Danmarks Bridgeforbund. Årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Bridgeforbund. Årsrapport 2012. CVR-nr. 25 93 74 14"

Transkript

1

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Påtegning og bemærkninger fra de kritiske revisorer 5 Ledelsesberetning 6 Forbundsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. januar 31. december 13 Anvendt regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Noter 20 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Hovedbestyrelse og generalsekretær har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 for Danmarks Bridgeforbund. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 20. marts 2013 Generalsekretær: Flemming Bøgh- Sørensen Hovedbestyrelse: Henrik Friis Michael Fiorini Henrik Caspersen formand næstformand Stephan Magnusson Leise Hemberg Anna von Lowzow 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Påtegning på årsregnskabet Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Bridgeforbund for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for forbundets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af forbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for 3

5 Påtegninger regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 20. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 4

6 Påtegninger Påtegning og bemærkninger fra de kritiske revisorer Danmarks Bridgeforbund Vi har foretaget en kritisk gennemgang af den af hovedbestyrelsen aflagte årsrapport for Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. Asminderød, den 20. marts 2013 Poul Bo Madsen Steen Løvgreen 5

7 Ledelsesberetning Forbundsoplysninger Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade Fredensborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Hjemstedskommune: Fredensborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Hovedbestyrelse Henrik Friis, formand (forretningsudvalget) Michael Fiorini, næstformand (forretningsudvalget) Henrik Caspersen (forretningsudvalget) Stephan Magnusson Leise Hemberg Anna von Lowzow Generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg Kritiske revisorer Poul Bo Madsen Steen Løvgreen Repræsentantskabsmøde Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes den 1. juni 2013 kl. 13:00 på Comwell Hotel Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 6

8 Ledelsesberetning Beretning Beretning Danmarks Bridgeforbunds opbygning og virke (Alle beløb i beretningen er afrundet til hele tusinde kroner). Danmarks Bridgeforbunds formål er at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til bridgesporten. Danmarks Bridgeforbund er en sammenslutning af bridgeklubber i Danmark. Klubberne er organiseret i distrikter. Grundlaget for Danmarks Bridgeforbund er de 326 medlemsklubber. Medlemstallet i disse klubber er ved udgangen af Klubberne er organiseret i 11 distrikter. Distrikterne forestår regional turneringsafvikling, kursusvirksomhed m.v. og er i øvrigt bindeled mellem klubberne og Danmarks Bridgeforbund. Distrikterne arbejder sammen i kredse. Distrikterne Nordsjælland, Østsjælland, Vestsjælland og Storstrøm danner sammen kreds II. Distrikterne Nordjylland, Østjylland, Vestjylland, Sydjylland og Fyn danner kreds IV. Distrikt København udgør en selvstændig kreds (kreds I) i lighed med distrikt Bornholm, der udgør kreds III. Turneringssamarbejde er kredsenes eneste formelle opgave. Hver enkelt klub, distrikt og kreds er en selvstændig forening med egne vedtægter (der for distrikternes vedkommende er godkendt af Danmarks Bridgeforbunds hovedbestyrelse), bestyrelse og økonomi. Kredsenes vedtægter aftales distrikterne imellem. Kontingenter, salg af mesterpoint og salg af bridgemateriel og bøger er de grundlæggende indtægtskilder for Danmarks Bridgeforbund. Danmarks Bridgeforbund har i tilknytning til sit formål en række sideaktiviteter. Medlemmer af klubber under Danmarks Bridgeforbund modtager 10 gange årligt bladet Dansk Bridge. Dansk Bridge er tillige Danmarks Bridgeforbunds officielle blad. Bridgealmanakken har tidligere været en selvstændig trykt publikation, men offentliggøres fra sæsonen 2011/12 kun på Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside, Bridgealmanakken indeholder en turneringskalender for forbundskreds- og distriktsturneringer tillige med en række oplysninger af organisatorisk art. 7

