Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens"

Transkript

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens 1. Høring over lovforslaget Et udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens) har været sendt i høring i perioden 27. august 2014 til 25. september 2014 hos følgende organisationer og myndigheder m.v.: Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Bedre Psykiatri, Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker (BPK), Bruger Hjælper Formidlingen, Center for Hjerneskade, Center for Sundhed og Træning i Middelfart, Center for Sundhed og Træning i Skælskør, Center for Sundhed og Træning i Aarhus, DA, Dansk Erhverv, Dansk Handicap Forbund, Dansk Industri, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Datatilsynet, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Det Etiske Råd, Det Farmaceutiske Fakultet, Diabetesforeningen, Epilepsihospitalet Filadelfia, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, FOA, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af socialchefer i Danmark, Færøernes Landsstyre, Gigtforeningen, Grønlands Selvstyre, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Hjælpemiddelinstituttet (Socialstyrelsen), Hospice Forum Danmark, Høreforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Justitsministeriet, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Landsforeningen for Evnesvage (LEV), Landsforeningen SIND, LOBPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, Lægeforeningen, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Muskelsvindfonden, Olivia Danmark, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientforsikringen, Patientombuddet, Praktiserende Lægers Organisation, PTU's RehabiliteringsCenter, RCT Jylland, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Rigsrevisionen, Rådet for Socialt Udsatte, Scleroseforeningen, Sclerosehospitalet i Haslev, Sclerosehospitalet i Ry, Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Socialtilsynet i Region Hovedstaden (Frederiksberg Kommune), Socialtilsynet i Region Midtjylland (Silkeborg), Socialtilsynet i Region Nordjylland (Hjørring Kommune), Socialtilsynet i Region Sjælland (Holbæk Kommune), Socialtilsynet i Region Syddanmark (Faaborg-Midtfyn Kommune), Statsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Vejlefjord, Yngre Læger, ÆldreForum, Ældresagen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og 3F. Herudover har udkastet til lovforslag været tilgængeligt på høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har modtaget indholdsmæssige høringssvar fra:

2 Side 2 Brancheforeningen for Private Hospitaler og Klinikker (BPK), Bruger- Hjælper Formidlingen, Dansk Erhverv, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Handicap Forbund, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, FOA, KL, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), Olivia Danmark. Herudover har ministeren for sundhed og forebyggelse modtaget et brev vedr. lovforslaget fra Carsten Rasmussen, som indgår i høringssvarene. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal gøre opmærksom på, at forslag til korrekturrettelser i lovforslaget ikke gennemgås i notatet. 1. Lovændringer som følge af høringssvar Høringssvarene har givet anledning til følgende ændring af lovforslaget, jf. afsnit 3.2. i dette notat: I afsnit i bemærkningerne til lovforslaget udgår sætningen Tilsvarende kan de ansvarlige læger på respirationscentret vurdere, at en borger eller nærtstående ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, ikke kan varetage arbejdsgiveransvaret for så vidt angår respirationshjælperne. Hertil kommer sproglige præciseringer og korrekturmæssige ændringer. 2. Generelle bemærkninger Det bemærkes indledningsvis, at lovforslaget med enkelte undtagelser svarer til lovforslag nr. 164, som blev fremsat den 26. marts 2014 og taget tilbage den 26. maj Se nærmere herom i høringsbrevet af 27. august Lovforslaget og høringssvarene omhandler følgende lovbestemmelser: Sundhedsloven: 79, stk. 1 (regionsrådets pligt til at yde sygehusbehandling). Lov om social service (serviceloven): 42 (dækning af tabt arbejdsfortjeneste) 44 og 84, stk. 1, (afløsning/aflastning til børn og voksne) 83 (personlig og praktisk hjælp - hjemmehjælp) 85 (socialpædagogisk bistand) 95 (kontant tilskud til ansættelse af hjælpere) 96 (borgerstyret personlig assistance) 97 (ledsagelse) 118 (pasning af nærtstående) Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker (BPK), Bruger- Hjælperformidlingen, Dansk Handicap Forbund, Danske Handicaporganisationer (DH), KL, Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA), Muskelsvindfonden og Olivia Danmark oplyser, at de generelt er positivt indstillet over for udkastet til lovforslag, idet de dog finder behov for justeringer, som beskrevet i afsnit 3 nedenfor.

