Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling"

Transkript

1 Serviceudvikling, Internationalisering og kompetenceudvikling Arbejdspapir nr. 13 Working Paper no. 13 November / november 2 Anders Henten og Søren Jensen Internationalisering af service statistiske data Service development, Internationalisation and Competences

2 Anders Henten Søren Jensen Internationaliseringen af service statistiske data SIC-projektet November 2

3 Center for Servicestudier, RUC Center for Tele-Information, DTU Teknologisk Institut

4 Anders Henten & Søren Jensen Center for Tele-Information, DTU Internationaliseringen af service statistiske data 1. Indledning Serviceaktiviteter spiller en afgørende og stadig stigende rolle i økonomien. Dette kan bl.a. udtrykkes ved serviceerhvervenes andel af BNP eller beskæftigelsen, som i begge tilfælde ligger på 6-7% i de økonomisk mest udviklede lande. Men i SIC-projektet er der også lagt vægt på, at service ikke kan isoleres til det, som defineres som servicesektoren, men at der også er serviceaktiviteter indenfor fremstillingserhvervene. Det har der altid været, men der lægges i dag i stigende grad vægt på udviklingen af denne side af fremstillingserhvervene, således at mange fremstillingsvirksomheder tilbyder et mere samlet koncept, indeholdende både fremstillingsvarer og tilhørende serviceelementer. Man kan derfor tale om en form for konvergens mellem fremstillingserhverv og serviceerhverv, hvor der sker en servicegørelse af fremstillingserhvervene, samtidig med at serviceerhvervene oplever noget, som kunne karakteriseres som en industrialisering. På baggrund af serviceaktiviteternes store vægt i økonomien kan man med en vis ret betegne det nuværende samfund som et servicesamfund. Andre betegnelser har også været lanceret indenfor de seneste 2-3 år post-industrielt samfund, informationssamfund, netværkssamfund, vidensamfund, osv. en konceptudvikling som reflekterer de omfattende samfundsmæssige forandringer, som bl.a. hænger sammen med serviceaktiviteternes stigende økonomiske og beskæftigelsesmæssige dominans, med informations- og vidensbearbejdningens voksende rolle, og med informations- og kommunikationsteknologiernes indtog i alle led af produktion og markedsføring. Men hvor service således på nationalt plan spiller en afgørende rolle, står service ikke nær så centralt, når man ser på de internationale økonomiske relationer. Kun knap 2% af verdenshandlen 1

5 består ifølge handelsstatistikken af servicehandel, mens tallet er betragtelig højere, hvad angår serviceandelen af de samlede internationale direkte investeringer. Her er tallet ca. 55% 1. Det forhold, at servicehandlen kun udgør en lille del af den samlede internationale handel hænger primært sammen med, at de fleste service i forskellig grad kræver en samtidighed i produktion og forbrug, og/eller at producenter og forbrugere mødes ansigt til ansigt. Dette begrænser handlen over store afstande både nationalt og internationalt - og fører til, at serviceinternationaliseringen primært foregår ved etablering i udlandet i stedet for handel. Et andet forhold med nogen betydning er, at mange serviceydelser er organiseret som offentlige ydelser, som er rettet mod de enkelte landes borgere. Kun i begrænset omfang og kun i de senere år har der været nogen fokus på mulighederne for at internationalisere de serviceydelser, som traditionelt har været leveret af offentlige institutioner. Den relativt lille handel med service har bl.a. haft som konsekvens, at servicehandel først meget sent blev taget op i internationale handelsforhandlinger. Service kom først med i GATTforhandlingerne (General Agreement on Tariffs and Trade) i forbindelse med Uruguay-runden, som startede i 1986 (og blev underskrevet i 1994). For at kunne forhandle om serviceydelser, var man i GATS-forhandlingerne (General Agreement on Trade in Services, i relation til GATT) nødt til at konceptualisere forskellige former for internationalisering for at kunne indfange de forskellige måder, hvorpå service internationaliseres. Fire grundlæggende kategorier blev defineret, hvoraf de tre første i statistisk sammenhæng registreres som handel, og den sidste er en separat kategori (investeringer): Levering over grænser Konsum i udlandet Midlertidig fysisk tilstedeværelse Etablering i udlandet Det er ikke mange serviceydelser, der traditionelt har kunnet leveres via egentlig grænseoverskridende handel. Men eksempelvis udlandstelefoni kan på sin vis defineres som en sådan grænseoverskridende handel. Og det er netop det forhold, at elementer af 1 55% er tallet for bestanden (stock) af investeringer. 2