9 Ledelsesberetning Beretning Bridgeforlaget sælger bridgemateriel i Danmark og til andre bridgeforbund og agenter i udlandet. 42 procent af Bridgeforlagets omsætning vedrører salg til udlandet. Ejendommen Asminderødgade 53 (Asminderød Kro) er hjemsted for Danmarks Bridgeforbunds aktiviteter. Sekretariatet, Dansk Bridge og Bridgeforlaget lægger beslag på godt en tredjedel af det bebyggede areal. Den resterende del er bortforpagtet til kro- og hotelvirksomhed (værelsesudlejning) på almindelige markedsmæssige vilkår. Formålet med at købe ejendommen i 1996 var at bruge den til egne aktiviteter. Ejendommens offentlige vurdering er kr. ved udgangen af 2012 ( kr. ved udgangen af 2011). Ejendommens værdi er i regnskabet opført som kr. Asminderød Kro har været til salg siden Danmarks Bridgeforbund er en bred folkelig og demokratisk opbygget forening, hvor ethvert medlem er et ligeværdigt medlem. Et meget stort antal ulønnede frivillige udøver en uvurderlig indsats i bestyrelsesog udvalgsarbejde og i anden sammenhæng på alle niveauer i Danmarks Bridgeforbund. Det er vigtigt at fremhæve den store værdi, de mange engagerede frivilliges indsats har for Danmarks Bridgeforbund. Det forløbne regnskabsår Årets resultat for 2012 udviser et overskud på kroner ( kroner i 2011). Resultatet er kroner mindre end det budget, der blev præsenteret for Repræsentantskabet den 2. juni De seneste fem år har resulteret i et samlet overskud på kroner. Dermed er betydelige underskud i 2008 og 2009 mere end genvundet i perioden Hovedbestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende. 8

10 Ledelsesberetning Beretning Der er foretaget ændringer i, hvilke poster, der vises i regnskabet. Formålet med disse ændringer har været at forøge regnskabets informationsværdi. Hvor sådanne ændringer er foretaget, er der konsekvensrettet på sammenligningstallene for Det betyder, at enkelte tal for 2011 ikke vil kunne genfindes direkte i regnskabet for De foretagne omklassificeringer har ikke ændret på den regnskabsmæssige bundlinje for De største afvigelser i forhold til 2011 kan henføres til følgende forhold: Kontingentindtægten er steget med kr. til kr. Stigningen skyldes dels en kontingentstigning for primærmedlemmer og dels forskydninger mellem medlemskategorierne, hvor et stort antal intromedlemskaber er overgået til fuld kontingentbetaling. Det samlede medlemstal i DBf s medlemsklubber har været uændret. Dansk Bridge har haft et dækningsbidrag på kroner. Det er en resultatnedgang på kroner i forhold til Indtægterne er steget med kroner, hvilket dækker over en stigning på kroner i annonceindtægterne og et fald på kroner i abonnementsafgifterne. Trykomkostningerne er steget med kroner til kroner, og distributionsomkostningerne med kroner til kroner. Stigningen på omkostningssiden skal blandt andet ses i lyset af, at septembernummeret var udvidet med 8 sider som følge af stor annoncemængde. Honorarer til skribenter og korrekturlæsere er faldet med kroner til kroner. Bridgeforlaget har præsteret et dækningsbidrag på kroner, hvilket er kroner bedre end i Omsætningen er steget med kroner, mens vareforbruget er steget med kr. Det betyder, at dækningsgraden er faldet fra 50% til 48%. Den lavere dækningsgrad er en følge af dels stigende omkostninger og dels en forskydning af salget over mod udlandet, hvor der i vores prissætning skal være plads til en avance til agenterne. Den udenlandske andel af omsætningen er steget fra 35% i 2011 til 42% i Mesterpoint har givet et dækningsbidrag (omsætning minus vareforbrug) på kr. Det er en fremgang på kr. Fremgangen kan henføres til to forhold. For det første er vareforbruget faldet fra kroner i 2011 til kroner i Det skyldes, at sekretariatet i 2011 har sendt et lager af systemkortetuier svarende til to års anslået forbrug ud til klubberne. For det andet er terminen for Klubsølv ændret fra forår til efterår, og der har således været afholdt to Klubsølvturneringer i Indtægten for mesterpointordningen fra efterårets Klubsølv var kroner. 9

11 Ledelsesberetning Beretning Nationale turneringer inklusive Danmarks Bridgeforbunds kortsortering har givet et overskud på kroner i 2012 mod et overskud på kroner i Fremgangen kan tilskrives den ovenfor omtalte ekstra Klubsølvturnering, som gav en turneringsindtægt på kroner i efteråret Det er målsætningen, at de nationale turneringer skal balancere. Arrangement af internationale turneringer har givet et underskud på kroner mod kroner i Arrangementet af junior-em for par i Vingsted i juli gav deltagerne en god turnering og en god oplevelse. Også de mange danske juniorer, hvis deltagelse var muliggjort af en privat donation, fik en god oplevelse såvel bridgemæssigt som på det sociale plan. Når der ses bort fra Nordiske mesterskaber, var det første gang i 19 år, at Danmarks Bridgeforbund var vært for et internationalt mesterskab. Ikke alt gik lige godt. Således blev budgettet ikke overholdt, og det må erkendes, at budgetlægningen ikke var tilstrækkeligt omhyggelig. Der blev dog høstet værdifulde erfaringer, der kan bruges fremadrettet. Landsholdsaktiviteterne er steget med kroner til kroner. Stigningen er mindre end budgetteret i et år, hvor der både var EM, World Bridge Games (OL) og junior-vm. It-udgifterne er steget med kroner til kroner. Året har itmæssigt været præget af idriftsættelsen af en ny database til det fælles klubsystem BridgeCentral. Idriftsættelsen afstedkom en del uforudsete problemer, som har givet sig udslag i en periode med ekstra høje driftsomkostninger. Året blev også brugt til at sætte en ny webbutik i drift. Der er tale om en tiltrængt opgradering af webbutikken, som både har fået et mere tidssvarende design og har givet mulighed for, at kunderne kan betale med Dankort. Endelig har der i løbet af året været brugt midler på at udvikle et nyt handicapsystem, som forventes idriftsat medio Ejendommens resultat er forbedret med kroner til et overskud på kroner. Forpagtningsafgiften er sat væsentligt ned med virkning fra den 1. oktober 2012 og er derfor faldet med kroner til kroner i En stor del af dette beløb har det været nødvendigt at hensætte til muligt tab, jævnfør nedenfor. Omkostningssiden er forbedret betragteligt. Ejendomsskatter er faldet med kroner til kroner. Det er en følge af, det er lykkedes at få Skat til at sætte ejendomsværdien ned med tilbagevirkende kraft. Udgifter til advokater og rådgivere er faldet med kroner til kroner som følge af, at de verserende sager om erstatning for en sætningsskade og manglende betaling af forpagtningsafgift er afsluttede. Endelig er øvrige ejendomsudgifter faldet med kroner til kroner. Det er først og fremmest vedligeholdelsen, der har måttet holde for med en nedgang 10

12 Ledelsesberetning Beretning på kroner til blot kroner. Der har ikke været større vedligeholdelsesarbejder i 2012, hvor der i 2011 blev gennemført en større renovering af kroens køkken for at bringe det i forskriftsmæssig stand. Endvidere er det lykkedes at sænke forbrugsafgifter på el, gas, vand og renovation med kroner til kroner. Endelig er forsikringsomkostningerne steget med kroner til kroner. Størstedelen heraf, nærmere bestemt kroner, er ikke en reel merudgift, men skyldes en ændring i periodiseringer. Tab og hensættelse på debitorer blev kroner i Det er kroner mere end i Den største hensættelse er på forpagtningen, hvor der er hensat kroner mod kroner i Der er hensat kroner på en udenlandsk agent og tilbageført kroner på en anden udenlandsk agent, der tidligere var hensat på. Personaleomkostninger er steget med kroner til kroner. Som følge af en langtidssygemelding var det nødvendigt at ansætte en vikar for redaktøren af Dansk Bridge to måneder i foråret Vikaren blev senere fra den 15. september 2012 fastansat som kommunikationskonsulent. En kontorassistent på deltid stoppede den 1. september 2012 efter mere end 40 års ansættelse. Afskrivninger er faldet med kroner til kroner. Afskrivningerne på Nordisk Standard er steget med kroner til kroner. Kortsorteringsmaskinen blev slutafskrevet i 2011, hvilket giver en regnskabsforbedring på kroner i årets regnskab. Undervisningssystemet Nordisk Standard er færdigudviklet, og der kommer derfor ikke yderligere udviklingsomkostninger. Der udestår afskrivninger på kroner frem til Den forventede udvikling Det af hovedbestyrelsen vedtagne budget for 2013 udviser et overskud på kroner. Der er budgetteret med uændret medlemstal i vores klubber. Det svarer til situationen i 2012, hvor der var en nettotilgang på 11 medlemmer i klubberne under Danmarks Bridgeforbund. Et nyt handicapsystem er næsten færdigudviklet. Det forventes sat i drift i forbindelse med Dansk Bridgefestival i juli Det er forhåbningen, at det vil blive set som endnu en god grund til at spille bridge i Danmarks Bridgeforbunds regi. Kommunikationsarbejdet er styrket med ansættelsen af en kommunikationskonsulent. Der er ingen tvivl om, at en fortsat stærkere indsats på kommunikationsområdet vil bidrage til, at 11

13 Ledelsesberetning Beretning medlemmerne rundt omkring i medlemsklubberne nemmere vil kunne føle sig som en velkommen del af fællesskabet i Danmarks Bridgeforbund. Mulige tiltag i 2013 er en relancering af hjemmesiden og en større tilstedeværelse på sociale netværkstjenester. BridgeCentral er et ældre it-system, som er vokset frem ved knopskydning. Systemet bruges i alle medlemsklubber og betragtes som forretningskritisk for Danmarks Bridgeforbund. Motoren i form af databasen blev skiftet ud i Nu er tiden kommet til en gradvis renovering af den indholdsmæssige side af systemet. Det er planen, at denne renovering skal ske i tre etaper i løbet af de kommende fem år, så vi i princippet har et helt nyt it-system i Begivenheder indtruffet efter den 31. december 2012 I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsregnskabet er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsregnskabet. 12

14 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Danmarks Bridgeforbund er efter årsregnskabsloven fritaget for at udarbejde årsrapporten efter denne lov, idet forbundet ikke er omfattet af loven. Ledelsen i Danmarks Bridgeforbund har alligevel besluttet at udarbejde årsrapporten efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for en klasse B-virksomhed, dog tilpasset forbundets særlige forhold. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år Der er foretaget ændringer i, hvilke poster, der vises i regnskabet. Formålet med disse ændringer har været at forøge regnskabets informationsværdi. Hvor sådanne ændringer er foretaget, er der konsekvensrettet på sammenligningstallene for Det betyder, at enkelte tal for 2011 ikke vil kunne genfindes direkte i regnskabet for De foretagne omklassificeringer har ikke ændret på den regnskabsmæssige bundlinje for Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når forbundet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Turneringer, der følger turneringsåret, indregnes først i resultatopgørelsen med nettoresultatet, når turneringen er fuldt afviklet. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. 13

15 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursreguleringernes resultat føres under finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Resultatopgørelse Indtægter Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Indtægter indregnes eksklusive moms og afgifter. Ved indregning af indtægter er der taget hensyn til rabatter. Kontingentindtægter og andre indtægter m.v. indregnes i den periode, hvor indtægterne kan henføres til. Indtægter fra turneringer hidrører fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret. Omkostninger Omkostningerne vedrører regnskabsperioden. Vareforbruget opgøres løbende i forbindelse med salg samt en fysisk optælling af varelageret. Omkostninger fra turneringer hidrører fra de turneringer, der er afsluttet i regnskabsåret. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt kursregulering af poster i fremmed valuta. Skat af årets resultat Danmarks Bridgeforbund er fritaget for at betale skat. 14

16 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Balance Immaterielle og materielle anlægsaktiver Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Immaterielle anlægsaktiver Nordisk Standard (oversættelse m.v.) 5 år Materielle anlægsaktiver Bygninger 50 år Installationer (gasfyr) og driftsmateriel/inventar vedrørende ejendom 10 år Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer værdisættes til børskursen pr. 31. december. Realiserede og urealiserede kursreguleringer føres under finansielle poster. Hensættelser Under denne post hensættes til eventuelle forpligtelser, der påhviler forbundet som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunktet ikke kendes. 15

17 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis Gæld til realkreditinstitutter Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under gæld omfatter andelen af forudbetalte indtægter fra kontingenter og abonnementer, hvor ydelsen først leveres i efterfølgende regnskabsår, samt netto indtægter/omkostninger vedrørende igangværende turneringer. Periodeafgrænsningsposter måles normalt til nominel værdi. Turneringsindskud til de enkelte turneringer er normalt kalkuleret ud fra de forventede samlede udgifter til hver enkelt turnering. På balancetidspunktet henstår således, for så vidt angår igangværende danske turneringer, de indbetalte indskud med fradrag af de afholdte udgifter på dette tidspunkt (nettoprincip). Gældsforpligtelser i øvrigt Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. For korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer det normalt til den nominelle værdi. 16

18 Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse Note tkr. Omsætning Vareforbrug m.v Andre omkostninger m.v Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger og finansielle poster Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført til kapitalkonto

19 Årsregnskab 1. januar 31. december Balance Note tkr. AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger, Nordisk Standard Materielle anlægsaktiver Grund og bygninger (Asminderødgade 53) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

20 Årsregnskab 1. januar 31. december Note tkr. PASSIVER Egenkapital Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Deposita Gæld til realkreditinstitutter Leasinggæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter (kortfristet del) Leasinggæld (kortfristet del) Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 Kontraktlige forpligtelser 15 Eventualaktiver: Ingen Eventualforpligtelser: Ingen 19

21 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. 1 Omsætning Kontingent Dansk Bridge Bridgeforlaget Mesterpoint Kulturministeriet - tilskud Sponsorindtægter - Juniorer Sponsorindtægter - Dansk Bridgefestival Sponsorindtægter - Arrangement af int. turneringer Sponsorindtægter - Øvrige Forpagtningsafgift Andre indtægter Vareforbrug m.v. Dansk Bridge Honorar Dansk Bridge Trykomkostninger Dansk Bridge - Distributionsomkostninger Bridgeforlaget - Vareforbrug Mesterpoint - Kuponer og etuier Andre omkostninger m.v. Nationale turneringer Nationale turneringer - Juniorer Dansk Bridgefestival Arrangement af internationale turneringer Copenhagen Bridge Invitational Landsholdsaktiviteter Landsholdsaktiviteter - Juniorer Udvalg og komiteer Udvalg og komiteer Juniorer Afholdelse af kurser Internationale organisationer transport

22 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. 3 Andre omkostninger m.v. (fortsat) transport IT - BridgeCentral og BridgeMate drift IT - BridgeCentral og BridgeMate udvikling IT - webshop drift IT - webshop udvikling IT - øvrig drift IT øvrig udvikling Ejendomsudgifter Skatter og afgifter Ejendomsudgifter - Rådgivning Ejendomsudgifter Øvrige Revision Markedsføring Repræsentation og gaver Telefon m.v Porto Kontorhold Kopi- og kontormaskiner Forsikringer, bortset fra ejendomsforsikring Rejseudgifter Fundraisingudgifter - Copenhagen Bridge Invitational Tab og hensættelser på debitorer Andre udgifter Personaleomkostninger Lønninger Pensionsbidrag og ATP Regulering feriepengeforpligtelse AER, FIB, barselsfond m.v Andre personaleomkostninger

23 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. 5 Afskrivninger Ejendommen, jf. note Udviklingsomkostninger, kortsorteringsmaskine, jf. note Nordisk Standard, jf. note Finansielle indtægter Renter og kursreguleringer af banker Øvrige renter Finansielle omkostninger Prioritetsrenter Renter og kursreguleringer af banker Leasingrenter Kurstab værdipapirer Kurtage m.v

24 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter 8 Immaterielle anlægsaktiver Nordisk Standard Anskaffelsessum: Saldo 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Af- og nedskrivninger: Saldo 1. januar Afskrivninger i årets løb Afskrivninger vedrørende afhændede/ udgåede driftsmidler Regnskabsmæssig værdi Materielle anlægsaktiver Ejendommen matr. nr. 6 ai og 6 eg Asminderød by og sogn Anskaffelsessum: Saldo 1. januar Tilgang i årets løb - Afgang i årets løb Af- og nedskrivninger: Saldo 1. januar Afskrivninger i årets løb Afskrivninger ved afhændelse/udgåede driftsmidler Regnskabsmæssig værdi Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2011 udgør kr., heraf grundværdi kr. 23

25 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter 10 Egenkapital tkr. Kapitalkonto Saldo 1. januar Overført, jf. resultatdisponering Saldo pr. 31. december Egenkapital i alt

26 Årsregnskab 1. januar 31. december Noter tkr. 11 Gæld til realkreditinstitutter Afdrag, der forfalder senere end 5 år Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år Langfristet del Afdrag, der forfalder indenfor 1 år Gældsforpligtelser, der forfalder til fuld betaling indenfor 1 år, er indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. 12 Leasinggæld Afdrag på leasinggæld, der forfalder om 1 til 4 år Langfristet del Afdrag på leasinggæld, der forfalder indenfor 1 år Periodeafgrænsningsposter Forudbetalt kontingent Igangværende turneringer Øvrige forudbetalinger Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 udgør kr. Danmarks Bridgeforbund har udstedt skadesløsbrev på i alt kr., der giver pant i ovenstående grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver. Skadesløsbrevet er deponeret til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter. 15 Kontraktlige forpligtelser Leasingforpligtelse vedrørende kopimaskine udgør kr. (2011: kr.). 25