3 Side 3 3. Særlige bemærkninger i forhold til de foreslåede lovændringer 3.1. Behandlingsansvar Olivia Danmark foreslår, at en borger, som er arbejdsleder for sine respirationshjælpere, skal være ansvarlig for den daglige respirationsbehandling. Alternativt bør der ifølge Olivia Danmark fastlægges rammer og målsætninger for, at regionerne løbende monitorerer behandlingen. Respirationsbehandling er i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan højt specialiseret sygehusbehandling. Det er derfor de ansvarlige læger på respirationscentrene, som har det lægelige ansvar for respirationsbehandlingen, også når den finder sted i borgerens eget hjem, jf. bemærkningerne til lovforslaget. Det er således også de ansvarlige læger på respirationscentrene, som har ansvaret for at tilrettelægge den løbende kvalitetssikring af respirationsbehandling i hjemmet Valg af arbejdsgiver Danske Regioner har anført, at det er et lægeligt ansvar at udvælge hjælpere og derigennem sikre, at hjælperne har de rette kvalifikationer og føre tilsyn hermed, mens det ikke er regionernes ansvar at sikre, at en borger henholdsvis nærtstående kan varetage arbejdsgiveransvaret. Danske Regioner har supplerende telefonisk oplyst, at i tilfælde hvor, respirationscentret ud fra et sundhedsfagligt perspektiv vurderer, at en borger har vanskeligt ved at varetagegiverfunktionen, vil respirationscentret have en dialog med kommunen herom. Det skal understreges, at det i alle tilfælde et regionalt ansvar at yde en forsvarlig behandling. Danske Regioner har endvidere anført, at den ansvarlige læge på respirationscentret ikke udvælger, men godkender de hjælpere, som en borger/arbejdsgiver ønsker, skal varetage respirationsbehandlingen. Danske Regioner har dog i en senere henvendelse til ministeriet på baggrund af fornyet kontakt med respirationscentrene oplyst, at udvælge er den mest præcise beskrivelse af respirationscentrets opgave i denne sammenhæng, men understreger samtidig at udvælgelsen sker i samarbejde med den enkelte borger, som modtager respirationsbehandling og arbejdsgiveren, såfremt borgeren ikke er arbejdsgiver, samt med kommunen. I afsnit i bemærkningerne til lovforslaget udgår sætningen Tilsvarende kan de ansvarlige læger på respirationscentret vurdere, at en borger eller nærtstående ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, ikke kan varetage arbejdsgiveransvaret for så vidt angår respirationshjælperne. KL anfører, at det er uklart, hvordan en region og kommune skal forholde sig, såfremt en borger, som modtager hjælp efterservicelovens 83, vælger en anden end kommunen som leverandør af hjemmehjælpen, og hjælperne fra den valgte leverandør ud fra en sundhedsfaglig vurdering ikke kan varetage respirationsbehandlingen. Dansk Erhverv mener, det bør præciseres i lovforslaget, at sundhedsfaglige hensyn vejer mere end borgerens ret til at vælge arbejdsgiver.

