vælger en anden end kommunen som leverandør af hjemmehjælpen, og hjælperne fra den valgte leverandør ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke kan varetage respirationsbehandlingen. Dansk Erhverv mener, det bør præciseres i lovforslaget, at sundhedsfaglige hensyn vejer mere end borgerens ret til at vælge arbejdsgiver.

4 Side 4 Såfremt en borger ønsker, at hjælp efter serviceloven skal leveres af hjælpere fra en forening eller privat virksomhed, som ud fra en lægefaglig vurdering ikke kan varetage respirationsbehandlingen, vil borgeren skulle vælge hjælpere til respirationsbehandling fra en anden forening eller privat virksomhed. Det fremgår således af lovforslagets afsnit , at de ansvarlige læger på respirationscentret kan vurdere, at en person ikke er egnet til at varetage respirationsbehandlingen. En lægefaglig vurdering af, at en person ikke kan varetage en sundhedsfaglig opgave, vil i alle tilfælde indebære, at en anden person skal varetage den konkrete opgave. Olivia Danmark mener, det er uklart, om en borger, som ikke ønsker hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, kan få hjælp til at varetage arbejdslederopgaven for hjælpere til respirationsbehandling. I tilfælde hvor en borger, som modtager respirationsbehandling, ikke ønsker hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, vil regionsrådet fortsat have ansvaret for at varetage hjælpen til respirationsbehandlingen, herunder ansvaret for at arbejdslederfunktionen varetages. Det følger således af sundhedslovens 79, stk. 1, at regionsrådet i alle tilfælde har et ansvar for at tilbyde respirationsbehandling til borgere, der har behov herfor. Hjælpen til respirationsbehandling til borgere, som ikke modtager hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, vil derfor blive varetaget på anden måde. Regionsrådet kan fx indgå aftale med en forening eller privat virksomhed eller selv ansætte hjælperteams til at varetage respirationsbehandling i hjemmet. Carsten Rasmussen, som modtager respirationsbehandling i eget hjem, foreslår, at lovforslaget ændres mhp., at personer, som modtager hjælp efter servicelovens 83 (hjemmehjælp) også får en lovfæstet ret til at vælge, at den forening eller private virksomhed, som er arbejdsgiver for hjælpen efter serviceloven også skal være arbejdsgiver for den hjælper, som skal varetage respirationsbehandling. Med lovforslaget foreslås det, at borgere, som både får hjælp til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 95, stk. 1 eller 2, eller 96, får en lovfæstet ret til at vælge samme arbejdsgiver for hjælperne. Baggrunden er, at netop hjælp efter 95, stk. 1 eller 2, eller 96 i serviceloven indebærer, at borgeren i udstrakt grad har ret til at vælge arbejdsgiver for hjælperne. Andre bestemmelser i serviceloven som fx 83 indebærer kun mere begrænsede muligheder for at vælge arbejdsgiver. Det foreslås imidlertid med 88 b i lovforslaget, at der skal skabes en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan aftale, at hjælpere til personer med hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118 i serviceloven også kan varetage respirationsbehandlingen i hjemmet, såfremt regionsrådet og kommunalbestyrelserne vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt. Bruger- Hjælper Formidlingen mener, det er uklart, om en borger, som modtager hjælp til respirationsbehandling fra en forening eller privat virksomhed, som har indgået aftale med en region, fortsat med vedtagelsen af de foreslåede lovændringer vil kunne vælge samme forening eller private virksomhed.

5 Side 5 Det følger af den foreslåede 88 a, stk. 1, at en person, som både modtager respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedslovens 79, stk. 1, og er bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95, stk. 1 eller 2, eller 96, får ret til at vælge, at arbejdsgiveransvaret for de hjælpere, som udfører respirationsbehandlingen i hjemmet, skal varetages af samme forening eller private virksomhed, som borgeren har valgt som ansvarlig for vedkommendes hjælpere efter serviceloven (dvs. samme arbejdsgiver for alle hjælpere). Dette indebærer, at borgeren vil kunne vælge, at arbejdsgiveransvaret for respirationshjælperne fortsat skal varetages af den forening eller private virksomhed, som regionsrådet har indgået aftale med, såfremt borgeren har valgt, at denne forening eller private virksomhed også skal varetage hjælperen efter servicelovens 95, stk. 1 eller 2 eller Aftaler om hjælperordninger - 42, 44, 83, 84, 85, 118 i serviceloven Danske Regioner foreslår, at 42 og 118 udgår af lovforslagets 88 b, hvorefter der etableres hjemmel til, at regionsrådet kan aftale med kommunalbestyrelserne i regionen, at personer, som yder hjælp i medfør af 42, 83, 83, 97 eller 118 i serviceloven, også yder respirationsbehandling. For så vidt angår 42 i serviceloven anfører Danske Regioner, at regionerne for nuværende ikke har erfaring med, at personkredsen af forældre, som modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, som en del af dette løser respiratoriske overvågningsopgaver. Ligeledes er det ifølge Danske Regioner ikke praksis, at personer, som modtager hjælp efter 118 i serviceloven, også modtager respirationsbehandling af samme hjælpere, idet 118 i serviceloven omhandler midlertidig støtte og derfor principielt er mindre relevant i forhold til hjælp til respirationsbehandling, som typisk etableres permanent. Det bemærkes, at den foreslåede 88 b alene er en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan indgå aftaler vedr. fælles hjælperordninger. Bestemmelsen giver således regionsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer, som udover hjælp til respirationsbehandling også modtager hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118 i serviceloven, såfremt regionsrådet og kommunalbestyrelserne vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt og praktisk muligt. Det skal således understreges, at 88 b alene giver regionsråd og kommunalbestyrelser en mulighed for men ikke pligt til - at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer med hjælp efter 42, 44, 84, 97 eller 118 i serviceloven Koordinering af respirationsbehandling og hjælp efter fx 83 i serviceloven Bruger- Hjælper Formidlinger mener, det er uklart, hvordan respirationsbehandling koordineres med hjælp efter andre bestemmelser i serviceloven om hjælperordninger end 95 og 96, herunder særligt 83. Bruger- Hjælper Formidlingen spørger endvidere, om foreninger og virksomheder, der tilbyder hjælperordninger, også skal tilbyde hjælp til respirationsbehandling. Danske Regioner har i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 11 til det tidligere fremsatte lovforslag L 164 oplyst fsva. hjælp efter 83 i serviceloven, at regioner og kommuner typisk indgår aftaler vedrørende de enkelte patienter, der har

6 Side 6 udmålt pleje efter 83. Det faste hjælperteam, som også er de hjælpere, der er ansvarlig for den respiratoriske overvågning, vil altid være uddannet efter respirationscentrenes forskrifter for respirationsovervågning og -behandling i hjemmet, og det faste hjælperteam vil udføre plejeopgaver i det omfang disse opgaver er forenelige med behandlingsopgaven. Som nævnt ovenfor giver den foreslåede 88 b regionsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer, som udover hjælp til respirationsbehandling også modtager hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, herunder praktisk muligt. Fsva. foreninger og private virksomheders levering af hjælpere til respirationsbehandling fremgår det af afsnit i lovforslagets bemærkninger, at en forening eller privat virksomhed ikke kan pålægges at oplære deres hjælpere til at varetage respirationsbehandling Fordeling af udgifter til hjælperordninger samt evaluering af reglerne KL anfører, at kommuner og regioner bør indgå frivillige aftaler om fordeling af udgifterne, da en centralt fastsat fordelingsnøgle ikke vil kunne tage højde for alle lokale forhold, og KL gør opmærksom på, at en centralt fastsat fordelingsnøgle vil kunne medføre en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur, hvor en region hhv. kommune vil have et incitament til ikke at aftale en lokal fordeling af udgifterne, såfremt den centralt fastsatte fordelingsnøgle stiller den pågældende part bedre end den fordeling, der vil kunne opnås ved lokale forhandlinger. Danske Regioner forventer, at en centralt fastsat fordelingsnøgle til fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunerne i regionen, vil forenkle samarbejdet med kommunerne i regionen. Med lovforslagets 240 a, stk. 2, foreslås det, at ministeren for sundhed og forebyggelse efter forhandling med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om fordelingen af udgifter for personer, som modtager respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 83, 85, 95 eller 96. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at denne bemyndigelse bl.a. vil blive anvendt til at fastsætte regler for fordelingen af udgifter til respirationshjælpere til personer, der både har respirationshjælpere og hjælp efter servicelovens 83, 85, 95 eller 96, hvis samarbejdsaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, jf. den foreslåede 205 d, stk. 1, ikke omfatter sådanne principper. Ministeren for sundhed og forebyggelse og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold vil til det formål efter forhandling med Danske Regioner og KL fastsætte en fordelingsnøgle, som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i så fald skal benytte til beregning af, hvilken andel af udgifterne til fælles hjælperordninger, som skal afholdes af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Ministeriet kan oplyse, at baggrunden forslaget om fastsættelsen af en central fordelingsnøgle er et forslag fra arbejdsgruppen om fælles hjælperordninger, hvori bl.a. KL og Danske Regioner deltog og den efterfølgende politiske aftale, som også er nævnt i lovforslaget. Formålet med forslaget er at forenkle samarbejdet mellem regioner og kommuner om fordeling af udgifterne til fælles hjælperordninger, jf. også bemærkningen i høringssvaret fra Danske Regioner herom.