6 informationsintensive serviceydelser i stigende grad kan lægges ind på computere og transmitteres over kommunikationsnet, som gør, at stadig flere serviceydelser kan handles (ligesom fremstillingsvarer) over grænser uden at været båret af mennesker. Informations- og kommunikationsteknologierne bliver således redskaber til at bryde nødvendigheden af samtidighed og tilstedeværelse og til at udvide mulighederne for egentlig grænseoverskridende handel med vise typer serviceydelser de informationsintensive. Men som det vises i rapporten, er det dog fortsat de traditionelt handlede serviceydelser, såsom transport og rejse, der vejer tungest i handelsstatistikken. Formålet med denne rapport er at undersøge internationaliseringen af service på basis af to delelementer: International handels- og investeringsstatistik Dansk handels og investeringsstatistik Handels- og investeringsstatistikken på serviceområdet er meget mangelfuld og trænger kraftigt til en opgradering og detaljering. Alligevel vil vi her foretage en analyse på basis af eksisterende statistisk materiale for at uddrage de grundlæggende konklusioner, som materialet indeholder. Tidligere i projektet har vi i SIC-publikationer diskuteret serviceinternationaliseringen mere kvalitativt 2, og vi har, på basis af en survey, set på serviceinternationaliseringens konsekvenser for bl.a. innovationsudvikling og kompetencer Handel og investeringer i internationalt perspektiv I dette afsnit ser vi på generel international handels- og investeringsstatistik. Tallene er for handlens vedkommende baseret på data fra WTO (World Trade Organization) og IMF (International Monetary Fund) og for investeringerne på data fra UNCTAD (United Nations Conference on Trade And Development) og OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2 Se Arbejdspapir nr. 8: Anders Henten: Implications of Information and Communication Technologies for the International Distribution of Labour, Arbejdspapir nr. 9: Anders Henten og Knud Erik Skouby: Internationalisation of Services Implications of Information and Communication Technologies,

7 2.1 Handel Tabel 1: Verdens samlede serviceeksport og vareeksport i mia. $ og serviceeksport som andel af den samlede verdenshandel i %, Serviceeksport Vareeksport Service i % af total 15,2% 16,4% 18,5% 19,% 19,2% 19,3% 19,5% 19,3% Kilde: Beregnet på basis af WTO: World merchandise exports by region and selected economy, 198, 1985, 199 and og World exports of commercial services by selected region and economy, , Tallene viser, at serviceandelen af verdenshandlen steg i 198 erne, men at den stabiliserede sig i 199 erne på lige knap 2%. Servicehandlen voksede altså i 199 erne med samme hast som varehandlen, som igen voksede gennemsnitligt noget hurtigere end det globale BNP ca. halvanden gang så hurtigt 4. Men tallene peger ikke på en i forhold til varehandlen relativt stigende serviceinternationalisering via handel. På sin vis snarere tværtimod, når man tænker på, at serviceydelser udgør en stigende andel af de nationale økonomier. Som et gennemsnit steg serviceandelen af det globale BNP fra 56% i 198 til 61% i På den baggrund kunne man hævde, at servicehandlen viger i forhold til varehandlen. Men realistisk set må det nok antages, at servicehandlen udgør en større del af den samlede verdenshandel, end de knap 2% indikerer. Dette skyldes for det første, at der kan være megen serviceeksport skjult i vareeksporten, eftersom der ofte følger en servicedel med varedelen. Det omvendte kan også i nogen grad være tilfældet, men resulterer ikke i samme fejlmåling, eftersom der er lang tradition for registrering af vareeksporten. For det andet er der en del serviceoverførsel internt i transnationale selskaber, som ikke registreres som handel. Igen er der her større tradition og mulighed for at registrere varehandlen. Og for det tredje er der indenfor vareeksport en væsentlig reeksport, hvor en vare eksporteres til et land, for derefter at blive solgt videre til et tredje land og 3 Se Arbejdspapir nr. 5: Anders Henten: Betydningen af eksportintensitet og konkurrenceudsathed for danske servicevirksomheder, Se eksempelvis UNCTAD: World Investment Report 2 Overview, s WTO: Press Release 167, 7. Februar 2, s. 8. 4

8 derfor bliver talt to eller flere gange. Det samme er ikke tilfældet med service, fordi service som nævnt ofte kræver en relation mellem en bestemt producent og en bestemt konsument. Som anført i indledningen, er statistikken for servicehandel mangelfuld, og eksempelvis deler WTO kun servicehandlen op på tre kategorier, transport, rejse og andre kommercielle serviceydelser, jf. tabel 2. Tabel 2: Verdens samlede serviceeksport fordelt på kategorier, i %, 199 og Transport 28,4% 23,3% Rejse 33,7% 32,5% Andre kommercielle serviceydelser 38,% 44,2% Kilde: WTO: World exports of commercial services by category, 1998, Tallene peger på, at de to store kategorier er transport og rejse 6, men at det er samlekategorien andre kommercielle serviceydelser, der vokser. Denne kategori indeholder bl.a. de mange forskellige former for informationsintensive serviceydelser (finansielle service og videnservice), som i stigende grad kan eksporteres via telenet. Hvis man ser på de enkelte lande, er det USA, som i bruttotal både er den største eksportør og importør af serviceydelser hvilket ikke er tilfældet, hvis man ser på serviceeksporten og -importen i forhold til BNP. Her ligger USA i den laveste ende (se tabel 3). Til sammenligning med service bringes i tabel 4 eksport- og importtal indenfor fremstillingserhvervene for et antal udvalgte lande. Og endelig bringes i tabel 5 de sammenlagte tal for handel med serviceydelser og fremstillingsvarer for at illustrere den forskellige grad af handelsinternationalisering de enkelte lande imellem. Tallene viser, at handelsinternationaliseringen er langt større i Europa end i USA og Japan. Både USA og Japan er hver især så store økonomier, at langt de fleste handelstransaktioner foregår internt i landene. Men tallene kan også tolkes på den måde, at Europa er en sammenhængende økonomisk region, hvor der internt er mange økonomiske transaktioner. Tallene er derfor et udtryk for verdensøkonomiens regionale struktur. 6 WTO gør opmærksom på, at statistikken kraftigt undervurderer transport-delen. 5

9 Tabel 3: Eksport og import af serviceydelser for udvalgte lande, i mia. $ og %, 1999 Eksport Import Netto Eksport/BNP Import/BNP USA 251,7 182,3 69,4 2,7% 2,% Frankrig 79,3 59,2 2,1 5,6% 4,2% UK 11,4 81,4 2, 7,2% 5,5% Holland 53,1 46,5 6,6 13,7% 12,3% Italien 64,5 62,7 1,8 5,6% 5,4% Danmark 16, 16,2 -,2 9,2% 9,3% Sverige 18, 22,8-4,8 8,% 1,1% Tyskland 76,8 127,2-5,4 3,7% 6,1% Japan 59,8 113,9-54,1 1,4% 2,6% Kilde: Beregnet på basis af WTO: Focus, marts-april 2, nr. 45, s. 1 + Statistisk Tiårsoversigt 2, s I rapportens appendiks 1 er gengivet de langsigtede udviklingstræk for eksport og import for en række udvalgte lande. Figurerne viser den samlede størrelse på eksport og import af serviceydelser og fremstillingsvarer og viser samtidig, hvor stor en del af henholdsvis eksport og import som udgøres af serviceydelser. Som det fremgår af figurerne, er niveauerne forskellige landene imellem og reflekterer bl.a. forskellene mellem de europæiske økonomier på den ene side og USA og Japan på den anden. Men tallene i tabellerne 3 og 4 og figurerne i appendiks 1 viser også en anden interessant ting, nemlig at USA har et stort handelsoverskud på servicebalancen og et endnu større underskud på varebalancen. Det omvendte forhold gør sig gældende for Tyskland og Japan. Disse tal afspejler delvis den forskellige vægt, som serviceerhvervene har i henholdsvis USA og Tyskland/Japan, hvor service udgør en større del af BNP i USA end i de to andre lande, som er meget industri-tunge. Men tallene afspejler også, at serviceerhvervene er relativt avancerede i USA, og at de derfor har en stærk position internationalt. Set i lyset af diskussionen om betydningen af serviceaktiviteter i den fremtidige økonomi kan tallene tolkes som en styrke ved den amerikanske økonomi, sammenlignet med de mere industri-baserede økonomier i Tyskland og Japan. Det er således tankevækkende, at den amerikanske økonomi har oplevet det længste boom i nyere tid i 199 erne og nu også ind i det nye årtusinde, mens den, på et tidspunkt så berømmede, japanske økonomi i de seneste ti år har oplevet en langstrakt afmatning. 6

10 Tabel 4: Eksport og import af fremstillingsvarer for udvalgte lande, i mia. $ og %, 1999 Eksport Import Netto Eksport/BNP Import/BNP USA 695, 159,9-364,9 7,5% 11,5% Frankrig 299, 286,1 12,9 21,1% 2,2% UK 268,4 32,7-52,3 19,1% 22,8% Holland 24,1 188,9 15,2 54,% 5,% Italien 23,8 216, 14,8 2,% 18,7% Danmark 47,8 43, ,5% 24,5% Sverige 84,5 68,2 16,7 37,4% 3,2% Tyskland 54,5 472,6 67,9 25,8% 22,5% Japan 419,4 31,7 18,7 9,6% 7,1% Kilde: Beregnet på basis af WTO: Focus, marts-april 2, nr. 45, s. 8 + Statistisk Tiårsoversigt 2, s Tabel 5: Samlet eksport og import i forhold til BNP for udvalgte lande, 1999 Eksport/BNP Import/BNP Holland 67,7% 62,3% Sverige 45,4% 4,3% Danmark 36,7% 33,8% Tyskland 29,6% 28,6% Frankrig 26,7% 24,4% UK 26,3% 28,3% Italien 25,6% 24,1% Japan 11,% 9,7% USA 1,2% 13,5% Kilde: Se tabel 3 og Investeringer Hvis man ser på investeringssiden, udgør servicedelen en langt større andel af de samlede udlandsinvesteringer, end servicehandlen udgør af den samlede handel. Ca. 55% af den samlede beholdning af udlandsinvesteringer i de mest udviklede økonomier er i dag i service, jf. tabel 6 7

11 Tabel 6: Sektorfordeling på beholdningen af direkte udenlandsinvesteringer for de største mest udviklede økonomier, i %, Udadgående beholdning Primær Sekundær Tertiær Indadgående beholdning Primær Sekundær Tertiær Kilde: Beregnet på basis af UNCTAD: World Investment Report 1993, s. 62, OECD: International Direct Investment Statistical Yearbook 1997, tabel 5 og 6, og UNCTAD: World Investment Report 1999, s og Note: Grunden til at tallene i 1997-kolonnen ikke summer op til 1% er, at der i modsætning til de tidligere år optræder en mindre uspecificeret kategori. Det ses af tabel 6, at servicesektoren (den tertiære sektor) udgør en stigende del af de samlede direkte internationale investeringer. Men statistikken tyder ikke på, at servicedelen blot stiger og stiger. I 1997 var de indadgående bevægelser (flow) eksempelvis lidt mindre - 53% - end den indadgående beholdning (stock) 56% 7. Noget tyder altså på, at de direkte serviceinvesteringer er ved at stabilisere sig på et niveau omkring de 55% af de samlede direkte udlandsinvesteringer. Figurerne i appendiks 2 tyder heller ikke på, at serviceinvesteringerne som andel af de samlede investeringer er stigende. For visse lande snarere tværtimod. I øvrigt gælder det, at blandt verdens 25 største transnationale selskaber er der kun 2-3 servicevirksomheder (afhængig af definitionen af service). Resten er koncerner, som produktionsmæssigt overvejende hører til under kategorien fremstillingsvirksomhed 8. Ved en samlet betragtning ligger verdens aggregerede omsætning (fremstilling og service) fra udenlandsetableringer på ca. det dobbelte af den samlede verdenshandel, jf. tabel 7. 7 Se UNCTAD: World Investment Report 1999, s og Se UNCTAD: World Investment Report 2 - Overview, s. 2. 8

12 Udlandsetableringer er således i dag en vigtigere internationaliseringsform end handel. Tabellen viser de årlige investeringer, beholdningen af investeringer, salget fra udlandsetableringer, eksporten fra udlandsetableringer og den samlede verdenseksport. Tallene peger på den kolossale betydning, udlandsetableringer har i dag og hvad service angår, udgør de som nævnt godt halvdelen både med hensyn til investeringsbevægelser og beholdninger 9. Tabel 7: Udvalgte indikatorer for direkte udlandsinvesteringer, varer og serviceydelser, i mia. $, FDI, indadgående bevægelser FDI, udadgående bevægelser FDI, indadgående beholdning FDI, udadgående beholdning Salg fra udlandsetableringer Eksport fra udlandsetableringer Total eksport af varer og service Kilde: UNCTAD: World Investment Report 2 Overview, s. 5. Note: FDI står for foreign direct investment, dvs. direkte udlandsinvesteringer. Med det mål at se på sektorfordelingen af de internationale investeringer, bringes nedfor en tabel, som behandler den sektormæssige fordeling af EU s intra- og ekstra-eu investeringsbevægelser (tabel 8). Tabellen viser for det første, at service udgør størstedelen af investeringsstrømmene, og for det andet at de største sektorer investeringsmæssigt er finansiel service på en klar førsteplads, efterfulgt af handel og reparation og samlekategorien anden forretningsservice, der som nævnt under delafsnittet om handel bl.a. indeholder de vidensintensive forretningsserviceerhverv. 9 Men dette betyder ikke nødvendigvis, at serviceetableringer eksempelvis står for godt halvdelen af det samlede salg fra udlandsetableringer. 9

13 Tabel 8: Sektormæssig fordeling af intra- og ekstra-eu direkte investeringsbevægelser, i %, Udadgående bevægelser Indadgående bevægelser Intra-EU Ekstra-EU Ekstra-EU Primær 1,6,1 2,1 Sekundær 28,2 4,8 33,1 Tertiær 64,6 54,2 61,2 El, gas, vand 1,2 2,1 6,4 Bygge & anlæg 1,4 1,6 3,1 Handel og reparation 1,3 9,2 9,6 Hotel og restauration 2,1,3,6 Transport,2 1,1,8 Telekommunikation 3,7 4,4,4 Finansiel formidling 28,5 21, 18,2 Udlejning af ejendomme 1,4 1,3 3,8 Computer service,9,5 1,3 F&U,7,8 1,6 Anden forretningsservice ,9 15,4 Ikke specificeret 5,6 4,8 3,6 Kilde: UNCTAD: World Investment Report 1999, s Dansk serviceinternationalisering I dette afsnit ser vi på den danske internationale handels- og investeringsstatistik. Tallene for handlen er baseret på data fra WTO, OECD, Danmarks Nationalbank og Erhvervsministeriet. Investeringsstatistikken bygger på tal fra OECD og Nationalbanken. 3.1 Handel Værdien af den danske servicehandel har været i klar vækst igennem en lang årrække, jf. tabel 9. Men stigningen i den samlede handel med service i verden har været endnu kraftigere, og Danmark 1

14 mister derfor markedsandele på det internationale servicemarked. Dette gælder ligeledes flere andre europæiske lande, men altså også Danmark, jf. tabel 1. Tabel 9: Dansk serviceeksport og import, i mia. US $, Eksport 4,7 5,4 12,7 15,2 16,3 14, 14,8 16. Import 3,5 4,7 1,1 13,9 14,6 13,7 15,5 16,2 Kilde: Beregnet på basis af WTO: World exports of commercial services by selected region and economy, og World imports of commercial services by selected region and economy, , Tabel 1: Eksportmarkedsandele (andele af det samlede verdensmarked for serviceydelser) for udvalgte lande, % og indeks, Danmark Holland Sverige Tyskland USA % 1,28 1,41 1,63 1,28 1,31 1,6 1,12 1,2 Indeks % 4,47 3,51 3,79 3,94 3, ,92 3,97 Indeks % 2,2 1,56 1,72 1,29 1,31 1,33 1,34 1,34 Indeks % 7,5 5,97 6,6 6,33 6,21 5,81 5,98 5,74 Indeks % 1,43 16,61 16,9 16,61 17,1 17,8 18,17 18,8 Indeks Kilde: Beregnet på basis af WTO: World exports of commercial services by selected region and economy, , Tabel 1 viser, at USA klart har vundet markedsandele på det internationale servicemarked. De europæiske lande, som her er medtaget, taber alle fire markedsandele i forhold til 198 Sverige mest markant. Dog vinder Danmark faktisk markedsandele i 198 erne ( ), men taber dem igen - og mere til i 199 erne. Og hvis man tager udgangspunkt i 199, er Danmark det land 11

15 (blandt de 5 i tabellen), som mest markant taber markedsandele. Også på fremstillingsområdet taber Danmark markedsandele i perioden , men ikke helt så kraftigt som på servicedelen 1. I en global sammenhæng er Danmark i dag (1999-tal) den 19. største eksportør af serviceydelser og den 21. største blandt importørlande hvilket i forhold til landets størrelse er en høj placering 11. I forhold til den samlede danske udlandshandel ligger den danske servicehandel meget konstant i 199 erne omkring 25% (se tabel 11). Tabel 11: Danmarks serviceeksport og import ift. den samlede danske eksport/import, i %, Serviceeksport/ samlet eksport 25,7 22,9 24,3 22,4 23,5 25,1 Serviceimport/ samlet import 23,3 23,4 25,5 23,6 25,1 27,3 Kilde: Beregnet på basis af WTO: World exports of commercial services by selected region and economy, , World imports of commercial services by selected region and economy, , World merchandise exports by region and selected economy, 198, 1985, 199 and og World merchandise imports by region and selected economy, 198, 1985, 199 and , Hvis man ser på fordelingen af den danske eksport og import af serviceydelser på forskellige typer serviceydelser, er der hovedsagelig to forskellige tilgangsvinkler/ statistiske udgangspunkter. Enten ser man på eksport/ import af serviceydelser, eller også ser man på eksport fra servicevirksomheder 12. Det er klart den sidstnævnte metode, der giver de største eksportal, eftersom der eksempelvis i engroshandel er en masse fremstillingsvarer inkluderet i eksporttallene, hvilket til dels også gælder for andre brancher, bl.a. computer service 13. Der er en type statistik, som det kunne være fristende at benytte: Fordelingen af virksomhedernes omsætning på henholdsvis kategorierne afgiftspligtig indenlandsk omsætning og afgiftsfri eksport m.v.. Denne statistik er meget detaljeret og kunne danne basis for en detaljeret viden om 1 Hvis man sammenligner 198 med 1999, vinder Danmark faktisk markedsandele på fremstillingsområdet (se WTO: World merchandise exports by region and selected economy, 198, 1985, 199 and , 11 WTO: Focus, marts-april 2, s De to forskellige tilgangsvinkler er diskuteret i bl.a. Erhvervsministeriets Service i forandring, marts Ifølge Erhvervsministeriet var eksporttallene i mia. kr. for serviceydelser og 189 mia. kr. for servicevirksomheder (Erhvervsministeriet: Ibid. s. 5 og 53). 12

16 fordelingen af serviceeksporten. Men problemet er tilføjelsen m.v., som dækker flere forskellige former for afgiftsfritagelse og ikke kun den fritagelse, som er relateret til eksport. Her vil vi basere vores opdeling af serviceeksporten og -importen på tal fra Nationalbanken, som omhandler ydelserne i sig selv og ikke hvilke typer virksomheder, de stammer fra (se tabel 12 og 13). Tabel 12: Fordeling af serviceeksporten fra Danmark på servicekategorier, i %, Rejser 18, 16,8 16,1 15,5 17,3 Søtransport 44,4 43,9 44,3 42,2 38,6 Anden transport 6,1 6,2 6,8 7,6 1,1 Provision, spedition og vareforsikring 6,6 6,5 6,5 6,2 3,4 Anden forsikring 4,2 4, 3,5 3,5 4,5 Patentafgifter, royalties, m.v. 3,3 3,6 3,5 3,4 3,1 Arbejdsydelser 12,8 13,3 14,2 17,1 19,5 Øvrige tjenesteydelser 4,7 5,7 5,1 4,7 3,6 Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Nationalbank: Finansiel Statistik, s. 88. Tabel 13: Fordeling af serviceimporten til Danmark på servicekategorier, i %, Rejser 22,7 21,7 21,5 21,5 24,4 Søtransport 37,6 36,8 37,7 33, 29,8 Anden transport 6, 6,2 6, 6,9 7,4 Provision, spedition og vareforsikring 7, 7,2 6,8 7,4 5,1 Anden forsikring 6,8 6,5 6,6 5,4 5,8 Patentafgifter, royalties m.v. 3,5 4,2 3,4 4,2 2,9 Arbejdsydelser 11,1 12, 12,6 16, 19,6 Øvrige tjenesteydelser 5,4 5,4 5,5 5,6 5,1 Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Nationalbank: Finansiel Statistik, juni 2, s

17 Til tallene i tabellerne 13 og 14 må først og fremmest siges, at kategorierne er meget grove og ganske utilstrækkelige især når man sammenligner med den meget detaljerede handelsstatistik, der findes på vareområdet. Dette peger på nødvendigheden af at få raffineret statistikken for servicehandel, således at man kan skabe sig et reelt overblik over dens sammensætning og udvikling. Men tallene viser dog den store vægt, der er på transport, især søtransport, i den danske udlandshandel med serviceydelser. Dette gælder i særdeleshed på eksportsiden, hvor den samlede transportdel (søtransport og anden transport) i 1977 var helt oppe på knap 55% af den samlede danske serviceeksport og i 1999 var på ca. 5%. Dette er relativt store tal, også når man sammenligner med andre søfartsnationer som Holland og Sverige, hvor den samlede transportdel for Hollands vedkommende ligger på ca. 4%, mens den i Sverige er nede på knap 32%, jf. tabel 14. Tabel 14: Fordeling af serviceeksport fra Holland og Sverige på servicekategorier, i %, 1996 Holland Sverige Transport 4,7 31,8 Rejse 13,2 21,2 Kommunikation 1,3 2,9 Bygge & anlæg 6,1 15,9 Forsikring.4 2,3 Finansservice 1, 1,5 Computer 1,3 2,3 Royalties og licensafgifter 4,8 5,7 Anden forretningsservice 28,2 14,5 Personlige, kulturelle og fritidsservice 1,,4 Offentlige serviceydelser 2,1 1,5 Kilde: Beregnet på basis af OECD: Services Statistics on International Transactions , s og Hvis man prøver at se på de sektorer, som er særligt interessante med henblik på informations- og kommunikationsteknologiernes mulighed for at udgøre en infrastruktur for en egentlig eksport, er 14

18 der for visse sektorers vedkommende sket ganske stor eksportstigninger. I Erhvervsministeriets rapport Videnservice i vækst findes tal for videnservicevirksomhederne 14 (tabel 15). Hvad angår eksporttallenes absolutte størrelse, skal man tænke på, at det er virksomhedsrelaterede tal, og at der kan være store varesegmenter inkluderet i eksporttallene, især for teknisk rådgivning og IT-service. Tabel 15: Dansk eksport fra videnservicevirksomheder i mio. kr. (faste priser) og %, Andel Realvækst Teknisk rådgivning ,8% 2% IT-service ,9% 82% Markedsføring og reklame 993 7,% 54% Managementrådgivning 67 4,7% 32% Revision 137 1,% 2% Vikar- og rekrutteringsbureauer 123,9% 281% Advokater 12,7% -48% Kilde: Erhvervsministeriet: Videnservice i vækst, 2, s. 66. Tallene illustrerer for det første den tekniske rådgivnings store vægt, efterfulgt af IT-service. Men tallene viser også, at der indenfor visse segmenter sker en betydelig eksportvækst (IT-service, markedsføring og reklame, managementrådgivning og vikar- og rekrutterinsbureauer). Præcis hvilken rolle informations- og kommunikationsteknologierne spiller i den forbindelse, kan man ikke sige noget om på denne basis. Men det er klart indenfor sådanne erhverv, at informations- og kommunikationsteknologier kan have store effekter på mulighederne for fjernsalg. 3.2 Investeringer Danmark er det 17. største investorland (udadgående) og det 21. største investringsland (indadgående) på basis af 1998-tal 15. Dette gælder direkte investeringer overhovedet, dvs. både fremstilling og service. Det er ikke muligt, på basis af eksisterende statistiske kilder, at lave den samme type opgørelse for serviceerhvervene. 14 Erhvervsministeriet: Videnservice i vækst, Se UNCTAD: World Investment Report 1999, s. s

19 De direkte udlandsinvesteringer kan opgøres både som bevægelser (flow) og beholdninger (stock). Men vi vil her koncentrere os om beholdninger, eftersom det giver et mere stabilt billede. Bevægelserne er, som det også fremgår af appendiks 2 og 3, hvor investeringsbevægelserne for forskellige sammenligningslande og Danmark er repræsenteret, særdeles fluktuerende. For Danmarks vedkommende fordeler de direkte danske investeringer i udlandet sig, som det fremgår af tabel 16. Investeringstallene dækker både egenkapital og koncernlån m.v. Tabel 16: Danske direkte investeringer i udlandet ved udgangen af 1998, i mia. kr. og % af total Netto % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding,2,1 Fremstillingsvirksomhed 5,7 23,8 Energi- og vandforsyning,1,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 2,2 1, Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed, m.v. 28,4 13,3 Handel og reparationsvirksomhed 26,5 12,4 Hotel og restaurationsvirksomhed m.v. 1,9,9 Transportvirksomhed, post og telekommunikation 21,7 1,2 Finansieringsvirksomhed m.v. og forretningsservice 1, 46,9 Finansieringsvirksomhed og servicevirksomhed for finanssektoren m.v. 1,4,7 Forsikringsvirksomhed 4,2 2, Udlejning og ejendomsformidling 2,3 1,1 Forretningsservice m.v. ekskl. ikke-finansielle holdingvirksomheder 6,6 3,1 Ikke-finansielle holdingselskaber 85,5 4,1 Øvrige erhverv 2,6 1,2 Sommerhuse 7,2 3,4 I alt 213,1 1, Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Nationalbank: Direkte investeringer, ultimo 1998, 31. Maj 2, 6. Note: Netto = aktiver passiver Tabel 16 viser for det første, at serviceerhvervene er helt dominerende på investeringssiden. Fremstillingsvirksomhed udgør kun 23,8% af de samlede danske udlandsinvesteringer, og de 16

20 primære erhverv er nede på,1%. Resten er indenfor forskellige serviceerhverv, hvilket er et højere niveau end de 55%, som tidligere er nævnt for verdens samlede direkte investeringer. Finansieringsvirksomhed er, som det fremgår, den helt dominerende aktivitet med 46,9% af totalen. Men heraf udgør de 4,1% investeringer fra ikke-finansielle holdingselskaber, hvor nationalbanken gør opmærksom på, at holdingselskabers formål typisk (er) at eje aktier i andre selskaber, og holdingselskaber er normalt knyttet til danske virksomheder, som ikke tilhører den finansielle sektor 16. Der er altså ikke tale om investeringer i finansiel virksomhed, men i placering af midler i holdingselskaber i udlandet. Tabel 17: Udenlandske direkte investeringer i Danmark ved udgangen af 1998, i mia. kr. og % Netto % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 6,3 3,2 Fremstillingsvirksomhed 26,6 13,6 Energi- og vandforsyning 1,9 1, Bygge- og anlægsvirksomhed,3,2 Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. 45,8 23,5 Handel og reparationsvirksomhed 42,8 21,9 Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. 3, 1,5 Transportvirksomhed m.v., post og telekommunikation 52,9 27,1 Finansieringsvirksomhed m.v. og forretningsservice 54, 27,7 Finansieringsvirksomhed og servicevirksomhed for finanssektoren m.v. 9, 4,6 Forsikringsvirksomhed 6,9 3,5 Udlejning og ejendomsformidling 1,4,7 Forretningsservice m.v. ekskl. ikke-finansielle holdingselskaber 7,4 3,8 Ikke-finanasielle holdingselskaber 29,3 15, Øvrige erhverv 7,4 3,8 Sommerhuse I alt 195,3 1, Kilde: Beregnet på basis af Danmarks Nationalbank: Direkte investeringer, ultimo 1998, 31. Maj 2, s. 8. Note: Netto = aktiver passiver 16 Danmarks Nationalbank: Direkte investeringer, ultimo 1998, 31. Maj 2, s

21 Som det ses af tabel 17 er investeringerne i Danmark mere jævnt fordelt på erhvervsgrupperne end de danske investeringer i udlandet. Specielt lægger man mærke til investeringerne i transportvirksomhed, post og tele, som er helt oppe på 27,1%. Dette hænger både sammen med en bred investeringsaktivitet i udbygningen af teleinfrastrukturen i Danmark (bl.a. Telia og Mobilix), men det hænger primært sammen med statens salg af Tele Danmark aktierne i 1998 til det amerikanske teleselskab Ameritech (som siden er fusioneret med et andet amerikansk teleselskab, SBC). I en sammenligning med enkelte andre europæiske landes udlandsinvesteringer fremtræder de danske som meget serviceorienterede, jf. tabel 18. Tabel 18: Udlandsinvesteringer fra UK, Holland og Finland, 1997, procentuel fordeling på erhvervsgrupper UK (1998-tal) Holland Finland Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 16,2 1,1 Fremstillingsvirksomhed 39, 48,5 85,8 Energi- og vandforsyning,6,1 Bygge og anlæg 1,4,5 Handel- og reparationsvirksomhed 8, 8,2 1,1 Hotel og restaurationsvirksomhed 2,3,3 Transport og kommunikation 2,7 3,3 2,3 Finansielle aktiviteter 18,4 27,5 2,6 Pengeinstitutter,6 6,2,4 Andre finansielle institutioner 8,2 1,2,2 Forsikring 9,6 11,2 2,1 Udlejning af ejendomme og forretningsservice 8,8 8,4 -,4 Andre serviceydelser 2,7,4.2 Ikke allokeret, 1,7 8,5 Total 1, 1, 1, Kilde: Beregnet på basis af OECD: International Direct Investment Statistics Yearbook 2, s. 113, 239 og

22 Den mest markante forskel mellem de danske udlandsinvesteringer og udlandsinvesteringerne fra UK, Holland og Finland (i det omfang man er i stand til at sætte dem på én formel) er vægten af investeringer i fremstillingsvirksomhed. Dette er helt markant, hvad angår Finland, som i høj grad må skyldes Nokia s udlandsinvesteringer. Men også UK og især Holland har en større vægt på fremstillingsinvesteringer. Finansielle investeringer er omvendt betragtelig lavere for de udvalgte lande end for Danmark. 4. Opsummering og konklusion Servicehandlen udgør knap 2% af den samlede verdenshandel og har i 199 erne ligget på samme konstante niveau. Servicehandlens niveau er således meget lavere end den andel af BNP og beskæftigelsen, som serviceerhvervene bidrager med. Baggrunden for denne forskel er, at leveringen mange serviceydelser er afhængig af en samtidighed i produktion og forbrug og/eller en tæt forbindelse mellem producent og konsument. Serviceinternationaliseringen finder derfor primært sted via udlandsetableringer, hvor de internationale serviceinvesteringer i de økonomisk mest udviklede lande gennemsnitlig udgør ca. 55% af de samlede beholdninger af udlandsinvesteringer. De 55% har i de senere år ligget relativt konstant, og man kan ikke på baggrund af tallene konkludere, at serviceinvesteringerne vil stige til det niveau, som serviceandelen af BNP ligger på. For vidensintensive serviceydelser kan anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologier bidrage til at ændre mulighederne for egentlig grænseoverskridende handel. Men foreløbig udgør de serviceydelser, som i årtier har vejet tungest i handelsstatistikken, såsom transport og rejse, langt den største andel af servicehandlen. Sammenlignet med flere andre landes serviceeksport, er den danske serviceeksport meget afhængig af transport, især søtransport. Dog er der i dag en stærk stigning i eksporten fra dele af videnserviceområdet. På serviceområdet taber Danmark markedsandele i relation til den globale servicehandel. Danmark taber også markedsandele på fremstillingsområdet, men ikke helt så hurtigt som på serviceområdet. 19

23 På udlandsinvesteringsområdet er danske investeringer meget baseret på serviceydelser mere end andre sammenlignelige lande. De absolut største danske udlandsinvesteringer er indenfor det finansielle område dog ikke den finansielle sektor i sig selv, men i holdingselskaber. Den overordnede konklusion må være, at fremstillingsområdet ikke er det eneste, der internationaliseres. Det gælder også serviceområdet. Men samtidig peger tallene på, at serviceinternationaliseringen - især den handelsbaserede ikke er nær så udviklet som internationaliseringen på fremstillingsområdet. Og hvad mere er: Der er ikke noget, der tyder på, at service vil blive lige så internationaliseret som fremstillingsområdet. 2

24 Appendiks 1 Eksport og import af serviceydelser for udvalgte lande Kilde: IMF: Balance of payments statistics Yearbook. Forskellige bind (Vol 17, 22, 27, 32, 36, 41, 46, 5). 21

25 Australien - eksport (mia. $) varer service Australien - import (mia. $) varer 3 2 service Australien Serviceeksport i % af totale eksport Australien Serviceimport i % af totale import

26 25 Canada - eksport (mia. $) 2 15 varer 1 5 service Canada - import (mia. $) varer 1 5 service Canada Serviceeksport i % af totale export Canada Serviceimport i % af totale import

27 6 Danmark - eksport (mia. $) varer 2 service Danmark - import (mia. $) varer service Danmark Serviceeksport i % af totale eksport Danmark Serviceimport i % af totale import

28 Holland - eksport (mia. $) varer service Holland - import (mia. $) varer service Holland Serviceeksport i % af totale eksport Holland Serviceimport i % af totale import

29 3 Italien - eksport (mia. $) varer 1 5 service Italien - import (mia. $) varer 1 5 service Italien Serviceeksport i % af totale eksport Italien Serviceimport i % af totale import

30 Japan - eksport (mia. $) varer service Japan - import (mia. $) varer service Japan Serviceeksport i % af totale eksport Japan Serviceimport i % af totale import

31 Spanien - eksport (mia. $) varer 4 service Spanien - import (mia. $) varer 4 2 service Spanien Serviceeksport i % af totale eksport Spanien Serviceimport i % af totale import

32 3 Storbritannien - eksport (mia. $) 25 2 varer 15 1 service Storbritannien - import (mia. $) varer service Storbritannien Serviceeksport i % af totale eksport Storbritannien Serviceimport i % af totale import

33 USA - eksport (mia. $) varer 4 service USA - import (mia. $) varer Service USA Serviceeksport i % af totale eksport USA Serviceimport i % af totale import

34 Appendiks 2 Direkte sreviceinvesteringer Udvalgte lande Kilde: OECD: International direct investment statistics yearbook. Forskellige år (1995, 2). 31

35

36 Australien - indadgående Total Service Australien - udadgående Total Service Australien - indadgående service i % af total Australien - udadgående service i % af total

37 Canada - indadgående Total Service Canada - udadgående Total Service Canada - indadgående service i % af total Canada - udadgående service i % af total

38 Holland - indadgående 35 3 Total Service 1 5 Holland - udadgående Total Service Holland - indadgående service i % af total Holland - udadgående service i % af total

39 Italien - indadgående Total Service -1 Italien - udadgående Total Service 2 Italien - indadgående service i % af total Italien - udadgående service i % af total

40 Japan - indadgående Total 4 2 Service Japan - udadgående Total Service 1 Japan - indadgående service i % af total Japan - udadgående service i % af total

41 Spanien - indadgående Total 6 4 Service 2 Spanien - udadgående Total Service Spanien - indadgående service i % af total Spanien - udadgående service i % af total

42 Storbritannien - indadgående Total Service Storbritannien - udadgående Total Service 39 Storbritannien - indadgående service i % af total Storbritannien - udadgående service i % af total

43 USA - indadgående Total Service USA - udadgående Total Service 2 USA - indadgående service i % af total USA - udadgående service i % af total

44 Appendiks 3 Direkte serviceinvesteringer Danmark Kilde: Danmarks Nationalbank: Finansiel Statistik, september 2 41

45 Direkte Investeringer i udlandet (netto 1) ) Mia DKK % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Tjenester Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed m.v Transportvirksomhed, post og telekommunikation Finansieringsvirksomhed m.v. og forretningsservice Øvrige erhverv og ikke-fordelte I alt Udlandets direkte Investeringer i Danmark (netto 1) ) Mia DKK % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Tjenester Handel, hotel- og restaurationsvirksomhed m.v Transportvirksomhed, post og telekommunikation Finansieringsvirksomhed m.v. og forretningsservice Øvrige erhverv og ikke-fordelte I alt ) (Egenkapitaloverførsler - tilbageførelser) + (koncernlån brutto afdrag) 42