4 Side 4 Såfremt en borger ønsker, at hjælp efter serviceloven skal leveres af hjælpere fra en forening eller privat virksomhed, som ud fra en lægefaglig vurdering ikke kan varetage respirationsbehandlingen, vil borgeren skulle vælge hjælpere til respirationsbehandling fra en anden forening eller privat virksomhed. Det fremgår således af lovforslagets afsnit , at de ansvarlige læger på respirationscentret kan vurdere, at en person ikke er egnet til at varetage respirationsbehandlingen. En lægefaglig vurdering af, at en person ikke kan varetage en sundhedsfaglig opgave, vil i alle tilfælde indebære, at en anden person skal varetage den konkrete opgave. Olivia Danmark mener, det er uklart, om en borger, som ikke ønsker hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, kan få hjælp til at varetage arbejdslederopgaven for hjælpere til respirationsbehandling. I tilfælde hvor en borger, som modtager respirationsbehandling, ikke ønsker hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, vil regionsrådet fortsat have ansvaret for at varetage hjælpen til respirationsbehandlingen, herunder ansvaret for at arbejdslederfunktionen varetages. Det følger således af sundhedslovens 79, stk. 1, at regionsrådet i alle tilfælde har et ansvar for at tilbyde respirationsbehandling til borgere, der har behov herfor. Hjælpen til respirationsbehandling til borgere, som ikke modtager hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, vil derfor blive varetaget på anden måde. Regionsrådet kan fx indgå aftale med en forening eller privat virksomhed eller selv ansætte hjælperteams til at varetage respirationsbehandling i hjemmet. Carsten Rasmussen, som modtager respirationsbehandling i eget hjem, foreslår, at lovforslaget ændres mhp., at personer, som modtager hjælp efter servicelovens 83 (hjemmehjælp) også får en lovfæstet ret til at vælge, at den forening eller private virksomhed, som er arbejdsgiver for hjælpen efter serviceloven også skal være arbejdsgiver for den hjælper, som skal varetage respirationsbehandling. Med lovforslaget foreslås det, at borgere, som både får hjælp til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 95, stk. 1 eller 2, eller 96, får en lovfæstet ret til at vælge samme arbejdsgiver for hjælperne. Baggrunden er, at netop hjælp efter 95, stk. 1 eller 2, eller 96 i serviceloven indebærer, at borgeren i udstrakt grad har ret til at vælge arbejdsgiver for hjælperne. Andre bestemmelser i serviceloven som fx 83 indebærer kun mere begrænsede muligheder for at vælge arbejdsgiver. Det foreslås imidlertid med 88 b i lovforslaget, at der skal skabes en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan aftale, at hjælpere til personer med hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118 i serviceloven også kan varetage respirationsbehandlingen i hjemmet, såfremt regionsrådet og kommunalbestyrelserne vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt. Bruger- Hjælper Formidlingen mener, det er uklart, om en borger, som modtager hjælp til respirationsbehandling fra en forening eller privat virksomhed, som har indgået aftale med en region, fortsat med vedtagelsen af de foreslåede lovændringer vil kunne vælge samme forening eller private virksomhed.

5 Side 5 Det følger af den foreslåede 88 a, stk. 1, at en person, som både modtager respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedslovens 79, stk. 1, og er bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95, stk. 1 eller 2, eller 96, får ret til at vælge, at arbejdsgiveransvaret for de hjælpere, som udfører respirationsbehandlingen i hjemmet, skal varetages af samme forening eller private virksomhed, som borgeren har valgt som ansvarlig for vedkommendes hjælpere efter serviceloven (dvs. samme arbejdsgiver for alle hjælpere). Dette indebærer, at borgeren vil kunne vælge, at arbejdsgiveransvaret for respirationshjælperne fortsat skal varetages af den forening eller private virksomhed, som regionsrådet har indgået aftale med, såfremt borgeren har valgt, at denne forening eller private virksomhed også skal varetage hjælperen efter servicelovens 95, stk. 1 eller 2 eller Aftaler om hjælperordninger - 42, 44, 83, 84, 85, 118 i serviceloven Danske Regioner foreslår, at 42 og 118 udgår af lovforslagets 88 b, hvorefter der etableres hjemmel til, at regionsrådet kan aftale med kommunalbestyrelserne i regionen, at personer, som yder hjælp i medfør af 42, 83, 83, 97 eller 118 i serviceloven, også yder respirationsbehandling. For så vidt angår 42 i serviceloven anfører Danske Regioner, at regionerne for nuværende ikke har erfaring med, at personkredsen af forældre, som modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, som en del af dette løser respiratoriske overvågningsopgaver. Ligeledes er det ifølge Danske Regioner ikke praksis, at personer, som modtager hjælp efter 118 i serviceloven, også modtager respirationsbehandling af samme hjælpere, idet 118 i serviceloven omhandler midlertidig støtte og derfor principielt er mindre relevant i forhold til hjælp til respirationsbehandling, som typisk etableres permanent. Det bemærkes, at den foreslåede 88 b alene er en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan indgå aftaler vedr. fælles hjælperordninger. Bestemmelsen giver således regionsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer, som udover hjælp til respirationsbehandling også modtager hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118 i serviceloven, såfremt regionsrådet og kommunalbestyrelserne vurderer, at dette vil være hensigtsmæssigt og praktisk muligt. Det skal således understreges, at 88 b alene giver regionsråd og kommunalbestyrelser en mulighed for men ikke pligt til - at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer med hjælp efter 42, 44, 84, 97 eller 118 i serviceloven Koordinering af respirationsbehandling og hjælp efter fx 83 i serviceloven Bruger- Hjælper Formidlinger mener, det er uklart, hvordan respirationsbehandling koordineres med hjælp efter andre bestemmelser i serviceloven om hjælperordninger end 95 og 96, herunder særligt 83. Bruger- Hjælper Formidlingen spørger endvidere, om foreninger og virksomheder, der tilbyder hjælperordninger, også skal tilbyde hjælp til respirationsbehandling. Danske Regioner har i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 11 til det tidligere fremsatte lovforslag L 164 oplyst fsva. hjælp efter 83 i serviceloven, at regioner og kommuner typisk indgår aftaler vedrørende de enkelte patienter, der har

6 Side 6 udmålt pleje efter 83. Det faste hjælperteam, som også er de hjælpere, der er ansvarlig for den respiratoriske overvågning, vil altid være uddannet efter respirationscentrenes forskrifter for respirationsovervågning og -behandling i hjemmet, og det faste hjælperteam vil udføre plejeopgaver i det omfang disse opgaver er forenelige med behandlingsopgaven. Som nævnt ovenfor giver den foreslåede 88 b regionsråd og kommunalbestyrelser mulighed for at indgå aftaler om fælles hjælperordninger for personer, som udover hjælp til respirationsbehandling også modtager hjælp efter 42, 44, 83, 84, stk. 1, 85, 97 eller 118, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, herunder praktisk muligt. Fsva. foreninger og private virksomheders levering af hjælpere til respirationsbehandling fremgår det af afsnit i lovforslagets bemærkninger, at en forening eller privat virksomhed ikke kan pålægges at oplære deres hjælpere til at varetage respirationsbehandling Fordeling af udgifter til hjælperordninger samt evaluering af reglerne KL anfører, at kommuner og regioner bør indgå frivillige aftaler om fordeling af udgifterne, da en centralt fastsat fordelingsnøgle ikke vil kunne tage højde for alle lokale forhold, og KL gør opmærksom på, at en centralt fastsat fordelingsnøgle vil kunne medføre en uhensigtsmæssig incitamentsstruktur, hvor en region hhv. kommune vil have et incitament til ikke at aftale en lokal fordeling af udgifterne, såfremt den centralt fastsatte fordelingsnøgle stiller den pågældende part bedre end den fordeling, der vil kunne opnås ved lokale forhandlinger. Danske Regioner forventer, at en centralt fastsat fordelingsnøgle til fordeling af udgifter mellem regionsråd og kommunerne i regionen, vil forenkle samarbejdet med kommunerne i regionen. Med lovforslagets 240 a, stk. 2, foreslås det, at ministeren for sundhed og forebyggelse efter forhandling med ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter nærmere regler om fordelingen af udgifter for personer, som modtager respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 83, 85, 95 eller 96. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at denne bemyndigelse bl.a. vil blive anvendt til at fastsætte regler for fordelingen af udgifter til respirationshjælpere til personer, der både har respirationshjælpere og hjælp efter servicelovens 83, 85, 95 eller 96, hvis samarbejdsaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, jf. den foreslåede 205 d, stk. 1, ikke omfatter sådanne principper. Ministeren for sundhed og forebyggelse og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold vil til det formål efter forhandling med Danske Regioner og KL fastsætte en fordelingsnøgle, som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i så fald skal benytte til beregning af, hvilken andel af udgifterne til fælles hjælperordninger, som skal afholdes af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Ministeriet kan oplyse, at baggrunden forslaget om fastsættelsen af en central fordelingsnøgle er et forslag fra arbejdsgruppen om fælles hjælperordninger, hvori bl.a. KL og Danske Regioner deltog og den efterfølgende politiske aftale, som også er nævnt i lovforslaget. Formålet med forslaget er at forenkle samarbejdet mellem regioner og kommuner om fordeling af udgifterne til fælles hjælperordninger, jf. også bemærkningen i høringssvaret fra Danske Regioner herom.

7 Side 7 Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at en central fordelingsnøgle vil blive fastsat af ministeren for sundhed og forebyggelse og ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter forhandling med Danske Regioner og KL. Det bemærkes, at KL i sit høringssvar har tilføjet, at KL er positiv overfor at indgå i forhandlingerne om en central fordelingsnøgle Takster BPK, Dansk Erhverv, DH og Danske Regioner peger på, at de finder det beklageligt, at der ikke fastsættes et takstsystem til brug for udmåling af tilskud til hjælp efter servicelovens 95 og 96, jf. det tidligere fremsatte lovforslag nr. 147 på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område, og at udkastet til lovforslag vedr. borgere med kronisk respirationsinsufficiens dermed heller ikke indeholder forslag om anvendelsen af et sådan takstsystem i forbindelse med fordelingen af udgifter til fælles hjælperordninger. Dansk Handicap Forbund, DH, FOA og LOBPA anfører endvidere, at de mener, det er vigtigt, at arbejdsgiverne for de fælles hjælperordninger kan tiltræde en overenskomst. I det udkast til lovforslag, som har været i høring, fremgik det af bemærkningerne, at bemyndigelsen i den foreslåede 240 a bl.a. skal anvendes til at fastsætte, at beregningen af den samlede udgift, som skal fordeles for så vidt angår hjælp til borgere, der modtager hjælp til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens 95 eller 96, skal beregnes på baggrund af et takstsystem, såfremt der fastsættes et sådant til brug for udmåling af tilskud til hjælp efter disse bestemmelser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område. Dette afsnit er i det foreliggende udkast til lovforslag udgået af bemærkningerne. Baggrunden er, at der endnu ikke foreligger en model for et kommende takstsystem, og det er således ikke muligt at skønne de økonomiske konsekvenser af at benytte et sådan takstsystem. Det vurderes derfor, at der ikke bør fremsættes et lovforslag, som indeholder en forpligtelse til at anvende et givent takstsystem, når de økonomiske konsekvenser heraf ikke er kendt, og finansieringen dermed endnu ikke kan fastlægges Vikardækning Olivia Danmark og Bruger Hjælper Formidlingen foreslår, at ansvaret for vikardækning præciseres fsva. borgere, som modtager hjælp efter 95 eller 96 i serviceloven, herunder især, hvordan vikardækning finansieres. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at en borger, som modtager hjælp efter servicelovens 95 eller 96, vil have til opgave at sikre vikardækning, idet borgeren i disse tilfælde er arbejdsleder for hjælperordningen. Såfremt en forening eller privat virksomhed er arbejdsgiver, vil det kunne indgå i aftalen mellem borgeren og foreningen/virksomheden, at denne også yder hjælp i forbindelse med behov for vikardækning. Det skal understreges, at det i lighed med gældende ret vil være kommunen og regionen, der har ansvaret for at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp og behandling efter hhv. serviceloven og sundhedsloven, her-

8 Side 8 under også ved behov for vikardækning af hjælperordninger. Dette ændres der ikke på med forslaget. Finansiering af vikardækning, herunder evt. udgifter til uddannelse af vikarkorps, indgår i den samlede finansiering af udgifterne til respirationsbehandling og hjælp efter serviceloven. Lovforslaget ændrer ikke herpå. Det vil således i alle tilfælde være regionerne, som finansierer udgifterne til respirationsbehandling, og kommunerne som finansierer hjælp efter serviceloven, herunder udgifter til vikardækning. En region og kommunerne i regionen skal i medfør af lovforslaget indgå aftaler om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger. Sådanne aftaler kan bl.a. omfatte fordeling af udgifter til fælles hjælperordninger, herunder udgifter til vikardækning Hjælpernes uddannelsesmæssige kompetencer FOA anfører, at det bør sikres, at der kan ansættes personale med de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer til at varetage respiratorbehandling. Dansk Sygeplejeråd mener, at der bør fastsættes ensartede nationale uddannelsesmæssige krav til hjælperne, som sikrer et ensartet højt niveau på tværs af regioner og kommuner. Muskelsvindfonden mener, at der er behov for at øge vikarers kompetencer til at varetage respirationsbehandling, idet vikarer ifølge Muskelsvindfondens vurdering ofte er uden de fornødne forudsætninger for at betjene respirationsudstyr. Ministeriet kan oplyse, at en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen i 2012 har udarbejdet rapporten Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter m.v., hvori det bl.a. anbefales at respirationscentrene fortsætter og styrker det igangværende samarbejde om at udvikle kvalitetsmål og standarder for bl.a. uddannelsen af hjælpere. Danske Regioner har oplyst, at respirationscenter Vest og Respirationscenter Øst som opfølgning herpå har udarbejdet fælles kvalitetsstandarder for hjælperuddannelsen. Disse standarder vil blive evalueret primo Ministeriet vil drøfte den anførte problemstilling vedr. vikarers kompetencer og et evt. behov for initiativer i den forbindelse med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen Tilsyn mv. med foreninger og private virksomheder LOBPA mener, at tilsynet med respirationshjælpernes varetagelse af behandlingen bør ligge under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. BPK - Brancheforeningen for privathospitaler og klinikker foreslår, at den virksomhed, der skal varetage arbejdsgiveransvaret for respirationshjælpere, har en virksomhedsansvarlig læge, der skal sikre lægefaglig oplæring og sparring. Bruger Hjælper Formidlingen, Dansk Handicap Forbund og DH beklager, at der ikke indføres en godkendelsesordning for foreninger og private virksomheder, som varetager arbejdsgiveransvar for fælles hjælperordninger.

9 Side 9 Det er de behandlingsansvarlige læger på respirationscentrene, som har ansvaret for oplæring af respirationshjælperne, den daglige behandling og tilsynet med hjælpernes varetagelse af respirationsbehandlingen. Sundhedsstyrelsen har som den sundhedsfaglige myndighed under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ansvaret for det overordnede tilsyn med behandlingen i sygehusvæsenet. Såfremt der på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område stilles forslag om bestemmelser om en godkendelsesordning, vil der ligeledes kunne stilles forslag om, at en sådan godkendelsesordning også skal omfatte borgere, som vælger at lade den samme forening eller private virksomhed, der er arbejdsgiver for hjælp efter servicelovens 95 eller 96, være arbejdsgiver for respirationshjælperne Arbejdsmiljø Dansk Erhverv og KL anbefaler, at der i arbejdet med lovforslaget tages stilling til, hvordan man sikrer, hvem der har ansvaret for hjælpernes arbejdsmiljø, når en kommunalbestyrelse og et regionsråd har etableret en fælles ordning for en borger. Reglerne om arbejdsmiljø hører under Arbejdstilsynet. Efter arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne pligt gælder også, når arbejdet udføres i private hjem af hjælpere til borgere i respirationsbehandling. Hvis det i konkrete tilfælde giver anledning til tvivl, hvordan et arbejdsmiljøproblem skal løses, er det en af de opgaver, som kommunen og regionen skal tage hånd om. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at have særlige regler om arbejdsmiljø i sundhedslovgivningen. Men samspillet mellem reglerne i arbejdsmiljølovgivningen og reglerne om hjælperordninger, herunder en tydeliggørelse af ansvaret, vil blive taget op i forbindelse med den vejledning, som skal udarbejdes for fælles hjælperordninger Hjælpere i forbindelse rejser FOA og Muskelsvindfonden mener, at reglerne vedr. muligheden for ekstra hjælpere under rejser til udlandet og dækning af merudgifter forbundet med rejser er uklare og utilfredsstillende. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vil, som det fremgår af lovforslaget, udsende en vejledning om de nye regler vedr. fælles hjælperordninger. I denne vejledning vil der også indgå et afsnit om hjælp i udlandet. Forud for udsendelsen vil et udkast til den nye vejledning blive sendt i høring.

10 Side Hjælpere i forbindelse sygehusindlæggelse Muskelsvindfonden mener, at der bør være sikkerhed for, at en borger fortsat kan modtage praktisk hjælp og hjælp til respirationsbehandling fra borgerens sædvanlige hjælpere, som er særligt uddannet til at varetage respirationsbehandling. Af den gældende vejledning om koordinering af hjælp til respirationsbehandling og borgerstyret personlig assistance fremgår vedr. indlæggelse på sygehus: Personale, som er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af behandling på et sygehus, skal stilles gratis til rådighed af sygehuset. Det er sygehuset, der har ansvaret for at vurdere, hvilket personale der er behov for i den enkelte borgers tilfælde og sørge for, at dette personale stilles til rådighed. Evt. fastholdelse af hjælperteamet i forbindelse med indlæggelse af borgeren kan indgå i aftalen mellem kommune og region i dialog med borgeren. Når en respiratorbruger indlægges, er det almindelig praksis, at hjælpen til respirationsbehandling følger med, særligt ved ikke planlagte eller korterevarende indlæggelser. Kommunen kan vælge at fastholde ansættelsen af borgerens hjælpere. Det sker af hensyn til både borgeren, hjælperne og i mange tilfælde også myndighederne. Dermed undgår borgeren at skulle nyansætte hjælpere ved udskrivelse fra sygehus, og borgeren har dermed bedre mulighed for at fastholde et stabilt hjælperteam. Desuden vil udskrivelsen ikke blive forsinket af, at der skal nyansættes og uddannes hjælpere. I praksis yder hjælperteamet også støtte til borgeren under sygehusindlæggelse, udover den hjælp sygehuset yder. Det kan være i både regionens og kommunens interesse at fastholde hjælperteamet i indlæggelsesperioder. Dermed sikres det, at respirationspatienter også efter udskrivelse modtager en stabil og kontinuerlig ydelse af både region og kommune Tidspunkt for ikrafttrædelse og virkning LOBPA angiver at være uforstående overfor, at det foreslås, at patienters ret til at vælge arbejdsgiver, jf. den foreslåede 88a, først skal have virkning fra den 1. juli Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget er baggrunden for, at 88 a skal have virkning fra den 1. juli 2015, at regionsrådene dermed har tid til at foretage eventuelle nødvendige ændringer i den eksisterende tilrettelæggelse af hjælperordninger til respirationsbehandling, før borgernes ret til at vælge arbejdsgiver for disse hjælperordninger får virkning. 4. Økonomi Danske Regioner mener, at forslaget om at indføre en hjemmel til, at regionsråd og kommunalbestyrelser kan indgå aftaler om fæller hjælperordninger for personer med hjælp efter servicelovens 42 og 118, vil medføre merudgifter. KL forbeholder sig ret til at fremsætte krav om DUT-kompensation i tilfælde af at reglerne om fordeling af udgifter til hjælperordninger mellem regioner og kommuner fører til en ændret fordeling af disse udgifter.

11 Side 11 er Ministeriet skal understrege, at der alene indføres en hjemmel til, at en region og kommune kan indgå aftale om fælles hjælperordninger for borgere med hjælp efter 42 eller 118 i serviceloven, såfremt regionen og kommunen vurderer det hensigtsmæssigt, og den foreslåede bestemmelse vil således ikke i sig selv medføre merudgifter. KL s krav om evt. omfordeling af bloktilskuddet afhængigt af den konkrete fordelingsnøgle vil medføre en omfordeling af udgifterne til hhv. regionerne og kommunerne, men vil ikke have konsekvenser for det samlede udgiftsniveau.

Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTLAU Sagsnr.: 1500034 Dok. nr.: 1739977 Dato: 24. august 2015 Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 123 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Handicapkontoret Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse J.nr. 2010-1061 Cap/BWI 14. oktober 2011 Notat om Høringsnotat

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte høringsliste Dato: 5. december 2014 Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1403230 Dok. nr.:

Læs mere

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl.

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl. HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Danske Regioner Regionernes Lønnings- og Takstnævn KL Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Faglige organisationer

Læs mere

Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) 1. Modtagne høringssvar Udkast til forslag

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011 Udgivet den 28. december 2011

2011 Udgivet den 28. december 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 28. december 2011 21. december 2011. Nr. 105. Vejledning om koordinering af respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance 1. Indledning Denne vejledning indeholder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2016/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1606002 Fremsat den 10. november 2016 af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr.

Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. 1. Indledning Samarbejdsaftalen beskriver patientgruppen,

Læs mere

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 1 af 6 Baggrund Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har siden april 2016 arbejdet på en samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social-, Børne- og Integrationsministeriet Oktober 2013 Rapport om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens Side 2 Indhold 1.

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål

Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Udkast til samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Samarbejdsaftalen har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde om fælles hjælperordninger for personer,

Læs mere

Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA

Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA Dato: 26-02-2014 Sagsnr. 2012-5757 Ansvarlig: THA Notat om Bemærkninger til høringssvarene vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af takstsystem, godkendelsesordning,

Læs mere

ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål

ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet. 1. Aftalens formål Dato: 9. september 2016 ENDELIG VERSION - Samarbejdsaftale med kommunerne på respiratorområdet 1. Aftalens formål Samarbejdsaftalen har til formål at understøtte et godt og velfungerende samarbejde om

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens 19. oktober 2016 Administrative bemærkninger fra kommunerne til udkast til samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Et udkast til samarbejdsaftale om

Læs mere

1. Indledning. Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt

1. Indledning. Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 266 Offentligt Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om tilrettelæggelse af opgaver for fælles hjælperordninger

Læs mere

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner

Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået mellem. Region Nordjylland Og De nordjyske kommuner Patientforløb Sundhed på Tværs Sundhedsfremmekonsulent Karin Bang Andersen Direkte 41181525 kba@rn.dk 5. december 2016 Aftale vedrørende fælles hjælperordninger til Respiratorpatienter i eget hjem indgået

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Høringsliste.

Høringsliste. Høringsliste Regionale og kommunale parter Danske Regioner KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland regioner@regioner.dk;

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 99 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 99 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 99 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsjura og Psykiatri Sagsbeh.: DEPTBH Koordineret med: Sagsnr.: 1611173 Dok. nr.: 265596 Dato:

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2016-3443 Doknr. 382581 Dato 09-09-2016 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 74 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSGC Koordineret med: Sagsnr.: 1606731 Dok. nr.: 199335 Dato: 10. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning

Høringsnotat. vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218000 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om taxikørsel

Læs mere

Lovforslaget er desuden offentliggjort på under Høringsportalen.

Lovforslaget er desuden offentliggjort på  under Høringsportalen. Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMBGB Koordineret med: Sagsnr.: 1608147 Dok. nr.: 186442 Dato: 27. oktober 2016 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder

Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt. Det talte ord gælder Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 311 Offentligt Det talte ord gælder Spørgsmål W: Ministeren bedes redegøre for, hvordan det går med implementeringen af de nye regler for borgerstyret

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).

Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 54 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (Omlægning af Fonden for Forebyggelse

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til tha@sm.dk og sm@sm.dk 19. januar 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social service,

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen

Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag om værdighedspolitikker for ældreplejen Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Taastrup, den 7. januar 2016 Sag 16-2015-00788 Dok. 229909/mmh_dh Danske Handicaporganisationers (DH) høringssvar til lovforslag

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed Handicap Sagsbehandler Tina Hansen Koordineret med Udsatte Voksne, Lovkoordinering, Datastrategi Sagsnr. 2016-8264 Doknr. Dato 15-02-2017 KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over forslag til lov om ændring

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 L 179 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPDPT Sags nr.: 1407030 Dok nr.: 1663839 Dato: 26. marts 2015

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere