bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2"

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel søger meninger 3 Sabina og CI 4 Legoland 1999/ Familieweekendkursus Fredericia 6 Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI 7 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus 8 decibel Redaktionen: Oddershedevej Thisted Tlf Sats og tryk: AMH Fotosats Foreningens arbejde Fra formanden Godt Nytår til alle foreningens medlemmer! Som omtalt på Legoland familiekurset har bestyrelsen afholdt et fremtidsseminar, med det formål at få etableret rammerne og målene for decibels fremtidige virke. Bestyrelsen har udvalgt et antal emner som udgør/ skal udgøre vores arbejdsfelt det næste års tid (fra efteråret 99 at regne). En del af jer vil som medlemmer af foreningen blive inddraget i arbejdet, idet det efter vores mening er vigtig at uddelegere foreningens opgaver både for at opretholde engagement og dynamik i medlemsgruppen men også for at aflaste bestyrelsen. En del af disse opgaver vil kort blive omtalt i det følgende. Økonomi Som sædvanlig ved denne tid er vandstanden i pengetanken noget, der optager os meget. Vibeke Leth, der er udnævnt af bestyrelsen til at varetage ansøgninger til fonde og den Sociale Sikringsstyrelse, kan meddele, at vi også i år har været heldige at få tildelt midler, der vil gøre det muligt at afholde to familiekurser, hvor det første bliver i Fredericia i begyndelsen af juni (mere herom andetsteds i nyhedsbrevet). Den positive medlemstilgang kombineret med den store tilslutning til Familiekurserne har gjort det nødvendigt, at indføre en mindre egenbetaling ved tilmelding til kurserne. Egenbetalingens størrelse vil fremgå af de udsendte invitationer. En anden ligeså vigtig sag for os er driftkontoen. Det er forbundet med en del udgifter, at være en aktiv forening, og medlemsbidragene alene kan ikke dække udgifterne. Derfor er det vigtigt, at vi alle ser os om efter indtægtskilder. Jeg kan opfordre alle medlemmer til at "sælge" foreningen til personer i familie, omgangskreds, institutioner og firmaer og opfordre disse til at blive støttemedlemmer. decibel vil rette en tak til Danaflex, der har stillet sig velvilligt overfor at trykke Nyhedsbrevet for os, og de har også tilbudt at hjælpe os med trykningen af vores nye folder. Det er et tilbud, der bl.a. vil få afgørende betydning for Nyhedsbrevet fremtidige udgivelsesfrekvens og omfang. Det bringer mig videre til næste emne. Ny decibel folder En anden arbejdsopgave er udarbejdelsen af en ny og bedre informationsfolder, der skal sendes ud til de institutioner hvor familier, der påtænker CI, samt professionelle der arbejder med CI, formodes at færdes. Det er en arbejdsopgave Anne og Cathrine har påtaget sig. Vi forventer at have et oplæg klart i løbet af foråret.

2 Når man sammenligner vores folder med hvad vore søsterorganisationer i Sverige og Norge præsenterer sig med, så er det på høje tid, at vi får et nyt og meget mere professionelt visitkort. Det kan ikke gå hurtigt nok! decibel skal blive en del af det globale CI-netværk Da det danske erfaringsgrundlag med CI på børn er meget begrænset i kraft af det lille antal af implanterede børn i forskellige aldersklasser, så er det meget vigtigt, at vi lytter til omverdens erfaringer. Derfor har vi besluttet at udbygge vore kontaktflader. Britta Christensen vil blive Nyborgskolens kontaktperson Niels Hørlyck vil blive Fredericiaskolens kontaktperson. Vi vil meget gerne høre fra forældre, hvis institution ikke er nævnt, samtidig vil vi også gerne have et forslag til hvem, der kunne tænkes at være kontaktperson for institutionen. Det er en kontaktpersons opgave at være institutionens talerør i decibel. D.v.s., at institutionen bliver opfordret til at henvende sig til decibel repræsentanten med information af generel art fra skolen og specielt med information og henvendelser i forbindelse med CI. 2 Udover at have kontakt til Barnplantorna og Cochlea Klubben, den svenske og norske forældreforening, så har vi også søgt om optagelse i EURO-CIU, den Europæiske forening for CI-brugere. Medlemmerne er enten nationale CI-foreninger eller enkeltpersoner fra omkring 13 Europæiske lande. Det er foreningens formål at forsvare og fremme CI-brugernes interesser på Europæisk plan. Videre har vi etablere kontakt til Cochlear Implant Centrum Hannover, og nogle medlemmer af bestyrelsen besøger Dr. Bertram og hans medarbejdere i løbet af dette forår. Der er udsendt breve til de enkelte institutioner, der kundgør repræsentanternes eksistens og funktion. decibel arrangementer Som nævnt er det igen i år planen at afholde to familiekurser i decibel. Lone Rasmussen og Inger Møller Nielsen er blevet udpeget af bestyrelsen til at planlægge forårs arrangementet. De har allerede været i gang siden Legoland, og der er reserveret plads til os på Fredericia Vandrehjem den første weekend i juni. Vi har også her i januar deltaget i en Nordisk konference om samarbejde om etableringen af forsøgs- og udviklingsprogram for den pædagogiske opfølgning af børn med CI. Der deltog læger, psykologer, pædagoger, audiologer, forældre repræsentanter, døveforenings repræsentanter og flere andre kategorier, der har med CI at gøre. Der var repræsentanter fra hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Det var slående, at samtlige lande stadig ikke havde etableret et nationalt program for opfølgning på børn med CI! Faktisk til min store overraskelse blev Vestdansk Center og specielt Aalborgskolen fremhævet som rollemodel! Kun Göteborg/ Lund og Kannebäckskolen havde et tilsvarende velorganiseret system. Repræsentanter for institutioner og skoler i decibel Til forbedring af vore indenlandske kontaktflader har bestyrelsen udpeget følgende repræsentanter som institutionernes kontaktpesoner i decibel: Vibeke Leth vil blive Skolen på Kastelsvej s kontaktperson Anne Lyngsø vil blive Aalborgskolens kontaktperson Troels Stigaard vil blive Rugvænget Skoles kontaktperson Birgitte Nerlov vil blive Sønderparkskolens kontaktperson Nete Meyer vil blive Møllevangsskolens kontaktperson Jeg skal lige gøre opmærksom på, at forårsarrangementet er kombineret med afholdelsen af foreningens generalforsamling. Lone og Inger har allerede sendt invitationer ud. Anne Lyngsø står igen i år som arrangør af Legolandweekenden. Alle bedes sætte kryds i kalenderen for den 7 8. oktober. Invitation fra Barnplantorna Barnplantorna og CI-teamet fra Lund afholder i fællesskab en konference for førskole- og skolepersonale med emnet: "Barn med CI, pedagogiska möjligheter". Det foregår på Sundsgårdens Folkhögskola ved Helsingborg fra den 17. Til 19. marts Det koster Svk inkl. kost og logi og exkl. kost og logi. Interesserede kan henvende sig til Niels Henrik Sørensen for mere information.

3 Tur til Hedensted I august måned var alle forældre til børn med CI som har tilknytning til Fredericiaskolen inviteret til Hedensted til grill og snak om fælles glæder og problemer med deres børn, institutioner, kommuner m.v. Det meste af snakken var af den uformelle slags, men der var dog et par enkelte punkter, som skal refereres. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen, 3. Kontaktperson til decibel. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen Indstillingen af CI-apparatet på Fredericiaskolen har ikke fungeret tilfredsstillende i det forløbne år. Fx har Henrik ikke været til indstilling fra november 98 til sommerferien 99. Hvor vidt det drejer sig om manglende ressourcer, manglende undervisning af den der skal gøre det eller noget helt tredie vil vi ikke udtale os om, men vi besluttede at rette henvendelse til Vestdansk Center om, hvad de med deres nuværende erfaring vil mene, er et passende interval for justeringer, når man ser bort fra de allerførste måneder. Denne opgave har Lars sagt ja til. Sammen med Gitte og evt. Niels kontakter de Jan Hoedt, for at få vendt problemstillingen med ham om, hvad der kan gøres, så det kommer til at forløbe mere tilfredsstillende. Vi bør også hver især overveje, om ikke det var noget, der skulle ind i det enkelte barns handlingsplan (eller hvad det nu hedder) for den kommende periode, at barnet skal til justering/tjek mindst xx gange på et halvt år. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen Siden vi havde møde med Fredericiaskolen forrige efterår, er det vores fornemmelse at den individuelle sprogtræning er forbedret/forøget. Bl.a. havde Inger Lund en hel del træning i den periode, hun var»vikar«. Det største problem her er måske, at vi ikke ved hvor meget de får, om det er 5 minutter eller 2 timer om ugen eller, hvad der måske nok er mest sandsynlig, et sted der i mellem. Vi skal hver især forsøge at få at vide hvor meget det er for vores barn. Der er eksempler på at Stig i Århus har sagt»øv jer på det eller det«, hvortil der blev svaret, at det var der ikke ressourcer til. I forbindelse med operationen fik vi den fornemmelse, at der var meget individuel træning bagefter, men hvis der ikke er ressourcer til det, er det lidt lige som at lave en brønd uden at have nogen spand til at hive vandet op med. Lars forsøger igen at finde ud af, hvad man mener i Vestdansk Center om den individuelle træning. Så snakker vi sammen i Legoland om, hvad der evt. yderligere skal sættes i værk. 3. Kontaktperson til decibel Det blev Niels (undertegnede) der blev kontaktperson. Således husket og refereret af Niels Hørlyck. 3 www decibel søger meninger Vi er en lille kreds som mener, at decibel bør have en web-site. Denne er på vej - rent teknisk - men vi mangler meninger om hvordan den skal udformes og hvad der skal opstilles af holdninger og information. Hvis du har adgang til og internettet, må du gerne melde dig til enten: eller Med venlig hilsen Karsten og Jacob Haugaard Kirkegaard

4 Børn med CI er lige så forskellige som alle andre børn (døve såvel som hørende). Resultaterne af en CI-operation er derfor også vidt forskellige - alt afhængigt af barnets alder ved implanteringen, hvor længe barnet har haft CI en, de omgivelser, som barnet færdes i til dagligt (tale - tegnsprog) o.s.v. Man skal derfor ikke sammenligne børn med CI, men se på hvert enkelt barn ud fra de muligheder, forudsætninger og det potentiale, som det enkelte barn har. Vi fortæller her historien om Sabina, som blev implanteret i en alder af godt 2 år. Sabina 4 Sabina er en livsglad, herlig pige, som fylder vores liv med masser af glæde og ikke mindst gør hun os dagligt opmærksomme på, at begrebet»livskvalitet«afhænger af øjnene der ser... Sabina er født den 10. september 1995 på Viborg Sygehus. Vi var naturligvis uvidende om den kæmpe store betydning Sabinas fødsel skulle få for os de følgende år. Efter boel-prøven blev vi af sundhedsplejersken henvist til høreklinikken i Viborg med mistanke om, at Sabina var døv... I perioden der gik inden vi skulle på høreklinikken, blev vi selv overbevist om, at Sabinas hørelse ikke var som den burde være. Allerhelst ville vi selvfølgelig, at de på høreklinikken sagde, at vi havde taget fejl og Sabina ikke fejlede spor. Men efter flere forskellige tilbundsgående undersøgelser, blev det bekræftet - Sabina var døv. og g CI afstedkomme lyde, specielt i forbindelse med de lyde, hun selv fremkaldte, dels ved leg med forskellige ting, og dels ved hjælp af de pludrelyde hun selv sagde. Efter et par måneder brugte hun CI en hele døgnet, undtagen når hun sov. I de tilfælde hvor processoren manglede batteri, ændrede hun adfærd og blev total tavs, det var for os gode tegn på, at hun allerede tidligt havde glæde og udbytte af lydede. Den udvikling Sabina lagde for dagen det første halve år var fænomenal, vi blev mere og mere sikker på, at hun skulle integreres lokalt i en almindelig børnehave. I november 1998 starter hun 60% i den lokale børnehave og er 40% i børnehaven Bambi i Aalborg. Høreklinikken informerede os om muligheden med Cochlear implant»ci«. Derudover fik vi vejledning fra Aalborgskolen og fandt selv mange informationer i artikler og på nettet. Vi blev ret hurtigt enige om, at CI var en mulighed vi ikke kunne vælge fra og det på ingen måde ville medføre forringet livskvalitet for vores barn. Vi havde en tro på, at CI ville blive en af grundstenene til hendes sproglige udvikling. Heldigvis fik vi ret... I marts 1997 igangsættes på Gentofte Amts Sygehus de indledende undersøgelser med henblik på at afdække muligheden for en CI-operation. I oktober 1997 blev Sabina opereret på Gentofte Amts Sygehus, og operationen forløb fuldstændig perfekt med alle 22 elektroder i øresneglen. I starten af december 1997 tilsluttes processoren, og i den forbindelse aktiveres 8 af de 22 elektroder. Ved de efterfølgende 4 tilpasninger af processoren, bliver alle elektroderne aktiveret. Sabina reagerede ret hurtigt på lyde, og kunne i løbet af få uger genkende sit eget navn. Hun pludrede meget varieret og udforskede alt, hvad der kunne

5 Den lokale børnehave var særdeles imødekommende, de skaffede de nødvendige ressourcer og tog velvilligt imod Sabina. Det har frem til nu vist sig overordentlig positivt, og har efter vores mening medvirket til, at Sabina har en hurtig og stabil sproglig og personlig udvikling. I dag er Sabina 4 1 /2 år gammel og har»snydt«os adskillige gange hvad angår vores forventninger til hendes sproglige udvikling - heldigvis, for vores forventninger øges gentagne gange i takt med hun udvikler sig - både menneskeligt og sprogligt. Til dagligt kommunikerer vi nu fuldstændigt med almindelig tale, det fremkalder en konstant læresituation sådan, at hun hovedsagelig lærer tale og kommunikation efter samme fremgangsmåde som alle andre børn. Dog med den forskel, at hun skal stimuleres og påvirkes væsentlig mere med lyde i dagligdagen. F.eks.: rim og remser, sanglege, historielæsning og andre aktiviteter. Vi har oplevet betydningen af selv de mindste muligheder, f.eks. tager vi først CI en af når hun er faldet i søvn, af den grund får hun mulighed for at indøve flere færdigheder på egen hånd, hun synger og snakker med sig selv i sengen som alle andre børn, hvilket er en god øvelse. Blot et kvarter hver aften inden hun falder i søvn er næsten hundrede timer om året, hvor hun ubevidst snakker med sig selv - (det er guld værd). 5 CI er så indarbejdet i vores hverdag, at vi nu har en stabil dagligdag som andre»normale«børnefamilier, vi tænker næsten aldrig over at vores barn er CI bruger. En gang om dagen kommer Sabina og siger -jeg kan ikke høre - vi skifter batteri, og hun fortsætter hvor hun slap. Storesøster Nanna og de hørende venner Sabina har, er utvivlsomt betydningsfulde rolle-modeller i hendes udvikling. Dagligt samvær med hørende opmuntre hende tydeligt til kommunikation både i leg og mundhuggeri, samt når hun efterfølgende fortæller os om det. Vi er naturligvis klar over, at en CI aldrig kan erstatte en normal hørelse, og Sabina utvivlsomt vil blive udsat for modgang, da hun jo selv sagt ikke er som andre»normale«børn. Det er dog vores overbevisning, at Sabinas tilknytning til det hørende miljø vil være stigende, og hun får mulighed for at udfolde og udvikle sine ressourcer lokalt i en almindelig hørende børnehave og skole. Af og til bliver vi godt nok mindet om, at der stadig er dommedagsprofeter der i bl.a. døveblade og TV udtrykker mistro og mistillid overfor det ukendte CImysterium. Nu går det som bekendt ikke altid som degnen spår, så mon ikke et liv med CI har en fremtid i lighed med almindelige høreapparater, briller og andre hjælpemidler. Anna Marie og Claus Storgaard

6 6 Familieweekendkursus Fredericia Igen i år er der familieweekendkursus på Fredericia vandrerhjem. Husk at sætte i kalenderen den 3. og 4. juni Vi skal en tur i badeland, eller hvis man ikke er til»vand«, en tur i legelandet Madsbyparken. LEGOLAND 1999 I efteråret 1999 afholdt decibel endnu engang familieweekendkursus på Hotel Legoland i Billund. Arrangementet fandt sted den 2. weekend i oktober og havde rekordstor deltagelse, nemlig 23 familier med CI-børn. Det blev til ialt 47 voksne/forældre, 43 børn og 10 hjælpere. Vi mødtes lørdag morgen, hvorefter hjælperne og børnene gik direkte i Legoland. Forældrene blev på Hotel Legoland til foredrag med Ole Andersen og Kirsten Fruensgaard fra Aalborgskolen. Ole og Kirsten fortalte dels om den måde, hvorpå Aalborgskolen (og Vestdansk Center) har grebet hele CI-arbejdet an, og dels gav de et oplæg til diskussion forældrene imellem omkring undervisning, skolegang osv. af vore CI-børn. Det var en meget lærerig og spændende eftermiddag og vi kunne sagtens have brugt mere tid sammen. Sidst på eftermiddagen var Bent og Christian Skov fra Danaflex på programmet. De fortalte om sidste nyt fra Nucleus og svarede på forskellige spørgsmål. Da børnene var kommet tilbage fra Legoland, var der tid til lidt hygge inden spisningen. Om aftenen var der underholdning af en tryllekunstner for børnene inden sengetid og da der var blevet nogenlunde ro, mødtes forældrene i en af hotellets saloner, hvor der var tid til snak, erfaringsudveksling osv. Efter morgenmaden søndag gik alle i Legoland for at nyde de sidste timer sammen inden afrejsen ved frokosttid. Vi skal også have vores årlige generalforsamling og så får vi besøg af Uffe Jochumsen, som er tale/ hørepødagog på Århus Kommunehospital. Vi håber det bliver en rigtig familiehyggeweekend, hvor vi får leget med børnene, og de voksne får snakket og udvekslet erfaringer. Skal dine tryksager have et professionelt look... - så er du på sporet Vi glæder os til at se alle, både nye som gamle medlemmer. AMH FOTOSATS Præstevangen 25, 6823 Ansager Tlf Fax

7 LEGOLAND 2000 Traditionen tro skal vi også mødes på Hotel Legoland i år. Datoen er den oktober, så sæt endelig kryds ved den dato allerede nu. Vi arbejder på at få foredragsholdere udefra, f.eks. fra CI-centret i Hannover, og forventer desuden at kunne invitere fagfolk/professionelle til at deltage i noget af lørdagens arrangement. Nærmere info om dette arrangement følger i løbet af sommeren. Vi glæder os allerede til at være sammen med jer i oktober! Anne Lyngsø Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI I forbindelse med at CI også er blevet et naturligt hjælpemiddel for en del døve børn, er der behov for mere pædagogisk orienteringsmateriale herom. Derfor har Døveskolernes Materialecenter i Aalborg netop udgivet 3 små børnebøger, som beskriver det forløb, som drengen Bo skal igennem for at kunne bruge CI. De 3 bøger har titlerne: Bo er til forundersøgelse på hospitalet Bo bliver opereret Bo får tilpasset sit CI 7 Bøgerne har både tekst, billeder og tegn og kan således bruges både over for døve og hørende børn, f.eks. søskende, legekammerater og nye børn, som måske skal igennem en CI-operation. Bøgerne kan købes ved henvendelse til: Døveskolernes Materialecenter Kollegievej 1, 9000 Aalborg. Tlf Adresseliste for bestyrelsen: Formand: Niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge Tlf./fax Kasserer: Cathrine Ryge Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf Sekretær: Anne Lyngsø Oddershedevej Thisted Tlf Britta Christensen Pilekæret Kolding Tlf Troels Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf

8 NYT FRA 8 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus Der er pr implanteret i alt ca patienter på verdensplan med Nucleus. Ca halvdelen er børn. Der sker verden over en fantastisk udvikling både med hensyn til tekniken, nye programmeringsstrategier og større erfaring og rutine. Såvel i operationen som i den senere rehabilitering, opnås der i dag meget fine resultater i de fleste tilfælde. Forventningerne til resultatet er blevet større. I starten var man faktisk tilfreds blot barnet kunne høre og forstå rimeligt. I sig selv er det også flot, at fra at være total døv og afskåret fra den lydgivende omverden, at den implanterede kan opfatte og forstå lyde, ord, støj m.m. Udviklingen har gjort, at der i dag stilles meget højere krav til et implanteret barn. Det forventes, at det skal kunne forstå næsten al tale, hurtigt lære at udtrykke sig og komme så tæt på den talende verden som muligt. De nye bag-øret taleprocessorer bliver nu tilgængelige for alle Nucleus implanterede i Danmark. Til CI24 har man længe haft Esprit og nu til sommer (2000) kommer Esprit 22, der passer til CI22M. Det vil give en helt anden frihed for barnet, ikke at skulle have en taleprocessor på maven eller i bæltet, samt at slippe for de lange ledninger. Man må dog opgive lysdioderne på taleprocessoren. De er i mange tilfælde nyttige for forældre og pædagoger. Nyt er også, at man kan måle sig frem til den bedste tilpasning og programmering uden barnets aktive deltagelse. Det sker ved hjælp af NRT»Neural Response Telemetry«. Dette vil blive forklaret senere i en speciel brochure. DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Fra formanden... Oktober 2003 6. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden 1 CI-barn og skolevalg! 2 Enkeltintegrering som et tilbud til

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1

Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Erhvervskvinder Trekantområdet Januar 2011, nr. 1 Velkommen til januarmødet. Tirsdag, den 17. januar kl. 18:00 på hotel Comwell, Kolding Tankefelt terapi effektiv behandling mod f.eks. præsentationsangst

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen 2007...3 Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se:

Nyhedsbrev. CISV Nordsjælland. Oktober 2012. Det kan du se: Oktober 2012 CISV Nordsjælland Det kan du se: Info aften Her kan du se datoerne for vores kommende infomøder. Siden Sidst Nyt medlemssystem Vi har fået nyt medlemssystem, og her kan du læse hvad det for

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy)

Oplægsholdere Rasmus Alenkær (folkeskolelærer, autoriseret psykolog, PhD med speciale i inklusion) Gert Ravn (Delta Technology & Consultancy) Landskursus 2014 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk og fornyet energi til hverdagen med et barn med høretab. En hverdag som stiller mange krav

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Holsted Skole. Kandidatpræsentation

Holsted Skole. Kandidatpræsentation Holsted Skole Kandidatpræsentation Jeg hedder Lone Dyring og jeg stiller op til skolebestyrelsesvalget på Holsted Skole. Jeg har to børn på skolen. En i 1. årgang og en i 4. årgang. Jeg arbejder som Laboratorieleder

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011

Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Glidende overgang fra børnehave til SFO 2011 Sct. Michaels Skole, Sct. Michaels Gade 4, 6000 Kolding Hvad er glidende overgang? Sct. Michaels Skole har efter aftale med Kolding Kommune, mulighed for at

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0328 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER JF (3 personer) Vodskovvej 48 9310 Vodskov SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere