bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel bel Foreningens arbejde Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2"

Transkript

1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Marts årgang Nr. 1 Indhold: Fra formanden: Foreningens arbejde 1 Invitation fra Barnplantorna 2 Tur til Hedensted 3 decibel søger meninger 3 Sabina og CI 4 Legoland 1999/ Familieweekendkursus Fredericia 6 Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI 7 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus 8 decibel Redaktionen: Oddershedevej Thisted Tlf Sats og tryk: AMH Fotosats Foreningens arbejde Fra formanden Godt Nytår til alle foreningens medlemmer! Som omtalt på Legoland familiekurset har bestyrelsen afholdt et fremtidsseminar, med det formål at få etableret rammerne og målene for decibels fremtidige virke. Bestyrelsen har udvalgt et antal emner som udgør/ skal udgøre vores arbejdsfelt det næste års tid (fra efteråret 99 at regne). En del af jer vil som medlemmer af foreningen blive inddraget i arbejdet, idet det efter vores mening er vigtig at uddelegere foreningens opgaver både for at opretholde engagement og dynamik i medlemsgruppen men også for at aflaste bestyrelsen. En del af disse opgaver vil kort blive omtalt i det følgende. Økonomi Som sædvanlig ved denne tid er vandstanden i pengetanken noget, der optager os meget. Vibeke Leth, der er udnævnt af bestyrelsen til at varetage ansøgninger til fonde og den Sociale Sikringsstyrelse, kan meddele, at vi også i år har været heldige at få tildelt midler, der vil gøre det muligt at afholde to familiekurser, hvor det første bliver i Fredericia i begyndelsen af juni (mere herom andetsteds i nyhedsbrevet). Den positive medlemstilgang kombineret med den store tilslutning til Familiekurserne har gjort det nødvendigt, at indføre en mindre egenbetaling ved tilmelding til kurserne. Egenbetalingens størrelse vil fremgå af de udsendte invitationer. En anden ligeså vigtig sag for os er driftkontoen. Det er forbundet med en del udgifter, at være en aktiv forening, og medlemsbidragene alene kan ikke dække udgifterne. Derfor er det vigtigt, at vi alle ser os om efter indtægtskilder. Jeg kan opfordre alle medlemmer til at "sælge" foreningen til personer i familie, omgangskreds, institutioner og firmaer og opfordre disse til at blive støttemedlemmer. decibel vil rette en tak til Danaflex, der har stillet sig velvilligt overfor at trykke Nyhedsbrevet for os, og de har også tilbudt at hjælpe os med trykningen af vores nye folder. Det er et tilbud, der bl.a. vil få afgørende betydning for Nyhedsbrevet fremtidige udgivelsesfrekvens og omfang. Det bringer mig videre til næste emne. Ny decibel folder En anden arbejdsopgave er udarbejdelsen af en ny og bedre informationsfolder, der skal sendes ud til de institutioner hvor familier, der påtænker CI, samt professionelle der arbejder med CI, formodes at færdes. Det er en arbejdsopgave Anne og Cathrine har påtaget sig. Vi forventer at have et oplæg klart i løbet af foråret.

2 Når man sammenligner vores folder med hvad vore søsterorganisationer i Sverige og Norge præsenterer sig med, så er det på høje tid, at vi får et nyt og meget mere professionelt visitkort. Det kan ikke gå hurtigt nok! decibel skal blive en del af det globale CI-netværk Da det danske erfaringsgrundlag med CI på børn er meget begrænset i kraft af det lille antal af implanterede børn i forskellige aldersklasser, så er det meget vigtigt, at vi lytter til omverdens erfaringer. Derfor har vi besluttet at udbygge vore kontaktflader. Britta Christensen vil blive Nyborgskolens kontaktperson Niels Hørlyck vil blive Fredericiaskolens kontaktperson. Vi vil meget gerne høre fra forældre, hvis institution ikke er nævnt, samtidig vil vi også gerne have et forslag til hvem, der kunne tænkes at være kontaktperson for institutionen. Det er en kontaktpersons opgave at være institutionens talerør i decibel. D.v.s., at institutionen bliver opfordret til at henvende sig til decibel repræsentanten med information af generel art fra skolen og specielt med information og henvendelser i forbindelse med CI. 2 Udover at have kontakt til Barnplantorna og Cochlea Klubben, den svenske og norske forældreforening, så har vi også søgt om optagelse i EURO-CIU, den Europæiske forening for CI-brugere. Medlemmerne er enten nationale CI-foreninger eller enkeltpersoner fra omkring 13 Europæiske lande. Det er foreningens formål at forsvare og fremme CI-brugernes interesser på Europæisk plan. Videre har vi etablere kontakt til Cochlear Implant Centrum Hannover, og nogle medlemmer af bestyrelsen besøger Dr. Bertram og hans medarbejdere i løbet af dette forår. Der er udsendt breve til de enkelte institutioner, der kundgør repræsentanternes eksistens og funktion. decibel arrangementer Som nævnt er det igen i år planen at afholde to familiekurser i decibel. Lone Rasmussen og Inger Møller Nielsen er blevet udpeget af bestyrelsen til at planlægge forårs arrangementet. De har allerede været i gang siden Legoland, og der er reserveret plads til os på Fredericia Vandrehjem den første weekend i juni. Vi har også her i januar deltaget i en Nordisk konference om samarbejde om etableringen af forsøgs- og udviklingsprogram for den pædagogiske opfølgning af børn med CI. Der deltog læger, psykologer, pædagoger, audiologer, forældre repræsentanter, døveforenings repræsentanter og flere andre kategorier, der har med CI at gøre. Der var repræsentanter fra hhv. Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Det var slående, at samtlige lande stadig ikke havde etableret et nationalt program for opfølgning på børn med CI! Faktisk til min store overraskelse blev Vestdansk Center og specielt Aalborgskolen fremhævet som rollemodel! Kun Göteborg/ Lund og Kannebäckskolen havde et tilsvarende velorganiseret system. Repræsentanter for institutioner og skoler i decibel Til forbedring af vore indenlandske kontaktflader har bestyrelsen udpeget følgende repræsentanter som institutionernes kontaktpesoner i decibel: Vibeke Leth vil blive Skolen på Kastelsvej s kontaktperson Anne Lyngsø vil blive Aalborgskolens kontaktperson Troels Stigaard vil blive Rugvænget Skoles kontaktperson Birgitte Nerlov vil blive Sønderparkskolens kontaktperson Nete Meyer vil blive Møllevangsskolens kontaktperson Jeg skal lige gøre opmærksom på, at forårsarrangementet er kombineret med afholdelsen af foreningens generalforsamling. Lone og Inger har allerede sendt invitationer ud. Anne Lyngsø står igen i år som arrangør af Legolandweekenden. Alle bedes sætte kryds i kalenderen for den 7 8. oktober. Invitation fra Barnplantorna Barnplantorna og CI-teamet fra Lund afholder i fællesskab en konference for førskole- og skolepersonale med emnet: "Barn med CI, pedagogiska möjligheter". Det foregår på Sundsgårdens Folkhögskola ved Helsingborg fra den 17. Til 19. marts Det koster Svk inkl. kost og logi og exkl. kost og logi. Interesserede kan henvende sig til Niels Henrik Sørensen for mere information.

3 Tur til Hedensted I august måned var alle forældre til børn med CI som har tilknytning til Fredericiaskolen inviteret til Hedensted til grill og snak om fælles glæder og problemer med deres børn, institutioner, kommuner m.v. Det meste af snakken var af den uformelle slags, men der var dog et par enkelte punkter, som skal refereres. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen, 3. Kontaktperson til decibel. 1. Indstilling af CI-apparatet på Fredericiaskolen Indstillingen af CI-apparatet på Fredericiaskolen har ikke fungeret tilfredsstillende i det forløbne år. Fx har Henrik ikke været til indstilling fra november 98 til sommerferien 99. Hvor vidt det drejer sig om manglende ressourcer, manglende undervisning af den der skal gøre det eller noget helt tredie vil vi ikke udtale os om, men vi besluttede at rette henvendelse til Vestdansk Center om, hvad de med deres nuværende erfaring vil mene, er et passende interval for justeringer, når man ser bort fra de allerførste måneder. Denne opgave har Lars sagt ja til. Sammen med Gitte og evt. Niels kontakter de Jan Hoedt, for at få vendt problemstillingen med ham om, hvad der kan gøres, så det kommer til at forløbe mere tilfredsstillende. Vi bør også hver især overveje, om ikke det var noget, der skulle ind i det enkelte barns handlingsplan (eller hvad det nu hedder) for den kommende periode, at barnet skal til justering/tjek mindst xx gange på et halvt år. 2. Individuel sprogtræning på Fredericiaskolen Siden vi havde møde med Fredericiaskolen forrige efterår, er det vores fornemmelse at den individuelle sprogtræning er forbedret/forøget. Bl.a. havde Inger Lund en hel del træning i den periode, hun var»vikar«. Det største problem her er måske, at vi ikke ved hvor meget de får, om det er 5 minutter eller 2 timer om ugen eller, hvad der måske nok er mest sandsynlig, et sted der i mellem. Vi skal hver især forsøge at få at vide hvor meget det er for vores barn. Der er eksempler på at Stig i Århus har sagt»øv jer på det eller det«, hvortil der blev svaret, at det var der ikke ressourcer til. I forbindelse med operationen fik vi den fornemmelse, at der var meget individuel træning bagefter, men hvis der ikke er ressourcer til det, er det lidt lige som at lave en brønd uden at have nogen spand til at hive vandet op med. Lars forsøger igen at finde ud af, hvad man mener i Vestdansk Center om den individuelle træning. Så snakker vi sammen i Legoland om, hvad der evt. yderligere skal sættes i værk. 3. Kontaktperson til decibel Det blev Niels (undertegnede) der blev kontaktperson. Således husket og refereret af Niels Hørlyck. 3 www decibel søger meninger Vi er en lille kreds som mener, at decibel bør have en web-site. Denne er på vej - rent teknisk - men vi mangler meninger om hvordan den skal udformes og hvad der skal opstilles af holdninger og information. Hvis du har adgang til og internettet, må du gerne melde dig til enten: eller Med venlig hilsen Karsten og Jacob Haugaard Kirkegaard

4 Børn med CI er lige så forskellige som alle andre børn (døve såvel som hørende). Resultaterne af en CI-operation er derfor også vidt forskellige - alt afhængigt af barnets alder ved implanteringen, hvor længe barnet har haft CI en, de omgivelser, som barnet færdes i til dagligt (tale - tegnsprog) o.s.v. Man skal derfor ikke sammenligne børn med CI, men se på hvert enkelt barn ud fra de muligheder, forudsætninger og det potentiale, som det enkelte barn har. Vi fortæller her historien om Sabina, som blev implanteret i en alder af godt 2 år. Sabina 4 Sabina er en livsglad, herlig pige, som fylder vores liv med masser af glæde og ikke mindst gør hun os dagligt opmærksomme på, at begrebet»livskvalitet«afhænger af øjnene der ser... Sabina er født den 10. september 1995 på Viborg Sygehus. Vi var naturligvis uvidende om den kæmpe store betydning Sabinas fødsel skulle få for os de følgende år. Efter boel-prøven blev vi af sundhedsplejersken henvist til høreklinikken i Viborg med mistanke om, at Sabina var døv... I perioden der gik inden vi skulle på høreklinikken, blev vi selv overbevist om, at Sabinas hørelse ikke var som den burde være. Allerhelst ville vi selvfølgelig, at de på høreklinikken sagde, at vi havde taget fejl og Sabina ikke fejlede spor. Men efter flere forskellige tilbundsgående undersøgelser, blev det bekræftet - Sabina var døv. og g CI afstedkomme lyde, specielt i forbindelse med de lyde, hun selv fremkaldte, dels ved leg med forskellige ting, og dels ved hjælp af de pludrelyde hun selv sagde. Efter et par måneder brugte hun CI en hele døgnet, undtagen når hun sov. I de tilfælde hvor processoren manglede batteri, ændrede hun adfærd og blev total tavs, det var for os gode tegn på, at hun allerede tidligt havde glæde og udbytte af lydede. Den udvikling Sabina lagde for dagen det første halve år var fænomenal, vi blev mere og mere sikker på, at hun skulle integreres lokalt i en almindelig børnehave. I november 1998 starter hun 60% i den lokale børnehave og er 40% i børnehaven Bambi i Aalborg. Høreklinikken informerede os om muligheden med Cochlear implant»ci«. Derudover fik vi vejledning fra Aalborgskolen og fandt selv mange informationer i artikler og på nettet. Vi blev ret hurtigt enige om, at CI var en mulighed vi ikke kunne vælge fra og det på ingen måde ville medføre forringet livskvalitet for vores barn. Vi havde en tro på, at CI ville blive en af grundstenene til hendes sproglige udvikling. Heldigvis fik vi ret... I marts 1997 igangsættes på Gentofte Amts Sygehus de indledende undersøgelser med henblik på at afdække muligheden for en CI-operation. I oktober 1997 blev Sabina opereret på Gentofte Amts Sygehus, og operationen forløb fuldstændig perfekt med alle 22 elektroder i øresneglen. I starten af december 1997 tilsluttes processoren, og i den forbindelse aktiveres 8 af de 22 elektroder. Ved de efterfølgende 4 tilpasninger af processoren, bliver alle elektroderne aktiveret. Sabina reagerede ret hurtigt på lyde, og kunne i løbet af få uger genkende sit eget navn. Hun pludrede meget varieret og udforskede alt, hvad der kunne

5 Den lokale børnehave var særdeles imødekommende, de skaffede de nødvendige ressourcer og tog velvilligt imod Sabina. Det har frem til nu vist sig overordentlig positivt, og har efter vores mening medvirket til, at Sabina har en hurtig og stabil sproglig og personlig udvikling. I dag er Sabina 4 1 /2 år gammel og har»snydt«os adskillige gange hvad angår vores forventninger til hendes sproglige udvikling - heldigvis, for vores forventninger øges gentagne gange i takt med hun udvikler sig - både menneskeligt og sprogligt. Til dagligt kommunikerer vi nu fuldstændigt med almindelig tale, det fremkalder en konstant læresituation sådan, at hun hovedsagelig lærer tale og kommunikation efter samme fremgangsmåde som alle andre børn. Dog med den forskel, at hun skal stimuleres og påvirkes væsentlig mere med lyde i dagligdagen. F.eks.: rim og remser, sanglege, historielæsning og andre aktiviteter. Vi har oplevet betydningen af selv de mindste muligheder, f.eks. tager vi først CI en af når hun er faldet i søvn, af den grund får hun mulighed for at indøve flere færdigheder på egen hånd, hun synger og snakker med sig selv i sengen som alle andre børn, hvilket er en god øvelse. Blot et kvarter hver aften inden hun falder i søvn er næsten hundrede timer om året, hvor hun ubevidst snakker med sig selv - (det er guld værd). 5 CI er så indarbejdet i vores hverdag, at vi nu har en stabil dagligdag som andre»normale«børnefamilier, vi tænker næsten aldrig over at vores barn er CI bruger. En gang om dagen kommer Sabina og siger -jeg kan ikke høre - vi skifter batteri, og hun fortsætter hvor hun slap. Storesøster Nanna og de hørende venner Sabina har, er utvivlsomt betydningsfulde rolle-modeller i hendes udvikling. Dagligt samvær med hørende opmuntre hende tydeligt til kommunikation både i leg og mundhuggeri, samt når hun efterfølgende fortæller os om det. Vi er naturligvis klar over, at en CI aldrig kan erstatte en normal hørelse, og Sabina utvivlsomt vil blive udsat for modgang, da hun jo selv sagt ikke er som andre»normale«børn. Det er dog vores overbevisning, at Sabinas tilknytning til det hørende miljø vil være stigende, og hun får mulighed for at udfolde og udvikle sine ressourcer lokalt i en almindelig hørende børnehave og skole. Af og til bliver vi godt nok mindet om, at der stadig er dommedagsprofeter der i bl.a. døveblade og TV udtrykker mistro og mistillid overfor det ukendte CImysterium. Nu går det som bekendt ikke altid som degnen spår, så mon ikke et liv med CI har en fremtid i lighed med almindelige høreapparater, briller og andre hjælpemidler. Anna Marie og Claus Storgaard

6 6 Familieweekendkursus Fredericia Igen i år er der familieweekendkursus på Fredericia vandrerhjem. Husk at sætte i kalenderen den 3. og 4. juni Vi skal en tur i badeland, eller hvis man ikke er til»vand«, en tur i legelandet Madsbyparken. LEGOLAND 1999 I efteråret 1999 afholdt decibel endnu engang familieweekendkursus på Hotel Legoland i Billund. Arrangementet fandt sted den 2. weekend i oktober og havde rekordstor deltagelse, nemlig 23 familier med CI-børn. Det blev til ialt 47 voksne/forældre, 43 børn og 10 hjælpere. Vi mødtes lørdag morgen, hvorefter hjælperne og børnene gik direkte i Legoland. Forældrene blev på Hotel Legoland til foredrag med Ole Andersen og Kirsten Fruensgaard fra Aalborgskolen. Ole og Kirsten fortalte dels om den måde, hvorpå Aalborgskolen (og Vestdansk Center) har grebet hele CI-arbejdet an, og dels gav de et oplæg til diskussion forældrene imellem omkring undervisning, skolegang osv. af vore CI-børn. Det var en meget lærerig og spændende eftermiddag og vi kunne sagtens have brugt mere tid sammen. Sidst på eftermiddagen var Bent og Christian Skov fra Danaflex på programmet. De fortalte om sidste nyt fra Nucleus og svarede på forskellige spørgsmål. Da børnene var kommet tilbage fra Legoland, var der tid til lidt hygge inden spisningen. Om aftenen var der underholdning af en tryllekunstner for børnene inden sengetid og da der var blevet nogenlunde ro, mødtes forældrene i en af hotellets saloner, hvor der var tid til snak, erfaringsudveksling osv. Efter morgenmaden søndag gik alle i Legoland for at nyde de sidste timer sammen inden afrejsen ved frokosttid. Vi skal også have vores årlige generalforsamling og så får vi besøg af Uffe Jochumsen, som er tale/ hørepødagog på Århus Kommunehospital. Vi håber det bliver en rigtig familiehyggeweekend, hvor vi får leget med børnene, og de voksne får snakket og udvekslet erfaringer. Skal dine tryksager have et professionelt look... - så er du på sporet Vi glæder os til at se alle, både nye som gamle medlemmer. AMH FOTOSATS Præstevangen 25, 6823 Ansager Tlf Fax

7 LEGOLAND 2000 Traditionen tro skal vi også mødes på Hotel Legoland i år. Datoen er den oktober, så sæt endelig kryds ved den dato allerede nu. Vi arbejder på at få foredragsholdere udefra, f.eks. fra CI-centret i Hannover, og forventer desuden at kunne invitere fagfolk/professionelle til at deltage i noget af lørdagens arrangement. Nærmere info om dette arrangement følger i løbet af sommeren. Vi glæder os allerede til at være sammen med jer i oktober! Anne Lyngsø Nyt pædagogisk orienteringsmateriale om CI I forbindelse med at CI også er blevet et naturligt hjælpemiddel for en del døve børn, er der behov for mere pædagogisk orienteringsmateriale herom. Derfor har Døveskolernes Materialecenter i Aalborg netop udgivet 3 små børnebøger, som beskriver det forløb, som drengen Bo skal igennem for at kunne bruge CI. De 3 bøger har titlerne: Bo er til forundersøgelse på hospitalet Bo bliver opereret Bo får tilpasset sit CI 7 Bøgerne har både tekst, billeder og tegn og kan således bruges både over for døve og hørende børn, f.eks. søskende, legekammerater og nye børn, som måske skal igennem en CI-operation. Bøgerne kan købes ved henvendelse til: Døveskolernes Materialecenter Kollegievej 1, 9000 Aalborg. Tlf Adresseliste for bestyrelsen: Formand: Niels Henrik Sørensen Dyrelunden Skævinge Tlf./fax Kasserer: Cathrine Ryge Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf Sekretær: Anne Lyngsø Oddershedevej Thisted Tlf Britta Christensen Pilekæret Kolding Tlf Troels Stigaard Fasanvej Roskilde Tlf

8 NYT FRA 8 Cochlear Implant og nyt fra Nucleus Der er pr implanteret i alt ca patienter på verdensplan med Nucleus. Ca halvdelen er børn. Der sker verden over en fantastisk udvikling både med hensyn til tekniken, nye programmeringsstrategier og større erfaring og rutine. Såvel i operationen som i den senere rehabilitering, opnås der i dag meget fine resultater i de fleste tilfælde. Forventningerne til resultatet er blevet større. I starten var man faktisk tilfreds blot barnet kunne høre og forstå rimeligt. I sig selv er det også flot, at fra at være total døv og afskåret fra den lydgivende omverden, at den implanterede kan opfatte og forstå lyde, ord, støj m.m. Udviklingen har gjort, at der i dag stilles meget højere krav til et implanteret barn. Det forventes, at det skal kunne forstå næsten al tale, hurtigt lære at udtrykke sig og komme så tæt på den talende verden som muligt. De nye bag-øret taleprocessorer bliver nu tilgængelige for alle Nucleus implanterede i Danmark. Til CI24 har man længe haft Esprit og nu til sommer (2000) kommer Esprit 22, der passer til CI22M. Det vil give en helt anden frihed for barnet, ikke at skulle have en taleprocessor på maven eller i bæltet, samt at slippe for de lange ledninger. Man må dog opgive lysdioderne på taleprocessoren. De er i mange tilfælde nyttige for forældre og pædagoger. Nyt er også, at man kan måle sig frem til den bedste tilpasning og programmering uden barnets aktive deltagelse. Det sker ved hjælp af NRT»Neural Response Telemetry«. Dette vil blive forklaret senere i en speciel brochure. DANAFLEX A/S Nørrevang Birkerød Tlf Fax