7 Side 7 Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at en central fordelingsnøgle vil blive fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter forhandling med Danske Regioner og KL. Det bemærkes, at KL i sit høringssvar har tilføjet, at KL er positiv overfor at indgå i forhandlingerne om en central fordelingsnøgle Takster BPK, Dansk Erhverv, DH og Danske Regioner peger på, at de finder det beklageligt, at der ikke fastsættes et takstsystem til brug for udmåling af tilskud til hjælp efter servicelovens 95 og 96, jf. det tidligere fremsatte lovforslag nr. 147 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, og at udkastet til lovforslag vedr. borgere med kronisk respirationsinsufficiens dermed heller ikke indeholder forslag om anvendelsen af et sådan takstsystem i forbindelse med fordelingen af udgifter til fælles hjælperordninger. Dansk Handicap Forbund, DH, FOA og LOBPA anfører endvidere, at de mener, det er vigtigt, at arbejdsgiverne for de fælles hjælperordninger kan tiltræde en overenskomst. I det udkast til lovforslag, som har været i høring, fremgik det af bemærkningerne, at bemyndigelsen i den foreslåede 240 a bl.a. skal anvendes til at fastsætte, at beregningen af den samlede udgift, som skal fordeles for så vidt angår hjælp til borgere, der modtager hjælp til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 95 eller 96, skal beregnes på baggrund af et takstsystem, såfremt der fastsættes et sådant til brug for udmåling af tilskud til hjælp efter disse bestemmelser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. Dette afsnit er i det foreliggende udkast til lovforslag udgået af bemærkningerne. Baggrunden er, at der endnu ikke foreligger en model for et kommende takstsystem, og det er således ikke muligt at skønne de økonomiske konsekvenser af at benytte et sådan takstsystem. Det vurderes derfor, at der ikke bør fremsættes et lovforslag, som indeholder en forpligtelse til at anvende et givent takstsystem, når de økonomiske konsekvenser heraf ikke er kendt, og finansieringen dermed endnu ikke kan fastlægges Vikardækning Olivia Danmark og Bruger Hjælper Formidlingen foreslår, at ansvaret for vikardækning præciseres fsva. borgere, som modtager hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, herunder især, hvordan vikardækning finansieres. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en borger, som modtager hjælp efter servicelovens 95 eller 96, vil have til opgave at sikre vikardækning, idet borgeren i disse tilfælde er arbejdsleder for hjælperordningen. Såfremt en forening eller privat virksomhed er arbejdsgiver, vil det kunne indgå i aftalen mellem borgeren og foreningen/virksomheden, at denne også yder hjælp i forbindelse med behov for vikardækning. Det skal understreges, at det i lighed med gældende ret vil være kommunen og regionen, der har ansvaret for at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp og behandling efter hhv. serviceloven og sundhedsloven, her-

8 Side 8 under også ved behov for vikardækning af hjælperordninger. Dette ændres der ikke på med forslaget. Finansiering af vikardækning, herunder evt. udgifter til uddannelse af vikarkorps, indgår i den samlede finansiering af udgifterne til respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven. Lovforslaget ændrer ikke herpå. Det vil således i alle tilfælde være regionerne, som finansierer udgifterne til respirationsbehandling, og kommunerne som finansierer hjælp efter serviceloven, herunder udgifter til vikardækning. En region og kommunerne i regionen skal i medfør af lovforslaget indgå aftaler om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger. Sådanne aftaler kan bl.a. omfatte fordeling af udgifter til fælles hjælperordninger, herunder udgifter til vikardækning Hjælpernes uddannelsesmæssige kompetencer FOA anfører, at det bør sikres, at der kan ansættes personale med de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer til at varetage respiratorbehandling. Dansk Sygeplejeråd mener, at der bør fastsættes ensartede nationale uddannelsesmæssige krav til hjælperne, som sikrer et ensartet højt niveau på tværs af regioner og kommuner. Muskelsvindfonden mener, at der er behov for at øge vikarers kompetencer til at varetage respirationsbehandling, idet vikarer ifølge Muskelsvindfondens vurdering ofte er uden de fornødne forudsætninger for at betjene respirationsudstyr. Ministeriet kan oplyse, at en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen i 2012 har udarbejdet rapporten Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.v., hvori det bl.a. anbefales at respirationscentrene fortsætter og styrker det igangværende samarbejde om at udvikle kvalitetsmål og standarder for bl.a. uddannelsen af hjælpere. Danske Regioner har oplyst, at respirationscenter Vest og Respirationscenter Øst som opfølgning herpå har udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for hjælperuddannelsen. Disse standarder vil blive evalueret primo Ministeriet vil drøfte den anførte problemstilling vedr. vikarers kompetencer og et evt. behov for initiativer i den forbindelse med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen Tilsyn mv. med foreninger og private virksomheder LOBPA mener, at tilsynet med respirationshjælpernes varetagelse af behandlingen bør ligge under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. BPK - Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker foreslår, at den virksomhed, der skal varetage arbejdsgiveransvaret for respirationshjælpere, har en virksomhedsansvarlig læge, der skal sikre lægefaglig oplæring og sparring. Bruger Hjælper Formidlingen, Dansk Handicap Forbund og DH beklager, at der ikke indføres en godkendelsesordning for foreninger og private virksomheder, som varetager arbejdsgiveransvar for fælles hjælperordninger.

9 Side 9 Det er de behandlingsansvarlige læger på respirationscentrene, som har ansvaret for oplæring af respirationshjælperne, den daglige behandling og tilsynet med hjælpernes varetagelse af respirationsbehandlingen. Sundhedsstyrelsen har som den sundhedsfaglige myndighed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ansvaret for det overordnede tilsyn med behandlingen i sygehusvæsenet. Såfremt der på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område stilles forslag om bestemmelser om en godkendelsesordning, vil der ligeledes kunne stilles forslag om, at en sådan godkendelsesordning også skal omfatte borgere, som vælger at lade den samme forening eller private virksomhed, der er arbejdsgiver for hjælp efter servicelovens 95 eller 96, være arbejdsgiver for respirationshjælperne Arbejdsmiljø Dansk Erhverv og KL anbefaler, at der i arbejdet med lovforslaget tages stilling til, hvordan man sikrer, hvem der har ansvaret for hjælpernes arbejdsmiljø, når en kommunalbestyrelse og et regionsråd har etableret en fælles ordning for en borger. Reglerne om arbejdsmiljø hører under Arbejdstilsynet. Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne pligt gælder også, når arbejdet udføres i private hjem af hjælpere til borgere i respirationsbehandling. Hvis det i konkrete tilfælde giver anledning til tvivl, hvordan et arbejdsmiljøproblem skal løses, er det en af de opgaver, som kommunen og regionen skal tage hånd om. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at have særlige regler om arbejdsmiljø i sundhedslovgivningen. Men samspillet mellem reglerne i arbejdsmiljølovgivningen og reglerne om hjælperordninger, herunder en tydeliggørelse af ansvaret, vil blive taget op i forbindelse med den vejledning, som skal udarbejdes for fælles hjælperordninger Hjælpere i forbindelse rejser FOA og Muskelsvindfonden mener, at reglerne vedr. muligheden for ekstra hjælpere under rejser til udlandet og dækning af merudgifter forbundet med rejser er uklare og utilfredsstillende. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil, som det fremgår af lovforslaget, udsende en vejledning om de nye regler vedr. fælles hjælperordninger. I denne vejledning vil der også indgå et afsnit om hjælp i udlandet. Forud for udsendelsen vil et udkast til den nye vejledning blive sendt i høring.

10 Side Hjælpere i forbindelse sygehusindlæggelse Muskelsvindfonden mener, at der bør være sikkerhed for, at en borger fortsat kan modtage praktisk hjælp og hjælp til respirationsbehandling fra borgerens sædvanlige hjælpere, som er særligt uddannet til at varetage respirationsbehandling. Af den gældende vejledning om koordinering af hjælp til respirationsbehandling og borgerstyret personlig assistance fremgår vedr. indlæggelse på sygehus: Personale, som er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af behandling på et sygehus, skal stilles gratis til rådighed af sygehuset. Det er sygehuset, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale der er behov for i den enkelte borgers tilfælde og sørge for, at dette personale stilles til rådighed. Evt. fastholdelse af hjælperteamet i forbindelse med indlæggelse af borgeren kan indgå i aftalen mellem kommune og region i dialog med borgeren. Når en respiratorbruger indlægges, er det almindelig praksis, at hjælpen til respirationsbehandling følger med, særligt ved ikke planlagte eller korterevarende indlæggelser. Kommunen kan vælge at fastholde ansættelsen af borgerens hjælpere. Det sker af hensyn til både borgeren, hjælperne og i mange tilfælde også myndighederne. Dermed undgår borgeren at skulle nyansætte hjælpere ved udskrivelse fra sygehus, og borgeren har dermed bedre mulighed for at fastholde et stabilt hjælperteam. Desuden vil udskrivelsen ikke blive forsinket af, at der skal nyansættes og uddannes hjælpere. I praksis yder hjælperteamet også støtte til borgeren under sygehusindlæggelse, udover den hjælp sygehuset yder. Det kan være i både regionens og kommunens interesse at fastholde hjælperteamet i indlæggelsesperioder. Dermed sikres det, at respirationspatienter også efter udskrivelse modtager en stabil og kontinuerlig ydelse af både region og kommune Tidspunkt for ikrafttrædelse og virkning LOBPA angiver at være uforstående overfor, at det foreslås, at patienters ret til at vælge arbejdsgiver, jf. den foreslåede 88a, først skal have virkning fra den 1. juli Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget er baggrunden for, at 88 a skal have virkning fra den 1. juli 2015, at regionsrådene dermed har tid til at foretage eventuelle nødvendige ændringer i den eksisterende tilrettelæggelse af hjælperordninger til respirationsbehandling, før borgernes ret til at vælge arbejdsgiver for disse hjælperordninger får virkning. 4. Økonomi Danske Regioner mener, at forslaget om at indføre en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan indgå aftaler om fæller hjælperordninger for personer med hjælp efter servicelovens 42 og 118, vil medføre merudgifter. KL forbeholder sig ret til at fremsætte krav om DUT-kompensation i tilfælde af at reglerne om fordeling af udgifter til hjælperordninger mellem regioner og kommuner fører til en ændret fordeling af disse udgifter.

11 Side 11 er Ministeriet skal understrege, at der alene indføres en hjemmel til, at en region og kommune kan indgå aftale om fælles hjælperordninger for borgere med hjælp efter 42 eller 118 i serviceloven, såfremt regionen og kommunen vurderer det hensigtsmæssigt, og den foreslåede bestemmelse vil således ikke i sig selv medføre merudgifter. KL s krav om evt. omfordeling af bloktilskuddet afhængigt af den konkrete fordelingsnøgle vil medføre en omfordeling af udgifterne til hhv. regionerne og kommunerne, men vil ikke have konsekvenser for det samlede udgiftsniveau.

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til voksne, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet Indhold

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Respiratorisk overvågning i eget hjem

Respiratorisk overvågning i eget hjem Respiratorisk overvågning i eget hjem Orientering til forældre med barn, der har behov for midlertidig vikardækning Region Midt Aarhus Universitetshospital Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I Respirationsteamet

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Social- og Integrationsministeriets departement

Social- og Integrationsministeriets departement NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Vurdering af PTU Handicapbiler og køreskole Socialstyrelsen Social- og Integrationsministeriets departement Notatet indeholder en vurdering af, om PTU Handicapbiler og køreskole

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om folkehøjskoler 01. oktober 2013 Kulturministeriet sendte den 18. juni 2013 et udkast til forslag til lov om folkehøjskoler i offentlig

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere